OCR Interpretation


Draugas. [volume] (Chicago, Ill.) 1917-current, May 31, 1917, Image 6

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045087/1917-05-31/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for

CHICAGOS
ŽINIOS
Ketvirtadienis: 'M gcg.
Šv. Anielf's Mcrici, merge
lės ,kuri įsteigt" šv. T išnirs
vieniu >li.j;», kad užsiimtu
mergairiu lavinimu ir mo
kinimu. Šv. Petronėlės mer
gelės. t f
Penktadienis: 1 birž. šv.
Firnio ir šv. l'roklio. Metu
bertainys, pasninkas.
DIEVO APVEIZDOS
PARAPIJA.
Nedėlioje, gegužės 27 <1.
per sumą 150 mažu ber
naičiu, Šv. Aniolu Sargu
draugijos nariu ėjo prie Ko
munijos "in eorpore."
Visose Mišiose buvo rin
kimas auku nukentėjusiai
Lietuvai sulig šv. Tėvo pa
skyrimo. Dievo Apveizclos
parapijoje tu auku surinkta
$:m.f>0. Giedotos Mišios už
sibaigė šv. Sakramentu Įs
tatymu, Visu Šventu litani
ja ir palaiminimu.
Po sumos žmonės pasiliko
bažnyčioje, nes Įvyko reta
ir prakilni apeiga: kun. kle
bonas M. Krušas krikštijo
užaugusį žmogų. perėjusį Į
katalikus.
Vakare tos parapijos sve
tainėje moksleiviai katali
kai surengė vakarėli. Lošė
"Medicinos daktaras," pra
dėdami T"30. Vakaras už
sibaigė apie 10 vai.. Jis pa
sisekė, nes žmonių buvo ga
na daug.
NORTH SIDE.
Vyčiai.
L. Vyčių 5-tci kuopa Įniki"
savaitini susirinkimą 2'» d.
gegužės, Susirinkimas bu
vo su pi'ojjraniu. Keikia pa
žymėti, kad pastaraisiais
laikais, pradėjus pirminin
kauti moksleiviui Pr. .Jurui,
mušu kuopos narių skaičius
žymiai padidėjo. Daug jau
nimo patraukia prie vyčiu
diskusijos ii- atletu skyrius.
Malonu, kad jaunimas trok
šta i?' protą ii- kuną lavinti.
Tuo kartu diskusijos buvo
apie blaivybę. Svarstyta
ar naudinga vartoti svaigi
nančius gėrimus po biskutj
ir ar reikia balsuoti už pro
bibieiją (visuotiną privers
tiną blaivybę. Apie tą pa
tį klausimą tęsis diskusi
jos ateinančiame susirinki
me. Paskui deklemavo la
bai jausmingai p. I*. Murei
ka. Po dekleniacijai gra
žiai dialogą atlošė A. Paee
viėius ir Pr. Valaitis.
Susi rinkiniui pasibaigus
žaista.
NorthsidPR vyriai turi
puiky kninpyn;). (Jori), kle
bonas Kudirka 5-tai vyriu
kuopai susitvėrus nupirko
knin^y už $.">0.00 Kniu^v
nas nuolat didėja. I'-a s M.
Murcika paaukavo kilotą
egzempliorių " Darbininko1'
leidiniu. Pasižadėjo paau
koti ir kitos vpatos.
Dagilis.
WEST SIDE.
Aušros Varty parap., se
rodojo, 23 d. gegužės įvyko
L. Vyčiy 24 kuopos susirin
i kimus paprastoje svet. Nu
tarta dalyvauti viešame L.
Vyriu l'hieagos Apskr. iš
važiavime 4 cl. liepos.
lieto, nutarta surengti
šeimynišką išvažiavimą 10
d. birželio, Manpiet parke.
Ateinantis susirinkimas
j bus 3(1 d. gegužės. Kvieeia-j
i'nie visus narius atsilankyti,,
nes bus pranešta, kurią va-!
landą ir pas kokį fotografą
'eisime visi fotografuotis •»
birželio, sulyg nutarimo pa-į
daryti paskutiniame susi
rinkime.
Koresp.
i '
NUBAUSTAS ŠEIMYNOS
TĖVAS.
Keimvn. dalvku (Oourt of
Domestie Relation) teisėjas
Steik patupdė metams į ka
lėjimą tlllą lenką Konstan
tiną Lutovskį, kuris begir
tokliaudamas apleidę savo
šeimyną, palikdamas ją di
džiausiame skurde.
DARŽAI NUKENTĖJO.
Ohieagos "ūkininkai,"
kurie buvo insitaisę sau dar
žus, dabar skundžiasi, kad
šaltis labai daug pakenkė
pasodintiems augalams ir
tokiu budu gero derliaus
nesitikima.
Beabejonės, šaltis dabar
tiniame laike kenksmingas
daržams, bet už daržovių
užderėjimą daugeliuose at
vejuose reikia kaltinti ir ne
mokėjimą priruošti daržą.
O tokiu tarp miestiečių yra
labai daug.
DELEI MIRTIES BAUS- j
. MĖS PANAIKINIMO. .
Illinois valstijos istatim
davystės butai dabar svar-1
sto sumanymą visiškai pa-!
naikinti mirties bausmę, i
Senate šis bilius jau priim- I
las, o žemesniame bute dar
tebesvarstomas. Šiomis die
nomis iŠ Cliieagos j Spring
fieldą išvažiuoja garsus kri
minališku bylu ginėjas ad
vokatas Olarenee T)arrow.
Jis žada daug ten pasidar
buoti, idant butu prašalinta
ta juoda Tllinoiso dėme.
VYČIŲ GEGUŽINĖ.
Ciegužės 20d., L. Vyčiu Ifi
kuopa Marąuette parke su
rengė gegužinę. Kadangi
tos dienos oras buvo šaltas,
tai daugumas nariu pabijo
jo dalyvauti. l>et tie, ku
rie nepabūgo išvažiuoti, šal
e i o, beveik neatjautė, nes
žaista labai linksmai, šią
gegužinę visi likosi taip ufc
ganėdinti, kad sekanėiam
susirinkime buvo duotas j
nešimas dar tokią, gegužinę
sumigti, tojo paoiojo vieto
jo 27 gegužes.
P. J. Gedgaudas.
TEIS ALDERMANĄ.
šiomis (liononiis krimina
liškame teismo žada prasi
dėti labai sensaeijinė 2 var
dos aldormano T)e Priest
byla. Aldermanas kaltina
mas už ištvirkimo lizdu rė
mimą, kurie žydėto žydėjo
jo vanlojo. Sakoma, kad
šiame teisme paaiškės labai
daug įdomių dalyki; apie
Ohiengos miesto šeimynin
iai elgimąsi. Svarbiausias
liudininkas minėtojo aldeT
manu bvloje žada Imti bu
I •
vys Cliicagos policijos virši
ninkas S. K. Elealev, kuris
^ 7
pats yra patrauktas atsako
| mybėn už nemažesnius pra
sižengimus.
CICERO, ILL.
Šis miestelis yra apgyveni
tas beveik vienu lietuviu ir
visi gyvena sutikime išski
riant kelis socialistus, kurie
nenori vienybėj gyventi.
Keikia pasakyti, kad čia y
ra ir pasiturinčiu lietuviu. Į
Turi daugelis nuosavybes i
(namus); bet yra gerai iš-'
siplėtojusi ir girtybė, kad j
net moteris |k» smukles lan-l
do ir prie "baro" traukia
lygiai su vyrais. Kita iš
leidžia vyrą Į darbą, vaiku
čius uždaro namie pusiniu-,
gins ir išalkusius, o pati|
per kunmtes ir traukia. į
Man teko patirti apie to
kius dalykus nuo vienos ma!
žos, kokiu 5 metu, mergy
tės, kurios motina girtuok
lė. (Žinoma, turiu pasaky
ti, kad ne visos Cicero mo
teris taip elgiasi. Diduma
j u platina blaivybę ir pado
riai užsilaiko.)
Gegužės 20 d. prie vieno
saliuno pasidarė didelis kli
ksmas. Einu pažiūrėti, kas
ton yra, o gi matau — ta
voriniai .automobiliai pilni
vyru; kaiknrio laiko bonkas,
rankose ir rėkauja, kaip gi
riniai žmonės; dažinojau, |
kad tai Cioero "sportai" j
pikniką rengiasi. Nonuos-Į
tabu, kad girtuokliai elgia
si kaip laukiniai, bot liūd
na yra, kad tnoso automo
biliuose matytis buvo pado
riu ir gerbiamu vyru sėdint
tarpe tamsuoliu, laikanėių
alaus bonkas. O kas da blo
giau — buvo tenai ir mer
gaičių.
CSėda tiems, kurio su gir
tuokliais susideda ir jų ne-;
doriems darbams pritaria.
Negražu Jums, jaunos lie
tuvaites, kurios mėgstate!
tokiuo bildu linksmintis!
Cicero Sargas.
CICERO, ILL.
Vyčių vakarėlis.
Subatoje, gegužės 1J) d.,
vietini* vyriu kuopa surengė
viešą vakarėlį. Nors, tiesą
pasakius, nepatogiojo die
noje surengė, bet atsižvel
gus į vakarėlio turinį, tai
įgalima drąsiai sakyti, kad
ivyėiai neprasižengė su šia
pramoga. Panašus vakarė
liai nekenkia bažnyčios lan
įkymui, nes užsibaigė anksti
11:30 ir jaunimas sugrįžo
namo pilnas prakilnios dva
sios, blaivus, neperdaug nu
vargęs. Pradžioje linksmai
[pašokta, griežiant Liet. Vv
r i u 4 kp. puėiamai orkest
rai. Apie 1) v. turėta fru f n
pas programėlis. Visu ]>ir
i ina pratarė keletą žodžiu
moksleivis* V. Stulpinas a
jpie Amerikos lietuviu jau
nimą ir jo priedermes. Kal
l>a buvo trumpa, l>et svar
bi ir visi klausėsi tyliai. Pa
tartina vveiams dažniau V.
Stulpiną kviesti kalbėtoju.
Tolinus V. Puzaras ir .T.
Balsis sudainavo duetą ".To
jau dieną." Ši daina publi
kai taip patiko, kad nebuvo
galo ranki; plojimams. Tai
Ohieagos rinktiniai daini
ninkai. Jie dainavo prita
riant pianu p. D. Šulckai
Pradedant kalbėti per Telefoną
l OMh I pasauki kokį numerį per tclcfonij
ir jeigu balsas tuo.jaus atsiliepia sakyda
mas "Cia kalba Toks ir Toks" (paminėdamas
savo pavardę) tuo.įaus žinai, kati gavai reika
lingą nuinorį.
Kuoiuot halsas ant antro gulo telefono tik sako
"Heilo! llello " tuomet abejoji, ir nežinai, ar gavai
reikalingų nuinerj ar ne. Tas yra gaišinimas laiko.
Kuomet esi pašauktas per telefoną, paėmęs kab
liuką (reeeiver) tuoj aus pasakyk savo pavardę, o tuo
mi sutaupysi laiko ir bereikalingo klausinėjimo.
Cbicago Tclcpboac C«mpany
Bell Telephone Building
Official 100
tei. Minėtoji paneli" taipo,
gi paskambino ir solo ant I
piano. Ji yra vyriu 4 kp. Į
žvaigždute. Paskui L*.:
Ciedgaudas puikiai pasakei
monologą "Cieilikas." Mu
šu "pirmeiviams" .jis nepa
tiko ir jie klausydami tik
pakaušius krapštė. Smagiai
pasijuokus nuo monologo
p-lt" B. Klegaitė drebančiu
balseliu užtraukė 444 \';i i im
te, putė." Ši p-lė nors jau
nutė, bot turi gana gražu
bals;i ir kad dar pasilavin
tu, tai 14 kp. vyčiai susi
lauktu garsios solistės. J.
Balsis ir gi dainavo solo
"Mleilė." Atlikta labai ge
ra i. Taipo pi dainavo vy
ri; kvartetas "Lietuvos;
didi dievai." Kvartete da
lyvavo: J. Balsis, R. Dauno
ras, J. Kuika ir V. Puzaras.
si daina gal labiausiai pub
likai patiko, nes dainuota
labai gerai. Programa už
sibaigi" Lietuvos himnu, ku
rį dainavo visa publika or
kestrai pritariant. Pro
i gramo ir vakaro vedėjas
buvo gabus ir veiklus jau
nuolis St. Daunoras. Viskas
nusisekė kuopui kiaušiai.
Tik truput] tvarkg
j ardė, kokio ten kliubo
nariai. Jie net bandė buti
šeimvninkais vyri 11 vakarė
lio. Vertėtu tokiu ponu
neįsileisti daugiau.
Muzikantas.
Apskelbimai
RAČIŪNO
PAVEIKSLAI.
Kotvcrgo vakare, £C£. 31
(1. I*. Mickevičiaus svot. 459
X. 71 li St., Clinlon, Indiana,
Suimtos vakaro, l»iržc»li<> 2
<1., M. Rozinskio svot. 1520
(Irand St., Oary Indiana.
Ncdolios vakare biržolio
d. Visu N v. parapijos svot.
1080G Wabash Avo. (Kon
sington Cliicago, Tll.
Pajieškojimai.
PaleSkau srvvoniino vieton prie ne
didelės Ir blaivios Šeimynos Ken
sin^tone, III., netoli Kenslničfon avo.,
maž-dau* Aloje vietoje: tarp 115-toa,
116-tos, Kront ave. Ir Michijrnn avo.
(leistina, kad nebūti; duuK bnrdin
Klerių. Kas turi tokio vleto. meldžiu
atsišaukti laifiku sekančiu adresu:
J. JITHKVIZIA.
2251 W. 23rd Place, Chlrngo, Tll.
Iki 6 vai, vakare galima paftnuktl
telefonu, rullnutn 3417,
I
PaieSkau savo Svogerkos Onos Ku
ckiutės. Pirmiaus girdėjau B>vono
Itrooklyne, N. Y., o dabar nežinau.
Meldžiu atsiftaukti arba kas žino
apie ja praneftkite man, nes turiu
labai svarbu reikalų.
STANISI.t )VAS M1TKPS.
1*. o. Box 620. Westvilie, 111.
Paie&kau darbo pas perą ūkininkų
(farmerį). Ksu jaunas vaikinas, tik
10 metu amžiaus. JeiKU biuiau kam
•eikalinKas, pra&au atsiliepti ant šio
adreso.
P. J. L.AUCIS,
P. O. Pox 177, \Vestville, 111.
I'aieSkau Jono Paulaičio, Katino
gub., Kastiniu pav., Jurbarko par., '
Oreifiij kaimo. Malonėkite atsišauk
ti sekančiu adresu.
A. K. W.
933 \\'est Main st., Morristown, Pa.
Paieško savo pubrolių Izidoriaus
ir Juozapo Daraškų, Kauno gubern.,
šauliu pavieto, Radviliškės parap.,
Kaulinių kaimo. Pirmiau gyveno
Mahanoy City, Pa. Moldžiu jų pa
čuj arba kitų, kas .įpie juos žino
atsišaukti sekančiu adresu.
STAN ISIjAVOS M AT A IT I S.
14 Wads\vorth St. Hochestcr, N. Y.
Baltramiejus Petrošius ieško savo
brolio Kazimiero Petrošiaus, Kauno
gub., Haseinių pav. Baltramiejus la
bai serga ir prašo, kad brolis atva
žiuoti? pas, jeikgu gyvas, jei miręs,
tai prašom pranešti kas apie jį ži
no šiuo antrašu:
B AI /T 1 i A M IKJT'S P ET ROS IUS,
3T.30 V Str., So. Omaha, Neb
Paieškaus savo sesers Onos Cu
želaitės, po vyrui Gerdauskienė. Pir
miau gyveno Kvanston, 111. Ji pa
ti ar kas kitas meldžiu atsišaukti
įšiuo adresu:
J1 Z K FA AESK AUSKIENG,
:?27 Chamberlain ave.,
Detroit, Mich.
REIKALINGA.
I
Vyčių Draugas — katras mokytų
vakarais jaunuomenę, o švent«'se šv.
mišių chorų. Galėtų gauti atsakan
ti darbą, mieste, o prie to nuo vy
čių ir choro extra jeigos. Atsišau
kite katras iš dudorių ant sekančio
adreso:
1,1 KTU VOS VYfTAI,
! C-o Rev. Ignatius Abromaitis,
726 Talbot ave., Braddock, Pa.
Atidarymas naujoj vietoj
1 Laikrodžio Kraituvės.
Tiirrsht lll(Ii'l) Išptmlnvlini) nIMn
ryme naujos vielos.. Viską, kaipo
I naujoje virtoje parduosiu pietaus,
'kaip tik Kalima, tai yra už tiek, už
i kiek as pats pirksiu, kad tuo nau
joje vietoje u/canėdiniis kiekviena,
kuris tik ateis pirkti. Taigi, kam tik
ko reikalinga iš auk
•iIiiIų, siilahrinitj ar
kitokių tlnikti;, malo
nėkite atsilankyti pus
mane, ir Jųh persitik
rinHitc, ka<l nei vir
inime auksinti; (įnik
ti; Store negalit gan
tl pigiau*, kaip pn«
mano, nos «5 nnrė<lamas u?gan<-<lln
tl, naujojo vietoje atsilankant, taip
pigiai viskę pariliioilu.
Tnlpjrt, Jrljru
k n m reikia nkl
niij d<i *knn<la
mi| nkiii, tnt n
telkite |ms mane, o «5 Jums prirink
siu akinius kuofreriausla.
Taipgi užprašau vMiim sotinu navo
kostumerius į naują vietą ir meldžiu,
kn<l Ir nnt tolinu* mane remtumėt.
kaip pirmiaus, o aš Iš nnvo puW'«
KlmKHltHM kiekvieną užganėdinti. l'Jr
minus nš gyvenau: 2256 W. 22 st.
<»al>ar-ci persikėliau | naują vietą —
2128 XV. 22 St., tarp I.eavitt Ir Hnyne
avp,, prie pat didžio teatro. Klek
; vieną užprašau atsilankyti | naują
virtą.
P. Miller
3128 West 22nd 8t., Chlcayo, 111.
Reikalauju pora atsakant) varpo
nmink:) mokant) vesti chorų, ir mo
kyti vaikus.
K L* N. J. JONAITIS.
Omaha, Neb.
Tuojnu reikalingas varponininkns.
Alpus $60.00 ir iueiKos. Keikia 7.a
krtstijonauti. Oeri vargonai. Kreip
ties pas:
RF,V. J. M ĮSIUS,
Elsworth, I'a.
ANT PARDAVIMO.
Parsiduoda moderniška lietuviu
buėernė ir grosernė. Puikini jreng
t:i Ir pažymėtinai blzniSkoj vietoj,
biznis atsakančiai išdirbtas, tarpe1
lietuvių ir kitataučių, Siamo mieste
ly lietuvių randasi virš -00 .šeimy
nų ir daug pavieniu. įteikia pažy
mėti, kad randasi tiktai vienas lie
tuviškas biznis, Išimant karėiainos.
CHIOAtlO MAUKCT CO.
1129-33 Indiana ave., Shclioygan, \Yis
.. GERA PROGA.
Jauna pora priversta paaukauti
savo puikius, beveik naujus rakan-1
dus už retai pigių kainą, $170.00 se
klyčios setas, tikros skuros už $35.
Vėliausios mados valgomojo kamba
rio rakandus. 2 puikiu divonu, da
venport, taipgi $525 pianą Sl> 25 m.
gvarantija už $115 ir $225 Vletor su
brangiais rekordais už $60.00. Sis
yra retas pigumas Ir jums apsimo
kės patirti nežiūrint kur jus gyvena
te. Viskas vartota vos 9 savaites.
Parsiduos taipgi po vienų. Atsišau
kite tuojaus. Gyvenimo vieta: 1922
So. Kedzie Ave., arti 22-ros gatv.
Chicago, 111.
A. A. SLAKIS
ADVOKATAS
" IA'AAAAAAW '
Miofto ofisas: Ilooin 824
19 So. l<aSalle St., Chlcago, III.
Tel. itandolph 5-46
Gyvenimo vieta
S2.15 So. Halsted Street
Tel. l>rover &32tt
FARMOSH FARMOS!!
Parsiduoda Didžiausioje Amerikoje
l.ietuvių kolonijoj, kaine yra 3S0
Lietuviu npsiįr>'veniisių. Puikiausioj
apmliukėje Seottville. Mirh., kur
kraštas lietuviams apsigyventi. Lio
liais yra Farmcrhj Draujrystė, yra
ietuviška parapija. Todėl kreipiamės
Jus. kurie norite turėti peresni try
venimą pirkito pas mus fartuas, kad
galėtumėm visus analus ir vokie
tins, i5 tos kolonijos išprašyti. Mes
turime iš jįj suėmę jįj farmas ir no
rimo jas parduoti, turime didelių Ir
mažų farmij, gyvuliai, mašinos ir ki
ti reikalingi daiktai prie ūkio. Duo
dame ant išiuokesOio. Norint gauti
daugiau informacijų rašykite mums,
o gausite nra2i; kataliogii ir mapą.
ANTON KIEDIS,
Peoples State Bank Bldg.,
Seottville, Mich.
nA5TERigifiY5TEn
Puikiausia ir geriausia mokykla Chicagoje, mokina kirpimo
ir designing, vyrų ir motery drabužių.
PASEKMINGI MO KINIAI VISUR.
Masu sistema ir vpatiškas mokini
mas padarys jus žinovu \ trumpą
laiką.
Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo-designing ir siuvimo
skyrius, kur mes suteikiame praktiš
ką patyrimą kuomet jįjs mokysitės.
Elektra varomos mašinos siuvi
mo skyriuose.
Jįjs esate užkvieoiami aplankyti it Į
pamatyti mūsų mokyklą bile laiku—,
dieną ir vakarais ir gauti speciališkai
pigią kainą laike šio mėnesio.
Peternos daromos pagal Jusų mie
rą—bile stailėa arba dydžio, iš bile
madų knygos.
Diplomai duodami mokiniam*.
MASTER D ES IG N INO SCIIOOL
J. F. KASNICKA, Pirm.
118 N. LA SALLE St., Kambaris 41G-417 PrieS City Hali
DR. PAUL M. ŽILVITIS
ir CHIRURGAS
LIETUVIS GYDYTOJAS
Ofisas: S<». Ilalstt-d St.
I'hone Drover "179
Rezidencija: 3341 S. (nion Av.
I'hone Yards 537
Ofiso valandos:: 9 iki 12 a. m.,
2 iki 5 p. m., 7 iki 9 p. m.,
Nedoliomis 9 iki 12 a. m.
CHICACIO, ILI„.
T«i lr«\*r 704S J
Dr. C. Z. Ve želia 5
LIETUVIS DJINTIBTAi jį
1 Valandos: nuo 9 ryto iki § v»» <
; NedAliomia pagal sutarimą
4719 Po. Aahlaar Af« į
art «7 to« #»'▼* ^
Telefonas McKInley 5704
DR. A. K. RUTKAUSKAS
GYDO VYSOKIAS LIGAS
3467 S«. Naitiro llftf. kampas W. 36 gitus
Ltsrontu Priėmimo Valandos:
ryto meta t uo B iki 10 valandos po pietų
nuo 2 iki 4 ir vakare 7 iki 8:30.
šventomis dienomfs'iS ryto 4-10
Ir nuo 2 iki 3 po pietų.
JOSEPH C. WOLON
MCTI VIS ADVOKATAS
Katub. 32 4 National L,ifo Bldg.
20 So. LbBbII* St.,
Vakarais 1566 Mihvaukee Ave.
Central 6390
Itasidenre Humbold 97
CHICAGO. I L.
FATONIC
hl-FOR YOUR SfOMACtfŠ SAKO
Viena ift Siu lentelių yra labai gera
po valdymui dol suvirškinimo. Pa
mėginkite vienrj.. Parduodama pas
visus aptiekorius.
F. P. Bradchulis
Lietuvis Advokatas
ATTORNEY AT UW
105 \V. Monroc. Cor. Clark St.
Room 1207 Tel. Randoloh 5598.
CHICAGO. ILL.
Oyv.: 3112 8. Halsted ■%.
Telephone Yards 2390
| PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MU8U KAINAS
(i Ant Durų, Lentų Ramų ir Stoginio Popiorot
f CARR BROS. WRECKING CO.
| 3003-3039 S. HALSTED ST., CHICAOO
BANKES
COFFEE^
OAK8I SANTOS KAVA
Visnr parduodama po 28c, ir
po 30c
19c
SVIESTAS
OfriiailM įiMto
no« |«rM- j m
nla, n«el- /į J A
kur TUU
lit rauti
RYŽIAI
rriMm.
1(V
pnraHtioH* f fl
ui 120
COCOA
Banke*.'
»ui>ir n»»n ą m
l»ni kokia, 1 /I O
,1-2. t. IHl
Puikus Stilius
s.i«i. 39c
« ' WWT BIDB
1*71 Mllwaakm a*.
2064 Mi[wankM a»;
1064 Mllw«u«w
1(10 W Madl«oa at,
M0 w Madlaaa at.
1644 W Chl'-aroav.
18M Pln« liland »».
2*12 W. North ■».
1217 S. «t,
lftX2 S. Halated it.
1818 W. 12th tt.
aim w utivd «t.
POUTH SIDK
8T82 Wentworth «T
M27 S. )UUt*r1 »t.
4729 8. Ashland a*.
oRTH BIBR
408 W. SWTt»)OB lt.
720 w. Horth «t'
2» 40 Lincoln if.
R244 f.tnroln
MIS N. Clvk 8U

xml | txt