OCR Interpretation


Draugas. [volume] (Chicago, Ill.) 1917-current, September 06, 1917, Image 1

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045087/1917-09-06/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

Kaip protas, taip ir paty
rimas neleidžia mums tikė
ties, kad tautos dora bujo
tų ten, kur tikybiniai prin
cipai atmetami.
Geo. Washington.
KAINA O CEN
l'KK i : ^ C K X
CENTAJ
T.S -
"'fėvynP'
307 W. *30th St.
LITHUANIAN DAILY FRIEND
CHICAGO
Kntorod as Sorom!
>, ILL., KETVERCAS, RUGSĖJO (SEPTEMBER) 6 1917 M.
riasa Mnttcr M.in h 31. 1016. nt Ohirago. Illinois uru'or llio Art of Mareli 1S70.
METAI VOL. II. No. 210
TŪKSTANČIAI ŽMONIŲ ŽUVO
RYGOJE
Rusai vis dar bėga palikę Ryga
VOKIEČIAI PAĖMĖ DUENAMUENTE
ŽUVO TŪKSTANČIAI
ŽMONIŲ RYGOJE.
Petrogradas, nigs. <>. —
Vakar čionai atkeliavo pir
mieji pabėgėliai iš Kygos.
Tie pabėgėliai išbuvo mie
ste, kol jin neinėjo vokie
čiai.
Pirmieji vokiečiu šoviniai
su nuodijančiomis dujomis
Rygon ėmė kristi nuo l x
kull pusės praeito sekma
dienio ryte. Daugelis šovi
niu paleista ir be duju. Ši
tie keliose vietose mieste
sukėlė gaisrą. (Syventojai
išbėgiojo j gatves. ,7u dau
gelis buvo vienmarškiniai.
Pakilo didžiausioji pa
siauta, kuomet pasklydo
.naudas, kad vokiečiai ver
žiasi Rygon. Visi žmonės
galvatrūkčiais pu<»1 t'sl i ge
ležinkelio stoti.
šit;i gyventoju pasiauba i
datig žmonių pražudė, rašo
44Teeerniaja Tremia." Tu
vėjo j u žuii keli tūkstančiai.
Sekančią, naktį, ty. prieš l
pirmadieni, Rygą užpuofi*»
zeppelinas. Daug bombų pa
mestu, tarp kuriu buvo ir su
nuodijančiomis dujomis.
Nuo bombų labiausia nu
kentėjo priemiestis Maskva.
Pirmadienio vakare jau
dažniau ir smarkiau vokie-,
čiai pradėjo Imi n naru uoli
miestą nuo t\\kull pusės.,
Mena bomba pakliuvo į
> krutančiu paveikslu teatre
lį. Daugelis asmenų užmuš- \
ta. Kitas šovinys patek'i
Suvorovo viešbutin.
Tokiečiai smarkiai apšau
dė paskutiiij iš Rygos bė
gantį traukinį.
Anot pabėgėliu, daugelis
\U •gos dideliu namu sunai
kinta.
VENGRIJOS LAIKRA6 .
ČIAI PAREMIA WiL
SONO NOTĄ.
Amsterdam. rups. n.
Kaikiirie Vengrijos laikraš
čiai paremia prezidento
\Vjlsono notą, kokia jis pa-,
siuntė popežiui. Vadinasi,
dalis venuTU veikia prieš
Vokietijos kaizerį.
RINKIMAI ŠVEDIJOS
PARLAMENTAN.
Stockholm, iiips. (>.—Šve
dijoj dabartiniais laikais
verda smarki politikin*'*
ka m ] >a 11 i j;i prieš rinkimas
parlament n n. Kampanija
vedama sn tikslu panaikin
ti rinkimu privilegijas tur
čiams ir duoti moterims bal
savimo teises, renka u t par
1aWtiir> irt^tonis.
PAĖMĖ DUENA
MUENDE.
Berlynas, rūgs. G. — Vo
kiečiai paėmė miesteli Due
namuende, gulintį šiauriuo
se nuo Rygos, netoli užlajos
pakraščio. Vokiečiams Kv
gos užlajos pakraščiuose te
ko daugelis rusu anuotu,
kurias rusai l>ėgdami nesu
spėja sugadinti. Tikima ten
atrasti daug visokios karės
medžiagos.
RUSAI BĖGA SAVAIS
KELIAIS.
Petrogradas, nigs. ii. —
Rusu armija vis dar l>ėga
išilgai Rygos užlajos pa
kraščiu, Į šiaurrytus. Neži
nia kur rusai sustos, kad
pasipriešinti besi 1 niau jau
tiems paskui vokiečiams.
Husai perėjo upv A;».
Kita rusu anrfija, veikianti
rytuose nuo Ryuor,. atsime
tė iki Segevold, Lembo ri;- ir
I )etesbubrayd.
Paaiškėjo, kad palei J{y
į*i\ pakraščius apšaudė nar
dančios laivės.
REIKALAUJA KARĖS
DIKTATORIAUS.
Petrogradas, ruers. (». —
Vokiečiams paėmus Kygą ir
ėmus grasinti pačiam IYt
rogradui, didžiuma rusu
laikraščiu pradėjo šaukti,
kad Rusijai esąs Imtinai
reikalingas karės diktato
rius. Spauda skatina gyven
tojus remti vyriausybę ir
bendrai stoti kovon prieš
išlaukinį priešininkių i i* na
minius tmkšmadarTus.
Socialistai bolševikai Ky
u;os puolimu nedali atsi
džiaugti. Jie tvirtina, jo^ei
tai ženklas, kad netoli pa
geidaujamoji taika.
BURCEV SUSEKĖ NAU
JUS SENSACIJINIUS
DOKUMENTUS.
Stockholm, nigs. H.— Bu
vusio rusu caro slaptuose
arelnvuosc l'ui'fcv ir Ne^o
lev susekė dokumentus, ku
rie liudija, kad kituomet
Vokietijos kaizeris su \*u
sijos ir I'raneuzi.jos pagellm
buvo pienavęs pamušti An
gliją. Tie dokumentai paei
na is 1004, 190(i ir 1907 me
tu. Atrasti Carskam Riele.
GEN. PERSHING KARĖS
STOVYKLOJE.
Paryžius, rugs. r». — Oen.
iVrshing atkeliavo savuii
karės stovyklon. Jo ?;ta1)i,t.
jau ten pirm kelių dieu\i bu
VA NllvVk^S.
11 ŽMONIŲ ŽUVĘ
LONDONE.
Bombos pamesta ant ligoni
nės, teatro ir sankrovos.
Londonas, rugs. «#. — ITž
pereitą naktį vokiečiu lakū
nai užpuolė šitą Anglijos
j sostinę. Oficialiai pranešta,
; kad vieną vokiečiu laksty
tu va analai numušė netoli
Sheerness.
Tai j)irmu kartu vokiečiai
lakūnai buvo užpuolę
Londoną skaisčiai šviečiant
mėnuliui. Viena bomba pa
mesta palei pat ligoninę, ki
ta sutraškino teatrą, 2,1 tre
įčia vėl vieną sankrovą, kur
; miegojo keliolika merginu.
Xežiurint mėnulio šviesos,
1 lakstytuvu nepamatyta pa
jdangėse. Tik buvo girdžia
mas kurčias propeleriu bir
bimas.
Prieš užpuolikus tuojaus
lėmė veikti anuotos ir keli
lakūnai pakilo į padanges.
Užpuolimo pradžioje sos
tinės gatvės jau buvo ap
tušt ėjusios. Huvo vėlokas
laikas. Kuomet pasigirdo
pamestu bombų trenksmiu-į
gas plyšimas, visam mieste j
sustabdyta gatvekariai ir
užgesinta visos šviesos.
I>et tuo pačiu momentu
išsipylė į gatves gyventojai.
Ant rytojaus patirta, kad
daugelis l)omhu pamesi a
tiesiog ant gatvių. Todėl iV
nuostoliai pasirodo nedideli.
Anot ot'ieialio pranešimo, j
užpuolikai skridę 0,000 pė
du augštumoje. 11 žmonių
užmušta ir 47 sužeista.
Londono spauda labai aš
triai atsiliepia prieš vyriau
sybę, kad pastatoji nesuran
da priemonių apginti sosti
nę nuo vokiečiu lakunu. Nes
juk baimė ima gyventojus.
Paeiliuj per tris naktis vo
kiečiai lakūnai užpuolė An
gliją ir dauginu įtinto žmo
nių nužudė, neskaitant su
žeistųjų.
Iš karės lauku Prancūzi
joje ir Belgijoje gauta ži
nios, kad anglu ir praneuzu
lakūnai ėmę smarkiau veik
ti prieš vokiečius. Jie už
puldinėja vokiečiu pozte.ijas
ir militarines stovyklas.
ĮVYKO KELIOS
RIAUŠĖS.
San Francifico, Cal., rugs.
(i. — f'ia streikuoja gatve
k ari 1.1 darbininkai. Tatai
dažnai pasitaiko net ir dide
liu riaušių, štai vakar nrt
keliose miesto dalyse ant
kart sukelta kelios riaušės.
Vienas žmogus pašautas,
daugelis apmušta ir suareš
tuota.
DAUGIAU PINIGŲ AN
GLIJAI IR PRAN
CUZIJAI
Washington, nigs. (j. - -
,šios šalies vyriausybė vakar
.paskolino po 100 milijomj
dolieiiv Anglijai ir Praneu* j
zijai. Tatai dab#r išviso tai*
1 kininkams yvą padalint*
f2.2f>f>,4h0,000.
SUIMTAS BUVUSIO
CARO DĖDĖ.
Petrogradas, rūgs. G. —
M misterių pirmininko Ke
renskio įsakymu Rusijoje
siuireštįlotas buvusio caro
idėdė Paulius Aleksandruvie
Romano?. Re to, areštuotas
buvusio caro brolis Micbail
Romanov su žmona ir gra
fienė Pahlcn.
(iateinoj suimtas pulki
uinkas Dietz.
Krime susekta susitvėru
si organizacija vardu 44Pir
myn už carą ir šventa Rust
(ien. (iuiko ištremiamas
iš Rusijos. Jam liepia pasi
rinki i kokią jis nori apsigy
venimui vietą ir tuojaus ap
leisti Rusiją. .lis tai]) nu
baustas už sėbraviniąsi su
buvusiu caru po revoliuci
jos*
Dūmos narvs Yladimir
Piiriškievie tvirtina, kad ra
dikalis socialistas Lenįn rni- j
ręs 101G metais Zuriche. <-Ji
žinomas Rusijoje asmuo j
vardu Lenin esąs Zadev
blum, mirusio <Lenino drau
gas.
Petrograde lankėsi Suo
111 i jos generalis gubernato
rius. Iš čia jis išsivežė fSel- j
siiigforsau Kerenskio įsakv-,
mą, kad suomW~ numalšinti
ginklais, jei tie mėgintu kel
ti riaušes arba sukilti prieš j
Rusiją.
/
ANGLAI U2PU0LŽ
BRUGES.n
Londonas, rūgs. 5.—Pra
eito sekmadienio vakare an
glai lakūnai užpuolė miestą
Brunės, Belgijoje, kur ran
dasi vokiečių nardančių lai-Į
vių prieplauka ir geležinke
lių susibėgimas. Daugelis!
bombų pamesta. Prieš au
gius lakunus buvo pakilę •>
vokieeių lakstytu vai. Vie
nas jų numuštas.
I>e to, anglai lakūnai
bombardavo vokieeių orlai
vių stovyklą VarSsenaere,
už pusantros mylios nuo
Bruges. Iš šito užpuolimo
vienas anglų lakstytuvas
nesugrįžo ir apie jį nėra jo
kios žinios.
KALBĖTI APIE TAIKĄ
— TAI ISDAVYSTĖ.
Minneapolis, rūgs. (». —
f'ionni turi suvažiavimą
uauja karos molu gimusi or
ganizacija vardu "Ameri
oan Allianee for Labor aud
Domoeraey." šita organiza
oija sutverta prios taikos
salininkus ir visus vokieoiu
šalininkus.
Vakar suvažiavimo kalbė
jo A metiko* Darbo Federa
cijos pirmininkas (Jompors.
Tarp kitko jis pažymėjo,
kad šiandie A moti ko j kal
bėti apio taiką, kuomet vo
kiečiai yra užėmę Serbiją,
Belgiją ir Praneuzijos dali,
yra didižausia šalies išdavy
stė. Anot jo, aiaudie kalbėti
apia taikę, «rei*kia tarnauk
{Misininkui.
AREŠTUOTAS HAY
WOOD SU SAVO
PATARĖJAIS.
t \ akar ('birajjoje federa
liai apviltai padarė kratą
Soeialist Partyir Industrial
\Vorkers «»I" tlie A\ "ori d 1 »iu
ruose. L>e t«» kratos padary
ta ir keliuose industriaiisfu
namuose. Suareštuotas, I><•!
paskui paleistas industriali
stu organizacijos centro
sekretorius Ilay\vood sn sa
vo pa^elbininkais Tr patarė
jais.
Ir paminėtu bitini paimta
visos kniubos, visoKle raš
tai, rekordai, nariu surašai
ir krūvos visokiu pamfletu1
ir atsišaukimu. Visa tai nu
gabenta federalin biuran. 1
Šitos kratos turi danu są
ryšio, sakoma, si; majore
rrhompsoiio neištikimybe
šalies vyriausybei. Vyriau
sybė, sakoma,.i»alu-uale su
prato, kad Clsieagoje randa
si didžiausias paeiTistu (lai
kos šalininku) ir provokiš
ku gaivalu lizdas. Tatai bus
pamėginta tas lizdas sunai
kinti i r taikininku darbus
sukoneveikti.
('hiea^ojc ėmė veikti fe
deralis "grand jur\ ** suo
las. \ isi vokiečiu fr taikos
šalininkai bus suimami ir
statomi prieš "grand jtirv."
Panašios kratos ir arešta
vimai daromi ir kituose mie
stuose, anot telekiamu.
REIKALAUJA PA
SKELBTI KARĘ
AUSTRIJAI.
Washington, męs. (5. —
Organizacija "Patriotie
Kducation Socioty" išleido
brošiūrą, kurioje reikalau
ja, kad Suv. Valstijos pa
skelbtu k a r v visoms 'Vokie
tijos talkininkėms, kaipo
šios šalies priešininkėms.
Ta organizacija yra nuo
monės, kad slapta vokiečiu
šnipinėjimo tarnyba pasire
mia ypatingai informncijo
mis, kurias suteikia Vokie
tijai Austrjos ir I>ulgarijos
pavaldiniai.
"Jei šita karė yra veda
ma demokratijos prieš auto
kratiją, tai kaip gi galima
geruosius santikius turėti
su labiaus despotiška šalim,
kokia yra Austrija-Vengri
ja — sakoma brošiūros pra
džioje.
280 CHICAGIEČIŲ JAU
STOVYKLOJE.
Rockford, 111., rugs. <>.
rūmai (irautn stovyklon va
kar atkeliavo jau 2HO ehiea
gieeiu rekrutu, šiandie ju
atkeliaus daugiau. Paskui
dar daugiau. I'u susitvarky
mo reknitai bus pradėta la
vinti.
NUSKANDINTA ANGLĮ
JOS LAIVAS.
Boston, Mass., mga. G.
Vokiečiai nuskandino An
glijos garlaivį •* Kenmore/'
kurs plauke f Su v; - Valsti
ja*. "Keumorr" tftif jo 'i9l0
fotui intilpimn.
Vokiečiai bombardavo Anglijos
i pakraščius
-
ITALAI PAĖMĖ SAN GABRIELE
Vokiečiai atsimeta iš Flandrijos
VOKIEČIAI BOMBAR
DAVO ANGLIJOS
PAKRAŠČIUS.
LONDONAS, rūgs. 6. —
Vakar vokiečių nardančioji
laivė subombardavo Angli
jos miestą Scarborough,
kurs randasi rytiniuose An
glijos pakraščiuose.
Anot anglų oficialio pra
nešimo, 3 žmonės žuvę ir 5
sužeista, šiaip nuostoliai
esą maži.
SAN GABRIELE TEKO
ITALAMS.
Londonas, ruus. <>. — Ita
lai nalu-ualc paėmė jum au
strų San (iabriele, žinomą
kalną-tvirtovę Isonzo fron
te, anot pranešimo iš Rymo.
San (iabriele buvo pasku
tinis užtvaras, kurs iryne
Triesto einant tiesiog Į rv
tus mm <{orizia.
-Jei italai dabar turėtų
pakaktinai karės medžiagos,
i»al veikiau ir atsidurtų pa
lei Trieste miesto ir tvirto
vės sienas.
ITALAMS TEKĘ DIDELI
GROBIAI.
Udine, Italija, mc:s. (>. —
šiandie dar nėra galima pa
duoti visu smulkmenų apie
grobius, kokie italams teko
nuo pradžios jų užpuolimu
Isouzo fronte. Kai-kuriose
vietose atsimezdami austrai
paliko laitai daugelį viso
kios karės medžiagos, ku
rios nesuspėjo Minaikinti.
Italams l>e anuotų tekę
daili;- šautuvų, granatų, net
oficialių dokumentų ir pri
vatiniu laiškų.
Uavenoj atrasta tiesiog
pilni sandeliai karės me
džiais *s.
VOKIEČIAI SULAIKYTI
DVIEJOSE VIETOSE.
Paryžius, mirs. (i.— Pran
t'\v/A\i atmušė kelias vokie
ei 11 atakas Aisne ir C'liani
pau'iic apylinkėse. Vokiečiu
lakiniai išnaujo ir/puola
praneuzu lanko ligonines.
Abiem upės Manse "pusėm
\ erduno frontą, saka baisus
artilerijos veikimas.
PORTUGALAI ATMUŠĖ
VOKIEČIUS.
Londonas, rups. fi. — Ar
mentieres apylinkėse, Flan
drijoje, vokieeiai smarkiai
užatakavo portugalus. l»ot
šitie veikiai atmušė ju«M
kulkosvaidžiais.
Lens apyliukėsr smalkiai
ėnir veikti r^kieėm artilen
•i"- ii.
TRAUKIASI ATGAL
FLANDRIJOJE.
Prisibijo talkininkų
užpuolimo.
Paryžius, nigs. (>. — Kuo
met talkininku artilerija
pradėjo smarkiai veikti
Flandrijoje (Belgijos da
lis), išauta žinia, kad vokie
čiai tenai atsimeta atgal i
rytus nuo Ypres.
Anot gautų int'onnaeijų,
vokiečiai pasitrauksią ma
žiausiai per 20 mylių į ry
tus — ('ourtrai-Tlioroiit li
nijoje.
Civiliai gyventojai gabe
nami Belgijos gilinimu,
lioulers jau iškraustytas,
nes šitą miestą dažnai ap
šaudo analai. Išgabenami
gyventojai ir iš kitu miestą.
Vokiečiu apleidžiamas plo
tas Flandrijoje nuli į rytus
nuo mušiu fronto ties Coni
mines.
Anot praneuzu <;eiieralio
štabo pranešimo, vokiečiai
esą jn-iversti iš tenai atsi
mesti. .Jiems ten labai nepa
ranku ir pavojinga pasida
rė, kuomet pranenzal si i an
alais paėmė Messines nup?
štumas su kaikuriomis ap
sigiiiinio linijomis. Kadangi
tenai vokieėius perriažnai
talkininkai užpuldinėdavo,
ui paskutiniu kartu jau bu
vo tepradėję ruošties L^enc
ralin u/puoliman, jie nu
sprendė veiėiau gražumu
atsimesti.
Kuomet vokieeiai auir '
šėiau paminėtą vietą apleis,
talkininkai tomis pėdomis
žada pulties ant jų pozici
jų tarpe Lombartzirie ii*
< )stende.
Tai kuone visa paminėta
apylinkė ir po šiu dienu sto
vi apsemta vandeniu. \«-s
karės pradžioje pasitrauk
dami belgai atidarė perkasu
užtvankas i?' užliejo kraštą,
kad tuo buriu sulaikyti vo
kieėiu brioviinąsi per Flan
driją.
j vokieėiij pasitrauk inn
su didžiausiu atsidėjimu tė
mijasi talkininkai, uos tuo
met, rasi, jiems pasiseks v<-.
kieėius išmušti ir iš rAv<
bnitffje, kur vok i eė i U nar
dam'ios laivės turi savo op»
raeijinę stovyklą.
ORAS.
Rugsėjo 6, 1917 m.
< 'hieago ir apylinkės. —
šiandie gražus oras, liet ve
šu; rytoj iš dalies debesiuo
ta.
Temperatūra va^ar auk
ščiausia *•>, /^minusia tY2
laipsniu.

xml | txt