OCR Interpretation


Draugas. [volume] (Chicago, Ill.) 1917-current, January 16, 1920, FIRST EDITION, Image 6

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045087/1920-01-16/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for 6

CHICAGOJE. j
_ _ m m m m. * m -U- -m. m j, jj _i a. ^ m m m u j m m m im m m m**
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS.
Penktadienis, sausis 16 d.,
šv. Marcelis p. Priscila.
šeštadienis, sausis 17 d.,
šv.. Antanas vien.
DIDĖJA SUSIRGIMAI IN
FLUENZA.
Sveikumo komisijonierius pa
skelbia kovą.
C'hieagoje susirgimai int'lu-;
za dauginasi. Alirėių įvyk-j
sta nedaug. I>et naujas pavo
jus r i a pa t. jei nebus imtasi I
atsakančiu priemonių prieš tai
epidemiją.
Dr. Robertson, sveikumo'
komisijonierius, sako, jog e
pidemijai nebus progos išsi
vystyti taip, kaip 1918 me
tais riulenį ij- žiemos pradžio
je. Xes žmonos yra pasirengę
kovon.
Teeiaus specijalės priemo
nės Imtinai reikalingos.
.Jei susirgimai didės, tuomet
prisieis kovon pašaukti L\
100 ligoniu si anuotoji) iŠ "Chi
cago Training Sehool of Ho
me and Public Xursingv. Xes
-'daugel namuose nėra kam pri
žiūrėti susirgusiu.
Iš sveikumo departamento
paskelbta sekantieji svarbus
nurodymai, kad apsisaugoti
influenzos.
Namiškiams:
Kieku galima šalinties nuo
kambario, kuriam yra ligonis.
Neįsileisti i namus jokių
lankytoju (vizitorių) ir pa
tiems nelankyti svetimą namu.
Šalinties susikimšimo vietų,
kaip tai susirinkimų, teatru i>
tt.
ržlaikyti vaikus sausai ir
šiltai.
Žiūrėti, kad pagyvenimuose
nebūtų jokio drėgnumo.
Pagyvenimuose daugiau tti
rėti saulės šviesos ir šviežio
oro.
Darbininkams:
Jei galima, i darbą eiti pės
1 tiems.
Šalinties tu. katrie čiaudi ir
•j kosti.
Prieš kiekviena valirvma
t
plauti rankas.
Kuolabjaus šalinties dulkiu.
Nespjaudyti ant aslos, šali
gatvių, arba viešose vietose.
Čiaudint ar kostint, užsi
dengti burną su nosine.
Miegoti devynias (?) va
landas paroje.
I Nepersidirbti, nepersivalgy
ti, nepersigerti.
Saugoties vartoti bendrą
puoduką gėrimui vandens,
šalinties sergančiu žmonių.
Patarnautojams:
| But visuomet švariai.
Ligonio kambaryj dėvėti ga-Į
žino kauko.
Plauti rankas po kiekvieno
patarnavimo ligoniui.
Miegoti septynias •valandas|
ar ilgiau.
Užtektinai valgyti gero
maisto.
i#
Atvirinti visas lėkštės ir
puodelius, pavartotus ligoniui, i
ligonį visai atskirti nuo
kitu namiškiu.
Ligoni užlaikyti šiltai.
!
Pasivaikščioti kelias valau-1
tlas šviežiam ore. j
iš (ireat Lakęs stovyklos I
pranešama, jog ir tarp mari-1
ninku didėja skaitlius susirgi-i
imi.
!
ATIMTA NAUJAS AUTO- I
MOBILIUS.
Kmil Jolmson, -l.'»l Pat\vyneĮ
plaee, aną vakarą norėjo iš-'
mėginti savo naują automobi
liu. Išvažiavo.
Ties Lake Yie\v a ve. ir St. i
.James plaee ji sulaikė trys
plėšikai. Atėmė $15 ir išvarė]
iš automoluliaus. (ii patys nu
važiavo.
Paskui pranešta, jog toje a
pylinkėję užpulta ir apiplėšta
dvi vaistinės. Iš vienos paimta
iŠ kitos — $1.1.
63 RADIKALAI KALĖJIME.
Cliieagoje deportavimui ski
riama -4U pastaraisiais laikais
suareštuotų radikalu. Iš jų 63
yra kalėjime, nes neturi pa
lankos. Kiti paliuosuoti po ]>a
ranka.
Kuone visi iš esančiu kalė
jime sutinka keliauti Kusijon
ir jie. jauėiasi kaipo "kanki
niai".
I
7 PROFITERININKAI AP
SKŲSTI.
' Chicagoje suareštuota MS cu
kraiu profiterininkai. katrie
ėmė aukštas kainas už cukrų
praeitą rudenį.
1 Dabai' iš tų profiterinink^
>eptynis federalė yranti jury
atrado kaltais ir apskundė.
| Kiti profiterininkai dar i*
klausinėjanii. Manoma, kad jie
, visi papuls teisman.
i
AUTOMOBILIO US PAŽEIS
i TA.
! Mrs. Peal Tolinekos, 39 AVest
Burton place, paimta Pa.ssa
vant ligoninėn. .Ją pažeidė au
tomobilius išlipus jai iš gat
vekario. Šoferis suareštuotas.
NUSILAUŽĖ KOJA.
|
I Filmer Johnson, 5800 Peoria
irat.. nusilaužė koją čiužinėda
mas \Vasliinuton parke.
PRANEŠIMAS.
"Draugo" Bendrovės šėri
nink»4 susirinkimas bus utar
ninke, Sausio 20 d., 1920 m.
Šv. Kryžr'aus par. svetainėje.
W. 4Sth ir So. Wood St.,
7 :00 vakare. s Chicago, III.
"Draugo" Valdyba.
IŠ GHIOAGOS LIETUVIįl
KOLONIJŲ
c
IŠ BRIGHTON PARK.
N'edėlioj, sausio 1 j <i. Hrigh
t o i! Parko klebonas, kun. l>riš
ka, laikė savo parapijos susi
rinkimą bažnytinėj svetainėj.
Išdavus atskaitą iš praeitu me
tu ineigu ir inplauku pasirodė,
ka<l ižde liko 5,500 dol.
Po to klebonas pranešė, kad
pastatymas antrojo augšto
(mokyklos kambariams) atsi
eis apio 3(>,(XX) dol. Kad neuž
traukti didelės skolos ant pa
rapijos arba padaryti, taip sa
kant, parapiją easli, klebonas
pažadėjo paaukuoti 1000 dol.,
jei rasis 700 parapijom], kurie
paaukos po SO dol. Visos sko
los tada butu apmokėtos, gi
aukojusieji po 80 dol. turėtu,
taip vadinamas, amžinas kor
teles. Stebėtis reikia brigliton
parkieėiu duosnumu, nes su
manymas beveik vienbalsiai
priimtas.
Po to para pi jonai pareikala
vo, kad klebonas prašalintu
mokytoj as-sesė ris X aza ret i e
tes, o ju vieton paimtu Kazi
mierietes, bet klebonas pasakė
negalįs to darbo atlikti be vy
skupo žinios. Tada kilo daug
trukšmo. Tapo taip-gi .išrinkti
trys delegatai.
Parapijonas.
Iš NORTH SIDE.
Seredoj, sausio 7 d., 11)20 m.,
įvyko I.. Vyčiu ."i-tos kuopos
metinis susirinkimas. Narių at
silanko nemažai. Pirmiausia
išduota raportai. Iš Apskričio
susirinkimo raportą išdavė A.
VAIKIŠTIS SUIMTAS PITT
SBURGHE.
Pirm kelių dienų 16 metų
lAntlionv Samolis, kurs tarna
, v<> firmoje Cliandler, Hildceth
į& (V)., nešdamas tos firmos
! pinigus bankon staiga pražu
!vo
Dabar jis suimtas net Pitts
Iburglie, Pa. Su juo suimtas ir
jo draugas James Mitcliell.
PLĖŠIKAI ATĖMĖ $142.
Trys plėšikai Fordo auto
: mobiliuj užpuolė praeinantį
'.James McDonald netoli jo na
mų 4527 Prairie a ve. ir atėmė
'$142.
Baceviėia. Raportas priimtas.
1*0 to sekė raportas iš vakfh'o,
kuriamo buvo vaidinta "Ivan
ri Alona/'Pasirodė, kad finan
siniu žvilgsniu vakaras pavy
ko neblogiausia. Pelno liko
apie 40 dol. )>e to kuopa pasi
dirbo savo soonerijų, kuri atsi
| ėjo 82 dol.
Knygų peržiūrėjimo komisi
ja pranešė, kad pinigų ižde nuo
praeitu metu yra liko $9.54.
Nežiūrint to, f) kp. gerai gy
vuoja.
Nutarta prieš adventus su
rengti vakarėlį su pamaitini
mais. ,
Susirinkimas uždarytas su
nnjlda, kurią atkalbėjo kp. dva
siškas vadovas.
Kp. Korespondentas.
IŠ BRIDGEPORfO. •
' *1
Mot. Są-gos 1 kp. veikimas.
Gal kas mano, kad Mot. Sa
gos 1 kp. jau nieko neveikia,
kad nesigarsina laikraščiuose.
Klaidinga butų taip manyti.
Štai, sausio 11 d. buvo meti
nis susirinkimas. Posėdis buvo
skaitlingas ir pilnas gyvumo.
Pirmiausia svarstyta, kaip
padidinus narių skaitliu. Vien
balsiai sutarta pasiimti po ap
likaciją ir prikalbinti nors po
vienų, narę. J sekantį susirinki
mų visos apsėmė atsivesti dar
po v ieną naujų narę.
Sergančiai narei, poniai Va
ranavičienei, nutarta nupirkti
j gėlių bukietas ir pasiųsti. To
•liau išduotas raportas iš buvu
sio šeimininio vakarėlio giuo
džio 31 d., t. y. prieš Naujus
i Metus, kuri buvo kuopa suren
gus bendrai su L. Vyčių l(j kp.
Vakarėlis, nesigiriant, buvo
tikrai puikus. Sąjungietės pa
1 gamino vakarienę, o vyriai iš
!pildė programa. Atsilankiusic
•ji buvo užganėdinti.
.<1. ?
Paskui kai 1h'1 f a, kad surengti
vakariĮ ant vasario 21 d. su
programa. Pasirodo, kad ren
j giant vakarus su programais"
I nieko negalima pelnyti. Tai-gi
j ir palikta surengti be progra
1110.
Atsisakius mušu didžiai
geri), pirmininkei, A. Nausėdie
nei, vienbalsiai liko išrinkta
buvusi pirmininkės pagalbinin
kė p-Iė Šatkauskaitė. Raštinin
kės paliko tos pačios, būtent
p-lės Overlingaitė ir Valan
oiunaitė, iždininkė—P. Yolte
rienė. Dvasišku vadovu gerb.
klebonas, kun. M. Krušas.
Nors liūdna, kad buvusi mu
šu pirmininkė atsisakė, bet tu
rime vilties, kad ir nauja pir
mininkė daug darbuosis.
! Dulkė.
Sausio 7 (L buvo L. Vyčių 1(3
kuopos susirinkimas, kurį ati
darė pirm. J. Banbkus su mal
da. Senoji valdyba išdavė ra
porto, kas buvo veikta per išti
sus praeitus metus.
| Kuomet raštininkė skaitė sa
KONCERTAS!
DIEVO APVEIZDOS PA R. CHORO
»
Dainuos Du Choru
Nedėlioj, Sausio-Jan. 18, 1920
Dievo Apveizdos Par. Svetainėje
Pradžia 8 v. vakare
Koncerte dalyvaus pagarsėjas Aušros Vartų Par, Choras garsaus muziko
ir kompozitoriaus p. A. Pociaus. Vedamas. Muzykos mylėtojai vietiniai ir a
pielinkiu neprivalo praleisti progos išgirsti nepaprastų choru.
vo raportu, linksma pasidarė,
kad L. Vyrių 16 kuopa tiek
daną yra nuveikus.
Paminėsiu keletą pavyzdžių:
Į Kalėdinį Tautos Fondą 16 kp.
neatsiliko nuo kitų, o gal ir
pirmoj vietoj stovi, nes suau
kojo virš 600 dol., Vyčio spau
stuvei 114 dol. O kur kiti viso
kie.. aukojimai ?
(raila pasidarė tik, kuomet
finansų raštininkė skaitė savo
raportą. Pasirodė danę narių
suspenduotų. Tikimasi, kad i r
tie užsimokės savo duokles ir
sykiu su kitais dirbs tautai ir
organizacijos labui.
Yra keletas atšalusių narių,
kurie retkarčiais ateina i susi
rinkimus. Aš manau, kad vis-gi
galima vieną vakarą j savaite
pašvęsti ir ateiti su kitais pa
sitarti, pasikalbėti, kaip išnau
jdoti laiką geriems tikslams,
į kad nepasilikti nuo kitų kuopų,
;bet dar pirmiau žingsniuoti.
Parinkta valdyba. Knyginiu
iSrinktas P. (iritenas, režise
riuui—H. Janušauskas ir
Ciurinskflitė.
Taip-gi išrinkta komisija
.tvarkyti žaismes ir, taip sa
įkaut, surtąryti v kokį programą
po susirinkimų. I komsiją pa
Iteko X. Kulys ir Volteraitė.
Kaip vienas, taip ir kitas yra
labai darbšfųs. Tikimės turėti
gerų pasekmių.
Reikia pažymėti, kad 16 kp.
į turi darbštų pirmininką, J.
Baubkų. Jis jau antrus metus
.pirmininkauja L. "Vyčių 16 kp.
j Susirinkimus veda geroje tvar
koje, be jokių ginčų.*
j Ižimdama nauja valdyba
savo vietas, išreiškė gražių
minčių ir pažadų.
Dirbkime! Parodykime, kad
mes vyčiai ne tik varde, bet ir
i darbuose.
Berželis.
IŠ DIEVO APVEIZDOS
PARAPIJOS.
Sus. Am. Liet. Kr 2 kuopos
susirinkimas bus šiandie, sau
1 sio 16 d., 1920 m., Dievo Ap
Iveizdos parapijos svetainėje, 8
vai. vakare.
i ■
Iškilmingas
BALIUSS
PAKILNOTAS
Draugystes Rožancavos Pąny ir Molerij
NEDĖLIOJ, SAUSIO 18, 1920
Šv. Jurgio Par. Salėj, 32ro Place ir Auburn A ve.
Pradžia 6 vai. vakare įžanga 35c špatai
Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti ant šio pui
kaus baliaus, nes apart šokiu dar bus ir kitokių pamai
tinimų. Taigi kaip jauni, taip ir seni atsilankykite,
o tikrai busite užganėdinti.
Kviečia visus
KOMITETAS.
Visus narius kviečiame susir|
linkti.
Valdyba, j
PRANEŠIMAS.
L. V. Ch. Aps. choro nariams.
Visi nariai ir narės yra
kviečiami atsilankyti į choro
praktiką, sausio 1(5 d., 1920 m.,
i Mark \Yhite Square parko
svet., 29-tos ir So. llalsled gat
vių.
Taip-gi yra kviečiami atsi
lankvti ir tie, kurie seniau bu
4 -
vo choro nariais.
. Z. M., rast.
CHICAGO, ILL.
Draugijos Šv. Juozapo Apie
kuno valdyba šiems metams
susideda iš sekančių asmenų:
A. Marcenkevičius—pirm., A.
Iiimuška—vice-pirm., A. J. Pa
lubinas—prot. rast., J. lvupšiu
nas—fin. rašt., V. Kaitulis—
ižd., J. Tamasevičius ir J.
Alekna—iždo globėjai, F. Priėr
laidis ir J. Kiška—maršalkos,
.1. Pažereskas, J. Valaitis ir A.
Repšys—prie karimos, J. Vaš
kui ms—palubaunas sudžia, J.
Sluoksnaitis—sudžios rašt., F.
t
Yaškunas, J. Lapinskas ir V.
Kaitulis—trustee.
Valdyba savo vietas užėmė
sausio 4 d., 1920 m., apreikšda
mn, jog teisingai^ tarnaus šv.
Juozapo Apiekuno draugijai.
A. Marcinkevičius, pirm.,
A. J. Palubinas, rašt.,,
2231 X. Sawyer a ve.,
Ohieago, fll.
EOSĘLAND, ILL.
A. L. R. K. Moterų Sąjungos
40 kp. laikys priešmetinį susi
rinki mą sausio 18 d., 1920 m., 1
vai. po pietų, Visu šventų pa
rapijos mok. 5-tanie kambaryj.
Kiekviena sąjungiete buti-~
nai turi Imti šiame susirinki
me, nes bus renkama nauja
valdyba. Tai p-gi yra daug da
lykų del svarstymo.
Kviečiu taip-gi moteris ir
mergaites, kurios dar neprigu
li prie Mot. Sąjungos.
P. S., rašt.
| H. C. CHRISTOPHER
Franklin Anglai.
Tikri Pocohontas kieti ang
lai, SolvayCoke geri anglai
visuomet. Patarnavimas ir
Lygybė.
Į . Est. ia69
, L. Leiudecker,
6541 S. Sangamon St. Chicago.
Telefonas Normai 829
RYTU FILIS
5-iu Aktu Drama
i -v
■ * STATO SCENOJE ...............
Moterų Sąjungos 20 Kuopa
'j*-' įr. - ■ Li.^a> s^TjĮjįjjĮuiĮ^f
Nedčlioj, Sausio-Jan. 18d., 1920
SCHOOL HALL SVETAINE J E
48ta ir Honore Gat., Ant Towii of Lake
Pradžia 7 vai. V.
Šis gražus veikalas, Rytų Pylis pirmą sykį Chicagoje bus statomas sceno
je. Todėl nepraleiskit progos jo nepamatę. Tikimės, kad atsilankusieji bus pilnai už
ganėdinti.
Aktu tarpuose bus dainos, solai. Poprogramo šokiai iki vėlumai. Kviečiame
M. Sąj. 20 kp.

xml | txt