OCR Interpretation


Draugas. [volume] (Chicago, Ill.) 1917-current, August 21, 1920, Image 2

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045087/1920-08-21/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for 2

m
L1K11 VH KATALIKŲ DIENRAŠTIS
"mfcO Ali TAAS"
. kasdienę isskyrns nedtBtellns.
PRENUMERATOS KAINA:
CH1CAGOJ m UŽSIENYJE:
Metams $8.00
Pusei Met^ 4.00
STT. VALST.
Metams $6.00
Pusei Metą 3.00
Prenumerata mokasl iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos
■e nuo Nauju Metų. Norint permai
jyU adresą visada reikia prisiųsti ir
ees&s adresas. Pinigai geriausia slų
mti iiperkant k rasoje ar e* prese "Mo
ney Order" arba jdedant pinigus J
registruotą laišką.
"Drangas" Pnblishing Co.
2334 S. Oakley A ve. Chicago.
"Draugo" Persi
kėlimas.
Gerbiamieji skaitytojai žino,
kad mus dienraščio spaustuvė,
redakcija ir administracija šią
savaite kėlėsi iš To\vu oi' Lake
l West Side, nuo kampo JS
,Wood ir 46-tos gatvės ant
kampo 23-čio pl. ir S. Oakley
ave.
Tas persikėlimas padarė
mums ir daug išlaidu, ir su
trukdymo. Mes nenorime mi
jiėti vardais tu, kuriais galė
tume teisingai misi skusti, kad
imdami pinigus tik laik;}. gai
lino. Tie pinigai tai skaityto
ju pinigai, tie sugaiširaai išei
iia ant nenaudos mus skaity
tojams.
Dėlto penktadienije visai
negalėjome išloisti dienraščio,
dėlto šiandien išeina mažas
numaris, dėlto dviejuose nu
mariuose žinios buvo suvėlin
tos.
Bet šia savaite vis-gi susi
tvarkysime naujoje parankes
nėje ir didesnėje vietoje. Susi
tvarkę vel tarnausime skaity
tojams dar geriau negu tar
navome iki \ nes turėsime
ir daugiau įrankiu ir daugiau
U:V>.
ST. SEIMAS IR SVETIMŠA
LIŲ KLAUSIMAS.
Nors karo metu Lietuvą
trempė vokiečių ir rusų ka
jrioomenės,. nors ir vieni ir ki
ti jos žmones be pasigailėjimo
plėšė, vienok kieti Lietuviai
nenuleido rankų. Nusiminimui
nepasidavė. Priešingai pasida
rė gaivesni, ypač kuomet Lie
tuva pasiskelbė neprigulmin
ga. Lietuviai savo darbštumu
apsigynė nuo bado ir savo drą
sumu— nuo priešų. Po to jų
ęeryneiga sparčiai kilo. Lie
tuvos pakilęs gerbūvis atkrei
pė į save visokių neaiškių as
menų ir išnaudotojų akj. Jų,
kaip vanagų, prilėkė pilna
Lietuva. Jie naudojosi Lietu
vos svetingumu ir geraširdin
gumu. Bet Lietuvai neišėjo
Jie j sveikatą. Vieni jų pra
dėjo sau pelnus daryti iš Lie
tuvos turtų, juos supirkdami
ir slapta išsiųsdami Į Vokie
čius ir Lenkus; kiti,
naudodamiesi Lietuvos
laisve, pradėjo varyti agitaciją
botą. Susirinkusieji nubalsavę
Husų ir Lenkų ponų naudai.
Darė jie ir daugiau nedabyš
eių. Negalima buvo taip pa
likti toliau veikti. Tų netiku
sių svečių darbai gręsė Lietu
gelis išleido aplinkraščių, Jku
rie norode kaip tie atėjūnai
turi laikytis Lietuvoje. Nepri
silaikantiems tų Įstatymų rei
kėjo keliauti laukan iš Lietu
vos. Prie to paties Ministerio
Draugelio daug žydų išnaudo
tojų ir bolševikų agitatorių
buvo išsiųsta laukan iš Lietu
vos. Žinoma, su jais taip atsi
tiko ne del jų dorybių ir ge
rų darbų. Žydai su savo drau
gais socijal-dem. pakėlė riks
mą. Reikia, girdi, kogreičiau
sia Seimui tuos aplinkraščius
Ministerio Draugelio atšaukti.
Kr. Demok., kuriems rupi la
biau valstybės ir piliečių ge
rovė, rėmė už tai, kad. palikti.
Štai turinys kalbos, kuri3
tame reikale pasakė Seime
M. Krupavičius (kr. dem.}.
Kolei Lietuva buvo po sve
timųjų jungu ir suvargus, nie
kas į ją nežiūrėjo ir jos liki
mas nerūpėjo. Bet štai Lietu
va pasiskelbia nepriklausoma,
susiorganizuoja, susitvarko ir
ima kilti jos gerovė. Jos gero
vė stoja daug augšeiau, negu
Rusų, Lenkų ir Vokiečių. L
pasipila iš visų pusių į Lietu
vį svečiai, žinoma, nedirbti,
ne Lietuvos gerovę kelti, tik
jos duonų valgyt', ir tai ska
nesnius kąsnelius. Jie pradėjo
griebti i savo rankas prekybą
ir pramonę ir vesii tą viską
savotiškai, su skriauda tik
riems Lietuvos pilioriams. Ki
lo žmonėse nepasitenkinimai.
Mišku naikinime jie užėmė
pirmąją vietą, liestuose už
iimšo visus gyvenimus, kad
įmonėms darbininkams p ri
ti ako vietų, arba jos darėsi
neprieinamos.
Visose riaušėse, kareivių su
kilime tie svetimšaliai vadova
vo. Jie net nemoka lietuviškai
j nei vienas. Tie svetimšaliai a
I imitatoriai pajudino net pa
i eitis Lietuvos nepriklausomy
1 bės pamatus. Jei jiems bus pa
; likta liuosybė ir toliau taip
j veikti, tai neužtikrintas nei
j St. Seimo likimas.
Nekurie asmenys, kaip po
nai Rozenbaunias ir Solovei
jeikas. priskaito prie Lietuvos
! piliečių visus gyventojus net
iki Kijevo. (Žinoma, tie pilie
čiai—tai žydai, kurie smelkiasi
į Lietuvą, kad čiulptų jos sy
vus.) Bet Lietuvių tauta netu
ri prie tų visų piliečių ir tų
jai skiriamų žemių jokios pre
tenzijos. Todėl aplinkraščiai
I taikomi ir prieš juos.
j Ir Tiockis prisiunčia "Lie
tuviškų piliečiu77 rusiškai ir
žydiškai kalbančių ir Lunkai
daro panašiai. Taigi žydai ir
socijal deni. reikalauja, kad
Ministerio Draugelio aplink
raščiai butų atšaukti ir kad
tie "piliečiai" Trockio, Len
kų ir kitų sėbrai liuosai ga
lėtų Lietuvoje pragaištingų
darbų dirbti.
Kalbėtojas nurodo, kad tie
aplinkraščiai yra tikslingi. Jie
sutinka su tarptautinėmis tei
sėmis ir nėra aštrus. Visos
šalys vartoja tas teises, net
demokratiškiausios, kaip Švei
carija ir Amerika, kurios pra
šalina kenksmingus svetimša
lius.
O kas link užmetimo, kad
valdininkai išnaudoja tuos ap
linkraščius, tai tas da nereiš
kia, kad jų visiškai nereikia.
Visokius Įstatymus gali išnau
doti valdininkai, jei jie yra
blogos valios, arba nesupran
ta paties dalyko. Tai čia kalti
valdininkai, o ne įstatymai.
PRAGIEDRULIAI.
(Pabaiga).
Yaišgantas moka labai gra
žiai suderinti savo žodžių gau
sybę. Nerbikdanias, o tik nuo
krašto, perrašau pirmąją da
lį pirmojo skyriaus.
Šiaurės žiemos — ilgos ir
smarkios žiemos. Tik kaip
Lietuvos "žiema" Rusijoje,
tai tokios visoje .šiaurėje
nėra buvę. Rodos, nei pra
džios jai nebuvo, nei bebus
galo.
JLstisais menesiais, nejucie
damas, stovėjo vienodas tir
štai pilkas dangus, neduo
damas jokios žydrumo vil
ties. Ištisais mėnesiais po
visą orę, draikės dūmų ru
kai, vartaliojosi drumsti
šarmo kunkuliai, sverdėjo
tokios snieginių debesų duk
nos, lyg visos žemės jurios
butų pakilusios oran iš vir
šaus spaustų.
Ir spaudė orą taip, kad
net ausis spiegė, šiurpas ūž
čiojo per odą, drebulys kra
tė žmones kaip ligonis.
Tad krito sniegas, pa
lengva, neskubėdamas, pla
čiai išsikėtusiais kačiokais.
Kaip krito taip ir gulo, kur
patekęs, spausdamas visu
savo kunu.
Minkštas minkštas pačiu
pinėti, lengvas pakiloti, bal
tas tyras pažiūrėti, — džiau
gies skyrium plaštakėlėmis.
Tik kai tos plaštakos ima
ant kita kitos gulti, gulti
begalo, kai pasidaro per vi
są uolektį stora, — tai, bra,
ir pūkeliai sunku, ir rožių
lapeliais galima užtroškinti.
Minkšta, lengva, kol plona;
virsta kieta pluta kai stora;
ir pūkelių duknos sveria
pūs
lintum ir perrašytum vi
sus Pragiedrulius. Tokių ir
gražesnių vietų pilna. Pradė
jus perrašinėti nežinia kur
sustoti, nes ir anapus sustoji
mo gražus
Metmenys.
Gražių, lengvų skaitymų
raštininkai savo pasakas au
džia bernelių ir mergeihį mei
lės gijomis. Vaišganto Pra
giedrulių metmenys taip-gS
meilė graži ir galinga, tik ta
meilė kitokia — senos močiu
tės Lietuvos meilė. Tą Lietu
vą myli daktaras ir kunigas,
špitolninkas ir universitetą
baigusi mergina, mažo mies
telio proletarai kulgraužos ir
turtingas piniguočius įnalu
ninkas ir jo sunus dainuška
ir pralobęs kontrabandų va
rytojas ir Marytė, šešiavilkio
duktė, ir ūkininkė Giedrienė.
Ta tėvynės meilė eina platyn
užkrėsdama. Ima Lietuvą my
lėti ir jos bajorai ir dvarinin
kai.
Vaižgantui pasiseKe, Kas
•nesisekė daugeliui raštininkų,
atrasti augštesnius ir branges
nius už lyties meilę metmenis
apysakai. Bandžiusių buvo ir
pirma jo, bet tai išeidavo pa
našiau į pamokinimą. Pragied
ruliuose Lietuvos meilė pasi
darė^ metmenys nieku neblo
gesni -už kitų apysakų metme
nis.
Vaižgantas minėja ir jaunų
jų nieilę. Napalis myli Dara
tą, Gintautas myli ir veda
Marytę. Kaip žmonių gyveni
me, taip ir Pragiedruoliuose
ta jaunųjų meilė yra svar
bus ir stambus dalykas, bet.
ne pirmutinis.
Religija.
Pragiedruliai yra kunigo
yra. Nešinau kaip yra trečia
me i ome, bet pirmuosiuose
dviejuose religija minėjams
labai retai. Visur gražiai ir su
pagarba, bet josios, dalis Lie
tuvių tautos atgimime niekur
nėra išdėta taip pilnai, kaip
buvo. Vaihganto budinamieji
asmenys niekur nesuseina nei
su Tatare, nei su Dovydaičiu,
nei su Sederevyeium, nei su
Valančium
Tiesa, šitie 11 Aušros" pra
nokėjai buvo daug senesni už
Pragiedrulių veikėjus, bet
Dovydaičio ir Tatarės dvasios
pasekėjų buvo gana daug tarp
1890 ir 1905 metų. Ypatingai
Silvestras Gimžiauskas butų
tikęs į tarpą Pragiedrulių.
Teeiaus labai klystų, kas
mintytų, buk Vaižgantui trūk
sta gilaus religijos jausmo.
Paaukojęs gražiausiąjį pasku
tinių keleliolikos metų Lietu
viską veikalą, savo krikštamo
tėri ir seserims Vaišgantas jį
paveda "ir kitoms gilaus ti
kėjimo Svėdasų parapijos mo
terims, tikroms savo bendra
bėms, už tai, kad jos nesiliovė
Dievą prašiusios, idant aš,
darbą dirbdamas neįkliuciau,
ir nuolat įkliudamas, bent ne
pražūčiau. Aš tai jaučiau ir
buvau tikras švenčiausios
Motinos užtarymo ir neužsi
vyliau. Garbė gi Dievui augš
tybėse ir įvykusi ramybė
Gerų norų žmonėms žemėje."
Neteko skaityti autorių gi
lesniu tikėjimo jausmu paš
venčiant savo veikalą kam
nors.
Skaitykim Pragiedrulius.
►Skaitykim juos visi. Dirbu
sios? su Vaižgantu jo aprašo
mais laikais linksma minėti
gaibingoji praeiti.-* Gimusiems
Lietuviškos spau.Ius laisvėje
tai idealų ir pasišventimo mo
kykla. Visiems Lietuviams
tai skaistus jų tautoj dva
sios ir kalbos naudingas žie
delis.
Kun. P. Bučys.
IŠ LIETUVOS.
Sintautai. (Šak i ų a psk r.).
Čia valsčiui pasiūlyta priimti
valdžios keturklesę mokyklą
— duoti jai kurą, šviesą ir
butv. Susirinkusieji nubalsavo
prieš, nes yra šale gimnazijos
Naumiestyje ir Šakiuose. Ši
ntautiečiai pageidauja turėti
ūkio mokyklą.
Kybartai. Liepos 18 d. pas
uk. F. Čemarką daromas stei
giamasis susirinkimas "Ky
bartų Gaminamosios Bendro
vės. '' Steigia dirbtuvę — džio
vinti vaisius ir daržoves, ga
minti marmaledą, išdirbti vai
sių, vyną ir ekstroktus. ŠėTas
1000 auk., nario mokestis
20 auks.
Gerai imasi lietuviai.
Linkuva. Turi gimnaziją su
260 mokinių. Žmonės gerai
pasituri. Derlius puikus. Trū
ksta tik padarų ir trioboms tai
syti medžiagos. .
Žmonės Seimu indomauja ir
juo pasitiki. Yra ir tamsybės
agitatorių—bolševikų.
Girtybė čia turi nesumažin
tas pilietybės teises, nes mili
cijantai "nesuranda" slaptų
bravarų.
Višakio-Ruda. Garsi dabar
savo vakarais, bet jie tušti.
Patariama rimčiau į tą dalyką
žiūrėti.
Pirmas Milžiniškas
West Side Lietuvių Viešojo Knygyno
ir Draugijos Lietuvos Darbininkų
Ned. Rugpiučio 22, 1920
National Grove-Darže
Riverside, Illinois •
Pradžia 9 vai. ryte ir trauksis i ki vėlai vakare.
ĮŽANGA 35c..
Baigiasi vasara, kiekvienam yra dar malonu nors kiek pasi
linksminti, ir pažaisti tyrame o re, todėl nepraleiskite viršmi
nėtos progos, kur bus puiki mu zika, gardus užkandžiai ir kur
galėsite) kiekvienas, smagiai la iką praleisti, kaip jaunieji taip
ir senieji.
Kviečia visus atsilankyti, KOMITETAI.
P. S. Iš visų dalių miesto va žiuokite 22-ros gat. karais iki
sustos, o iš ten paimkite La Gr ange karus, kurie privežš iki
daržui.
SALUTARA BITERI
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirtiiftniimiiiitvNiiiiiiii iiiiuiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
t
ir kitas musu lekarstas naudoja 25,000 žmonių visoj
Amerikoje. 100 Aptiekę yra musu agentais.
Tas liudija, kad žmonės supranta gerą vertę
musų vaistų ir per tai jas taip plačiai naudoja.
Mes išdirbam savo Laboratorijose daugeli
įvairių vaistų, kur čion vieta visas neleidžia
surašyti.
Mes esame Vienintelė vieta visoj Amerikoj,
kur galima gauti visokių žolių ir šaknų iš vi
so pasaulio pargabentų.
Reikale rašykite mums:
Salutaras Ctiem. Drug Co.
PROF. J. BALTRENAS,
1707 So. Halsted Str. . Chicago, UI.
P. S. Ant pareikalavimo pasiųsime visų sarašų musų
žolių, šaknų ir visų liekarstų.
Taupykite Piningas:
& smtm mmsAL -
Perkant visus savo RAKAN
DUS, PEČIUS, KARPETUS,
PIANUS, VTCTOROLAS, SIU
VAMAS MASINAS ir t.t. pas
P. KVORKA & SONS
1549-51-53 W. Chicago, Ave.
arti Ashland Ave.
Cash ar ant Išmokesščiu.
Telefonas Monioe 2500
Krautuve atdara Seredomia ir
Petny&omis iki 6 vai. vakare. Kitais
vakarais iki 10 vakare.
P. CONRAD
LIETUVIS FOTOGRAFAS
3130 S. Halfted Si, Chicago, Ui.
Kurie gaunate paveikslus iš Lietuvos
neatideliodami pasidarykite daugians arba
didelius. Mes perimame senus padarome,
didelius. Sudedam ant vieno ii kelių skir
tingu. -
Trankiame paveikslus namuose, prie
..MnaaBah,
Išmok Gerą Amatą. Už
dirbk $35 iki f 75 Savaitėj
Buk kirpėju. Ki
rpėjai visur rei
kalaujami. Ge
riausias amatas,
mes iSmokinarae
r J keletą nava J
čiij, prityrimas
duodamas moki
n art ties. Vietos atdaros, specijan?
Kriaučystėa Skyrius, mokslas už
ganėdina visus.
MASTER SCHOOL
190 N. State Str.
Kampas Lake str. ant 4tų loby
J
1 DR. CHARLES SEGAL
Į Perkėlė savo ofisą po nnm.
4729 8. Ashiaod Avenue
Specialistas džkmj, moterų lr Ty»
rų Ilgy.
| Valandos nuo 10 lkl 12 ižryto; out
2 iki 5 po pietų; nuo 7 iki 8:30
| vakare. Nedėliomia 10 iki 1.
Telefonas Drezel 2880
S. D. LACHAWICZ
LDETUVYS GRABORTUS
Patarnauju, lsUotnrte» ko pigiausia
Heikale meldžiu atslftauktl, « mano
darbo busit* uicoaėdinti.
2514 W. 28 PL Ohictųfo, Iii
1 P. VATTCHES
ATTORNES AT LAW
LlitTIVU ADVOKATAS
V AL. Vakarais 7 iki 9
Nedėliomis 11 iki 1. *
4500 S. Ashland Ave. Chlcago, EUL
Pbone Yards 1053
Dr.MStujniicki
3107 So. Morgas Street
CHICAGO, fLLDTOU
iinumn— th* mii
■Valandos: — t iki 11 ii ryto;
i I po platų Iki 8 rak. Nsdėllo
i ,mi» noo f iki ^ vai. vakar*.
PRANEŠIMAS
Dr. M. T. STRIKOL'IS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Perkelia ofisą t People. Teatrą
1610 W. 47 Str. TeL Boul. 100
Valandos: 1 iki 3 po pietų.
6 iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryte.
Res. 2914 W. 43rd Street.
Nuo ryto iki piet
i TeL McKinley 263
DR. S. NAIKEUS j
LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI I
Ofiau lr Gyvenimo riet*
8252 So. Halited St*.
Ant Viršaus UniversaI State Bank
Valandos nuo 10 iki 12 ryte: nuo
2 iki 4 po pietoj: nuo 7 iki 9 vak.
Nedėliomis nuo 10 iki 2.
T«rdi «M
Tai. Drovsr 704?
Dr. C. Z. Vezelis
UJKi'uva DEirnsTAs
Valandos: ano t, ryto iki 0 rak.
Seredomls nuo 4 lyg 9 vakare
4712 SO. ASHLAND ATERUB
arti 47-tos Gatvės
■ - • «
Dr. L L MAKARAS
lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
llMBl—ifai 1S9SS' flrSli— Arm,
r«i«f—■ poubmb m ir PsitM— nsv
Gfedcagp]:. 4815 So. Wooi Str.
flk Kttrurs* Tikaka du CtM UI TiM.
TcMmm IM 188*
V. V, RUTKAUSKAS
ADVOKATAS
Oflsm DidraleatyJ:
29 South La Salle Street
loAnb SS4
Vakarai n, SS W. 33 St
TeL Tuda 4M1

xml | txt