OCR Interpretation


Draugas. [volume] (Chicago, Ill.) 1917-current, September 11, 1920, Image 5

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045087/1920-09-11/ed-1/seq-5/

What is OCR?


Thumbnail for 5

. PIETINĖ CALIFORNIJA.
Pietine Californija skelbia
ma kaipo sukilus prieš Meksi
kos esančią valdžią, anot ap
rašymo, National (leograpliic
Society, kurį paskelbė Frede
riek Simpich.
Tas ilgasis pusausalis, esan
tis žemai vakaru šalyj Califor
nijos, priklausantis Meksikai
ir žinomas ant jos žemlapie
kaipo 4'Baja" arba Pietinė
Californija. Srnovėjo Ispanu
žeinlapiai pabrėžė Californija
kili po Amerikos salą, l>e abe
jonės, pasiremdami tuo, kiek
jie ją buvo ištyrę.
Mažai žinomas yra papras
tam Amerikonui tas S00 myliu
ilirio akmenuota*, kalnuotas ir
nepaprastomis, vaisingomis ir
dailiomis klonimi* plotelis l»et
iri ypatingai, žymiai gei
stinas kožmuu Amerikos gam
tininkui, žuvininkui ir medžio
tojui. Šen. ten, geresnėse vie
tose, paprastai ant kalneliu,
ganoma būriai galviju, yra an-j
sigyvenusiij ukininkij, kurie
naudojasi neapribotais žemės
plotais. Ciivle Bar Company of
Ojos Negros gano galvijus ant
ploto dviejų ir pusės milijonu j
akru žemės. Viena Anglijos
Bendrovė iki šiai dienai laiko
si apie l.\(M)0,000 akru žemės.
Toliau į pietus tykioje, vaiz
dingoje La Paz, kur Cortez su j
savo laivais apsistojo ir kur
šimtąieėius vėliaus Walker,
* Amerikonas, tūlas juriu plėši
kas apsistojo, šiandie ien visai i
kitas Amerikonas gan pasek
mingai veda odų dirbtuvę, iš
dirbdamas apie {>'00 tinkamu
odų Amerikos čeverykų dirb
tuvėms. Šen ir ten ant kalne
lių arba sleniuose Ameriko
nai darbuojasi gavimu minera
lų, arba augindami pagarsėju
si;) frijolę.
Apielinkė prigulinti nuo ten
žinomų sausumų yra labai ma
žai apgyventa, ir, anot vieno
ga rsaus rašytojo, 4 * V įsame
triukšme ir taį nuo istoriškų
laikų, nuo tų dienų, kada ži
nomas Sir Francis Prake ap
• v i
sistojo Magdelena įplaukoj, jo
kis ratinis įrankis nepervažia
vo ilgumo šio ploto."
Nors kasyklose yra gan pel
ningas užsiėmimas ir galvijai
bujoja, bet visas pasisekimas
randasi vatos nkininkystėje.
Ties Colorados delta, prasi
dedant Californijos užlaja, ku
ri skiria pietinę Californijy
nuo pusausalio Sonoro, ten pat
<iaui?iaus negu kitur Amerikos
ir Meksikos interesai rišasi.
Kadangi ši vieta yra jūrės už
lieta ir kadangi čia skiriasi
vandens Colorados upės, tat
daugelis irigacijos inžinierių
ir politikos studentu yra nuo
monės, kad sis, taip komple
kuotas dalykas, irigacijos ir
vandens tiesų tarp Amerikonų
ir Meksikonų ūkininkų galėtų
buli patenkintai išrištas tiktai
sutarus abiem valstijom, ku
rios arba nustatytų kitij, rube
žių, arba parduotų viena kitai,
arba atpirktų viena nuo kitos
šį žemės plotelį.
PIRKITE LIETUVOS V AL
STYBfiS BONŲ.
LIETUVIŠKA GARLAIVIŲ
BENDROVĖ.
Iš laiški), ateinančių Centra
linėn Lietuvių Garlaivių Ben
drovėj matome, kad randasi
vienur-kitnr musų viengenčių
krūvelės, kurios, netikromis
žiniomis apie Lietuvą vado
vaudamosi, kreivai žiuri į Lie
tuvos laivyną. Rašo toki žmo
nės, buk Lietuvos valdžia des
potiška esanti ir ypačiai buvęs
Lietuvos prezidentas p. Sme
tona yra smerkiamas, "kad, gir
di, valdžia butų visuomenės
įstatyta, ir toji valdžia steigtų
Lietuvos laivyną, ir jeigu
kiekvienas skatikas tos val
džios išleistas eitų visuomenės
labui, tai butų linksmu duoti
pagelba savo tautai.
Mes nesame advokatais Lie
tuvos valdžios, o vis-gi negali
me nutylėti, jeigu tokia netei
sybė Amerikos Lietuvių min
tyse paskleista ir įsišaknėjusi
tuno.
Laikinoji valdžia, preziden
taujant p. Smetonai, padavė
milžinišką Lietuvoje darbę. Ji
apvalė šalį nuo antpludusių
bolševikų, ji taip-gi išmušo
laukan Vokiečių "geležinę di
vizijij,'' ir Virgoličiaus - Rusų
šalaputras. Kad Lenkų neiš
I ^ ^
i stūmė iš Vilniaus ir Gardino,
Entantė kalta, kuri nustačiusi
buvo demarkacijos linijas, ir
visaip globojo Lenkus, nors
tieji didžiausias skriaudas Lie
tuviams darė. Laikinoji Lietu
vos valdžia įvesdino snvyval- j
das apskrieiuose ir miestuose,
kur patys žmonės visais reika- j
iais ant vietų pasirūpinti turi
ir viską tvarkyti privalo. Sa
v y valdos—tai vyriausia papė
dė liaudies valdžios, ko regi
mai Amerikos Lietuviai ne
įvertina. Laikinoji valdžia ša
lį prirengė prie Steigiamojo
Seimo ir rinkimus tiktai de
mokratiniu būdu pervesdino,
taip kad liaudis šiandie turi
toki?} valdžią,- kokios ji pati
norėjo. Juk 90% gyventojų
balsavo ir savo atstovus išrin
ko Steigiamą jin Seiman. Ga
liaus nereikia pamiršti, kad
.Laikinoji valdžia sutvarkė ša
lies administraciją, įsteigė
tukstančius mokyklų ir įvesdi
no reguliari teismą. Laikinoji
valdžia sutvėrė taip-gi lietu
viškąją .kariuomenę. Kas su
pranta tokį darbą, tas tiktai
tegali jį ir-gj įvertinti. Žino
ma, Amerikos malkontentąi
girdėjo, kad vienas-kitas
"maištininkas" nuteistas ar
apkaltintas tapo ir todėl Lie
tuvos valdžia jiems despotiška
atrodb. Bet aš pasakysiu, kad
nėra galimą glostyti tuos, .ku
rie nenori jokios tvarkos, ar
ba kurie nepripažįsta liaudies
valdžios, ir tik Ifnkę yra gro
bjšauti ir šiaip suirutę kelti^
kad dritmijtanie vandenyje
žvejoti galėtu. Pats-gi }). Sme
tona yra mokytas, lėtas žmo
gus, geras Lietuvis ir daug
yra padirbėjęs Lietuvos gero
vei ir laisvei. Per širdies ge
rumą, kartais p. Smetona ne
buvo taip griežto nusistatymo,
•kokio aplinkybės reikalavo, ir
despotiškumu jam užmesti te
galėjo vos tas, kas jo nepaži
sta. O šiandie valdžia yra ran
ikose liaudies atstovų, Steigia
mojo Seimo, išrinkto praktiš
kai visų šalies gyventojų, ir ji
pildo užduotis taip, kaip šalies
gyventojai išmano. Amerikos
Lietuviai, toli gyvendami, ne
gali spręsti, kas Lietuvai svei
ka ar nesveika, ir todėl poli
tikavimai ar pavienių ypatų
ar net partijų yra labiaus ne
gu juokingi. Amerikos Lietu
I vių įtaka gali apsireikšti ne
, pakreipime Lietuvos politikos,
bet tik pagerinime jos ekono
miškojo būvio ir švietimo sri
tyje. ,
Lietuvos Garlaivių Bendro
vei nėra prikla, bet dar malo
nu butu, jeigu Lietuvos val
džia galėtų tiesiog įtraukta
buti į Bendrovės veikimą. Bet
valdžia pinigų neturi. Ir taip
ji daug-prisideda. Juk uostas,
dokai, pristotys, krautuvės
uoste yra valdžios savastis; ir
Lietuvos valdžia čion eina ran
ka rankon su Lietuvos Garlai
vių Bendrove. Valdžia duoda
vežti paštą, pinigus ir kitas
Valstybės reikmenis. * Tai jau
aiškus yra jos/užsiinteresavi
mas Lietuvos Garlaivių Ben
.drove.
Juk Bendrovė atskaitą val
džiai išduoda iš savo veikimo,
tad neišvengiama yra šiandie
na valdžios kontrolė. Ko-gi
daugiaus galima butų reika
lauti prie šiandieninių są
lygų? Ateityje, kas bus pa
daryta, aš spėlioti ne
reikalauju, ti-k manau, kad
Lietuvos Garlaivių Bendrove,
kaipo tautos įstaiga, neatsisa
kys nuo jokių žygių, kurio
bus tautos labui reikalingi ir
tinkami. Labai galimas yra
daiktas, kad ateityje Lietuvos
Garlaivių Bendrovė pereis į
rankas valdžios, kada valdžia
turės gana spėkos ir finansų.
Juk mes nesipriešiname, jeigu
tatai ir šiandie įvykti galėtų.
Taip aplinkybėms susidėjus,
meldžiu visų Lietuvių be skir
tumo pažvalgų, įsitikinimų ir
partijų dėtiesi prie Lietuve.:.
Garlaivių Bendrovės, perkant
jos akcijas, kurių kaina $33.0(J
yra kiekvienam Amerikos Lie
tuviui prieinama. Tegul nebū
na nė vienos šeimynos, kuri
bent balso neturėtų Bendrovės
reikaluose, o balsg, duoda pen
kios akcijos. ,' - ; į:
Kad palengvinus akcijų nu
pirkimą, mes įsteigiame agen
tūras Lietuvių kolonijose. Tad
pinigus galima sumokėti agen
tams, kur jie jau yra, arba
tiesiog į Centralinę vardu
Lithuanian Steamship Line,
1419 N. Main Ave., Scranton,
Pa. . . 'v
• 7' 4 r •
Prie šiandieninių dalykų pa
dėties mes negalime nieko ge
resnio, padaryti negu darome^
Be abejonėm, vienam ar kitam
pasirodys, kad jis geriaus vis
ką padarytų, bet kada prieis
prie realio darbo, tai atras,
kad negalima svajonėmis lai
vynas įsteigti, bet reikia rem
tiesi tikrais, išmėgintais pa
matais. <
Lenkai, kurie Lietuvą pasi
glemžti kėsinos, turi jau šešis
laivus įsitaisę ir .sudėję yra
2*4 milijonų dolierių. Manau,
kad Lietuviai, mylėdami savo
tėvynę, neatsiliks ir trumpu
laiku taip-gi sudės reikalingą
laivyno nupirkimui kapitalą.
Mes pradedame darbą su
dviem laivais, bet laikui bė
gant įsigysime keturis.
Tad darban, visi vyrai ir
moterys, neatidėliokime ant
rytojaus, bet tuojau užsirašy
kime kas tik galėdamas.
Pirmas laivas k ūkiamas yra
pailgoje Rugpjuties mėnesio,
jeigu viskas gerai klosis, ir
tad New Yorke iškelsime jam
krikštynas. Už tai nepoilgam
galės Lietuviai keliauti Lietu
vos Garlaivių Bendrovės lai
vais, pasisvečiuoti Lietuvon ir
susipažinti su tenykščiu da
bartiniu gyvenimu.
Dr. J. šliupas,
* Lietuvos Garlaivių Ben
drovės General ia
agentas,
P. S. Malonėkite šitą rasine*
lį perskaityti draugijų susi*
rinkimuose ir paplatinkite
kiek galėdami.
OLANDIJOS MOKYTOJAI
STREIKUOJA.
Olandijos mokytojai nepa
tenkinti dabartinėmis algomis.
Anot telegramos • Švedijos
spaudai iš Rotterdam, apie še
ši šimtai mokytoju streikuoja.
Gali streikas išsiplatinti po vi
są, šalį. Vienodumas streike
lošia svarbią, rolę. Mokytojai
ateina į mokyklas, prižiūri
vaikus^ bet nemokina jų.
biznieriaTgarsinkites
"DRAUGE."
LIETUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVE
1930-1932 South Halsted Street
V. MakAverkas. l'ž
prašo visus savo drau
gus ir pažįstamus at
lankyti ji. nes jis turė
damas iltru motu paty
rimą ir visioms užtikri
na užgan'd.nimą.
IYaneša gerbiamąja i visuomenei, jog te priežasties nuolatinio didėjimo musų užganėdintu pirkėjų ir vis augantis skaitlius reikalaujančių niusų patarnavimo-, dabartinė
mtisu vi.»ta pasidarė perankšta ir priversti buvome atidaryti naują krautuvę, kuri randasi po No. 4201 ARCIiER AVE. Del susipažinimo su mūsų naujos apylinkės pirkė
jais ir davus progą seniems lankytojams, pasipirkti ant žiemos reikalingų daiktų, mes numažirtom prekes abiejose krautuvėse ant vieno trečdalio pigiau paprastos prekės. Ati
darymas prasidėjo Subatoje. Rugsėjo-September 4, 1920 m. ir trauksis visą mėnesį, todėl užprašome visus musų esančius ir busiančius pirkėjus pasinaudoti šita proga ir ne
laukti paskutinės dienos, ateikit ankščiau, kol turime pilną pasirinkimą, idant paskui nesigailėtumėt, o mes pasistengsime kaip-ir ligšiol kiekvienam teisingai ir mandagiai pa
tarnauti. Del stokos vietos čia paduodame tik nekuriuos iš musų pigumų; ką čia nematote, atėję klauskit. Krautuvės bus atdaros kožną vakarą iki 9 vai. vak.
>1. T. i*.ezah. viaitjiiis
žinomas gerai senas
įvestsidės biznierius, o
dabar mūsų dalinin
kas, užprašo savo bu
vusius pirkėjus atlan
kyti jj jo naujame už
siėmime.
Plieninės lovos, 2-ju
2(51 i u storio pastovai,
maliavotos medžio pa
našumu ir pagražintos
bresinhiis apkausty
mais; visokio didumo,
vertos daugiau, bet
leisime
po —

(irajinamos mašinos:
ant stalo pastatomos ir
su šėpuke. Taipgri mos
užlaikome didžiausiam
pasirinkimui lietuviški/
rekordų su dainomis,
dekieniaeijomis ir Šo
kiais. kurias parduoda
me mašiną pridedame
dykai.
Sulankstomos lovelės viena n ar
ba dviem gulėti. Paranki dcl neti
kėto svečio ir neužima daug- vietos,
visur parsiduoda po $10.00: mustj
Kaina tiktai
$7.50
(■asinis pečius bu baltai cname
liuototns durims, nikeliniuose rč
mtiose, visas juodai enarneliuo
tas nereikia šveisti. Galima ant
jo virti irkepti. Jij nedaug1 to
turime ale kol išteks
*
Dubcltavos ar singrelinės vai
kams lovelės: plieno arba medinės
su Kerais sgringsais, užtenka vai
ui gulėti iki 10 metų. Pasirinki
mas iš visokių
spalvų po —
$12.00
Visokio didžio ir ga
tunko Komodėfl su di
deliu veidrodžiu, pasi
rinkimas iš gžuolo ar
ba raudonmedžio; dai
liai padarytos.
Turime didžiausią pasirinkimą žie
n.niij pečiu visokių gatunkų: šildomų
su kietomis arba minkštomis ang
limis, nuo $12.50 ir augščiau.
Geriausios ir pato
giausios namu darbui
siuvamos mašinos pil
nai gva
rantuotos
tiktai
.549,00
«
Automatiškas lopšys, užsuktas
eina kaip laikrodis, per pusę va
landos; su atdarom arba uždary
tom Šalim; parankus kiekvienai
motinai. Visados parsiduoda po —
S 12.00. Išpardavimo
laike po
$9.00
Puikus Supamasis Krėslas
minkštai apmuštas Royal oda,
ąžuoliniais rėmais 01 <1 A AA
Kaina Jį) | Į|lUU
Virtuvės pcthal, kuriuos galima va
rtoti vasarą, su gražu, o žiemą, su
anglimis, tai yra du pečiai viename,
galite gauti ir mėlynai, pjlkai arba
baltai enameluotų; |gvarantuojame,
jog užganėdins kiekvieną. tf'T'C rtfl
pirkėją, tiktai I? I DlUU
Šitas ąžuolinis su
pamasis krčshUs, gra
žiai pališiuotas atvir
tai padarytas; parduo
sime už tg- prekę kaip
2 metai at
gal tiktai
$3.95
Virtuvės pečius su lentyna, gra
žiai nikeliais apvedžiotas, gvaran
tuotas geras kepikas; kūrenamas
su kietomis arba minkštomis ang
limis — tiktai per' šj
mėnesį
$55,00
Vėliausios mados žicmctiiui pečiai,
užlaikanti šilumą per 24 valandas,
Keri anglių čėdytojai. Pasirinkimas
del 4, 5 arba 6-šių rumij apšildy
mo. Paminėjimui atidarymo musų
naujos krautuvės, parduosime juos
už 10 procentų pigiau paprastos pre
kės. Sustatymas, paipos ir lenta po
pečiaus dykai.
D/DŽIOJ! KRAUTNVĖ
1030-32 Se. Halslei St,
Chicago, lliinois
Phone C anai 6982
SKYRIAUS KRAUTUVĖ
4291 Archer Aveoue
Chicago, Illinois
Phone McKinley 5874.

xml | txt