OCR Interpretation


Draugas. [volume] (Chicago, Ill.) 1917-current, October 07, 1920, Image 4

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045087/1920-10-07/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for 4

Šv. Kryžiaus Parapijos
46ta ir Wood gat.-Ant Town of Lake
DAR BUS ŠIOMIS DIENOMIS:
Spalio 7,9 ir 10 d„ t. y. Ketverge, Sub. ir Ned.
\ ■ 40 *
v • . ' " • •
Bazaras labai paįvairintas - taigi nuoširdžiai kviečiami visi
koskaitlingiausiai atsilankyti ir parapijos naudai patarnauti.
Kiekvienas atsilankęs turės progą vieną kitą valandą links
mai praleisti. Laukiame svečių ir iš toliaus. Bazaro Rengėjai.
— • * X
CHICAGOJE.
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS.
Ketvirtadienis, Spalis ,7 d.,
ŠV. PAN. MAR. RAŽ.
Penktadienis, Spalis 3 d.,
Šv. Brigita.
NUBAUDIMAS KADI K A
LŲ PATVIRTINTAS APE
UACIJINIO TEISMO.
Haynood su litais fKi-mis tu
ri e iti l alėjimo h.
Aukštesnysis apskričio ape
liacijos teismas patvirtino že
mesniojo t'ederalib teismo
nuosprendi. siilitr kurio indus
trijalistu organizacijos vadas
ir kiti 9.'> radikalai nubausti
kalėjimu ir piniginėmis pa
baudomis.
Patsai Hay\vood yra nu
baustas 20-ciai metu kalėjimo
ir $10,000 pabaudos.
Žemesniojo teismo jie ki
tuomet buvo atrasti kalti ir
federalis teisėjas Landis juos
nubaudė už suokalbiavimą
prieš priverst i mj jį kareivia
vimu ir už peržengimą taip
vad. "espionage" Įstatymo.
Apeliacijinin teisman inėjo
trys teisėjai: Page, Alsclm
ler ir Baker.
statyt, nubaustąją advoka
tai paduos apeliaciją anks
čiau.
BAISENYBES CHICAOOS
- GATVESE.
fTil' užpuldinėjimai ir žu
dynės.
Vakar išryto Chicagoje du
žniogu mirtinai pašauta ir ki
ti penki apmušti arba surai
žyti peiliais.
Taip yra miesto gatvėse.
Taip kuone kasdien.
Keikia atsiminti, jog pirm
prohibicijos gatvėse ir gatve
kariuose nesimatė tiek daug
girtu žmonių, kaip šiandie gy
vuojant prohibicijai.
Buvo sakoma, jog prohibi
cijos metu čia sumažėsian
eios piktadarybės. Bet taip
nėra.
Prasižengimai dauginasi.
Piktadariai 'nepatvarkomi. Su
i tomus - nejunkit vienam išeiti
gatvėn.
Kai-kas kaltina policijos
j apsileidimu. (»al tame ir yra
j kiek tiesos. liet taippat tiesa,
| kad -eia policijos permažai.
ftrAXl')lE CHICAGOJE |
BUS IfARDTX(i.
Į
šiandie vakare Chicagojo
viešės senatorius v Harding,
republikonų partijos kandida
tas i prezidentus. Bet jis oia
'nekalbės jokiam susi rinkime.!
ĮTnojaus iškeliaus i kitur.
! Sakoma, jog senatorius I lar- j
ding šitoje kampanijoje Chi
cagojo visai neturės kalbu.
Tai partijos paslaptis. (Jai lo
dei, kad eia republikonai su
siskaldę.
kaipo r bus su duona.
Miltai jau šiek-tiek atpigę
Chicagojo. Bačką geru baltų
miltu galima gauti už $14.00.
Bet duona neatpinga.- Tr a
pie tai kol-kas nesama nei kal
bos. į
Duonos gaminimo kompani-1
jos sako, jog nesama reikalo!
duoną staiga atpiginti. Xes
girdi, miltų kaina išnaujoį
pakilsianti.
POLICIJA SAKO SUSE
KUSI ŽMOGŽUDĮ. !
Policija paskelbė, jog ji su-1
sekusi vieną iš trijų plėšikų,
kurie pirm kelių mėnesių nu
žudė poliemoną McGurk, kuo
met tasai pastojo jiems kelią*,
vienos dirbtuvės ol'ise, ties
48 ir Leavitt gatvėm.
Policijos rankose yra Sta
Viley Galus, 1.8 metų, kareivis
iš Omaha, Neb., forto. Sako
ma, jis pasižadėjęs prisipa
žinti prie tos žmogžudystės ir
išduoti kitus savo sėbrus.
! JAPONAI APLEIDO NTKO
LAJEVSK^.
HONOLULU, Hawaii, Spal.
G.—Japonijos .laivyno ir sau
sžemio spėkos apleido Niko
lajevską. Persikėlė šiaurinėn
salos Sachalino daliu.
IŠ CHIGA60S LIETUVIŲ
KOLONIJŲ.
IŠ TOWN OF LAKE.
Šv. Kryžiaus parapijos cho
ras paminėti 10 metu sukak
tuves surengė iškilmingi], va
kari). Publikos buvo daug.
Yisų-pirma choro vedėjas
ponas V. Daukša (jis buvo ir
vakaro vedėjirru) pranešė, kad
choras pradės programą. Ir
tuojau ant scenos pasirodė gra
žus choristu būrelis, kuris
programą pradėjo Amerikos
himnu. Paskui padainavo
"Laikas namo brolužiai eit"
ir "Kur bėga Šešupė." Abi
d aini publika du sykiu iššau
kė pakartoti.
Po to išėjęs gražią, prakalbą |
pasakė draugijos dvasios va
dovas kunigas N. Pakalnis. Jo
kalbą publiką priėmė dideliu
rankų plojimu.
Duetą atliko panelės Ona
Brazauskaitė. soprano, ir
Kotryna Raudaitė, alto. Du
kartu buvo iššauktos atkarto
ti.
Vyru . choras vedamas p.
Daukšo padainavo "Pasakyk
Lietuva". .Ii žmonėms didėliai
patiko, kad antrą svk priver
tė išeiti ir atkartoti.
Po to pasirodė solistė p-lė
Z. Mastauskaitė. Ją publika
net du kartu buvo iššaukus ii
tapo Įteiktas gražu* gėlių bu
kietas. P-lė Z. Mastauskaitė
savo balsą dar lavina. Ateity
sulauksime geros dainininkės.
Antrą kartą choras poHai
na\ o "Karvelėli". Solo dai
na Vi p-nia Pieržvnskienė, įžv
miau-:a solistė ant Town ot'
Lake.
Paskui alumnas M. Petro
šius grojo ant smuikos, prita
riant pijanu varg. V. Dauk
šui. Buvo iššauktas pakartoti.
P as M. Petrošius yra gabus
smuikininkas ir nesykį jau
puošė mūsų vakarus.
Alumnė Z. Jurgaičiutė pa
sakė prakalbą, išreiškdama
chorui linkėjimus. Jai liko i
teiktas gėlių bukietas.
Ant galo kalbėjo choro ve
dėjas varg. Y. Daukša. Jis
papasakoja, kh Šv. Cecilijos
choras yra nuveikęs per 10
metų.
Programa baigta tautos, hitm
nu.
Koncertinė programos da
lis pavyko. Tai pastangos dari)
štaus chorvedžio V. Daukšos:
Solistai ir-gi savo/dalis gra
žiai ir pagirtinai atliko. Pub
1 i ko tiko patenkinta. Tik vie
na pastaba reikia pridėti, kad
nuis žmonės vakaruose nemo
ka ramiai užsilaikyti, tuo ;bu
! du kenkdami ir programą pil
Idytojams ir tiems, kurie nori
ramiai pasiklausyti. Neramus
žmonės turėtu mokinties man
dagumo. Atsilankę svetimtau
čiai Lietuvių vakaruosna ste
bisi tokiu žmonių neišanklėji
mu. Jei vienas ant scenos kal
ba, visi turėtų domiai klausy
ti. Patėmyta, kad ir kai-kurios
mergaitės augštesnes mokyk,
lankydamos ir-gi nežino man
dagumo. Jos turėtų buti pa
vyzdžiu gražaus apsėjimo.
Lai gyvuoja Šv. Cecilijos
choras ilgus metus. Alumnė.
Iš WEST SIDE.
Svarbus pranešimas.
L. Vyrių 24 k p. kaip kas
met, taip ir ,šį rudeni rengia
vakarines pamokas, parapijos
mokyklos kambaryje. Visi,
kurie mano lankyti minėtąją
mokyklą, kviečiami pasisku
binti užsiregistruoti. k
Komitetas.
L. Vyčių 16-tos kp. susirinki
mas j vyks trečiadienyje, 0 d. Spa
lio, S v. Jurgio pnrap. svetainėje.
Visi nariai, narės kviečiam*" im
tinai atsilankyti, nes turime ap
tarti labai daug svarbiu reikalų.
IŠ NORTH SIDES.
Lietuvos Vyčių 5 kuopos mėne
sinis susirinkimas bus trečiadie
nyj, Spalio 6 d., 8 vai. vakare, Šv.
Mykolo Arkaniolo parapijos sve
tainėje.
Prašau visu na r iv atsilankyti
'tau susirinkiman, nes turime ap
tarti daug svarbių reikalų. Visi
nariai drauge prašomi atsivesti ir
naujų narių. Pasidauginus narių
skaičiui daugiau galėsime nuveik
ti darbo Bažnyčios ir tėvynės la
bui. A. Mureika, pirm.
Lietuvių Dailės Ratelis laikys
savo mėnesinį susirinkimą trečia
dienio vakare 7:30 vai. vak. 6 d.
Spalio, bažnytinėje svetainėj. Ma
lonėkite visi būtinai atsilankyti.
Yra svarstymo apie rengimą va
karo, kuris bus šio mėnesio 31 d.
Serool Hali svetainėj prie 48-tos
ir Honore gatvių. Ateidami atsi
veskite naujų narių. Visus kviečia.
L. B. Ratelis.
Paveikslai iš Lietuvos
iiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiinniuiiiiniiifiiiiiiiiiiiiiHiiiiHiiiiuiiiuiiiiisiiiiiiiiiiiiiiisiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
IR NEPAPRASTOS PRAKALBOS
DIEVO APVEIZDOS SVETAIN., 18ta ir Union gatvė
Seredoje, Spalio-October 6 d., 7:30 vai. vakare
llllllll!lllllllllllll!IIIIIIIIIIIIII!]lll>!lilill!lilllli]|IHIHIIIII!llllll]llillllllilKIIIII!IUIIIIII!IIllllllllllllllllllllllilllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllillllll
' v ' T
Kalbės p. V. Vaškas ir taipogi J. Scškauskas iš Kauno, "Vaikelio
Jėzaus' draugijos atstovas. Visi kviečiami atsilankyti.
Lietuvos Laisves Bonų Komitetas.
Pinigai, LaivakortesLietuvon
SIŲSKITE PINIGUS LIETUVON, KOL KURSAS YRA ŽEMAS. DASTATOME PI
NIGUS Į PASKUTINĮ PAŠTĄ Į 30 DIENŲ.
I .
Pa rri ii od ame la i vakortes
į Lietuvą ir iš Lietuvos.
Padarome legali skus do
ku mentus, d o ve m a st i s,
įgaliojimo aklus.
, Esame registruoti Lietu
vos Atstovybės Wasliing
tone.
Parduodame lotus, na
mus, farmas, padarome
paskolas ir apdraudžiame
nuo ugnies.
Visus reikalus atliekame greitai ir sąžiniškai. Visais reikalais kreipicues pas
PAUL P. BALTUTIS and CO.
901 W. 33rd Street Tel. Yards 4669 Chicago, 111.
»■"»
Saugok akių regėjimą
Kada kankinies del galvos
skaudėjimo, kada regėjimas sil
nsta skaitant, siuvant ar tolyn
žiūrint — tai reiškia, jos pri
valote kreipties } manę klausti
patarimo del jusu akių; mano
20 metų patyrimas suteiks
jums geriausį patarnavimą, del
Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės
IJgos gydoma specljallsto,
W. F. MONCRlTFF, Mr D,
JOHN J. SMETANA,
AKIŲ SPECIJALISTAS
1801 S. Ashland Ave., Chicago.
kertė 3 8tos gatvės; 3-Clos lubos
Kambary? 14-15-1G-17
Viršui PLATT'S aptiekos
Tėmykite mano parašą.
-■Valandos: Nuo 10 ryto iki 9
vak. Nedėliomis nuo 9 ryto iki
12 d.
AMERIKOS LIETUVIŲ
MOKYKLA
Mokinama: angliSkos lr lietuviškos
kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typewriting, plrklybos tei
sių, Suv. Valst. Istorijos, abelnos isto
rijos, geografijos, politlkinės ekono
mijos, pllietystės, dalliarašystės.
Mokinimo valandos:tjiuQ 9 ryto lkl
4 valandos po pietų; vakarais nuo t
iki 10 vai.
3106 So. Halsted St., Chicago.
KORONA
FERRATED BITTER
WINE
Patikimas tojiikas bitter
wine ir atitaisantis ir at
naujinantis sveika-tg, ir duo
dantis tvirtybę.
_ Jis turi savyje 18 nuošim
čių Alkoolinio Port Wine
vaistinių kombinacijų įvai
rių labai sveikatingų dalių.
Reikalauk Drugštoriuosė
arba rašyk:
B. R. KOZLOWSKI
Laboratories
4755 So. Loomis Str.
Chicago, 111.
Lietuvos Misijos Antrašas:
257 West 71 str., New York,
PUIKIAUSIA 5-KIŲ VEIKSMŲ DRAMA
"KAPITOiVAS VELNIAS"
LIET. MOT. DR-JOS "APŠVIETA"
v Spalio 10 d. (NedėKoje) 1920 M.
C. S. P. S. Svct. W. 18-tos Gatves
Pirma Kartą Statomą Scenoje
Durys atsidarys 0:00 va!, vak. Pradžia 7:00 vai. vak.
Gerbiama publika nuoširdžiai kviečiame atsilahkyti, nes veikalas
Kapitonas Velnias neapsakomai žingeidus ir vienas iš puikiausiu vei
kalu (iki šioliai) Lietuviškoje kalboje, sudramatizuotas Dr. Pabarškas.
Kas skaitos apysaką. Kapitonas Velnias tas be abejones gerai supras
jo verte ir nepraleis nepamatęs, o neskaičiusiems iš širdies "patariame
ji pamatyti nes tai bus be galo puikus ir žingeMus perstatymas.
Taipgi lošime dalyvauja gabiausios spėkos. Iv. t. P. Stogis, J. Šimkus
J. Daugėla,p-lė V. Navikaitė, M. Dundulienė/ J. Gulbinienė T. Pa-X
barškienė kiti ir kitos Rezišicrius M. Dundulienė
Po perstatymui šokiai. Kviečia visus KOMITETAS.
LIETUVIS
Vaistininkas A. BELSKIS nupirko Bischoff 'o Aptieką
1900 South Halsted Street
Patarnavimai bei patarimai teisingai suteikiami.
Tel. Canal 114
PRANEŠIMAS
West Pullman'o Lietuviams
(
Šiuomi pranešu West Pullmano Lietuviams, kad aš
atpirkau didelę ir gerai įrengtą aptieką nuo R. F. Bogue
po numeriu 523 W. 120th St. Tai-gi meldžiu savo tau
tiečių atsilankyti pas mane su receptais ir su vaistų rei
kalais, o aš užtikrinu malonų ir teisingą patarnavimą.
Prie šios aptiekos yra pašto stotis, American Express
Co. agentūra ir geriausia įrengta soda fountain.
A. KARTANAS, Aptiekorius
523 West 120 Street W. Pullman, DL
MAGDE. "Ak, kaip man nieiti gal
vą! libandiiau visofnut mazgojimus,
trinkimus, muilavimus — ir viskas tas
nieko nepagelbėjo nuo tu bjauriu pleis
kanų... Man glim net darosi I"
MARE. "Va, tai kam tau kfst be
reikalingai! žiūrėk, kokie mano plau
kai graius, ivelnus ir lysti. O tai
todėl, kad ai vartoju BUFPLES t"
■' Kas tai yra RJJFFLES? Ar
tai gyduolė? Ne!! Ar kve
piantis vanduo? Ne!! RUF
FLES yra tai paprasčiausis
plaukų ip odos sustiprintojis,
kuris prigelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti groz). O kas gal
t>ut gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas galbūt
smagesnio už čystą neniežinčią galvos odą?
RUFFI^ES
panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių minėsiu galvos
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų. %
Nusipirkte šiąnakt RUFFLES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik
65c., bet jųs sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai
pridėti prie. kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptiekoje, tai
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresui
—««F. AD. RICHTER 6 CO.. 316-330 Bro*dw*y, New York-—"

xml | txt