OCR Interpretation


Draugas. [volume] (Chicago, Ill.) 1917-current, June 13, 1921, COUNTRY EDITION, Image 1

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045087/1921-06-13/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

URBAIS A, IUU.
"DRAUGAS"
rubttshed IVaily Ei(vpt
(>im? Year
8ix Months
AT N t:\TS-STANDS Sc. A COPY
ORAl'GAS Pt'BLISHING CO„ Inc^
| as34 s. Oakh-y Ave. Chk-ago, III.
Tel. Koosevelt 7791
KAINA Q CENTAI
PRICE O CENTS
SIUSKITE PINIGUS
^ UETUVį •
|į PER^D»ip|
. T (ŪTHUi^fAN^AILY FRIEND) l . :.uĄ\
Pdblished and dlstrfbnted ander permit (Ifo. 468h anthortaed by the Act of October 6, 1917, on flle at.the Post Office of Chicago, 111. Bj the ofder of the Pregldent,Jt, 8. Bnrleaon, FoetmA*\ex ^ ^, f •
COUmi EDITip^|ffifAJ-VOt^:ik. IJl į; :
ENTERED AS SEOOND
CHICAGO, ILLINOIS PIRMADIENIS, BIRŽELIS (JUN£),13 D., 1921 M. iii
X>ND-CLASS MATTER MARCH 31, 1916, AT CHICAGO, ILLINOIS UNl>EIt THE AOI OF MAKCH 8,
Lietuvių Suvažiavimas
Washingtone, D. C.
• v. « r .
(Musiį Specialio Korespondento Pranešimas).
(Tęsinys). I
K via klausimas kokiu vanlu
«' '
vadinsis dabartinis suvažiavi-į
maš. Xuo vardo debatai nu
čiuožia ant knygos, kurią dele
gatai gali gauti pas svetainės
duris dovanai. Pats pirminin
kas kalba apie tai. P. Vinikas*
jam pa.leda sakydamas, kad (
kiekvienas imtu nors po pen
kis egzempliorius knygos k'In
\lependenc£ 01 Lithuania.*'
kurią išlei- !.o Lietuvos Atsto
vybė. 1'. Mastauskas grąžina
svarstymus prie vardo. Pasi
daro visatina tyla. Ją }>ert
raukia p. Bagoėius siūlydamas
suvažiavimai tokį vardą, kad
jo nebegalima buvo sugriebti'.'
P. (iegužis sitilo tą vardą, lui
riuomi susirinkimas .sušauktas.
P. Vileišis siūlo ištraukti iš
vardo žodžius "Amerikos Pi
liečiu**, bet pavadinti 1-as, ar
2-as Amerikos Lietuviu Suva
žiavimas. P. Leguuis atkarto
ja, ką buvo pirma pasakęs. P.
Klimas siūlo: "'Lithuanian Na
tional Ovganizations Conven
tion." I*. Elias pataria pridė
ti VAimua!." Visti krikštyto
ju darbą sastab 'o p. Gegužis
pareikšdamas,_ krfcį posėdis 1
pertrauTfas iki Sv:() vakare.
Visi' linksmi Tftnai išsiskusto.
Po aštiTfitai vakare, atsida-,
litis posėdžiui" į jį atėjo p. j
Oliandler. Jis atkartoja savoj
kalbą, ką buvo pasakęs Prezi-j
Petitui. Susirinkusieji nuolat
plojo rankomis, nes kalba^ bu
vo'pilna puikiu sakiniu. Pasi
rodė. kad kiin. Jakaitis buvo
ji teisingai referavęs.
Po p. CTumillėr kalbai viena
ponia projektuoja pastatyti
Lietuvi y jplnlgaĮs paminki;}.
anf "Viti'fliYirto1 i farpi's V kapo.
Tas Amerikietis
žuvo. Kaune maištininku jpor
sautas ir yra palaidotas Ar
liiiįčton'o k a pi ii os e pa s Wa
siiin^ton'a. R Ba^bčius suma-į
nymiį paremia. Sumanymas
priimtas. - ;' ^ 1,1 - ; •
1?.' Gegužis1 vįi g ryžta prie
to, kokui vardu suvažiavimas'
vaAbišis." ..Į\a]l>ū pp.lBagočius, \
Kazlauskas. Ylnikas. ualuti
■ "" i? * . '
. nai priimta f'*Otluianian Con
yęntion."
ti >.;w< į.
P, Klimas-skaito rezoliuci
ja,. kad reikia Amerikos kon
sulatų Lietuvoje. Suvažiavi
mo, nariai neramiai sėd j. Sun
k u girdėti: rezoliucija, l>et nu
• ' • ? **£<• Jt * ^
maiiiil kad ji to konsulato no
ri.. Kezojiueija priimta.
P. Ba^įius, skauto rezoliu
yu^s^jn^jekta, kad visi Ame
r i kos~ ' ą~nšTd »;f ifTn'o
kes,w* Ii 11 1 ie
ein Sąjungą, kad^jos turtas ei
tu i Lietitvos""IzCli). Rezoliuei
"f>- *?f'"' ' '
\ ji§,?fiVi^Y skaito Tezoliuci
"*}J ff^i^-iaTrtrijf "*tr * Įgaliojančiu
I *rekyl >os ir H*amuhi*»s? Ta h*
^ ^ ^ ^ ^ j ^ "
* t fa. Ir tK" VezoMnM ja'" priimta.
Ref^fitoja fcofiiFsija, kiiri bu
v6 išrinkta -j)'.'YiTeisfo clarbuo
M Ji išti |*{^.' fniv'o pri
* ttatyta3f jTrrftt^šntrfts, kad Vie
1 nas kurfii^'ktrr' tai pasakęs,
Imk Misija paskolos skaičius
nesuvedanti 300,000 dolierių.
Ištyrus pasirodė, kad liudinin
kas kunigą kalbant negirdėjo,
bet girdėjo šnekant savo drau
gą,. kad tas skaitęs laikraštije,
buk tokio kunigo taip buvo
sakyta. 4'Stebisi posėdžio pir
mininkas,tarė vieno socialis
tiško laikraščio koresponden
tas. '%Tis pats yra advokatas
ir nejaučia, kad tai yra liežu
viu rinkimas. Komisijos refe
rentas pasako, kad komisija
neturi raporto. Kyla sumany
mas tą raportą priimti. Vi
siems besijuokiant "nesantis"
raportas priimtas.
D-ras Bacevičia referuoja
Presos komisijos vardu, kad
Wasli ington 'o laikraščiuo
se netilpo žinių apie susiva
žiavimą, nes jis dar nebuvo
priėmęs rezoliucijų. Nieko ne
buvo apie peticijos įteikimą
del to, kad jau laikraščiai bu
vo atspausti, kada ji tapo į
teikta. Tas raportas priimtas.
Vienas juokia rys sako: "Pre
są turi būti sveika, nes jos ko
misija susideda iš vienu dak
tarų.'' k Į
t'. \ i leisis Kaina, Kau pas
kolos stotims reikia centrą los
įstaigos. P. Gegužis tą j)are
mia, p. Hertgaanowicz sako,
kad tai gera. Labai daug kal
bėtojų. P. Brendza sako, jog
p. Vileišis atvažiavus į Ameri
ką panaikino buvusias tuo-'
inet centrales Paskolų organi
zacijas. o dabar iš važi uo< lauras
sutveria naujas, .tarsi, norė
damas surišti rankas savo
įpėdiniui.
P. Bacevičius kalba apie Žy
dus ir apie reikalą išreikšti
jiems padėką.
P. Vileišis kalba apie bu^us
išmokėti paskolos nuošimčius.
Išrinkta centralėn paskolos
tarybon pp. Bagočius, Strimai
tis, Tareila, Viskantas, Gri
nius. P-nas Vileišis dalyvau
ja balsavime. _
P. Ivaškevičius iš Boston'o
sako reikv padaryti savaitę
aukoms rinkti, kad Vilnių at
vadavus. P. Vileišis pataria
1 liepos parduoti daugiausia
bonų. P. Bagočius pataria nu
varyti oškas nuo Birutės kal
no Palangoje. P. Širvklas tara
priešingas.
Į . P. Lazauskas kaltina p.
Mastauską už palankumą Len
kanls, buk tas parašęs straip
sni, kad Lietuva turi susidėti
su Lenkija. Mastauskas atsa
ko, kad nieko panašaus nėra
rašęs, nei. sakęs, nei mintijęs*
'\Tegū susidaro komisija iš
vienų mano priešininkų; tegu
! kas-nors pristato jai kokį nors
[panašaus turinio mano raštą,
j tada aš atsisakysiu iš atstovy
bės, jei ta komisija pripažins,
kad aš tokį raštą parašęs."
Po to pareiškimo visi užmeti
mai prieš p. Mastauską nutilo.
Po šito '^DraugoV kores
pondentas ipėjO' rs susirinkimo
nės buvo jau labai vėlu. Prie
posėdžio uždarymo neteko bū
ti.
O, J\JS NAAJJiej^
, „ kapitalistam '
■SAtiM NUO aauSAk— v v I
Mūsų socialistai nori užimti
storpilvių darbininkų saldžias
vieteles. Anot jų skonies, Val
džia turi paimti dvarus savo
žinion ir pavesti juos valdyti
ir dirbti dvarų darbininkų ta
ryboms, pastačius tik gerus
savo prižiūrėtojus — komisa
rus. Ko vertos socialistų de
mokratų komunos sukurtos
bolševikų Rusijoje ir nun per
šamos socialistų, ankščiau į
dėtas paveikslas vaizdžiai pa
rodo.
I Darbininkai skurdą, vergi
ją kenčia, o jų "naujieji ka
pitalistai" lėbauja. Nepaisant,
kad Lietuvos darbininkai iš
100 vienas tereikalauja komu
nos, o visi kiti — nuosavy
bėn, — tečiaus socialistų va-"
dai nujausdami sau gardų ką
sneli nepaiso darbo žmonių no
ru, žut-but s&vo žemės refor
mą, vara siųlo.
Graikai Pasirengę Pulti Turkus
1 ■ 111 „ < ,
Baigiasi Lenkų Trakimas Aug.
Silezijoje
GRAIKAI TURI PARUOŠ?
ARMIJĄ.
Bolševikai duosią pagelbą
Turkams.
Konstantinopolis, Birž. 11.—
Graikų ofensyva prieš Turkus
nacionalistus Turkijoje jau
paskelbta. Kaip Graikai, taip
Turkai turi pasitikėjimo sa
vimi.
Kalbant apie busimus Grai
kų puolimus, Turklį naciona
listų armijos vadas Izzet paša
sakė:
" Neturime baimės, kuomet
Anglai duoda pagelbą Grai
kams. Tegu jie mus puola. Pa
teks jie ir vėl j musų spęs
tus."
Turkų armiją su4aro 100,000
kareivių. Iš jų 60,000 stovi
mūšių linijose. Užima kuone
tas pačias pozicijas, kokias
turėjo praeitų Kovo mėnesį.
Graikai turi ligi 120,000 ka
reivių. Ir jų 60,000 yra li
nijose. Šiuo kartu jie turi pa
gelboje Anglų lėktuvus, tan
kas ir hombas su nuodingo
mis dujomis.
Pirmiau Graikų moralė pa
dėtis buvo gana bloga. Bet
šiandie pasitaisė, kuomet'su
laukė Anglų pagelbos.
Angoron atkeliavo paskirtas
Turkų nacionalistų valdžiai
Maskvos bolševikų ambasado
rius, Nathernos, Rusas pra
voslavas.
Jis keliaudamas per Mąčąją
Aziją daugel vietose Tiirlčų
susirinkimuose kalbėjo. Ir vi
sur jis pareiškė, kad kovoti
su Sąjungininkais Bolševikija
Turkams duos pagelbos.
Šiandie iš Atėnų Smirnon
iškeliauja Graikų karalius
Konstantinas.
GARSINKITŽS 1'DRAUGE."
BAIGIASI L&TCŲ KOME
DIJOS SILEZIJOJE.
Lenkams nepavyko apdumti a
kių Anglijai.
Berlynas, Birž. 11. — Bai
giasi Lenkų maištai Ang
gštojoj Silezijoj.
Anglų karuomenė užėmė Ro.
senberg, Grenzberg, Lublinitz,
Tafrnowitz irToAvos liniją.
Iš ten Anglų spėkos eina
ant Beuthen, Kattowitz ir Ko
enigsliuette. Kas momentas
Anglai gali užimti šitas vietas,
jei Lenkai nepasipriešins. Nes
jiems pasipriešinus ims. dau
giau laiko okupuoti tuos mies
tus.
Du Italų batalionu susijun
gė su -dešiniuoju Anglų spar
nu. _
Augštosios Silezijos pilnas
nuraminimas turės įvykti se
kančiomis keliomis dienomis.
J ' 'V _
NAUJAS "MAISTININKŲ'?:
VADAS.
\
Varšava, Birž. 11. — Vieton"
atsistatydinusio ' Augs to jo j
Silezijoj vyriausiojo Lenkų
"maištininkų" . vad,o Mielcz
ynskio Korfanty paskyrė lei
tenantą pulk. Warwas.
Warwasui pagelbininku pa
siirtas kapitonas Laskowski,
vadas 1-osios "maištininkų"
divizijos.
ADMIROLAS SIMS PARKE -
. LIAUJA.
Washington, Birž. 11. — Suv
V. karo laivyno admirolas
Sims, del kurio pasakytos kal
bos čia pakelta daug truks
mo, parkeliauja namo iš Lon
dono. Jis čia asmeniškai pasi
aiškins. -
i
CHICAGOJE.
KRITO NUO l3 ojo AUGŠTO
18 ŽUVO.
Vakar Chicago StocR Ex
changę buste 11110 13-ojo augš
to krito ir ant vietos žuvo
Mis s Anna Murpliy, 37 meti],
stenografė.
" Pasakojama, kad jinai bu
vusi kokios tai ligos kankina-'
ma.
SIAURINA REIKALAUJA
MAS KLAIDAS.
Cliicagos tarybos finansinis
komitetas siaurina miesto ma
joro reikalaujamas šiais me
tais išlaidas
Savo keliu, tas pat majoras
darbojasi už pakėlimu čia mo
kesčių už nekilnojamas nuosa
vybes.
KEARNY PADUOTAS TEIS
MAN.
Specialė ' 1 grand jury'' pa
davė" teisman Thomas Kearny,
"Building Trades Council of
Chicago" pirmininką. Ir jis
įveltas papirkiinuosna.
, : :
"LAIDOTUVIŲ TRUSTAS."
» : / ' ' . . \,j ' '.i-: " " ' '
Valstijinio prokuroro asis
tentas' McShane pareikalavo
"grand jury" paduoti teisman
žinomą "laidotuvių trustg,",
kurs išnaudoja žmoneš laido
jant numirėlius. v
&, .. -v • •
' .
PAŠAUTAS POLIOMONAS.
Saliune po nimi. 5342 Ar
cher a ve. pašautas policmonas
William Kirby, kurs nesenai
priimtas tarnybon.
, Pats policmonas tvirtina,
■kad tas j vykę netyčiomis, jam
su bartenderiu bevartant. re
volverį.
— ——
Paryžius, Birž. ll. — Japo
nijos sosto įpėdinis, princas
Hirohito, kurs keletu dienų
čia viešė josi, iškeliavo į Briu
kselį Belgijon.
•į'i-m ; i .. y\ 5- į
' < " -\ .v -v? \-j.< :V
LENINO AGENTAI SUO- '
KALBIAU JA ŠVEDI- jį
JOJE.
Norėta nuversti švedų vyriati
j . = ,• sybė.
Stockholmas, Birž. 11. —
Vietos policiją įvairiose Šve
dijos -dalyse sugaudė komunis
tų vadus, kurie suokalbiavo
nuvarsti Švedijos vyriausybę
ir įsteigti sovietų valdžią.
Areštuoti vadai yra kuone
visi Suomiai komunistai. Jie
Švedijon atbėgo nepavykus
jiems su tokia pat propagan
da Suomijoj. ^ . . •
Yra žinių, kad jie čia veikė
Maskvos nurodymais ir Mask
vos bolševikų valdžios pini
gais buvo apmokami.
Jų suokalbis jau tiek buvo
pavarytas pirmyn, kad šiauri
nėse Švedijos provincijose ke
li šimtai darbininkų buvo ap
ginkluota.
PO.JPOTVINIO NBStTRAN
DAMI 127 ŽMONĖS.
Aplink La Junta žuvo 18 žm.
Pueblo, Cote., Birž. 11. —
La Junta .apylinkėse potviiry
žuvo 18 žmonių, anot Colorado
valstijos nacionalės gvardijos
kapitono Mock, kurs čia atvy
ko iš* paminėto apskričio.
Vietos Raudonojo Kryžiaus
skyrius, kurs veda čia pašel
pinį darbų, paskelbė, jog čia
po potvipio nesurandami 127.
žmonės. Iš ty vos pusė lavo
nų atrasta. Kiti nežinia kur
žuvę.
Žinomą organizacija Išga
nymo Armija čia intaisė mil
žinišką nukentėjusiems stovy
klą, kurios šėtrose gali sutilpti
apie 20,000 žmonių.
Galutinai apvalyai miestą
sutiko vietos Amerikoj Legi
ono nariai. Tam tikslui jie
suorganizuos skaitlingus dar
bininkų burius. Apie 2,000 dar
bininkų jau dirba.
[angluos angLekasiai
į BALSUOS. '
Londonas, Birž. 11. — An
gle kapiai streikuoja nuo Ba
landžio 1 d. Visokios industri
jos suparaližuotos.
Streikininkų delegatai eia
nutarė paduoti anglekasiąrifa
nubalsuoti, ar jie sutinka sų
kasyklų savininkų pasiųly
inais.
PASKIRTAS PROHIBIOI
JOS VIRŠININKAS.
^ashųiį^on, Birž. 11, —
Prezidentas. Hardingas proki
bicijos viršininku paskyrė Boy
Haynes, redaktorių iš Ohio
valstijos.
- r
Tulsa> Okla., Birž. 11. — Či*
prasidėjo radinių rianšiij tar
dymai. Norima rasti kaltinin
kų. Šaukiama apie 200 liu
dininkų.
ŪfcALO KALNŲ APSEMTI*
REVOLIUCIJOS LI?.
PSN08E.
į • "
> i«. r ~
Kuo bolševikų atimtas mies
tas Petropavlovske
Tokyo, Birž.; 11. — Čia
parėjo \ pusoficialių žinių, kad
Siberijoje pakilusi revoliucija
prieš bolševikus.
į* Revoliucija labjapsia prapli
tusi Uralo , kalnų apskrity;^
. Revoliucionieriai paėmė nuo
bolševikų miestą Petropavlo
vską, už 200. angliškų nryliį
pietuose nuo Tobolsko, ...
Maskvos valdžia baisiai su
si rupi n usi. Pasiuntimas pagel
ios Siberijon surištas sU 'di
delėmis sunkenybėmis. Nes iŠ*
ilgai Siberijos geležinkelio
daugel vietose veikia revpliu-'
eionieriai. Kai-kur jie kontro
liuoja dalis paties geležinke-***
lio. •; .. ;
i Iš Korėjos sostinės Seoul
pranešta, kad Harbine mitin
guoja Korėjos ir Kinijos ko
įzriunistai. Jie tariasi siųsti sa{
įvo delegatas Maskvon, ' \vtf
Saukiamas naujas iuternkcft-'
nalis komunistų kongresas.
be amictos m##AU
vttt avtiiėm.
Londoną*, Birž. 11, — T&i-;
kos konfęreiW»i jos laikais 'įn
gHjos-Prancpos-^iv: ;• Vizijų
samany ta 8^Un^;i^i^TyJ^j^r
Anglija
Įrįkos dalyvavimo;, nt^pstytą
tarties. ĄpįV tai; parteenią
painformavę ^iąušyliė$."'atv
stovas.
į, "į
f f •- - ~ * . ' " _ * i ^ •
BOLŠEVIKŲ ATSTOVAS
l KBAS8IH KANADOJE.
Montreal, Kanada, Biri. 11.
—Rusijos Sovietų plĄiybps
atstovas Krassin atvyko įHa
Iifax, anot Boyer, kure rep
rezentuoja čia Rusų. reikalus.
Boyer sako, Krassin Kanar
don atvykęs daryti kontraktų;
PULK. FOREMAN SVEt >
l KESNIS.
1 i . ' ■
Inriianapolig, Ind., Birž. 11.
— Illinois valstijos Amerikos
Legiono viršininkas pulk. For
eman čia jau kiek sveikesnis,
Jani pasveikimas užtikrintas.,
Nes susekta, kad. neįlaužtos
galvos smegenyB.
i Jis sužeistas-nusiritus nuo
vieškelio automobiliui. • .! ,
Svetimų Salių pinigų vfert*. mai.
nant nemafiąu $25*000, Birželio 10
p*vo tokia pagal t*fe
ąn and Trtat Co.:, -
Anglijos sterlingų atarai
Prancūzijos šimtai frankų. 7.Q$
Italijos šimtai lirų r
Vokietijos gimtai, markių. 1.47
. į ♦ --
Lietuvos šimtui aokainų : 1.47
L«nkijos šimtui matikių > .09
* '■ -t;' . ' y 'x~ \ , r
Jie!- ./Č. u V<\ V." ''V*'" ' 1~'~ ' feį. •» 'ii
fc. • • į

xml | txt