OCR Interpretation


Draugas. (Chicago, Ill.) 1917-current, September 14, 1922, Image 1

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045087/1922-09-14/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

Kaina A Centai i
arsirssaiifrsa'aiiTg'gyr
Cents
_i
Sti *
CHICAGO, ILLINOIS, KETVIRTADIENIS, RUGS. (SEPT.) 14 D., 1922 M.
ENTERED AS SECOND-CLASS MATTER MARCH 31, 1916, AT CHICAGO, rLLDfOIS UNDER THE OF ACT OE M AR H 3, 1879
♦ * - • % • .i. ■. ■■ . , . i
METAI-VOL Vū
"DRAUGAS"
PnbKshed Daily Escept Snndays
One Year $6.00
Six Months $3.00
AT NUWS - STANDS 2c. A COPY
DRAUGAS PUBLISHING CO., Inc. S
J 2334 So. Oakley Ave., Chicago, IU. %
TeL Roosevelt 7791 |J
No. 216
Balkanuose Pramato
/
mas Naujas Karas
Jugoslavija ir Rumunija Stoja
Graikijos Pusėn
TURKAI ATKREIPĘ AKj Į KONSTANTINOPOLĮ
LONDONAS, rūgs. 14. —,
Trakijoje pradėjo baisiai ne-j
rimti turkai.
Pradžiugę turku nacionalis
tų laimėjimais, jie pradėjo j
grūmoti graikams, kurio turi]
užėmę Trakiją.
Kuomet gi graikai įtaria-j
mus turkus prad areštuoti,
pareina žinių, jog tarkai ten
grūmoja krikščionis žudyti. |
Dėlto ten gali kilt* naujai
karo vėsula. Tuo labiau, kadi
bulgarai mėgina nuo graikų at j
siimti Trakijos plotus.
Bulgaru su graikais įvyksta j
jau ir susirėmimai. Bulgarai!
iki šiolei skaitosi turkų prie-j
t«-liaT.
Ka»t taip. tai luununija ir j
Jugoslavija iškalno paskelbė |
stovėsią graiku pusėje, taigi j
prieš turkus ir bulgarus. Ju-j
iroslavija jau siunčianti ka-j
riuotnene Traki jos pusėn. i
"j
Kilus karui Balkanuose, ,2ra-;
limas daiktas, bolševikai pul-(
tusi ant Iitimunijos. Nežinia.!
kas tuomet išeitu.
Savo k«*liu turkai nerimsta
ir pačiame Konstantinopoly. Į
Anglija siunčia ten daugiau j
kariuomenės.
Konstantinopolis, rug. 14.—1
T urkii nacionalistu valdžiai
Angoroje paskelbė atsiliepimą
į turkus gyventojus. įspėja j
juos ramiai užsilaikyti, nes!
t l inksniavimas negali duoti jo-j
kios naudos.
Santarvės valstybių atsto
vų čia domė atkreipta šiandie
daugiausia į tai, kuomet tur
kai nacionalistai pareikalaus,
idant iš Konstantinopolio van
denų butų pašalinti graikų ka
ro laivai ir iš apylinkių (neut
ralės zonos) graikų kariuome
nė, kuri .šiandie bendrauja su
santarvės valstybių kariuome
ne.
v
Valstybių atstovai pramato,
kad toksai turku nacionalistų
reikalavimas artimiausiomis
dienomis turės pasirodyti. To
dėl išanksto tas klausimas
apgalvojamas, kas reiks pada
ryti tokiame atsitikime.
Konstantinopolio klausimas.
Paties Konstantinopolio ir
Dardaneliu klausimas taipat
nemažai rupi santarvės valsty
bėms. Nes turkai, apsidžiau
gę laimėjimais, savo armija
iralės pasukti ant ^Turkijos so
stinės ir Dardaneliu.
Anglija, Franci ja ir J talija,
kaip žinoma, sutarė naciona
listams neatiduoti nei Kons
tantinopolio, nei Dardanelžų.
H et sunku įsivaizdinti, kas ga
lės įvykti, jei \ nacionalistai i
griežtai stovės už savo reika
lavimus.
Graiku militarinė misija ap
leido Konstantinopolį. Demon
stracijos laiku turkai sunaiki
no misijos butą.
Trakijoje padėtis didžiai i
tempta. Tenai graikai areš
tuoja visus įtariamus turkus!
gyventojus.
Bulgarai nerimauja.
Trakijos revoliucinis komi
tetas smarkiai veikia prieš j
graikus. Bulgarijos gyvento-!
jai linksta, idant jų vyriaus?-į
Įsė kuoveikiau naudotusi grai-;
kų nusilpimu. Nori, idant |
Trakijos plotai Imtų atimti
nuo graikų. Sako, šiandie,
puiki proga tą padaryti.
Bulgarijos ministeriai tą į
klausimą visapusiai aptaria.
DEL AUSTRIJOS ITALIJA SUSIKERTA SU
ČEKOSLOVAKIJA
V
(iFA'KVA, Šveicarija, rir^s.
14. — Tautu Sąjungos tary
bos komitetas iš penkių, kuris
ieško priemonių išspręsti Aus
trijos problemą, pagaliaus ap
leido rankas. Nes Italija su
Čekoslovakija, kuri • reprezen
tuoja "mažąją ententę," pa
kėlė ginčus ir Austrijos pro
blema atidėta kokiam laikui.
Austrijos kancl. kun. Seipel
pakviestas čia atvykti. Gal
jis kartais galės sutaikinti I
talijos markizą Imperiali su
Čekoslovakijos premieru Be
nes.
Praktikaliai pripažinta, jog
:T. Sąjunga jokiu budu neis
tenors išspręsti finansinio Au
strijos klausimo. Sako, arba
didžiulės valstybės privalo
tiesioginiai gelbėti Austrijai,
arba Austrija pati turi gelbė
tis kaip jai tinkamiau, nepai
sant St. Germain taikos sutar
ties.
Italijai norėtųsi padaryti
konominę ir finansinę sąjun
gą su Austrija. Tam prieši
nasi " mažoj i ententė." Iš to
ginčai ir nesutikimai.
Tuotarpu Austrija finnnsų
žvilgsniu vis labiau smunka.
GAL ŠIANDE BUS PRISI
KASTA PRIE DARBININKŲ
\
JACKSON, Cal., rugį. 14.—
"Fž keliolikos valandų 47 už
daryti aukso kasykloj darbi
ninkai gal pagaliau bus paliuo
siioti." Taip čia vakar buvo
šaukiama, kuomet pranešta,
kad paskutinė uolos gįsla lau
žiama darbininkų, kurie kasa
iiuielį.
Sakoma, šiandie vakare,, ar
ryt rytą Argonaut kasykla
bus pasiekta.
Tori aus iš uždarytos kasyk
los negirdima jokių ženklų.
Kasyklų veteranai darbinin
kai tvirtina, jog iš jų stipres
ni vyrai kartais gali but ras
ti gyvi. Bot silpnesnieji se
nai turėjo žuti, arba nuo nuo-f
dingų dirjų arba nuo trošku
lio.
(iaisras kasykloje turi but
jau užgesęs.
ANGLIJA PAIMA SAVO
GLOBON PALESTINA
JERUZALĖ, rūgs. 14. —
Ang, dieną čionai proklamuota,
kad Anglija apima valdyti ir
globoti Egiptą ir Palestiną
pagal pripažinto jai manda
to. ..
Todėl <v-ia * į vyko šiokios-to
kios iškilmės. Aukštasis An
glijos komisionierius Egiptui
lordas Allenby, aukštasis ko
misionierius Palestinai Hebert
Hanntel ir Transjordanijos e
miras Abdnlah priosiekė An
glijos mandatui.
Samuel savo kalboje tarp
kitko sakė:
"Šventoji Žemė i neina ra
mybės ir pažangos vagon val
dant Anglijai. Dabar yra vil
tis/kad atgys religinis uolu
mas žydų, arabų ir krikščio
nių. Kuomet lai įvyks, anglai
jiems tuomet mielai perduos
šiandieninę valdžių.''
Kaip žinoma, tam Anglijos
valdymui Palestinoje priešina
si ne vien Vatikanas, bet visa
krikščionybė. Nes Anglija te
nai privilegiriuoja žydus. Dėl
to didį skriauda daroma krikš
čionims, kurie ten turi šventu
sias vietas.
SEKS COLLINSO PĖDOMIS
DUBLINAS, rug. 14. — Ai
riii parlamentas patvirtino
naujos airiu valdžios politinį
nusistatymą, šalies reikalais.
jTa nauja valdžia seks nužudy
to Collinso pėdomis.
AIRIJA BUS SPRIIMTA
T. SĄJUNGON.
GKNEVA, rugs. 14. — Tau
tų Sąjungon, matyt, bus priim
ta ir Airija. Tas klausimas
palankiai aptariamas.
Šiandie ten apyvartoje yra jau
2,000,000,000,000 poperinių
kronų. Ir kasdien vis dau
giau tų be jokios vertės pope
riniij kronų spauzdinama.
ATSIKRATYTA VIENOS D±
: DĖLĖS SUNKENYBĖS.
WASHINTtTON, mg. 14.—
Karo laikais Suv. Valstijų vy
riausybė pagamino kelis šim
tus vidutinio didumo mediniu
i.
I transportaeinių garlaivių. Vy
■ riausybei tie laivai atsiėjo a
pie 300 milionji} dolerių.
Pasibaigus karui . neturėta
kur tuos laivus dėti. Jų už
laikymas buyo brangus. Ke
lios cfešimtys kaip kam par
duota. Liko dar 226 laivai.
Tuos visus pagaliau^ dabar
nupirko vienas kapitalistas iš
San Francisco. Užmokėjo
750,000 dolerių;
Šimtai milionų dolerių nie
kais nuėjo. |
IMPORTAS DIDESNIS UŽ
EKSPORTĄ.
AVASHTNGTON' nig. 14.—
Paskelbta, kad šįmet 8. Vals
tijų importas yra didesnis už
eksportą. Visos Europos vai
stytais vis daugiau ir daugiau
prekių .parduoda Amerikai.
NAUJA KONSTITUCIJA
PILNAI PAGAMINTA.
Iš Springfieldo pranešta,
jog nauja Jllinois valstijos
konstitucija pilnai pagaminta
ir paruošta pavesti valstijos
piliečių balsavimui lapkričio
pradžioje. "
Konstitucinė konvencija 77
balsais prieš vieną ' adoptavo
konstituciją ir įdavė valstijos
sekretoriui.
i ■ -
Vokietija gali liktis -"sau
sa." Maisto produktai reika
lingi maistui.
MURPHY TURI EITI
KALiJIMAN.
Kituomet federalio teismo
Chicągoje apkaltintas , pastos
plėšime darbininkų vadas
"Big Tim" Murphy ir nubau
stas 6 metams kalėjimo buvo
padavęs apeliaciją. Federalis
apeliacijos teismas teči'aus pa
tvirtino žemesnės instancijos
teismo ištarmę. Ir Murphy
: turi eiti kalėjimam
| Bet Murphy pranešė, kad
jis apeliuosiąs aukščiausian
šalies teisman, "VVashingtone.
Tai paskutinė nuo kalėjimo iš
sigelbėjimui viltis.
Su juo kartu nubaustas ka
lėjimu jo sėbras Cosmano ne
žinia kur dingo. Pasakojama,
jog tasai atsidūręs Italijon a
peliacijos laiku. Iš ten jį at
gauti negalima.
^Trečiam sėbrui Volaijti ape
liacinis teismas leido atnaujin
ti bylą.
Be kalėjimo Murpliy turi j
vilkti dar 20,000 dolerių pa-,
baudos.
GAL BUS PALIUOSUCITa
KIEK RADIKALŲ.
| AVASHINGTON, rog. 14.—
Pranešta, kad, matyt, trumpoj
ateity prezidentas Hardingas
paliuousos iš kalėjimo daugy
be radikalų, kurie karo lai
kais nubausti už pri^švaldišką
veikimį.
2 ŽUVO^IDElT NUOS
TOLIAI.
TKRKE TIAUTE, Ind., rug.
14. — American Iloming Co.
dirbtuvę gaisras sunaikino.
Du žmogų žuvo. Nuostoliai j
siekia 3 milionus dolerių.
! FRANCIJA IMA LINKT) PRIE NUSIGINKLAVIMO
GENE VA, rugs. 14. — Pil
dydami savo vyriausybių in
strukcijas Anglijos ir Frakci
jos atstovai Tautų Sąjungoje
pagaliau sutiko su lordo Ro
berto Cecil planu del " apsi
drausti nuo karo internacio
nalas bendrovės," kaip lor
das Cecil kontinentalu taikos
sutartį vadina.
Ateinančią savaitę čia ža
da atvykti preniieras Lloyd
George, kurs parems tą pla
nų.
Pranešta, kad ateinančią sa
vaitę čia įvyks vyriausios
santarvės talstybių tarybos
konferencija. Kalbama, jog
toje konferencijoje didžiulės
valstybės atliks pirmuosius
tam akordui žygius, kurie tari
akordan patraukr, ir kitas ma
žesnes talstybes.
Lordo Cecil planas paliečia
visas tautas. Teoretiniai turi
buti Europos taikos sutartis,
Amerikos taikos sutartis ir A
zijos taikos sutartis.
Tai visa sutraukus krūvon
imi" išeiti .viso pasaulio tai
kingas sutarimas.
Vokietija ir Rusija.
Tos "internacionalės bend
rovės" arba valstybių sutari
mo planas yra toksai, kad
prieš bile vieną,, agresyvę vai
i styhę gali pakilti visos kitos
valstybės ir neleisti anai
džiaugtis jokiais laimėjimais,
jei kartais butų pakeltas ka
ras.
Sulig plaho, pirmiausia sa
vitarpę apsaugos sutartį su- i
j daro Anglija, Francija ir Ita-1
Įlija. Paskui j5rie jų priside
da Hispanija. Atėjus tinka
mam laikui, bendrovėn kvie
, čiama Vokietija ir paskiau Ru
j sija.
Francija sutinka.
Su tuo visu planu Francija j
sutinka, sakė Franci jos atsto
vas senatorius de Jouvenel. Ir į
ji visa širdimi darbuosis už j
ginklavimosi sumažinimą.
Nors Francija, kalbėjo sena-j
torius, laukia sau vokiečių ker- j
što ir tik savo jėgomis gali
pasitikėti. . Bet kuomet Ang
lija, ir kitos valstybės užtik
rins Francijai apsaugą nu&.
galimo vokiečių puolimo, fran
cuzai visuomet sutinka suma
žinti armiją.
jTuo klausimu bus pagamin
ta sutartis, valstybių parla
mentai ją apsvarstys ir kitais
metais Tautų Sąjunga mčgifls
vykinti taiką Europoje ir pas
j kelbti valstybėms nusiginkla-'
I vimą. ,
Žinios iš Lietuvos
v •
LENKŲ "PARTIZANAI."
UKMERGĖ. Jau tulg, lai
kg, lenkai organizuoja savo
partizanus Vilniaus krašte. Šie
partizanai daugiausia' valka
tos — atėjūnai bei demobili
zuoti kareiviai. Vilniuje jų
surinkta apie 600, vadas jų
karininkas majoras Kapeiuk,
mokinami jie karininkų inst
ruktorių, bet, kaipo jėgų ra
riniu atžvilgiu, panasųs demo
bilizuoti gaivalai kariauti ne
tinka. Apsiginkluoti jie nevie
nodai; kas šautuvu, kas kara
binu, revolveriu ir tt. maiti
nami silpnai, pasitenkina
"žvejojimu" — kaipo tikro
"didžiojo kelio rycieriai." Žy
'mesnės grupės panašių parti
zanų veikia ypač neutralėj zo
noj, Širvintų rajone, kur .jų
rinktinė šiokia iki 200 žmonių.
Ton jie terorizuoja vargšus —
gvvcntojus, plėšia; suimdinėja
žmones, kuriuos įtaria lietuvių
veikėjais; kursto gyventojus
rašytis po įvairiomis peticijo-,
mis apie priskyrimą neutralės
zonos teritorijos prie Lenki
jos, Gan žymus skaičius pa
našios rųšies "didvyrių," at
sibaladojusių .net iš Aukšto
sios Silezijos,- galimarasti tar
po ptfrtizanų 'Trakų rajone, tu
Jam Cibttlskiui vadovaujant.
Yra jų užveista ir net Dauk
šų aplinkoje (Kžerėnų aps.),
kur vargšus lietuvius taipat
terorizuoja gauja atėjūnų prie
Šaky su Malachowsftiu. Kuo
met gi įbus ramybė Lietuvos
liy tuose?
UŽPALIAI, Uten. aps. ;Tu
las laikas atgal, man teko bu>
ti Utenos miestely. Miestelis
yra labai gražus, turi 4-riii
klasių mokyklą, kuri randasi
gražiuose muro namuose ir
gana patogioje vietoje. Rodos,
visa butų gražu ir ,gera, kad
tik visai jau nebebūtų to nelai
mingo žmonių skriaudiko —
%
alkoholio.
Girdėjau,, valsčiaus tary
ba savo nutarimu uždarius vi
sus Užpaliuose traktierius —
tai geras pavyzdis visiems.
Tiesa, tokių iškabų ir neteko
matyti, bet toj vietoj aludžįų
— tai kiek tik nori. Maniau,
kad ir girtų nepamatysiu, bet
nelabai ir apsirikau. Tiesa,
tuojau po pamaldų teko maty
ti kelios poros " linksmų''
žmonių, susikabinusių, griuvi
nėjančių, bet tai tik išimtis.
Bet, bendrai imant tai tik maž
možis. Matyt, jau užpaliečiai
supranta ir žino to " rojaus
skystimėlio" "gerus" vaisius.
Dar vieną pastebėjau keis
tą dalyką, tai krautuvių iška
bose darkymą lietuvių kalbos.
Teko matyti tokių Jškatįų, iš
kurių ir rimtas žmogus vargiai
susiturės nesijuokęs.
. Stebėtina, kad atatinkami
asmenįs tuo visai nesirūpina,
kas jau kitur senai padaryta.
Stoka susipratimo.
■ • - ■ !■ - • S■ j' įSesa
PAVALGI DUONOS, PRA
DEDA GIRTI RUSIJĄ.
KRETINGA. Paskutiniu
laiku pargrįžta daug musų a
pylinkės žemaičių iš Rusijos
labai turtingu žmonių, kurie
ten vertėsi spekuliacijomis ir
kai-kurie buvę komisarais. Tc>
kiems žmonėms kaip tik ten
geriausias gyvenimas, kur įsi
vyravus suirutė. Panašų ro
jų, koks dabar Rusijoje, norė
tų jie susilaukti' ir Lietuvoje:
[giria jie Rusijos gyvenimu, t.
y. prieš rinkimus i seimą, jie
iš Rusijos tyčia paleidžiami
agituoti už bolševikus į Lietu
vos, seimg.
(Taigi, su tokiais* žmonėmis
i ,
bukime atsargus!
TURĖJO TELEFONĄ, TIK
NEMOKĖJO JUO
NAUDO.TIS.
PAGIRIAI, Ukmergės aps.
Nuo birž. 15 d., š. m. Pagiriai
turėjo telefoną, Su pagelba
telefono, buvo galima susišne
kėti su Setą ir Raguva. Jau
vedėjas du telefono aparatu
sugadino ir, turbut, nesirūpina
juos sutaisyti. Tai vis ženk
las, kad nepatyręs tame daly
ke.
Greitu laiku manoma Pfegi
r i u o s e Įsteigti paštą
nes iki, šiam laikui veikė tik
pastos "agentūra" su mažai
patyrusiu vedėju.
MOCKAVA. • Lenkų gink
luotoji Čaikovskio gauja Pun
ske ir Pelelių dvare vėl stipri
nasi. Pastaromis dienomis
6 ir 8 VIII pačiame vidurnak
ty Peleliuose, niekieno nepa
judinti; ir pilnai ramumai vieš
pataujant, vėl ėmė trukšmin
apylinkėje perėjo ledai. Pra
žudyti. Paskui skelbė, kad
juos lietuviai užpuldinėja....
—i
MOCKAVA. 8 VIII Punsko
a pylinkėje perėjo ledai. Pra
dėjus nuo Cfiplišldų ruožu iki
Lazdijų; Punske išmušta daug
langų, sunaikinta daug pesė
lių ir tt., šioje apylinkėje le
dai perėjo apie 20 kaimų.
Daugiausia nukentėjo kaimai
anapus' linijos.
ORAS
OHICAGO. — Šiandie ne
pastovus oras; maža atmaina 1
temperatnroje.
*
/
T t ' '* i
PINIGŲ KURSAS.
Svetimu Salių pinigų vertė,
mainant nemažiau 25,000 doj.
rugs. 13 d., buvo tokia pagal
Merchants Loan & Trnst Co.
Anglijos sterl. svarui 4.47
Pranei jos 100 frankų 7.82
Italijos 100 lirų 4.39
Vokietijos 100 markįų .0(5%
Lietuvos 100 auksinų .00%
Lenkų 100 markių .01

xml | txt