OCR Interpretation


Draugas. (Chicago, Ill.) 1917-current, September 15, 1922, Image 4

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045087/1922-09-15/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for 4

BLAIVYBES DIRVA.'
■■■■■■■■ — ■■
SMUKLĖ,
(B a 11 a d a) f
Iš pietų jau saulė žengė
Tyro skliauto žydruma,
Jauną gamtą supo, dengė
Stebuklinga šiluma.
Ramuma užmigdė girią;
Lankos snaudė ir laukai;
Sodžiuje gi darbas virė:
Dirbo paugę ir vaikai.
Čia močiutė sviestą krauna
Iš kernos į puodelius;
Čia dukrytė langus plauna.
Vyrai keikia žirgelius;
Ten mergaitė kraipo svirtį —
Pinkui vandeni ji neš;
Šluojasi vaikai įnirtę,
Senė savo galvą peš;
Kitur neš svirnan ragaišį
A'a i kas, močios vedamas;
Kaip kačiukas, nusipaišė,
K ianšinius be tepdama s.
Seną, jauną džiaugsmas ima:
Ru'ošiasi visi išties
Rytą švęst atsikėlimą —
Nugalėjimą mirties.
] Velykas jaunesnieji
Iiengias. Kiek veidų linksniu!
Šeimininkai ir senieji
Lieka saugoti nanuj.
Taip paliko Jurgis Slykas
Su mažaisiais ir žmona,
Kad išbėgo į Velykas 1
Jo šeimyna tekina.
Du taku iš kaimo raitos:
7 bažnyčią veda šis:
Tusias voros judrios, greitos,
Marguliuoja, lyg angis.
(Ji antruoju smuldėn varos
Jurgis Slyka* pamažu;
Mato: Žmonos tos negeros!
Baras, sako: "Negražu!
Neik! lmus Dievas*: tokį laiką
Nori smuklėje pralakti..."
Kvaile! gąsdins, tartum vaiką!
Juk nebusiu visą nakt.
(Jirdi "grįžkic! pagiedosme t
(įiesmę >• Verkit angelai.''
O kada beišiniegosme ?
Ak, tie bobų išmislai!
fttai i r smuklė mylimoji!
"Na, kur Belės sveikata'
Nieko'" Žiuri — gilumoje
Sėdi Juodis valkata.
Snaudi, Juodi, neskuduoji?
Kame Berė?" — "Baig šabot.
Baimė grot: naktis šventoji —
Keikia papročiai dabot.'*
— Perilgai šaboji, Bėre!
Duokit greitai šen karčios.
Žiovulys šit Juodį Stveria,
Man reik grįžti prie pačios:
— Ui, vai! kas tau, Jurgi, daros?
Ko taip skuinbu prie žmonos? —
Šaukia žydas iš kamaros —
ŠJe tau išnešu škanos.
Jurgis geria, Juodžiui bruka
Nepraėjo valanda —
Dar kaimynai trys įspruko:
Strubis, Šlubis ir Skranda.
— Šen, užgersim — kviečia Jurgis;
— Šen, kaimynai mylimi!
— Na, kaip tu anksti atsprukęs?!
— Manėt, busiantys pirmi?
Greit ištuštino alvinę.
Slykas nor namoliai traukt.
Ded kaimynui pagalvinę,
Meldžia Jurgį dar palaukt.
Vyrai geria, Juodžiui duoda...
Jau skudučių j ieško tas;
Šiems gi kalbos nusibodo,
Lošti imasi kortas.
Juodis groja, vyrai lošia,
Tai riaumoja, kaip rainiai,
Tai taures ant nosių vožia,
Tai bučiuojasi skaniai.
Žydas, žydė jiems tarnavo,
Visą naktį pakaitoms;
Nors ir kratės, gerti gavo
Meilės lipo valandoms.
Juodį gi žydukai valdo:
Jam skudubti liepdami,
i)idži;j. kelia aldabaldjj,
Kazokėlį trypdami.
Greitai ir naktis praspruko
Bekortuojantiems girtiems;
Stai varpai iš Pajuruko
Prikėlimu skelbia jiems.
— Prikėlimas! — šaukia Slykas:
Girdit, va? sakau aš jums!
Ir pas mus tur but Velyko/3.
Reik apeiti smuklė mums!
— Tai-gi eikim susitarę!
Išvaikysme gal miegus,
Prikėlimą pasidarė;
Traukt namon linksmiau mums bus.
Tuoj visi vidun sulindo. ,
Vyrai grėbė alvines, ,
ŽįMai po virtuvės ind«>
O žydukai patelnes.
Pasigriebę, lauk išniro,
Smuklę supdami ratu;
Kaip velnių gauja pabiro,
Bliauna, kaip velniai, kartu-.
Pirmas grodams Juodis žengia;
Y> ra i trankosi stiklais;
Žydai daiižo vari, žvengia
Su bachuraiš snarglinais!
Šauksmas, tyenksmas susivėlė
Pragarinin misinin,
Žengiančiųjų upą kėlė,
Vedė-stum$ juos pirmyn.
Metė Juodis teiHjon dudą,
Tris kartus apvedęs juos.
Ir į smuklę susigruda
Vėl eiga girtos gaujos... .
Žemė dreba, neberimsta —
Atsivėrė jos nasrai...^ /
z . T bedugnę smuklė grimsta —
Ją prarijo pragarai...
Štai Slykienė, kai išaušo, x
Eina vyro vest namon. . x
Radus duobę, randas laužo....
Verkia, taria gilumon:
— Gerkit, vyrai, gerkit, loškit,
Ar gavėnė, ar šventa!
Pragare degutą, koškit!
Rojaus laimė prarasta....
Taip tai vyrai, žydai žuvo —
Smuklė jų visų žūtis...
0 tą vietą, kur ji buvo,
Rodo pusgriuvė akis. Pr. Šaulį/s.
Kauno "Žv-dė"
PAVAIŠINO VIŠTINE.
SIRVYDAI, aškių aps., Le
| kėčių vals. Čia milicininkų ir
| šaulių rupesniu naminiai bra
j vorai baigia nykti, bet žmonės
I gerti nenustoja, tveria še
iniai, geria ir jaunuomenė. De
jgtinei parduoda žydams javus,
paukščius ir kt. Nesenai bu
vo toks atstikimas. Viena
j mergina, norėdama pavaišinti
j savo mylimą bernelį, nusavino
; iŠ Damų vištą ir nunešė ją j
savo draugę, kad toji pasis
tengtų už ją degtinės pampin
ti. Žinoma, pasipasakojo ir
ką degtinėle vaisysianti. Ši,
norėdama palikti ištikima sa
vo draugei, nunešė vištelę į V.
miestelį ir apmainė ją už 2
buteliu degtinės, kurią parne
šus perdavė savo draugei. Ži
noma, jei mylinti bernelį mer
gelė viena taip butų pasielgu
si, tai nieks nebūtų žinojęs,
bet lada jai padėjo patarpi
ninkauti jos draugė, tai tuo
jau gandas apie bernelio vai
šinimą vištine plačiai pasklf
do žmonėse. Visi juokėsi. Iš
girdęs tai bėrnelis, tuojau nu
ėjo su savo • mergele į jos
draugę ir paklausė: 11 Ar tau
davė Alena vištą ir ar prase
už ją degtinės, parūpinti?"
Toji drąsiai atsakė: — davė!
Tada vargšai dar labiau pali
ko žmonių apšnekėti.
Gėda jaunimui, gėda!
GERIA IR GIRIASI.
SUDARGAS, šak. aps. Ne
gana to, kad čia dauguma mė
gsta išsigerti, bet dar tuomi
didžiuojasi. Vestuvėse bei
laidotuvėse seniai giriasi, ku
ris daugiau spirito išgėręs, o
moterėlės taipat neatsilieka.
Šįmet pas vieną ūkininką lai
dotuvių metu viena moterėlė
šaunia! pajuokė vieną vyriškį,
kuris atsisakinėjo degtinės
gerti, girdi, tai man vyras,—
aš boba būdama galiu gerti ir
dar tiek, o jis — suaugęs vy
ras vieno stiklelio nevalioja.
žodžiu sakant — musų apy
linkės žmonės šauniai geria ir
(tuomi didžiuojasi.
i SKAITYKITE IR PLATIN
KITE "DRAUGĄ."
NE VISI PER ŽIŪRONU MATO SAVO ATEITĮ.
i ii rrrii—■
Puikus, mokytas jaunikaitis svaigalus begerdamas išauga į nuskurusį valkatą.
Didžiausias girtuoklis,, kol svaigalų neragavo, buvo padoriu jaunikaičių. Gi kuomi
tu busi? . ' ■ -
(Užbaiga)
Tikrieji blaivininkai ilgiau gyvena
negu girtuokliai.
1. \e vienas pasako: * * iStal tas ir
tas geria, teeiaus sulaukė žilo plauko,
raudonas, stiprus ir ilgiau gyvena už ta,Į
kuris negeria." Tokiam šiaip galima;
atsakyti: 44 Bet jeigu jis nebūtų gėręs,
tai ar tik nebūtų susilaukęs dar žilesnio
])lauko, ar nebūty dar stipresnis, svei-Į
kesnis.'" Toks raudonas žmogus, kuris
geria, yra gamtos apdovanotas tokia'
sveikata, kad net alkoholis sunkiai jį pa
kerta. Keikia nusižiūrėti i tokiu du, vie
nodos sveikatos žmogų, is kurių vienas
geria, antras ne. IiukintGHtfu stipruoliu
— Antanų ir Jonų; Antanas geria, Jonas
ne. I juos nusižiurę jus, reiks pasakyti.
Tiesa, Antanas, kad ir geria, stipras,
sveikas ir mirė, sulaukės žilo plauko. Bet
Jonas dar sveikesnis, stipresnis ir ilgiau
gyvena. Dabar imkim du silpnesniu —
Baltrų, kuris geria, ir Petrų kuris negeria.
Baltrus, kad ir geria, bet vis dėlto gy
vena, nors gyvena serguliuodamas, o mir
šta, nesulaukęs senų metų. Bet Petras,
kuris negeria, nors ir išbalęs, nors kar
tais suserga, bet žymiai rečiau už geriantį i
BaltrrtT ir jo anižis ilgesnis. Tečiaus, jei-'
gu Antanas, stiprusis, gerdamas ilgiau
gyvena už silpnesnį blaivųjį Petrą, tai ar
čia alkoholio nuopelnas?
2. Anglijoj pirmoj 19-to Šimtmečio
pusėje, buvo išsidirbus vieša nuomonė,
kad abstinencija kenkianti sveikatai, tru
mpinanti amžiai. Prie to, rodos, buvo
prisidėjus Dr. Oveno statistika, kuri skai
čiais parodžiusi tikrosios blaivybės kenks
mingumą. Nors pats Ovenas buvo linkęs
į abstinenciją, bet jo statistika padarė
nuomonę, priešingą, jo įsitikinimams. Su
prantama, kad žinovai tos statistikos kląi
dą galėjo išaiškinti. Kuomet JRoberts
Yarneras 1840 metais panorėjo apsidrau
sti vienoj anglų gyvybės apdrr.udos drau
gijoj* *ai draugija, sužinojusi, kad jis ab-,
stinentas, pareikalavo mokesnio 10 nuoš.
didesnio. Yarneras buvo įsitikinęs, kad
jis negerdamas ilgiau gali gyventi už ge
riančius ir kad teisingiau butų, kad ta
draugija jam sumažintų liiokesnį 10 nuo
šimčių. Del to atsitikino su Varneriu ir
ta draugija tais pat 1840 metais buvo
įsteigta anglų abstinentų apsidraudimo
1 draugija. Per pirmus septynerius metus
į ją priėmė tik abstinentus, o nuo 1847
...
metų pradėjo priiminėti ir tokius, kurie
geria su saiku. Girtuoklnj visai nepriim
davo.
Abstinentus mirtingumas 27 nušim
čiais mažesnį s už mirtingumą»tų, kurie
geria su saiku. Kad abstinentų gyveni
mas ilgesnis už gyvenimu geriančių su sai
ku, nustebino visus An gi j oje.
Toje pat Anglijoje 1864 metais^ atsi
rado nauja apsidraudimo draugija, į ku
rią priimdavo visokių tikėjimų šalininkus,
Manė, kad prisirašę prie tikėjimo žmo
nės susi laukią gilios senatvės, del tos
priežasties, kad dorai gyveną, prisiturė
dami nuo valgymo ir gėrimo. Ir šioje
draugijoje abstinentai panorėjo turėti sa
vo skyrių.
Kaip draugija tikėjosi, taip ir išėjo.
Šios draugijos narių mirtingumas buvo
mažesnis už mirtingumą kitų apsidraudi
mo draugijų narifij. Abstinentų mirtin
gumas ir čia buvo mažesnis 23uuoš. už
mirtingumą visų skyriaus narių. Į visus
skyrius buvo priimami tik tie, apie ku
riuos sužinodavo, kad jie gražiai gyvena.
Priimant į tą draugiją buvo labai žiūri
ma. Ksantieji abstinentų skyriuje, kas
5 laetai turi pranešti draugijai, kad jie
pėr praėjusius penkerius metus buvę ab
stinentai. Vienas iš abstinentų skyriaus
buVo perrašytas į visų skyrių del šio gy
dytojo laiško:
"Kadangi X., visą gyvenimą būda
mas abstinentu, pagaliaus, mano verčia
mas, atsįgėrė alkoholio gėrimo del savo
sveikatos, jis pavedė man apie tai pra
nešti draugijai, nes mano, kad ilgiau ne
galįs būti abstinentų skyriuje.,."
Del tokių ir kitokių panašių atsitiki
mų daug abstinentų prirašyta prie "visų
'
skyriaus." Nenuostabu, kad tos draugi
jos mirtingumas labai mažas.
Reikia dar pažymėti, kad, priimant į
draugijų, kiekvienų kandidatą rūpestingai
apžiūri gydytojas. Prisirašius prie drau
gijos privalo iškilmingai pasiskelbti, kad
yra abstinentas, arba geria su saiku.
Neskaitant šių dviejų apd raudos
1 draugijų, Anglijoje yra daugiau panašių
draugijų su abstinentų skyriais. Jų vi
%
sų statistika parodo, kad abstinentų mir
tingumas mažesnis. Visose draugijose
abstinentams lengvina, nes jie už tų patį
mokesnį, kaip ir geriantieji su saiku, dau
giau naudojasi arba su gėrėjais vienodai
naudojasi mokėdami mažiau.
4. Tokie pat vaisiai pasirodė, tyrinė
jant panašių draugijų statistikų ir kituo
I se kraštuose. Vienos draugijos Australi
, joj mirtingumas abstinentų skyriuj 59,2
nuoš., mirtingumas visų skyriuje 89,7 nuo
šimčiai.
Vienoje Kanados apsidraudimo drau
gijoje priimami tik tie, kurie visai nege
lia. Tos draugijos narių mirtingumas
yra mažesnis 15 nuoš. visų Suv. Amerikos
Valstijų gyventojų mirtingumo. Antros
Kanados apsidraudimo draugijos su 2-ms
skyriais taipat rodo, kad abstinentų mir
tingumas mažesnis už kitų narių mirtin
gumų. • Pastaraisiais laikais ir Amerikos
apsidraudinio draugijose įvesti abstinen
tų skyriai. Vienoje tokioje draugijoje ab
stinentų mirtingumas — 78 nuo&, o neab
stinentų mirtingumas 96 nuošimčiai, To
^ t
ja draugijoje įdomus šie palyginimai:
Abstinentų mirtingumas 78 nuošimčia
Geriančia] alų mirtingumas 94 nuoš.
Geriančių visus alkoliolin. gėr. 97 nuoš.
Vokiečių apsidraudimo draugija At
las irgi nuleidžia vokiečių gydytojų absti
nentų draugijos nariams, įstojant į ją.
Beveik tas pats olandų "Nederlan Allg.
Verz" draugijoje. Nemaža nuleidžia ab •
stinentams, sulyginus su neabstinentais
apsidraudimo draugijos Šveicarijoje, Da
nijoje. Suomių apsidraudimo draugija
"Suomi" skaičiai nuo 1890—1900 m. tai- •
! pat rodo, kad neabstinentų mirtingumas
didesnis už abstinentų mirtingumą. Anglų
apsidraudimo draugijų darbavimasis turi
ilgą metų eilę ir tikrą medžiagą. « Tų
draugijų išvadoms, kaip matyti, x pritaria,
netik anglų draugijų skaičiai. Tos pla
čios ir pilnos žinios aiškiai rodo, kad tik
rieji blaivininkai ilgiatr gyvena, negu tie
1 kurie geria, nors ir po truputį. Nenuosta
bu, kad apsidraudimo draugijos tikėda
mos, kad tikrieji blaivininkai ilgiau gy
vensią, priima juos, numažindami mokes
nį 3, 6, o kai-kurios net 10 nuošimčių.
Elenius po ištisai apsidraudimo drau
gijų statistikos eilei sako: "Ne kartą ten
ka* ąirdėti, kaip žmonės rodydami seną ir
iš pažiūros sveiką žmogų, kuris po trupu
tį vartoja alkoholio, tvirtina, kad alkoho
lis nesąs kenksmingas. Lygiai mus įti
krintu, kad karas nėra pavojus, ir tuo.
kad kas panorėtų išrodytį nei karto ne
| sužeistu kareiviu."

xml | txt