OCR Interpretation


Draugas. (Chicago, Ill.) 1917-current, September 15, 1922, Image 5

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045087/1922-09-15/ed-1/seq-5/

What is OCR?


Thumbnail for 5

Geriausi
Cigaretai
DR. A. K, RUTKAUSKAS
GYDYTOJAS ER CHIRURGAS
4442 So. We*tern Avenue
Telef. Lafayette 4144
Vaau^os: 9-11 rytais, 1-2 po
pietų lr 7-8 vakarais. Nedėldie
niais tiktai po pietų 2 Iki 5 vai.
Tel% Caual 2.»7. Vak. Canal 2118
OR. F. Z. ZALATORIS
Lietuvis Gydytojas Ir
Chirurgas
1821 South IlaUtcd Street
IValandos: 10 iki 12 ryte: 1 iki 4
po p.etų: « iki 9 vakare
l.U.u \ i> Akig j»|Hviaii>ias
Ant Briugreporrv)
DK. SK.HM:K. (ŠKKNAS)
Optomctrist
3ol3 So. lial>ltxl SI.. Chlcago.
Va!. G iki 9 vak.. Ncd. 10 iki 1
Dr. I. E. MAKARAS
LitMuvys Gydytojas ir Chirurgai
10900 S. MichUcnn A\cn«e
Tclef. Pullinan 342 ir 349
Valandos Nuo 10 iki 12 ryto
Nuo 7 iki 9 vak.
TeL BlviL 7042
j Dr. C. Z. Vežei! as
METI VIS DENTISTAS
• 5712 SO. ASHLAND AVENCE
AKTI 47-tos Gatvės
Valandos: nuo 9 ryto iki y vak.
Sercdomis nuo 4 iki 9 vakare.
OR. S. MIKELIS
LIETUVIS
GYDYTOJAS ir COIIirRGAS
Telefonas: Yards 2544
32."2 South Ilalsted Street..
Aut virkaus I'niver. State Bank
Valandos: nuo 10—12 ryte; nuo
?—4 po pietų: nuo 7—9 vak.
Nedėliomis nuo 10—2
I Oofisas ir gyvenimo vieta:
Rezid. tel. Van tfuren uza*
Ofiso tel. Boulevard 9693
Dr. A. A. ROTH
BLSAS GYDYTOJAS ir
C H1R URGAS
Specialistas Moteriškų. Vyriškų
Vaikų ir visų chroniškų ligų.
Ofisas: 3354 S. Halsted St.
Vai.: 10—11 ryto; 2—3 po
piet, 7—8vak. Ned. 10 12 d.
Rea. 11S9 Independence BĮ v d.
Chicago.
DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4631 So. Asldaud A ve.
Tcl. Yardš 99 i
Tl-1. Yards 0991
OFISO V AL.:
8—10 v. ryto, ,1—3 ir 7—9 v. v.
Nedėliomis: nuo 10 v. ryto iki
1 vai. po pietų.
DR. P. ŽILVITIS
Parkelė savo ofisą po num.
3241 — 43 So. Halsted Street
Naujame Juciaus Ręst. 2 lubų.
Priima Ligonius nuo tt-12 A. M.
6-8 P. M.
Tel. Boulevard 717t
Rezidencijas Tel. Fairfax 5574.
lies. TeL Cicero 3000
Ofiso TeL Cicero 49
DU. J, SHINGLMAN
1325 So. 49 Court
N. E. Cor. 49 Court ir 13 Str.
ant viršaus vaistynyčioa.
ATHOL, MASS.
Paskutiniu laiku .daug nau
jo įvyko Atholyje, apie k<j bus
naudinga. paminėti ir laikraš
tyje, tai pirmoji vaikų 5v. Ko
munija, vaikų vakaras ir su
grįžimas klebono kun. A. ĮPet
raičio iš Lietuvos. Paminėsiu
eia nors trumpai apie kiekvie
na iš tu ivvkiu.
4. t C * C
Vaiku pirmoji šv. Komunija.
Per metus klebono Petrai
čio ir varg. A. Barono buvo
stropiai rengiami vaikai prie
pirmos išpažinties ir šv. Ko
munijos. Išvažiavus kun. Pe
traičiui birž. 1!) d. Lietuvon,
kun. Meškauskas užbaigė juos
rengti ir liepos pabaigoje buvo
prileisti prie pirmos išpažin
ties, rugp. 25 d. Svenč- Merge
I ...
Jės Marijos į Daugu Ėmimo die
[ uo.je tapo įrašyti į Karmelitu
Škaplieriaus ir Rožančiaus
brolijas, o rugp. 20 d. 43 vai
kai pirmą kartą priėmė Vieš
patį .Jėzų į savo širdis. Prie
tos iškilmės vaikai rengėsi }>er
kelius- dienas: kall)ėdami 10
zanėiu, vaikščiodami stacijas
ir kitas maldas atlikinėdami.
'Todėl didelis buvo vaiku
džiaugsmas kuomet pirmą
kartą priėjo prie šv. Komuni
jos.
Vaikų vakaras.
Kuomet vaikai buvo pakisti
iš viešųjų mokyklų, prasidėjo
I jų vasarinė mokykla, kurią
lanke apie 80 vaikų. Vieni
prieš pietus, kiti i>o pietų, ir
f buvo mokomi katekizmo, šv.
Istorijos, lietuvių kalbos gra
matikos, "skaitvti ir rašvti.
* *
i Daugumas vaikų uoliai lankė
! mokyklą, ir gerai pasinaudojo,
(bet buvo ir tokių, kurie vieną
dieną eina, kitą apleidžia, už
lat mažai ir teišmoko.
Vasarinės mokyklos užbai
gimui btivo surengtas vaikų
\akaras, kurio programa susi
dėjo iš eilių, komedijos ir dai
nų. Eiles gražiai ir gyvai pa
sakė: Ant. Kaulakis: "Svečių
pasveikinimas", Elzbieta Bag
donaitė "Linkėjimas tėveliui"
ir "Meilė motinėlės", Emil.
Vinciunaitė "Gimtinė šalis",
.Julija (Jerdauskiutė "Vargin
ga Tėvynė", Ant. Petronis
!"Meilė Lietuvos", Elena PuŠ
j ėiutė " Del Lietuvos pripaži
jnimo", Bron. Einočiutė "Ma
j tušė", Anelė Jankevičiūtė
I "Dainutė", Aug. Paščius "Mo
i kinys". Buvo ir daugiaus de
j klamaeijų, bet ne taip balsiai
kalbėjo. Paskui mažos mergai
tės žaidė aguonėlę, gegutę ir
čigonėlį. Žmones labai prijuo
kino mergaitės, traukdamos Į
I burna siūlus su saldainiais ir
*
vaikai valgydami uobolius^
pakabintus ant siūlų. Gana ge
rai, tik ne taip gyvai penkios
mergaitės atvaidino komedijė
lo k * Laižybos' l Mažųjų mer
gaičių choras, varg. Ant. Ba
rono vedamas padainavo gra
žiai keletu dainelių, tarp ku
rių ypatingai žmonėms pati
ko "Kampe tupi". Ypatingai
! žmonių domę atkreipė tai vai
: kų maršavimas. Pasigirdo tri
mito balsas ir visi vaikai sus
tojo, gavid amerikoniškas ir
lietuviškas vėliavėles ir. sus
toję į eilo pradėjo maršuoti
per salę ant scenos vargonin
kui griežiant maršą, ir bugnui
pritariant. Paskui iš kitos pu=
sės užėjo mergaitės ir iš 80
vaikų balsų' pasigirdo ameri
koniškas liimnas. Toliaus, dra
* 7 *■
siai ir garsiai užtraukė "Mes
Lietuvos jaunuomenė, tratata"
ir t. t.. Ant galo Lietuvos him
nu užbaigė ši vakarą. Žmonės
labai domėjosi ir kalbėjo, kad
ir vaikai gali gražius vakaru*
surengti.
Sulauktuvės.
Jau baigėsi rugpjūčio mėnuo
ir Atholiečiai laukė savo my
1 i uitojo kluono kun. A. 'Petrai
čio pagrįžtant iš Lietuvos. Pir
mame rugsėjo sekmadieny
kun. Pr. Meškauskas bažuyčio
je paskelbė, kad gavęs telegra
mą, jog klebonas sugrįš antra
dieny ir trečiadieny bus pra
kalbus, nes visi panorės išgirs*
t i, kas Lietuvoje darosi. Prie
k) visos draugijos nutarė, kad
kaip gražiai išleido, taip nori
ir priimti ir rengė sulauktu
\i»s, kurios įvyko rugs. G d.
Paskirtu laiku prisirinko pil
na svetainė, neveizint to, kad
buvo įžangos paskirta pusė
dolerio; daugeliui ir vietom
pritruko, kur atsisėsti.
Pasirodžius kun. Aug. (Pet
raičiui visa salė prisipildė
rauku plojimais, paskui iš
ėjo Aušros Vartų Dr-jos pi r
mininkas .J. ivuiešius ir visu
ilra limitu vardan pasveikino
sugrįžusį kleboną ir paskelbė,
kad ta vakarienė yra rengia
nuudvejopam tikslui: savo kle
l>ono sulauktuvėins ir senojo
buvusiojo klebono išleistuvėms
ir paprašė kun. Aug. Petraičio
papasakoti, ką yra matęs Lie
luvoje.
Kun. Petraitis ilgai ir vaiz
džiai apsakinėjo savo kelionės
ispudžius ir tarp kitko prisimi
nė, kad dar negreitai vargai
ir skurdas pasibaigs Lietuvo
je ir kad baisios karo pasek
mės dar ilgai gyvuos tarp
žmoni ii.'
Paskui kun. Pr. Meškaus
kas atsisveikino su Atliolie
ėiais, linkėdamas jiems vieny-,
bėjv Dievo palaimos ir" kad
stengtųsi greitu laiku išmokėti
skolas, idant nereikėtu nuo
šimčiu mokėti. Prie to padė
kojo už auką šimtą dol., kurią
Atlioliečiai įteikė'Tėvu Mari
/ * *■
jomj Kongregacijai
Prie to dar Pranė Puščiutė
ir Elz. Bagdonaitė pasakė ei
les, o kelius merginos iš di
džiojo choro padainavo kelias
daineles ir tuomi vakarienė
užsibaigė.
Keleivis.
SUS-MAS., — RENGS
VAKARĄ.
Spring Valley, 111. — Rug
sėjo 5 d. 8v. Onos choras, po
trumpos repeticijos turėjo sa
vo susirinkimu, kurį su malda
atidarė varg. A. Stulga. Cho
ras apsibrėžė ateičiai daug k4
.veikti, nors ir pilaeitvje jo bn
\o nemažai veikiama. Nutarė
rengti teatru ir kartu koncei'
t$. Visi vienbalsiai nutarė
| mokėti 10c. į mėnesį clior-o iž
dam Nariams neatsilankius
ant pamokų, be ypatingos prie
žasties, uždedama bausmė.
% Muzikos amątorius.
ŽINIOS Iš DETROITO I
, * l
TRUKŠMINGOS LIBERALŲ
PRAKALBOS. — KALBĖJO
!P. GRIGAITIS "NAUJIE
NŲ" REDAKT.
Detroit, Mich. — Vietos vi
sas laisvamanių ' 'lizdas" į
kurį įeina visi atžagareiviai*
raudonieji ir Lietuvos prieši
ninkai sekmadieny, rugs. 10 d.
Lietuvių svet. buvo surengę
prakalbas kurios užsibaigė
trukšmingai ir jeigu p. P. Gri
gaitis nebūtų prasišalinęs nuo
estrados, butų vargšui buvo
riestai nuo savo pačių auklė
> •
tinių. Daugel sykių teko būti
prakalbose ir niekad neteko
pastebėti tokios betvarkės ir
irukšmo, kaip Detroito laisva
nairiai — socialistai surengi1.
Jie pasirodė esų, žemos rūšies
gaivalai. Bet iš kitos pusės,
ir ne nuostabu, kad tas iškilo,
kadangi pats (Irigaitis, "Nau
jienų" redaktorius tą sukėlė
su savo užsipuldinėjaneia kal
ba. Žemiaus pažymėsiu kaip
viskas atsitiko.
Programa ir kalbėtojai.
Pirmiausia programos vedė
jas Matuzas vargais — nega
lais perskaitė programą net iš
13 numerių, bet tik penki nu
meriai tepasirodė ir visi buvo
kalbos, o garsintų dainų nebu
vo.
1) Kalb;) J. Abromavičius, j
[Pasisako, kad esą 2 metai kaip
iš LietiTVos atvykęs ir jis nie
ko nežinos ką pasakyti nes a
sąs paprastas darbininkas, ir
ištikrųjų, atrodo molio Motie
jus ir tiesą pasakė. Pabarškė
jo keletą minučių ir nieko ge
ro nepasakė.
2) Kalba Kaušas, L. S. S. 116
k p. atstovas, Per 5 minutės
vos keletą žodžių pasakė, kad
už darbininkus socialistai lab
jausia užstoją. Žmogelis atro
do labai suvargęs-bemokslis,
tikras "čiai?ia rabočiusV.
Grigaičio tauzijimai.
3) Kalba P. (Jrigaitis, "Nau
jienų" redaktorius. Tas sočia-*
listų apaštalas daugiausia lai
ko pašventė Lietuvos konsti
tucijos kritikavimui. Pir
miausiu paaiškino 3 paragra
fus kurie esą geri, bet kitus
i
rado negerais ir būtinai ragi
no išnešti protesto rezoliucijas
Užbaigus kalbą tuojaus molio
Motiejus Šnuolis stenėdamas
skaito 5 kuopų pagamintą re
zoliuciją, bet pati rezoliucija
skamba visų Detroito lietuviu
vardu. Rezoliucijoj reikalau
jama Lietuvos konstitucijos,
socialistams priešingus pai'a
grafus, pataisyti. Perskaičius
rezoliuciją neduoda balso nu
rodyti kad tokios rezoliucijos
negalima priimti. Vienas iš
publikos pakilęs sako; Aš no
riu rezoliuciją pataisyti, o p.
(Jrigaitis atkerta: Tu nenori
pataisyti, bet pagadinti. Per
prievartą rezoliuciją perbal
suoja, nes krikščionių demo
kratų visai mažai tebuvo.Prieš
balsavimą, iiedavė paaiškinti
Gali žinotis su visa rezoliucija.
Aukos.
. 4) Aukas renka del 'paden
gimo išlaidų ir kas liksią au
1 kosi a socialistams įr Profesi
nei Sąjungai. Aukų matyt ma- I
žai laimėjo.
5) Kalba Šnuolis, 5 minu
les apie laisvę, bet pasirodo,
kad žmogelis nieko nežino kaip
tą laisvę atsiekti. Jokio moks
lo irgi neturi, 0 i§ bemokslio
ką galima- norėti.
Negera, negera ir gana.
6) Vėl kalba Grigaitis, apie
piliečių registracijų, kad jo
kios registracijos nereikalin
ga. Davė vėjo Lietuvos atsto
vui p. V. Čarneckiui, kun. F.
Ivemėšiui, adv. Mastauskui.
Vėl ragino išnešti rezoliucijų,
kad tas butų panaikinta. Ir
užbaigus kalbų vėl priimu re
zoliuciją, paaiškinimų neduo
da. Trečią rezoliuciją išneša
prieš Lietuvos atstovą, kad
prašalinus jį iš Amerikos.
Po balsavimų daleidžia duo
ti klausimas. Čia ir kilo truku
mas, kurį sukeli Rusijos bol
ševikų sėbrai, Grigaičio išauk
lėti gaivalai. Kadangi ta$ pra
kalbai rengė tautininkai su so
cialistais, o jų tarpe bujoja ir
patįs komunistai tai kai-kurie
patįs laisvamaniai rengėjai pa
pavė netinkamus Grigaičiui
klausimus. Tas su panieka ir
atsakinėjo, o taipgi publika,
nors ir neskaitlinga buvo, .bet
riksmais neduodavo nei paaiš
kinti. Jau matoma, kad bus
trukšmas. Atsistoja iš krikš
čionių demokratų pusės. Visi
apsiramina ir leidžia jiems pa-|
duoti tris paklausimus: 1) Ar j
5 kuopos turi teisę kalbėti vi
sų Detroito lietuvių vardų; 2)
Koks yra Lietuvos Atstovo
prasikaltimas; o) Kuri partija
daugiausia pasidarbavo Lie
tuvos reikalams ir jos laisvės
palaikymui. P-as Grigaitis
mikčiodamas į pirmą klausimą
atsako, kad turi teisę; į antrą
neturėdamas ką atsakyti, tai
sako kad esąs-metinkamas ii
viskas. J trečią Grigaičiui sun
kiausia buvo atsakyti, bet ne
sulrotėdamas sakė, jis manąs,
kad socialistai daugiausia pa
sidarbavę Lietuvos laistės pa
laikymui. Iš tokią atsakymų
pats skaitytojas gali spręsti
kiek teisybės yra pas p. Gri
gaitį. DaugiauiiJkrikš. dem.
nedavė balso. P. Grigaitis už
siminė apie Rusijos bolševi
kus. '
Kaip perkūnas trenkė.
Čia kaip perkūnas trenkė.
Komunistai pradėjo šaukti:
'"meluoji, sėskis, von, dur
niau". Kjla trukšmas. Grigai
tis sustoja kalfiėti. Jam net
ausys paraudo. Biskutį apsi
raminus Grįgaitis ir vėl ban
do kalbėti, bet iš publikos So
cialistai — komunistai šaukia,
"von nuo scenos, oįei ne, tai
parodykime kaip gyventi"
Trukžmo nenuramina. Grigai
tis nueina nuo scenos ir pro
grama užbaigta.
Ot kaip "progresistai" pa
sielgią su tokiais veidmainiais
kokiu yra p. Grigaitis. Kuomet
rezoliucijas išnešė, niekino ka
talikus, Lietuvos konstituciją
kalbėjo prieš Lietuvos valdžią
Grigaičiui plojo, bet ktupnet
palietė Rusijos supuvusią tvaf
ką jau tą pačią valandą norė
jo jam kailį išperti. Ir tai tie
patys "Naujienų" skaityto
jai. Daug dar laiko prabėgs
kol minty tautos išmatos, lai
svamaniai prieis prie susipra
timo ir civilizacijos.
Ten buvęs.
MILŽINIŠKAS KONCERTAS
Sekmadieny, 17 d. mgs., Šv.
Jurgio pobažnytinėj svet. bus
puikiausias koncertas, kurį
rengia Šv. Jurgio parap. L.
Vyčių 79 kp. choras. Dainuos
ir žymiausi solistai-ės. Progra-f
111a bus plati ir turtinga. Vi- į
sam koncertui vadovaus gerb.
klebonas kun. J. Cižauskas,
Visas 'pelnas eis Šv. Jurgio
parapijai. Detroito lietuviam?
katalikams yra garbė, kad
gaus progą, pasigėrėti pui
kiausiomis .dainomis. Todėl gi
kiekvienas turėtų išgirsti šį
koncertą. Pradžia 7:30 v. v.
IŠVAŽIAVO VIENUOLY
NAN.
I *
-Paraginus kųn. J. Čizauskui,
kad tėvai leistų dukreles i
vienuolyną atsirado net ketu-,
rios Vytės kurios pasižadėjo
Dievui ir žmonijai sunkiai pa
sitarnautu, apleido brangius,
tėveliu^ ir išvažiavo į Šv. Pran
ciįškaus Vienuolyną: Anelė Bu
kšaitė, Ona Velioniškiutė, Ve
ronika Bukantaitė ir Ona Dai
nauskaitė. Linkėtina laimin
gai atsiekti savo tikslą, o tė
vams garbė, Dievui malonė.
M-s.
Pekingas, Chinijrtts sostinė
yra vienas iš seniausių mie
stų pasauly, "egzistuojantis
jau nuo dvylikto Šimtmečio
prieš Kristaus atėjimą.
Melavimas, suktybės ir va
gystės yra kaip ir nežinomos
tarp eskimų.
Pranešimas
"DRAUGAS" atidarė savo knygy
#.
no skyrių pas RealEstata Joną
Klimą, Brighton Parko kolonijoje.
Taigi norintieji gautį įvairių knygų
meldžiame kreiptis:
J. KLIMAS,
4414 S. California Ave. ChicagoJU.
DRAUOIJU ATYDAI!
VPv§1*avV' Kukardyi, visoįcfo^nkfelį, GuziKučiu, Ąnt
J_Sii. wvUVC spąudŲ ir kitokiŲ Draugystėms reikalingy dalyky.
Reikalaudami Katalogo ar Sampaly, pažymėkite ir jus v dr-tes vardą.
STRUPAS CQ., 90-92 Ferry 8t. Newark, N. J.
Šiandie Pinigą Kursis
Siunčiant Lietutop o*r mna;
9c. Už 100 Auksinų.
1112 Auta. Už "$1.00.
FrfeUtjmM UitikrtatM
Central Mamfactirine
District Buk
1112 Wert 36-th 8tmt
Turtai 16,000,000.00
V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS
OtUmu DktmieaCyi:
29 South La Salto Street
Kjun barto KM
Telefoną*: Central
•»o»»»#■#»»■
Vakarais, 813 W. 33rd 81
. Telefonas: Y arde 418J
J. P. WAITCHES
La wy e r
s LIETUVIS ADVOKATAS
Dion.: R. 511-127 N. Dearbora
Street Tcl. Dearborn 80W6
Val&arals: 10736 S. Wabash Are.
Roseland Tel Pullman 6377
TeL Central 128B
HAROLD O. MULES
ADVOKATAS
Veda bylas visuose teismuo
se. Egzaminuoja abstraktus.
Duoda patarimus.
Rooma 1611 — 1613
166 No. Clark S t. Chicago.
Kalbama Lietuviškai.
,VAL.: 0 ryte ik4 0 vakare
Tel. Bandolpb 4758
A. A. S L A K I S
ADVOKATAS
Ofisas vidumJestyje
A8SOCIATION B L D O
tt South La Sulle »trw<
Room ltfl
Valagdoa, 9 ryto lkt j pi ptotų
Namų Tol. Hyde Park M»F
■ ei. ijNiayeiie «zas
P L U M QIN 6
Kaipo lletuvys, lletnvlatn* ri«a
dos patarnauju kosrertanMU
m. TtrasA
IM§ W. 88-th Street
Valentine DresmaMng
College
2407 W. MadLson Street
187 Mokyklos Buy. VabtlJOM
Moko Biuvimo, Patternų kir
pimo, Deslgning bizniui ir na
mama. Vietos duodamą dykai
Diplomai. Mokslas lengvais at
mokėjimals. Klesos dienomis i*
vakarais. Reikalaukit knygelės.
TaL fteeiey IMS
BARA PATEK, pirm.
Telefonas Ganai 5396
JOHN 6. MEZLAISKIS
Gener&liu Kontraktorio*, ataty
tojas ir ienų namų taikytoja*
2338 S. OaJsJej Ave., Ghicagc
A&9*&o PI**.
J. WYA»0S
Graborius ir Balsamuotojas
K. SYREVIČIA
Automobiliai visiems reikalams
2055 W. 22-nd Str. 2146 W. 21 Pi.
Tcl. Canul 6543 TeL Canal 0109
S. D. LACHAVICZ
LIETUVIS GRABOBIŲS
Patarnauja laidotnv&M kvopf
e&uala. Raikai# meldžia atrii**
;1, o win» darbi b*4t» 'alpi
Bėdind.
SS14 W. SSri n Cktaaao. BL
Telefonas Ganai 127}—S^ff
Dr. A. J. TANANEVICZIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
108gl So. Micliigaa Ave. '
VALANDOS; 8—10 ryte 1—3 po
piet ir 1—9 vakare.
Tcl. Pullman 3213/Chicago. 111. I
KAM KENTĖTI?
Raumatizmo, neuralgijos ir raumentf
[člimai greitai nustoja, jeigu patrini su
& PAIN-EXPEI1£R 4>
Valzbnieuklii uireg. S. V. Pat. OflfV
kiūrėk, kad gautum tikraji-garsujj per
Utugiau k4ip 50 metu.
Belbalatik,Jtodia^ Įkaro (Inckor)
t

xml | txt