OCR Interpretation


Draugas. (Chicago, Ill.) 1917-current, October 24, 1922, Image 1

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045087/1922-10-24/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

*
••
"DRAUGAS'*
Published Daily Eie«pt Sundayi
On« Year .$6.00
Six Montljs $3.00
AT NEWS - STANDS 2c. A COPT
DRAUGAS PUBLISHING CO.t Inc.
2331 So. Oakley Ave., Cbicago, 111.
1VL RoaM'vt'lt 7791
•C
Q
•>'
U1
u1
u1

5
.v
v
to
p
p
f
f
f
(O
fO
#o
c
itur:'! riirt?;
(LITHUANIAN DAILY FRIEND)
No. 250
CHICAGO, ILLINOIS, ANTRADIENIS, SPALIO (OCTOBER) 24 D , 1922 M.
ENTERED AS SECOND-CLASS MATTER MARCH 31, 1916, AT CHICAGO, ILLINOIS UNDER THE OP ACT OP MARH 3, 1879
Kaina A Centai
Price L Cents
METAI-V0L V0
./X • ■■ •• '• ' lf -A
=
KATALIKU DRAUGIJA
SMERKIA KLASIŲ KOVA.
Airiu Kataliku Tiesos draugi
ja reikalauja paskirti komi
siją ir i ai pavesti ištirti e
konomines ir sociales Airi
jos sąlygas.
Dl'BLTXAS, spal. 20 (su
vėlinta). — Praeity savaitę
ėia turėjo susirinkimą Airiu
Kataliku Tiesos draug'rja. Su
sirinkime pakeltas sumany
mas, kad Airijos vyriaus, pa
skirtu komisiją ir jai pavestu'
nuodugniai ištirti industriniu,1
< konominiu ir socialiu A i r i- j
jos salynu padėtį. Komisi
joje turėtu Imt reprezentuo
jama ir Kataliku Bažnyčia.
Draugija smerkia darbda-!
. - I
viu su darbininkais kovą. Ko
voja darbdaviai ir darbiniu-1
kai nupeikti rezoliucijomis, j
Pažymima, jog abiejų pusiu j
pasielgimas nekrikščioniškas. ^
Kr.rdinolas už taiką.
Draugijos sesijoms pirmi-j
niukavo kardinolas Logue.j
Ragino jis visą Airiu šalį at-į
gaivinti labdarybę ir taiką.
Vyskupas McKeimn kalin
damas pareiškė, kad tai visa,'
kas šiandie veikiasi Airijoj.;
žemina kataliku vardą.
Dolto kaip visu civiliu žino-1
I
niu, taip ir tu, kurio yra vai-į
džioje, yra šventoji prieder-'
mė aiškiai nušviesti, jog to - j
Iešmai tokios padėties nega
lima pakęsti.
Vienoji* sesijoje skaitytai
šventojo Tėvo specialė kal)-|
legrama, atsiusta draugijos'!
suvažiavimui.
Kunigija prieš sukilimus.
f
Airijos Hierarchija paskel-'
ht* ganytojinį raštą. Smerkia
ginkluotę sukilimą prieš Ai
riu vyriausybę. Sako, suki-j
limas neturi jokios dorinės j
sankcijos.
Tas raštas visoje airių tau
toje sukėlė dideli Įspūdi.
Vyskupai turi vilties, jog j
jauni tautos vyrai pasinaudos!
proga, priims paskelbtą vy-l
riausybės amnestiją ir sudės į
ginklus. Daugelis jau teipj
ir padarė. Susilpnėjus ko-j
vai, veikiau prisiartins pa-!
geidaujamoji taika.
15 ŽUVO LIEPSNOSE.
Ieškomas namų padegėjas.
\K\Y YORK, spal. 24. —
Penkių aukštų apartmenti-j
niuose namuose, Lexingtonl
ave ir 110 gat., naktį kilo1
gaisras. Pažadintos iš niie-|
gų šeimynos, ypač viršuti-j
niuose aukštuose rado ugnies
uždarytus visus išėjimus.
15 asmenų, dauguma vaikų,
žuvo. Keliolika sužeistų pa
imta ligoninėn. Iš jų keletas
vargiai pasveiks.
Gaisrininkų viršininkas su
detektivais pozityviai susekė,!
kad tai aiškus padegimas.'
Turi eia veikti koks pyroma-!
niakas. Policija jo ieško.
Anglija Apgaili Buvus! Premisrą
60NJR UW IMASI ANGLIJOS VALDŽIOS STYRO
L()X DONAS, spal. 24. —
Anglijos politikai po įvyku
sio Triukšmo prašalinus pre
niierą Lloyd George nurims
ta. Ir rimčiau ima atsižvelg
ti į ateiti.
Tik šiandie jie pradeda
branginti buvusio premiero
Lloyd (ieorge nuveiktus vieš
patijai i j* tautai darbus.
Tarp daugumos politiku ki
lo baimė. .Tie apgaili Lloyd
fjeorge'g. Bijo, idant Angli
joje nepakiltu reakeioninė
valdžia.
Vakar konservatist.il parti
ja turėjo susirinkimą (kau
kusą). Savo vyriausiuoju
lyderiu paskyrė Andre\v Hjo
nar La\\.
Paskui Honar Law buvo au
diencijoje pas karalių. Šis
formaliai jį patvirtino pre
mieru. Spaliu bus pas
kelbta parlamento paleidimas
ir paskirti nauji parlamentai!
rinkimai.
Pranešta, kad Franci ja ne
j turi ko perdaug džiaugtis
i *
i nauja Anglijos valdžia. Fran
j euzai manė, kad kuomet grius
iLlyod George'o koalicinė vai-1
j džia, tai tuomet Francija
| pradės diktuoti Anglijai.
j Taip nebus. Bona r Law'
j nors taipat stovės ufrdraugiu-'
j gumą su Francija, bet jos di-'
[ktaturai nekuomet. nepasi
| duos. 1
Taipat naujoji valdžia sto
j \į's Lloyd George pozicijoje
I Dardanolių klausime. Delio,
. . '• I
į turkams irgi nėra jokio roi
jkalo džiaugtis dol atmainų!
I . , »
j Anglijos valdžioje. Xes nuo j
? tr> jiems nepasidarys leng
| .
i viaus.
NVžinia, kas turės įvykti
j viso jc Kuropojc. Llovd Ge
jorge skaitėsi Europos dikta
j
• torius. Jam vyko. visas lai
i
■kas palaikyti visur ramyty.
VOKIETIJA ŽADA PASISKELBTI BANKRIITIJUSI. i
!5K!iLYXAS, spal. 24. —
"neoficialiai pranešta, kad
artimiausiomis dienomis Vo
kietija pasiskelbs bankrutiju
sia viešpatija. Tai,iri. ji pa*
reikš, jog tolesniai nebalinti
kreditoriams mokėti skolų,
nei santarvės valstybėms ka
ro kontribucijos. Negalėsian
ti nieko mokėti nei pinigais,
nei prekėmis.
Finansinė Vokietijos padė
tis taip bloga. kad kancleris
AVirth nedali išgalvoti, ~ kaip
Ims galima sulopyti biudžetą.
Padėtis paaršėjo ypaė pa
staromis keliomis savaiminis,
kuomet markiu kaina pradėjo
smukti žemyn.
Reichstagas tomis dienomis
be ilgu diskusijų pravedė bi
liu, kuriuomi Vokietija bus
apsaugota, idant jos kartais!
"neišpirktu*' svetimšaliai.
Dalykas tame. Kuomet ma
rkiu kaina nupuolė, svetimu
saliu kapitalistai ima pirkti
dirbtuves, krautuves ir kito
kius biznius. Vokiečius ima
baimė, idant viskas tuo buduj
nepereitu į svetimšaliu ran
kas. Kad apsidrausti nuo to
pavojaus, taigi ir išleista ant
ir re i t u j u i s ta t y m a s.
Tą įstatymo projektą, pakė
lė centro partija.
l>e to. Reichstagas nuspre
ndi"' apdėti specialėmis mokes
ti mis visus svetimšalius, ku
rie važinėja Vokietijos gele
žinkeliais. Turbut, Vokieti
ja nori, idant svetimšaliai
skrajotu oru.
TURKAI ŽUDO GRAIKUS
PABĖGĖLIUS.
KOXSTAXTIXOP()L, sl.;
24. — Anot žinių, rytino j Tra-j
kijoj pradėjo skleisti baisu te
rorą ginkluotos turku gaujos.
# i
Jos užpuldinėja ir žudo grai
kus pabėgėlius, kurie aplei
žia tą šalį.
Antai arti iTairoboli vienai
tokiu turku .gauja užpuolė!
graiku pabėgėliu buri. 201
graiku nužudo ir visą buri a
pi plėšo.
ITALIJOS FASCISTAI TURI
SUVAŽIAVIMĄ.
ROMA, spal. 24. — Nese
nai Italijos fascistai (kraštu
tiniausi nacionalistai) šian
dieniniam ministerių kabine
tui įdavė ultimatumą, idant
jis pasitrauktų, ,gi valstybės
valdymo styrą pavestų jiems,
fascistams.
Tam reikalavimui pasiprie-]
šinta. Kad taip, tai fascis
tii organizacija Į Neapolį su
šaukė skaitlingą suvažiavimą.
Tarsis, kokių priemonių
ilntis, kad sugriauti šiandie
nine valdžią. • .
* £
Dėlto i Neapolį valdžia su
trauko skaitlingą kariuomenę.!
Bijomasi ne vien riaušių, bet
ir sukilimo.
BOLŠEVIKAI NETEKO 2
LAIVŲ.
RYGA, spal. 24. — Balti
jos juros audroje nuskendo
du bolševikų karo laivu—Ros-'
sija ir Gromoboi.
S. V. KARO LAIVAI
TURKIJOJE. /"
k.
KONSTANTINOPOL, sp.
24. —Turkijos pakraščius pa
galiaus pasiekė 12 ameriko
niškų karo laivų, pasiųstų čia
saugoti Amerikos piliečius ir
amerikoniškus interesus.
/ v
BOLŠEVIKAI DARDANE
LIŲ KLAUSIME."
Būtinai nori dalyvauti'
konferencijoje.
MASKVA, spal. 22. — Bol
ševistinės Rusijos užsie
nių reikalų komisaras skelbia,
jog Rusija nieko bendra ne
turinti. su Muclanijos konfe-j
reneija. Sako, toje konfe
rencijoje padarytos militari
nės paliaubos, kurios reika
lingos sustabdyti abiejų pusių
kov^. Dėlto, bolševikams tas
negalvoje.
Bet Dardanelių klausime'
rengiama santarvės valstybių
konferencija su turkais, tai
visai kitas reikalas. Toje,'
konferencijoje būtinai turi
dalyvauti Rusija. Nes Dar-!
danelių klausimas tampriai (
surištas su Rusijos interesais.
Nors Dardanelių klausime
konferencija rengiama, te
riaus bolševistinė Rusija, sa
ko Tchiteherin, neturi jokio,
apie tai oficialio pranešimoj
jokios oficialės žinios.
Tad yra taišku, jog santar-j
\<ės valstybės mėgina tuo
klausimu prasilenkti su Rusi
ja. Bet iTchitcherin turi vii-'
I .1
ties, kad Turkija Dardanelių
klausimo konferencijoje grie
žtai stovės už Rusijos daly
vavnną.
Bolševiku programa.
Dardanelai (klausimu bolše-^
vikai turi pagaminę progra
mą, kuriąja jie mėgina įrody
ti, delko Rusija turėtu daly
vauti konferencijoje. Pa
grindiniai tos programos po
smai yra šie:
J. Bolševistinė ' Rusija re
mia visus turklį nacionalistų
reikalavimus.
2. Rusija stovi už turkų su
verines teises Dardanelių pa
kraščiais.
3. Rusija priešinga šiandie
nei aplink Dardanelius neut
ralinei zonai ir bus priešinga
tokioms ten zonoms ateity.
4. Rusija nesutinka, kad tą
pertaką kontroliuotų Tautu
Sgijunga.
5. Rusija priešinga viso-,
kiems kaip Dardanelių, taip!
kitų Turkijos teritorijų man-'
datams.
6. Rusija stovi už pirki y bos i
laisvę Dardaneliais, kaip toli
tas nesipriešina Turkijos su
verenėms teisėms.
7. Rusija stovi už absoliutę
pirklybos laisvę ir Bosforo
pertakoje.
Perspėja viešpatijas.
Gryžęs iš nžsienio komisa
ras Tchitcherin visas laikas
v' • i
siunčia santarvės viešpati
joms perspėjimus, idant jos
nedrįstų be - bolševikų .daly-j
vavimo vesti' bent kokią kon
ferenciją, Dardanelių klausi
mu.
Tečiaus į tas visas komisa
ro notas viešpatijos neatsako.1
* i
Tas reiškia, kad bolševikų no-A
tos ignoruojamos, kad norima
apsieiti ir be jų.
Toliaus tas ignoravimas j
NORI AMERIKONIŠKOS
KARIUOMENĖS OKU
PUOTĖJE. .
t
PARYŽIUS, spal.- 24. —S
Valstijų vyriausybė nutarė i£
Vokietijos atšaukti paskutinę
savo kariuomenę.
Franeijos premieras Poin
eare tad per Amerikos amba
sadorių kreipėsi AVashingto
nan, idant paskutiniai karei
viai hebutu atšaukti.
t
5 ŽUVO SU AUTOMOBILIU.
LITCHFIELD, 111., sp. 24.
Illinois Central traukinis ties
\Vaggoner užvažiavo ant au
tomobiliaus skersai bėgius
va ž i uofįan v i o. A u tomobil in
važiavo 5 asmenys. Visi zu
vo.
TURBUT, PILSUDSKĮ BUS
IŠRINKTAS.
LONDONAS, spal. 24. —
r.š Varsavos pareina žinių,
kad, turbut, Pilsudskį bus iš
rinktas Lenkijos prezidentu.
Jo kandidatūrą, remia valstie
ti,u partija, socialistai ir ne
lenku grupės.
"INJUNCTION" PALIKTA.
NEW YORK, spal. 24. —
Federalis teisėjas Hand pra
ilgino "injunction" laivų ben
drovėms prieš laivų sausini
mą. Tečiaus pabrėžė, kad
tas klausimas kuoveikiaus hu
tų pavestas spręsti Aukščiau
siam šalies (Teismui.
reiškia, kad viešpatijos bolše
viku valdžios neskaito Rusi
jos valdžia; kad bolševiku val
dymas yra politinė laiko liga,
kurięja susirgdinta rusų tau
ta.
Protestai.
Pirmiausia santarvės vieš
patijoms buvo siunčiamos
perspėjimo notos. Kuomet į
tas negauta atsakymo, šian
die iš Maskvos plaukia pro
testo notos.
Tcliitclierin Įdek protestuo
ja, tiek įrodo ir grūmoja. Sa
ko, kad jei Rusija bus aplen
kta, tai visoki" Dardanelių
klausime išsprendimai bolše
viku. valdžios nebus patvirtini
ti.
Galimas daiktas, kad kuo
met bolševikai skelbiasi taip
karštai stovį už turku nacio
nalistų reikalavimus, pasta-.
rieji reikalaus, idant konfe-'
rencijon ir bolševikai butų
priimti. Bet klausimas, ar
santarvės viešpatijos su tuo
sutiks.
Kai-kurios viešpatijos lin
kusios bolševikus priimti kon
ferencijom Bet kai-kurios
priešinasi. Viena, kad bol
ševikų valdžia nepripažinta.
Antra, bolševikai konferenci
joje tik triukšmaus, kurstyda
mi turkus.
Dėlto, tas klausimas ir te
bestovi neišspręstas.
60MPERSAS BARA S. V. GENERAL] PROKURORĄ
I AVASHINGTON, sp. 24. -v
' Amerikos Darbo Federacijos
prezidentas Gompers aštriau
siais žodžiais l^pitikuoja gene
ralį prokurorę, Daugherty už
jo '' in junction,'' atkreiptą
prieš geležinkeliečius,
j Gompers tvirtina, jog orga
nizuotas darbas dėsią§ visas
■ pastangas generalį prokuro
j rą už tai patraukti atsakomy
bėn (impeachment).
Tas pat Gompers smarkiai
akėja ir federalio investiga
eijų biuro viršininką Bunrs,
: kurs del geležinkeliečių strei
ko rinko "afidavitus." »Sa
| ko, tie pareiškimai apie ^gele
žinkeliečiu piktuosius darbus
streiko laiku tiesiog iš piršto
išlaužti. Nes geležinkeliečiai
nors streikavo, bet nedafė jo
kių neteisių darbų.
Gomporsą didžiai uogavo
generalio prokuroro kalba,
pasakyta mieste Canton, O.
Ten jis kalbėdamas pažymė
jo, kad "injurtction" prieš
geležinkeliečius buvo reikalin
gas. Nes geležinkeliečiai vos
nepakėlė čia civilio karo.
Gompers tuotarpu tvirtina,
kad taip nebūta.
r C HIC A G O J E
POLICIJA IEŠKO ŽMOGŽU
DŽIŲ AUTOMOBILISTŲ.
| Nežinomas automobilistas su
'važinėjo ir nužudė Franka
Malik, 2235 So. Central Park
avo. Automobilistas pasprūdo.
Kitas automobilistas siiva
i žinojo ir sužeidė AVilliamą
Zeblow, 2115 "VVellington st.
Tr tas niekšas pabėgo perva
žiavęs žmogų.
iPolicija ieško abiejų žmog
V 1 V • i
y. udzių.
Chicagoje inėjo paprotin .
pervažiavus gatvėje automobi
liu žmogų dumti toliaus nesu
stojus. Aukos paliekamos gal
voje. .
i
Tr tų aukų čia kasdien pasi
taiko. Nes automobilistai nei
padūkę laksto gatvėmis. Nak
timis dažnai net be reikiamų
šviesų.
f
KABARETAI TURI BUT
UŽDARYTI.
Viršiansio valstijos teismo
nuosprendžiu pasiremiant Clii
cagoje visi kabaretai 1:00 nak
čia turi but uždaryti. Bet pa
tys restoranai, kuriuose kaba
retai išlaikomi, gali but atvi
ri per naktį.
MATYTAS METEORO
SKRIDIMAS.
Vakar anksti rytą kaip kam
teko matyti pietvakarinės Chi
cagos dalies padengėmis pra
ūžiant didelį meteorą. Oru
skridimas tesėsi porą sekun
dų. Bet per kelias minutas bu
vo matomas ore parvuotas
ruožas, kur meteoras praūžė.
SUDEGŽ DIRBTUVĖ.
Sudegė dėžių dirbtuvė, 5255
Lincoln ave. Gaisro priežas
tis nežinoma.
GERAS ŽMOGUS VISŲ
REMIAMAS.
* i
Dauguma svetimšalių laik
raščių leidėju, daugybė pašel
pimų ir biznio organizacijų,
taipat pavienių žmonių dar
buojasi kampanijoje su tikslu
išrinkti Cook apskrities koihi
missionier. J. E. Palandech.
Taip yra dėlto, kad tas vy
ras nuodugniai apsipažinęs
su apskrities įstaigomis ir jis
i apskrities gyventojams yra
| todėl svarbus asmuo.
j Kovo 15 d. Air. Palandeehą,
i t t
i kurs yra darbo žmonių prie
| tolis, patiko nelaimė. Gaisras
sunaikino jo spaustuvę, ku
rioje jis leido laikraštį. Dėl
to Pa 1 and ech'ui ėmfe daug
laiko išnaujo spaustuvę pa
tvarkyti ir laikinai ją įsteigti
Rand McNally bute. Kuo
met jis daugiausia užimtas
spaustuvės ir išleistuvės tvar
kymui, jo prieteliai darbuo
jasi jį išrinkti komisionieriu:
mį ateinančiais rinkimais.
Mr. Palandech yra giliai
apsipažinęs su socialėmis ir
pilietinėmis problemomis.
Taipat giliai susipažinęs su.
bizniu ir ekonominiais aps
krities klausimais. Tos ypa-~
tyViės jam leido įsigyti daugy
bę prietelių. Tie visi šiandie
darbuojasi jam skirti vietą,
kokiai jis tikrai, tinka. Aps
krities taryba • tokių žmonių,
labai reikalinga.
Kaipo geras ir tinkamas
tanf ofisui žmogus jis visų
?
bus remiamas atėjus rinkimų
dienai.
: KAIP RUSIJOJ CARŲ
LAIKAIS.
(Paliuosuota "500 koronarinių
kalinių."
BUKARESTAS, sp. 21. —
Čionai iš kalėjimų paliuosuo
ta 500 asmenų, kurie areštuo
ti ir kalėjimuose išlaikyti per
kelias dienas sekant karaliaus
karūnavimo iškilmėms.
Prieš pat karūnavimą areš
tuota kadangi kiekvienas kad
ir mažiausiai įtariamas neišti
kimybėje žmogus. Taip buta
' kituomet tik Rusijoje, jei ca
| rai turėdavo kur pasirodyti.
PLATINKITE 1'DRAUGĄ."
ORAS
CHICAGO. — Šiandie pra
matomas gražus oras; tempe
ratūra kįla.
PINIGŲ KURSAS.
Lietuvos 10 liti] $1,00
Anglijoj sterl. svarui 4.43
Francijos 100 franku 7j62
Italijos 100 lirų 4.30
Vokietijos 100 markių .02%
Lenkų 100 qiarktų .01

xml | txt