OCR Interpretation


Draugas. (Chicago, Ill.) 1917-current, October 24, 1922, Image 3

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045087/1922-10-24/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for 3

Tel. Canal 257. Vak. Canal 2118
DR. P. Z. ZALATORIS
Lietuvis Gydytojas Ir
Chirurgas
1821 South Halsted Street
Valandos: 10 Iki 12 ryte: 1 iki i
po piety: S Iki 9 vakare
Te1 Blvd. 704d (j
Dr. C. Z. VezelSs i
LIETUTIS DENTISTAS |
5712 SO. ASHLAND AYENTE
ARTI 47-tos Gatvės
Valandos: nuo 9 ryto tki S) vak. j
Seredomis nuo 4 Iki 9 vakare. j]
DR. CHARLES SEGU i
i
FerkMė savo ofisą po numeriu^
47 Jt SO. ASHLANl) AVENCE^
SPECIJALISTAS
DilovŲ, Mot«n ir Vyrų LigŲ |
|YaJ.: ryt* nuo lt—12: nno 1—5^
po piety: nuo 7—8* It vakare. Sį
NtiloUomlB; lt iki 1. J
• Telefoną* Dro*ol 9K8U*
Dr. M. Stupmcki;
3107 So. Morgan Street
CHICAGO, ILLINOIS
Telefoua.-i Yards 5032
Valandos — 8 Iki 11 iš ryto
po pietų 5 iki 8 v&k. Nedėliotais
Jofisas uždarytas.
PRANEŠIMAS.
Ofisas Dr. G. M. Olaser pe
reina i rankas Dr. Chas. Segal,
žento Ir partnerio. Visi seniejo
pažįstami ir draugai aplaikys
apžiūrėjimą Ir gydymą kaip Ir
nuo paties Dr. Q. M. Olascr.
314® So. Morgan Stree;
Ofiso Valandos; Nuo 10 ryto
iki 3 po pietų, nuo 5 iki 7 vai.
Ned. nuo 10 Iki 2 po pietų.
Telefonas Tards 6S7
SDR, A, B. MERŠCHATIS
® DFNTIST.AS
ilValand: Nuo 9 išryto iki 8:30 vak.
3211 So. HaLstcd Gatvė
Cliicago. m.
DR. A. L. YUŠKA
1900 So. Halsted Str.
V
Tel. Canal 2118
OfiM) vai.: 10 ryto iki 12 po piet.
5 iki 7 vai vakaro.
Rez. vai.: 2 iki 4 po pietii.
4193 Archer A ve.
Tel. Lafayette 009S
M, A, K, RUTKAUSKAS!
i
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
4442 So. Western Avenae
Telef. L&fayette 4141
I
Yaan4os: 9-11 rytais, 1-2 po
pietų ir 7-8 vakarais. Nedėldie
niais tiktai po pietų 2 iki 5 vai.
DR. S. NAIKELIS
LIETUVIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Telefonas: Yards 2544
3252 South Halsted Street..
Ant viršaus llniver. Siate Bank
Valandos: nuo 10—12 ryte; nuo
*—4 po pietų: nuo 7—9 vak.
Nedėliomts nuo 10—1
Oofisas ir gyvenimo vieta:
I Dr.A.J.TANANEVICZIUS j
GYDYTOJAS m CHIRURGAS I
10821 So. Miehigan A ve.
VALANDOS: 8—10 ryte 1—3 PO j
I piet ir 7—9 vakare.
! Tel. Pullman 3213. Chicago, II!. |
DR. P. ŽILVITIS į
|
Parkelė savo ofisą po num. j
3241 — 43 So. Halstctl Street
Naujame Juciaus Rest. 2 lubų.
Priima Ligonius nno 9-12 A. M.
•-S P. M.
Tti. Boulevard 717f
Rezidencijas TeL Fairfai 5.174 j
Tel. Boulcvard 2160
DR. A. J. KARALIUS
Lietuvis Gydytojas
•3303 South Morgan Street
Chicago, 111.
AR GALVA SKAUDA?
Tai pirmi symptomal kure reika
lauja pagelbos.
Gal reikalingi akiniai?
Fasiklausk manės šiandien.
Tūrių 20 metų prityrimo
JOHN J. SMETANA

Akių Specialistas
1801 So. 4shlnnd A ve., karnp.
18-tos gatvės
Ant 3 lubų, kamb. 14, 15, 16 Ir 17
Ant viršaus Platt's vaistinyčios
Temyk mano parašų,
Valandos nuo 10 ryto iki 9 vakare
Nedėliomis uždaryta.
Dr. L E. MAKARAS
Lii'tuvys (lydytojas ir Chirurgas
10000 S. Mielinau Avenue
Telcf. Pulinian :J42 ir 340
Valandos Nuo 10 iki 12 ryto
Nuo 7 iki 9 vak.
Rezid. tel. Van Buren 0294
Ofiso tel. Bculevard 9693
Dr. A. A. ROTH
Rl^SAS GYDYTOJAS Ir
CHIRURGAS
Specialistas Moteriškų, Vyriškų
Vaikų ir visi) chronišku ligų.
orimas: 3335 S. Halstcd St.
Vai.: 10—11 ryto: 2—3 po
piet, 7—Svak. Ned. 16—-u d.
Rea. 11J 9 Independeoce Blvd.
Chicago.
DR. MCE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4631 S4 Ashland A ve.
Tel. Yards 904
Tol. Yardii 0994
OFISO VAL.:
8—10 v. ryto, 1—3 ir 7—9 y. v.
Nedėliomis; nuo 10 v. ryto lkl
1 vai. po pietų.
FERAI. — TAISO. .
Uticai, N. Y. — šv. Jurgio
liet. ILK. parapija visu smar
kumu rengiasi prie - ferų kurie
prasidės spalio 26 d. 6 vai. va
kare ir tęsis 27 d. ir 28 d." nuo
12 vai. dieną.
Užkviečiame visus apielin
kės lietuvius į šią linksmą
pramogą. v
Bažnyčioj jau baigia įvesti
elektros lemputes. Iki šiol bu
vo jauku ir malonu musų baž
nytėlėj, dabar bus dar links
miau. Mes utikieeiai esame lai-1
mingi, kad turime darbštų ir J
rūpestingą kleboną, gerb. kun.'
P. Zabielą. Jo rupesniu daug;
čionai darbo atlikta del musų
bažnyčios ir tėvynės.
Senas parapijonas. j
WAUKEGAN, ILL.
i
Laidotuvės.
Spalio 1G d. š. 111. 9:30 vai.
• iš ryto apleido šį pasaulį 11111
j su gerbiamas ir. mylimas jau
jnas draugas Vladas Galinis, j
i vos sulaukęs devynioliktus!
t j metus. Laidotuvės įvyko ket- į
j virtadienyje, spalio 11) d., į!
Šv. Baltramiejaus bažnyčią, j
kur kun. kleb. J. 13. Klioris iš
« kilmingai atlaikė mišias už ve- j
| lionio sielą. Po mišių pasakė;
labai gražų ir graudingą pu |
mokslą, nupiešdamas mirusio i
(gyvenimą. Kapinėse pamokslą
! anglų kalboje pasakė voki ?
I čiu kunigas Lauermann..
A. a. Vladas vedė pavyzdm-!
gą gyvenimą" kuriuo netik jo
|| tėvai, bot ir visi žmonės gėrė
įjosi. ,
PaUaigvs S v. Baltramiejaus
ji pradine mokyklą, jis įstojo į
| vietinę liigh scliool, kur ką tik
! pereitą vasarą baigė'su augs
■ tais laipsniais. Tuoj po užbai
gimo ankštesnės mokyklos li
!j ga apėmė jį ir po kelin mėne
sių ligos pasimirė.
-Jo klasės draugai iš liigli
l! scliool su didelėmis iškilmė
! mais taipgi atsilankė laidoti
savo buvusį drauga.
I • C O c
' Lai teisingas Viešpats duo
į da amžina atilsi musu draugo
II. *■ k
| sielai.
Draugas.
CICERO, ILL. ŽINELĖS. *
Spalio 17 d. Labd. S$-gos 3
kp. surengė krutamu jų paveik
slų vakarą.
Viakaras puikiai nusisekė.
Viso pelno nuo vakaro liko 23
clol.; vienas asmuo paaukavo
(> doh kurie ir sudaro išviso
29 dol. Todėl Labd. Są-gos o
čia kp. galės šelpti ir toliaus
savo kolonijos varguolius, ku
riu turi 3 šeimvnas.
. »
Viskas.
Kuprotas Čaliukas, jau ne
bėk uprina po Cicero todėl ir
žinių mažiau šš—se teniatyt is
Ciceros. Gal jau kas nutašė
kuprą. Z.
Ž.
C i ce r iečiai senberniai pama
lę, Jiad Brklgeportas pradeda
kalbėti apie senbernių organi
zavimą, nei šiaip nei taip pra
dėjo jaustis. Bijo, kad Bridge
porto senbemiai jįj nepravytu
kliubo suorganizavime. Cice
riečiu senbernių kliubo laiki
noji valdyba,' pasiskubink. O
paskui gal iš senberniu kliu
bu bus galima sudaryti kokią
federaciją. Tada gal tvirčiau
išlaikytume savo nusistatymo
— senbernystės.
S. T.
C HIC A. G O J E.
VAKARAS SU AUTOMOEI
LIUMI.
Bridgeportas. — Daug žmo
nių senai lriulcė .šiandienom.
Mat ši vakarą, Šv. Jurgio pa
ra]>. svet. bus Akademijos lie
mėjij vakaras Šv. Kazimiero
"Vienuolyno naudai, šis vaka
ras bus ypatingas, programa
puikiausia. .Šv. Kazimiero A
kademijos auklėtinės vaidins
gražų veikalėli, dainuos Įžy
mi dainininkė, p. V. Bružie
nė, ir t. t. Prie to dar pama
tysime kas gaus dovaną au
tomobiliu. O žmonių, tai iš vi
sų kolonijų pamatysi. Atsi
lankyk, pamatysi. •
Žinąs.
SKAITYKITE IR PLATO
KITE "DRAUGĄ "
KALBĖS APIE SVETIMŠA Į
LIŲ ^PAUDĄ.
- • t
Ketvirtadieny, spalio 26 d.
12 vai/per pietus, Morrison
viešbuty, Cameo ruime, susi
rinkime Chicago Association
of Commerce Advertising Cou
ncile, kalbės Natlian H. Sei
dman, prezidentas American
Association of Foreign Lan
guage Newspapers. Už pietus
tereikės mokėti tik vieną, dole
į rį tenpat prie durų. Gali atsi
lankyti visi, kas nori. Išgirs
naudi}, garsintis svetimšaliu
Telefonas Tartis 1138
STANLEY P.:
MAŽEIKA !
GRABOKIC8 IR
Balsamaotcjftfl j
Tūrių autr*"\o-:
blllus Tiso^le/na.
reikalam*. Kaina
prieinamos
3319 Auburn
Ave. Ohicago.
spaudoj.
Gaspadinė prašo klebono pi
nigų gusikajns nupirkti.
— V^Palauk iki nedėlio.i
Bus bažnyčioje .rinkliava, \
mes kas nors vėlei guzikų, ne
reikės nė fpjrkti".
Jis linksmas, nes turi
VaisbAžooklis Eeg. S. V. Biuro
Kadikiai mėgsta jį! „
Jie prašo daugiau!
Eambiiio yra geriausia gy
duole nuo užkie!ėjimo, 'die
gimo ir kitų vidurių suirimų.
I Veikia greitai ir visiškai. Jis
'
yra geriausias kūdikių drau
j gas- -
i 33c. nptiokoso arba už 40c.
prisiunčiamo tiesiai ii labara
I t ori jos.
F. AE). RICIiTER & CO.
104-11-4 So. 4ilt St.
Brocklyn, N. Y.
Lietuvos Piliečių Registracija.
\ I
Lietuvos L. Paskolos Apskritys savo susirinkime 19 d.
spalių m. nutarė pradėti Lietuvos piliečių registraciją,. Einant
j šitų nutarimu. "Draugo" stotis praneša; kad jau galima užsi
registruoti Draugo" ofise.
j Kas. turi pilnas Amerikos pilietybės popieras, tas negali
I' u ^
registruotis. Turintieji tik pirmąsias popieras gali registruotis
ir gauti Lietuvos ^asportą.
N ' ' , •
Už pasportą reikia mokėti $10.00. Eeto reikia dar mokėti
skyrium už registracijos blankų išpildymą, ir už Notary Public
paliudymą. Kam visas tas registracijos reikalas neaiškus, kąs
turi kokių abejonių, prašome kreiptis i. Draugo L. Paskolos
stoti. Atsakysime ir paaiškinsime. Kas klausia — neklysta.
DRAUGO L. PASKOLOS STOTIS.
BEWkmm—»■! i ■■■ —
ALTIJOSAMERIKOC
'UNIJA 9Bvoaclvay, Nev^.orkNY"U
5'uone i LIETUVĖ •
— — - t- « a-% Tm
PEH MAND U
/' ARBA. LTEPOJtL %
P / VAŽIUOKIT VISI PARANKIŲ IR
TIESIŲ KELIU
***& y Lietuviai važiuojant 1 Piiiavą aplenkia
r • Lenkų juostą (karidorių)
Visa Trečia Klesa Padalinta f Kambarius
Ant 2-jų, 4-rių, O-šių ir 8-o.iyi Lottj
S. S. LITUANIA • Spalio 18
S S ESTONIA Lapkričio 15
Trečios Klaso# Kainos Į:
HAMBURGA $103.50 — PILIAVA $106.50
MEMEL ir LIEPOJTT $107.00 .
Delel lai v ak o r. Ir žinių kreipk. prl« saro afon.
tTTZM.
NAUJIEJI LIETUVOS
Pinigai
LITAI
Jau Siunčiama Per
DIDYJI VALSTIJTNI
B ANKA
Central Mariufacturing
District Bank "
1112 We*t 35-ts Street
Chicago. v
Turtas virg $7,000,000.00
X P. WAITCHES
" L a w y e r
LIETUVIS ADVOKATAS
Dien.: R. 511-127 IT. Dearbora
Street Tcl. Dearborn OOIHI
Vakarais: 10780 S. Wabash Ave.
Roscland Tel Pullman 6377
Tel. Randolpli 4758
A. A.'S 1 AKIS
ADVOKATAS I
Ofisas vldumiestyje
ASSOGIATION B L D G .
lt Boisth La Salle Street
r Room 18(1
ValandoB; 9 ryto Iki 5 po p>»tq
[Namų Tel. Hyde Park 1186
V. W. RUTKAUSKAS!
ADVOKATAS j
Ofisas DMmlestyj;
29 South La Šalie Street
Kambarla 580
Telefonas: Central (III
Vakarais, 812 W. 33rd St. j
Telefonas: Yarda 4G$1
il Valentino Dresmaking College
| 2407 W. Madison Street
» Telefonas Seeley 1643
J Moko Siuvimo, Patternų kir
'plmo, Designing bizniui ir na
imams. Tietos duodama dykai.
I Diplomai. Mokslą* lengvais at
P mokėjimais. Klesos dienomis lr
£ vakarai*. Reikalaukit kn?r«lėa.
| Biznio ir Naminiai kursai Skrybė
bIHj Taisyme. Norint informacijų
prašykite ar telefonuokite.
S.. SARA PATEK, pirm.
S Išdirbėjiai ir
fjiraporteriai ge
Sriausiij armoni
Skij visam fpa
^saulij už žemes
=ucs kainas negu j
Skitur. Katalogas j
Sdykai.
5 Rašykite Angliškai.
R U ATT A SERENELLI
= 817 Blue Islajid Avc.
ę Chicago, III. \
5 Rcs. Tcl. Cicero 365«
o Ofiso Tel. Cicero 4t !
f Dfi. J. SHINGLMAN, i
t 1325 So. 40 Coart
| N. E. Cor. 49 Court lr 13 Str. '
0 ant viršaus vaistynyčios.
SKAITYKITE IR PLATINKI
"DRAUGĄ"
UŽ KĄ TURĖJO BAL-i
SUŪTI LIETUVOS !
KATALIKAI, !
Kauno "žvaigždė" 3-nie nu
ineryj primena, kokiu partijų
žmonių negalim rinkti į Seimą.
Taigi:
Nevalia per rinkimus atiduoti i
savo balso ui
1) komunistus, arba bolše
vikus,
2) jų artimiausius bičiuolius
— profesinių sųjungų žmonės,
3) bolševikų artimus bičiuo
lius — socialdemokratus,
4) socialistus, kaip ir bolše
vikai — socialistus liaudinin
kus demokratus,
5) Valstiečių Sąjungos sta
tomus žmones, nes toji Sąjun
ga yra socialistų liaudininkų
tikroji sesutė (jiedvi visur iš
vieno eina).
Delko nevalia už tuos visus
atiduoti savo balso/
Dėlto, kad jie visi yra so
cializmo šalininkai, arba socia
listai
O del ko neprivalom nė pri
sidėti prie socialistų bei so
cializmo, nė j 11 palaikyti ar
ba kokiu-nors budu remti? Del
šiil svarbiausiu priežasčių:
1) Visi žinom, kaip blogai,
kaip žiauriai valdo šalį bolše
vikai — komunistai, kiek ne
laimių jie pagamino! O bolše
vikai yra taip pat socialistai,
kaip ir mūsiškai socialistai.
Taigi, neturim pamato manyti,
jog mūsiškiai socialistai, jeigu
paii\itų viršų, butų geresni už
rusų bolševikus ir geriau už
bolševikus savo kraštą valdy
tų ir tvarkytų, O katalikų par
tijos, kurios jau ketverius
metus valdė Lietuvų, užten
kamai parodė, jog jos nepaly
ginti teisingiau, išmintingiau
Į ir geriau moka valdyti kra|
tę už socialistus — bolševikus.
Žinoma ir katalikai — žmo
nės, turi silpnybių, daro klai
dij) bet jie nori ir stengias
eiti geryn, išmokti visą gerai
daryti, kaip kad jiems tikėji
mas liepia. Todėl galim turėti
tvirtos vilties, jog jie, pripra
tę ir geriau išmokę, toliau
išvengs daugelio apsirikimu
j ir kas kartą geriau valdys
i kraštą.
Į 2) Antroji priežastis, del ku
| rios mums, katalikams, neva
!
i lia balsuoti už jokius aukščiau
t nurodytuosius socialistus, yra
| ta, kad socializmas yra visai
j priešingas krikščionybei, kaip
i kad nesenai yra parašęs a. a.
| Popiežiuj Benediktas XV vie
1 name savo rašte
li* todėl visi tikybos moksla
vyriai, arba teologai, kartkar
tėmis primena kunigams, kad
neleistų tikintiesiems nei pri
sidėti prie socialistų, nei jų
remti, nes tai butų tikra nuo
dėmė. Vadinas, nuodėmė ir per
rinkinius savo balsę, už socia
listus atiduoti.
Socialistai, tai perskaitę, I
šauks "gvalt", šėls, tyčiosis.
Bet mes negalim to žiūrėt ir|
tylėt. Kas tiesa, tai tiesa.
Mes nuo savęs patartuniėm
* .
j nemėtyt be reikalo balsų Hz
neaiškias nežinomas partijas,
kaip antai ''ūkininkų", daili
ninkus, visokius "proletarus,
i bežemius, mažažemius", tai
' tankiausiai bolševikų padarai.
Taipogi nieko verti atskirų as
menų surašai, kuriem rupi su
žioplių .pagalba įsiskverbti
Seiman. . į
Už ką, privalo katalikas ati
duoti savo balsą, rinki
I n muose?
Manau, jau dabar visiems |
j skaitytojams visai aišku, jog
I *
galima savo balsas per rinki-;
Ėms atiduoti tik už tokį sąra-1
| kurs yra katalikų lietuvių
Jeigu kas kitaip padarytų, pra
sikalsta Bažnyčiai ir tėvynei.
Juk esame šimtais kartų įvai
riuose kraštuose matę, kaip
išrinkus į seimus nekatalikų
ar menkų katalikų daugumą,
tuo pradedama tame krašte
persekioti Katalikų Bažnyčia
ir tikėjimas.
Tad ką .dabar mes rinksim,
į busimąjį Seimą f galim rink
ti šiuos:
1. Krikščionis demokratus,
2. Ūkininkų Sąjungos žmo
nes (tik'ne Valstiečių Sąjun
gos!),
3. Darbo Federacijos.
4. Katalikų Moterų Draugi
jos ir kitą katal- draugijų,
5. Žemdirbių — Pažangos
Sąjungos (ir vėl kartoju? tik
ne Valstiečių Sąjungos^) jos
taipogi nėra katalikam prie
šingos. f
O kad Jums, Gerbiamieji,
kas akių neapdumtų, vis atsi
kJauskit savo kunigų, ar kar
tais* Jusų kampelyj socialistai i
nevadina savęs tyčia anais
vardais, kad Jus prigautų. Jug
jie apie savąją Valstiečių
jungą, gali sakyti: "Ir mes
esain žemdirbių sąjunga, ir
mes esaih ūkininkų, nes juk ir
mes esam žemdirbiai-ukinin
kai!" Taip pat ir su katali-.
kyste; jie apsimeta esą, tikri
katalikai. Ko girdi, tie kuni
gai mus šmeižia, buk mes ne
besu katalikai!. Taip, geri ka
talikai! O paklauskit juos, ar
jie tiki visas tikėjimo tiesasl į
i ar yra paklusnus Bažnyčiai? |
• Ana. kaip jų laikraščiai "Lie- j
tuvos Žinios*- ir "Lietuvoj
Ūkininkas" paskutiniuoju lai
ku atvirai ragina žmones ne
beklausyti Popiežiaus. Ir dar
paklauskit, kuomet jie bėra
buvę velykinės? ar 'besimeU
tižia kuomet?-'Je.igu kurs dar
vaikščioja bažnyčion ir priima
š. sakramentus, tasj yra arba į
* \
į tiesiog apgavikas arba iš nesu- j
Į pratimo yra prisidėjęs prie1
.socialistų; be jokio aoejojimo,
palengvėti ir jį jie atitrauks
visai nuo Bažnyčios ir nuo Ka
talikų tikėjimo.
Žinoma, nei vienas susP
pratęs lietuvis negal balsuoti
už lenkt}, rusų, žydų ir abel
• • • ^ • •
nai kitataučių sąrašus, nes jie
ne mum skiriami.
Gerieji katalikai, brangieji
musų skaitytojai! Jųs dažnai
dejuojat; ak, norėčiau parodyti
Dievui gerą širdį! norėčiau
padaryti kokių, gerų darbų...
Taigi, mielasis Brolau ir Se
i . x »:
suo! gali dabar daug gražių
darbų pad&ryti, daug nuopel-.
nų danguj susikrauti:, kiek
žmonių atkalbėsi nuo 'balsavi
mo už nekatalikus, tiek brtfljk
gių gerų darbų busi padaras*
kiek žmonių prikalbėsi, kad
balsuotų už katalikus, tiek gtfu
žiu nuopelnų įsigysi amžis^.
jam gyvenimui'
Panašaus turinio raštą apie
rinkimus, kaip girdėjome, ke
tina paskelbti ir musų Gany
tojai .Vyskupai.
. —• - » ..

xml | txt