OCR Interpretation


Draugas. [volume] (Chicago, Ill.) 1917-current, December 30, 1922, Image 1

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045087/1922-12-30/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

į "DRAUGAS" |
2 Pnblished Daily Eicept Sundayi į
One Year |6.00
Six Months $3.00 %
S AT NUWS - STANDS 2o. A COPY |
Š DRAUGAS PUBLISHINO CO„ Inc. g
2334 So, Oakley AveM Chicago, HL
TcL Rooaevelt 7T»t &
;•', „ ,, ,, ,, u . .1'—"
(LITHUANIAN
FRIEND)
No. 306
CHICAGO, ILLINOIS, ŠEŠTADIENIS, GRUODŽIO (DEC.) 30 D., 1922 H
ENTERED AS SECOND-CLAS8 MATTER MARCH 51, 1#16, AT CHICAGO, ILLINOIS UNDER THE OP A
Iš AMŽINOJO MIESTO,
MONSIGNORAS ZECCHINI
KONSEKRUOTAS.
Atidengtas Papo*-. Sikstaus VI
biustas.
ROMA, gr. 30. — Netoli
Romos į Castel Gandolfo, kur
yra Papu vasarnamis, jau at
vyko pirmoji armėnu mergai
čių grupė iš artimųjų Rytų.
Išviso yra 3S0 mergaičių naš
laičių. Joms duota prieglau
da milžtame pertaisytame
vasarnamy. Jos yra se
serų vienuolių priekiu rojo.
Ta pačią dieną našlaites
naujoj prieglaudoj aplankė
Papos majordomo monsigno
ras Richardo de Saniper:)
monsig. I>orgongini-I)i§ea, y-i
patingų bažnytinių reikalų
Kongregacijos sekretorius: ir
monsig. (iiuseppe Pizzardo,
valstybės sekretoriaus pava
duotojas. Pastarasis našiai-'
tėms Šventojo Tėvo vardu sit-į
teikė palaimininmą.
Seserys vienuolės išreiškė
dideli dėkingumą Šventajam i
v Tj'vui, kurs rūpinasi nukeiitė-'
jusiais.
Apaštalinis Delegatas konsek- i
ruotas.
1
Naujas Apaštalinis Delega
tas Lietuvai, Latvijai ir Ks
tijai, inonsignoras Zecohini,
konsekruotas Miros Arkivys
kupu. Konsekraciją atliko j
kardinolas Fruelnvirth. asis
I
tuojant Arkivyskupams Zon-j
iriu* ir Pasetto.
Apeigų laiku bažnyčioje bu-j
vo valstybės sekretariato vir
šininkai ir Lietuvos, Latvijos
ir Estijos diplomatiniai ats
tovai ir kunigai.
Atidengtas biustas.
Vatikano Bibliotekos salėje
1 aną dieną popiety šventasis
Tėvas atidengė Papos Siks
taus Y biustą. Tai kopija
bronzinio biusto, kurs yra
Treja katedroje.
Iškilmėse dalyvavo keletas
kardinolu ir monsignoru.
Vatikano Muzejaus direkto
rius monsiir. Xc/a ra pasakė
prakallm. Pažymėjo, joir
Papos Sikstąus nurodymais
pastatydinta Bibliotekos salt',
tad ir jo biustui toj salėj
tinkamiausia vieta.
Šventasis Tėvas kokį laiką
privačiai kalUėjosi su susirin-j
kusiais pralotais.
Paminėtos sukaktuvės.
Gruodžio 21 d. Vatikane j
paminėtos 41 metu sukaktu
vės, kaip Šventasis (Tėvas
Pins XI laikė savo pirmąsias
Mišias San Carlo bažnyčioje.
Beatifikavimai. I
Ateinantį pavasarį įvyks
trys Ratifikavimo iškilmės.
Bažnyčia palaimintais pripa
žins: kardinolą Bellarmino,
Seserį Terese Kūdikėlio Jė
zaus, iš Karmeličių ordeno, ir
Michael Garieoits, Saldž. Je
f zaus širdies Kunigi] dr. įku
i <JJ:
Anglija Pasirengus
Karan su Turkais
Laukiamas Galutinas Turky
Atsakymas
GRAIKIJA SKAITLINGĄ KARIUOMENE SIUNČIA
■ TRAKIJON
JUGOSLAVIJA IR ITALIJA GINKLUOJASI,
LAUKIA ĮVYKIŲ.
LAUSANNE. gr. 30. — Va
kar vakare turku delegatas įs
iliet paša laišku pranešė Anj- j
lijos delegatui lordui Curzon.
kad Turkija neatsisako nuo
Mosul vilajeto. Sako. Mosul
turi but gražintas Turkijai.
Pranešta, kad Anglijos de
legatas rytoj iškeliauja Pary -
žiun. Tenai antradieni konfe
ruos su premieru Bonar Law.
Taigi, konferencijoje darbai
laikinai pertraukiami. i
LONDONAS, ur. :>0. —1
A na:! i jos karo laivai iš Maltos
uryžo į Dardanelius ii* ties
Konstantinopoliu, anot /ini«:.-j
Čionai apie tai oficialiai
nieko nesakoma. Bot yra ai
škiu kad tas turi sąryši su
»
taikos konferencija Lausan-|
noj, kur turkai nenori pasi-j
duoti Anuli jos diktatūrai.
i
Konstantinopoly yra dau-'
uybe svetimšaliu. Pirmiau-i
sia prisieis pagalvoti apie jų;
apšaus:;), jei suirs taikos kon-i
l'erenoija.
LA ("SAN N K, u!'. 30. —j
Santarvės valstyibii delegatai i
cia laukia galutino turku de-i
legatu atsakymo i ]>astatytus
reikalavimus. Xuo turku at-,
sakymo priguli tolimesnis tai
kos konferencijos likimas.
N
Nesutikimai kilo svarbiau
sia del Mosulo žibalo versmių.
Turkija reikalauja Anglijos)
grąžinti jai tas versmes. Bet|
A11 ul i ja atsisako ir klausyti. !
Tai svarbiausioji krizio'
priežastis.
I>e to, turkai atsisako pri-j
pažinti kapitulacij.u ir neno
ri duoti Turkijoje įgyvenan
tiems svetimšaliams jokių pri
vilegijų.
Santarvės delegatai reika
lauja, kad svetimšaliai nepri-j
' • Į
klausytu turk ii teismu jurii-j
dikcijai, kad jiems butu įs-i
teigti \ specialiai teismai suj
s ve t i m ša 1 i a i s t e i sė j ai s.
Pastarąji reikalavim.*} pa
laiko ir Snv. 'Valstybių neofi-i
c i a 1 i s r ep r eze n f an t a s.
Žodžiu tariant, turkai spau-i
džiami. Tr jiems prisiartino I
|
kai pi r teismo diena.
Ar jie pasiduos?
Jei ne, kils naujas karas.
ROMA, gr. 30. — Iš Balka-j
nų praneša, jog graikai su!
^
turkais rengiasi atnaujinti ka
rą.
Anot žinių, skaitlinga grai
ku armija sutraukiama Traki
jos pasienin. Turkai gL ga
minasi pasipriešinti graibi a
takoms.
Jugoslavija tai pat mobili
zuoja žymią kariuomene. ir
pasiketinusi įsivelti abelnan
Balkanų karau, kuris turės
kilti del graiku-turku nesuti
kimo.
.1 ugoslavijos kariuomenės
mobilizavimas rionai suke
lia nepasitenkinimu. Kalba
ma. jog Jugoslavija rengiasi
atlikti dideli" militarinį "pa
radą." Tiioini žingeidauja
ir patsai Italijos parlamen
tas. t
Jugoslavijos pasiuntinys i
talijai buvo pakviestas italu
užsienių reikalų ofisau. 'Ten
jis išklausinėtas apie visą pa
dėti.
Italijos premieras Mussoli
ni pranešė, kad jis ateinan
čią savaitę nekeliausiąs pre
mjerų konfereneijon Paryžiu
je
LONDONAS, gr. 30. — Iš
Atėnų depešoje sakoma, jog
kuone visa graikų armija
traukia ant .Trakijos. Kalba
ma, jog naujas karas su Tur
kija neišvengtinas.
Depešoje pažymima, jog bu
vęs premieras Yenizelos iš
Lausanne telegrafavo graikų
revoliucinei valdžiai tuojaus
siųsti daugiau kariuomenės
Trakijos šonan. Ir klausė,
kaip daug graiku kariuomenes
yra rytinėj Trakijoj.
Armijos tarnybon pašaukti
1020 ir 1922 metų atsarginiai.
Karo ministeris Pangalos pa
skirtas vyriausiuoju vadu
Trakijoj. Jis iškeliavo į Sa
lonikus.
BRANGIAI MOKAMA.
MASKVA, gr. 30. — Čio
nai gatvėse pardavinėjami a
merikoniški cigaretai. Vienam
cigaretui mokama arti vienas
milionas bolševistiniu rublių.
DU DAUGIAU NUGALA
BINTA.
DUBLINAS, gr. 30. —Čią
du airiu sukilėliu daugiaus
nugalabinta.
45 KLANISTAI ĮVELTI
ŽMOGŽUDYSTĖJE.
ATEINANČIĄ SAVAITE
PRASIDĖS AREŠTAVIMAI.
Naujas koks kariuomenės {
judėjimas.
IJASTROP. [La., gr. .'!(). —
I j .V # .
45 asmenys įvelti More
liouse pagrobimuose ir žmog
žudystėse, praeitą rugpiutį i
vykusiuoso, anot. dviejų asme
nų,' kurio viską išpažino fede
raliams agentams. Pastarie
ji visų tų įveltų asmenų pa
vardes įdavė valstybės auto
ritetams.
Taip svarbus susekimas.
Juomi remsis ir visa byla, pa
keliama žmogžudžiams klanis
i tams.
Kaip išpažinimas, taip Įvel
iu asmenų jjavnrclps viešai ne
skelbiamos. Tai visa bus pa
daryta prasidėjus teismo tar
dymams ateinančią savaitę.
Pirm to teeiaus daugelis įta
riamiu bus areštuota.
Lybiai nieko nežinoma, kas
per vienu tuodu asmeniu, ku
riedu viską agentams išpaži
no. Jiedu bus pavartotu kai
lio svarbiausiu liudininku
| prieš žmogžudžius.
Pūstelėtas XUh* Rouge ir
kitur ypatingas valstybės ka
riuomenės veikimas. Tary
tum, ruošiasi kokion tai bata
li jou. Matyt, autoritetai
pramato klauistu sukilimus,'
kuomet ju vyresnieji bus are-į
štuojami.
i

NIEKO NĖRA IŠ BORAHO j
SUMANYMO.

AVASHINGjTON, gr. 30. —j
Suv. Valstybių senatorius Bo
rah sumani sušaukti viso pa-l
t
šaulio ekonomine konferenci
ja. Tuo tikslu jis Įdavė se-!
natui rezoliuciją. Rezoliuci
ja rado palankumo.
Tečiaus sumanymui griež
tai pasipriešino prez. Hardin-j
gas. Jis ypatinguoju laišku j
įspėjo senatą, idant rezoliuci
jos klausimu nebalsuotu. Nes'
kitaip administracijos užbrėž
ti planai bus sukoi»oveikti.
Pranešta, tad, kart rezoliu-j
Icija turės but palikta ant. ša-j
I lies. ^
(PASIŲSTA BOMBA
MARSHFIELD, AYis
30. — Nežinomi piktad
per paštą apskrities konv
nieriiii Cliapman pasin
bombą. Manyta, kad k(
tai kalėdinis siuntinys. Aft
niojant siuntinys ekspliodav
Chapmano moteris sužeisi
veikiai mir/ė, pačiam Cha
man nuplėšta dešinė ranka
vienas vaikiukas lengvai &
von sužeistas.
Iš Chieagos tuo jaus atvyko
pastos inspektoriai ir lede ra
li a i agentai.
RADIKALŲ RIAUŠĖS.
xMEXICO CITY, gr. 30. —
Meksikos mieste Vera Cruz
socialistai radikalai sukėlė
riaušes. Išimai^ policija.
Keletas radikalų nužudyta ir
keliolika sužeista.
Nukentėjo ir kai-kurie radi
kalų suskurstyti darbininkai.
POLICIJOJE KLANISTAI.
SOUtTI[ BKND, Ind., gr.
30. — Susekta, jog vietos po
1 i c i joj e įsiveise klanistų. 10
jjoliemonų priguli prie tos
kaukuotos organizacijos. .
Policijos viršininkas Lane
pasidarbuos klanistus pašalin
ti iš tarnybos. .. /
.. ♦♦ į
BUVĘS SULTANAS KE
LIAUJA MEKKON.
MALTA, -r. 30. — Buvęs
turku sultanas anglų karo lai
vu iškeliauja Mekkon, šventą
jį n musulmanų miestan.
'"NAMINĖS" EKSPLIOZI
JA IR GAISRAS.
Namuose, 1132 Oambridge
ave., ištiko smarki "mooinshi
ne" ekspliozija ir kilo gais
ras.
Gaisrininkai užgesino gais
rą. Policija basėm ente rado
milžiniška katilu, kuriame bu
vo verdamas "maišymas."
Bet namuose nei gyvo žmo
gaus. Ir niekas nežino, kas
juose gyveno. Matyt, po eks
plozijos pabėgo.
Vakar rytmetį gaisras su
naikino penkių aukštų Benz
Imtą, 449—455 West Huron
str.
BUS APTARIAMAS MOR ATORIUMAS VOKIETIJAI
PARYŽIUS, gr. 30. — Iš
Romos pranešta, kad Italijos
premieras Mussolini atsisakė
keliauti čia premierų konfe
rencijon, kuri prasidės atei
nantį antradienį.
Iš ofipi^liii versmių patirta,
kad busimoj premierjų konfe
rencijoj pirmiausia bus apta
riamas moratoriumo Vokieti
jai klausimas. Ir tik paskui
kiti reikalai.
Apie tai žinių pareina ir iš
Lond6no.
Anglijos vyriausybei tfcko
patirti Vokietijos padėtį, ku
riai moratoriumas butinai
reikalingas. Nors Franci ja ir
i
Belgija tokiam kursui, prie
šinsis, teeiaus nieko negelbės.
Nes Vokietija yra varge ir
jai reikalingas atsigaivini
mas.
Kuomet Vokietija susilauks1
keleriems metams moratoriu
mo, tuomet gaus išorinę pas
kolą. Bus kas kita.
i
Praneija su moratoriumu
principe sutinka. Bet ji no
ri garantijos, idant paskui
Vokietija ir vėl nepasakytų,
kad neišgalinti mokėti kontri
bucijos. ■ ny
Premierų konferencija bus
įdomi visais žvilgsniais.
.dlonija prisidSės, kad sau- j
-ceną, Kataliku VienVbės šventė •
^ Kristaus triumfo Šventė.
C H ( C A G O J £.
\ -
A. ŽMUIDZINAVIČIUS
cįlCAGOJE.
kaulių Atstovas p. A. Žmui
dzinavičius* jau apleido Oma
hos ligonbiitį ir atvyko Cliica
£Oii. YakaiV atsilanką '' Drau
go" *redak^ijon. Po ligos
g*iii žymiai sumenkėjęs ir bent
dvi sava it i prryjs jo paties no
į'ji teks ramiai pasisėti, nes
eisenoje nestipriausias. hV/iati
^i airio s, kad vis tik sveiksta ir
linkime greitos ir geros svei
katos.
VYČIŲ PIRMININKO
VIZITĄ.
Didžiules jaunimo organi
zacijos Vyčiu pirmininkas,
farmaceutas A. Jonaitis, atsi
lanko 4 i Drauge." Tuotarpu
apsigyvens Brighton Parko,
l>ot pastoviai žada įsikurti Ci
coroje. Kas tik geriausio
vis tenka* Cicerai. Tikri be
i
sočiai, tie ciceriečiai! Na, bet
turėdami pašoiiėje Cicero ir
chicagiečiai pasinaudos jįj
pajėgomis.
55 CENTAI TUZINUI
KIAUŠINIŲ.
Chicagos tarybos komisija
tvarkyti produktams kainas
praneša, kad šiandie parink
tiniausiu kiaušinių tuzinui
reikia mokėti 55c. Tai tei
singa kaina. Kas kiauši
niams ima daugiau, tas yra
išnaudotojas.
Chicagos sandeliuo\e šian
die yra dukart kiaušiniu dau
giau, negu perniai šiuo laiku.
i CHICAGOS DARBUOTOJŲ
SVARBUS SUS-MAS.
Sekmadieny, gruodžio 31 d.
3 vai po . pietų Aušros Var
tų par. svefc, įvyks labai svar
bus LDS. valdybų ir kitų dar
buotojų susirinkimas, šiame
susirinkime dalyvaus gerb. (
kun. F, Kemėšis. Jis turi
daug svarbių dalykų papasa
koti.
> LDS. Ghieagos Apf?.
I SKERDYKLOS JUNGIASI.!
i Armour aii(\ Co. ir MorriM
Į and Co. skerdyklos Cliieago-a
jo jungiasi krūvon ir abiejų!
bendrovių interesai bus bend
rai vedami.
Nelengva suprasti tos kapi
talistų kombinuotas. . Tuo la
biaus, kad, anot žinių, Ar
mour and Co. nuperka visus
Morris and C o. i
to/ pastaroji firma turtėtų vi
sai išnykti.
Firmų susiliejimui buvo
reikalingas logalis Suv. Vals
tybių vyriausybės leidimas.
PAMINĖTOS 100 METŲ
SUKAKTUVĖS.
Chicagoje am} vakaru pa
minėta 3 (X) motų gimimo su
kaktuvės garsaus franenzų
mokslininko Pastėuro.
CHICAGO TURĖS PRIEP
LAUKĄ.
Prieplauka bus padirbdinta
Calumet ozo re. Tam tikslui .
'/f«!
gautas karo departamento lei
dimas.
* !• v
HARTMANO KRAUTUVĖ
ĄPVOGA.
Žinoma iiaminiiiįaldi^Iar
tmano krautuvfik Perskiagį#
Road ir La Salle-iJB apvogta.
Tšvožta 25,000 doleri^ vertės
baldų ir 1,350 dolerių pini- -
gais.
Policija areštavo 14 jraria
rpų asmenų.
ORAS
/ I .
CHICAGO.; — Šiandie ne~ ,
pastovus oras; pramatomas
lietus; temperatnra kįla.

! PINIGŲ KURSAS.
Į Lietuvos 10 litij $1.00
Anglijos 1 sterl. svar. 4.63
j Francijos 100 franku 7.23
Italijos 100 linj * 5.06
j Vokietijos 100 mark. .0133
! Lenkijos 100 markių .0057
1 Šveicarijos 100 f r. 18.92

xml | txt