OCR Interpretation


Draugas. [volume] (Chicago, Ill.) 1917-current, December 30, 1922, Image 5

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045087/1922-12-30/ed-1/seq-5/

What is OCR?


Thumbnail for 5

[L.
f). Halsted Str.
Canal 2118
10 ryto iki 12 po piet.
7 vai vakaro,
vai.: 2 iki 4 po pietų.
41 #3 Arclier Ave.
Tel. Lafayette 0098
DR. A. K, RUTKAUSKAS
gydytojas ir chirurgas
4441 80. Western ATenne
Telef. Lafayette 4141
▼aju>4cs: ®-ll rytais, 1-2 po
•iety lr 7-8 Takarala. Nedėldle
1 liais tiktai po pietų S Iki 5 Tai.
DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
46S1 S&, Ashland Ave.
rel. Yartia 9»4
TeL Yards 0834
OFISO V AL.:
8—10 t. ryto, 1—3 ir 7—9 ▼. r.
Nedėliotais; nuo lt t. ryto lkl
1 ral. po pietų.
Rezld. tel. Yan Burea 0234
Ofiso tel. Boulevard 9691
Dr. A. A. ROTH i
HI 8AS GYDYTOJAS i* \\
CHIRURGAS
KpoMalNtas Moterlšky. Yyrlškv I
Vaiki? t* v!<ų chronišku Ugų.
Ofta^: 3335 S. Halstcd St
Vai.: 10—11 ryto; 2—S po
piet, 7—Svak Ned. II-—11 d.
Ru. U19 Independenc# BlTd.
Cfcicago.
DH. S. NAIKELiS 1
L I E T r V I 8
GYDYTOJAS ir CHIRURGĄ*. >
Telefonas: Yards 2i>44 k
3252 South Halsted Street.. $
A"< virkaus Unlver. State ilank ^
Valandos: nuo 10—12 ryte; nuo £
*—4 po piety: nuo 7—9 rak. \
Nedėllomia nuo 10—S Jjį
Ooflsas Ir gyvenimo rietą: \
Te' Blvd. 7042 jį
Dr. C. Z. Vezelis f
LIETUVIS DENTISTAS
5712 SO. ASHLAND AVENUE J<
ARTI 47-tos Gatvėj jfc
Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 rak j
8eredomis nuo 4 iki 9 vakare, jj
DR. P. ŽILVITIS f
Parkelė «vo ofisą po nuin.
3241 — 4S So. H»l*tetl Street
Naujame J uolaus Ke>t. 2 \uhų.
Priima Ligonius nuo 9-12 A. M.
•-8 F M
TeL Boulevard 717»
Rezidencijas TeL Fairfa* 5514
Dr. M. Stupnicki!
3107 So. Morgan Street
CHICAGO, ILLINOIS
Telefonai Y arda 5l)S2
balandos — & iki 11 18 ryto
>0 pietŲ 5 iki S rak. Nedėllomla
>flsaj uždarytas.
AR GALVA SKAUDA?
Tai pirmi symptomai kure reika
lauja pageltos.
Gal reikalingi akiniai?
Pasiklausk manės šiandien.
Tūrių 20 metų prityrimo
JOHN J. SMETANA
Akių Specialistas
14.01 So. Ashland Are., kacup.
18-tos gatvės
?»nt 3 lubų, kamb. 14, 15, 1# Ir 17
Ant viršaus Platt's vaistinyčios
Temvk mano parašą
balandos nuo 10 ryto iki 9 vakare
Nedėliomis nuo 9 iki 12 pietų
Dr. I. E. MAKARAS
Iiietavys Gydytojas ir Chirurgas
10900 S. Michigau Avenue
Telef. Pullmaii 343 ir 349
ELEKTRA GYDYMAS
'd. Boulevard 2460
DR. A. J. KARALIUS
Lietuvis Gydytojas
•03 South Morgan Str«et
Cbicago, 111. ~
«• V1B4m i«|f«|IIIIII*
; k TeL Cicero 8656
■jj Ofiso Tel. Cicero 4f =
i B, J. SHINGLMiN |
5 1325 So. 49 Court
s RE. Cor. 49 Court lr II 8tr. 5
i Ir šaus vaistynyčios. E
iiiiii!iiniiinii]mnnmiii!iiii!iiiiin?jr
PLĄ^KITE" ''DRAUGI''
i CHICAGOJE. I
i - ii
PRAKALBOS VYKUSIOS.
Northsidiečiai pripildė svetai
nę.
North S»ide. — Gruodžio 28
d. įvyko L. 1). S. prakalbos
Sv. Mykolo par. svet. Kalbė
jo darbininkų vadas, tėvas,
gerb. kun. F. Kemėšis. Taipgi
kalli>jo gerb. kun. kleb. A. P.
Baltutis.
Vakaro vedėjas buvo įžy
mus viet. darbuotojas, Ant.
Bacevičius. Jis taipat parodė
krutamuosilis paveikslus.
Prakalbos buvo pasekmin
gos. (i auta 10 nauju nariu
Liet. Darbininkų Są-gai. Ti
kimasi, kad daugiau ateis j vie
tinės kp. susirinkimą prisi
rašyti prie L. D..S.
Svetainė buvo kupina žmo
nių. Northsidiečiai visad moka
puikiai pasirodyti. Darb.
ROSELAND, ILL.
Bažnyčia kupina, žmonių. —
Gausi anka.
Kalėdų šventės Visu Šven
v *.
tu bažnyėioje buvo švęsta
labai įspūdingai. Per visus
Mišias žmonių buvo labai
daug, y pa r per pirnujsias ar
ba Piemenėliu Mišias. Didelis
'nurys žmonių priėjo ]>rie šv.
Komunijos. Auku surinkta
$800. Tai yra <langiaus negu
kokiais kitais metais.
Mokinių vakaras.
Kaliniu vakaiv buvo mo
kyklos mokiniu vakaras. Sve
tainė buvo prisikimšusi pub
likos. Pelno liks apie $200.
Reporteris'.
| IŠIMU TONSILUS
} tobuliausiimis mokslo priemonėmis:
į 1.—be peilio,
i 2,—1h» kriuijo.
į 3.—1h? marinimo,
; 4.—bc skausmo,
į 5,—be jokio pavojaus sveikatai
į Po operacijos, pacijentas gali tuo.
įeiti į darbą, gali tuoj valgyti: dai
įnininku balsas tampa malonesnis,
i visa sveikata geresnė. Kuriems i5
įimiau ton.silus, yra pilnai užganė
[dinti.
Ligonius su įvairiomis ligomis
iprijimu:—
i Kasdien nuo 2 vai. po pietų Ik;
9 *nl. vakare.
Nedėliomis ir seredomis ofisas
uždarytas.
DR. AL. M. RAČKUS,
GYDYTOJAS, CHIRURGAS IR
OltSTETRIKAS,
1411 So. oOtli Avc. Cicero. III,
! Mūre Gure Institute
DU. J. A. VJ2LONIS
Osteopatlias, Chiropratas
IRaturopatlias
Gydau įvairias ligas, o ypatin- u
grai užsisenėjusias, be vaistų ir ]
operacijų, — naujausiais bu \\
dais. i
4224 Archer Av. Brighton Park
Tkcater BIdg., 2-ros lubos. i
| Valandos; nuo 9 iki 12 dieną. Į
Nuo 6 iki 8 vai. vak. y n
I Nedėldieniais nuo 9 iki 12.
♦ Tel. Lafayette 5698
a s
Dr. 0. VAITUSH, 0. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS
Palengvina vtov
akių tempimą
kas yra priežaa
timl skaudėjime
galvos, svaigulio, aptemimo, nert®
tumą, skaudančius ir užsidegusiu*
karščiu akly kreivos akys katerak
to, nemiegio; netikras akis indedanr
Daroma egzaminas elektra parodaa
tis mažiausias klaidas. Akiniai prt
taikomi teisingai, toli ir eiti matan
tiems pageibsta. Sergėkite savo re
gėjimo ir vaikus einančius mokyk J
ion. Valandos: nuo 10 iki 8 vakaro
Nedoliomis nuo 10 iki 8 vai. vakare
1545 W. 47 St. ir Ashlaad Av.
orisaa Dr. O. M. Glaser p«»
relna J rankas Dr. Cbas. Segal,
! iento ir partnerio. Visi seniej*
pažjstaml ir draugai aplaikys
! apžiūrėjimą lr gydymą kaip ir
nuo paties Dr. G. M. Olasar.
S14» Sci. Morgan Street
Ofiso Valandos; Nuo lt ryto
Iki * po pietų, nuo 5 iki 7 vak.
Ned. nuo lt iki 7 po piety.
TclcteiM Yards 887 |f
ŠV. KALĖDOS.
Biidgeport. — Šv. Kalėdų
iyt$ apie 4:30 vai. žmonos
skubiai gatvėmis bėga j baž
nyčią, kad gavus atsisėsti. X
ėjęs radau beveik pilnutėlę
mūsų. didžiulę Šv. Jurgio baž
nyčią, o žmonės per visas du
ris kaip vanduo plaukia.
Prisėdus pilnus suolus, kruni"
tetai emė vedžioti žmones
ir, kur buvo galima, ten so
dilio, bet daug nebtilpo į suo
lus, nemaža turėjo stovėti ir
klūpoti ant taki} ir pasieniais.
Apte 5 vai. stygų ir dūdų
balsai pasipylė nuo vargonų.
Pragiedus kunigui pas alto
rių, atsiliepi' choras, ir taip
džiaugsmingai naujai gimęs
Hetlėjuje -Kūdikėlis buvo gar
binamas.
Katalikams einant pagar
binti Vaikelį Jėzų atsekė Į baž
n y čia nemažai bedieviu, ciei
nt C 7
likų; kai-kurie jų buvo mėnu
lio šviesos ragavę, taip kad
šalę jų esantiems žmonėms
dvasių užimdavo nuo kvapo.
Kiti, net mano pažįstami cici
likui-iai, kuomet mūsų gerb.
kun. kleb. M. L. Krušas po
pamokslo priminė apie bažny
tinę dovanėlę, tai tarp savęs
it katinai pradėjo markstytis
ir balsiai kalbėti. Prisiėjo ma
tyti per 8v. Velykas tikrai
kaip jie save vadina beždžio
nės ainiais, socialistų per pa
lc y K'j imą kudlas šukuojant.
Bridgeportiečiai! Pagerbki
me šventą, violą ir patys sa
vo taip, kad .ant sekančių Šv.
Velykų ir Kalėdų rytą, kurie
neturės sėdynės tikieto, mo
kėtu prie bažnyčios durių ma
žiausiai dolerį; tuomet para
pijonams nereikės ant tako
klūpoti, o cicilikams žmones
piktinti.
Vincukas.
VISIEMS DARBININKAMS.
Bridgeport. — (Jai dar ne
visiems žinoma, kad šį vakarą
pas mus atsilanko darbininkų
tėvas, ge.rb. kun. F. Kemėšis.
Bet turbut visiems žinoma
jo jautri širdis, sveiki patari
mai darbininkams, jų reikalų
supratimas. Kiekvienam svar
bu išgirsti jo taip brangius
pamokinimus, ypatingai mums
Bridžeporto darbininkams ka
talikams. Todėl, vietinė Liet.
Darb. Są-gos kp. prie šios pro
gos ir kviečia bridgeportie
čius skaitlingai atsilankyti į
Šv. J urgio par. svetainę 8 vai.
vak.
<ial kam įdomu žinoti kodėl
šeštadienio vakare rengiama?
0 tai dėlto, kad gerb. kun.
Kemėšis Chicagoj lankosi tik
trumpam laikui ir todei iš ei
lės maršrute taip pripuolė, nes
Liet. t>arb. S$-ga nori duoti
progą visiems Chieagos darbi
ninkams gerb. kun. Kemėšio
1 pi akalbomis pasinaudoti.
L. D. S. 29 kp.
NAUJŲ METŲ VAKARĖLIS
Town of Lake. — L. Vyčių
13 kp. rengia Naujų Metų va
karėlį Davis Sąuare Parko
salėje. Vakarėlis bus su pro
grama ir vakariene. Visi Vy
čiai. taipat ir iš kitų kuopų
teiksitės dalyvauti šiame m il
sų vakarėly. Pradžia G vai.
vakare. Korespondentas,
"SURJPRISE PABiTY".
Town of Lake. — Gruodžio
24 d. Šv. "Cecilijos choristės
surengė *' Surprifcą'' sergan-1
čiai choristei K. Šlapaitei.
Sumą išklaususios ir atgie
dojusios bėgom j namus pa
siimti krežius su gardžiais
valgitiis. Susirinkusios pas
kirtoj vietoj žingsniavome
Imk Slapaitės buto. Ištiesų,
ligonė net nustebo ir išsigan
do pamačiusi tokį reginį, j
Choristės apspitusios ją iš
reiškė savo širdingus linkėji
mus ir suteikė gražią auką
surinktą tarp choristų.
Laikas greitai slinko, bet
jis buvo gražiai, dorai pra
leistas ir ligonei neprailgo ta
diena. Atsisveikinusios paliko
me ligonę linksmą ir rodos,
kad ji i'š to daug sveikesnė
pasidarė. Matyt, kad links-(
niurnas, saldus juokai eina į
sveikatą.
Begalo gražų ir pagirtini)
pavyzdį choristės; geros šir
dies mergaitės, parodė . Tai
buvo p. L. Zaleskaitės ir kitų
mergaičių sumanymas, j r jos
daug triūso, darbo pridėjo.
Valio! Sv. Cecilijos choristės.
Puiku kad negyvename vien
savo labui, bet kiek galėda
mos atsižiūrime į suvargusius
ir jiems kuomi nors padėta
me. Tas šventas ir prakilnus
darbas nebus pamirštas su
šelptų asmenų. Jų dėkingumas
ir savy jautimas gerą pada
riusi jau yra gausus atlygini
mas, o ką jau besakyti' apie
atlyginimą už tai pomirtinia
me gyvenime.
Daugiau tokių gražių ir
prakilnių žingsnių.
Omega.
KUN. KEMĖŠIS ROSE
LANDE.
Roseland. — Naujų Metų
dieną, sausio 1 d. Visų Šventų
par. svet. įvyksta gerb. kun.
Tei. Randotph 475(1
A. A. S L A K I S
ABVOKATAS
Ofisas vidumlestyje
ASSOCIATION BLDG.
19 South La Salle Street
Ritom 1303
Valandos 9 ryto iki 5 po pietų
Namų Tei. Hyde Park 3395
y. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS
Ofisas DidmlestyJ:
29 South La Šalie Street
Kambari.s 5.10
Telefonas: Central 6390
Vakarais 3223 S. Halsted St
Telefonas: Yards 4681
J. P. WA1TCHES
La wy er
LIETUVIS ADVOKATAS
it Dlen.: R. 511-127 N. Dearborn j
Street Tel. Dearborn 60941 j
Vakarais: 10736 S. Wabash A ve.
Roseland Tel Pullman 6ST7 j
S™—' —
"Valentine Dressmaking College
2407 W. Madison Street
Telefonas Seeley 1«43 "
Moko Siuvimo, Patternų kir-j
pimo, Designing bizniui ir na
jmams. Vietos duodama dykai.
'Diplomai, Mokslas lengvais at
: mokėjimais. Kleaos dienomis lr
ivakarais. Reikalaukit knygelės.
Biznio ir Naminiai kursai Skrybė
ių Taisyme. Norint informacijų
rašykite ar telefonuokite.
SARA PATEK, pirm.
LIETUVIAI NAUDOKI
TĖS PROGA!
Pigiai. Kas norite nusipirkti
visokiu gyvu daiktų kaip tai*
ančių, žąsy, kalakutų, vištų, kiau
lių, paršų, karvių ir šviežių daig
tų, tai kreipkites ši«io adresu:
ANDRIUS POŠKA
3253 N. X»ruah A ve.
Tarpe School ir Belmont Ave's
i S
kalbas*
čiai' neatsl
Tai pat bu*
los. Kaip
Įnės skait
aus dar
ėvo pra
•oselandie
:aly.
tai i ii- kruta
mieji paveikslaBš kooperaly
vu gyvenimo. \
Pradžia 8 vai.
Darftį&iiikas.
~+
JUOKAI ROSELAMBE.
Roseland. — North ^ gidės
vaidilos su savo u Vargšui'"Ta
du'' ir " Kuprotu Oželiu1'
lankydamies po kitas Chica&os
kolonijas, pridirbo daug triu
kšmo. Juokų būdavo be gaji o.
O prieš Naujus metus, seknia
dienio vakare, 31 d.' gruodzjio, |
apsilankys jie ir Rosela
Šv. Vincento a Paulo Dr-Vjos
vakare, Strumilo svetainėj.
Taigi Roselandiečiai, pr
rengkite juos pamatyti, o )pa
mač'ius išlaikyti. N:
• Telefonas Boulevard 413D
A.
Graboriusj
Patarnauju lai
dotuvėse ves
tuvėse krikš
tynose lr kituo
se reikaluose]
Kainos prieina
mos
g3307 AuBura Ave. Chicago | fi
Romkite
garsinasi
biznierius kurie
nes jie
vesti ir žmo
patarnauti.
rel. Off.
PRANEŠIMAS 1
j O metų prityri-°\
nas plačiai pagar-^
sėjęs fotograra.3 A.J(
^oitkevieius pagrJ-S
p iš Lietuvos irčj
ivo name 636 W.J|
i.8th St., Chicago,?
111. atidarė pikčer-*|
nę, pagal naujau-o(
slos mados.
Nepamirškit "sa-®!
Viškio. S
B'i'elelouAs Yards 1138 i
STANLEY P|
MAŽEIKA I
GRABORITJS IRD
Balsamuotojos U
Tūrių automo-i
blllus visokiems^
reikalams. Kainai
prieinama.
3319 Aubum
Ave. Chicago
J. WYANDS
Graborius ir Balsamuotojas
K. SYRllVIčlA
, Automobiliai vLslefc^ reikalams
2055 W. 22-nd Str. 2^« w. 21 PI
|TeI. Canal 0548 TeL ęąnąl 0199'
PINIGUS LIETUVON
Nusiunčia
— per —
Tiesioginį Susi'siekymą
Doleriais ir Litais
Pigiausiai ir Greičiausiai.
Visuomet" Siųskite per
GENTRAL MANUFiCTUftlR
DISTRICT BANK
1112 W. 35-th St. Chicagi
I Turtas virš $7,000,000.00
—1——■—^—į—įjį^^įl
(Jhicago,(//.
H09 W. 35th St. Clilrajro.
Tel. Blvd. 0611 ir 0774.
TAS BUS LABAI JUM ANT
NAUDOS.
Pasekmingiausia siunčiam
ir parduodami laivokartės
.. Esam Registruoti Notarai
Atstovybėje
Perkantiems fas
DOKUMENTUS PADj
DYKAI.
Mainydami, pirkdami ar
duodami visados kreipkit
1W.J|WJPPW IM
TeL Lafayette 4998
P LI) M BIN 6
Kaipo lictorys, lietuviams '
doa patarnanjg kogeriaosta.
M. YI SKA
3228 W. 38-th Street
..
AR PASIRINKOT BANKA?
Dabargeriausias laifeas, kad nesugadinus nuršimčių
perkelti lietuviam* *»vo pinigus iš svetimtaučių ban
kų j grynai LIETUVlųA
UNiVERSAL STATE BANK
DIDŽIAUSIA IR STIPRIAUSIA LIETUVIŲ VALSTIJINĖ BANKA AMERIKOJE
Priduokite mums bile kokio Banko knygele, mes patįs perkelsim Tamstų
pinigus su nuošimčiais į Lietuviu Banka, be^kiu iškaščiy.
DOLERIS |ADETAS 1 MU KlSENtlJE SKYLĖS NEPADARYS
BANKO
KAPITALAS IR PERVIRŠIS
$290,000.00
TURTAS VIRŠ $2,500,000.00
MŪSŲ KALĖDINIS TAUPYMO KLIUBAS
Yra parankiausis vaikams ir suaugusiems. ĮSTOKITE!
. PER ŠI B ANKA GERIAUSIAI SIŲSTI PINIGUS LIETUVON
UNIVERSAL
STATE
3252 So. Halsted St, Chicągo, III.
LITAI- DOLERIAI-LIETUVON
Būnant man Lietuvoje, teko patirti kaip yra išmokami pinigai, siunčiant per
įvairias įstaigas, doleriais arba litais.
Todėl, kas nori kad pinigai, — litai ar doleriai, greitai pasiektu paskirtu vie- i
■ [vis manę pasikalbėti.
Litai ar doleriai yra išmokami Lietuvoje laike -4 dienų; per telegrafu laike 4 J
arba 6 dienų. Sulyg pareikalavimu, pinigus da,statome tiesiog į namus, ar 1
yra paliepiama.
Teisingos informacijos del atvažiuojančiu iš Lietuvos ir į Lietuvę, — kas gali
atvažiuoti ir kas negali — nes pats tyrinėjau būdamas Lietuvoje.
Laivakortės ant visų linijų į Lietuvą ir iš Lietuvos.
Įgaliojimai, pardavimo aktai, visi yra padaromi greitai ir taisykliškai.
Išpildome užsiregistravimui Lietuvos Pilietystės blankas.
Apdraudžiama nuo ugnies ir visų kitų nelaimių. »
Registruotas notaras Lietuvos Atstovybėje.
Visais reikalais kreipkitės pas:
PAUL P. BALTUTIS & COMPANY.
901 West 33 rd Street Du Ofisai: 4600 South Wood Street
Chicago, Ūl. Chicago, Bt
Tel: Yards 4669 ^ Tel.: L&fayette 6256

xml | txt