OCR Interpretation


Dziennik narodowy. [volume] (Chicago, Ill.) 1899-1923, May 25, 1900, Image 10

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045097/1900-05-25/ed-1/seq-10/

What is OCR?


Thumbnail for


(\>
Wyrok s-;i!ov/y iniu'waai'i
sianowie; i.• koni! vi »< u l?y
cyirlln!- ; ni>kstwoyoli» yk 5
rów r«i::^'.ov'vch j>.tj<iz!o 11a
trav;
Oil >::• la J zft n »v;ał płacz i z;;rzy
tanie ze in " \v ' u i ■ • i: ■zym ratusza,
BZCZC!u :• it; k:y pro!im;*o wnnymi
przez Majora ' ia-risona jh.*!it ylv• •
rami. N zia . j • inn v <z !
demokn l\e-/nyeh. roz •Is'zytre.-u,
wszystkie p,;'% mówienia ko.misyi
służby cywilnej udzielaj.} cej posa
dy na mocy eg;'; mm >w, są nieważ
ne. Prze/, to or v*smnm są lowe za
grożeni zo^lr.H v. ;v.ysey *-i, którzy
l)Otl pokrywką t /.a nr i iów os;i l/oni
zosia li na i» • i ; o 1> mi j
skich. a \v rzeczywistości dostali
się la ill (lr;.. > ! ■ ;.!!M..m u
protekeyjki- ,.i?i vor llai rison sam
dobrał soki > członków kommyi
służby cywilnej, a miał po l tym
względem szezySeie imlraiić ni lu
dzi... wy! mznie pos! usznym? j
woli. Teraz e-iia ta s/opka egza
minacyjna, wy iJee/.iona z my
dlenia O ez*.l Ol'ó >v. i w z i i ia w 'e').a
protegowani ni : li jiora.
Tutejsza iiea rr.:. !'> ów shiżby
• cywilnej wnie^ e i r/enia prze
ciwko członkom <. • i kmuisyi. że
nadużywali \ dożom : > w im i; za
u tania. a za to «-/. • i ara więzien
na. -Najw i eej mo i ,k mńerpią lin
lyui wyroki: wyż i niej.-1 urzę kii
cy policyjni, którzy otrzymau wy
sokie rał - i diojjra.... ■niewłaściwą.
7, ivalki o chleb.
Wczoraj odbyły sir w różnych
miejscach posiedzenia różnych ko
mitetów, i>a których omawiano
sprawę strajku. Y\\-/vslkie jednak
zebrania o4ł*rfy pr:y znmknię
tych drzwiach, nie wiole więc* do
wiedziono się. To jot ś :♦> dostało się
jednak do wiadomości o^óla, że już.
przyszły poniedziałek rozpocznij
o prace budowlane.
ciciele coirlarń, którzy z po
flstoju w interesie budowla
ie moi;ą sprzedawać swoich
r)\v, zagrozili <.ontrakioruNI
lanym, że jeśii nie pogodzą
Robotnikami, to im wstrzjv
przyszłości dostawo cegieł,
iiość ta ucieszyła strajkie
órzy uważają ten krok za
który w tej chwili może
kontrnktorów do pewnych
w.
$ kont rak torów budowla
mi Iśf ara się jednak nie tracie na
duchn i pociesza się tein. że w Phi
ladelphii strajkierzy budowlani
musieli się poddać łaniom kon
trnktorów, którzy teraz przyjmują
robotników bez względu na to, czy
należą do unii lub nie.
*
*
W Joliot, Tli., 1.000 robotników |
zajętych w Illinois Steel Works,
straciło robotę dlatego, że wybuch i i
strajk w walcowniach blachar
skich.
Wodni apostołowie.
W lokalu "Younij Men's Chri
stian Ass." odbywa sio obecnie
konweneya roczna t. z "American
Anti-Saloon League". S. tkc dele
gatów, reprezentująca ■'<{) stanów
przyjmu je udział w obradach. Kev.
Abrams z Iowy postawił zgroma
dzeniu pytanie,dia czesko prezydent
jNIcKinley nie stara się. ukrócić
rozwój handlu napojami wyskoko
wymi. Prezy dii jacy konwencyi za
decydował, że oil powiedź na takie
pytanie ni należy do porządku
dziennego. Następnie odczytano
telegram rev. Dinviddle z Wa
shiiiLftonu, który donosi, że kon
gres ostał, znie zabronił wyszynk
trunków w obozach" wojskowych,
co wywołało ogromną radość wśród
zebra nr "h. H. ek n • i arz or;„'au izaey i
zapewniał, że li^a zyskuje wciąż
na sile i kilku kandydatów na róż
ne urzędy zostało pobitych jedynie
dla tępo, że nie chcieli popierać
zasad v li-d.
Poiicya pochwyciła kilku
podrostków, którzy obrali sobht o
pustoszoną kaneel aryę pastora przy
Lcavitt ul. za miejsce schadzki.
Chłopcy ci zajmowali kancelaryę
przez pięć miesięcy — spali tani,
£ot'> 'uli sobie, palili papierosy,
pili piwo i czytali nowele; słowem
]>yli tam jak u siebie. W kancela
ryi tej znaleziono wiole skradzio
nych przedmiotów.
Dziś i jutro pogoda i eie
: Stolarz Raff spalił sio 11a
ś m r w tartaku Wagnera.
; James McKinnoy, przewod
niczący republikańskiego komite
tu sianowego, przybył do Chicago.
Niejaki Bartels powiesił się
wczoraj w swej stodole. Przyczyną
samobójstwa był jego bez nadziej
ny zdrowostan.
Ob. Fr. Górski, związko
wiec. otworzył, restaurncyo i pi
wiarni0 pod nr. W. Randolph
sl. rótr Canal st.
. T-a • ty-i komisyi sanitarnej
i stanowili pogłębić kanały Illi
nois i I-iichigan, aby nowy kanał
uczynić sphtwnyni.
W poniedziałek, dnia 4-go
czerwca o 'by 1 ziew Premiers'Grove
. majówkę na korzyść szpitala pol
skiego. 1 rządzeniem zajmuje się
tow. opieki nad szpitalem.
x'".;: vV kolach nauczycielskich
panuje radość wielka. Rada szkol
na podwyższyła pensyę nauczycie
lek — i wyznaczyła dodatkowe
!>jOO.OOO do zwykłego budżetu.
Członkowie tutejsi zakonu
braci chrześciańskich, przy insty
tucie La Salle róg Wabash ave. i
• 'o-ta ulica. obchodzili wczoraj uro
czyście kanonizacją swi'go prttrona.
Pani Marya Czochańska,
która niedawno upadla ua chodni
ku na W. Division st. i odniosła
ciężkie uszko lżenia skarży miasto
Chicago o ..'J0.0)0 odszkodowania.
Związek Polek w Ameryce,
na posied/eniu głównego Zarządu,
uchwalił zakupić jedną akcyę
"Dziennika Narodowego" i polecił
grupom, by również uczyniły to
samo.
Stanisław Adamski wniósł
skargo do są;!u przeciwko Illinois
Steel Co. and Federal Stool Co.,
i:ądąiąc 310.000 odszkodowania, za
odniesiono podczas pracy uszko
dzenia.
A. K. 21inassian, który w
przejeździe swym z Filipin do Wa
shingtonu. zatrzymał się w Chica
go i stanął w Palmer House, utrzy
i muje, że wojna na Filipinach nie
bawem ustanie (
*'% Komendant (i. iJlockiinger
z tut-. j stacyi werbunkowej o
trzymal polecenie z Wnshingtonu
przyjąć 50 chłopców w wieku o 1
7 ~> tło 17 lat dla szkoły marynar
skiej w Newport, X. J.
-*Anglicy w mieście naszem
sta<e przebywający, urządzili wczo
raj wielki bankiet na cześć królo
wej Wiktoryi, w M* rocznicy jej
urodzin. Pili zd^wie królowej i
j prezydenta MeKinloy'a.
#*# Zamieszkali w naszem mie
ście raiglicy i kanadyjczycy uro
czyście święcili hi rocznicę uro
dzin swej królowej Wiktoryi. /
okazyi 1»»j odbył się obiad w hali
Suinwaja. a w hotelu Wellingtona
dano obiad.
, Tutejszy bogacz Marshall
Field, właściciel wielkiego składu
departamentowego w śródmieściu
pochodzi z Conway, Mich. Aby
upamiętnić w dziejach miasta swo
je urodziny, postanowił on wybu
dować tam bibliotekę za cenę
$100.000 i złożył na początek 8.000
dzieł najznakomitszych ] isarzy.
^ Na żądanie F. Sadowskiej,
zamieszkałej pn. iiiJ W. Chicago
ave., aresztowano Jana Glauthi,
pod zarzutem wykradzenia pier
ścienia brylantowego. Glautti roz
wozi lód i gdy przywiózł do Sa
dowskiej dzienną porcyo, nie za
stał nikogo w kuchni, więc by nie
tracić czasu zabrał upominek ze
stołu.
Pomocnik pomocnika drugie
go prywatnego sekretarza uiera,
Tachl.and.zcstał napadnięty na uli
cy przez dwóch rzezimieszków,któ
rzy odebrali mu zi-garek, pieniądze
i w dodatku zbili go. To ci dopiero
ludzi. ! Żeby też nie uiieć więcej
względów dla pomocnika pomocni
ka 2-go sekretarza prywatnego sa
mego burmistrza!
*** Urzędnicy zdrowia w obec
pogłoski o zbliżającej się dżumie
s,t nadzwyczaj czynni w dzielnicy
zamieszkałej przez kosookich sy
nów państwa niebieskiego, którzy,
jak wiadomo, wcale nie kochają się
w czystości. Jak słychać inspekto
rzy dezinfektują w tej dzielnicy
dom przy dom i o i nakazują, chiń
czykom pod obawą surowej kary—
przestrzegać czystości.
Pojutrze, w niedzielę, dnia
27 maja urządza piknik polska pa
raiifi M. 13. C. z rogu 20-ej ulicy i
Ashland avo. Rozpoczęcie zabawy
0 godz. 10-ej rano. Na miejsce za
bawy zawiozą kary elektryczne
Ashland ave. i Elston ave. do 40-ej
ulicy. W razie niepogody piknik
zostanie odłożony. Zaznaczamy, żo
muzyka będzie wyborowa.
Wielki piknik.
Polskie towarzystwa narodowe
na Bridgeporcie urządzają wielki
piknik w nowym ogrodzie "Puła
skiego1', który znajduje się przy
roqu 59 ulicy i Webster ave. Za
bawa ta odbędzie się w niedzielę
dnia 3 czerwca- i zapowiada się
świetnie. Wszyscy z Bridgeport u
1 bardzo wielu z innych okulic
przy sposobią ją się na tę wycieczkę
z tego powodu, że miejsce to jest
urocze, a w ogrodzie wszelkie urzą
dzenia do zabawy są elegancko
wystawiono. Przedewszystkiem jest
znakomita i gładka podlega do
tańca, wygodna kręgielnia, a w do
datku nowo wymyślona elektryczna
huśtawka z "dyabelskim młynem''.
Dla dzieci i pań będą "ice cream"
i cukierki. Wszystko io jest jeszcze
niczem wobec toru dla cyklistów,
którzy lam podczas pikniku będą
się ścigać o nagrody. Tak, pano
wie cykliści, wyznaczyliśmy dla
was dwie nagrody: $5 i .\-»2.o().
Podczas zabawy gra'* będzie mu
zyka z Porto Rico, x bębnami chiń
skimi i trąbami filipiński -mi.
Koszt jazdy do ogrodu ttuTT. bo
tylko 5 c. karami elektrycznemi.
Polowa dochodu na cele narodo
we. Przyjdźcie, a ni" pożałujecie.
— W imieniu komitetu — Michał
Nowacki, sekr.
iiaczność!
Piekarze i Cukiernicy w Chica
go i okolicy! Prosimy Was, brncin,
na posiedzenie, które się odbędzie
av piątek i sobotę. 25 i 2(> maja r. I).
o godz. o-ej po południu w* gospo
dzie polsko-piekin-slciej U Ilornuii
ga p. u. iii) W. Division ul. Waż
no spmwy do omawiania.— KOMI
TET.
2im
Sjtraivy towarzystw.
— Tow. Synowie Matki l'olskl b idzie
miało swoje posk-dzi-nio ::i<- w
tylko > • Eobotę d' i?6 go iiinjs w,
Jana f'oltvsiaka, początek o gt
wieczorom, każdy członek jest.'
ny siłj stawić na tu niponł^wń!
sa ważno sprawy do załatwienia. — St.
Sz.eszycki jircz., Jan Kieinia.-zko sokr.
Zezwolenia na ślub}.
Kr;inris: c'; Mich.iUk. Apoloni '. U »_'a<'kn. 20—20
John l'. Ul'-rikowski, J.'arta l.iti-r.-ka iW—:>;
T'jiv.p. lirabari-ki.' 1: :n Warcz >k 21* 21
S..in.^i:iu Maisiu-w.c'.. Zofu T.uc.-.in Hi-21
Na sprcetiaż.
Na sprzedaż IGO a krowa farma,
ii owe ploty, wielkie nowe budynki,
inwentarz i narzędzia gospodare/e
za gotówkę, na wypłatę lub zamia
nę na realność miejską. Cena
S-'J.-VX). o.\ mile od stacyi kolejowej
Sobieski, na Chicngo Milwaukee -X
Sl. Paul kolei, w Oconto powiecie.
Po szczegóły proszę pisać do: V.
W. Halkow ski, Chase, Wis. 85,11
forlziękownułe.
Niniejszym składam podzięko
wanie 1-szej grupie Związku Po
lek w Ameryce, ora:', towarzystwu
Królowej Wandy, gr. nr. za wy
płacenie mi sumienne wsparcia w
czasie mojej paromiesięcznej cho
roby. Oby grupy Związku Polek
zakładały się w każdej miejscowo
ści, u niejedna siostra polka zna
lazłaby tak najczęściej niezbędną
pomoc w chorobie.—Anxa Koście
ciia, 712 W. 20 ul., członkini grupy
nr. 1 i 3.
Wiadomości dla Farmerów. *
Ponieważ dużo Polaków udaje
się w tym czasio na farmy, prze
to ostrzegamy ich, by nie kupo
wali gruntów piasczystych, bo te
chociaż z wiosny jako tako wy
glądają, to jednak przy żniwach
niema co zbierać i ani trawa nie
urośnie; jedyna polska kolonin,
która ma najlepszą czarną zie
mię, jest Clark County, Wis.,
tam piasków nie znajdziecie.
Przeszło 1000 polaków, osie
dlonych w Clark County, bogacą
się i nie potrzebuj;; uciekać ze
swoich farm, jak to się dzieje w
okolicach piaszczystych, a my
sprzedajemy taniej naszą najlep
szą ziemio, niż inni sprzedają
piaski. Cena naszych gruntów
w Clark County jest od ii do 5
dolarów za akier, na 10 lat wy
płaty; robotę zapewniamy każde
mu kupująeomu.
Po książki i mapy zgłoście się
do
Maryana Durskiego,
060 Noble ulica. Chicago. I
Najlepsze prawdziwe złotB ślub
ne obrączki, zegarki, kolczyki,
pierścionki łańcuszki i t. p
daje znany skład złotniczy
cliowskiego 533 Noble st., naprze
ciwko kościoła św. Trójcy.
sprze
C. »Sta
"DOTRZEBA doświadczonej jmnny (lo
sprzedawania, mówiącej po polsku i
angielska. B. Weinberger, 1001-3 N.
Uoync avc. [24m |
jKLTNO I SPRZED AŻ.i
\Ta SPRZEDAŻ nowy domrk murowa
ny, Albany ave. i 39 ul. Na$10,00mie
czne wypłaty. J Kralovec, 711 Blue
Island avo. [pśs24m]
Wa SPRZEDAŻ znajdująca się w do
' brom położeniu grocerni^ wraz z skła
dom rzeźniczym. Dobre warunki. Sprze
daje z p >wodu wyjazdu. Zgłosić się po
inlormacye do Adm. "Dzień. Naród." [28
Va SPRZDDAŻ dwupiętrowy mnro
wany budynek (basemerf «fc 2 story) i
lota. Cena §4300. NajK-psai sposobność
d!a <xl|)Owiednich ludzi. l\j wi-dzieć *ię
u włafclela. H. Till, 111 N..44 avo. cor.
Armitage ave. 'i [20m
Na sprzedaż na wypłatę:
Lota i Dom (cottage) na Wood st. $1.300
Lota i Dom na 4 mieszkaniu, Ash
land ave $2.000
Lota i 2 Domy 10 mieszkań, Cor
ncllia st §4.000
Lota i Dom w Avondalo na mie
sięczne spłaty $10
Lot;t i Dom 3-piętrowy na Jadwigo
v. it-, na wymianę na mulo proper
ta albo loty, Lj
Fa ma 40—80 akrów z biffljmkami,
ni długie lata odptifc'o . f
Kurty okrętowe do i z' trffpy za. . ?42
Pieniądze wypożyczam po o-6 nret.
Adam Majewski, 554- iiebio st.
NA SPRZEDAŻ.
Loty na Paulirad^jj^tittj&p $000
Lota przy 1 i ir fTOO
Dom na 4 i na V\a
bansla avc.. $2..>(W
Lota 8 plHro\I^^^H|tiurwany
na <1 fa--illii 4..»00
Lota ro,rov. 800
J, B. PALLOBtom Noble St.
Wvi>o*yc/nu proc;nt na
rouliio.-cl. Air oil o.ruia, [
\ setka pfeni(t<I;:y. jf' ianu i
e:a roljót notary alnf
Na sprzedaż bardzo tanio.
."48 SWAN STR* 2 piętrowy dorn
,thyymu
_ _ _ 5ffo
przvjfola do xv;:vsjego domu na bardzo <
dogodnych warunkach.
PIĘKNE iłOT Y w polskich okolicaHł,
Elston i Bernard aves^ tvlko fT).«łO .jo- :
tówki i $5.0i) miesięcznie; domy bttduje- j
my podbił? Waszego gustu.
P zrie po illustrowane plany.
Ofis przy Elston i Bernard aves. otwar
ty w niedzielę.
HABERER & DELF0SSE,
i'o Washington str. Chicago, Iii.
JOHN FI OT i?OW8K5,
100-102 E. flandD'i h sr., ;>r?y Dsirborn : I.
....IMKKW- •:«m*KDXY....
SALOON i RESTAURACYA.
A w i o]>i*vo, dobro wotiki i cy/arj. j
jirii M pr.» k i-1 .. i •
i'. p .'im *w< tc!' rodaków.
! Home Furniture House.
o
O ft W. GROSS, Właścicicl._^
1717-719-721 Milwaukee Ave.
Elegancki czy
sto dębowy wiel
kości 4 stóp kwa
dratowych,
rozciągany |
V
%> Łóżka żelazno 82.5) i wyżej ^
<**> T&r Sprężyny $1.50iwy2ej
^ ^ 3lateraco $1.50 i wyżej.
i'7 roszewkl na poduszki wszelkiego
^ \V jj 1 yv^ ||| P rodzaju po najtiiisi yfli cenach.
O a v u StŚtA 3 flrtl Kajlep.-zo dobowe wyplatane ^
# i| v // krz"i,ii,° "c *
<> 3Rozkładano stoły dębowo (ex- <£>
^ i <T .Mtll'^fe-H tension tables) 83.55 ^
^ /łt.^, f ^ ^ i' , ' Komody 0 rodzajów $3.50 ^
~^( <u \|śfl|! ^ W''łkiei.'oro'L:aja Jleble, Dywany, ^
1 \a/0^ CIk'Iniii, 1'iece, Lodownio, Re- "-f
' P^Tp .'. trf^ fr? tttor-r»Ko,ełHlt' * ^
' JN' ' Naszo ceny s;j niskie -«tv
'-/ToiJV '*»
i' :■; : m"; I ;;),. h.tlzimy się jak należy. Y

ZA (JOTO WICE LUB XA ŁATWE WYPŁATY.—-*- I
mnpi?e3 ^tb j®&$ptuhf t
I,, L li';: f,isa ftjj W" J&S\3B U i3 ŁiŁan |^| £
-> " " O
# |{(Vr 3Iilwdukce Avenue i Xoble ulicy. O
<> .<
O ' ANTON8 CE-3AHOWSKI, pofsfci klerk. O
O O
o e>ooo^o ■•■■'• oo >oo$£oooooooooooo£ooooooo<k oo >
FJ
K*
kr
PROF. W. A. KUFLEWSKI, R3* O.
Rezydcncya: 724 W. 18th St. a Ol.a: 1335 VV. 22r.d Street.
1 CclalS7: do S rano, o<! 8 do -l |.o t'Ol. 7 do 9 wloci. ? <i'Xizmy: od a do <5 v.-teczorj®.
Oils: C8J Milwaukee Avenue, A Telefon: Car.nl 78.
Gcdziny: od 11 do 12 rano. f ^ olny wi wszystkich aptekach.
Klinika w "CHICAGO CLINICAL SCHOOL", 819 W. Harrison Str.
aaprzocl-.v SzpiUla Powlltoneca. — Wtorki I Fio.'ki Oil goUs. o do 10 rano.
)
!>
|
--•z k v-rp rM (?>^/ W
k\;4 r-a Pte hi
« af yu-^^f- •>, r<
v..: A-r-ii -7/ r-"vS', -i-'.-rrh t,:*i 4**rPbutws* fit >5>
.-7 vf.
..• x :
$, ||M
Południowo-Zachodni nsglllue Islnrd i lS-ej nl. ^
)5<
^4" «? * /T\ < <1 $T- tr,« 0T- ^9 * *r!i
ill
«>
Specyalnia na ten tydzień, ti
{
150 ładnych w paski ubrań; z c??ystc<ro
worsted ładno i trwałe; — najlepsze
ubranie, za jakie płaciliście $12,00, ten ty- Ejf^
dzień po «pO®Ol/
Inne gatunki pięknych w kratki, gładkich, w paski i innych ubrań po
$6.00 $7.50 $10.00 $12.00 $13.59 i $15.00.
Xasze kapelusze 5 Z długiem! spodeń- ]i dziecięce Vestee u- >
słomkowe > kami ubrania dla «[ brania, wiek od 3-9, z £
) chłopców. Piękny wy-większymi kołnierza
warte są zobaczenia; / b£r num. 13 do 19. ![ mi lub be/. 1 ięknie
najnowsze i najlepsze S Speoyalne ceny po ]' wysiadają po 1.85,
po 25c., 50c., 75c., < 4#oo, 5.00,6.00,8.00, 1^0, 2.00, 2.:>0, 8.00
1.00, 1.25, i 1,50. t 10.00. ([ i wyżej do U.00.
Ładną obręcz dajemy darmo do każdego dziecięcego lub chłopię
cego ubrania.
A ♦
TurtiiftVf fivii.w ,„ ^ <>
mt
MP
B. J. ZALEWSKI. W
- - — 4>
9 o
o
785 So. Paulina St., • Chicago, III. »
s>
Dyrygent Chórriw Śpiew, i Orkiestry Polskiej. £
Wielki wyhór n»ił do śpiewu, jako to: hoIowj h. it rowych itd. "COsztuk teatralnrett z ory- ,5
finalni) muz;ką Itib sWoji\. urki<;*ern-.v•.: if i.ui\ wiji"' itrów lub Oiklci-tr. ł'r«/ji>'.uJo z4- A
<5> m'<wi«ni:i tia kone rty, ty, bale, p.k..ik; "tr \\ z >.'io/anitiui. uia w/akresio 4pi-wa Imii* ,p
a zykl, c/ytoz prowincji lubzmlf»j«?a, uypflnianszyl.ko.akuratnleiiocfru^hiiictjrkowanjcta. ^
J Dopiero co wyrzedł z druku: £
£ "Oj ton 3iaziir, C/ysta l>Soda"j przez B. J. Zaleusliego. £
T Na Fortepian cena 50ć. Na Orkiestrę z 10-riu gł. instr. $1.60* t
7y y ied wo Dewey'a by; o jego oj wagą.
Mojem zwycięstwem jest najlepszy towar za najmniej pieniędzy. Tysiące ludzi
kupujących towary u mnie przekonało sio otem. Chrj, aby ty>i net* nowych ko.-t 1 me
rów odwiedziło mój skład i przekonało .-i.,- również. Warto jest przyj-, by zobaczyć
nasze ładne 'volid silver case" ładne z 17 kamień a mer.
work zegark!; warte co najmniej $15.00 przez ten $ r-J J£jf>
tydzień sprzedawać będziemy po
Piękny 15 kam. z zegarek niklowy wart $7.50 (J» 3 v;.y,...^1r
ton tydzień tylko za $ó» i \J
Bardzo ładne damskie zegarki złoto i "gold filled" wart. od 4r\
$15.00 do $S5.0i), ten ty- _ jj " ' " ■ J — — « ~ ~
dzień U U!
Zamówienia listowne załatw
etkich miejsc w St. Zjedn. Zapas łańcuszków dewizek i ^ ; ;'>?>•
pierścieni i różnego rodzaju bi/.uteryi — wielki wyb'r. O- ^
br.czki ślubne 14 kar. 100 pw, zakupione u innie, znacz \ ty- V.
I-d, co pozyskane szczęście — na zawsze.
H. C. KRACKER. 675 Milwaukee Ay.. Chicago.
©#08® d©»9G9-3<3«0®^a>9»CyC«3St ©09SC0S® «f«®ł»»aC®««C09©Sa0C«0«
I Wielka Wycieczka |
0 NA KORZYŚĆ
1 PARAFII ŚWIETEG0 KRZYŻA, f
0 " li
odbędzie sio w niedzielę dnia 27 liuija l(.»0i).
W Ł fc
1 W PETERS0X PABKU, róg SD-ej nl.i IVosterii av. |
O
© Wstęp do oirrodu 2~> centów od osoby.
»
o
oSOOOOOO0OAC>dOO6f((S9OS99®O^OtiO9dtttji(9tf d09990000#00090«IC<*<

xml | txt