OCR Interpretation


Dziennik narodowy. [volume] (Chicago, Ill.) 1899-1923, May 25, 1900, Image 2

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045097/1900-05-25/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

p
■FTisaliś
ćmienie słońca.
Ssaliśmy już poprzednio, że w
przyszły poniedziałek nastąpi za
ćmienie słońca, które tu w Amery
ce prawie wszędzie będzie widzial
ne. Dziś podajemy rysunek, przed
stawiający te części kuli ziemskiej,
w której zaćmienie będzie widzia
ne, a czarna linia, przeprowadzona
ze wschodu na zachód, oznacza te
pankta ziemi, na których całkowi
te nastąpi zaćmienie.
Zaćmienie jest to zjawisko nie
bieskie, przy którem ciału niebies
kiemu, przez właściwe względem
niego położenie innego ciała nie
bieskiego, zostaje usuniętem świa
tło słoneczne; głównie nazwa ta
Zaćmienia słońca są liczniejsze
niż księżyca; gdy drugich w ciągu
peryodu 19-letniego przypada tyl
ko 29, jest w tym samym czasie dla
całej ziemi zaćmień słonecznych
41, dla jednego i tego samego
miejsca zaś około 10; zaćmienie
bowiem księżyca występuje współ
cześnie widziąlnie dla wszystkich
miejsc, w których księżyc w tej
chwili jest widzialnym, zaćmienie
zaś słońca występuje kolejno, wraz
z biegiem pozornym słońca od
wschodu na zachód.
Po upływie okresu 19-letniego
zaćmienia nie wracają ściśle w
tymże samym porządku, pochodzi
to stąd, że odległość księżyca i
słońca od ziemi nie ulegają takie
Pewniki o których mało kto wie.
Dwie osoby umierają co sekundę.
Telefon wynaleziony w roku
1861.
Zegarki zaczęto wyrabiać w roku
1497.
Złpto wykryto w Kalifornii w
roku 1848.
Dżuma londyńska zaczęła się w
roku 1665.
Fonograf wynalazł T. A. Edison
w roku 1877.
Głos przebywa przestrzeń 743
mil angielskich na godzinę.
Chińczycy wynaleźli papier w
roku 170 przed ChrysLusem.
H Stworzenie kobiety.
Na poozątku czasów stworzył
TwasEtri, wulkan mitologii hindu
sów, świat. Ale gdy chciał stwo
rzyć kobietę, spostrzegł, że przy
stworzeniu mężczyzny wyczerpał
wszystkie materyały, którymi roz
porządzał. Nie pozostał mu już ża
den środek stały. Ciężko zakłopo
tany popadł Twashtri w głębokie
zamyślenie. Po dłuższem zastano
wieniu użył następującego sposo
bu: Wziął zaokrąglenie księżyca i
falistość kształtów węża, zawiłość
roślin,pnących się i drżedie trawy,
wysmukłość trzciny, aksamitną
piękność kwiatu i delikatność liś
cia, spojrzenie śarny i swawolną
wesołość promieni słonecznych, łzy
CZEŚ''i KULI ZIEMSKIEJ NA KTÓREI WII^eMl&I BĘDZIE ZAĆMIENIE SŁOŃCA.
$io Jo zaćmienia, słońca i
Zaćmienie księżyca ma
gdzie księżyc w pełni
w cień rzuconj przez zie
inltni'; słońca jest całkowite
|fc?io".v » zakrycie ttr ;zy sło
prz'z księ;.yc na nowiu;
mieć miejsce wtedy tyl
pf *• •• Ci':' /• sie w
y^ozlo lub bar i^o blisko nie
IŁ ' t JT
^ o Próżnia ją się ✓ ićmiei ia słoń
'•"łikowite, •. Część
ja**, zy Słonecznej, .a.iryta przez
^sieżyc, jeol. zupełn e niewidzialną,
|.f że w r/asie za imienia całko
witego pozostaje w około słońca
widzialną tylko jego atmosfera, w
postaci świetnego wieńca czyli ko
rony, oraz wysoko wznoszą -e się
wytryski wodoru czyli protuberan-.
cye. Wytłumaczenie zaćmienia
jest bardzo prostem na zasadzie
Kopernikowego układu świata.
Gdyby droga księżyca przypadała
razem z ekliptyką, to na każdym
nowiu byłoby zaćmienie słońca, a
na każdej pełni zaćmienie księży
ca, gdyż wtedy słońce, księżyc i
ziemia stałyby zawsze na jednej
linii prostej, nów musiałby nam
przeto zawsze słońce zakrywać, a
pełnia wchodziłaby w cień ziemi.
Że jednak droga księżyca i eklip
tyką pochylone są pod kątem, to
księżyc przechodzić może nad lub
pod linią łączącą słońce z ziemią,
nie wywołując zaćmienia; takowe
może przeto mieć miejsce, gdy
księżyc na pełni lub w nowiu znaj
duje się na samej ekliptyce lub
blisko niej. Węzły w ciągu lat 19
przebiegają całą ekliptykę, dlate
go też zaćmienia co 19 lat powta
rzają się prawie w jednakim po
rządku; na tej zasadzie przepowia
dali starożytni zaćmienie. Księżyc
nie potrzebuje jednak znajdować
się w samym węźle, dla wywołania
zaćmienia; stożek bowiem cienia
przez ziemię rzucony ma przeszło
180.000 mil długości, tak, że w od
ległości księżyca ma jeszcze śred
nicę około 1,200 mil, możo przeto
objąć księżyc cułkowicie, a łatwiej
jeszcze częściowo, choć środek je
go nie przypada w środku przecię
cia cienia.— Tak samo dla zaćmień
słońca przedstawia się położenie
korzystne,'4||9Qeyc jest 400 razy
bliższym 2MbmP»ż słońce, łatwo
przeto zakiHBHi daleko większą
czę słon
PKV>§jflomu okresowi, co węzły, a
lnnJ^B zaćmienia wpływ istotny.
Dj^^H stożku cienia rzuconego
j^^^Bjężyć wynosić może 49.000
jBHHĘO mii.podcjsas gdy odległośA
księżym od ziemi wynosi 48.000—
—54.00\\mil. Stożek przeto cienia
księżycowego może ziemię przeci
nać, albo Tej tylko wierzchołkiem
swym ilot.ynć. albo zgoła do niej
nie dosięgn;/:.
Do różnicy zaćmienia słońca i
księżyca dodać> ipszczo należy, że
całkowite zaćm ienie słońca trwa
najwyżej 10 minnf, gdy całkowite
zaćmienie księżyca trwać może
kilka godzin. księżyc nie jest w
czasie zaćmienia zupełnie zaciem
nionym, pochodzi to od promieni
słonecznych, które, ulegając zała
maniu w atmosferze ziemskiej, do
stają się do stożka cienia.
Częściowo zaćmienie słońca.
W następujących miejscowo
ściach Stanów Zjednoczonych wi
dziane będzie częściowe zaćmienie
słońca (czas przedpołudniowy):
Poczn- Ko- Jak długo
tek. niw:. potrwa.
Kansas CJty, Mo 0:10 do S:30 2 godz. 20 in.
St. Lou's, Xo 6:30 do 8:55 2 godz. 25 m.
Clilracro, 111 0:45 do 9:10 2 godz. 25 ni.
I o)ievil!o, Ky G:45do 9:15 2godz. 80m.
Cincinnati, O C:50do 9:20 2 godz. S0 ni.
PitŁsbrr^h, Pa 7:20 do 9:55 2 godz. 85 m.
Waehlntfou, D. C... 7:25 do 10:10 2gcdz. 45 m.
Philadelphia, Pa 7:4." di 10;25 2godz. 40m.
Now York, N. Y 7:50 do 10:30 2 godz. 40 m.
Providenre, It. 1 8:05 cio 10:45 2 godz. 40 m.
Boston, 5!a=e 8:10 do 10:45 2 godz. 35 m.
Całkowite zaćmienie słońca bę
dzie widziane w następujących
miejscowościach:
Począ- Ko Jak długo
t*k. nit-c. potrwa.
Now Orleans, La 6:00 do 8:40 2 godz. 40 ui.
Mobile, Ala 6:20 do 8:55 2 godz. 35 m.
Kai -ish, N. C 7:20 do 10:00 2 godz. 40 m.
Norfolk, Va 7:85do 10:15 2 godz. 40 ttu
Syr.OTiec ministra
włoskiego robót publicznych, La
cava, pracujący w biurach urzędu
państwowego w Neapolu, został o
skarżony o zdejmowanie marek z
listów żołnierzy; marki te sprzeda
wał następnie na swoją korzyść w
filiach pocztowych. Nadto wyjmo
wał z listów drobne sumy pieniężne.
Zarządzono śledztwo w jego miesz
kaniu i znaleziono przeszło 50 li
stów żołnierzy z odlopionemi mar
kami i wiele podartych kopert.
Synowiec ministra otrzymał na
tychmiast dymisyę. Czy jednak,
wobec panującego we Włoszech
systemu protekcyi i zasady: że rę
ka rękę myje, zostanie pod sąd od
dany — rzecz wątpliwa.
v Jgomi • jest 2.7o0 różniących się
języków na kuli ziemskiej,
Pierwszy raz balonem człowiek
puścił się w powietrze w mieścio
Lyon we Francyi w roku 1783.
Napoleon I był koronowanym,
jako cesarz w roku 1804, a umarł
na wyspie św. Heleny w roku ]820.
Lekarze przyszli do przekonania,
że niemcy, którzy zwyczaj mają
mało ambicii i którzy nie prawną
drugich podwyższać rozumem, są
wolnymi od nerwowych chorób,
Opjum ikoral są obecnie naj
śmiertelniejszymi nieprzyjacioła
mi kobiet. Najlepszym sposobem
odzwyczajenia się od tego nałogu,
jest zmniejszać dozy codziennie i
używać w tym samym czasie, jako
lekarstwo, zapobiegające temu —
tym sposobem można się łatwo poz
być tego nałogu.
W Chinach jest przeszło 3,000.
000 osób, używających opjum.
W roku 1840 zużyto 20.000 fun
tów opjum w Stanach Zjednoczo
nych, a w roku 1880 zużyto 533.450
funtów.
W roku 1868 było w Stanach
Zjednoczonych 90.000 nałogowych
spożywaczy opjum, » teraz liczba
ch przechodzi 500.000osób. Więcej
kobiet, niż mężczyzn używa tej tru
cizny.
Opjum taki wywiera wpływ na
organizm człowieka, że zdaje mu
6ię, iż jest lżejszym i ma przyjemne
wizje, lecz później wpada w sen
ność, odrętwienie i zdenerwowanie.
Pomiędzy pokojówkami.
— Straszna w mojem sercu odąywa się
walka!
— Nic dziwnego!.... tyle w nim wo
jaków!....
* I to prawda.
— Dlaczego żebrzesz?
— Bo mi się jeść chce....
— Czemu nie pracujesz?....
— Bo, jakbym pracował, chciałoby ml
się jeść jeszcze bardziej....
Ano tak.
— Jak to można tak naraz ołysieć?
— A można! Ja naprzykład miałem
kochankę, która starannie wyrywała mi
każdy siwiejmy włos a resztę wydar
ła mi w domu żona ze zazdrości.
chmur i zmienność wiatru, bojnźli
wość zająca,próżność pawia i mięk
kość puchu, który pokrywa szyję
wróbla, twardość dyn mon tu,słodycz
micidu, okrutkiistrró tygrysa, żar
ognia i cliłóa lidu, szczebiotliwość
sójki i gruchotanie synogorlicy.
Zmieszał to wszystko i stworzył
kobietę. Następnie darował ją męż
czyźnie.
Po ośmiu dnidch przybył czło
wiek do Twashtriego i rzekł: "Pa
nie, stworzenie, którem mnie odba
rzyłeś, zatruwa mi życie. Papla
bezustannie, żabiera mi czas, na
rzeka bez powodu; jest ciągle cho
rem. Przyszedłem do ciebie z proś
bą byś je zechciał zabrać sobie,
gdyż ja z niem żyć nie mogę". 1
T wash tri zabrał kobietę. W ośm
dni później, powrócił człowiek do
Boga i rzekł: "Panie, życie moje
jest samotne od chwili, kiedy ci to
stworzenie oddałem. Przypominam
sobie ciągle, jak ono w mem obli
czu tańczyło i śpiewało. Także
pomnę i o tem, iż ono dziwnie pa
trzało na mnie, że się ze mną ba
wiło i do mnie tuliło". I Twashtri
oddał mu kobietę. v
Po trzech dniach stanął znów
człowiek przed obliczem Twash
trigo. "Panie — rzekł — nie wiem,
dla czego nabrałem silnego prze
konania, iż kobieta więcej zmart
wienia niż przyjemności mi spra
wia. Błagam cię, Panie, odbierz ją
odemnie!" Ale Twashtri zawołał:
"'"Idź precz, człowiecze i urządź się
tak, jak chcesz! A człowiek rzekł:
"Nie mogę żyć z kobietą!" Twash
tri odpowiedział: "Nie będziesz
mógł żyć i bez kobiety!" Mężczyz
na odszedł, biadając: "O ja niesz
częśliwy! Nie mogę żyć z kobietą,
ale też nie mogę i żyć bez niej!
Dawniej a teraz...
Nijakiej wesołości
na onym Bożym świecie
Dziś nie znajdziecie!
Ani cię kto ugości...
a czemu? — wszyscy wiecie:
Pustki w kalecie!
Nijakiej dziś biesiady
nie sprawi nawet książę...
Drogość go wiąże!
Wsio zeszło już na dziady,
mało co który święci
Prócz... dobrych chęci.
Straszne—tak, nie tak, najstraszniejsze—
moze.
Cypryan Norwid.
CLIXIR OF
Bitter Wine.
Wzmacniający, Pobudzający, Od
żywiający, Ułatwiający
trawienie.
Leczy ostrą i chroniczną dyspep
ayę, słabość i różne inne zaburze
nia żołądka.
Przepis utycia: Jeden (1) kieliszek lrlna
po kaidem jedzenia.
P. 9. — Środek zalecony przez stowa
rzyszenie lekarskie. f
f-»yMożna dostać w każdym salonie. §
MICH. KOLASA, 49 Fry St. j
Dr. GEO. HULLA,
...Dentysta...
606 W. 18-ta ul.
blizko Laflin ul.
Cały garnitur $8
Górna i dolna szczęka... .$15
Złote korony, 22 kar $5
Złote plomby od $1 do $3
Srebrne płomby od..50c do $1
Porcelanowe 50c
Dr. Hulla wprawia zęby
bez bólu.
Pisemna gwaraneya na lat 10 przy
każdej pracy.
Bwanio zębów bez bólu.
Posyłamy bezpłatnie
wszystkim.
Fcjfoardzloj eailziwlająey środek, kt<iry przywraca
Mężczyznom otrąconą mozkość.
Poślemy feiżdcmu paczkę na priibę, kto napisz*
do naa.
Bezpłatnie posyłamy paczki na próbę wszyst
kim, którzy eli} zgłoszą do "Stato Medical Insti
tute". • Środek ten wyleczył tak wielo mężczyzn,
którzy lata cało cierpieli z powodu utraconej eiły
męzkiej, źo instytut postanowił rozdawać paczki
bezpłatnie wszystkim, którzy się zgłoszą. Jest
to leczenie domowe i wszyscy mężczyzni, których
trapi płciowa niemoc z powodu rozpusty w młod
szych latach, lub którzy cierpią z powodu przed
wczesnej utraty sił i pamięci, których bolą krzy
że, których organa powne zwyrodniały, mogą slą
sami leczyć w domu.
Środek ten wywiera skutki doskonałe 1 bezpo
średnio działa na atakowane części ciała, wzmac
niając i rozwijając jo prawidłowo. Leczy wbzoI
kie choroby, które spowodowały lata całe nadu
życia i zawsze działa zadziwiająco. Zgłoście się
do "State Modical Institute", 851 Elektron Bldg.
Ft. Wayne, Ind., po paczkę na próbę, a otrzyma
cie ją zaraz. Instytut zamierza dosięgnąć właś
nie tych, którzy nie są w stanie leczyć się w za
kładach, ale wyleczyć się mógą w domu z wszel
kiej płciowej niemocy. Instytut nie robi żadnych
ograniczeń. Ktokolwiek się zgłosi otrzyma be*>
płatnie starannie opakowaną paczkę, tak, £«
nikt nie wl# co *1% w niej znajduj*. Piszcie bea
zwłoki.
BAcy7yość"Roi)ACYi~
Cd 15 lat utrzymuj) a
gcnnirę na Bridgeporciel
6tur.-ł»m się każdepo zado
wolr. C :«jz jak przyło
wie mówi: Jeszcze ten się
nie urodził, aby wizystkim
Iflpftfj dogodził. Tax samo jest
;o 'mną) niektórzy nie Są
zadowoleni ze mnie, \>-cz są to tacy, którzy nie
pojmują własnego iaieresu, ale idą do Mośkfw i
Abraroków, którzy ich pięknemisłówkam ł zachę
cają i haniebnie wj zyskają.
KARTV OKRĘTOWE
aajtaniej możecie dostać n mnie 1 w Naw Yorku
niepotrzebujecie praęic za hotel, lecz wprost na
okręt się udać moZecio. Przyjaięfe i przekonaj
cie się. Wysyłka pieniędzy do kraju poffiug kurau.
ZABEZPIECZAM 00 OGNIA
w najlepszych korapanjach. Przyjaaaję pienią
dze do ulokowania na dobry procenc.
JULIAN P80TR0WSKI,
OI/IS W APTECE.
2121 S. Morgan ul. rog 31ej Place. CHICAGO

THE CAPITOL"
R. GOLDSTEIN,
733 Milwaukee Ave., Chicago.
Pierwszo drzwi od "Lewka".
Wielki Wybór U mian.
. ...Nizkie ceny....
David, Smulskl, & McGaffey,
ADWOKACI.
Praktykują wa wssryetklch sądach w sprawach
kryminalnych 1 cywilnych
Fokójt 28-25 Metropolitan Block,
TELEFON HAU *938.
m & feidolpJi «L Ckluga, 18,
Kto lubi wesołość —
niech zaprenumeruje
"Komar",
PISMO HUMORYSTYCZNO-SATYKYCZNE
BOGATO ILUSTROWANE.
Na rok $2.00. Pojedynczy numer 10 c.
ADRES:
"KOMAR", 45 Sloan St., Chicago.
MILWAUKEE A VENUE gTATE gANK.
Corner Milwaukee Aye. and Carpenter Str., Chicago, III.
^BAMK STAIWOWY._^
WPŁACONY KAPITAŁ S250.000.00 — NADWYŻKA S!Q0;OOO.OO
GENERALNY INTEUES BANKOWY.
Sprzedajemy weksle i przekazy pienione do wszystkich cj!<i<ci w Europlo. Robimy poźycaki u
realioM w Chicago pod najdogodniejszymi warunkami.
Godłlny orisowe: od 9tej do 4toj, nadto w Soboty od 7mej do Smej wieczór.
KASA OSZCZĘDNOŚCI.
Oddział kasy oszczędności polecamy wpzystkim, jako miejsce dogodno do składania oszczędności
Procent jest obliczony i płatny cztery razy do roku. frodzlny: od 9toj do 4tej, a w Soboty od 9tej do S.>j
wieczorem.
PAUL O. STENSLAND, Prezydent.
Pomiędzy Dyrektorami tego Banku są: M. A. LA BUY i JOHN F. SMULSKI.
♦•ZWIĄZEK NARODOWY POLSKI" załatwia przez na^z Bank wszelkie interesy.
SAFE DEPOSITS VAULTS.
W połączeniu z Bankiem utrzymujemy Milwaukee Arenue Safe Deposit Vaults, ^f'/ie dnajmu'*
■7 prywatne skrzynki do przechowywania dokumentów i papierów, wartościowych i . d. po JŁ: oo r .
kia i wyżej. Wejście 415 Milwaukee Avenue, lub przez Bank.
Godziny: od 9tej rano do 6mej wieczorem, oprócz niedziel 1 śwlą'
JOHN PR2YBYG7., zaraadca.
Jesteście chorzy?
PYTANIE: / „ !ff
Co was wyleczy?
WW H
te" 47
Nic oprócz GORZKIEGO WINA, Dfa BolTWCZA, . JWL
któro leczy dy«i5epsyą, katar żołądkowy 1 ki«rek,.nio- %j
etrawno&, nierwowość, chorobą wątroby, choroby skór
ne, pobudzp apetyt, powiększa ilość krwi i tem samem
wzmacnia cały organizm.
Pytajcia we wszystkich pierwszorzędnych aptekach lub
DRA BOŻYNCZA,
519 Milwaukee Ave., Chicago, 111.,
o GORZKIE WINO DR. BOŻYNCZA.
Wino to Jest uznane przez najwi<ikeze powofl lekarskie,
iako najlepszy śrciok na wyżej wspomniane choroby.
WAŻNE DLA TOWARZYSTW!
S. CHMIELIŃSKA.
Pracownia Chorągwi, Szarf, Odznak
i wszelkich przyborów dla towarzystw,
poleca się Sz. Towarzystwom i Sz. Publiczności. Plaioto
io nae, zanim komu Innemu robotę powlerzyda,
8. Chmielińska, 683 W. 18 Str., Chicaga
TELEFON: MONROE 347..
ELISHA A. ROBINSON CO.
Hurtowni Grocernicy ;
•a* J Handel Mąką,
(WHOLESALE GROCERS.)
208-219-212-214-216 West Randolph ulica,
rógr Halsted ulicy.
Daj omy towar po najniższych cenaob polskim groiernikom. Równiej -
mamv na składzie najlepszą MĄKĘ, TLV&ZC&, OLEJ i materyaiy potrze
bne dla piekarzy.
Spróbujcie naszych towarów. Odwiedźcie nas.
B. BOHDAN, polski salesman, zawsze w tnteresfa przed połud iien. ^
s.
1
' VfTV7VV7?V7VVTVT7VVWWTTWTWVWWVTT▼▼▼▼▼▼▼▼
C. W. DYNIEWICZ * CO.
805 MILWAUKEE AVENUE,
Pomiędzy W. Divi»ion i Cleaver ulicami. i
CHICAGO, ILLINOIS. —»
KANTOR PIENIĘŻNY, REALNY I ASEKURACYJNY.
Wysełka pieniędzy do Europy, Sftse&u
Realności, Karty Podr6tne, Okrętowa i
Kolejowe <io 1 z Europy, Wyrabiać Va
pltttw Legalnych, ściąganie Sched, Au#
kuracja 2«m6w, Ortmta Kolejowa &■. Par
my, Wypożyczanie pieniędzy na ftulo
wanle lub zaknpno Realnodel, Zmiana pieniędzy Zafranlczych. Notaryoaao Publftfnl
y
Najlepsza sposobność.. *
im znajomym podaję do wiadomości, że t>prova- Ą
dziłem nowy zapas ^
Mebli i sprzętów domowych,
zwykle sprzedaj* taniej, nlź jakikolwiek Inny eklad. Motacie,
i bae zaoezcaądzlc pieniądze. Skład naag pol#cam rwlaercja
:on>. Nie aapomnljclo odwiedzić najbardziej znanego akladu
Wojciechowi*.
F. J. KWASNICZKA,
613 W. 18th Street, blisko Ashland Are.. Chicago, UL
M02E8Z SIĘ WYLECZYĆ.
Slźej poipUany cier
piał przez Wie!* lat u
■kątki aieiozwarl mło
diłeócaej 1 płciowych
ęaduiyć, a mlaupwloie
n* rotitrd] nerwowy, u
puwy aoone, »p#
cle 2 iii mąxkt«B,i
teacyą ttd. OdWc
łam eią do wielu i
ray i pfdbe wałem roa
maJtych lekarstw, ke« tadfiagq jednak skutku. Po
ratieiwssy wszakże taka Metodą leczeni* słą, ttr
czułem sam szukać mofitbvr t *ftal*złem
kombinaeyą lelarstr, kMra mlą wyleczył* aupel
nio. Ponlowaź chcą poiaóds tera* tym, fctSray
cisrpią tak, jak ja elerpiałem. wiąe pr«ed|& ptat
dołącz znaczek pocztowy.
Karol Johnson
Box 511. Hammond, In«L
PIENIĄDZE
do wypożyczenia po 5^ procent.
UB UUCWUBifJOL/VU WM1UU11CU UJUB gUllUU'
dziej. [IOw]
GERINGER & STORKAN.
80? W. 12 al. Chicago, 111.
8. LESZCZYŃSKI,
PIERWSZORZĘDNY SHOOK.
Gdy oboeaz wvpić to dobrsg*,
Idz do brata Leszczyńskiego,
Jego trunek dobry, iwteZy,
A kto wątpi 1 nie wierzy,
Mechaj wstąpi 1 spróbuj 3,
A aa radą podziękuje. (£«*)
„..Hala do zabaw, uityafów I vihL»
671 Noble Str., Chloift, M
Paul J. Giersch Jr. & Bro.
SKŁAD HURTOWNY
krąjowyek 1 Uhp«rtowa*y«b.
WIN i LIKIERÓW,
76 Clearer St., Chicago, 111.
"Bond" wódki i brandy luUiornUikl* uui •»*
«yalao4ć. 4T«Ufta IT. MM.
Kupujcie loborowe cvgara
u braci Zgienickich,
463 N. Wood St., Chicago, ill.
Na sprzdaS we wszyetkicft jlerwezorządnycn
dtereaacb. Pytajcie 9l< o n**z« cygar*.
pierwszorzędny Saloon
Najlepsze importowane 1 krajowe
...Wina, Likiery I Cygiri..
POOL TABLE DO OBY.
Leon Bembenowskl, właściciel.
78 West ©irlsion at. (91 es
Telefon Monroe 983. Założono 1872,
Simon Hasterlick,
248 Grand Ave., Chicago, III.
flurtowny Skład, wódek, likierów i win tak z»
granicznych jak i krajowych Kentucky Whi
skey i inne. — Agunci dla Garf. Club i
Polski Krakowiak Bitmra.
ISUC KŁJUWliU, polski areau

xml | txt