OCR Interpretation


Dziennik narodowy. [volume] (Chicago, Ill.) 1899-1923, May 25, 1900, Image 7

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045097/1900-05-25/ed-1/seq-7/

What is OCR?


Thumbnail for

Bozwój socjalizmu.
Na "święto majowe" urządził
berliński dziennik/ "Vorwaerts"
ankietę o rozwoje ruchu socjali
stycznego w ważniejszych pań
stwach europejskich i zamieścił
artykuły poglądowe przywódzców
tego ruchu w odnośnych krajach.
Ze względu na informacyjną stronę
tych artykułów, podajemy je kolej
no w streszczeniu.
I.
SOCYALIZM WE FrANCYI.
Pisze o nim jeden z przywódz
ców głośny twórca własnego syste
mu komunistycznego Jules Gues
de. Według niego było stronnictwo
robotnicze we Francyi aż do mię
dzynarodowego kongresu socyali
stycznego w Paryżu w r. 1889, na
którym uchwalono obchodzić po
wszechnie święto 1 maja, tylko
małą 6ektą. Propaganda zrewolu
cyonizowała już umysły, kadry
były potworzone, ale nie udało się
jeszcze pociągnąć szerokich mas
pod sztandar socyalistyczny, wiel
ka masa hołdowała jeszcze "bur
żoazyjnemu radykalizmowi". Po
kazuje to statystyka wyborcza. W
roku 1881 padło we Francyi 27,902
głosów na kandydatów socyalistycz
nych, 1885: 31,968 głosów, 1889:
47.,147 głosów. Dopiero po pierw
szem "święcie majowem" poczuł
się socyalizm we Francyi siłą. W
r. 1891 przeprowadził do parlamen
tu pierwszego posła swego, Lafar
gue'a; w wyborach komunalnych
w r. 1892 zyskali socyaliści 157,000
głosów i zdobyli zwycięstwo w 29
reprezentacyach miast, między in
nemi w Roubaix, Marsylii, Nar
bonne itd. W sierpniu 1893 podję
li socyaliści w wyborach do parla
mentu walkę w 90 okręgach wybor
czych, otrzymali wtedy 221,804
głosów i wprowadzili do izby 7 po
słów. W wyborach w r. 1896 zdo
byli 300,000 głosów i zdobyli magi
straty miast Lille, Calais, Roaune
itd. W całym szeregu innych miast
wtargnęli do rad miejskich. W wy
borach parlamentarnych w 1898 r.
postawili kandydatów swoich w
113 okręgach, zdobyli 330,753 gło
sów i przeprowadzili 14 posłów.
II.
Socyalizm w Belgii.
W przemysłowym przeważnie
>bił socyalizm
alkie postępy,
pgo przywódz
ców, Emile Vandervelde do berliń
skiego "Vorwaertsu", nie było
przed 10 latyv prawie wcale znać
socyalizmu w Belgii. Istniało wte
dy łjakie pół tuzina socyalistycz- j
nych stowarzyszeń kooperatyw
nych, obok nich pewna liczba To
warzystw zapomogowych i kilka
syndykatów robotniczych. Istnie
nie organizacyi robotników obja
wiało się przez urządzanie straj
ków, z których pierwsze miały
krwawy przebieg. Strajki powsta
wały peryodycznie, zwiększały się
z każdym rokiem i coraz głośniej
domagano się powszechnego prawa
wyborczego. W roku 1893 musiał
rząd, jak pisze Vandervelde, "kapi
tulować przed presyą ulicy" i
wobec wielkiego strajku, w którym
brało udział 200,000 robotników,
"musiał przyznać" powszechne
prawo wyborcze, "pogorszył" je
tylko przez t. zw. wotum pluralne
(inteligeneya i zamożni obywatele
mieli po 2 i 3 głosy). Mimo to
wprowadzili socyaliści zaraz w
pierwszych wyborach, przeprowa
dzonych na podstawie tego syste
mu, w październiku 1894 roku 28
posłów, którzy otrzymali razem
350,000 głosów. W wyborach roku
1896 i 1898 zdobyli przeszło 500
tysięcy głosów. Liczyli już na to,
że w wyborach tegorocznych uda j
im się obalić rząd konserwatywno
katolicki, lecz ten przy pomocy
kilku radykałów przeforsował t. zw.
proporcyonalny system wyborczy,
tak, że tegoroczne wybory, dnia 27
b. m. odbędą się na zasadzie tego
nowego prawa wyborczego. Van
dervelde ma jednak nadzieję, że i
te wybory wzmocnią pozycyą so
cyalizmu belgijskiego i przyczynią
się, w razie przeprowadzenia także
I znaczniejszej liczby posłów liberal
nych, do zupełnego osłabienia
większości "klerykalnej". Socyali
sfyjzne towarzystwa zawodowe roz
pijają się według niego pomyślnie,
w wielu miejscowościach przemy
słowych istnieją zbudowane przez
[iocyalistów "Doiny ludowe", sło
rem siła stronnictwa w ostatnim
bzasie podwoiła się.
VP
IM W WlOi
SOCYAUZM W WŁOSZECH.
Stosunki włoskiego socyalizmu
tak w "Vorwaertsie" berlińskim
przedstawia jego przywódzca, zna
ny poseł Filippo Turati: Obecnie
przebywa stronnictwo socyalistycz
ne w Włoszech bardzo burzliwy
peryod. Od roku 1891 do 1894 ro
biło wielkie postępy. Z rozruchów
na Sycylii i w innych prowincyach
skorzystał wtedy Crispi i przepro
wadziwszy szereg ustaw wyjątko
wych, urządził hurtowny pościg na
socyalistów. Stronnictwo mściło
się nowemi sukcesami wyborczemi,
które sprawiły, że liczba posłów
socyalistycznych się podwoiła, a
liczba wyborców potroiła. Ustawy
wyjątkowe padły w części. Pozo
stawiono tylko prawo o przymusom
wem przesiedleniu, zwane włoskim
Sybirepv Ruch socyalistyczny
wracał na normalne tory, gdy roz
ruchy w roku 1898 dały rządowi
nowy powód do rozpoczęcia nowe
go prześladowania. Wszystkich
wybitnych 'stronników socyalizmu
uwięziono lub wydalono z kraju. *
Niektóry chskazano na 12—15 lat
więzienia. "Tysiące towarzyszy za
ludniało galery, 6etki poszły na
banicyę". Agitacya wśród ludu i
zwycięztwa wyborcze socyalistów
pootwierały zwolna więzienia i ga
lery. Obecnie jest socyalizm w
Włoszech w stadyum rekonstytuo
wania się. Poseł Turati posądza
jednak rząd, że zamierza lud po
zbawić powszechnego prawa wy
borczego i zaprowadzić absolutne
rządy w zarządach miast, z. który oh
liczne mają już władze socyalisty
czne. Dnia 3 kwietnia r. b. socya
liści mieli 15 posłów w izbie. Od
niedzieli ma ich 16, gdyż Medyo
lan wybrał sooyalistę. Skrajna
lewica, składająca się z socyali
stów, republikanów i radykałów,
jest silnie zwartą i liczy 58 człon
ków na ogólną liczbę 508 posłów.
Pewna solidarność objawiła się w
ostatnim czasie także z członkami
"lewej opozycyi", która liczy 150
członków. Lecz ponieważ wśród
nich jest wielu oportunistów, go
niących za portfelami ministeryal.
nemi, więc pomoc ich jest proble
matyczną. Socyalizm prżyjął się
iyJUko. w niektórych prowincyach
w src
skie, n. p. prowincya Emilia. Me
dyolan jest sercem i głową ruchu
socyalistycznego. Zarząd tego mia
sta jest w ręku socyalistów. Nato
miast południowe Włochy są zu
pełnie w ręku rządu i stanowią
główną jego siłę. Działalność stron
nictwa musiała sif ograniczać w
dziedzinie walk parlamentarno
politycznych, skutkiem czego nio
mogło się ono należycie ekonomicz
nie i organizacyjnie rozwinąć.
Z Niw Ojczystych.
Dygnitarze kościelni.
W sferach duchowieństwa kra
kowskiego krążą kombinacye w
sprawie obsady stolic biskupich w
Galicyi. I tak: ks. biskup Puzyna
zostałby arcybiskupem lwowskim,
biskupem sufraganem we Lwowie
ks. Sapieha, biskupem w Przemy
ślu ks. Pelczar, biskupem sufraga
nem w Przemyślu ks. poseł Fiszer,
biskupem w Tarnowie ks. Walczyń
ski, ks. biskupem krakowskim były
arcybiskup wileński ks. Hrynie
wiecki.
Sąd niemiecki.
W Inowrocławiu przed sądem
ławniczym stawał ponownie prezes
"Sokoła" nadgoplańskiego w Kruś
wicy -p. Bednarski, w sprawie prze
krocaenia uBtawy o zebraniach i
towarzystwach. W styczniu r. b.
odbyło się w Kruświcy walne rocz
ne zebranie Tow. "Sokół", na któ
rem dokonano wyboru nowego za
rządu i zmieniono ustawy. Sekre
tarz "Sokoła" p. Ł. zawiadomił o
dokonanych zmianach komisarza
policyjnego kilka dni później, niż
przepisuje ustawa, i za to otrzymał
prezes mandat karny na 30 m., se
kretarz na 15 m. Sekretarz karę
zapłacił, prezes p. Bednarski od
wołał się do sądu. W rozprawie są
dowej obniżono p. B., który sam
się bronił — karę na 15 m. Od
stwierdzenia, czy "Sokół nadgo
plański" jest towarzystwem poli
tycznem, odstąpiono, gdyż sprawa
o to toczyć się będzie 31 bm. przed
najwyższą instancyą w Berlinie,do
której odwołał się p. Bed
poprzednim procesie.
Śmierć wskutek pob
W Krakowie poniósł
wskutek pobicia parobek Jan
wienko. Głowienko był zatrudnio
ny w "Hotelu Europejskim", a
ełuźbodawcą jego był radny miasta
p. Łapiński. Przeciw p. Łapiń
skiemu, jako podejrzanemu o po
bicie Głowienki, wytoczono już
śledztwo. W sprawie tej podaje
krakowski "Naprzód" następujące
szczegóły: od kilku dni krążyły po
mieście pogłoski o pobiciu, wzglę
dnie zabiciu sługi przez "chlebo
dawcę", a pogłoski te dziś są już
przez władze sprawdzone. Jan Ła
piński, przedsiębiorca budowlany,
właściciel wielu domów, i hotelu
Europejskiego, napotkał parobka
hotelowego, Jana Głowienkę, śpią
•cego w jednym z pokoi hotelowych.
"Występek" ten oburzył Łapiń
skiego tak wielce, że rzucił się na
śpiącego i bił go niemiłosiernie,
używając do tego trzepaczki, czy
też innego narzędzia. Zbity i posi
niony Głowienko zachorował i le
żał dzień cały w hotelu, a w piątek
rano przeniesiony został do szpi
tala św. Łazarza. Nie pomogła mu
jednakże pomoc lekarska, i w kil
kanaście godzin nieszczęśliwa ofia
ra zwierzęcej brutalności, wyzio
nęła ducha. Sekcya zwłok wyka
zała, że Głowienko umarł skut
kiem pęknięcia kiszki, będącego
następstwem silnego uderzenia.
Całe ciało pokryte było sińcami
Jan Głowienko liozył 30 lat życia,
Sprawę tego haniebnego czynu od
dała policya w ręce prokuratoryi.
Pokąsani przez psa wściekłego.
Widownią niezwykłej katastrofy
był Rzeszów dnia 2 b. m. W dniu
tym zabity został w sieni domu
karnego przez dozorców więzień
pies łańcuchowy, jako podejrzany
i
o wściekliznę. Przy zabijania tego
psa, został dozorca sądowy Łukasz
Kaszuba ukąszony w prawe udo.
Dochodzenie przedsięwzięte wyka
zało, że pies podejrzany, był włas
nością Ludwika Wołoszyna, trzy
many na łańcuchu, zdradzał od
pewnego czaBu niepokój i rozdraż
nienie, i już 1 maja b.
10 letniego Franciszka
Około godzimy pół do
urwał się z łańcucha
chłopaka Ign. Kowalskiego, a gdy
iia krzyk tegoż wybiegli domowni
cy Wołoszyna i chcieli psa uwią
zać, pokąsał sługę Helenę Sterze
ga. Następnie ukąsił służącą Ma
ryannę Chabaj, zadając jej ranę na
biodrze lewej nogi, długą na 2 cm.,
a potem rzucił się na Anielę Dra
guła i Rachelę Amkraut, na któ
rych szozęśliwym trafem podarł
tylko ubranie, nie zadawszy im ża
dnej rany. Pokąsał dalej Włady
sława Koszackiego, ucznia VI kla
sy gimnazytflnej i ucznia VII kla
sy wydziałowej, Stanisława Ku
charskiego, zadając mu dwie rany
na lewej łydce, przechodzące przez
całą grubość skóry aż do mięśni.
Sekcya psa zabitego wykazała ob
jawy wścieklizny. Nieszczęśliwych
odesłał magistrat zaraz do zakładu
dra Bujwida w Krakowie. Zarzą
dzono również surowe środki
ostrożności przeciw rozszerzeniu
się zarazy.
Nowy cios.
Gdy przez pewien czas nie było
nic słychać o sprzedaży dóbr pol
skich komisyi kolonizacyjnej, spo
łeczeństwo nasze odetchnęło, i po
cieszało się nadzieją, że co miało
paść, już padło, że to co z pierw
szego pogromu przez kolonizacyę
z większej własności ziemskiej oca
lało, na zawsze też już pozostanie
w naszem posiadaniu, a optymiści
przewidywali, że po dniach upadku
nastanie czas odrodzenia, że mno
żyć się będą teraz wypadki odku
pywania ziemi z rąk obcych. Co
najważniejsze zaś, pocieszano się,
że wzmogło się już i poczucie obo
wiązku, owa siła moralna, która
przed kurczeniem ziemi ojczystej
Strzeże tak samo jak przed każdą
inną zbrodnią. Tymczasem oka
zuje 6ię, że były to nadzieje zwo
dnicze, że zawsze jeszcze znajdują
6ię między ziemianami naszymi lu
dzie, którzy bez potrzeby nawet, z
zimną krwią gotowi każdej chwili
oddać ziemię ojczystą w ręce, z
których odzyskać jej już nie może
my. I tak znów donoszą o wypad
ku takim. W powiecie wągrowiec
kim sprzedał pan Moszozeński pię
kny * swój majątek Niemczynek
2 órg kcariisyi kolonizacyjnej
75C. XX) marek. Co go do tego
onilc, nie wiadoma, prawdopo
mie Wysoka oena, jaką dała ko
lya. jBolesny to cios, a podobno
nifl ostali w tym roku! Że takie
|rypadl^ znów zaczynają się mno
&yh, tei iu winna niemało tąkże
tfpinia jubliczęa, która zbyt po
błażliwie jeszcze traktuje kurczy
ciefi. Niechże się ocknie wreszcie
i wystąpi z cafy bezwzględną suro
wością!
A Ł :—? * '
Z księgi głupstw.
Nie ufaj bracie kobietom,
i • Bo to są wielkie ewodnice,
Jeśli Chcesz zmysły postradad,
To Ei^ zakochaj w kobiecie.
^ Zregjuły treymaj »lę zdała,
Jeśli cl spokój twój drogi;
-; Zbliżygz~Stę — albo ożenią,
Albo połamią Ci nogi...
nftę to drogie przytrafi;
• To.młiejsza, flrosną się kości,
I^ca,;gd^ ożenisz się, bratku,
SprBW pcfgrzeb twej spokój noścl.
yfe '
lekach średnich.
izeskiej donoszą o sze
przypominających
wieczne, tem jaskraw
•najWyższych niemal
sfer arystx krącyi krajowej. Oto
dymisyonoi ►any rotmistrz 14 pułku
dragonów,\ ^ugtost baron v. Koller,
syn byłego; lamiestnika Czech, ba
rona Kolbtel w lutym r. b., w
chwili, gdy powracał z pogrzebu
ministerstwie]
1> j w —
lekarze, wyznaozeni przez rząd,
uznali Augusta barona Kollera za
najzupełniej zdrowego na umyśle,
zalecili natychmiastowe jego wy
puszczenie ze szpitala i niezwłocz
ne zniesienie kurateli. Bezpośre
dnią przyczyną wszystkich tych
niecnych zabiegów były jakieś nie
porozumienia spadkowe. Aleksan
der baron v. Koller otrzymał już
dymisyę, prawdopodobnie jednak
sprawa na tem się nie skończy, lecz
doprowadzi do procesu kryminal
nego, który na skandaliczne fakta
rzuci jasne światło.
Wynalazki Szczepanika.
W Brukseli ukonstytuowało się
towarzystwo francuzko - belgijskie
"La textile Szczepanik" z kapita
łem 2.300.000 franków. Towarzy
stwo obejmuje patenty Szczepani
ka we Franoyi i Belgii na wybija
nie wzorów tkackich i urządza trzy
fabryki: w Roubaix, St. Etienne i
Lyonie, Do rady zarządzającej na
leży ośmiu najwybitniejszych prze
mysłowców na polu tkactwa. Pre
zesem jest Leon Dehruyn, który
przez 12 lat był. ministrem prze
mysłu i robót publicznych w mini
sterstwie Vanderperboom. Francya
i Belgia wydają rocznie na wzory
tkackie 22 miliony. Wedle systemu
Szczepanika, będzie można opędzić
to pół milionem i jeszcze zaoszczę
dzić dużo czasu. Próby, przedsię
brane przez towarzystwo w ciągn
kilku miesięcy, wykazały, że wyna
lazek Szczepanika jest epokowym
I w przemyśle tkackim.
Wystawa w Wiedniu.
Wielka wystawa elektryczna od
będzie się w Wiedniu w 1903 roku.
Urządzeniem jej zajmie się wie
deńskie Towarzystwo elektrotech
I niczne, które w ten sposób chce
uczcić dwudziestoletnią rocznicę
swego istnienia. Jak wiadomo
pierwsza tego rodzaju wystawa od
była 6ię w Wiedniu w r. 1883, po
której to Towarzystwo powstało.
Prezydentem komitetu przyszłej
wystawy wybrano prof. Schlena,
urządzona zaś ona będzie w Pra
terze.
HH^MKpencer.
Filozof HH^^Irencer obchodził
80-tą rocmic^swoich urodzin.
Pierwszą swą praoę ogłosił przed
laty czterdziestu. W uroczysto
ściach brali udział uczeni wszyst
kich^ krajów.
O, jest okrutna salachetnych Golgota,
Na której giną pospołu z łotrami
Dlatego tylko, że ich nędza plamią
Zo Ids poskąpił im—złota!
<• Wiktor OomwlicJci.
Nasze agentury.
CHICAGO, ILL.
W północno-zachodniej dzielnicy (w
XVI wardzie), gdzie się mieści główne
nasze "Biuro, interesanci zechcą się poro
zumiewać wprost z admlni6tracyą "Dz.
Nar." p. n. 006 Milwaukee av.,—biuro
otwarte codzień od 8-ąj rano do 8 wieczo
rek " / *
\W północno-zróbodniej dzlalnicy, w
XV wardzia -{lak zwane "Jadwigowo"
etc.) ł^g^nwura mieści się p. n. 27 Kosciu
szKost., u ob. Jana Nowaka.
W połudnlowo-zachodniej dzielnicy, w
IX wardzie, (na Wojciechowie) filia" na
TBza mieści się w składzie p. J. Chmielić-'
kiego, p. n. 683 W. 18th et., oraz u ob. j.
Kozłowskiego, 750 W. 19th st.
W tejże stronie miasta, w X wardzie,
(na t. zw. Kazimierzowie) agenturę objął
ob. L. Serwatklewicz, 1526 — 22nd st.
W tejże dzielnicy miasta, w VI war
dzie, (na t. zw. "Bridgeporcie" agentura
„Dz. Nar." mieści się w lokalu ob. M.
Ilernacki, 910 82 ga ul.
W 291 80 wardach (na „Town of Lake")
agentura mieści sle: w aptece ob. B. Za
lewskiego, p. n. 4647 Ashland ar., I w lo
kalu ob. Andrzeja Nowaczewskiego, 1842
48th st. Mertz, 4759 Frazer st, (w bal
wierni).
South Chicago, III.
Ob. Wojciech B. Dudek, 8702 Commer
cial av., So. Chicago, 111.
Downers Grove, 111.
St. Bobowski, Downers Grove, 111.
Pullman, 111.
Ob. F. Wyrzykowski, Fulton Blok.F,
13., Pullman, 111.
Hawthorne, IU.! okolica.
Ob. F. Młyniec, care of Polish Church,
Hawthorne, (Hyman P. O.) I1L
Kankakee, 111.
Jos. Makowski, 433 Indiana ave. Kan
kakee, 111.
Hammond. Sobieski, East Chicago 1
Whiting.
W. Lewandowski, 43 W. Ogden street,
Hammond, Ind.
Crasrin. IU.
W. Palterek, 1241 63 Court,, Cragin, Iii.
La Sali6*/Bern, Springvalley i okolica.
H. K\mHmŁ££ Orosatst., LaSalle, I1L
Bend, Ind.
Piot^^^^B", "25 Chapin st., South
Bend
I
Pa.
^^^^_.in. Pa. 1 okolica.
1578 Tioga st, Shamokin,
Iclphla. Pa. i okolica.
fowik, 1921 N. 5th st, Phila
'orski, 737 S. Front st, Phila
Fa.
[ttsbnrg, Pa. 1 okolica.
Moke, Pa. 1 okolica.
v Ob. P. Lech, 222 Hanover st, Nantico
ke, Pa.
Mt. Pleasant. Pa., 1 okolica.
Ob. P. Głowacki, box 75 Mt. Pleasant,
Pa.
Jersey City, Passaic, Elizabeth 1 Ho
bofcen, N. J.
Tadeusz Psarski.
Bayonnne, N. J. i okolica.
K. D. Wiśniewski, 84 E. 22nd street
Bayonne, N. J.
Trenton, N. J. i okolica.
Ob. W. Brzeziński,, 203^ Federal st.,
Trenton, N. J.
Detroit, Mich. i okolica.
M. Krzywdziński, 758 Dubois st, De
troit, SI Ich.
Calumet, Mieli., i okolica.
Ob. Jan Adamski, 2002 Calumet ave.,
Calumet, Mich.
St. Louis, Mo. i okolica.
Fr. Skupski, 1120 Cass av., St. Louis,
Ma _ _
Brooklyn, N. Y.
Jos. Jankowski, 482 Warren st., Broo
klyn, Ń. Y. *
Schenectady. N. Y. i okolica.
Ob. Leon Wolski, 547 Centre St., Sche
nectady, N. Y.
Dunkirk, N. Y. i okolica.
F. Rutkowski, 59 Middle Road, Dun
kirk, N. Y.
Buffalo, N. Y. i okolica.
C. Morawski, 110 Beck st Buffalo, N.Y.
Binghamton, N. Y.
Karol Szypulski, 40 De Russey st, Bing
hamton, N. Y.
Ashland, Wis. i okolica.
Ob. A. F. Piniachowski, 114 14 ave.
E., Ashland, Wis.
Milwaukee, Wis. i okolica.
J. Kwaśniewski, 654 Becher et, Mil
waukee, Wis.
Kenosha. Wis i okolica.
K. Nowacki, 170 Lemon str., Kenosha,
Wis.
Ponuabnck, Terryville i Bristol, Conn.
J. Salomon, Pequabuck, Oonn.
» Meriden Conn, i okolica.
K. Krajewski, 25 Grant st., Meriden,
C°nn- ^ . . „
Waterburry, Conn, i okolica.
Ob. Adam Kuźmiński, 30 Abbott ave.,
Waterburry, Conn.
Cincinnati, O. i okolica.
A. Borucki, 1551 Cutter St., Cincinnati,
Ohio.
Toledo, O., i okolica.
A. Gorczycki, 180 Dexter st, Toledo, O.
Hartford, Conn, i okolica.
W. E. Rexj^- 84 Potter street, Hartford
Conn.
Brcmond, Tex. i okolica.
Ludwik Kochanowicz Bremond, Tex.
Baltimore, Md. i okolica.
Jan Herman, 1523 Eastern ave., Bal
timore, Md.
S. Reichel, 315 S. Carolina st., Baltimo
re, Md.
Dnlntli, Minn, i okolica.
And. Szlachciak, 113 First avenue, Du
lut, Minn.
North Seatle, Wash.
Karol Schmiedenhausen, 1610 First av.,
North Seatle, Wash.
New Bedford, Fall River, Fonton Mass.
Warren, Providence.
W. A. Petzl, 86% Blick St., New Bed
ford, Masa.
Boston, Newton, Mass.
J. Romaszkiewicz, Williams st, New
ton Upper Falls, Mass.
KAZIHFRZ slużyński,
pierwszy
.. ..POLSKI 8KEAD ...
Eapelnszy Męzkfoh
I przyborów
toaletowych!
Tttfej, Bił gfaltfNbllf t
Prayjdicto aią p»««jco»»ót
633 Milwaukee Avenue, bllzko Augusta ulicy.
DR. JOZEF P. ZALESKI,
4647 S. Ashland Avenue.
60DZIXY OFISOTVEf od 8 do 9ej rano; od 1 do 2ej po południu; od Gej wiecaorem*
NA BRIDOEPORCIE: w aptece ob. Kalinach (w domu Piotrowskiego), 3121
8. Morgan etr., od 8 do 5ej po południa.
STATE
nsary.
76 E. Madison St., CHICAGO, ILL.
Kadźcie się starych lekarzy.
ukończył z wys.,i:im odznacza
niem niemieckie i amerykańskie uniwersytety, ma ułaęoletnio doiwiadoaenie,
jeel autorem, profesorem i specyalistą w leczoniu sekretnych, nerwowych 1 chro
nicznych chorób. Tysiące młodych ludzi uratował od niechybnej śmiorct, przywró
ciwszy im męzkość i uczyniwszy ich szczęśliwymi ojcami.
TTfr»ar»rvn<ł nerwoweortahlenia,nadużyciesy^raa,wjwer
U L'lu-vUllcl lil\. Z>lVUoL j pane siły życiowe, przewrót w pojęciach, nie*
chęć do towarzystwa, brak energii, przedwczesny upadek ducha i kuaąze* To
wszystko jeat skutkiem grzechów młodości i nadużycia. Choćby choroby tebyiy do
piero w rozwoju, to pamiętać należy, że rychłor dojrzewają. Nie dajcie się powodo
wać wstydeih, lub dumą, aby usunąć te choroby. Niejeden młodzienieo zaniedbywał
leczenia, aż było zapóźno i śmierć zażądała ollary.
7oratfliwfl płinrnW jak zatrucie krwi w różnym stopnia -w
Leli el/ill VV t3 I/JIUIUUY pierwszym, drogim'i trzecim; nabrzmie
wanie gardła, uosa, kości i wypadanie włosów, jak również struktura, ej atitis t
orchitis, wszystko to leczymy prędko, starannie 1 wytrwale. System kuracyl tych
chorób w ten sposób urządziliśmy, że chory nie tylko czuje ulgę, ale zostaje zupeł
nie uleozonym.
Zastanówcie się, dajemy zupełną gwarancję kompletnego wyleczenia choroby,
której podejmujemy się. Jeżeli kto mieszka po za miastem Chicago, niech napisze, a
wyślemy mu arkusz z zapytaniami. Jeżeli chory właściwie opisze swoją chorobę, to
wyleczymy go listownie. Lekarstwa gą opakowane w skrzynkach w ten sposób, że
nie zwrócą niczyjej ciekawości.
Lekarstwa darjpo w wyzdrowienia.
Zapraszamy do naszego zakładu takich chorych, których nikt poprzednio wyle
czyć nie potrafił, aby spróbował naszej metody, która nigdy nikogo jeszcze nie
wiodła.
Godziny ofisowe: od 10 rano do 8 wi
W niedziele tylko od 8 do 12.
f-*-- =
Fp,. Vcdvar?ka ii.
FABRYKANCI....^.
Marmurowych, Granitowych I Kamień
Pomników, Nagrob1
- . r
OfrodMń 1 nsnystkiero w ten zakres wc
PO CENACH MOŻLIWIE NAJNI
Statuy są naszą specjalnością.
Za pracę ręozjrmy
Pomiędzy czesko-polskim katolickim no»
wym i starym cmentarzem napracciw bra^
my nowego cmentarza.
NILES, COOK CO., ILL. ™»>»M"p.iS
S. TYRAKOWSKI,
Zegarmistrz i
Najlepsze miejsce do zakupywania
Zegarków, Pierścieni^ Kolczyków itp.
Ślubne obrączki dostaniecie u mnie
/
- taniej i prawdziwe złote.
Wyrabiam odznaki dla towarzystw dobrze i tanio.
715 W. 18-ta ulica, v Chicago, 131.
Fotografie....
Jedyny pierwszorzędny zakład
na północno-zachodniej stronie
miasta, urządzony na wyższą ska
lę i wzorowo, udoskonalany stale
od lat 11-tu; zadowolni każdego
tak sumiennemi cenami, jakoteż
artystycznem wykończeniem ro
bót w najrozmaitszych stylaoh.
W. NIKLAS & Co.
539 ffliłwaukea av..

FRANK HAIDUK, |
Polski przedsiębiorca pogrzebowy, jg
Kontaktob Budowxiczv. 0
>'a Składzie węęlo i di zon o.
8756 Exchange fve., So. Chicago. &
Tel. So. Chicago 252. 5
O
Środek na suchoty. Warnera
białe wino z syropu smolnego,
najlepsze lekarstwo na kaszel, wyleczy
przeziębienie, jeśli używany w czas, w
jednym dniu. 125c. i 50c.
| Dr. K. MIDOWICZ, j
♦ Telefon Monroe 495 wolny. ♦
f ©
$ Miekzkaxi2 1 Ofis : +
% 699 Noble St., róg Blackhawk Si. 2
» ♦♦♦♦♦♦
Fr. Gremberkiewicz,
Nowy Skład Rzeźniczy.
Wielki wybór róż 11070 mięsiwa, wr;dlin, kiełbas
i drobiu. Wezystko świeże i smaczne. [Ssl
1006 N. Hoyne Ave., Chicago.
FR. BACZMARZYŃSKI,
1012 Koyne Ave*
Najlepsza sposobność dostania dobrego
"WISE BEER" z browa«u J. Phors* Brcs.
....POPIERAJCIE SWEGO KODAKA....
Fr. Baczmarzyfiskiego.
OTWÓRZCIE OCZY!
Wasz stary znajomy
H. KVASNICZKA
otworzył nowy skład mebli, pleców itd.
pod no. 1333 W. 22nd Street.
przy California Ave.
' V .
, I

xml | txt