OCR Interpretation


Dziennik narodowy. [volume] (Chicago, Ill.) 1899-1923, May 31, 1900, Image 5

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045097/1900-05-31/ed-1/seq-5/

What is OCR?


Thumbnail for

$ '} To i owo z Chicago.
■ * / i -o
Dziarpochnurno^-frieczorem
deszcz.
*** Na jutro prorok znowu prze
powiada pogodę..
W kościele św. Wojciecha
przystąpimy y •wczoraj dzieci do
pierwszej komunii.
Niejaki Smith, liczący lat
65, umarł wczoraj nagle na ulicy,
skutkiem udaru słonecznego.
Rada szkolna nie przyjęła
projektu podwyższenia pensyi nau
czycielom tutejszych szkół publicz
nych.
Zarząd biblioteki Zw. N. P.
postanowił urządzić piknik w poło
wie lipca. Dochód "przeznaczony
będzie na zakup nowych książek.
Piorun uderzył wczoraj w
komin domu p. nr. 047 przy Han
cock ulicy, skutkiem czego pow
stał pożar, który jednak wkrótce
ugaszono.
Majówka dzieci z parafii św.
Trójcy odłożona została na dzień
11 czerwca z tego powodu, że 4-go
czerwca odbędzie się piknik na do
chód szpitala polskiego.
Wczoraj zetknęły się dwa
wagony kolei elektrycznej przy
rogu Devon ave. i Perry st., wsku
tek czego przeszło 12 osób zostało
mniej, lub więcej poranionych.
We wczorajszej paradzie
przyjęło udział od 8 do 10.000 lu
dzi. Na czele szli członkowie
"Grand Army", za nimi gwardya
narodowa i wielo innych towa
rzystw.
**# W poniedziałak opuszcza na
bzc miasto i udaje się w rodzinne
strony pani Szymańska. W Balti
more p. S. siada na okręt i zwiedzi
poznańskie, głównie miasta Szubin
i Opilno. Szczęśliwego powrotu.
Kośc\óJ baętyski Bethesda,
znajdujący się p$zy rogu 34-tej i
Armour ave., zgorzał do szczę' u.
Szkoda wynosi przeszło §100.0C
Budynek był.drewniany. rarćtfi&,-v
nami tego kościoła byli wyłącznie
,negrzy.
| } Inspektorzy'policyjni Hart
nett, Kalas i Heidelnieyer, których
| stanowiska zakwestyonował sędzia
J' 9 Tuley, nie dostają teraz swoich
* | pensyj. Xomptroller Iverfoot żąda
r ł poprzedniego pozwolenia od sę
dziegO Tuley na wypłacenie pensy i.
IBV *
t » Na żądanie A.^Jankowskie
^go, utrzymującego skład mebli na
4 ®panalport ave., został aresztowany
| .przez konstabk Krystiana Charles
fMiller, pod zarzutem'sfałszowania
' dokumentów. SędfeiaJLaBuy ode
słał go do więzieni^, ] >owiatowego.
Klercy pracujący w składach
bławatów, urządzili wczoraj bal,
z którego dochód przeznaczono na
agitacyę, mającą ni celu skrócenie
caasu pracy, a mianowicie, aby
interesy zamykano we wtorki, śro
dy i piątki o godzinie 6-tej wieczo
rem.
Fred. Moore nie chciał zdjąć
kapelusza w teatrze Olimpie, wsku
tek czego między widzami powstał
krzyk: "Zdjąć kapelusz". Gdy po
mimo to Moore nio chciał usłu
chać, został aresztowany. Sędzia
^ ' Prindeville skazał go na $3 kary i
Koszta sądowe.
V / -j; **# Jak zyzwyczaj — w dniu
•' dziękczynnym, tak i wczoraj odby
^ rły się wyścigi cyklistów. Z tą jed
nak różni<?ą, że bardzo mała tylko
ilość osób przyjmowała w tem u
dział. Zaledwie 9-ciu stanęło do
konkursu i odbyli jazdę na prze
strzeni 100 mil.
Sprawa lir. Toulouse Lau
trec, o której kilkakrotnie pisaliś
my, jeszcze nie skończona. Otrzy
mał on teraz pozwolenie wniesienia
apelacyi do wyższego sądu związ
kowego i to na koszt rządu, ponie
waż nie ma dosyć pieniędzy na
opłacenie kosztów.
Wielu z tych, którzy zostali
nominowani enuuieratorami w
dzielnicach, zamieszkałych przez
ludność napływową, nie chciało
przyjąć nominacyi z tego powodu,
że nie są wstanie porozumieć się z
mieszkańcami, nie mówiącymi po
angielsku, Na ich miejsce nomi
nowano nowych.
Nie miłym pacyentem dla
dentystów jest Johw Coreonan.
Z bólem zęba udał się ®n do den
tysty dr. Bolack i prosił o wyrwa
nie swego trzona. Ponieważ ząb
był nad psu ty, więc przy operacyi
korona oc1 łamała się. Za topacyent
wypoliczkował dentystę. Awantur
nik został aresztowany i w sądzie
skazany na zapłacenie $5.
Z polityki.
W hotelu "Sherman House" od
było się tajne posiedzenie przewód
ców demokratycznej partyi i poru
szono tam sprawę kandydatury
majora Harrisona na urząd guber
natorski. Członkowie komitetu po
wiatowego z Cook przedstawili
kandydaturę Ortseifena, który za
mierza ubiegać się o nominacyę na
konwencyi stanowej i, zdaniem je
go przyjaciół, zwycięży innych
swoich konkurentów. Dotychczas,
ile razy 6tan Illinois miał guberna
tora demokratycznego, ten zawsze
pochodził z Chicago, więc i tym
razem nie będzie inaczej. Zresztą
"bob" Burkę, jeden z bosów miej
skich, utrzymuje, że Harrison sta
nowczo przyjmie nominacyę; po
wiedział on wprawdzie, że "nie
będzie się starał", ale jak mu "bez
starania" dadzą nominacyę, to ją
chętnie przyjmie.
Odezwa.
Uprasza się wszystkich naczel/
ników i podnaczelników gniazd i
towarzystw sokolich o łaskawe
przybycie na wielkie zebranie do
hali Pułaskiego pod num. 800 So.
Asland Ave., w sobotę wieczorem,
dnia 2-go czerwca, r. b. w celu uzu
pełnienia grona nauczycielskiego
i przystąpienia do ostatecznego
opracowania kursów gimnastycz
nych. Ponieważ rozchodzi nam
się o to, byśmy na równi stanąć
mogli z sokolstwem innej narodo
wości, przeto każdy naczelnik/ i
podnaczelnik każdego poszczegló
nego gniazda powinien poczytać to
za swój obowiązek i koniecznie
przybyć na to zebranie. Czołem!
— Adam Osiński, prezes; Mieczy
sław Durski, sekretarz; 572 Noble
słr.
Zawiadomienie.
Nmipjszem zawiadamiam daw
nych członków, jako też dobrze
..ij '.u/n •Aiiodziwi polską, że kółko
dx".^, imienia Henryka Sienkiewi
cza dostało zreorganizowane i po
wolne ruzad do życia, a jako
pier ;zn ooznaka swego istnienia
założyło własną czytelnię, która w
jak na >\rótszym czasie zostanie o
twarta .tin użytku swych członków,
jako też uwbliczności polskiej w ce
lu szeżeińa oświaty i wskazywania
drogi do wolności przez zao
patrywenie (swych czytelników w
przykładne dzieła słynnych pisarzy
polskich. Mórykolwiek więc po
lak ma zamiji przystąpić do towa
rzystwa czysta Nar. Pol. aby w gro
nie swych rodaków pracować dla
dobra nieszczęśliwej Ojczyzny Pol
ski niech przyjdzie na posiedzenie
tegoż Kółka kttfre się odędzie dnia
1-go czerwca 19l)0 roku w hali pa
rafialnej Matki \jBoski Częst., przy
20-tej i S. Ashlahd ave., Chicago,
111. — Fr. K. Svoboda, Prezes. J.
Godlewski, Sekr. prot.
Zaproszenie.
Polska demokratyczna organiza
cya powiatu Cook zaprasza wszy
stkich delegatów z łona poszcze
gólnych klubów polskich demokra
tycznych w Chicago i okolicy na
wspólną naradę do głównej kwate
ry demokratycznej, 146-147 E. Ran
dolph St., w czwartek d. 31 maja
r. b. o godz. 8-ej wieczorem punk
tualnie. Ponieważ czas prawybo
rów bliski i delegaci do różnych
konwencyj potrzebni dla tego po
żądanem jest, aby polacy porozu
mieli się pomiędzy sobą dla wspól
nej akcyi. — A. J. Kowalski, Pj-ez.,
J. M. Nowicki, Sekr.
l)la drukarzy.
Posiedzenie Stowarzyszenia Dru
karzy Polskich odbędzie się dziś
wieczorem w hali zwykłych zebrań.
Wszyscy powinni być obecni. —
J. Chonarzewski, Sekr.
* -
Odwiedźcie Fr. Jagłę, 40 La
Salie ul.
Pierwszorzędny Saloon w śród
mieściu, zawsze świeże przekąski i
obiady. Popierajoie swego rodaka.
[ii«25c]
Najlepsze prawdziwe złote ślub
ne obrączki, zegarki, kolczyki,
pierścionki łańcuszki i t. p. sprze
daje znany skład złotniczy K. Sta
chowskiego 533 Noble st., naprze
ciwko kościoła św. Trójcy.
U piekarza.
— Cóż to, w chlebie z pańskiej
piekarni znaleziono szpagat; w ga
zetach o tem pisano.
— Czeladnik zgubił, wielka
rzćcz! Gdy raz ten sam czeladnik
upuścił w rozczyn talara i talar po
szedł w chlebie na miasto, to nic
gazety o tem nie pisały 1
Co piszą inne pisma?
Zgoda:
"Ludzie choćby uczciwi ale obo
jętni na sprawy narodowe również
są szkodliwi, jak ludzie źli i prze
wrotni. "Jeżeliś ani zimny ani go
rący — wypluję cię z ust moich".
Są to słowa Jezusa Chrystusa. A
jednak tylu wśród nas jest obojęt
nych !"
Kuryer Polski pisze, że lajbor
gan zmartwychwstańców stwierdza
za "Polakiem w Ameryce", że po
mimo uchwał zapadłych na sej
mach kilku polsko katolickich or
ganizacyi, które postanowiły stwo
rzyć jedną wielką federacyę, myśl
ta ani na jeden krok nie postąpiła
naprzód. Powinno to być przestro
gą dla tych panów z obozu konser
watywnego, którzy federacyę taką
stworzyć chcieli jedynie w celu
"zmarnowania liberałów", że nie
tylko lud, ale i znaczna część przy
rodzonych jego kierowników tego
celu nie uznaje'i-go nie. popiera.
"Mapaówanie" pracy innych, choć
yby 'z odmiennych pochodzących
pobudek, jest czynem zawsze złym
i fakt, że federacya o podobnym
celu zawiązać się nie dała, notuje
my z przyjemnością jako objaw
wielce dodatni. Hasłem wszystkich
winno być budować, nie burzyć.
Sokoli w Pittsburgii.
Pittsburg, Pa., 26-go maja. —
Gniazdo Sokołów w Pittsburgu,
Pa., odbywa regularnie ćwiczenia
gimnastyczne w własnej swej hali
co wtorek i piątek wieczorem, Za
inicyatywą wielkiego miłośnika so
kolstwa. p. L. Tęrskiego, w dniu
25 b. m. zebrało się grono śmie
tanki pittsburgskiej obojga płci z
szanownym cenzorem Z. N. P. na
czele i zrobiło wycieczkę do hali
sokolej dla dodania pohopu i ani
muszu dzielnej tej młodzieży w jej
szlachetnej pracy.
Był to piękny widok, kiedy to
warzystwo to wchodziło do hali, a
dzielna młodzież, zaskoczona tą
niespodzianką, znajdowała się przy
pracy. Jakoby dotknięta rószczką
czarodziejską, piorunem utworzyła
szpaler, i z 22 piersi huknęło na
powitanie gości: "Czołem".
Goście zajęli miejsca na estra
dzie, a młodzież na komendę swego
naczelnika, młodego p. Terskiego,
rączo zabrała się do dalszej swej
pracy. Z podziwem patrzeliśmy na
trudne i zawiłe sztuki gimnastycz
ne, do których każdy sokół z uśmie
chem na ustach przystępował, sta
rając się wiernie naśladować swego
naczelnika, który formalnie ma
giczne sztuki swym druhom poka
zywał i zmuszał do naśladowania.
To też nie bez racy i panie nagra
dzały dzielną tę młodzież oklaska
mi.
Na zapytanie, skąd się ta mło
dzież w tak krótkim czasie nau
czyła tak trudach sztuk, każdy
odpowiada — "to zasługa naszego
naczelnika".
Sz. cenzor, który jest dobroczyń
cą sokołów, bo sprawił im cenne
narzędzia gimnastyczne i chętnie
pomaga, gdzie potrzeba, oczarowa
ny widokiem, jaki mu się przedsta
wił, zauważył słusznie, iż hala po
winna być odnowiona i odmalowa
na. "Dajcie halę odmalować, a ra
chunek proszę przesłać do mnie"
— oto słowa cenzora.
Cześć Ci, szanowny cenzorze, iż
umiesz ocenić chęci i pracę tej
młodzieży, która Cię bezwarunko
wo pokocha jak ojca. Główny na
czelnik, p. Porzych, podziękował
szanownemu cenzorowi za wspa
niałomyślność, a gościom za nie
spodziankę. Drużyna pożegnała
wszystkich gromkiem "Czołem".—
Jeden z Obecnych.
Najpiękniejsze paryżanki.
Jeszcze przed otwarciem wysta
wy wszechświatowej ma być roz
strzygnięte pytanie: kto jest obec
nie najpiękniejszą kobietą nad Se
kwaną? Paryski "Gil Bias" otwo
rzył taki konkurs — chodzi nie-;
tylko o rysy twarzy, ale o kształty,
o ruchy, o wyraz. "Jury" złożone
jest z poetów, malarzy, rzeźbiarzy,
aktorów, powieściopisarzy i....
krawców. Współzawodniczek bę
dzie bardzo dużo, ale wybranek
— tylko trzy. W gronie 6ędziów
znajdują się: Sara Bernhard jako
przewodnicząca, malarze Henner i
Bessard, powieściopisarz Catule
Mondee, Rodin, twórca pomnika
Balzaca, rzeźbiarz Fałguiere, dy
rektor opery Galhard i czterech
WnM
przódstawicidli rr^ud^^jrłówn.j
grodą jest 5.000 franków coli
wyprawa za 3.(KX)^r., dwie np ^ęp
ne — po 3.000 fr. Zajńsały się już
Betki "piękności". Podobno naj»
więcej szans mają; włoszka Marya
laBetta, polka )£atarzyna Boiow
ska i angielka miss Edua Robert
son, córka dra Robertsona, który
przed 'f.ttWIlft" laty spadł ze szczytu
Mont Blanc.
Słońce i inflnoiiza.
Zajmującą teoryę wygłasza le
karz berliński dr._ Ruheman.
Twierdzi, że przyczyną tegorocznej,
nadzwyczaj silnie występującej in
fluenzy, jest wielki brak promieni
słonecznych, który panował zwłasz
cza w styczniu. Według spostrze
żeń statystycznych obserwatoryum
meteorologicznego, słońce świeciło
tylko przez 9:8 godzin, zaś prze
ciętna liczba ośmioletnich spostrze
żeń w miesiącu styczniu wynosiła
30:4 godzin. Tt) 9:8 godzin świece
nia promieni słonecznych przypa
dają w pierwszej połowie stycznia,
w której wypadki inlluenzy nie
były takie liczne, gdy natomiast od
16 do 31 stycznia słońce zupełnie
nie świeciło i w tym też czasie epi
demia wzrosła znacznie. Słońce
jest bowiem najgroźniejszym wro
giem bakteryj, a jego światło, jak
stwierdzono, niewątpliwie działa
zabójczo na wszystkie Zarazki.
Chieagoski kanał sanitarny
zamknięty.
Popłoch spowodowany doniesie
niem, że wskutek skarg właścicieli
okrętów, sekretarz wojny Root,
myśli zamknąć sanitarny kanał
chieagoski, to ogromne dzieło no
wożytnej inżynieryi, nie był zaiste
daremnym. Oprócz tak olbrzymiej
sumy pieniędzy, jaką pochłonęło
to przedsiębiorstwo, a jaka w po
dobnym wypadku stracona byłaby
bezpowrotnie, jedna nasuwa się
rzecz wiele więcej wagi mająca dla
mieszkańców naszego miasta, —
stan zdrowotny jego i wzrost przy
szły, w którym to delu miliony wy
znaczono. O zdrowotny stan tego
ogromnego środowiska handlu i
przemysłu ro^chojlai się. Ktoby
wówczas osiedlał się w mieście,
które niszczyłoby ta w każdym, co
ma najdroższego — zdrowie i życie
swoich najbliższych i swoje. Co
być może lepszego nad dobre zdro
wie, od którego "prawie większość
reszty zależy. Powrócenie do pierw
szych nieznośnych warunków było
by początkiem końca, zupełnie jak
z człowiekiem, którego system jest
zrójnowany, i z którego zbyteczne
cząstki nie mają odchodu. Każdy
prawie wie, jakie skutki pociąga za
sobą zatwardzenie, że nie tylko
ciało, ale i umys* na tem cierpi.
Ból głowy, rznięcie \r żołądku, zie
niwiałość i słabość po całem ciele;
zniechęcenie, złe sny, obolałość we
wnętrznych organów, a zwłaszcza
wątroby i nerek — to są skutki za
twardzenia. Zwłaszcza latem staje
się choroba ta i pochodzenie z niej
niebezpieczniejsze dla człowieka,
tak jak cały kanał dla miasta. Dla
człowieka jednakże jest "pomoc
snadniejsza, niż przeciw kanałowi,
który może używać znany i wy
próbowany Trinera Am. Elixir
Gorzkiego Wina, który można na
być u aptekarzy lub u fabrykanta
Józefa Triner, 437 W. 18-ta ul.
Chicago, 111., i który jest nie tylko
wielce popularnym, lecz także nie
zawodnem lekarstwem przeciw po
dobnym chorobom, nawet przeciw
najbardziej zastarzałym, zwłaszcza
wątroby, żołądka i nerek i wszyst
kich wewnętrznych organów; czyści
krew i rozjaśni umysł. Tu jest po
moc pewna, lecz jak pomódz mia
stu Chicago przed tem, co je ocze
kuje, jeżeli sekretarz Root napew
no myśli o zamknięciu kanału
sanitarnego. Musimy zaczekać— i
zobaczyć.
Morderstwo w wagonie.
Na południowo-wschodniej linii
kolei żelaznej, niedaleko od Cary
cyna, spełniono niesłychanie śmia
łą zbrodnię podczas biegu pociągu.
Na jednej ze stacyi do pociągu
wszedł bogaty kupiec miejscowy,
Kaszczenko, który., jak się później
okazało, wiózł ze sobą 40.000 rubli
i zajął oddzielny przedział I klasy.
Do tego samego wagonu weszli też
oficer i duchowny prawosławny,
którzy zajęli sąsiedni przedział.
Kaszczonko prosił konduktora, aby
nie budził go w nocy, i zamknął się
w swoim przedziale. Przed stacyą
Buturlinówką nadkonduktor, ob
chodząc wagony, zastukał do prze
działu Kaszczenki, a nie otrzy
mawszy odpowiedzi, otworzył prze
dział kluczem, -który miał przy so
bie, i znalazł na podłodze trupa
Kaszczenki, leżącego w kałuży
krwi. Przytomny nadkonduktor
nakazał służbie pociągowej poza
mykać wszystkie .wagony podczas
JL r
K biegu pociągu, nie podnosząc aiar
' i na stacyi Buturlinówce wez
wał żandarmów. Zrewidowano
wszystkich pasażerów, przyczem
< że sąsiedzi Kaszczenki,
oncer i duchowny, byli to przebra
ni złoczyńcy, przy których znale
ziono narzędzia zbrodni i pienią
dze, Zbrodniarze przyznali się do
winy.
Wiadomości dla Farmerów.
Ponieważ dużo Polaków udaje
się w tyin czasie na farmy, prze
to ostrzegamy ich, by nie kupo
wali gruntów piasczystych, bo te
chociaż z wiosny jako tako wy
glądają, to jednak przy żniwach
niema co zbierać i ani trawa nie
urośnie; jedyna polska kolonia,
która ma najlepszą czarną zie
mię, jest Clark County, Wis.,
tam piasków nie znajdziecie.
Przeszło 1000 polaków, osie
dlonych w Clark County, bogacą
się i nie potrzebują uciekać ze
swoich farm, jak to się dzieje w
okolicach piaszczystych, a my
sprzedajemy taniej naszą najlep
szą ziemię, niż inni sprzedają
piaski. Cena naszych gruntów
w Clark County jest od 3 do 5
dolarów za akier, na 10 lat wy
płaty; robotę zapewniamy każde
mu kupującemu.
Po książki i mapy zgłoście się
do
Maryana Durskiego,
660 Noble ulica, Chicago.
POTRZEBA.
T)OTRZEBA dziewcząt maszyniarek i
-®- ręcznych do ubrań dziecinnych. 548
N. Robey blisko Division st. J. Aaron. [*c
POTRZEBA aptekarza polaka do za
wiadowania apteką, musi być trzeź
wym i posiadać dobro kwalifikacye, zgło
sić się do doktora Słomińskiego, 982 N.
Jloyne ave. [81m]
POTRZEBA dobrego zecera. Stała pra
ca. Zgłosić się do drukarni "Telegra
fu" 801 S. Ashland ave. [lc]
\A SPRZEDAŻ pierwszorzędny salon
w pol3kiej okolicy. J. C. M arson, Ki up
ka's Hal), Augusta i Courier. [lc.]
Na sprzedaż na wypłatę:
Lota i Dom (cottage) na Wood st. $1.300
Lota i Dom na 4 mieszkania, Ash
land ave $2.000
Lota i 2 Domy 10 mieszkań, Cor
nellia st $4.600
Lota 1 Dom w Avondale na mie
sięczno spłaty $10
Lota i Dom3-piętrowy na Jadwigo
wie, na wymianę na małe proper
ta albo loty.
Farm a 40—80 akrów z budynkami,
na długie lata odpłaty.
Karty okrętowe do i z Europy za.. $42
Pieniądze wypożyczam po 5-6 prcL
Adam Majewski, 554 Noble st.
Na sprzedaż bardzo tanio.
848 SWAN STR, 2-piętrowy dom z
dwoma mieszkaniami, tylko $50 gotówki,
resztę rentem.
4635 LINCOLN STR., 2-piętrowy dom
z 5-ciu 4-pokojowemi mieszkaniami, dłu
ga lota, tylko $50 lub $100 gotówki, resztę,
rehtem. Jestto dobra sposobność do
przyjścia do własnego domu na bardzo
dogodnycłf warunkach.
PIĘKNE LOTY w polskich okolicach,
Elston i Bernard aves., rvlko $5.00 go
tówki i $5.00 miesięcznie; domy buduje
my podług Waszego gustu.
Piszcie po illustrowane plany.
Ofls przy Elston i Bernard aves. otwar
ty w niedzielę.
HABERER & DELF0SSE,
95 Washington str. Chicago, 111.
NA SPRZEDAŻ.
Loty na Paulina ulicy po $600
Lota przy Humbold Parku $700
Dom na 4 familio i Lota na Wa
bansla ave„ za $2.500
Lota i 3 piętrowy dom murowany
na 6 familii za 4.500
Lota rogowa za 800
J. B. PALLASCH, 566 Noble St.
Wypożyczam pieniądze na najniższy procent na
realności. Agentura zabezpieczenia od ognia,
wysełka pieniędzy, zmiana dobr i farm 1 specyali
eta rob6t notaryaJnvch.
\ % \ *
sA *4-3, o, Ar
Vs*;* A. V %
"%^4\ % %
%
' i. h. <9 xl *.
K łp. % V ^ \ °S %
a % w % % % v •
O- . V> O -> -• J vi,
/ XSK
%%■
Fotografie....
AA/WVVV\^WWSAAAAAA/VSAAAA/<
Jedyny pierwszorzędny zakład
na północno-zachodniej stronie
miasta, urządzony na wyższą ska
lę i wzorowo, udoskonalany stale
od lat 11-tn; zadowolni każdego
tak sumiennemi cenami, jakoteź
artystycznem wykończeniem ro
bót w najrozmaitszych stylach.
W. NIKLAS tt Co.
589 Milwaukee av..
przez okolicznościowe zakupno
nabyliśmy za blisko pół ceny wielką ilość damskich i męzkich zegarków złotych I
srebrnych, najmodniejszych łańcuszków, pierścionków, kolczyków i t. p. I będziemy
wysprzedawać z bardzo małym zyskiem, ażeby jak najrychlej wysprzedad,
Hęzkie szczero-srebrne zegarki z im.
17-rubinowym workiem i pa
tentowym regulatorem po.. *pO» / O
warte $14.00 do $16.00.
A/VWWWWWVWWWVWSA^.'W
Damskie złote 14 kar. zegar- <j»Q
ki, gwarantowane 30 lat, po / %J
warte $10.00
^✓W\A^W\A^WV\AAA/W/VS/WW^
Męzkie złote zegarki, gwarantowane 20
• lat z im. 17-rubinowym werkiem i
patentowym regulatorem
warte $20.00 do $22.00.
Najmodniejsze dęto-złote (Oold-Fllled)
uamskie łańcuszki do zegarków (dłu
gie). gwarantowane na 5,10,15 1 201aL
po 81.U5, 82.50, $3.50 i $5.00,
warte od $8,00. do $10.00.
Hęzkle bardzo modne deto-złote (ttold
Filled) łańcuszki, gwarantowane na 5
do 20 lat, od 95 c. do 80.00, warte od
$2.50 do $10.00.
Rozmaite złote i srebrne wyroby po bardzo nizkich cenach
w Składzie złotniczym i zegarmistrzowskim
K. STACHOWSKIEGO. 533 Noble Street.
Naprzeciwko kościoła św. Trójcy.
Teliphoki Canal 78..
B. J. ZALEWSKI,
t
785 So. Paulina St., - Chicago, lii. #
Dyrygent Clłdrdw Śpiew, i Orkiestry Polskiej. £
Wielki wybór out do ipiewn, Jako to: solowych, chórowych itd. 200 sztuk teatralnych z ory- ^
ginalną muzyką lut Kwoją. Orkiestrowanie nut do iplewu teatrów lub orkiestr. Przyjmuje za- a
mówienia aa koncerty, teatry, bale, pikniki etc. Wszelkie namówienia w zakreete śpk-wu 1 mu
sykl, czy to ■/. prowincyi lub z miojaca, wypełniam azy Wto,akuratnie i po eenach umiarkowanych.
Dopiero oo wyszedł z druku: £
"Oj ten Mazur, Czysta bieda", przez B. J. Zalewskiego. ♦
Na Fortepian cena 50c. Na Orkiestrę z 10-ciu gi. inetr. $1.50* J
❖♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
! L. McKIBBEN, t
♦ ♦
♦ 632-634-036 Milwaukee Avenu;
^ ....WIELKI SKŁAU....
+ mebli, karpefów,
♦ pieców. wfakftwj
dla dzieci; iodb
♦ "\viii itp.
A Możecie z naszego składa
umeblować kompletnie swój
Jdom i zaopatrzyć we wszy
stkie potrzeby.
Dostawiamy szybko i starań- ^
nie do domu. ^
Polaoy klercy do obsługi polskiej publiczności. ^
Ą
Wszystko najmodniejsze — tanie 1 trwale. ^
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
^oclace Żadnego bólu przy
TEEljlJNSj0 -^ząbkowaniu dzieci.
Przewiązując d/lei ku szyjkę naszą mapiczną aksamitną tasiemką, bólo u dzieci przy
ząbkowaniu ustępują natychmiast. Tysiące poświadczeń.
50c. Można dostać we wszystkich aptekach albo 412 Ogden Building.
■•4 ^ *'• <r>.
Czy wiecie,
gdzie można k\yic 'tula ■*. gotówkę
lub na wypłaty '-loganokłe
Meble, Piece i Karpety?
Jeżeli nie wiecie, to spytakie atą koralviefc
wlekbądź, a nap®irno poKid Wam: laioio ao
tkiadu zwiqekowcjfc.
W. SZYMAŃSKIEGO,
624*628 Blue Island A*., Chicago.
KAZIMIERZ SLUŻYŃSKI,
PIBRWSZY
.... POLHKI SKŁAD. ..
Kapelnszy Męzkich
1 przyborów
toaletowych!
TanbJ, all cUiielndzifJt
> Prayjdicie elą przekonać!1
633 Milwaukee Avenue, blizko Augusta ullcy.
DR. JÓZEF P. ZALESKI,
4647 S. Ashland Avenue.
GODZINY OPISOWE: od 8 do 9ej rano; od 1 do 2ej po południu: od 6eJ wieczorem,
NA BRIDGEPOKCIK: w aptece ob. Kall wach (w domu Piotrowskiego), 8121
8. Morgan str., od 8 do 5ej po południu.

xml | txt