OCR Interpretation


Dziennik narodowy. [volume] (Chicago, Ill.) 1899-1923, November 29, 1907, Image 2

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045097/1907-11-29/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

DZIENNIK NARODOWY
738 Milwaukee ave.
pismo pnlltycliif, spoleczne. litera
ckie, pHNwifrone sprawom Polak?w
laralesikiiljch w Ameryce.
WYCHODZI CODZIENNIE
(pr?cz niedziel i s\vh)t uroczystych).
JPEENT>1 KRATA WYNOSI Z G?KTi
W Stanach Zjednoczonych na Prowincji:
Na rok $3.00
Na p?l roku 1.50
Na trzy miesiace 0.75
1>0 El* KOPY I KANADY:
Na rok . ....$4.50
?>a p?l roku 2.40
Na kwartal 1.20
W MIKSCIE PRZEZ POCZT?
ta suma cena jak do Europy.
W MIESCIE PRZEZ ROZNOS1CIELI:
Na tydzien ?...6c
Pojedynczy numer lc
SKLAD DYREKCYI:
M. Durski. Prezes.
Jan Hibner. Wiee-prezes.
W. Tobinski. Sekretarz.
K. Lagodzinski, Kasyer.
C. Duzewski, C. Brukwickl.
M. Uzeszotarski, W. Jaworowski,
H. .Mankowski.
J. M. SIENKIEWICZ, .Manager.
THE POLISH NATIONAL DAILY
DZIENNIK NARODOWY
A daily newspaper devoted to the a<lvenee
ment of the Cilizeas nf the U. S. of l*olish
orlgin.
TERMS OF SI7BSCRIFTION8:
By carrler 6c per week
By Mail $3.00 per year
PHILIP M. KSYCKI. Advcrtinlng Manager.
TELETHONK MON KOK 718.
Entered at I'oat Office at Chicago, 111.
as Second Class Mattcr.
NASZE SWIETO. .
Chicago, 29 listopada.
W kazdym domu polskim, po
dobnie jak w amerykanskim, roz
legaly sie wczoraj glosy wesela i
radosci wsp?lnej. A bardzo malo
bylo wczoraj ludzi, kt?rzyby nie
mogli uzyc odpoczynku po pracy
na kt?rej zycie spedzaja.
I starzy i mlodzi, mezczyzni,
kobiety i dzieci, kr?tko m?wiac:
cale wychodz two polskie w Ame
ryce bralo udzial w swieceniu
Dnia Dziekczynienia obchodzo
nego uroczyscie w calym kraju.
Starzy i nowi przybysze calem
sercem brali udzial w tej narodo
wej amerykanskiej uroczystosci,
dziekujac Stw?rcy swiata za to
dobre kt?re przypadlo im w u
dziale i proszac by nadal gorzej
nie bylo.
Wesolo nam bylo wczoraj. Na
wet ci kt?rzy upadaja pod brze
mieniem trosk rozpogodzili swo
je smetne oblicza.
Ale minal juz dzien wesela o
g?lncgo dla wszystkich. A dla
Polak?w nadszedl dzisiaj dzien
powaznych rozpamietywali.
Wszak siedmd/iesiat siedm lat
mija dzisiaj jak nar?d polski sta
nal do walki o niepodleglosc
chcac zrzucic sromotne jarzmo
niewoli jakie wrogowie nasi, sily
swe zlaczywszy, narzucic na Pol
ske zdolali.
Przegrala niestety Polska te
walke i jeszcze bardziej sciesnila
swe kajdany. A zaborcze pan
stwa z tern wieksza zaciekloscia
dusic nas poczely. I mecza i ne
kaja nasz nar?d nieszczesliwy z
taka srogoscia kt?ra przypomina
znecanie sie barbarzync?w nad
bezsilnymi niewolnikami.
I nie dziw ze lud nasz polski,
chociaz ziemie ojczysta kochaja
cy, porzuca ja nieraz, szukajac
wolnosci i chleba. Wszak wr?g
nasz nie pr?znuje. I o niewoli za
pomniec nie pozwala...
Ale ci kt?rzy tutaj przybyli po
winni tern bardziej czuc sie Pola
kami, ze sa miedzy obcymi i w
obcym kraju sie znajduja. I jezeli
z taka jednomyslnoscia swiecili
scie dzien wczorajszy jako i swie
to amerykanskie, to o ilez bar
dziej drogim powinien byc dla
Was dzien dzisi<*jszy, owa rocz
nica walki bohaterskiej i wspa
nialej, prowadzonej za swieta
sprawe!...
Wczoraj dziekowaliscie Stw?r
cy za doczesne powodzenie. Ma
teryalna strona zycia i dobrobyt
og?lny sa tern tlem na kt?rcm
swieto Dziekczynienia jest ob
chodzone. Ale dzisiaj stanac
Wam powinny przeid oczyma owe
swiete sprawy naszego narodu.
Przypomnijcie sobie dzisiaj, jak
nieszczesliwa jest Ojczyzna na
sza. I wspomnijcie na bohater?w
walk jakie staczali Polacy za wol
nosc Ojczyzny...
Powiadaja ludzie uczeni, ze hi
storya narodu to mistrzyni zy
cia, to ksiega madrosci narod?w.
Wiec odczytajcie sobie dzisiaj je
dna karte tej historyi. Na chwile
przynajmniej przeniescie sie my
slami do stolicy Polski. Sami po
myslcie i dzieciom o tern powiedz
cie. ze dzisiaj w kazdej kolon.i
polskiej na calym swiecie obcho
dza Polacy rocznice powstania li
stopadowego i pamiec czcza tych
bohater?w kt?rzy w tej walce u
Izial brali.
Wspomnijcie ich pamiec z po
waga i hold im zl?zcie! Jak wczo
raj obchodziliscie amerykanskie
s\v'eto, tak dzisiaj chociaz w ci
szy domu Waszego wezcie udzial
w tein uroczystem swiecie kt?re
obchodzic powinien kazdy kto
Polakiem sle titTe.
Wszak Oni za Wasza wohiosc
lo walki Staneh. .
Nie powiodla sie walka 1 wr?g
:nn\v zatryumfowal nad nami.
sar?d nasz nie odkupil jeszcze
grzech?w popelnionych przez po
irzcdnie pokolenia I nie wiado
mi kiedy nadejdzie chwila wy
swobodzenia. ? A tymczasem
wpadaja sie juz w ziemie pr?by
>ohater?w r. icl: kosci trupieszeja
gina bez sladu...
Ale owa olbrzymia kica kt?ra
jotrafi ozywic nar?d milionowy
ne zaginie nigdy. Uczucie milo
ici Ojczyzny to uczucie najbar
lziej wspaniale. Bo ono kaze pra
:owac i wszystko zlozyc na Poi
;k*. oltarzu gdy chwila walki na
lejdzie.
Przygotowujcie do tego Wasze
lzieci. Bo w przyszlych pokole
nach naszego narodu jedyna na
lzieja nasza...
'rztglad Polityki Zagranicznej
MODERNISCI.
Kardynal - wikary Rzymu o
jlosil reskrypt* zabraniajacy
tmm
KUPON No. 163
GLOS?W
Glosuje na
Imie i nazwisko glosujacego
Adres
Kupon len umai by6 oddany do dnlo 1-go Grudnia 1907 roko,
DZIENNIK NARODOWY
738 Milwaukee Ave. CHICAGO, ILL1NOI8,
W zalaczeniu przesylam $ jako prenumerate na Dzien
nik Narodowy, na_
Imie i nazwisko prenumeratora
A dr os.
To miejsce jest dla tego co zbiera prenumerator?w
Imie i nazwisko
Adres
wiernym katolikom czytac odpo
wiedzi modernist?w na encykli
ke "Pascendi Domini gregis."
Modernistyczni autorowie tych
odpowiedzi sa to po najwiekszej
czesci pisarze bezimienni. Wyja
tek najglosniejszy stanowi slyn
ny eks-jezuita angielski, ks. Je
rzy Tyrrell, kt?rego odpowiedz
wyszla w dwu numerach "Time
sa". Tyrrell otrzymal zeszlego
tygodnia komunikat.z kancelaryi
dyecezyi Southwark (poludnio
wego Londynu), uwiadamiajacy
go, ze doip?ki trwa w uporze, nie'
wolno mu ani sprawowac, ani
przyjmowac sakrament?w. Jest
to, zdaje sie, mniejsza ekskomur
nika, po kt?rej nastepuje zazwy
czaj ekskomunika wielka, chyba,
ze wyklety upokorzy sie przed
papiezem, kt?ry w tych razach
sam jeden tylko moze dac skru
szonemu rozgrzeszenie.
Wladze rzymskie biora sie e
nergicznie do zastosowania prze
pis?w ostatniej encykliki. W cia
gu zeszlego tygodnia podjely na
stepujace doniosle kroki: daly te
legraficznie dymisye prezydento
wi duchownego seminaryum- w
Ascoli Picino, mimo, ze ludnosc
miasta wstawiala sie za nim i je
dnomyslnie prosila o pozostawie
nie go na stanowisku. Zmusily
glosnego biskupa; z Tarentaise,
ks."Lacroix, do opuszczenia sto
licy biskupiej, a ten sam los ma
niebawem spotkac wszystkich
francuskich biskup?w, kt?rzy sie
godzili na rozdzial Kosciola od
panstwa. Na miejsce papieskiego
nuneyusza w Monachium zamia
nowano niemieckiego zakonnika,
zdecydowanego przeciwnika
zmarlego Schclla i niemieckich
modernist?w.
Kardynal - arcybiskup paryski
zamianowal juz czlonk?w t. zw.
"komisyi czujnosci", majacej, w
mysl encykliki, zwracac pilnie u
wage na kazdy objaw moderniz
mu w literaturze i nauce. Komi
sya sklada sie z 12 ksiezy, 6
swieckich i 6 zakonnych.
Tymczasem wyszla na jaw ra
zaca r?znica zdan, dwu rektor?w
francuskich seminary?w. Pralat
Baudrillart, kt?ry jest zarazem
rektorem katolickiego instytutu
wr Paryzu, wyrazil opinie, ze roz
w?j i przyszlosc instytutu sa za
grozone przez zakaz, wydany w
encyklice, uniemozliwiajacy stu
dentom katolickim uczeszczanie
do uniwersytet?w swieckich na
wyklady przedmiot?w, wyklada
nych takze w ich wlasnych za
kladach, Pralat sadzi, ze ten za
kaz nie da sie pogodzic z dekre
tem wladz francuskich z ostat
niego lipca, stanowiacym, ze
kandydaci filozofii maja sie pod
dawac egzaminom z przedmio
t?w, wykladanych przez profeso
r?w panstwowych. Ks. Baudril
art, przedstawiwszy problem
lajprz?d paryskiemu arcybisku
>owi, nastepnie w Rzymie, otrzy
nal z obu stron odpowiedz, po
walajaca, azeby kazdy biskup
n?gl udzielac upowaznienia do
sluchania wyklad?w swieckich
:ym kandydatom, kt?rych uzna
sa najodpowiedniejszych.
Na wlasne zadanie pralata za
strzezono z Rzymu, iz biskupi nie
naja dac takiego upowaznienia
odnosnie do wyklad?w, kt?re u
znaja za "najniebezpieczniejsze
;e stanowiska teologicznego."
Rzecz dziwna, dowodzaca, ze
>a we Francyi duchowni bardziej
papiescy od samego papieza ? ta
fecyzya nie zadowolila innego u
? \
DOBBE SILNE NATARCIE
PAIN-EXPELLEREM
zdziala wiecej, niz wszystkie
inne lekarstwa razem, leczac
B?l Gardla i Piersi i inne cho
roby, powstale z uporczywego
Zaziebienia. Na sprzedaz we
wszystkich aptekach, butelka
po 25 i 50 ctw. Prawdziwy
tylko z naszym znakiem han
dlowym "kotwica".
F. Ad. Richter & Co.,
215 Pearl Str., New York.
Na zamulenie zoladka uzywaj Dra
Richtera Kotwicznych pigulek
Kongo. Kupisz je w aptekach
po 25 i 50 ctw., albo my je poslemy
poczta.
czonego pralata, ks. Pasquier'a,
rektora katolickiego seminaryirm
w Angers. Wyslal on do wszyst
kich biskup?w pismo, w kt?rem
oswiadcza, ze ks. Baudrillart da
zy do ominiecia przepis?w ency
kliki "Pascendi". Paryski rektor
zastawia sie teraz decyzya Piusa
X i zacla od biskup?w formalnej
deklaracyi. Na to zerwala sie bu
rza, jedni rektorowie seminary?w
staja ipo stronie paryskiego kole
gi, drudzy wymagaja scislego za
stosowania encykliki. Episkopat,
kt?ry musi tymi dniami zawyro
kowac, znalazl sie w bardzo tru
dnem polozeniu.
Ostatni numer "Timesa" przy
nosi deklaracye, uczyniona przez
grono angielskich katolik?w, a
posiadajaca znaczenie, kt?re zro
zumie kazdy, kto wic, jaka czcia
Anglicy, zwlaszcza katolicy, ota
czaja pamiec kardynala Newma
na. Wielki ten uczony umarl
przed 20 laty, jako prosty k siadz
zakonnik, w klasztorze XX. Ora
toryan?w (Filipin?w) niedaleko
Birmingham. On to slowem i pi?
rem zainieyonowal byl w czwar
tym i piatym dziesiatku zeszlego
stulecia ?w slynny "ruch oksfor
dzki", kt?ry oczyscil anglikanizm
z jego najwiekszych herezyj i
rzucil most, aby tak powiedziec,
przez kt?ry najswiatlejsze i naj
szczersze umysly angielskiego
protestantyzmu przeszly na kato
licyzm. Sam Newman, maz plo
miennej wiary, stal sie pierw
szym nawr?conym; za nim po
szedl Manning, a dalej cala pleja
da najznakomitszych filozof?w i
teolog?w ? az do ostatnich lat.
Dziela Newmana, zar?wno te,
kt?re napisal przed nawr?ceniem,
jak p?zniejsze, otrzymaly aproba
te Rzymu, stanowily dotychczas
same w sobie kompletna bibliote
ke, kt?ra ksztalcila i do Rzymu
wiodla jedno pokolenie po dru
giem. Najslynniejsze z nich, "A
pologia pro Vita Sua" i "Rozw?j
nauki chrzescijanskiej" byly do
niedawna czytane z polecenia ka
tolickiego episkopatu w nieomal
kazdej rodzinie ? one to przede
wszystkicm sprawily, ze Kosci?l
katolicki w ostatnich 60 latach
poczynil w Anglii tak olbrzymie
postepy, zwlaszcza w klasach
najwyzszych i najoswiecenszych.
Do tych wlasnie dziei i do oso
by s. p. Newmana czyni aluzye
deklaracya, wydana z powodu
rzuconej na ks. Tyrrella niniej
szej klatwy. Oto jej brzmienie:
"Jestem proszony o zlozenie
nastepujacego oswiadczenia w i
mieniu nietylko "tych, kt?rzy sie
nazywaja katolikami liberalnymi,
ale i tych wielu, kt?rzy dotych
czas nie brali udzialu w zatargu
miedzy modernistam: a papie
zem.
Chca1 oni powiedziec, ze, cho
ciaz moga w szczeg?lach r?znic
e 'zdaniem od ks. Tyrrella, to
:dnocza sie z nim calkowicie w
:go krytyce ostatniej encykliki.
Twazaja jako zlo bezprzykladne,
e, podczas kiedy jeden papiez u
zielil bezposrednio aprobaty pi
niom angielskiego katolika, wy
oszac go do kardynalskiej god
osci, nastepca tego papieza a
robate odwolal, potepiajac kazda
namienna teze, stawiana przez
wego pisarza. ?
Chca usilnie przedstawic, ze
wywody, kt?re ich sprowadzily
lo katolicyzmu, jesli dzis sa na
wr?conymi, lub kt?re umozliwia
a im obrone-katolicyzmu, jesli sa
:atolikami od urodzenia, nie 1110
rta byc uwazane za drabine, kt?
a ma prowadzic nawr?conych
lo Kosciola, a potem byc odrzu
:ona. Oni w tych wywodach u
:naja podwaliny, kt?rych znisz
:zenie obala cala ich pozycye ka
olicka.
Papieska encyklika traktuje te
yywody i podwaliny z pogarda,
ct?ra nietylko wyrzadza ciezka
erzywde ich wielkiemu autorowi
tw?rcy, lecz r?wniez ciezko
zniewaza ("grossly insulting")
yiekszosc wyksztalconych kato
lik?w angielskich. Niniejsza de
daracya wyraza otwarcie tylko
to, co sadzi i m?wi w zyciu pry
watnem prawie kazdy katolik.
Bynajmniej nie jest mala liczba
katolik?w, kt?rzy w kazdym po
.
Pasy Rupturowe
0Sc 1 wyzej jedno
HM. 2 a
__ _ towe za
wszo na skladzie. " Elastyczne Gumowa Ponczochy H wisi
kosci, po 92.00. Bandaze od 91.90 i wyzej, jednem clo
wam wszystko w n&ez zakres wcbodzaco mozna po najnlz
szych canach z naszej wlasnej fabryki zakupic.
Doswiadczeni Bandazyscl dla Pan i Pan?w obsluza
dziennie do godziny 8ej wiecz?r. M?wimy po polsku.
Prosimy wyciac to ogloszenie 1 przyniesc lub przyslac takowe do naszego biura.
H0T11MGERA FABRYKA BANDAZY
Budynek z wieza zegarowa.
'g Milwaukee ave. i Chicago ave. sz?,t.Pi,tro,?,id..imior.
His sprzedajemy zadnych Bandazy w Aptece
Dr. J. B. ZIELINSKI
DENTYSTA
Wszelka robote wykonuje podlug najnowszego sy- NATIONAL BLOCK
N* ROGU MILWAUKEE*VL I DIVISI0H UL.
GODZINY! yy til.dzl.lf da 4-te'j po potudi.lu! Wch?d od 192 W. Division ulicy.
-
WARSZAWA
PIERWSZORZEDNY 847 MILWAUKEE AVE.
BUFET IRESTAURACYA przy division ulicy
A. MAKOWSKI, gLASCICIEL
E. B. PALMER,
DENTYSTA
519 MILWAUKEE AYE. Godziny ofisowe: w ?:
r?g EUton Ave. CHICAGO, ILL. Telefon Monroe 1185.
Z ZEGAREM W WIEZY.
Naukowe Oatfaule Ocz Darmo.
Dokladne zastosowanie okular?w i szkiel do ?cz. Oczy bada sie
pojedynczo, wszelka wade w wzroku usuwa sie przez odpowiednie
szkla, przyprowadzajac takowy do normalnego stanu. Nasze ceny
okular?w i szkiel na obstalunck zrobionych sa nizsze anizeli za go
towe pieniadze.'
Godziny Optsowh: Od 9tej raao do
9-tej wieczorem. W Piatek do 7-ej
wieczorem. W Niedziela od lOtej ra
no do lej po poludniu.
M?wimy po Polsku "Y&l
?-46 i
MILWAUKEE flV?
cor. chicaqo ave\
Biuro otwarte kazdego wieczora. Telefon Monroe'809. ?
GEORGE R. LENKE & CO.
Asekuracja od " rnnnr u NoUryusz
Ogniu. tt|p V rllKrlliAI i/^ Publiczny
Pierwotnie y- Interct
'Zajety przez r, ,
8. Waldmana Realny.
608 Milwaukee Ave. Rog Cornelia Ulicy* L
Sprzedajemy Karty Okretowe. Zabezpieczamy od Ognia. Wysylamy ?
Pieniadze do Europy. Wyrahiamy Uokumenta Legalne.
TANIO! Specuaine Raty do I z Europu TANioi I
KUPUJCIE WtjJGLE I DRZEWO TUTAJ.
Dlaczego cierpiszi milczenia?
Badz mlodym, starym lub w srednim wieku, *?
My mozemy cie wyleczyc;
Nasza specyalnoscia jest leczenie chor?b Prywat
nych, Nerwowych i 'Chronicznych przez przeszle
25 lat. Powodzenie w leczeniu Lych slabosci, osiag
nelismy przez uwazne studyowanie cale nasze zycie.
Wszystkie wypadki kt?re przyjmujemy wyleczymy
Stale, a ceny nasze >a nader przystepne.
MLODZIENCY, kt?rzy cierpie wskutek naduzyc a
mlodych lat, zostana wyleczeni w kr?tkim czasi*
i yzywr?cimy im stale zdrowie.
MEZCZYZNI w wieku przeszlo lat 40, kt?rzy
uwazaja ze im ubywa plciowych sil, przywr?cimy im silg i wyleczymy stale,
Zatrucie krwi, Yaricocele, choroby Nerek i Pecherza, Reumatizm, Newralgia,
choroby Zoladka i Watroby, ?emoroidy, Zwiekszenie gruczol?w i wszystkie
choroby Sk?rne, wyleczymy rychle i trwale. et
Piimipfili I Piszemy wszystkim naszym pacyentom w polskim jezyku,?
<L ttllllt^tclj ? wszystkie korespodeneye sa trzymane w sekrecie.
Przepisujemy lekarstwa dla wszystkich naszych pacyent?w, i wyselamy
do wszystkich czesci swiata.
Pisz do nas po ksiazke. Wyselamy je poezta darmo.
Ta kaiazka zawiera wiele illustracyi i jest skladem wiedzy tak dla mlodych jak
dla starych, kt?rzy cierpia na oslabienie. Oua objasnia jak mozna z powodzeniem
wyleczyc sie w domu. godziny:
PORADA darmo. | Od 9tej do 5tej, w Niedziele ?d lOtej do 2 giaji
DR. JOS. LISTER & CO., *
POKOI eo*. P B l AA DEARSORN 8T_ CHICAG, fc'LU
cisku, rzuconym na ks. Tyrrclla,
widza cios, druzgocacy cala bu
dowe angielskiego katolicyzmu."
Deklaracya lYosi podpis znane
go uczonego wszechnicy oks
fordzkiej, swieckiego katolika, p.
W. T. Williamsa.
Nie mozna watpic, ze lada nu
mer "Timesa" przyniesie od
mienna deklaracye ze strony tych
tomiast biora zywy udzial w an
timodernistycznym zatargu. Cic
kawem bedzie wiec, w jaki spo
s?b udowodnia ? albo, ze pomni
kowe dziala Newmana nie zawie
raja modernistycznych ? herezyj,
przypisanych ks. Tyrrellowi, al
bo ze, jezeli je zawieraja, ency
klika Piusa X jest dokumentem,
mgielskich katolik?w, kt?rzy nie | na kt?rym nie wahalby sie zosta
tazywaja sie "liberalnymi", a na- wic swego podipisu Leon XIII,
Przyniescie nazwe i
numer waszego pieca
Mam wszystkie czesci do
kazdego rodzaju piecdw.
H. MARGO
357 Milwaukee Avenue 357
naprzectw Huron ulicy.
Piecie reperuje . Telefon
Piece nikluje. Monroe 2797
Sklad otwarty wieczorem do 9teJ.
IEWIASTY, NIE MARTWCIE SiE?
8500 Cwarancyi ~ -
iCRGOMTBBU KAMPOWD
AFSULKI, zupelnie bez
eczne 1 niezawodne na nie
gularnosci. Wyaelaoe w zwy
ej owijce po otrzymaniu $2.
Women'8 Private MedicalCe.
(NOT INC,)
57 Oearborn St Pok. 4l2.Chie?w
Jedyny po polsku m?wiacy Optyk
W CHICAGO
EGZAMINOWANE
OCZU DAftHO.
Wszystka praca
gwarantowana.
EDW. H. MOTL
( 731W.18TH8T
If
HULA SCHOENHOFFENA
duzo, mala 1 dwie sale na po
siedzenia Towarzystw 1 kia
^ b?w.
Milwaukee Ave. I Ashland.
i
PEZYSTEPNE CLMT ZA NT KAJACIE
PIERWSZORZEDNA BEST AU RACY A
Edelwei8a, Importowany Pllse
nar. Buorgebrau i Importowa
ne Wurzburger piwo.
CHAS RICHTER, Zarsadct.
Dr. H. ANSCHER
Lek arm I Chirurg
192 . Ciyiaion ulica, nad National Cloltiinc sztoram
Choroby Pecherza I Krwi specyalooscle.
30DZINY: od 9 ej do 11-ej rano od 1-ej do 2-ej
1 od 7-ej do 9ej wiecz?r.
Telefon Monroe 4710.
Telefon w rezydencyl Wentworth 984.
ZYGMUNTI.MAJEWSKI
? ? SPKZEDAJJ'1 KI IM .)C I
DOMY, LOTY I FARMY
Wypozycza pieniadze na 5, 5' -1 (i pre Aiekuruje od oymi
Nofaryusz publiczny Wyrabiam wszelkie legalne papie'>
. POK?J 313 PIONEEK BLDG. T
Lr?| AshlaniM Milwaukee A v?. Tri Monroe 39^2
KORZYSTAJCIE!
z nastepujacych ofert
Bardzo lanio Pauli ave. 2 loty po 29x
110, bardzo tanio.
2 Loty na Leav!tt 24x100, r?wniez je
zeli kto kupi w tym lub na drugi tydzien
obie $1.400.
Dom murowany 2 pietrowy kryty
marmurem 3 izby wdluz, za Sz.OO?
mozna na 8600 wplsty.
Dom na Clyborn Place, 3cle pietro 3
izby wdluz murowany na latwe wyplaty
1 wiele innych bardzo tanich Proper
t?w i lot.
Prosze zglosic sie z calem zaufaniem
a nie pozalujecie.
H. Mankowski
1201 S. Leavitt ul.
r?g Ema x CHICAGO
KREDYTOWY
SkSad Towar?w
MEBLI,
PIEC?W,
DYWAN?W
i r?znych rzeczy domowych.
F.SPRINCE
1543 W. 22-ga ulica
r?g Albany Avenue.
Dr. Soukup,Lell3rz 1 Clllriir*Pll>>1
712 W. 18ta ulica, blisko Paulina
Leczy wszystkie choroby mezczyzn, kobiet I
dzieci. Jezeli jestescie chorzy, przyjdzcie do
doktora Soukup, kt?ry was zapewne wyle
czy.
Godziny Ofisowe: Od 9-tej do 11 -tej ra
no; od 2-glej do 4-tej po poludniu I caly
wiecz?r. W niedziele cd 91tcj do 12-toJ w
Ucz sie po Angielsku!
Czy masz dobra posade? Czy m?wisz pa an
gielsku. Jezeli nie, my nauczymy was tego
jezyka w bardzo kr?tkim czasie. Nauczymy
was po angielsku czytac, pisac 1 m?wic. Je
zeli chcecie polepszyc swoja posade, swoja
place, zglaszajcie sie zaraz wieczorami lub
w niedziele przed poludniem w szkole pol
sko-angielskiej pn.
712 W, 18ta ul. blisko Paulina ul
ANGIELSKA SZKOLA
Wyklady w polskim i angielskim Jezykach,nauk
mo ty, pisania, czytania, buchaltar/t i form
handlowych; dla pan?w i pan, w klasach 1 pry
watnie, we dnie, wieczorem 1 w niedziele. Nasza
ezkola North - West Chicago
Business College, 1067 Milwaukee
Ave , blisko Lincoln Ul., jest znana wazy
ackim ze swych dokladnych wyklad?w. Zalozona
1 HO roku. Ceny przystepne, Ryzpoczec lekcyl
liiozna w kazdej chwili.

xml | txt