OCR Interpretation


Dziennik narodowy. [volume] (Chicago, Ill.) 1899-1923, April 06, 1908, Image 2

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045097/1908-04-06/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for 2

DZIENNIK NARODOWY
i
THE POLISH NATIONAL DAiLY
73S MILWAUKEE AVE.
TELEPHONE MONROE 718.
WYCHODZI CODZIENNIE
(prócz niedziel i śwlijt uroczystych).
PRENUMERATA WYNOSI Z GARY:
W Stanach Zje Je. i Kanadzie S3.00 rocznic
Do Europy.. $4.80 rocznie
I W mieście przez pocztę ta ccna jak do Europy.
W mieście przez rozuosicieli, na tydzień 6c
Pojedynczy numer łc
WYDAWNICTWO POLSKIEJ HAR9D3WEJ SPOLK! WYDM.
SKŁAD DYRKKCYI:
MARY AN DURSKI. Prezes,
JAN HIBNER. Wice-prczes,
TADEUSZ M. WILD, Sekretarz,
EDMUND K. JARECKI. Skarbnik,
STEFANIA CHMIELIŃSKA,
K. ŁAGODZIŃSKI,
W. JAWOROWSKI.
H. MAŃKOWSKI,
C. BRUKWICKI.
TERMS Ol' SUBSCRIPTION:
By carrier 6c. per week. By Mai! $3.00 per year.
POLISH NATIONAL PUELlSHiHG CO., Publisber
T. M. Wild, Managing Editor.
E. K. JARJiCKIj ADVCRTISING MANAGER.
125
Redakcja nie przyjmuje rękopisów,
ni* zaopatrzonych w adres ł nazwisko
autora.
Rękopisy pisane ołówkiem lnb po
obu stronach papieru nie będą uzwglę
dniane.
Rękopisów redakeya nie uwraca,
bez względu na to, czy je drukuje, czy
ni®.
DZIEŃ WYBORÓW,
Chicago, 6 kwietnia.
Jutro odbędą się wybory.
Rząd nasz nic jest ani despoty
czny, ani demokratyczny.
W despotycznym rządzie jeden
rządzi. Nazwij go albo carem al
bo kaizerem; nazwa nie stanowi
różnicy.
W, demokratycznym rządzie
każdy rządzi.
Tak jeden jak drugi system jest
„ zły, bo skrajny.
tW Ameryce pośrednią drogę o
h>rano. Cały lud rządzi — ale nie
lecz-przez reprezcntacyę.
ziesiąt milionów ludzi jest
w Ameryce.
Gdyby każdy chciał rządzić, i
miał prawo rządzić, powstałoby
zamieszanie gorsze od bezrządu.
Gdyby jeden chciał nimi rzą
dzić despotycznie, to nic potrwał
by ani 24-cch godzin. P>o lud, co
zaznał wolności, nie da się jedne
mu rządzić, — a lud Ameryki wic
f' co wolność.
Przeto system rządu przez re
prezcntacyę jest najlepszy z sy
stemów dotąd wymyślonych i
rWypróbowanych.
Lud wyli) i era sobie reprezentan
tów — do kongresu, do stanowej
legislature, do zarządu powiato
wego, do rady miejskiej.
Tak obrani reprezentanci czyli
przedstawiciele zarządzają tedy
krajem, stanem lub miastem.
Który przedstawiciel nie wy
. wiązał się ze swego zadania su
miennie, lub okazał brak zdolno
ści. to lepiej się bez niego obyć. a
innego na jego miejsce obrać. W
tem też leży siła Itulu. Zmieniać
urzędników obranych na pewien
termin nie może lud każdego
dnia, ale może po skończeniu ter
minu zaznaczyć swe niezadowole
nie — odrzucić tego, a obrać in
nego.
W dniu wyborów więc lud jest
jakoby sędzią. Sądzi dotychczaso
wych urzędników. Rozdziela na
grody — przez ponowny obiór —
rozdaje też i kary. Odrzucenie
. dalszej służby urzędnika a obra
r.ie na jego miejsce innego, jest
karą -dla poprzedniego. Kara to
wielka. Wyrok to przykry. Karye
ra polityczna tak odrzuconego u
rzędnika jest zwykle skończona
raz na zawsze. Brama do dal
szych odznaczeń politycznych
* jest zamknięta.
_ Sędzia, nim wyrok wyda, uwa
żnie wysłucha obu stron, staran
nie i sumiennie rozważy dowody.
Tak też lud. nim zawyrokuje o
kandydacie w dniu wyborów, wi
nien sumiennie rozważyć, czy
kandydat jest niezdarny i nieza
~ radny, czy zawinił gnuśnością lub
nierzetelnością, i tylko wtedy wi
nien go odrzOcić, a wiec ukarać,
kiedy dowody są pewne, niewąt
- pliwe.
Weźmy kandydaturę p. Scher
manna na aklermana 16-tej
n
Każdy mu przyzna, żc jest
zdolny, pracowity, przedsiębior
czy i uczynny. Dużo dla wardy
swej dokonał, wiele jeszcze doko
nać może. Zarzuty przeciw niemu
podnoszone są takie, jakie pod
czas każdej kampanii wyborczej
każdemu kandydatowi uczynić
można. Najważniejszy zarzut o
piewa, że nie opłacił jakich $15.00
taksy czyli podatków osobistych.
Aid. Schermann, jakkolwiek nie
bogacz, jest człowiekiem dostat
nim, i rozmyślnie nie wstrzymał
się od płacenia tej drobnostkowej
sumy. Zarzuty tego rodzaju są to
błahostki, wywołane raczej ani
muszem kampanii i osobistymi
względami, aniżeli względami na
dobro pospolite. Ciężkich zarzu
tów aid. Schcrmannowi nie uczy
niono, bo nic ma do nich podsta- (
wy. Pełni! urząd swój dobrze —
a tu sęk. Nawet Liga Municypal
na, której zadaniem jest wynaleźć
plamy w karyerze każdego urzę
dnika. nic znalazła w urzędowa
niu p. Schermanna żadnych po
wodów do potępienia go. Liga
' podaje życiorys jego przeciwnika,
który nie piastował urzędu, więc
nie ma go za co krytykować. Kry
tykować można tylko tego, co już
I piastował urząd. Przeciw życio
rysowi tamtego, Liga stawia- re
kord urzędowania Schermanna. A
w rekordzie tym nawet Liga nie
znalazła powodu do sprzeciwia
nia się ponownemu obiorowi aid.
Schermanna.
Wiec luci odgrywający w tym
względzie rolę- sędziego, w dniu
7. kwietnia powinien się też kie
rować względami sprawiedliwo
ść' i wynagrodzić ponownym wy
borem sumiennego, zdatnego a
pracowitego aldcrmana Scher
manna.
Frzy wyborach jutrzejszych nie
trzeba zapominać, jak wielkie ma
znaczenie emisva bondów powia
tu Cook w wysokości $2.oco.ooo,
przeznaczonych na budowę za
kłada dla starców i szpitala. Za
kłady te mieszczą się dziś, jak o
tem szczegółowo donosiliśmy, w
Dunning, a stan ich jest opłaka
ny.
Każdy obywatel, którego ucz
ciwe serce wzdryga się na widok
nędzy ludzkiej i chciałby nie
szczęśliwym przyjść ze skuteczną
pomocą, niecn głosuje jutro za
wydaniem tych bondów.
\Y dniu jutrzejszym pamiętaj
my o naszych rodakach kandydu
jących na urzędy aldermanów w
8-ej wardzie i w 29-cj wardzie.
Jan Derpa w 8-ej a Józef Gołom
biewski w 29-ej. Poprzyjmy ich
czynem, a więc naszymi, polski
mi głosami.
O
W 28-cj wardzie nie mamy pol
skiego kandydata na aldcrmana,
ale poprzeć powinniśmy obywa
tela Williama Blencoe, który u
biega się o ten urząd na republi
kańskim tykiecic, i który ze
wszech miar na zaufanie zasłu
guje. Jestto warda republikań
ska i pan Blencoe ma bardzo do
bre szanse wygrania.
Pobratymiec nasz Otto Novak
otrzymał w jedenastej wardzie
republikańską nominacyę na al
dcrmana. Mieszka w tej wardzie
dużo Polaków.
Kiedy przyjdzie do wyboru
między niemccin Hoffmanem,
mającym lichy rekord, a czechem
Novakiem, nie wątpimy, że roda
cy nasi wybiorą ob. Novaka. Jest
to człowiek odpowiedzialny, u
czynny a z publiczną służbą do
brze obeznany i zasługuje na
szczere poparcie.
O hondach na $2.000.000 wspo
mniemy jeszcze raz, żc w imię
ludzkości — i litości nad starca
mi i nad suchotnikami — obowią
zkiem naszym jest głosować za
tą emissyą, bo tylko za pomocą
tak uchwalonych funduszów mo
że wkrótce zostać zbudowany
nowy Dom Ubogich i obszerny
szpital 'dla poratowania cierpią
cych na suchoty.
W szesnastej wardzie alder
man Jan Schermann dobrze się
wywiązał ze swoich obowiązków
przez dwa lata, więc zasługuje
na dalsze dwa lata urz^lu.
Głosujmy za nim,
, łsś i
lA
Soda Krakersy, które kruszą się tak, jak dobre
Krakersy powinny
Uneeda Biscuit
Z każdą potrawą—do potrawy—na przekąskę
w ściśle opakowanych,
nieprzemakalnych paczkach.
Nie sprzeda wane na wagę,
NATIONAL BISCUIT COMPANY
NOWY GIGS.
Depesze wczorajsze doniosły,
że parlament niemiecki, obra
dujący nad projektem nowej o
gólno - niemieckiej ustawy o
zgromadzeniach i stowarzysze
niach, przyjął paragraf siódmy
tej ustawy w .brzmieniu, bardzo
groźnem dla ludności polskiej za
boru pruskiego.
W nowenn tem brzmieniu, na
danem mu na mocy kompromisu
stronnictw wolnomyślnych z rzą
dem, paragraf ten zezwala na u
żywanie jeżyka polskiego na pu
blicznych zgromadzeniach jedy
nie w tych powiatach, w których
ludność polska według ostatniego
spisu wynosi więcej, niż 60 pro
cent ogólnej liczby mieszkańców.
We wszystkich innych powiatach
obrady publiczne mają się toczyć
wyłącznie w języku niemieckim.
Lecz i ten wyjątek dla .powiatów
z ludnością przeważnie polską ma
obowiązywać tylko przez lat 20.
Po upływie tego czasu, a więc od
roku 1928. i tam język polski zu
pełnie ma zamilknąć w publicz
nem życiu, ma być zupełnie wy
kluczony z obrad na zgromadze
niach. Jedynie do zgromadzeń
przedwyborczych i kongresów
międzynarodowych przepis ten
się nic odnosi.
Treść dosłowna owego para
grafu 7, który stanowi dziś usta
wę, jest następujący:
"Obrady na zgromadzeniach
publicznych powinny być prowa
dzone w języku niemieckim. Prze
pis ten nie dotyczy kongresów
międzynarodowych i zebrań wy
borczych po ogłoszeniu terminu
wyborów. Dalsze wyjątki od za
sady pozostawia się uregulowa
niu przez ustawodawstwo po
szczególnych krajów. W tych czę
ściach państwa, gdzie znajduje
się zdawna osiadła ludność, posia
dająca język ojczysty nieniemie
cki, a -przewyższająca liczbą 60
procent ogółu zaludnienia po
wiatu, dozwolone jest w ciągu
pierwszych 20-tu lat od wprowa
dzenia tej ustawy współużywanie
języka nieniemieckiego, z warun
kiem, że urządzający zebranie za
wiadomi o tem policyę co naj
mniej na 72 godziny naprzód".
SWOBODA WSROD 1>XIA i
SPOKOJNY SEN W NOCY
są najrrodą dla tych, którzy zwal
czali Gościec, licuniatyzm i Uol
Krzyżów
^pain=expellerem.^*
Dlaczego cierpieć, skoro w ka
żdej aptece można nabyć tego
błogosławionego wyswobo
dzieiela? Butelka po25 i 50ctw.
Tylko się upewnij, że odbierasz
prawdziwy z "Kotwicą" i z naszym
numerem 27, pod którym czystość
wiktuałów i towarów aptekarskich
i est zagwarantowana.
F. AD. RICHTER & Co.,
215 Pearl Str., New lork.
przy zatwardzeniu zawsze można
polegać na Dra Richtera Kotwicz
nych pigułkach Kongo. 25i50etw.;
jeżeli aptekarz ich nie ma, wysyła
my je pocztą.
Z tekstu powyższego widać, że
"wolnomyślni" sprzymierzeńcy
ks. Buelowa usiłowali zachować
pewne pozory, mające pogodzić
nadwerężone sumienie liberalne z
wy maganiami eks t erm i n a cyj n ej
polityki rządowej. Taką niewąt
pliwie tcndcncyę ma np. dwu
dziestoletni okres przejściowy,
który mógłby mieć pewne zna
czenie, gdyby nic — zastrzeżenia.
Małe jest prawdopodobieństwo,
a'bv obecne napięcie polityki H.
K. T. wytrzymało dłużej niż lat
20; odroczenie paragrafu języko
wego na ten termin nie byłoby
pozbawione względnej wartości;
ale jest to ustępstwo, które w
praktyce będzie miało zastosowa
nie ibardzo małe wobec tego, żc
dla dopuśżC/fenia wyjątku od za
sady paraigrafu 7-go wymaga się,
aby w powiecie było przeszło 60
procent ludności czysto polskiej.
Takich powiatów jest niewiele, a
i na te rzuci się przedewszystkiem
kolonizacya i wywłaszczenie. W
powiatach zaś, gdzie Polacy sta
nowią nic już mniejszość, ale na
wet nieznaczną większość, np.«59
procent ludności, "liberalna ul
ga" językowa zastosowania już
nie znajdzie.
Wskutek stuletnich koMniza
cyjnych i germanizatorskich wy
siłków Truś w znacznej części
dzielnic polskich zaboru pruskie
go ludność polska nic wynosi już
60 procent ogólnej ludności. W
przyszłości wiec, w razie przyję
cia tego paragrafu, wolno (będzie
obradować publicznie po polsku
jedynie:
w W. Ks. Poznańskiem w 20 po
wiatach wśród 42,
w Prusach Zachodnich w 6 po
wiatach wśród 37,
na Śląsku w 13 powiatach
wśród 20,
a zatem w 16 powiatach Księ
stwa, 31 powiatach Prus Zachod
nich i 7 powiatach śląskich, dalej j
w tych wszystkich okolicach nie
mieckich dzielnic Prus, gdzie ży
je liczne wychodźtwo polskie —
język polski będzie już teraz zu
pełnie wykluczony z zebrań pu
blicznych — z wyjątkiem zebrań
przedwyborczych. A właśnie w
tych stronach, gdzie ludność pol
ska stanowi mniej niż 60 procent,
lub wogóle jest już w mniejszo
ści, — polskie zebrania były da
leko bardziej potrzebne dla pod
trzymania ducha narodowego, niż
w okolicach jeszcze przeważnie
polskich.
Książe Buelow tryumfuje więc
i w tej sprawie. To, do czego
zmierzał, osiągnął w niemałej
mierze. Dla Polaków zaś nowy
to dowód, iż już wcale nic mogą
polegać na bezstronności wolno
myślnych Niemców. Im to wyłą
cznie zawdzięcza się nowy ten
groźny cios. Stronnictwa wolno^
myślne posziy w tej sprawie za
głosem osławionego niemieckiego
"zdrowego egpizmu", odłożyły na
bok swoje za.4ady liberalne, sprze
niewierzyły sję swoim ideałom
tpolitycznymjjwypowiedziały o
twarta^rfię własnemu progra
mówi — aby tylko utrzymać się
na stanowisku stronnictwa rządo
wego, ocalić nienaturalny blok
konserwatywno - liberalny i jego
twórcę, księcia Buclowa. "Czap
ka i papka" zrobiły swoje.
Przywódca jednego ze stron
nictw wolnomyśluych, poseł Po
ycr, tłomaczył wprawdzie na po
siedzeniu komisyi to ustępstwo
rzekomą życzliwością dla Pola
ków. Wybraliśmy tylko — mówił
on — mniejsze dla nich zlo. Gdy
byśmy bowiem paragraf ten zu
pełnie odrzucili, rząd pruski cof
nąłby całą ustawę i w Sejmie pru
skim postarał się o jeszcze o
strzejsze przepisy przeciwko ję
zykowi polskiemu. Wprawdzie i
pisma wolnomyślne, nawet taki
''Berliner Tageblatt" uważają to
ustępstwo za ciężki błąd politycz
ny, który zemścić się może na
stronnictwach wolnomyśluych.
Lecz wszystko to nie zmieni już
faktu, że i wolnomyślni Niemcy
poszli w służbę polityki an li pol
skiej i wydali ludność polską na
łup krzyżackich gwałtów.
'Wygodna to taktyka — lecz
jakże da się pogodzić z prawdzi
wym liberalizmem i zasadami
konstytucyjnymi? 1 wskutek tej
zmiany frontu wolnomyśluych
Niemców, hulność polska nie jest
już nawet w parlamencie niemie
ckim bezpieczna przed antipol
skicmi ustawami.
Prawo Do Pracy Zarodkowej.
Socyaliści angielscy wnieśli do
izl y gmin pierwszy swt'i doniosły
projekt ustawy, dotyczącej robot
ników bez zajęcia, a zwany po
pularnie "Right to Work Bill'V
bilem prawa do pracy. Piojckt
chciał, ażeby każdy mężczyzna i
każda kobieta, nie mają 'y zarob
kowej pracy, mieli praw.) doma
gania się jej od władzy miejsco
wej, która, w braku roir.łly po
winnaby dawać bedacy.il i:ez pra
tv utrzymanie. Z góry było wia
domo, iż rząd się projektowi
sprzeciwi; tem należy tłumaczyć
wielką gwałtowność socyalistv cz
nycli przemówień.
Partva robotnicza — wołał ^ło
wny jej mówca Ramsey Mac
donald — żąda wolnego prawa do
pracy. Skoro socyologowie gło
szą, iż współczesny przemysł nie
może istnieć bez tego, ażeby nie
było więcej rąk do pracy niż spo
sobności, przeto konieczne jest
takie urządzenie, ażeby krzywda
nie spadała całym ciężarem na
barki najsłabszych.
•Najsilniejsza opozycya przeciw
projektowi wyszła ze strony
przedstawicieli robotniczych spó
łek zawodowych. Ich mówca.
Madison, stawił "poprawkę" —
za którą ewentualnie głosował
rząd i prawie cały oyóz liberalny,
oprócz konserwatystów — o
świadczającą, że "i?i)a nie może
zajmować się projŁtem, który
marnotrawiąc narodBfc-e zasoby,
pozbawiłby zarobkowej pracy
więcej osób, niżby mAł wspiSja.
u'
i zniszczyłby potęgę pracy zorga
nizowanej".
Madison powiedział, że naród
angielski jest już śmiertelnie znu
żony pretensyą socyalistów, chcą
cych wmówić w masy, iż oni jed
ni posiadają monopol sympatyi
robotników. "Stanowczo zaprze
czamy temu monopolowi, zwłasz
cza zaprzeczamy, iż socyaliści
tyiko znają robotników potrzeby.
Ta legenda już zgasła w Anglii'.
Nakoniec sam John Burns,
przedstawiciel pracy w ministc
ryalnym gabinecie, zwalczał pro
jekt ścisłemi wywodami, opiera
jąc się na -niezbitej pewności,
przyjęcie ustawy musiałoby po
ciągnąć za sobą w przeciągu naj
wyżej dwu lat opróżnienie kas
wszystkich spółek zawodowych i !
dobroczynnych towarzystw robo
tniczych.
Przy glosowaniu poprawka
Madisona przeszła większością
365 przeciw 116 i projekt socya
listów upadł. Skrajne skrzydło
Macdonalda poprzysięgło zemstę
ministrowi Burnsowi i zaraź na
zajutrz rozpoczęło przeciw niemu
kampanię w jego wyborczym o
kręgu londyńskim, w dzielnicy
Battersea.
Prosimy czytelników naszych ;
popierać tych co się ogłaszają w
"Dzienniku Narodowym".
ULLA
DENTYSTA
B. Aj-*5^^.Ażt-by prztkonaC
|| I Publiczność, żf> na
ijf • ez* robota o wielo
■i kr-4 i '•$ h ii L 'Ś prz<!wyZfzi roboty
innrch dentystów 1
nżeby za&toeow&ć
nsaz.i motod<; bez b<'>!u—podajemy nus/,e ce
ny na następne 30 dni.
Porcelanowo korony frontowo
sęl>y S2.50
22 karat, złott korony
Dużeio rozmh.ru ztot'* korony.$1.00
l'orce'annwe wypasienia 60c
Srebrne wypełnieniu 50s
Wszystka robota gwarantów, na 10 lat
Udajcie si-} do któregokolwiek ?,n»
""■frzyrh biur nd j rai-o do $>oj wleczo
rciu. W -\'i<.'dzie':!» 0(1 !'»j do lazej.
Pjłnccno Wschodni rócr
Miłv/auketj Ave. i Ashland Ave.
oraz 606 W. I3ta ul. blisko Laflin
Dr. HULL A, Dentyści
Nie ma szczęścia bez zdrtowia.
* Główny Specjalista tego Insty
tutu, który egzystuje juz od
wielu lat, jest lekarzem głębokie
go doświadczenia w leczóniu
wszelkich dolegliwości, a zwłasz
cza chorób chronicznych, t^k
mężczyzn, jak kobiet i dzieci,
którym to cierpieniom oddał swą
specyalną uwagę i studya.
Takowy posiada wiele listów
dziękczynnych od przez niego wy
leczonych paczyentów ze v:szyst
kich stron Ameryki i zaprasza
tych, którzy kotychczas ze swych
chorób nie zostali vyleczeni, abv
się udali do niego, a otrzymają
odpowiednie medycyny, oraz
listowną radę i przestrogi, jak
również dokładne objaśnienie
rodzaju ich choroby w polskim
języku.
Udając się po kuracyę do na
szego Instytutu, prosimy nam
pisać po polsku, dając nam do
kładny opis odnośnej choroby,
a zwłaszcza objawiających się
symptomów.
Wszystkie listy powinny być
adresowane wprost do
—The—
Collins N.Y. Medical Institute
Dr. R. Mielkc, Medical Director<
140 West 34th St., New York, N. Y.
Godziny ofisowe od 10 rano
do 5 wieczorem, w niedziele i
święta io-i w poł.
Newe lekarstwo wyślemy każdemu na
próbę, kto go potrzebuje. Mężczyźni złama
ni na icdrowlu, obojętni, wycieńczeni i męż
c.yżnl cierpiący na różne eylillstyczne cho
roby, utratę pamięci, reumatyzm, nerwo
wość, wątrobę i pąeherz, mo;ją próbować le
kartwa darmo na nasze koszta. Te lekarstwa
eą specjalnie preparowane dla cierpiących
mężc/yzn i icobiet na wezystkle płciowe do
legliwości, nerwowość, brak eneręil, zaufa
nia. obcj»;tncść, z!e zwikl, chronlcy.nf. cho
roby, wstyuliwość !tp. To lokirtwo dopro
wadzi cl» do tuszy, rzeżwoścl, zdrowia uczy
ni clę silnym, wesołym i czyetym na umyśle.
Nie robi różnicy cości-> już używali, spróbuj
cie jeszcze raz i to za DARMO, bo inycbce
jj my wam dopomódz jako dobrzy samarltanie
i przyjaciele. Nasz medykament jeit kió
letn wszystkie h lekarstw. I'i?z dziś a dosta
niesz daraio pakiet lekarstw 1 książeczkę no
wej metody leczenia. Adresujcie tak:
Samaritan Supply Co,
175 Michigan av, Dept.46.
DETKO IT, XI ICH %
Lwvwww WWWi^
U;: rdzo Wielki Zapas Łóżek
Żelaznych, Fiecy tło Ogrzewa
nia i iJotowania, Materacy,
Komód, Karpetóir i Mebli
Pokojowych :: :: ::
1 Odstawiamy szybko i
starannie do domu :-:
Sprzed«?jeoiy towary nasze z
mniejszym zyskiem niż inne
składv :: :: :: ::
5
i
Umeblujemy Wam pomiesz
kanie komp.ctoie :: ::
Jeżeli chcecie zaoszczędzić
sobie pieniędzy przy zakup
nie mebli, piecy i tak dalej,
to udajcie się do roduku
W. Szymański
(024-02U BIuo Island Ave. Telefon Canal 597
Nie Zaniedbujcie siebie
My Seczymy zupełnie trwale
Leczymy tylko mężczyzn.
Clicecio być męzkimi? Chcecie mied żyły pełne
młodzieńczego ognia? Wasze oczy czyste? Wa
sze muskuły silne? Żaden mężczyzna nie powinien
być słabym, nie powincn tracić siły męzkoścl, która
daje szczęśliwe życie. My chcemy byście przyszli do
na9. My mo;:eray Waa wyleczyć. Żaden człowiek nie
powinien byd słabym, utracić swą mężkość która,
jest potrzebną do szczęśliwego życia i nie powinien
zaniedbać iiebie tak dalece, że nie może uważać siebie za takiego jakiem!
go natura uczyniła i cierpieć za grzechy młodości, gdy pomoc jedt. tak bil- 1
zko i pewna, która leczy osłabienie i wstrzymuje wysysanie życia i młodości. 1
Mężczyźni chodźcie do nas, my powiemy Wam prawdę, i
Stwardniałe tyły leczymy od 3 do 5 dni, % I
Utratę męzkoścl leczymy od 10 dc 60 dni naszą metodą. ->
Stryk tarę leczymy w 15 dniach bez bólu I lekarstw.
Hydrocele leczymy zaraz, bez bólu. '
Zapalenie Pachwini leżymy stale, bez względu ną czas trwania choro- ,
by od 5 do 20 dni.
Zatracie Krwi, usuwamy każdą cząsteczkę trucizny z Waszego systemu. '
Qnorvolna nłin*Altv Leczymy wszytł kie chory by natury takiej, o jakich większość ,
Opctydlllc Clluri/uy. nie chce mówić nweniu domowemu lekarzowi, jako to: poiucye, I
utratą pamiąci, skurczone organa, syfilis, nowo nabyte choroby, wyniki naino gwałtu, ner |
wowość, ból po całem ciele i żołądkowe choroby. Leczy nie jeet w Zaufaniu. Wrzody 1
zarazliwe choroby my wyleczymy od 3 do 10 dni. Pewne i trwałe rezultaty. My także .
leczymy zapalenie pęcherza, nerek, wszystkie kłopoty żołądka I wątroby, reumatyzm, ha- I
rnorcidy, ruptnrąi wszystkie J^necierpienia mężczyzn. Dajemy zupełne zapewnienie, !
że każdy wypadek któjry przyjmiemy, wyleczymy 1 to etalj. Wszystko w zaufaniu. Po- \
rada zawsze darmo. Cl jj
- Mc potrzeba nawet jsdneg« dolara wpłaty przed wyleczenlein.
I CHICAGO MEDICAL CLINIC J
W 344 STATE ULICA
URZĘD.'«QJ)Z: Dziennie *><l 10-ejtlo 4-ej W Xlcdzielqod godziny 10 ej do \
1 od ti ejcpS-iej wieczór. l-s/ej po ;>oiudr»iu *• ]

xml | txt