OCR Interpretation


Dziennik narodowy. [volume] (Chicago, Ill.) 1899-1923, April 06, 1908, Image 3

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045097/1908-04-06/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for 3

Z CHICAGO.
PRZEPOWIEDNIE METEOROLOGI
CZNE.
Dziś w poniedziałek pogoda, jutro
we wtorek cieplej i pochmurno; wiatr
zmienny.
Najwyższa ciepłota wynosiła wczo
raj 57 stopni, najniższa 47 stopni.
Z NOTATNIKA
naszego sprawozdawcy miejskiego.
Odczyt w Domu Związku Polek od
był dę wczoraj wieczorem staraniem
Wydriiału Oświaty Związku Polek.
Program był następujący: Odczyt dra
Kuflewskiego, śpiew Chóru Związko
wego, deklamacja panny M. Nowako
wskiej śpiew panny Win kle równy i
deki arna cv a 71etniej Leonii Chmieliń
skej. Hala Związku Polek przepełnio
ną, była publicznością — pomiędzy
którą była też i prezesowa Związku
pani S. Chmielińska. Wydział Oświaty
energicznie bierze sę do pracy', która
też wydaje obfite plony. Przykład cu
dny naśladowania — powinne zeń
skorzystać te organizacye, które wie
le krzyczą, a mało robią. Bo niestety
sę i takie.
Niebywały entuzyazm wywołał wczo
raj wy.stępieniem swem na zebraniu
politycznera cb. Franciszek Koraleski,
znany zaszczytnie adwokat tutejszy.
Po mowie jego na wiecu w sali ob.
Kostucha (róg ul Robey i Webster)
zebrani dbvwatele wśród głośnych o
krzyków na ramionach obnosili p. Ko
raleskiego po sal!.
Z Teatru Polskiego. Teatr polski
jest jak wiadomo instytucją, która pu
bliczności naszej wiele czyni dobrego,
a dla siebie nic w zamian nie żąda.
Za pracę jego należy mu się też szcze
re poparcie publiczności. Otóż popar
cia tego — że tak powiemy — nama
calnego bardzo mu potrzeba. Dowie
dzieliśmy się. że garderoba tego tea
tru jest bardzo mało zasobna, a koszt
wynajmowania przyborów i kostyu
mów na każde przedstawienie bardzo
wielki. Czyż nie wypadałoby Polonii
przyjść z pomocą szlachetnej instytu
cji. Nie chodzi o składki — ale o o
fiary dobrowolne "in natura". Wielu z
rodaków naszych posiada nie/potrzeb
ne kostyumy, buty z cholewami, broń,
a nawet dywany, obrazy i t. p. rzeczy
niezbędne do ubrania sceny. Przed
mioty takie walają się często bezuży
tecznie po strychach. Czyż nie byłoby
wskazanem ofiarować je d > składów
Teatru Polskiego, któremu zawsze się
(przydać mogą. — Rzucamy myśl. któ
ra niewątpliwie znajdzie życzliwe e
cho. Dary przesyłać można do dr. Ka
lacińskiego, róg ul. Noble i Bradley,
nad apteką ob. Bardońskiego.
Przedstawienie benefisowe artystów
amatorów odbyło się wczoraj w nie
dzielę w hali na Mary ano wie Ode
grano wesołą komedyę Kraszewskiego
"Radziwiił, panie Kochanku" w której
wszyscy artyści, w szczególności pa
nće: Dc'broaielska, Drozdowska i pa
nowie Loziewicz, Kosmowski i Iw ano*
ws'ki zibierali huczne i dobrze zasłu
żone oklaski.
Wieczorek "Młodej Polski". Wczo
raj wieczór w hali Atlas przy Emma
ul. odbył się wieczorek wokalno - mu
zykalny, urządzony staraniem Tow.
"Młoda Polska", gr. 865 Z. X. P. Bra
ła w nion udział znakomita śpiewacz
ka pani Róża Kwasigroch, która za
piękne wykonanie polskich melodyi
nagrodzoną została huczny m$ oklas
kami i zmuszona była do nadprogra
mowych numerów. Na skrzypcach
grała panna L. Xelowska, która grą.
swoja udowodniła, że jest prawdziwa
artystką. Śpiewała też ładnie panna
M. Do>bracka. Wszystkie panie obda
rzono oklaskami i pięknemi kwiata
mi. Odczyt "Mickiewicz w ostatnich
chwilach życia i po śmierci'' wygłosił
oto. St. Osada, dyrektor Z. N. P.
Odczyt ogólnie podohał się wykwin
tną formą i znakomitą treścią.
W dalszym ciągu deklamował ob. J.
Przewłocki wiersz "Hasła" K. Tetma
jera, a orkiestra oto. A. Mięckowskie
go grała przeważni© utwory swojskich
kamipozytorów. Wstęp był wolny — o
sób jednak nie zgromadziło się wiele.
Zaznaczamy tu jeszcze, że wszyscy ar
tyści i orkiestra występowali bezin
teresownie,
Na pokrycie wydatków, zarządzono
składkę na sali.
Głosujcie za Ottonem Nova
kiein w 11 -ej wardzie.
Koncert 1 bal "Jutrzenek". Sympa
tyczne Tow. śpiewu panien "Jutrzen
ka" urządza w poniedziałek Wielka
nocny, 20go kwietnia r. b. w wieHdiej
hali Schoenhofena koncert i bal. To
warzystwo to zasługuje na poparcie o
gółu, członkinie jego, przeważnie dzie
wczęta młodev zrodzone w Ameryce,
które kochają pieśń polską. Tow. "Ju
trzenka" bierze zawsze czynny udział
w obchodach narodowych i w kon
certach.
Tow to wystąpi ze śpiewem przy
pomniku Kościuszki w parku Hum
boldta, w rocznicę majową, za co nale
ży mai się uznanie.
Głosujcie za aldermanem Ja
nem Schcrmannem w 16-ej war
tlzie.
Biskup unicki, dla parafij tego wy
znania w Stanach Zjedn., ks. dr. So
ter Ortyński przybył do Chicago i
wczoraj w niedzielę odprawił nabożeń
stwo w cerkwi unickiej przy rogu ulic
Superior i Bickerddck, poczem wygło
sił kazanie do wiernych. Po południu
zwiedzi on drugą parafię rusińską na
4S-ej ul., gdzie odprawM niesz]>ory.
DzLś udał się ks. Ortyńsiki na wizyta
cyę paraPid do Wighthing, Ind., stam
tąd sam powr?ja do Filadelfii, gdzie
stale zamieszkuje. W czerwcu przy
być ma znów do Chicago.
Obowiązki obywatelskie. Zarząd ko
lei Pennsylvania uwalnia 7, pracy tych
wszystkich robotników, którzy niepo
siadają papierów obywatelskich, zosta
wiając tymczasowo tylko tych, których
nie mogą zastąpić obywatelami* St. Zj.
noczonvch.
Fakt ten najwymowniej świadczy,
że z czasem pracę będą mogli otrzy
mać tylko ludnie mający papiery oby
watelstwa tego kraju. Dla Polaków
jest to przestroga, aby nie zaniedby
wali brania papierów.
Bankiet na cześć Taft'a. W ubiegłą
sobotę, d. 4-go kwietnia odbył się ban
kiet w Auditorium hotelu na cześć
przybyłego do naszego miasta Wni.
H. Taft'a przyszłego kandydata na
prezydenta Stanów Zjednoczonych.
Hankiet ten urządził Klub prasy %tu
tejszej "Press Club of Chicago". Na
bankiecie tym był tylko jeden Polak,
olb. L. M. Xowak, superintendent biu
ra wydziału pracy w Chicago, Mini
ster rozmawiał dłuższy czas z obywa
telem N., wyrażając się bardzo doibrze
o Polakach, których się nazwał szcze
rym przyjacielem.
Ob. J. Sierakowski, zarządca oddzia
łu zagranicznego w banku Metropo
litan w PLttsburgu, Pa., przybył do
naszego miasta w odwiedziny do pań
stwa P. Nrepokojczyckich
Ze Sądów. Przysięgli obradujący
pi-zez 14 dni, w sprawie wysokości
wynagrodzeń, właścicieli realności, wy
właszczonych w interesie kolei North
Western, nie mogą się jeszcze zgodzić
na wyrok. Sprawa ta zajęła sędziemu
Chytraus sześć miesięcy czasu do roz
,patrzenia.
Głosujcie za rodakiem waszym
Janem Derpą w South Chicago.
Rabunki. Wczorajszej nocy trzech
rabusiów napadło na wóz tramwajo
wy State st. bfi'sko 16-ej ul.; ściągnę
li przemocą stającego na tylnej plat
formie posażera Ch. Appelbanna, 339
N. Wood ul., i pobiwszy go, zabrali
szeni pugilares, zawierający $10.
— Podobny los spotkał Waltera E.
Daniels. W chwili gdy wysiadł z tram
waju przy Adams Canal ul. opadło
go trzech rabusiów i wydarli mu z kie
szeie pugilares, zawierający $10.
— Saloonista Frank Baker, 55 Wells
str. raniony został ciężko w pachwinę
strzałem rewolwerowym, w chwili gdy
na odgłos strzałów na ulicy, wyszedł
zobaczyć powody tego. Przechodzący
przez Weils str. B. Dopher opadnięty
został przez rabusia, lecz obronił się
od ograbienia przez użycie , swego re
wolweru i zmusił rabusia do uciecz
ki, który będąc już w biegu strzelił
do Dophera, lecz ugodził saloonistę.
Z policyi. Policyant J. Walsh, peł
niący obowiązki policyanta dopiero od
miesiąca, został wczoraj wieczorem
raniony śmiertelnie przy Willow str.
blisko Clybourn ave. Otrzymał on
rozkaz rozpędzania łobuzów, wystawa
jących po rogach ulic i przed salona
mi. Walsh spostrzegł kilkunastu łobu
zów stojących przed salonem i zacho
wujących się nieprzyzwoicie i rozka
zał im rozejść się. KiiTku usłuchało
rozkazu, czterech zaś z nich, poczęło
stawiać opór, lecz gdy policyant za
groził im rewolwerem, odeszli; w
chwilę później, rozległ się strzał i po
licyant padł ugodzony śmiertelnie. Ło
Ibuzy zbiegli' i poszukiwani są. przez
poKcyę.
J. Ogden Armour, milioner, właści
ciel rzezalni, zaprzecza stanowczo po
danym w -pismach wiadomościom, ja
koby dla podeszłego wieku miał wyco
lać się z interesu, dodając, iż "praco
wać nie przestanie, jak długo tylko
adrowie mu pozwoli".
Podrzutek. Na stopniach domu 16
Elizabeth str. znalezionem zostało nie
mowlę, płci męskiej, liczące może za
ledwie jeden dzień życia. Okrycie
dziecka wskazywało iż powodem pod
rzucenia go musiało był ubóstwo. Od
dano je d odom u podrzutków.
Głosujcie za aldermanem Józe
fem Gołombiewskim w 29-ej war
clzie.
Nieszczęśliwe wypadki. Trzyletni
H. E. Murray, 2000 Kinzie ul. połknął
guzik mosiężny i pomimo natychmia
stowej pomocy lekarskiej umarł.
— Fred A. Peterson, lezący lat 45,
z pn. 185 W. Huron st. zmarł nagle
w salonie na udar sercowy, po wypi
ciu kiefiszka wódki, w salonie pn. 239
W. Chicago ave.
— Lunatyk John Lennon, 217 La
Salle ave. będąc w stanie sennym
wszedł na okna, z którego spadł na
'bruk uliczny, odnos-ząc śmiertelne u
szkodzenie. ,
Wm. H. Taft, sekretarz wojny i
kandydat republikański na prezyden
ta, opuścił wczoraj Chicago, udając
się pociągiem wieczornym kolei Rock
Island, do Omaha Nab. Zapytywany
przez reporterów, jak znalazł tutej
sze sprawy polityczne, odpowiedział,
że: "nieco pomieszane". W mowie
swej wygłoszonej na zebraniu "Zwią
zku konduktorów kolejowych", (Or
der of Railway Conductor's) wypowie
dział p. Taft: "Kapitaliści muszą za
wiązywać kombinacye i komibinacye
te, jeśli działają zgodnie z prawami,
obniżają cenę produkcyi i przyśpie
szają ją.
•'Kombinacye te, jak to każdy obezna
ny ze stosunkami tutejszymi wie, są
taką potęgą, że o ile robotnicy nie są
również skonVbinowani w związki za
wodowe, w nieuniknionym konflikcie,
który będzie miał niezawodnie miejsce
w przyszłości, robotnicy nie będą w
stanie przeprowadzić swych żądań, do
których są uprawnieni: Każdy więc
człowiek rozumny, kapitalista czy ro
botnik. uważa kombi 11 acyę kapitału,
czy pracy — za konieczne.
Na balocie jutrzejszym oddaną zo
stanie do rozstrzygnięcia wyborców
sprawa emisyl pożyczki w sumie
dwóch milionów dolarów, na wyibu
dowanie wzorowego domu przytułku
dHa starców i kalek. W artykułach po
przednich podaliśmy czytelnikom na
szym zupełnie zgodny z prawdą opis
•budynków przeznaczonych dla star
ców. Budynki te stare, niehygienicz
ne, a w końcu i za szczupłe dla zna
cznej liczby pensyouaryuszy, nie war
te są podjęcia jakiejkolwiek naprawy,
'bo się tem nic nie ulepszy. Ludzkość,
uczucie sprawiedliwości, wymaga, by
starcy choć resztki swego życia, spę
dzić mogli, jeśli już nie w komforcie,
to przynajmuieg w zdroweni i czystem
mieszkaniu. Każdy więc z polskich wy
borców niechaj głosuje za emisyą tej
pożyczki, przez zaznaczenie krzyży
kiem ukośnym, w kwadracie noszą
cym napis "yes".
Jaskinie gry, pomimo ostentacyjne
go oddania komendy stacyi policyjnej
przy Stanton ave. porucznikowi A.
Thomas'owi, który miał dystrykt o
czyścić z graczjr, zdaniem kleru miej
scowego, istnieją i rozwijają się, za
dawnych dobrych czasów, z tą tylko
małą różnicą, że dawniej domy gry
nie ukrywały się ze swą nazwą, kiedy
dzisiaj noszą nazwy "klubów".
Statystyka śmiertelności. W ciągu
minionego tygodnia było 637 wypad
ków śmierci, czyli 23 mnfiej niż w ty
godniu zaprzeszłym a 49 mniej,
w tyim samym czase, roku zeszłego.
Do śmiertelności przyczyniło się: za
pelenie płuc 99 wypadków, suchoty
59; choroby nerek 51, gwałtownych
śmierci 44, w tem 13 samobójstw, cho
roby serca 43, choroby żołądkowe 43,
ralc 31, zapalenie oskrzeli 29, choro
iby nerwowe 31, chorolby ost/re i zakaź
ne 22 wypadków.
Glosujcie za Williamem Blen
coe w 28-ej wardzic a będziecie
mieli dobrego i zdolnego alder:
mana.
WIELKIE TANIOŚCI NA WTOREK
Milwaukee Avenue and Paulina Street. -—zz
tola Safety
Piękne krze-ia do (jak klisz) z czysto
jadalni (jak kliez) S iż" if'^VV. zrobiony przećwiart
_ „i ,. . ^ ^ m-yraes kowanego dębowego,
z czysto sk6rzane.nl WKM d„PWt -po&o^Sy
fiiedzeniami polero* *" Klisz ^jn Stół jak klizs w bardzo pięknych
wane jak fortepian I ^ PA l«? ,%J I P"/\ deseniach duże nogi
li.oU S3 12.50
regularna cena $3.50 ^S1EjWp\ e/kl° re" cea!ł S25-50
za gotówką lub na kred°t6Wk,i 1Ub
ft a I PlUar rozciągane stoły (jak klisz) zrobione z Koyal dębowego drzewa, /t> * i— i~t i«~Hii«mi
\Tnill w,er/c" ' l,c '1st iwa dobrze polerowane, ma wielkie'pięknie rznięte nogi % I / l%| I ^02
U i Uli patentowy zamek na wierzchu i podstawie legularna cena $18.50 za gotów- ąj J I L« ♦ I ' F
# kę lub na kredyt . ^
Wasze Ubrania do iszsj Komunii świsfej po Pięć i Siedm pięćdziesiąt
•s» znakowlte za to pieniądze. Robiliśmy próbą na te eprzedaż przez kilka miesięcy i jeetnam
przyjemnie powiedzieć że jest to najlenszy zapas dotąd pokazany. Tylko przyjdźcie i zobaczcie
a nie będziecie potrzebowali na iiowy do zakupaa.
/a chłopięce trzy kawałkowe ubrania do l-«zej
Komunii świętej, podwójnie zapinanie,niebias
kle serge albo czarny clay dobrze uszyta, do
bra Venetian podszewka.
JOWAR STROJNI
Cd
150 sztuk dobrego i pięknego jedwa
biu na damskie bluzki, Pongee, Saty
na, Plaids, TsfTeta, biały t czarny je
dwab japoński 1 w różnych i o
kolorach, wartości 75c, za 4of*
yard po * vJV
44 do 5| cali gładki i piękny wiosen
ny Suiting czysto wełniany, Panamas,
Serge9, Prunellas 1 Taffetas, wszyst
ko w najnowsze prążki, także f\n
siwe Panamas, reg. $1.25 1 UXr
$1.39 wartość, yd po '
i* do 4S '•Ali Piękne wiosenne różno
ści na ubrania, zrobione z najmod
niejszych tkanin i w najmo- f\
dnlejszych kolorach, reg. 98c / y C
wartość, yard po ■ '
gTNGHAM i LINEN
cs
125 nztuk extra pięknego India q 1
Llnen, zrobionego z pięknej E- Qo^
gipskiej bawełny, reg. wart. 15c
50 sz'.uk 27 cal. importowanej raffety
strojnego Ginghamti w różnych wiel
koścląch, prążkach i wzo
rach, reg. 25c g'ituuek, teraz
yard po
U
u
Ubrania dla młodzieńców i chłopców piękny
gatunek czysto wełnianego serge, dobra robo
ta 1 ładnie leżące ubranie, mamy także ubra
nia w czarnej clay, worsted i czarny Thibet,
extra dobry gfitunek.
BRANIA i KUKNIE
Wiosenne obrania dla pań i panien
pół pasowane lub butterfly etylu, w i .
prążkowanym lub Chiffon Panama, r j
satyną pódszewkowane paletoty.Jfał- ••
dawane lub tlare aukn'o, ubierane w
niebieskim, branżowym, czarnym Co
penhagen lub skórza | ^ AO
nym kolorze, reg $20.00 Inl /.yfl
wartość, teraz po. v
Damskie żakiet) <'overt?, Brocdcloth
lub Panama. pól pasowane albo cał
kiem pasowane, satvna pod- pf AQ
ezewkoWaae, męskiej roboty jT) Uri
$7-50 gatunek, po
Suk ni a dl* nan i panien Obiffon Pana
ma lui Voile, fałdo v. lub ilare ttyle,
jedwabnem! fałdami obhzy- 4.98
| piękny tow na Damask
Fabryczne resztki Tureckiego czerw,
towaru na damaszki, 60 cali szero
kie, gwar. trwały kolor, długość od
1% do 3 yd., extra dobry ga- 'j -jl
tunek, regularna rena
39c, ppecvalnle yard
Niemiecki towar do pierza, w piękny
brążkl I kwiatki, w różnych kol.
z satyną wykończ. 33 cali sie
rokie, trwały kolor, reg. //Q
32 wartość, yard po
Spach telScarfu ! Shares z koronką baf
tą albo gładkie lniane, z ścl- £
śniętą robotą, regularna /jyQ
cena39c teraz po
wane, $7.50 gatunek,
tylko po....i
Dziewczęco psletoty Coverts lub pi«j _ _,ir/ irm VIIC7ITT11
kne mięszaniny. pląknie u- 2,9SFr
l>l" ranę, roztn. 6 do 11, $5.00
gatunek, po
nic
D
Ci
AMSKIE UBRANIA
qROSERYE
Damskie muślinowe kalesony i m
7. fa'b mą, haftem lub koron- ZA (\
ka, reg. 75c wartość, epeo. po.. V
Damski* ifabo gorsety, w róż- / q
nych wielkościacti, reg.§1.00
gatunek, po WV
mOWARY SZKLANNE
W
Wlelkii- AioieiecUle Porcelanowe mi
ski do owocu, dekorowane f ^
różami, wielkość 9 cali reg, AJjC
wartość 75c. spec. po
Pozostały zap»a dekor iwanyćh pięk
nych talerzy do owocu lub 4 r _
ciastek, warte 45c, dopóki 1500 J
starczy tylko po
O
Męzkie negliż, koszule, gładkie lub
fatdowunem przodkiem, z mankieta
mi lub bez. w piętnych pręż-|
kach i kwiatkach,50 wzorów
dla waszego wyboru, sptc...
Męskie negliżowe koszule, zrobiono z
dobrego perkalu, trwałe kol.,
w pięknych wzorach i prąż
kach, rozmiar 14 do 17S6c:po.
1.00
jbiono z
58c
Piękna ełodka kulrurj dZł, June Peas
lub Solid packed Ui>d ripe pomidory,
3 paszki z jednego lub mieszc- 1
ne za 32c.Juuszka 1
Piękny K«d Kidney sr.nblak lub l.iuia
szablak, 2—10c puszki, z jednej | ..
lub mieszane * • ^
Flr Bara lub Marshmeilow Bars 1 A., i tł,, ,
napeln.niąknym owocem, ft... J A \ FOI? I) I ISZL^\ I li I
l nerd* Btsculta Ino Oyster 1 I (• I I , —- —
Cracker, -ł-5c p^czkl za 1TV V ! ~~ — .VT", ~ " ^
Patnnt mąka, mielona J' nsjd-1 '?(} . . I Oxford* dla pan 1 dzieci, w ce-nA
lepszej pszenica, 'i beczki.1»0'' ; Ah I glaetem kol., w r.itnych uV^
Naileprzy miałki cukitr. d; 1 X t •' J,°z,n., wrt. l.~), teraz ....—
2"i funt >wv m lesze!: ; ..*U !j Trze wikl dla ni-mowlą, / \\n
Po ni id rowy Catanp. 7. nlebieak | 4 « ii miękkiemi nodes/wami, rOt« f^JL'
znaczkiem lubSnldore.pt. but !+<■' 'l miar 1 do \ wart 5S»c, tcrtz roł
('z)ate owoc. powidła, z najlep onkr.
1 \u NASZYM BASEJIEN.
Słodkie śliwki kalifornijski*, 1 \f
;^iie tulallr *)!/ it t 11 *
owoc średn. wielk. "1% ft za..
(■old Dost piosr.ek. 20c pudełko... '5c
Bydło. 10 k«w. Lenox lub 7-5c *1/.
kaw z "* **"
E\tr» dobr% t'eaberrv Kawc, 1 1 /i
B«i ft za $1.00, funt 1 1 1
Nasza 40c herbata, ft z" 32c
Xo. i cnkr. piknik, szynki ft 7?ir
Najl. letnia kiełbasa, funf fl'ic |
W
Ci)
Miotły zrobionej-, najlepszej kukury
dzy,.') razy ez>t* dobre i mo
I2c
cne, reg. cena 25c. tylko
jedua Ko-tumerowi za....
Z drutu bljak n:» dywany, pleciony tl
bo gładki, mosiężny lob gal
wanizowany, 21 cali długi,
specjalnie po
Dc
Sprawozdanie targowe
Pszenica.
Otwarte Zamkn.
Marzec .... 93%
Maj 92% 93%
Kukurydza.
Maj 661/4 66%
Owies.
Maj 53% 53% J
Woły na kopycie:
Wołowina pierwszej jakości 100 fun
tów $6.80 — 7.40.
Wołowina drugiej jakości, 100 funtów
5.85 — 6.70.
Wołowina trzeciej jakości, 100 funtów
$4.65 — 5.75.
Nierogacizną na kopycie:
Wieprzowina wyborowa, 100 funtów,
$6.10 — 6.20.
Cielęta na kopycie:
Cielęcina wyborowa 100 funtów $5.00
$5.25 — 6.50.
Nabiał.
Jaja "Prima Firsts" tu2in 16*4c
Jaja "Firsts" tuzin 14^4c.
Pośledni gat'unek tuzin lo'^c.
Masło "extra creameries" funt 29c.
Masło „Firsts" funt 25 — 27c.
Masło „Seconds" funt 22 — 24c.
Masło „Dairies" funt 22 — 24c
Masło „Packing" funt 19c.
Sery twins funt 12V2 — 13%c.
Sery Szwajcarski funt 12c — 13c.
Sery „Daisies" funt 13 — Mc
Sery Longhorns funt 13% — 14c.
Sery Young America's funt 13y2c —
1394 c.
Sery Drick funt 12 — 12%c.
Sery Liniburger new, funt 15—15%c.
Owoce.
Jabłka baryłka $2 — 5.00.
Banany gałąź GOc — $1.50.
Pomarańcze pudełko $2 — 3.00.
Warzywa.
Zielony groch buszel 2.30 — 2.32.
Rzodkiewka tuzin wiązek 15c — 50e.
Ziemniaki buszel fiOc —■ 71c.
Pomidory sześć koszyków $2 — $3.
Ogórki tuzin 75c — $1.50.
Kapusta ton $7 do $8.
IZIDOR KLEIN
%
Jedyny polski, litewski i rusKi
Bank i agentura okrętowa
wysełka pieniędzy do wszystkich części świata po najniż
szych cenach, wysyłka pieniędzy odbywa się codziennie
place 4 proc. od wkfadek
wkładki można od najmniejszych sum rozpocząć, sprzedaję Szyfkarty na
najszybsze okręta na wszystkie linie. Jedyny bank w Braddockku który
awoich pasażerów Pensylwańską koleją wysyła.
Biuro adwokackie i notaryalne, przeprowadzam w krótkim czacie pro
cesy, intabulacyę, pełnomocnictwa, załatwiam również sprawy wojskowe
w starym kraju. Doświadczony polski urzędnik załatwia wazelkie *prawy
co do rodaków, korreapondencya we wszystkich językach światowych.
Bank znajduje się w własnym budynkuj
1111 Braddock Ave., Braddock, Pa.
Telefon Long Distance Phono *"o 5, Kraddecfc, Pa.
DROBNE OGŁOSZENIA
FA REI A RN IA I PRALNIA chemiczna
czyści i farbuje, reperuje ubrania
damskie i męzkie na sezon wiosenny.
Ceny zniżone. Jurczak i Paczeński,
334 W. Erie st. blizko Noble.
POTRZEBA porządnych mężczyzn na
mieszkanie. 370 Cornell st. 2gie pię
tro. w tyle. 6 k P
POTRZEBA 2-ch inteligentnycTi męż
czyzn na mieszkanie bez wiktu. 35 j
Emma ul. 3-ce pętro. Apr. 6. F.
POTRZEBA porządnych mężczyzn na
mieszkanie $3.50 miesięcznie z ka
wąrano. 731 Milwaukee ave. Apr. 11 P
OSOBNY POKOIK do wynajęcia, o
sobny wychód. 541 Noble str. u gó
ry. Apr. 6P.
POSZUKUJĘ Jana Chudzińskiego,
który przybył pized trzema laty do
Chicago. Ktoby o nim wiedział lub
on sam proszę dać znać. K. Zieliński,
250 Stephenson ave. Putlhnan, 111.
Apr. 6 P.
POSZUKUJĘ Andrzeja Lepianki, któ
ry od dłuższego czasu przebywa w
Chicago i m<ieszkał stale przy parafii
ś'w. Jana Kantego, w bardzo ważnej
sprawie. Ktoby o him wiedział lulb on
sam niech się zgłosi do Franciszka
Walat. 969 S. Washtenaw ave. Chi
cago, 111. Apr. 6 F.
POTRZEBA dwóch porządnych męż
czyzn na mieszkanie. 298 Cornell
str. 3-cie pitęro. Apj*. 6 F.
JÓZEF ^ŻELAZO prawdopodobnie za
mieszkały obecnie w Chicago który
niedawno zawarł związki małżeńsikie z
p Saraniec jest poszukiwany przez
A. M. żelazo on sam lub ktoś z jego
przyjaciół będą łaskawi podać jego a
dres pod nr. 769 S. Ashland ave.
Apr. 6. P.
PRACA
POTRZEBA doświadczonych operatol
rek przy kostumerskich surdutach]
1031 S. Turner ave. 7 k
DOŚWIADCZONY ogrodnik poszukuje
pracy. Zgłosić się: Konstanty Kustela,
4645 S. Ashland ave. 7 k C
IMPORTER mineralnej wody ofiarujo
dobrę komteowę propozycyę do ageni
tów; dobrze się sprzedaje po hotelach J
kawiarniach lub groserniach. Po szczĄ
góły piszcie: Importer 19 N. Wililianj
str. N. Y. Apr. C. ljj
POTRZEBA energicznych agentów
sprzedaży naszych towarów komiso
Agenci z zawodu mogę. zarabi^^ło
dwojnie. Jeden z naszych agentów za
rabia $400.00 na mSesięc. Boston Pi&
no and Music Co. Iowa City, Iowa.
Apr. 6. B.
POTRZEBA dobrych agentów do
sprzedawania, biżuteryi w stanie Il
linois, jeden z naszych agentów po
dług kontraktu otrzymał 31.000 w go
tówce w ostatnich sześć latach. Ame
rican Standard Jewerly Co. Detroit,
mich. » Apr. 6. EJ
POTRZEBA reprezentantów w każ
dem mieście lub wiosce, do podnie
sienia własnego interesu sprzedawa
nia obcasów z gumy, sprzedaje na o-ji
kaz, można je zmie»iać od jednego
trzewika do drugiego, niema hałasu
lub drzeć podłogę ani też raikro'bów
do rozszerzenia chorólb. Po szczegóły*
piszcie do Walker and Bilry 28 School
str. Boston, Mass. Apr. 6. O.
POTRZEBA agentów do sprzedania
narzędzi żelaznych, dobre i potrzeb
ne narzędzie, sprzedaje się łatwo, do
fbra sposobność dla agenta, który po
krywa duży okręg. 1 funtowy narzęd
Okazowy darmo. Po szczegóły piszcie:
Barth Mfg., Co., Milwaukee, Wis.
A nr. C. E.
POTRZEBA krawca do szycia roż
nej odzieży. 547 Armitage ave., ł)yS j
sko Milwaukee ave. Apr. 6. P. '
POTRZEBA dziewczyny lub niewiasty |
do domowej rofboty. Może sppć w
domu. F. Sahud, 718 N. Western ave. )
Apr. 6. P. |
KUPNO i SPRZEDAŻ
NA SPRZEDAŻ farma w najlepszym
porządku z budynkami po informa
cye pisać do M. Mautzuk, Thorpe,
Wis. aibo się zgłosić pn. G2 CobJent*
str. Apr. 6 F
NA SPRZEDAŻ zakŁ^
994 Milwaukee ave., bardzo tanio,
Zgłosić się 254 W. Division st., albo
wezmę wspólnika. 6 k C
NA SPRZEDAŻ balbiernia na 3 krze
sła tanio, w polskiej okolicy, rent t
$6.00 miesięcznie, license na 1 rok 'j
699 N. Ashland ave., róg Julian str.
Apr. 6 F
NA SPRZEDAŻ lota za bardzo nizk$
cenę $700.00. 1269 N. Leavitt $t, bli
sko Fullerton ave. Zgłosić się do: G
D. Waswo. 195 W. Division st.
23 m, 4, 11, 18 k (
NA SPkZEDAż z powodu pewnych o
koliczności do sprzedania dolyfże wy
robiony interes, prowadzony przez 4
lata, w polskiej dzielnicy na główne
ulicy, niedaleko kościoła. Gotówki po
trzeba $2000. Wiadomość w Adm. Dx. |j
Nar. 8 k P
NA SPRZEDAŻ rogowa grosernia
buczernia, między ludnością, polską,"
Siprzedam tanio, z powodu wyjazdu
farmę. Andrzej Krygowski, 149 Norfjji
coth ave. East Chicago, Ind. 6 k f!
J<1
NA SPRZEDAŻ 2 piętrowe properta
biznesowe, ze składem rzeźnickim, ren
tu $420.00. Cena $2,900.00. 586 W. Ohir
Et. 6 k P
i Na Sprzedaż ~||H
2 DOMY na J&dwigowie, 3 izby
wzdłuż, i gaz na $500.00 wpłaty. Zgło
sić się do *-v
H. Mańkowski
1201 N. Leavitt st
NA SPRZEDAŻ lota za bardzo nlzftyj
cenę $800.00. 1269 N. Leavitt ul., blii •
ko Fullerton ave. Zgłosić się: G. p'|
Waswo, 195 W. Division st.
4, 11, 18, 25 k F

NA SPRZEDAŻ meble domowe i pie:?'
bardzo tanio. 4838 Lafflin ul. 6 k F
i
SKRZYPCE, harmoniki i wszelkie
inne instrumenty, oraz nuty do śpie*
wu, na kapelę lub orkiestrę można na
być u Wydz. Muz., B. J. Zalewski, 60;*
Milwaukee Ave.f Chicago, III., Telefon
oS47 Monroe. Pocztówki Narodowe
Polskie z nutami lub bez, widoki na
szych gór, siół i t. p. Proszę załączy
5c na katalog instrumentów i nut.
1
WZÓR BALOTU 1©tej WARDY
Zróbcie krzyżyk w pierwszej szpalcie przed nazwiskiem John Schermann. "WC
?
Q REPUBLICAN Q DEMOCRATIC Qpll0l,IBITItlN ' OS0ClłLIST O IND™EI,T
For Alderman _____ For Alderman f . ' For Alderman I For Alderman | Fj>r Alderman
) fx) JOHN SCHE11MAM; 'i n FRANK W. KORALESMI I i EDWARD HORTH 1 SIGMUND 0DAL8KI i
^ 637 Noble SI reet ^ 1 ' I 79 Evergreen Avenue ~l i 1 747 Holt Avenue ^_I 73© N. L«—

xml | txt