OCR Interpretation


Dziennik narodowy. [volume] (Chicago, Ill.) 1899-1923, April 06, 1908, Image 6

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045097/1908-04-06/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for 6

'
OBYWATELE ló-ei WARDV
GŁO
fT
ZA
WSZYSTKIE ANGIELSKIE GAZETY POPIERAJA GO
DAILY NEWS TRIBUNE
Frank W. Koraleski 0bywatele Sri«£ 1 zdolncgo
rekomendowany obywatelom. Jest on ad- ! I Frank W. Koraleski
wokatem dla North-West Side Taxpayers
Assos., zasługuje na poparcie wszystkich ma poparcie obywateli swej narodowości
obywateli.
GŁOSUJCIE ZA NIM.
POWINIEN BYĆ WYBRANY
journal record herald
Frank W. Koraleski glosujcie za
Przyszły młody człowiek, który powinien PY*\f|k W Knffll^kilH
mieć poparcie swoich obywateli SJfflmmMmaSWmi FI alltv W. IVUI dlCdftllll
GŁOSUJCIE ZA NIM HHIW- zasługującym na wasze poparcie.
DZIENNIK CHICAGOSKI , INTER OCEAN
Popiera Koraleskiego ^H^H| IB obywatele powinni głosować za
jako zasłużonego młodego człowieka który FRANK W. KORALESKI. Frank W. KOraleSkittl
powienien byc wybrany. * u TT* , J u vo
Municipal Voters League Stowarzyszenie Obywateli dla dobra miasta i stowarzyszenie United Societies Indorsowali go.
i
EE
w.
Jak Glosować za Człowiekiem
Który zasiuzył na poparcie i powinien być wybranym
• ^ t
Polakom polecamy zaszczytnego młodego człowieka który będzie pracował i bronił sprawy nasze jako prawdziwy przedstawiciel
obywateli i naszej narodowości.
WZÓR BALOTU 16™ WARDY
0 REPUBLICAN 0 DEMOCRATIC Q PROHIBITION Q SOCIALIST Q [y™DENCE ^DEPENDENT
For Alderman For Aldcrmto " For Alderman For Alderman F«r Alderman
1 I JOHN S€HERMANN R71 FRANK W. KORALESKI I I EDWARD HORTII I 18IG1TUND ODALSKI I-]
LJ - ' 687 Noble Street ^ 1 I 79 Evergreen Avenue ' I 747 Ilolt Avenue I I <30 N. W ood Street .( I I
M Zróbcie krzyżyk przed nazwiskiem Frank W, Koraleskl
l-l jŚ v ^^0. .... A 1 __Ł
1 1 ' '■ 'miilaiHinli . - 'l- ,'jr

xml | txt