OCR Interpretation


Dziennik narodowy. [volume] (Chicago, Ill.) 1899-1923, April 07, 1908, Image 6

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045097/1908-04-07/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for 6

oiscy Doktorzy
Or. ft. f. Bszinch,
OFiS: Mieszkanie:
III Milwaukee Av. {629 N.Spalding av
>T«t liocroe 801 mi. m*
odzlnj—9:30 do 18 w połudn.. od 2—4 po
pel., od 6 do 9 wleczAr; w Niedzielą: do
9-teJ rano; od 12-ej Uo 3-ej popoiuuitiu.
Tulrfot rml 1479.
Dr. Marja Dowiatt Sass
llleszkinie i Biuro, 723 W. 18-ta ul.
Iodziuy UiruowKD» ll-tej przed południem
od *. t.*j do y lej wiecstorem. W Niezle
lą do lStej w południ®.
. FR. DOBIJA
ltyly asystent kliniki Wiedeńskiej wlotach 1904,
1JHJ5, 1900— prof. I'olUzera i Chlar <:o po dzie
^CloWtał«J praktyce lokareklej — oeiaul w Chi
cago 1 przyjmuje wyłącznie w chorobacu Oci u
sz6w, gardła 1 nosa.
241 E. \orth Ave. Tel. Lincoln 1633
GODZIN Y OF1SOWE: od !> ej do 11-ej rano.|*
100 State ulica Telefon Central 339
POKÓJ So. »«6 od ęodz. 5ej (io Hej wieczorami
Telefon llnmbolJt 6
Dr. W, A. Kuflewski
Specyalista Chirurg
WICKER PARK 649 N. Robey ul.
Godzimy; od 10 -12 rano 1 8:30—9:!H£wlecs6r
724 West 1 Stli St
U ooor,ht : j Tol^o SVSSSSH CHICAGO
r
Dr. Anna L. Krygier
Leczy Speoyalne Choroby
Kobiet i Dzieci.
<315 Milwaukee Ave.rós Hoyne at
Te'ofon Humboldt 22.
Sodalny <>d 8 do 11 rana: o 7 di ? *lflj
Teleion Monroe 4817.
Off. F. KAUGINSXI,
638 Noble Ulioa, róg Bradley.
GODZINT oris >Hk;
ro 10 rano. Od 1 do 3 po yoiurtclt fHirAfiO
I od 7 «o 8 wieczorem LlllWUIU
Dr. S. R. Pietrewicz,
LEKARZ 1 CII lltC KO
8p*»«'.Vi»li>ta <lioról> tVrm)(lrzn}<'h 1
Nerwowych
Retydenrya: 470 W. DIVISION ULICA.
Tel Humboldt 6S9. Biuro 829 Milwauke ave
Godziny oflsowe: od 1—2 1 7—8 wlecr
Tel. R98 I 2613 Monroe
Biuro: 105 W. Hlacklmwk at. rftg Holt Are.
Qodz. Biurowe: od 8—9 ran >. Tel. Monroe 342
«
Dr. Med. A. Pietrzykowski
ttonz-NT \ d0 10tuJ rRno'
woDz.hT j od 2 do 9 wieczór,
p&Tttilwitakee Ave-, róg Centre Ave.
I
TfcLKVOB IONBOK .'iS11. CHICAGO, ILL.
R. A. SZWAJORT
OF1SV:
|8 N. AsMand Ave. 465 Milwaukee Ave.
.... ___ rOg Cuicago Ave.
bon "oaro 1089 Telefon llonrte 8D2
py: 11 12 rauo ! Godziny : i)-11 rauo I
' 6 10 wieczorem od 4-łi wiecŁorem
Mlcszkunier S70 \\. lHveraey Ave.
Telefon Humboldt !>:(5
(todzinj: dottej rauo 1 od I— 4 po pohidulu.
\Tolofon Monroo 1308
r. W. Statkiewicz,
LEKARZ I CHIRURG
(od 9 rano do 12 w południ#,
OD7. hi OnaowB J od 2 do 4 po południu.
( 1 od Olej do Utej wleczcr»m
>25 Milwaukee Ave. CHICAGO
DR. A. SZOPINSKl
I.EKARZ I CHIRURG,
pa. X2S—225 W. Chicago Atmm.
rftic Milwaukee Ave. Tel. Monroe 3097.
Caidego dnia od 8 do 10:30 rano. W ponia
Iz'.alkl, Arody 1 płatki od 5 do 7 wieczorem.
|*Pe wtorki, czwartki 1 soboty od 5 do 9 wlo
■jrwooL
W »ptM« Piat ta. 724 \ł. lD-ta al. W po
~ Idzlatkl. Środy 1 piątki od 7:80 do 9 wle
orera. Telefon: Canal 101.
10 Milwaukee Ave. tu. Manrai 1284
LECZNICA OCZNA
R. JUL. SZYMAŃSKI
NAI> BANK1KM POLSKIM
OCZY, I SZY, NOS I UAltDLO
10 BU ANIE OKULARÓW
i MO od Odo 121 we EC Z. od 7 do O
iR T-Z. Xelowski ™ i i:v." m
WIZYTCJACY CIliXrRfi SZPITALA
/faJAfrlętfizcj Panny Maryi z Nazaretu
po pvludalo

jftl-jro 1 rezydencja i Godziny bl>irotve
|jii9 Milwaukee Ave. do 9 rano. 4-6.7-» wierz.
J. S. La Buy
ADWOKAT
. 1'rnklykuje we wizjstkicli Badach.
lii Milwukee Ave.
Tel. Monroe 4254
PckC'j 9JO
1 SO E. WasiligtoR Str.
Tel. Jłuin I lii)
F. ŚMIETANKA
ADWOKAT
E. Ranńolph St.
9-te piętro
r«Ł. Main 3970
Wieczorcn,
9206 Commercial Ave.
Tnl.S. Ch.cago 41221 181?
Ten prawdziwie sprzyja gaze
c, kto kupuje w składach ogła
mających się w tej gazccie.
MATKA.
Wychodząc po północy z ka
wiarni, spotkałem na nlicy błą
kającą się kobiecinę, jpo której
odrazit poznałem, że jest obcą.
— Proszę pana — zagadnęła
mnie staruszka — którędy można
się dostać najprędzej do szpita
la?
— Do szpitala idzie się tędy
przez rynek, ale teraz w nocy pa
ni tam nie wpuszczą... Czy pani
chora ?
— Nie, nie ja, ale mój syn
tam ltfży od czterech tygodni i
pisał, abym przyjechała do nie
go natychmiast na pożegnanie, bo
kona, kona mój jedynak...
Staruszka rozszlochała się i do
piero po chwili, uspokoiwszy się
nieco, zaczęła mi opowiadać
przez łzy, jak to jej syn. jedynak,
który utrzymywał ją i rodzeń
stwo na wsi, zachorował przed
dwoma miesiącami, jak z braku
środków na domowe leczenie mu
siał się udać do miasta do szpi
tala, gdzie go już raz, przed ty
godniem odwiedziła. Zdawało mu
się. że mu już nieco ieipicj, wiec
kazał jej wracać do domu. Teraz
pisał, że czuje zbliżający się ko
niec, wiec prosił, aby koniecznie
przyjechała, bo chciałby się z nią
pożegnać.
Mówiła szybko, urywanemi
zdaniami, łkając i drżąc z zimna
i bólu.
—Więc chciałabym koniecznie
zaraz iść tam, do niego, do mego
Janka, ale zaraz, bo zginę, bo nic
wytrzymam...
Strasznie brzmiały te słowa bo
lesne, mówiono pod kawiarnią, z
której szły tony hucznego mazu
ra i wrzaski wesołych gości.
— Może pani gdzieś ;przenocu
je w jakimś hotelu, do rana już
nie długo, a około godziny siód
mej, ósmej.-..
— Nic, nic — przerwała nu
kobiecina — ja muszę teraz, za
raz iść tam, do Janka, do szpita
la.
Zrobiło mi się głupio w duszy
z tej smutnej historvi po wesołej
zabawie.
— Pojadę z panią — zawołałem
— weźmiemy dorożkę i jazda.
Staruszka w dorożce całowała
mię po rękach. Zajechaliśmy
przed szpital.
Zadzwoniłem i po długich, a 11
ciążliwych pertraktacyach z por
tyerem, który z początku nie
chciał nas wpuścić, udało nam
się uzyskać wstęp. Staruszka po
gnała naprzód, ja za nią. Szliśmy
długim, blado oświetlonym ko
rytarzem. Moja przewodniczka
rozglądała się. jakby się chciała
zoryentować i wreszcie wpadła
do jednej z sal. gdzie kilku cho
rych leżało na swoich łóżkach.
Chorzy pobudzili się. Staruszka
stanęła na środku sali jak wryta.
— Czen>u to łóżko -próżne —
spytała strasznym głosem —
gdzie Janek, gdzie pościel, gdzie
mój Janek?!...
— Już w anatomii — rzekł o
bojętnie rozespany posługacz —
dziś wieczór go wynieśli...
— Jezu!...
Przypadła do próżnego, żelaz
nego łóżka, a ;po chwil' wybiegła
ze sali, jak obłąkana, i porwała
mię za rękę.
— Prowadź mię pan do Janka,
! do mojego drogiego Janka, pro-!
wadź pan tam, gdzie on jest, on
Ldo mnie jeszcze przemówi...
Sam nie wiem, jak to się stało,
w parę minut później znaleźliśmy
się oboje pod gmachem anatomii.
Żelazna brama była zamknięta.
Staruszka poczęła walić pięściami
w bramę.
— Proszę otworzyć!... ja idę
do syna... Janku otwórz... Jan
ku!... Janku!...
DO POLKI.
Pokój domowi tomu, gdfcte połyska
Domowych uczuć płomień niewytlo
ny
Kędy na straży wiernie u ogniska
Czuwa niewiasta! — O! błogosła
wiony
Ten próg, za którym jak w arce przy
^ irtierza,
Kryje się wiara i obyczaj święty,
Gdy powódź huczy, grom z niebios u
denza,
Gromy i burze on przetrwa nietknięty.
Niewiasto polska, czeić tobie i chwa
ła!*
Ty czeriląc siłę w czystym wiary
zdroju,
Wybiegniesz z arki, jak gołąbka bia
ła.
I on? różdżkę oliwny pokoju
UszczGchdesz i pddass twym braciom
w rozterce,
W liść ją zielony rozwinie twe serce,
A rdzeń jej skrzepi dnielnośfi twego
ducha
I wzrośnie w drzewo ta latoróśl kru
cha,
Och! bo ty Polko, tyś wyższa, nli one
Jerozolimy córy, Izą pojone,
Gdy z łąk ojczystych nie stało im
kwiatu;
One, zrzuciwszy perły i purpurę,
Siadły nad cichym brzegiem Eufra
tu
Z wzrokiem utkwionym w piorunową
chmurę
I zawiesiły drżące lutniio głucho
Na wierzb konarach, alby dźwięk ich
złoty
Nie budził wspomtiień nie koił tę
sknoty
I w dniach żałoby niie zabrzmiał otu
chą.
Polska niewiasto! ty dźwigasz ina
czej
Twój krzyż wśród ciężkich żywota
zawiei,
Twa złota lira niie zmilkła w rozpa
czy,
Lecz z niej ddbywasz błjgi dźwięk
nadziei,
1 choć w sieroctwie pierś twa bó
lem pęka,
Trąca w jej strwny nieskalana ręka,
A chór aniołów, wtórząc pieśni w gó
rze.
Zgania wiszącą nad twym domem bu
rzę.
Ty ją zażegnasz dzielnem tchnieniem
•wiary
I plon się Boży rozrodzi w twym pro
gu,
•Na łzy i trudy pracę i ofiary,
Niewiasto polaka, pozdrawiam się w
.liogu!
Seweryna Duchińska.
LISTA NOWO PRZYJĘTYCH CZŁON
KIŃ DO ZWIĄZKU POLEK.
Numer
człon. Iimię i nazw. Wiek.
GGGG Hebel A. 44
G7 Mikoś E. 20
G8 Marchlewska L. 17
69 Sujak A. 22
GG70 Cichocka F. 19
71 Gębicka B. 37
72 Kopaczyrtska Z. 31
37 Zochowska S. 30
74 Kaczanowska M. 22
75 Fuchs A. 24
76 Bytrymos M. 42
77 Kowalska M. 23
78 Malicka L. 21
79 Zakrzewska S. 19
6680 Paul M. . 44
81 Krone K. ' 43
82 Gawrońska M. 18
83 Bartoszewska A. 25
84 Kopacz A. 22
85 Gawrońska M. 24
86 Jasiecka A. 14
87 Stock M. 26
88 Smith M. 22
89 Nowacka M. 24
6690 Chrzanowska Z 28
91 Zmich W. 36
92 Michor II. 20
93 Hałamajska* J. 21
94 Bojewicz II. 34
95 Lisek M. 43
96 Ryńska M. 21
97 Robaczewska K. 18
9S Radaszewska R. 18
99 Witt W. 18
6700 Szulc M. 20
01 Grętkowska L. 18
02 Litka J. 38
03 Rękosiewicz F. 18
01 Aniołowska Z. 27
05 Rjibarczyk W. 43
0G Ganc R. 19
07 Grucka A. 42
08 Bajer J. 34
09 Szylka M. 33
6710 Richert J. -37
11 Starzyńska B. 3g
12 Fiedeorowicz J. 21
13 Nalewaj M. 40
14 Detlaff M. 39
15 Grzesfnkiewicz M. 41
16 Kowalewska M. 1S
17 Michalska A. 20
18 Jarucka L. 32
6720 Si rocka M. 40
21 Hornans M. 28
22 Ziętak J. 21
23 'Kozłowska K. 36
24 Rożek W. 26
25 Kozłowska Z. 1S
26 Chmielewska J. 21
27 Szweda F. 38
28 Szarkowsk3 M. 34
29 żukowska A. 39
6730 Lorer.ty L. • 20
31 Tomaszewska L. 22
32 Skarhek H. 40
33 Nocek M. 24
34 Danielewicz M. ' 38
35 Klytta G. 17
^6 Apczyńska S. • 40
37 Heinrych E. 23
38 Pacer F. ' • 34
39 Grigalis M. 35
6740 Szymańska T. 34
41 Szularecka P. 43
42--01sztynsl$a A. 41
43 Kolbusz K. 23
44 Wojdyła K. 27
45 Rzońca W. 21
46 Lubock M. 20
47 Wiernieoha T. 22
^8 Wiernlecka F. 24
49 Wardeńska M. 25
6750 Małachowska S. 17
51 Kozakiewicz Fr. 19
52 Waldoch M. 40
53 Musielewska J. 30
54 Kurowska A. 22
55 Wieczorkiewicz F. 31
56 Ztk J. 40
57 Nasialka A. 38
57 Jarecka M. 24
59 Schubert K. 36
6760 Swosińsfka W. 23
61 Grochowska A. 29
62 Damian A. 23
63 Hartwick W. 30
64 Perkowska F. 20
65 Laskowska W. 36
66 Nowacka M. 44
67 Ławniczak W. 31
68 Polak M. 36
69 Domagalska K. 44
6770 Hefoel A. 44
71 Szumnowska L. 24
72Poczesna M. 34
73 Hazińska J. 21
74 Cancel M. 1S
75 Skałoń Z. 18
76 Gawelczak M. 39
77 śniadek R. 18
78 Kruchlfk A. 38
79 Czarnota J. 22 67
6780 Staroń P. 25 67
81 Iłejnowska M. 21 69
82 Kasperowska J. 43 69
83 Wachowska E. 36 71
84 Kuchowicz M. 29 71
85 Witalska E. 28 72
86 Gapinska M. 42 72
87 Kasprzak M. 26 72
8S Luczkowska A. 29 72
89 Zgoła F. 33 72
6790 Stachowska A. 43 72
91 Franckowiak M. 20 72
92 Mainiiak A. 1S 73
93 Kujawa A. 2f> 73
94 Wał ko w lak F. 19 73
9.r» Kropska L. 31 73
96 Michałowicz A. 32 73
97 FMhpek J. . 18 74
98 Dymkowska A. 20 74
99 Uchacz M. 17 74
6800 Kamikowska M. 19 7f»
01 'Schreiber M. 17 75
02 Różańska A. 26 76
03 Kuzius J. 45 76
04 Zgodzinska K. 29 76
05 Pawłowska J. 1S 76
06 Ciemnoczołowska Z. 18 76
07 Rutkowska II. 3,3 76
08 Pawłowska F. 40 76
09 Ksiąszikowska L. 23 76
6810 Lechowska J. 43 76
11 Knioła P. 44 76
12 Nowak K. 2"» 77
13 Pjiplatz M. 25 77
14 Pers P. 22 77
15 Krugiełka W. 2G
16 Hildolbranska S 37
17 Ggsiorow'ska W. 34
18 Tatarek W. 34
19 K ugier K. 37
G820 Przybył K. 33
21 Kloch W. 38
22 Jankowska J. 23
23 Markulec Z. „ 25
24 Gnsłorowska M. 28
25 Filas W. * 30
20 Rutkowska C. ? 30
27 Mtkufefea F. 17
2S Hałaszczyk K! 17
29 Leśniak K. 17
0830 Jasińska M. 27
31 Jcsfca M. 33
32 Boelow M. 23
33 Singer A. 29
34 SaLz J. 25
35 Iluszkiewicz M. 28
36 Rad tka A. 22
37 Labs S. 21
38 Orzechowska M. 35
39 Gronkowska F. 37
39 Gronkowska F. 37
6840 DtffoHnSka M. 20
41 Marciniak M. 20
42 Galasinska A. 37
43 Mecha II. , 20
44 Boinska W. 20
45 Niedźwlecka K. 24
40 Kaczmarek E. 43
47 Antczak K. 32
48 Graibowska C. 30
49 Ba na..~iń.sk a J. 21
6850 Merkel M. 38
51 Osińska M. 19
52 Dalka R. 27
53 Duiblinska S. 1S
54 Osińska B. 39
55 Bjik E. 25
50 Sztermer II. 34
57 Stasińska E. 18
58 Witt R. 18
59 Witt M. 17
CS00 Majewska C. 22
01 "PawJicka M. 44
G2 Ilka 10. 42
G3 Kochańska M. 44
64 Adamczyk M. 44
05 Szczepańska M. 44
66 Wrfiblewska R. 44
07 Marszałkowska T. 39
OS Ilka M. 18
69 Cybulska A. 38
6S70 Piotrowoka W. 25
71 Kaczmaryn St. 20
72 Iwanowska M. 29
Łucya Wołowska, sekr. jen.
Dr. M. Olgiert Kaczorowska,
Dr. naczelny.
DR. W S. SCHRAYER
POLSKI LEKARZ I CHIRURG
441 NtUe Stmt.
Specialists we wszystkich chorobach m»i
czyzn. kobiet t dzieci Jeżeli was Inn! nie
uleczy, przyjdźcie do mnie. — Godziny ofl
■owe: do 9-tej rano, od 1-ej do 9 ej wie
czorem.
Proszę dobrze tauwaiyfl Inmner dema
przyjdi wprost do mojego j>fl«u.
TiiLflFON MWKltOK 155ł
-- £ i-t. !—■
ffi> Inn
:o f Mi
M|N
Następujące g: up/ zapłaciły
w miesiącu Lutjm 100 \
Grupa 1 Cyrkulurz 21 $ R2S9
2 « 20 102 18
3
5
C
7
8
10
11
11
18
14
15
17
18
19
21
22
22
24
25
27
28
29
31
33
34
35
36
38
30
41
42
42
45
4G
47
47
48
4S
50
52
54
60
58
59
Gl
03
03
64
G.i
06
61
68
0!)
6J
70
71
72
Tli
74
75
75
70
21 49 67
20 113 74
2 1 82.06
20 39.04
20 20.G6
2 1 96.03
2 0 137 95
21 98 53
20 57.34
2 1 36.39
21 . G0.7G
20 57.34
2 1 53.01
21 14.70
21 42.88
20 27.88
2 1 59.23
21 47.15
21 77.91
21 50.99
20 57 0G
20 42.93
2 1 19.27
21 14.35
21 25.83
21 21.88
21 40 11
21 64 85
2 0 40/4
2 1 44.84
2 0 34 08
21 08.25
2 0 20,74
2 1 4G.78
20 78 T8
2 1 50.43
21 15.44
10 26.18
20 27. k'
2 1 9.99
21 8.G1
20 71.20
20 58.82
20 29.28
2 1 20.50
20 43.84
2 1 14.85
21 29.53
21 1851
18 8.45
21 29.79
21 9 48
20 33.45
21 : 16.81
21 8.81
20 22.90
20 36.7 S
21 21.65
21 ,... 9.02
20 8.21
21 16.7(i
21 20.G8
ŁUCYA WOŁOWSKA,
Sekretarka Jenemlna
DO
SZanownych Sekretarek grup i
członkiń Związku Polek.
Adniinistracya Dziennika Na
rodowego uprasza Szanowne Pa
nie aby raczyły zastosować si<t
do niżej podanych uwag:
r. Sekretarki grup i członkinie
przesyłające swe adresy do zmia
ny niech uskutecznią to na ty
dzień przed wydaniem Głosu Po
lek, a w ostatecznym razie przy
najmniej na 4ry dni.
2. O zmianie mieszkania upra
szamy powiadomić nas natych
miast po przeprowadzeniu się, 2
nic dopiero po kilku miesiącach,
kiedy poczta nam przyśle zawia
domicnic by daną członkinię usu
nąć z listy abonentek, gdyż po
czta nie może jej doręczać pisma
dla braku adresu.
3. Panie przeprowadzające się
powinny zmienić swój adres na
poczcie t. j. dać swój nowy adre-'
listonoszowi.
4. Podając adres trzeba wypi
sać go czytelnie i wyraźnie zz
znaczyć ulicę czy to S. czy N..
W. lub F.., a także czy to Street
czy Avenue, Place lub Court. Je
żeli te formalności będą wypeł
nione i o zmianach adresów bę
dziemy regularnie i zaraz irvia
dainiani, to wtenczas wszystkie
członkinie będą należycie odbie- j
rać Głos Polek i unikniemy
wszelkich niedokładności i z ten
połączonych nieprzyjemności.
Administracya.
Jedyny Skład kompaniiznv
Singera i Wlieeler Wilson
MASZYN DO SZYCIA
znajduje h!p, ;
1041 Milwaukee Avenue TlS S5d 11
potrzeba agentów, zgłosić. R. Buisk/ !
el; codzlenniH C<1 5 i' runo, zarządca ■
ANGIELSKA SZKOŁA
Nijstaraza szkoła j«jzyków w
C ilc as.0. założona 1SBO roku.
North-West Chicago Btsintss College
1007 Milwaukee Ave. uS*.
Jedyna szkoła% której wykłady odbywają s ą w
Polskim 1 Angielskim języku, naukł mb wy. pi
aanl* i czytania, w»* dnlo i wieczorem dla Pań i
Panów a tukfce i w .Nled/Julą. Także ticjfoniy lis
to w nie podług naszej najnowszej metedt, i wy
mową angielskiego języka. Nasza azkołajeht z na
na jako nnjlepez.a ze swych wykład>w. <"euy prze
stępne, Kozpocząćlekcye można w kizdejchwU
I
A. • -
\
DRA PIOTRA
»
ągiKM
V
wnn
jc3t lekarstwem o uznanej zasłudze. Jest ono zupełnie odmiennym
od wszystkich innych lekarstw. Może mleć swoje naśladownictwa,
ale nie ma zastępstwa.
<Jaysci Krew Pomaga Trawieniu
Regułojo Żołądek Działa na Wątrobę
Działa na Kiszki Uśmierza system Nerwowy
Ożywia, Wzmacnia i Posila*
Wogóle jest to lekarstwo familijne w eałem tego słowa znaczeniu
i powinno się znajdować w każdym domu. Nie można go naljyd
w aptekach, ale dostarczają go wprost ludziom specyalni agenci.
Jeżeli nie znacie żaduego agenta, piszcie do samych fabrykantów
i właścicieli
DR. PETER FAHRNEY & SONS CO.
112-158 So. Huyno Ave., CHICAGO, ILL.
STRASZLIWE ZATRUCIE OWI
Litować elę potrzeba nad Wa,ml, Jetell cierpicie
ca zatrucie krwi, potrzebujecie słów uprzejmych
nie wy;.zutóvł, od tych którzy wiedzą o waszej cho
robie. 1'otizebujecle pomocy dobrej, uczciwej l pew
nej, więcej aniżeli ktokolwiek Inny. Potrzabajooie
leczenia pr«ez epecyaltetów. potrzebujecie wjiyst
kiego co najlepsze bez względu ua koszt Nasze le
czenie jest najlepsze rnane dotychczas na syfilis
(zatracie krwi) i jest jedynym systemem który po
wlnlon być użytym, bo nie pozostawia złyoh naa
tępalw jak inne doświadczalne gpojoby leczenia*
Crarno-fjłówkl, plaasy, wyrzuty, broazowo oeotkl, wyrzuty po całeui
eleie. wypadanie włosów i rzęs, obolałe gardło, białe piamy w jamie nst
eej, bóle w keiciach, bol^e zęby, w7cieńczenlo, to wazy3ii<o oznaki tej
■ti aazliwój c hor.łby 1 nio powinno, być zaniedbano n*wet np. godzinę. Wy
ioczclo się 1 to zupełnie. Nąaze leczenie jeal oa^lepazn i najtąA«re we
wszystkich długotrwałych wypadkach. " $
— Jażel! icstauleole raz wyleczeni tym ec.downyrn leczee^sm, ratrnct#
krwi (iiyp.liaf v'.gd? nie powróci 1 Wa?l ukochani są zabezpieczeni przed t\
zaraźliwą choiobą. Możecie napowrót patrzyć śmiało na świat, z czyatem bo
mleniem, pewni ze Wmze ciało wolnorn Je»t od toj atnuizliwej pltgl, aa
tracln krwi (syfilisu).
POHADA DARMO. Mr także loezymy hemoroidy, mtwardzenle,
irapotencyę, polucye, zrnniejszeale się członków, •tryktaro, utratę nasienia,
nerwowość, choroby nerak, moczowe, pęcher*a 1 rozmaita «ap*Un!a i wazy
cikle ipecyalne choroby męskie.
Mb potrzeba naui-t ji-dnrtro <!o!ar.i wpłaty pr*Ml m\If cieniem.
oHieses kdhml cuhig.
s. STATK UL. blisko Harrison
CI'ZKI* GODZ. J)z' riMn • d 10 oj do I-ej | W Niedzieli od 'jod Iny US'*jdo
i od łi-ej do rf-ej wieer/r. | * l n/.ej po pumlniu.
A.
ffflinfttfCi Es^PfeifatSK
if^jOilf U Uftli Ci i y si £
TAMOS
_ w« «""w*
$ 8j>?:iO»3ajorfty fturtxAJvy ■:.?. j^r-rr-tmr# 1 jx.-iplegjj&e V w;{w»«
adaul'yd.ot ic krsjr. pufltcu J tenia. Łab&a^piar.AŁda;' J»d oghla v n«]!ttp»zj?h
\ ^?;35pan'»o"i- TFyrablway fcoofcnfckty, LKi^aitcaia togtlnt, I'eJar.'oiov'oJc.toa
$ Jfotoryaixw 1 fcią(T*/*7 s?#<łltobMr»tw* a krajŁ fc^atrrlauiy ▼ezolłU? apri
\ wj E*dtr»* ! ■sro)ilto*»<i p.'irr. kr a»ui&. ?a skarfl I rwr^bw, ws3ttjr<j rqe*&.
# yiApUvi Rss'ys-'^o^i fiOBbk l!i. nhjpsfrii !li
\ ¥«{1u1u1y UllZv'-'fwit' fSMft. Cflfr.itlał&rj;»5ifa ii. UmIS^Pi lii ^
*V*t
Cf
I
CELINY ŚRODEK DOMOWY
tojtsl Dr. Ijcmke herbata / ziół
Ta i;erta*a j««ef zrobiona w umiejętny epo-;ób z różnych rońlin. ;!».k kwiaty, I»orz> nie, kora
nadonia i zioła, tak że jeM bir«l/<> point cr.ą w i lii robach w.-zelk l< go r mIzmjii, Vtfire M|i|io
wod.wann ;>r/.e/. 2a*Iąh|eŁie,grypę, kaszel, katar— zazębienie glo wy 1 w pterflicb) go
r.iC/.kowJi febr"—u dzieci i u dorosłych. Herbata ta lecv Hlaboścf żu iidki. uhiwh zatwar
dzenia, r«Kiilnjt> atol* <• il jili.j • ujm■'. y' ii. |.r/yprow.»dzi» do i r.rz i<Ikn nerki i natrolx;, prze
czyszcza i!o'jr/" kr. w unuwai.(' w-/.elk|.- nlee/.yNte pierwi !<.. !»">\»*no7%e.-1■ lis t.i In rbata
u.4iiu i z clalr. wazelklo clo' ■ ieain ronini-, t)czne. Zapytać t>iQ o ni j w aptekach lub pisać <lo:
Dr. il. C. Leinke 3łedi< im Co., 118 Elburn w. Chicago,III.
^ Cena 26c i £0c ^
ItiCatHtoWMI
ODSZKODO
WANIE
ADWOKAT
F. W. Koralewski,
WlBCZOKJCM NAD
BANKIEM POLS UH
810 Milwaukee Ave.
Mieszkanie
Po!;6j 704 ATW00D BUILDING I 79 Emgreen Ave.
PUZWIul JL B róg Jark ! Madison ul. Telefon flain 2603 I T«kfoa SaBboIdtfilOd
iros
0«Kt
ik jgtjn ■ł.y.jcvj.» MtTh*. r<iwE»j«Hua
ri^\rf^> r^\r^' j*•'V^vVvV«r'V •/VV
DENTYSTA
£ 519 MILWAUKEE AVE. Godziny ofisowe: SfSSg oi'io^-cT,":
3 róg Elsion Ave. CHICAGO, ILL Telefon Monroe 1123
>■ 'A*rAArAv<WAAiA\/A*^WU 1
liVARIGOGELE i
H HYDROCELE
(BEZ MOŻft I BÓLU)
(,'hcą wyleczyć k&żdogo mąźczyzną cterol/icogo u i Varicocele, Strykturą, Zatrucie Krwi
Osłabienie Nerwowo, Hydrocele 1 inne choroby m;;zKle.
Ta libe ralna otersa otwarta jest aI-» w'zy.-ir.icioii tych, którzy stracili duże sumy plen»qd/.y
na doktorów i lekarstw 11 fo bar, żadnego sKurk i. l>4--.t-ij|< ui niobom jest przekonać wa/.ynt
kic'i tych Pi !*;!, któr y leczeni byli pr.vz tii;-.in !'jkj Tvi»;- ej rektorów, lecz btz doditnle^a «kn
tku, ■>.* oo^tujruji; ait; jedyną znamv ml rpetoda, za jo uocij Itórej wyleją was nu stuo.
NIE PLAfiCIE—GDY WAS NIE WYLECZ.1)—PŁAĆCIE ZA STAŁE WYLECZENIE
btanowczti wyleczą choroby żołądka, płac. wy ro'i" I nerek- choćby chroal.;zn«. j
GHOROSY PRYWA- 0H0R08Y
TNE U MĘZGZYZN
wylec z am ez»bko l na ntałt>.
Złciiowu}", .ii;iqla konfidencyq.
Ut-libienie nerwowe. Utrata
aii;akośCi, Strains, Upiawy Itp.
PŁUGA
Ant.ma, i'.roochltls 1 wo^óle
tboroby płucne leczą podług
nhjnowaz»'j metoJy.
KONSULTA YA I
EGZAMINACYA DARMO
iniLT*
Cóle w kr yżach, BU'# PpU
wy 1 lane dolegliwości leczę
na stale,
ZATRUCIE KRWI
1 wszelkie choroby ukórne, jak
' jyiii.^ls śzłźiJfcL pryszcze, krosty. 4wierz Mącz
ką, hemoroidy, obrzm:xoia
\\V
Uli 'y. m . I
pryszcze, kronty. śwl<»rzMac»
g%jt/$#2r ^ hemoroidy, obr/.m:eou
. ^ /ćŹZwfpf gruczołów t wugólo Inne tegv
''Ź'yĄ4 rodzaju choroby.
Soecyallsta thorób m6wię ro roLSKU.
Mężczyzn 1 Kobiet
OR. L. E. ZirJS, 6HS0A80.
Codzlny: 8 rano do 8 wispt. W Niedziele orf 9 rano 4 po poi.
/
jftMEazi
v^' ' m

xml | txt