OCR Interpretation


Dziennik narodowy. [volume] (Chicago, Ill.) 1899-1923, April 07, 1908, Image 8

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045097/1908-04-07/ed-1/seq-8/

What is OCR?


Thumbnail for

Z CHICAGO.
PRZEPOWIEDNIE METEOROLOGI
CZNE.
Dziś we wtorek pochmurno i chłod
no jutro w środę cieplej prawdopodob
nie deszcz, wiatry zmienne.
Wschód słońca 5:24.
Zachód słońca 6:23.
Wschód księżyca 12:26.
Najwyższa ciepłota wynosiła wozo
raj 67 stopni; najniższa 44 stopni.
Z NOTATNIKA
naszego sprawozdawcy miejskiego.
Wybory dzisiejsze należeć będą w
driejach m. Chicago do najbardziej go
rączkowych i zaciętych. Nie tyle co
dawntej prowadzona jest walka partyj
no - polityczna, jak przeciw i za ogra
niczeniem swobód. Prohibicyoniści o
brali sobie miasto i Stan nasz za
teren do ataku i wytężają wszystkie
sMy i środki, 'by swe fanatyczne zasa
dy narzucić" naszemu miastu. W krót
kości wylbory dzisiejsze rozstrzygnąć
maję czy Chicago należyć ma do "su
chyoh" terytcrycw. Obliczają, że odda
nych zostanie dzisiaj ogółem 250.000
głosów na 379.000 głosów registrowa
nych.Wprawdzie sprawa wyszynku nie
będizie dzisiaj głosowaną, aż dopiero
w wyfborach jesiennych, lecz wybór
aklermanów, zwolenników prohibicyi,
łub też jej przeciwników stanowić bę
dzie o przyszłości tej kwesty!.
Lokale na głosowanie otwarte będą
do gcdz. 4-ej po południu. Kto z wy
borców polskich dotychczas jeszcze
ińe wykonał swego obowiązku obywa
telskiego niechaj to uczyni przed godz.
5-t?. Niischaj również nie zapominają
głosować za emitsyą dwumilionowej
pożyczki na budowę przytułków dla
starców*.
Powieść na tle stosunków polsko • a
merykańskich drukuje w nowym dzfcn
niku milwauckim "Nowiny Polskie",
db. St. Osada kolega nasz ze "Związ
kowego". Powieść ta pod tytułem "W
td'n-iach nędzy i głodu" jest nowym do
wodem niepospKtego beletrystycznego
uzdolniieniia ob. Osady a zarazem cen
nym przyczynkiem do ubogiej dotąd
twórczości polskiej w Ameryce.
Wiec Polek. Dzisiaj rano zebrała się
rcłfewielka liczba delegatek Związku
Narodowego Polskiego w Domu Zwią
zkowym. skąd następnie wyruszono do
kottdoła św. Trójcy gdzie odprawił
zę ks. M. Szalewski. W kościele by
ło okf.ło 60 osób wraz zarządem Wy
działu Kobiet Z. X. P. i gośćmii. Z Za
I'wdlu i dyrekcyi Z. X. P. który był
specyalnie zaproszony przez Wydział
Kobiet na nabożeństwo, zauważyliśmy
w kościele dyrektorów ob. Płaszozyń
skfego, St. Osadę i kasyera M. Majew
skiego. Po nabożeństwie na czele za
rządu Wydziału Kobiet delegatki pa
rafii wróciły do half Domu Z. N. P.,
która przybraną była żywym! kwiata
mi.
W skład Zarządu Wydziału Kobiet
Z. X". P. wchodzą: pani W. Lipczyń
ska, wice-cewzorka, oraz panie: E. H.
łukowska prezesowa; K. Bytońska,
wice-prez.; Z. Młotkowska, kasyerka;
W. świderska, sekr. prot.; W Cho
dzińska sekr fin. i M. Kraszewska,
repr. Wydziału Kobiet.
Na hali po godzinie lOej zebrało sCę
43 pań i przybył tam wówczas do biu
ra prezes Z. N. P. Sprawozdawca nasz
•był właśnie zmuszony opuścilć halę
gdyż materyał trzeba było oddać na
prasę. Sprawozdanie dalsze z olbrad
wiecu raczyła nam łaskawie oibllecać
pani Dr. A. Wyczółkowska, której wy
trawne pióro ma tylu wieilbiciieU, ilu
jest czytelników "Dzlennfka Narodo
wego".
Celem wiecu jest uchwaJlenlie odpo
wiedniej akcyi dla skupienia się w
osobne żeńs>kie grupy Z. N. P., by le
piej i skuteczniej mż dotąd pracować
nad rozwojem organizacji. Omawianą
też będzie i sprawa budowy Domu dla
starców i kalek oiraz wyjęcie "czarte
ru" przez ten Wydział, co wywołało
"rozgoryczenie" w zarządzie Z. N. P.
Z Tow Dobroczynności. Wczoraj
sprawozdawca nasz zwiedził biuro po
wiatowe dobroczynności którego su- j
-pertotendentem jest ob. John W. Bel
mont. Biuro to i składy mieszczą się
pn. 168 So. Clin ten st. Bieda jest wiel
ka w naszem mieście i tłumnie zgła
szają sfię ludzie o pomoc do biura,
między nimi bardzo wielu Polaków.
Ob. Belmont jest bardzo życzliwie u
SposCibiony dla Polaków, a to dzięki
dwem komisarzom powiatowym —
Polakom.
Polska fabryka trumien. Wkrótce
przeniesioną zostanie dt) gmachu pn.
1S7-1S9 W. Chicago ave., róg Carpen
ter ul. fabryka trumien. Wielki, cztero
piętrowy ten budynek zakupiła firma,
a dzisiaj przerabiają go już na dobre.
Rciboty plumbierskie wykonuje ob. J.
Januszewski zaś elektryczność zapro
wadza ob. J. Szymański. Za budynek
spółka zapłaciła $18.000 Spółka robi
doskonałe interesy.
Samobójstwa. Th. Talbot lat 67, za
miatacz ulic otruł się w swein miesiz
kandu. Powodem miał być żal po
śmierci żony.
— Gust Tangelin, lat 54. zastrzelił
się w suterenie domu pn. 252 Wells st.
— Rose Trociger, lćcząca lat 19 z pn.
1716 S. Second ave. odebrała sobie ży
cie przez zatrucie się gazem w na
stępstwie kłótni z mężem swoim, Char
lesem Trcinger, liczącym lat 20.
Na dochód bezrobotnych odbędzie
się w niedzielę 12-go kwietnia w hali
"Atlas", 32 Emma ul. koncert i przed
stawienie teatralne urządzone stara
niem "Kasy Pomocy dla Bezrobot
nych" w którym wezmą udział pierw
szorzędne siły artystyczne jak: parni Z.
Lalbuńska, śpiew, słynny pianista W.
Sasko.
Z amatorów scenicznycn przyrzekli
współudział, 7inane zaszczytnie ze swej
gry dosfkonalej, panie Dobrosielska i
Anielewska, tmdzież panowie: S<zczę
snowicz, Warecki, Kochanowicz i W.
Makowski. Chór Filaretów, pod dyrek
cyą p. B. J. Zalewskiego, jak zawsze,
z>achwyci słuchaczy.
Bieda wprawdzie ciśnie się do do
mów robotniczych, są jednak i tacy
szczęśliwcy, którzy pracują i nie są
zmuszeni liczyć się z pól dolarem.
ZA PORADA SWEGO LEKARZA
Pan Jonathan 1>. Bootham, z
Prowidence, R. I., który liczy
przeszło 70 lat dostał poradę od
Dr. O'Conor, z Lawrence, Mass.,
kilka lat temu ażeby używał
Duffy's Pure Malt Whiskey
która nie dopuści choroby i
zachowa mu zdrowie 1 krzepkość
"Kilka lat temu doitałem poradę przez ,
Dr. O'Coonor, z Lawrence, Mass., ażebym
używał waszą wódką jako lekarutwo dla
odzywiaoia mego organizmu i oć tego czasu
używam je i o dobrych skutkach jego prze
konałem &lfj dawno. Prawda że nie jestem
młodzieńcem, lecz czuje Blę szczęśliwym i
nadal będę cieszyć dobrem zdrowiem przy
pomocy DUFFY'S PUKE MALT WHIS
KEY. 2 Grudnia, 1906 roku obchodziłem
rocznicę i złote wesele". Jonathan D.
Hoothman, 22(5 Camp Street, Prowidence,
R. I.
Hit. JONATHAN I). HOOTIIMAN.
uffy's Pure Malt Whiskey
absolutnie czystą dystylacyą słodowego zboża, wielkiej staranno
ści dokłada się aby każde ziarnko było dobrze zesłodowane, przez co u
6iiwa się wszelkie zarazki i przygotowuje się pokarm już przetrawiony v,
formie słodowej esencyi, która jest zarówna uajskuteczniejszym toni
kiem i stymulatorem jaki znany jest nauce, osłodzona i ogrzana jesl
substancyą odpowiednią do używania przez ludzi z najdelikatniejszyn
żołądkiem.
Jeżeli życzysz sobie być młodym, silnym, krzepkim i mieć np
policzkach kolory, które oznaczają zdrowie, używajcie Duffy's Pun
Malt Whiskey regularnie podług przepisu. Wzmacnia bicie serca i
czyści cały system. Uznana jako
domowe lekarstwo wszędzie.
PKZESTRO(JA: Gdy zapytacie się
naszego aptekarza lub grosernlka o Duf
fv 's Pure Malt Whiskey, bąrtźce pewni, że
otrzymujecie prawdziwą. .Jest to jedynie
absolutnie czysta w'dka słodowa; gprze
dawana w «pieczętowanych butelkach
tylko, nigdy na miarę Ceca 81.00. Uwa
żajcie na znaczek ochronny "Old Chemist"
na etykiecie i uważajcie, aby pieczęć na
korku nie Ityla złamaną Piszcie do Dr.
K. Cnrran, doradczego lekarza, po bez*
płatną książkę 1 hezr łatną poradę. Un
ity's Malt Whiskey Co , Rochester, N. Y.
€i, niezawodnie pospieszą jak naj
Ncanilej na tę zabawę by tem wes
przeć swę brać robocza, zwłaszcza iż
połąozą tu "piękne z pożytecznem".
Nowa linia kolei górnej otwarty zo
stała dzisfaj od stacji przy Congress
do stacyi przy Indiana ave. a ztąd do
rzezalń.
Truskawki (straw - berries) tanie
są w oibecnym sezonie, jak dotąd ni
gdy nie bywały. Nfe zastąpią one mię
sa, które znów stale drożeje.
Biuro rekrutacyjne dla marynarki
St. Zje. zostało na nowo otwarte,
wskutek polecenia z Washitagtonu, pn.
260 01arie ,st. Uwagi godnym jest fakt,
iż natychmiast po otwarciu 'biura, zgło
siło się mnóstwo aplikantów do służ
by w marynarce. Nowo zaciężni ode
słani zostaną do San Francisco gdzie
flota St. Zje. wkrótce przybędzie. Fakt
licznej rekrutacyi wskazuje na złe cza
sy a bardzo prawdopodobnie też, ama
torów przejażdżki bezpłatnej do kraju
złota.
Kradzieże i włamania się. Do ma
gazynu ubrań męskich, "Acorn", 910
N. Wood st. włamali się złodzieje po
ra nocną zabrali 25 pair surdutów I
spodni męskich. W związku z tą kra
dzieżą aresztowano: Wawrzyńca Gra
skiiego Franc. Kosy ara, Karola Ogoc
Wego Hermana Dombrawę i Marcina
Gożkę. Uwięzieni zaprzeczają jakoby
kradzież tę popełnili.
Nieszczęśliwe wypadki. Loufs Bauch
lczący lat 30, robotniik zatrudniony
przez Chiic. City Raftway Comp. przy
zakładaniu przewodow elektrycznych,
zabity został na miejscu przy Wabash
ave. i 2O-ej ul. odtknąwszy się obna
żoną ręką drutu.
— Marya Renda, Ucząca lat 4 zmar
ła w domu rodzicielskim pn. 205 Ply
mouth Court, wśród clbjawów zatru
cia ptomełną, po spożyciu kromiki
chleba, upieczonego przez matkę. Ro
dzice dziecka również zachorowali cię
żko, po spożyciu owego chleba. Leka
rze stwierdzili iż proszek użyty do
rozczynieniia ciasta zawierał tę tru
ciznę i próbkę proszku zabrano dla a
na'lizy chemicznej.
Z Policyi. W zwSąziku z ranionym
śmiertelnie imliteyantem Walsh'em a
resztowano sześciu łobuzów, których
Walsh poznał, jako szajkę którą sta
rał się rozpędzić przyczenn raniony zo
stał strzałem z rewolweru, nie mógł
jednak wskazać strzelającego.
— Zastępca szefa policyi p. Schuet
tler, stara się zaprzeczyć wiadomoś
ciom podanym w dziennikach jakoby
w dystrykcie policyjnym Stanton, do
my gry prosperowały i mnożyły się,
nawet więcej jak pqprzednio: Dodał
też że domy gry pod Cbecną ścisłą
kontrolą policyjną z czaisem zupełnie
znikną.
Sprostowanie. W sprawozdaniu
wczorajszem z odczytu w Domu Zwiią
zku Polek, podaliśmy przez pomyłkę
nazwisko deklamatorkii jako panny
WitoMerówny zamiast p-ny Ginter.
Assesorzy i ich 200 pomocntików
pracują obecnie "overtime", w oszaco
waniu wartości majątku osobistego,
mieszkańców naszego mliaslta i powia
tu Cook. W roku mimifonyim oceniono
majątek ten na $546 milionów i 775
tysięcy dolarów. Prczyidenł komisy i
szacunkowej p. Wolf wyraził się, że w
roku bieżącymi majątek ten wzrośmie
znacznie.
Stacya ratunkowa, dla niesienia po
mocy w nagłych i gwałtownych wy
ipaidkach, zanim pacyenci przewiezie
ni być mogą do jednego ze szpitali o
twartą zostanie wkrótce w budynku
pn. 129 Harrison st.
Córka króla naftowego J. D. Rocke
fellera, pani M'Cormick, opuściła Chi
cago, by uniknąć listów z pogróżkami
i wymuszających jakiemi tu ostanie
m! czasami ją zasypywano i przenio
sła się do New Yorku.
OD WYDZIAŁU OŚWIATY ZW. PO
LEK.
Sprawozdanie z odczytu.
W niedzielę d. 5 kwietnia odbył się
zapowiedziany odczyt i wypadł jak
najśwdetniej. Przy przepełnionej sali
Dr. 'W. Kufle,wski wygłosił odczyt o
przyszłości polskiej młodziieży i wy
kazał jakie poważne niebezpieczeń
stwa zagrażają naszej narodowości.
Przy obostrzonych prawach emigracyj
nych cala nadzieja inasza polega, na
miodem pokoleniu które wiinno być
kształcone w języku pofsklm oraz hi
s-toryi i literaturze naszego kraju, win
3 climy także wszczepiać w naszą mło
dzież poszanowanie tego co polskie i
zaufanie we własne siły. Szanowny
doktór bystrym rzutem skreślił na3Z
stosunek do innych narodowości i po
przekonywujących wywodach wyka
zał, że powinniśmy na własnych tylko
siłach polegać; a siły te są pokaźne
w obec wzrastającej ludności polskiej.
Ofbjaśnił, że najdroższą i najpotężniej
szą siJuśćizną każdego narodu jest je
go język, i polecał Polkom aby jako
matki srfały na straży i nie dopuściły
by się dzJeci pofeJkite wynaradawiały
seroem lub mową.
i
Roboty dla wszystkich
U nas niema strajków ani zniżenia zarobków, ku
pując farmę na łatwe spłaty, otrzymujecie nietylko
pewność dostania pracy, aie dorobienia się ma
jątku bez wielkich nakładów.
Nasze grunta są żyzne na których się wszystko ro
dzi, nie piaski i skały jak inni sprzedają, my llie do
świadczamy tylko rekomendujemy grunta zbada
110, gdyż 1 280 polskich kolonistów którzy od nas grun
ta kupili i tam się dorobili majątku dziś się zaliczają
do szczęśliwych.
Kto udowodni, że tak nie jest, dostanie
10.00 dolarów dziennie i koszta podróży
Mamy jeazćze do sprzedania 10,000 akrów wybornej ziemi w okolloy
Lublina i Tborpu w środkowym Wisconeinie, gdzie już są polskie kościoły
1 3zkoły.
Tytuł własności jest dobry jak złoto, drzewo sprzedajemy razem z
gruntem, żadnych rezerwacyi nie zastrzegamy sobie.
Abstrakt dodajemy do każdej farmy u nas kupionej.
Bliższe informacye udzielą ustnie lub listownie
M. DURSKI & co.
285 Armitage Ave. Chicago, lii,
Nasz ofls otwarty codzień do 8ej wieczorem i w niedzielę po południu
IIIIHW—
Po skończonym odczycie wywiązała
się zajmująca dyskusya, o stosunkach
międzynarodowych o łączności którą
wytwarza nanka, sztuka i postęp;
szanowny prelegent jednak zaznaczał,
że trzymając się ściśle zakreślonego
przedmiotu musiał pizeds-awić swe
i poglądy tak a'by to co nas Polaków
I najwięcej dbchctizi 1 naszą narodo
wość utrwali, mogło sdę wryć w na
I sze serca i umysły. Trudno by nam
j było powtórzyć w krótkich słowach
I całej treści a zatem kończymy nasze
sprawozdanie dziękując najuprzejmiej
Szanownemu Doktorowi za tak umie
jętne pełne zapału przemówene. n
jętne i pelńe zapału przemówienie.
Dalszy program wieczorku był na
stępujący: Chór Zw. Polek pod dy
rekcyą pant Merkel znanej śpiewacz
ki wykonał:
1) Pieśń Wieczorną Moniuszki; 2)
Pieśń Cyganka; 3) Duet "Danarolla",
Wł. żeleńskiego, wykonały panna Ma
ry a Ginter z towarzyszką.
iDeklamacye były następujące:
Komiczny monolog, oraz piękny na
iwny wiersz pod tytułem "Czy róża,
ozy Pokrzywa" wypowiedziany przez
pannę M. Nowakowską. — Tułacz, de
•klamacya przez p. Maryę Wiwkiel pre
zesową chóru ^w. Polek i udatnv wier
szyk 7 letniej Lucyi Chmielińskiej.
Z prawdzfwą. przyjemnością słucha
liśmy wszyscy śpiewu i deklamacyi, a
rzęsiste oklaski których szanowna pu
bliczność nie szczędziła, nagrodziły
hojnie jrcdjęte zabiegi.
Wydział Ośwaty Zw. Polek.
RADA!!!!
Nowy salun polski otworzył pod nu
merem 4360 Mifltwaukee ave. (wprost
Jefferson Depot) znany i powszech
nie luWany «b. P. Rezmerawski. Salun
ten prowadzony będzie wzorowo pod
każdym wzglądem, tak, co do jakości
.i wyboru napoi jak i co do .uprzejmej
i szybkiej usługi- Przez cały dzień po
dawane będą smaczne czystei zdrowe
przc-kąskii i to w wielkflm wyborze. Po
llacy zamieszkali w tamtej stronie w
miejsce uczęszczani'a do oibconarodo
'wych sałunów mogą. teraz odwie
dzać salun prowadzony przez swego
rodaka, zwłaszza że w nuczeni nie
rodaka zwłaszcza, że w niczem nie
ustępuje innym takrjmże zakładom.
9 kw.
Odpowiedzi Redakcyi.
Ab. T. Renolds'owi, Indianapollis,
Ind. — Oczywiście może pan i lisitow
nie zwrócić sdę do za/rządu centralne
go tej organczacyi w Chicago. Adres
102 W. Division str. Czytelnicy "Dzień
nika Narodowego" iw-osząc nas o od
powiedź w tej rubryce, nie potrzebują
dołączać znaczka pocztowego.
Ob. J. Petrellewirzowi, Karlsruhe,
Wielkie Księstwo Badeńskie. — W
ch'wili obecnej ludziom, nie posiadają
cym gruntownie języka angielskiego
ani praktycznego fachu, odradzamy
jak najusdlniej i w ich własnym Inte
resie .przyjazdu do Stanów Zjednoczo
nych.
Ob. T.„Dalka, w miejscu. — Od o
■gólnej sytuacyi finansowej Kraju, a w
znacznej mierze również od spekula
cy i królów giełdy.
Ob. W. Owczarkowski, Cleveland, O.
— Dwie pierwsze nie zdecydowane.
Tokio 1912. Na cawante zapytanie od
powie panu "bezpłatnie każdy konsu
lat amerykański w Stanach Zjednoczo
nych. Dla pewności do listu dołączyć
dwucentowy znaczek pocztowy.
Ob. J. Tomasikowski, Jackson, Mass.
— 1. Jako podręcznik "Sejim cztero
letni" Waleryana Kaliniki. W każdetj
większej bibliotece, posiadającej dział
ipolski a pnzedewszystkiem w ksfąiż
nicy Zw. Nar. PoTstefago. — 2. Utwo
rzyć komitet obywatelski — 3. Wier
szy odpowiednich anajdzie pan mnó
stwo do wyboru w dziełach Mackiewi
cza, Słowabk.lego, Asnyka, Konopnic
kiej lub, K. Laskowskiego. Zależy to
cd wyboru pańskiego, lub komitetu.
Rodakowi Iz 17 W3rdy. — Jest wiele
słlusziwici wlpaft'skicfa zapatrywaniadh,
ikcwi iz 1i
eioi vApoii
J
ale wolność jednostki przedewszyst
kiem trzeba każdemu pozwolić działać
według jego widzimisię w granicach
usUawy.
Ob. B. Lizdejce, Montreal, Canada.
— Słownik polsko - angielski i angiel
sko - polski A. Chodźki, w jednym gru
ibym tomie, jest bezwarunkowo najlep
szym, dostanie go pan w księgarni
Smulskiego 565 Noble str., Chiicago.
Ob. Kapuścińskiemu, Stanley, Wis.
— Proszę się zgłosić o szczegółowe
informacye Ifetowne do ob. M. Dur
skiego, 285 Anmitage ave., Chicago.
Ob. J. Majcherowi, w miejscu. —
Chy/ba w dziale płatnych ogłoszeń mo
żemy to umieścić. Do części redakcyj
nej nie nadaje się.
SKUTKI NADUŻYWANIA
TRUNKÓW.
Upijanie się jest zawsze powo
dem wzburzenia w żołądku, któ
re się daje zauważyć w większo
ści wypadków, rano. My często
zwracaliśmy uwagę naszych czy
telników na Trinera American
Elixir of Bitter Wine, które jest
bardzo cennym środkiem przeciw
wszelkim niCdotnaganiom żo
łądka. Leczy bóle i przyprowa
dza żołądek do stanu naturalne
go; wzmacnia cały system tra
wienia, nerwy i muskuły oraz
wzbogaca krew. Jeżeli cierpicie
na brak apetytu, niestrawność ból
głowy lub inne niedomagania
spowodowane złym trawieniem,
nie ma dla was lepszego lekar
stwa nad Trinera American Eli
xir of Bitter Wine. Wszystkie
aiptcki. Jos. Triner, 616—622 So.
Ashland ave., Chicago, 111.
WAŻNE
Dla Tow. Przemysłowego Orzeł
Biały, Gr. nr. 4-ty.
Z powodu przypadających wy
borów na dzień naszego posiedze
nia, i ażeiby dać sposobność każ
demu brać udział w takowych,
przeto zwołujemyposiedzenie to
na dzień następny, to jest na śro
dę, dnia 8-go kwietnia na godz.
2-gą po połu'dniu, do hali ob.
Romanowicza pod nr. 120 W. Di
vision ul.
7, szacunkiem
W. Perłowski, prez.,
J. F.' Singer, sekr.,
■=594 Dickson St.
r.k c
BACZNOŚĆ!
Delegaci obchodu w Haw
thorne niech raczą się stawić na
posiedzenie, które odbędzie się
w śro<lę, 8go kwietnia, o godzi
nie 8-ej wieczór, w hali ob. Fr.
Zalewskiego. Wszystkie Towa
rzystwa powinny być reprezen
towane. Czołem!
W. T. Chojnacki, sekr.
ft k C
ZMARLI.
Maryanna Barańska, miesięcy 3; 27
Peterson ul.
Jan Pajewski, rok 1; 037 Hermitage
ave.
Anna Paluch, lat 58; 48 Fuller ul.
Józef Pryga. miesięcy 5; 336 N. San
gamon ul.
Jan Gonciarz, 8 mies., 4354 Honore
st.
Józef Gawlik, 66 lat, 228 W. 23-cia
ul. s •
Jan Kwiatoń, 25 lat, 1914 W 46ta
ul- \ j
Katarzyna Lewicka, 47^ Jkt, 93 Clea
1 • • ■ } i./ • " 2
ver ul. y'*
Antoni Pc-cyna, 5S| lat, 1173 Franci
sco ave.
OD ADM1STRACYI,
Począwszy od 15go
Kwietnia, 1908 r.,
posyłać będziemy
"Dziennik Narodo
wy" tylko takim
zamiejscowym a
bonentom, którzy
prenumeratę opła
cają z góry. Na
adresie, przylepio
nym do gazety, wy
drukowaną jest da
ta, do której gazeta
jest opłacona.
Poza tę datę posy
łać Dziennika nie
będziemy. Kartka,
na której data jest
wydrukowana, słu
ży zarazem za po
kwitowanie. In
nych pokwitowań
wysyłać nie bę
dziemy. Szanowni
abonenci zechcą u
ważać na datę i od
nawiać przedpłatę
przed ukończe
niem terminu.
SKRZYPCE, harmoniki i wszelkie
inne instrumenty, oraz nuty do śpie
wu, na kapelę lub orkiestrę można na
być. u Wydz. Muz., B. J. Zalewski, 609
Milwaukee Ave., Chicago, III., Telefon
3847 Monroe. Pocztówki Narodowo
Polskie z nutami lub bez, widoki na
szych gór, siół i t. p. Proszę załączyć
5c na katalog instrumentów i nut.
Z NASZYCH BALÓW.
— Czy mogę pannę Ewę prosić do
polki?
— What do you think mister Frank?
— przychodzić mnie prosić do tańca
przez "gloves" (rękawiczki)?
— Niech się panna Ewy o to nie
martwi, ja sobie ręce później obmyję.
Sprawozdanie targowe
Pszenica.
Otwarte Zamkn.
Marzec .... 93%
Maj 92% 93%
Kukurydza.
Maj 66% 6614
Owies.
Maj 53% 53%
Woły na kopycie:
Wołowina pierwszej jakości 100 fun
tów $6.80 — 7.40.
Wołowina drugiej jakości, 100 funtów
5.85 — 6.70.
Wołowina trzeciej jakości, 100 funtów
$4.65 — 5.75.
Nierogacizną na kopycie:
Wieprzowina wyborowa, 100 funtów,
$6.10 — 6.20.
Cielęta na kopycie:
Cielęcina wyborowa 100 funtów $5.00
$5.25 — 6.50.
Nabiał.
Jaja "Prima Firsts" tuzin 16%c
Jaja "Firsts" tuzin 14%c.
Pośledni gatunek tuzin 13%c.
Masło "extra creameries" funt 29c.
Masło „Firsts" funt 25 — 27c.
Masło „Seconds" funt 22 — 24c.
Masło „Dairies" funt 22 — 24c
Masło „Packing" fnnt 19c.
Sery twins funt 12% — 13%c.
Sery Szwajcarski funt 12e — 13c.
Sery „Daisies" funt 13% — 14c
Sery Longhorns funt 13% — 14c.
Sery Young America's funt 13%c —
13 %c.
Sery Brick funt 12 — 12%c.
Sery Limburger new, funt 15—15%c.
Owoce.
Jabłka baryłka $2 — 5.00.
Banany gałąź 60c — $1.50.
Pomarańcze pudełko $2 — 3.00.
Warzywa.
Zielony groch buszel 2.30 — 2.32.
Rzodkiewka tuzin wiązek 15c — 50e.
Ziemniaki buszel 60c — 71c.
Pomidory sześć koszyków $2 — $3.
Ogórki tuzin 75<j — $1.50.
Kapusta ton $7 do $8.
Selery wiązka 15o—25c
Drób.
Indyki funt 14c.
Kury młode funt 13c.
KuTczęta funt 13c.
Kaczki funt 6c — 8c.
Kaczki funt 12c
Cytryny pud. $2 — $2.40.
i
PRACA.
POTRZEBA doświadczonych operato
rek przy kostuinerskich. surdutach.
1031 S. Turner ave. 7 k C
DOŚWIADCZONY ogrodnik poszukuje
pracy. Zgłosić się: Konstanty Kustela,
4645 S. Ashland ave. 7 k C
POTRZEBA kosOumerskiego krawca
M. S. Kaszyńska, 547 Armlta<ge ave
przy Milwaukee ave. Apr. 7 C.
— ————— t
POTRZEBA agentów; mus4 mówić do
torze po angielsku. 290—296 Adaimi
&tr. Apr. 7 E.
POTRZEBA dziewczyny do domowej
roboty. 98 Hazel str. Apr. 7 E.
POTRZEBA dziewczyny do domowej
roboty 4 w faimilii. 5149 Calumet av.
Apr. 7 E«
POTRZEBA dziewczyny do prania I
gotowania. 703 Park ave. BeioHt,Wiii.
Apr. 7 ZŁ
POTRZEBA dol>rych agentów do
sprzedawania atramentu i piór; do
bre komisowe. Monroe Mfg. Oo. La
Crosse, Wis. Apr. 7 E*
POTRZEBA porządnej dziewczyny na
stancję. 326 Cornell ul. z frontu u
góry. Apr. 7. F.
POTRZEBA mężczyzny do ro<boty oko
ło domu. Zgłosić się 2576 N. Central
Park ave. . Apr. 7 C.
KUPNO i SPRZEDAŻ
NA SPRZEDAŻ lota za bardzo nizk^
cenę $700.00. 1269 N. Leavltt St. bli
sko Fullerton ave. Zgłosić się do: G.
D. Waswo. 195 W. Division st.
23 m, 4, 11, 18 k C
NA SPkZEDAź z powodu pewnych o
koliczności do sprzedania dobrze wy-*
robiony interes, prowadzony przez 4
lata, w polskiej dzielnicy na głównej
ulicy, niedaleko kościoła. Gotówki po
trzeba $2000. Wiadomość w Adm. Dz.
Nar. 8 k P ii
Na Sprzedaż
2 DOMY na J&dwigowie, 3 Izby
wzdtuż. i gaz na $500.00 wpłaty. Zgło
sić się do
H. Mańkowski
1201 N. Leavitt St.
NA SPRZEDAŻ lota za bardzo nizk^
cenę $800.00. 1269 N. Leavitt ul., bliz
ko Fullerton ave. Zgłosić się: G. D.
Waswo, 195 W. Division st.
4, 11, 18, 25 k P
NA SPRZEDAŻ pierwszy morgecz
$1.200 6 proc., sprzedam za $1.100.
Wiadomość w Adm. Dzieouiika Nart
NA SPRZEDAŻ murowany dom przy
■nosli $50 rentu; sprzedam za $3.800.
Wiadomość w Adm. DzLenni'ka Nar.
GROSERNIA na sprzedaż stare miej- |
see, także można prowaidzić inte
res ekspresowy. 390 Noble str. Apr. 7P
NA SPRZEDAŻ pierwszorzędna bal
biernia pomiędzy Polakami i Sło
wianami. 47 Honore str. Apr. 11 C.
NA SPRZEDAŻ dom lota i pół w do
brem miejscu. 1143 N. Leavitt str.
NA SPRZEDAŻ lota i pół w do/brem
miejscu; zgłosić się pod numer 1143
N. Leavi/tt str. Apr. 7 F.
NA SPRZEDAŻ grosernia ł buczernia
w dobrem położeniu za $400.00. Zgło
sić się do Adama Drzewieckiego, 1804
W 48-ma ul Apr. 7 C.
DROBNE OGŁOSZEŃ^
FARBIARNIA I PRALNIA chemiczna
czyści i farbuje, reperuje ubrania
damskie i męzkie na sezon wiosenny.
Ceny zniżone. Jurczak i Paczeński,
334 W. Erie st. blizko Noble.
POTRZEBA porządnych mężczyzn na
mieszkani© $3.50 miesięcznie z ka
wą rano. 731 Milwaukee ave. Apr. 11 P
DO WYNAJĘCIA pokoik kawalerek?
frontowy z osobnem wejściem. 78 L
Milwaukee ave. Apr. 7 F.
DO SPRZEDANIA dwa łóżka tanio.
781 Milwaukeea ve. Apr 7 P.
Farmy w Tennessee
możecie kupić taniej niż inni ogłaszają.
Będąc tam przez 4 lata znam bardzo
dobre farmy z budynkami. Połowa u
prawnej ziemi, a reszta las. Bardzo ta
nio. Kupujący chcąc aabyć takową bę.
dzle zadowolony, ponieważ zaoszczędzi
eobie wiele pieniędzy na zakupnie. Oko
lice są bardzo piękne, klimat zdrowy, z|.
ma bardzo lekka, ziemia urodzajna, targi
dobre,duto kopalni węgla 1 fabryk, Pol
ski Kościół.
Wycieczka 21go Kwietnia
O ceny farmów i Informacje proezę
zgłosić się do mnie. Potrzeba 10 górni,
ków. Ja niżej podpisany polecam Roda
kom P. 8togowakiego. Możecie kupi<< |
farmy taniej aniżeli od Innych 1 na sprt- i
wiedliwych warunkach.
Ksiądz F. A. Kozłowski, proboazcz na
Deer Lodge, Tenn. i na Chattanog a, Cle
veland. Oopper H111, Youngtown potrze
buje asystenta, zakład 8'nltarium I dom
polski dla starców. Właściciel wydsier
żawi farmę s budynkami, kawał pola ob
alane. Z powodu Innego Interesu dobra
sposobność. Sqfkirty do Europy $23, 'i
A. P. STOGOSKI,
Otrwarte do 10 wi< caorem
3603 S. Paulina St., róg 36 ul.
i

xml | txt