OCR Interpretation


Memphis daily appeal. [volume] (Memphis, Tenn.) 1847-1886, July 19, 1860, Image 4

Image and text provided by University of Tennessee

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045160/1860-07-19/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

'Appeal-
THE MEMPH
-THTJESDAY, CTLY 10; I860.
- v
'(Srattsportattoiu
ipisallantoHS.
lisnllantous.
7
aF
Kirra xsd steamboat matters.
RTZJelRRS LEATlXfi TBI! PIT.
s c. Viiu om h vicx-tcxa.
JtOI o-fl.li XiDiii- CtatitrXATVl
Pi AWT. VtllXV Cl Tw-tell..- -x .uim
t. Cf BrtL CtpclaaaTX.
Livtxt. Weats awb Hit ier
lead ttavot 4 eaakaa M tkla pete- rrettraar aw ktta.
iuil i atm mtt; St. Loslt Twotwty, wast K
ttv v tT . "'ecfairreti ioCt-' AH tk trekoiariee
is it. p-dc X -tt .la'-ml i;e talltax, Itk 1 feet T Iae
l toe r ft t a' Pr 11 and Bar Teei in tke rklBBtt f
the HI- fr-ro Wettet: djwn. Tkere wm t-M 30
tarket era' ' n ka 0t '. Pltt-TX Totally, Ml Ik
river fx sr A'. i- uk. ttxte it was ttlliax at
rateaf 1 P K .n t er n:r-"mit I . lot at CtnciMau. At
imr "j Ohio fet lack., aeaviat 4 h
f ttxaee jtt h rkaBti' Ta Cvaaartaad river n vew
ef. wri x'--ct m foot water as tke ateetta Ik Ar-
UHt u i ' eec'tiitO:, ad Ike fe.--ri or tbe iTlvfc
Betel vt r K t-ivej -vtataitd, rep-.( :l' So :o;iti m
T cb- - P:oe Flnf Teatee-far v.. oar ol lata
atartaet itayt ot tltt mapa ia talr li'rooe l-atl-aeet
wat i tnvet at a ttaadaU'l at tue itdi-i. t i oaa
tut. tk UJ' ri
A'ltftate- r.i-a wj i aoly tl- tcs" tin? arriTaJ
I yftTto- - aaabt a i .a... r i t n'frs- tt i.o
tfce AtDiu rim trato, n4 v Cr
lAMi Tfce Avrara, from C i for V
t, fr-Ci Vw OrtMM far ftl. L".-, pd Wttfc
wfc a fti ' !igflnr rttTr ai av " 4"o cot-
laa M
F K Gaiinr. f ta ATaliu-t. wit
Ljv r.tf a i at' tar the aat
a
X - 1 tT laat oarlaa ratry
-i. thoaf lBJi ta Lr rltr
r . t
?? li. n
i iai Tt
- .TV Jaka Saki Tataia
-. ite ekaifaaadalkariar Har
Wmr. J D XatM&.Oa.'tara-VI
. vba--f-toat. atnaaaklrt vllt ba
' ' r' ir r.iia. Kiraaa, aa 'ato win ar
iaM air tm- nn tba rmr la aatet at caatcMr
aidmacai t TaaCaaatav.ttamMawOrlaaM
tarsi Lii . i-brrl ammMaat
oratnttt ......Wvtaarctraai Ik Ola-
c.anati ftru-n-.ciil tkat 0aC tflailaw '
tnwuti 't A K.Clar. willacwaallkaafTa
aat wart, aad tSat tv will at lailowad aaaai illalaaj T
Cr- TWKrtianl nw CIiWit Ab)rr r
Vada
A aratiBr awrrtaat ataaaava awa i
:a ru!ja-s Hoadjy for tor parpaw af ui latooac.
idrrtuaa iter nlari of Csft Uillar af (ke Bar CMr,
n ralatiat. :ae taro.ee of the irMatcd
Xwia at I a.ro utne ttm am. A kara af railroaa
l'.aafrT"ifir tbuciir m fcw of tkr Put Vortt.
w,f lb l' otoNitr aasanUa a iw aar
nsxt.. . Tfco Juin D. Pfn-t aa! P. Btlkaaa la
St L-i .itf! T -iar, an4 i!l br i art fki
1BorDIBr-rf TTr Jferrt: LrH.fpnckPtoDBaaaaj
wi!' aaaa mate tir lm aily, vr U aaalliaa af tki
J . K. Lar- Can 17 c. rotal' aaw )Caaav aai
aaalkrr . knawa TW kaUaT tkaaaw Kaa
phit ba li roaaa to Si. Laan rraa I aliilni
Tba L-? Trtkhr. amTWatCiariaaatl fraa tkte
r n Jfea4T . . Tar Erat -ail af aaw L.xuiaai
w 1 rar.r,.i in KeaO-laaaiTiaf tkaajam
weak .... r Joan Trswkias o kae latt iMia-
xj roro,.. ,, rtToaadar......
Tna :f -t tktkol! of tkr ataaam CaaSfaaa. aa
tawl-wrr.; 1. is io rpaar Jftailaaiaai. aaTtajaaai
i'i. kucai: at uttla i
la St. iv't Krwi aar Ik kali watkjadaa
a" ana waa la w af Ike OknlaM,
After tbat wo ai,k a 'TTr kirk mi ilaiailai ai
a? tk r-aat. waaalaoaank naaayai tMaiiiarai
aaai Tte ter Cut. iMoaa larSt. ra,ka4keea
uetaraea laare fw-D'r-ior araa
icarawaraaar IT lackat a water
? Saw Sraa wea kat Wear-tree mt
w -oo jiriaaau near u ber !ai trip ta wmfek potat
abe faaad kat Wlaxaat water. On ker arrtnrttOfacIa-
aaii.aeawn ka tkarawkt; oeTkaaM aaa waartau
taroockaat
SUamera LearlacTaia Bif.
lf St I-r."-'- -Th- r.r n.il a ctet natte Talh-r.
-"t C Paata', wm l-r fw .rl aatati kakoe M St
L-iota nt'f : ti.ii- t-i n-riKna Her araaaam
. '" - t-.el in fc- tryv, bar akarrk mc
o'tbeavtc- f-an-r, r, - -r f rPtV Jl, "
! il etci.nr Oar aaaaa fr-4i
" r-a-r r-. iT . trt f r M.
br a b r t.nrrr-w
eon CaaciwaaTT. Tbe el';st aw
"ai t Kix.nait. will leaaa ar
viannaau T o'dr-t ibiafte-. oaa. aka la a ekaeta
l :ia 1 ert-rvawrri' Teomr. am4 will wMk a
aarr- a v mn w wi-r. Mil ik on, nkewtae
a-- t eat - us rijx-.-Mei " i i liai u ITaikal
a 1. dert "
ro Tici-erxc -Tb- ropa'ar ar ataair K D.
"ear-. Capt D c Him tke fararHe af 'be wait Tree,
wm la.ee -T TKSakarc at tke a aal boar tbta rter-
' aa-aiaa. an fa aaaaT coa -ctkaaa aal
raa.raj.il tkr aab t r n il aai la MaJw
Iort Llat.
IHHfa
...Otactaal
..Bew Orktaat
lr tWtr
ana
DITAItTBO
Aa-rjr ....
J iatt.ar.
Hew O-tean. I Ca-taar
..tit. Ir-ai.
'.Ctar ont'l
- 'ate Hke..
CHAACKRV SALE
OP
BacBS Teftlc, iiaeMfVPrv,
ftxeg, FnrBlltfr, Xffrocs
ASP
Va
Ti' "'' AST ba a decrea ed 'e Ckaacerv Coan at
' am bv, rewaaral Me laaV i te at mm ra tre
m . arc ate, v. I
oibrrs I will.
ib.
1l f'rmt at v
' to tW fc.
?' Fg.
ttf r ' --f aJB-lfcl
' --T. a MlMQtHI pi
p'OT-kiJ r
"O-. 'i' -!tr an tbt tBitj djr '
1R
"It--
f r u ut yl; ai tw
fi-f-r, un- B-xi- . (car-c-at a?tJr -
- a- Jtw a -a aatrr
- d Be eae Mr a tM tiir
- ff r-al U to-. tt fatk
bt. - F rr -'
V. rr
R " , HIj- 4
s .1
43S 43 41
tb 5 t
wM.t -iii
ijf,:fc- i-
a-- wirti t
' L I'aVCU
41 U2 4U ir. tb cit7f Ma-far.
t 7. r,t.. w. Ah-i tt-t t twa
i- "f vl ai. r.QC wMwait tft-S aJ
..: t 1 ti:t uM tMtltaajaaii
: au4-! Gtm y iH tv Htpv trtx.
ur t n vrtJ It few
ar d -TiVrT t.. a tM wajHfettk r
1 o t- ?
& tj-T JMC LaV pi
! r Bnp- i r -ri !!
j-iTat,i'a iJia mt-eatf
n-aad la kb d tra-t
-nulij, t atify aaa-
kac tlrtT-. - - i - aratp-T m.aaatt) vlU
ri t-t cat ave-t tu flaaml r-Xir
aaKft- - e--,.w f frtr tt atarpuav tthar
Bw-tiataf-f) . u- ' a ( rit at atrr . w.
rrt-u ar rr- . ij iprwatl
Ut I'Tftia l.) . rtiajai1
tat ttStl! me'
Saw at I ic w k. a. JOHK C. UTt(t,
rtk aa4 Vaatar
CH.O'CKRV SALE
VALUABLS RBAL SSTATR
j
BJtUAOXG THE
State
Female College.
P
lerAi.T
r tb Cbtow-Tkr Oaart at
tatJ". m ta rain
K. f -Oen, TP--ntor of
-.it rvtj-r-w Jf.j
rii:i a "wTi t-f tfti.
pt-T. t, fttark-. tocd, t
Caroa C- StA-aaad
itier
C IeTilo WiUaABi Farr Vzn H
Bdnood i and Khrt, I
HoHciir, August 25 1S60,
T " mt rf ar fa the ri-r -d Keataaia aiaad to
iae
A Valuable Tract of Land,
ia at ahaot mz r-iv,a-tf ah Pfeaaaai
T-?TiaJ twiaad a ant at.) 9BSeaat aftftW
Ssj
y amva. m r h 4Bsf xklaaare
v r F.va B ar Bwln!' afara the rfty jr Mm-
-r riw- . ,r ta- 1 crrrarWawt tte
Oftivk I. Brat., i avbti o !". u ai! tiB
STATE FEMALF
Ad' e-aiVrcad j"' r.t
TBttftU OP '
I TI .
oa a ere
o rata- bl sat n - --a, rr.r-.ax la.a
ar nee. il' cat boadt wrba
A ter, win be -earned oa tkr arraoiM aatati
ta-oi or , "?
Sa'ir at II .Vct. A. V JOtTT C. lAWPtL,
m daartd Clerk aal Ifiair.
JLemons.
100
la
BolCt LSBOBS far aaie at
A TAOCABD A CO
Ba. 7 ptaat Baaw.
lngf!iHiti jsr i.'ees,
3X3 M.IS STK.BET.
' Av4 pdi. war a'aaaaai to oa
AtawUta'm T Craai PrffBi ra
T.. qi Craa PiiaBBia;
Mitfa Iae P-mm i
m atT't tea Bjbbb;
WdMer Cawiar
'-aovk PW Mraa aai
Q f-t' 'a Plf Trap.
T4i-n St-ta t
O Ja-iaewn.' Paa li m
i'-"-aa Ptxiaraa;
- 4 DaadAttta CaB-w Pato.
MB ti 4aaTaj-
et-raataaQaai ll
TTW
nien.tnnsG.v$
IRISH. T-IlSTElsrS,
DAMASKS, DIAPERS, ETC. ,
panBaCBBKtpr BMkjrdaoa'a Ltoaat aad rk at iail
V roaa af obtaaaiac u.r aeitciaa atoda. abouv) aa (kat
tke artacaaa tkev pvrcrt.r a-r eraird wttk eke fan aaaa,
-. ... a ai. Kit Diuani BOBIB tt - WB
a I oar enter of tb. .oir ai dt-abl'rty af tk
Tli-.otaxk 1. rrr Vrrd eahraual aliia.al m
aaaptmee of M defeeltv Utwat ar arr.
4ab'-adM--a-- , ij- ir.M, B Jf WOO,
'iw .'"Pirio .1- tb
Awha aaaaafavctartM-r. aaf the gm
,ll-fcra A-aaa. a n,.ia enet, Vw Teat
TflOS
He "WILLI A K8 &
CO.,
N. 3 Howtrtl't Row,
CTT0S 44VD TOBACCO FtCTORS.
CiftBMIetCB rakaaufortbaaaiaaf aN aieaia ad
IT odwoeettdlaataae aredOrad. H.ra ta 7
W -1.0.. beat peer ae.a B icaiax
MAn P aad extra Jeer Cde,
taw -a ka C ra.
pa Bale- aa eedae O a lb arte.
Id Baa. Cewt Bop attU OatLAI Tan.
BttB
KM af wn ea win a eaatea aaar
wiM do well ta ffave taa a caB be ee leva. .1
-re Oet6ej THOt, H tr UIAHSAtrp)
Paint ! Paints !
20,000 rSWK
av. luaiet.d
Peer Wae Lradl
Itbt. re ZkarcWbrte:
eii.ia u a aw I ra raja.
I
apartvr
taVWkr. traaaa
kr
TF JOSIrl A O0-,
TTt Badaear)
BOOKS AND STATIONERY.
TXTC icvtJte parttcaUr artialtaa to ear Hear' ataku
W raratof Bo tk aad S ttletery naa iatttaj at taw,
jxedteal Ktace tree.. Sf4 wd aad btnk Boekt, aaaat-'
Baten.lt. Batkert' Cate.84d Praa, rVaarra. Oaara.
Coantetfeat Oc '. Scatea aWap Borera, aBiar-e jaeXter
PUe. aa ctrpi X-p Lelter, Note.Caf. am BeB Paper,
2.ote. Urarta a. Exebaace, ., etc
Owr (aetlltlM ar tack teat tre eaa faralek VLtSZ
SirOCS, nurd asd prlstatl ts asp attscri, at !'-.-
ca. a&a at very tew pricec.
EOITSG & BRO.,
rsder Ottd-relltwt' Ha.'
- tartaaaajf .
h -s ai4ajaB&. t
For Cine Ilia all
T X aal'Wlid raMffr afawfr N'EW
SOCn l-XNO Bral, aMH, will I
law aarTBU DAT. at Sr.
far Louaaille aa4 Ctacwaati.
rpBK 11 lid yaaiaaaai awaaur BOSI
J. HWUB. f(aaia, aiatrr. vtn
rraabSATcRDaT. atar M.
K -! HABMgTAO & WOT
Snmincr'Arrangement.
Vdiitii Is am? Cttcln ti ftI Ofrf and
Iltliabtt Pa.ktt Line.
I.EA.VES ETERV WEDXESOAY.
LADY FRANK LIN, Cpt Jhk BpeHtit.
L DY J ACK80M,. -CapC A H. Bcbheiu
LADY PIKE, Capt Jomh L. Svcc
- VS ,.f ua a Lr-n(rr rackrtt
4r lIMaaa, at 4 r'eiack, affial tk
ijitt. fur Cairo. L ail'.? Gtodaoall'
aa4 aarai a th tHik rnar. ftataralaf. tar tea
Caciaaati tacfrTaandar Tata laa will EtT tarevga
r rnataaa for ouU. la tk aaatero ctUaa.
IXDEPESDEXT LTXE.
Si KMrllS AKD WWW OBUtAKS KCGri-AK PAOCBT8
IV FtlDaT. Saatnaaar T.
tke
V urasxr Kl.raSr. CM A.
R. Irwta.
cuauu n bar leaakir rriaa la tke
Kab aaa New Orraaaa tnate. aad will teaee tkie
oa ereTr alteraatr FT ar tarMarkaat tka leina.
r 'rearer, aad aktaaer anr rere aaaa tkls ar-aac-
rart.i THOS. B. WTI UAKS k On., aeau.
IXDErEXnEXT I.ISE.
si k arrais abb nfr obxTaxb BaecLAR rt okets
0s.
TBDBTaai&T.I
ikar It tke loe
draaarr JAM Mlrlf Ba)
Caw. J
F'ank Htoti anl awaiai ai I bar r olar
I-M- ta tka Maat kla aad New Or'raai irade. aad will
ve tkM aan aa ererr arte maze wedaeaaaf luroaaji-
asaa Ibi- arTaafa-
IHLr'eea-JS
Bcfalar St. Louis Packet.
8K BTUVMP KaTW BTXAkKS
ar. ak BeU.
xSnaK A tx .
ijt-i
TJkaerCtty VTkart Hal.
jrtiee to Shippers
Fort .riiii''orii.E.i.Ys,
rrttW Make araeck aae ateaaerr J. e.
I JrWOtC.aaaaa rara, aaaarrr. Oea-tx
nw. rJeek. will teaeeai abtrreaa FRIDAY
Ike Ttkaf Sept amber, aad errrr alteratte Ft Ai dtirlnr
Far all laferaiataiHi
E X. MIX k CO., Ateate.
Ka. S
Notice to Shippers
iron
SAT. Bart
clerk, will lea re aa
FBIBAT. ta- 4tk iiiiJiatta
I erety alteratte
mday dcriot tke a
Far ail I
TV
mi k ea , A arate.
4wW S aSaTV ftw""-
Watiec to Shippers.
FOR. VKlVroni.E.'S.
WM'TA Vv, H. H SCaP kk
pa-kpt. tm
JL I1. BlktrT Will lW
liewpbt and Ihrv OrltaBs
nrt trip. Jfaliti,lk i
, i Mill W, a rvtf
aaiiTnate W'tOnea-Ur alTtriBs rt
Par ftB-ther Is formation afH'v to
XOTI0E S6 SHIPPERS.
Tor Xew Orleans.
TBI mleodi in etranrr IMPXBIAL.
C S. B amil. ail iter, sill hraee e L
abara aa IMIStll. tke ktk day of
Hrt teaabrir. at a at i aaaa at aad racalar aackat every
otkar Wedaaaca dBTiec tke era oa
TOO. H. ITIUJAklS k OO.
.HciKpltis, tVkitr and Little Ited
- Kii er SmameinPaokotiF i
'Zt-zZL! t u t t
X a - IT. vv u JlutitblJLJ'AUa
(la plarT , f Sea Pike ) '
BILBT MNRS. XASTBB,
eaM Jfeiaaatt JStery Smlrdf,
AT a O'CLOTC. P. M.
J. D JIORTOX A. Ct . aad
-1 TWWj TUrSdlaTAM. AreaH
The Heasd City Paoket.
1 AriaX, Iran tbta date tratll attered.
rea aonctaalty. aad leave Mrcipbla
e-rATdaTa.-.bjaaJl,ti a aa ad
4, aad T e ar. Leave atenad City at -
AS. 8, and lu a h.. aadlv aad r.
Tke atrTrod Crty parjrrt la cw aad well
vr:.n to kfoam Ci
ty tiro w CRIftC. Caatala.
.1fe)tft Ift mHH .Irhannns Hirer
fUftTEB STATUS MAIL LIKE,
aff ttw toUowim mew am lKaa iwtti)'
KP Wiyq i aaa aJa V. SfeUTH,
SOCTH BKKQ HAIftU,
LADT VALTOSC Wn B No-TLAIfD, .
HSabrjawt.
MMMe
1 aai1 m th Mtmpbt and Utile Back
tUIMB!r-itB '
-mva Vt pbi. oc Tue-ijKyt IVulmr- aed Baxrla ai
t "ckktt r. M . ooBnctin at P.o BltuT with Hy tm
nmi -vd Cam, aiad at u iui mat
f-ta'a Mr PartltM.t4r.TaB Barao aad Port Intth, -.
wttM mmcbm to PwaiM lay ig4o A.kaa.
Par fatai-ucaiarrr applf to
JOHS0 ADAMS rrtjprtetor,
r tlnftR4irM, Aaxfit,
0b-U1 cor Ptm mom an. Xa4taoa rtrtktaU
. r j -7 - -
MEMPHIS AJTS ST LOUIS
U. S. MAIL AM FltBBR
TW-WmiT PACKET LIXE
ErRPaiS AKD ST. LOtiJS.
i a OtccBT . . - J rm W. Baaunatx. Marter
Leate. Beaaphia every MtlVTIAT, at 4 P ax.
Irrt St. Lena, every FBI OAT. tt 4 p at.
elLTm TALLatT ......W a PetTAI, U eater.
Laavea Meaapku every TBCRSDAT, at 4. F. kt.
Lea vaa St Loan every VOKHAT a: 4 p. M
BBK LIWIS-... Mawaaa.aa. JAK ABLE, Kilt 1.
Leave KetarAit tt elP flTB0AT. at 4 a. "
Leave SC Laaia every tntONBSDAT. at 4 r at.
tyros; kbre at I at at aew Paaaejacer Stream
1 ban kt i a Idautdaa akt traor btta . a M rltikli aat
a. Liali iniiaiiaij, aad ant, rwa dartac tk ewUre
aeaaaa. taaxtnc oroeaat caataeeuoaa at Cairo war aat
aitaaat Cera-ral Railroad aad Packeta ta Lawvt!l aad
BaakvUbt, aad a-IPI I aaaavtaa. a.1 pailrned. Baet aac
eet, cat wttk apve AAt.T Bteaaari. Bit
.radppt aad UUaala, rtkiac freickla aad pal' later.
Tki ial TOokett aad B Jbt at LatUac gtvea to Batten
Waabtra li lia iii i n abt-aktve rallraada, aaf
1. UwaBVCaTdreat,
u Jrwrrvoa atreet.
JYotlrc.
TXTB, tke aaaaertlrtMyl praprTatort of foe
1 1 rerryknat Minn, jpve aotMe tkat
we will, at aar Fi I mmtt ttdlida. receive
and recctp; for all fretctrt for akipeirat over tke Brai
pba pad Ltttat Jbn-t til., .rat, wm ka retpoaalcie
for Ibe eaaae aat, tranrpe-ted acra.. tkr river, aaa.
raaaaMe .trltinu agaated vr wilf aim receipt Ic
tke Caavtway-t Atltt vW ail ri-cbt aklpped aver eaM
rued far Herapbla, aad will convey tke aaote acrott tbe
taaar, awuty rra.ua. n f tk aeTlwal af freaatat aial
ntlin niayi BKBJABraWKA BratXTT.
X. k we kava a larre aad niniat TTm beat far tke
reatepuea of rrelakt atX-ly
'dosing Out.
N0RRIS MAULL & CO..
296 Mai- St., Dtur lBree, Mem
'Ma. t-t I
niii rt
OaSi5AT,jo-iH5Ta,
. m t .
Sea taa tlltkit at tkatf elepaat .took rt
e JS.
ttt ev.b- " r t.
AT
10
00ST.
0..J
rprraPtti Irakla fpf IkllaB
ll te etr-rad to rll o aaaaal
Aa
eajaaaiia to at tliinilvet
CLOTHilltSf
J'PASHIOjSUBLE' GOODS
BartBv-r beiac
apkria-awatol tlatk
aabna ta lawe
aaaafarrtara af
I-, we are aaw aret-arM
take i
ESS1
L'tTk I
-f5!La
BaWWert-
JHliSif'-ral Devrberry Cordial.
tn aod si jfala atreet
Notice,
fP, 3URSHELL it l
00E,.
at. larxia, bave been kad-irrV
WATTHrVTH. id
tor carrvtnt ea tbe above tea.
Pea an eatabltakaarM
ia ail i
d r-wedTaJ P.-
77 T WH reaaare. to their nrteluai
ettaap to remo-re every i.L
tara tanaewbi rnliHrZJ1
... crA tt ; -.a reappear ajadZTJiTr.; :I
akmrae wttt be tude. Tbel
pees vapaao to-' ateil
XAItSHAI L fx COOK
J3 OF T I JiTE
o s
M P H I S
M K
AXD LITTLE UOCK
RAILROAD.
ry aad after VKDKBS0AT. Jolr IS. the Hernia
J Paaaeaarr aaa PrriOl Traia will leite H..;r i l
daily, (taaditi itraataax at i a rao, r m.. arrteea:
aleaiaaa aa-t!91, autroT aaw oaaaaetKcu with Ha'itr
Bapley k Co. 'a llaaaf UOr ataaaa, far
TWi Oreek. Seaefy. Brawanava
ffraatar'a. raietle, BacCaeafrrt, Ark.
Bwttaars, ewer. mrtta. Trail.
OtreaJaa. Leta Koet MHIOreek.
tHMIIa. Bra-en, aaraaeMe, Tas
T ura "a, Aarkaert. Tana,
Baaiau lUla. Hat Samfa. fllaarHa.
InCiJcaaioa. ArkadelaMa. Oaiaara.
Atlaata. atblaoea.Ar r, . BirdoeBe.
rvetSaalU. Afatk. NareMaam
Vaa rtaraa. OhrkeeiUa, Ark.,
ntrbKigaateaaUi.tii V abUiard .V U
a aaa' ilea, uaara jn i iraae.
Ataa raaatctlar wltk Ik Orarliad Kail Qatanaay'e
eaarwebBLa)aafuaaa let
at ile . irbitalailttL nt
flarnln. Narrbrra Tetaa, Fart Taaaa. Cal
arawueafji. Biruea, aaaAarelaa,
UuleRMk, OlaradaTJIte, raMrTaMtba,
For wklcfc aaiata tlrketa can be aktaiaed af D. T.
K io-f. aaaa aaa jtt (Vaaiinr ratal natal, Ka. 1 1 Jeer.
e atreet
Caauaf aaaa. traio leae Vadt'tn at S-M a. M., ar
rlifatkc freaefteel at M x- M. : laaaea naiiLLaliai kka
aaaae day with tralaa aa Ifeeaakti and Okla. Xmpkt
an' Ckarleei aad Uteraa. ira: aad Teaaeaiee Hall
rrad fo all pojau aatoi ea t aad oatb.
ir'i J. H. PMRKT. SaT-etatradeaA.
FREIGHTS TO
TBI
FOIalaOW
GREAT CENTRAL ROUTE."
Til BrrcbBt e Keawkia ar lafdrmed i kat tke
Xear Trk aad Virata ia Screw Steaa.b'p Coanaaar
are aaa? aat aired aaaaa In at faoaa akeaaek feeaa Itadari
aad Htw Tort to UrearAK at at low rate. ad la lairker
ttaat tkaa aaj atker aaatr aakaCer.
fkl Irrrtbl aMIaaMkba btraa aealbl fa Baited Mate,
aaalla. Adaaaa i ipla aadaaaioJji.
-i it1"T aar cetaea aad woe fraraaterd at ai
aeaaaaiar tke year.
H. B. CBOVWZIX A 00 , Arret..
Hew Tart.
TOVn. k CIO. Attest.,
frM-ata AlexacdrU VmaU.
Dccatnr to Nashville
Vii TenBessee sod Alabama Railroad,
AKB Of)3KEmOKS.
CoamrnclDi, Jlonday, April IS, 1SC0.
OSLT FIFTEEN MILES STAGING
rt .GOADS CBBCXIP TPROCU R Vetaaea XtakrUVe
L aad Deealar.
PAaSBtrSRBS POR. THE SOCTB tab tke 5 A
rata of tkeTenamo atal A 'abas a BatRSad. AI Po
aekt take Garter, Tkaeaaa k Htxutb'i liae of ftaraa ta
rroeai.fi miTinca ineeB nuiea. c-aiaecs at pecatar
wuk ifeaanblt and Caaileatnn Btllraad traia tar Meat
:bia. t,raa4 J acti. and all aotett Sourk and treat
PASSENGERS OOIN'O XOSTB take (be 5 A.M. trtla
i fbeTenaee.re and Alabasia Central Railroad atDect
tor, uBeeaaC at Praepect ataUon wilb Ibe stage Uh I
Pnlatt, ear
tj- Tr.lata aataa rjaea r-aacetioct laAk waya witk
ikaiCetawauaaadLUatleFtoiiBailroarl irala. ti Detatar
aIS-a
MISSISSIPPI AND TENNESSEE
mmmmmmmm
RAILROAD.
CHAXGE OF TIME I "
ON AXD Af-fajt. MON'DAT. APS1L M. l6rt, tratw
rati daily (9Ddari excepted) at follow. .
KAIL TftAXX.
lEATK
a ...... .Ut ah
ASATE4
Ueataaua at ...aet r
Beta Lake al....2;M r At
Htraiaat at .:ai r ti
at .Uia
Paaala at. .17 A M
Sardtl al.,..,.....7t A X.
Otao a4... A..M A V
at.....t:to r a
i.U....m r At
tl H
......AS r
Ceidwatar at tQ a. at
Saidit at. t:tt r a
Paaala at. fc(S r
Hera I ado at .:3S a St
Sanlaktat btcwtx at
Pa' at, aria r y
AtBirxt AT
OtUtatf at .T r n
ah nitre at
Maaaka ac 1A6 a a
FRBUrrrT AXD AOOOMVOBATIOK TTtAINS
a lit leaee aad arrive at fttltwi :
AlSlT
LUTE
1 AiraiTc at
at.....kS a H I Oaklaad at. :'0 ,X
P
LEAVE I AbltlTE AT
i at- Add A At I Meaaemie at, ;;si
a arririaa at XiaaMi ciatFct aitk tke Mraaakb
aad Gkaraaafaa aad tke Xetxptut aad Okra Batlratki,
tu Ike artk aad ZaM
Traia. arrlriaat at oanaad caa-ect win a oaulr uac
of etacaa for Sreaada aad the Jdaal.aiaai Ceatral SaU-
ad. K. Haetimi,
apt ftrorral Saperiateudeat.
I860. 18i0
GEEAT CEHTEAL E0TJTE
raox tub
South to the Eiut and North,
ILLINOIS CBSTRA1.
RAILROAD.
! rpWO DATLT KXPXBSB TRAIKS Imt Caira BMraia
1 1 aB4 tyaaBf-. ipaB afriral of U tnw ftgaji Mfia
( pfeh Mfwitia aajd nolo ratlB4,) raBBa- tlkMfl
tK dirkc- OHBTrrtMriMefi wit a an im tTtat un itBa la
aiiMB4fWB4Siia.
Tift Wb. wif t variaa ejm4ttnmi, Jatw (X
qnitArat atrd ot m.fwrtab4 rwi frata MMtykM ta
Loni,
VaaBraeteB, MwBtrtal,
leMahrflrt,
ClkCtlUWll,
IOdUaDafaaU',
Pltteittre;,
mtUJlptlii, Fort u ltd,
Ctilcaf;, MHwaukie
NiAtrara FI., Qajacr,
Bnidlo, IkalmaB,
Nfxr Yart, St. ral,
Betta.
teHaBart
Aat alt larportaat Ma, qroarkatil Ike Bast Mat Sart
Tkar are b-r. okaaxea aad vaerkar tiaae kytkatraeA
laaa oy any axaee.
Bleaaal Sleepiat Cart attacked la an alakl tralaa.
BiaibeejVrteTl (fceaack to all tBuanrual poje'e.
ttrtrtwa-inaaa.
Foe .a . iliiiillaliiianiliiiin .ini nil
Taakft Oaasr. a. la -set 8a, aad at tke Murk
1 ta.iaio ranreaa aep.. w it. AoTnmt,
eea1 flapiiUibnidtaL Ckwapa.
tr p Joa.vtsON
re4-lr t an Pamaatr Aerat,
1860.
I .ATE AND IMPOltTANT
Railway and SteamleMt Arrajcfflet,
GRANO Tvaak Railway ol Caltttt. Ataerlaaa Kaaerre
aad Rayaj Af all Ltaea af Strajaert (Lake eat arte
aad River Sc. La itaiaj far nine a met aal taan 'iMin
rreea uojrraao, lapaca raav iewtataa A raxaea aaa
Ttwoato. tn Cape Tlncrwt, Krkpvtoa, BratkelTte, Pret-
it, tirtrtwaarx. Jtoatreai, ttaaarr. wkbte Areaae.tQ.
.niairl and Beoa utiunamaliatlai wttk tke wader-
eatiiai aiaree:
Baaw uti '. Padat, Dauatleu. Mtalt.Mef, TT R.
Joortte, Bel am Paila, Coarord. Lowell, Wareeater,
PaMakara. SaUaad, Spriartead, Hartford tad N'.
BAvaa
SOCTel 6a r atota Spriot. Tray, Alkaay. N"ew Tort
Pkflidekjki. Beltaaaxe aad truktait
KRaT-rtrm Cie.raaa Ctavioutt, CkJeaat, XII-
wawaee. i owiwiiie. tairo ana St. Aaesit.
will riiiaatiaa. raeattac lor tke aet'oe oa
tar rout .1 atajf
111 be n laaaaWII rby railtriaapalia
aatexe wkAaVtpm koariet r aaafJMkjsaj
caaaaaavat tpareciate . .
H McCAT, tfeseral Tlctrl Aseat.
apia-4a oajo Xtaaarayalbl
GREAT THROUGH FREIGHT ROUTE
From New Ywk,
TUB arfrbaau "f Vtaaaktr Pre Maraied tkat
tbroatk rreixbt arranreearot kat keen xaade fn
Nr Tavk t Ibia place. Preex New Tart te OHr PoUt
Ta.- bp Aaa Kew Tort aal TVarraia Itlearaabip Caa
pata" ipliatM liae af Be t-ftaei xiae-wkerl tUtxt-
aatpa Traawa, jataeiaawa aad ir.iaati tx troaj
ik-w ka a aiaaeetetl lap af calVoad. ta tkla rtoiat
rata siai aa t irati taa ra a. gaf, d. k i
Iraaa Sew Tart tattle ptac.
X. B Alt aa-dfaaa be aaarked aat of rUilroad
Aarat. city Fetal. T
Pritpkl fiiim X-w Tory to Veeapbiv per KwSa -tat
CUat. Id ITtaea. 14 Claat. 4tk Otti
J.I.H. ti e. t M. 41.11.
r.R BAPTiar . 00 , Areata. Petwabtn, Ta.
TJTteLAVI It. BBHtKIX. IM Breadwtv, jt T.
STEASI TO LIVERPOOL, CORK AXD
ALL THE PRLMIPAL CITIES OF
GREAT BRITAIX AD THE
COXTIXEXTOFEUffOrE.
CALUKS AT QCIEKSTOWK. OOBE, IXBLAKB.
THE HIOIVTREAIt
Mail Omn Steamship ComBanv':
Pint Chi; FuU Pmecr Ctyt SM Sttamtrt,
QAIL etiry Batardty, rrato prtlasd, cirTyiar tke
a-i ajaa.arta ai irani Btataa tain aad peerert
Maaxartaa, Oapt. Jaaea Xeva tVwtla. Capt. Barlaad
n ek.nl ia, Oapt Bctfaater Kaatk Ataerleaii, Alloa.
.Vertk Rntea.Oapt ira pa lOaaaelaa (aew )
AaatoSavea, " Bataaaaae j ,ar ,brp beikltac
rraartrH. gkl.lt it aad tMekeet Sea Paaaare.
KATBS fF PASVareHCPROtJ BRBPBISTU QfltENS
TeWXBB UTatRPrOL.
Plrteeiata, vrml teet.Kwm. $UH aad 1106
nman, -rew ..a otain vie.liajua....... trtt
Taexeta rrea Beataklt at Oar ter Uvrrtnol aad baet.
rreteiaaa. tBSuy) eejj
gdeerare. Paojad wttk Peeked peovttaa. .104
Prepaid rata. eta, LtVerpeal ta Af I aajkla. led date. . .. S6
" Qae.aatewa t " " o3
Por fretxkt ar paaaaa apply to tkr C toipecy't rtraeral
Aaea'a, SABwa. A SKARLE, S Braadway Kew Tort, II
" ' ' nrr. aai i pun, ov aa aa. nwa.iLaroi.ai;4 ,
eerl TtcteAAiMtt.
OrrifieX- l.,eaa PJeaie, Jratphtt Tea tarjl-ly
Trnstce's SaleilJtjr.
ArkanKaH
twe'tenea ta a o. d f treat raa.tr
e. kfeai-vat and tt T 1 laai i ta rbi lrb dav n ta.'
Ill, To?, aad by vine oT be nowet, tVerea aea.
feTrea, 1 will. onPSII'tT.t-e rjut .lty af Jate. Tsa
oa tbe river b.ak, laaasedialely opp aate tke rry latet.
wa af nap i , id CvlUewden iwaatr.Atkta.
ae.pr etl4 to aril , p..Mic aar ioo,n the ki;ieat kt-
7" , , aaa.aciax.a M..rarrala traeu ariaod.
:L.,r. an eriax I 1 C.eaeijr J Mtaaaaftr pi
TTjE.,",T tw-aatovp- taveakt: TareotB. at
12LrL' ni "t"k-et li of Ike twtk
tZlu. nT!? M..'t " f tk tr.k-et V of
'. Z7"J?1 ke era-at at 1. of tbe aartb-weat U
' -"" Ta-arR-rjrt , f .rnawi It!
-k eaet t( W aeetieti fl : .be
IT.rtoa MJTra.".'. ' -. tk eaat V
. kd fbe aoatk at.l y of e rAfcf-)S-atl lp
,J. .1'" Ml f arrllm 14
wat ItaetVwAt v at lection rt. aad tke a n.ar, a .
eettoeeflaei raaag .r, Alft. t e
XJSi ---kJplt.,,ea, a ea-
frtUtatikeVi
tatd rand, ro ftr pafrrt, vae de
be af valor ivrsctrnt to pay err aat ila.
ekkay tka kAlaoce da ee a aate f.c tC.5Jl.V2 lea ande
kpR P. aatoey-d Dtvld Leeory. dtbrd uH lltbdty
ISJ'.Ptvtale aae year artrr dtle, taretber
wttk tateren tk.fren aad tk eatta of eirtwlr r til.
JOHK O. PIS'NIB,
t&'f?fC5.
FRO at are! after tkla title tka ityle at oot Bfat ll
ekaaxed frata. Barrtt. TfreraeleT . Oa ta Partttt.
-veteaarery at ua., taa tttereatof Mr. A. O. llatrll ktv.
"t "fed.11 ik Ueae t hi. witbdrawal from tke kae.
aeta ta rSU. RALPH a'ORMIlLST,
X,y 4.1 " "CKm-
PLANTERS,
LOOK TO YOUR INTEREST-
B-. 8 Oreaaa. Btawa A C., Oevaskkaa, fteerfla,
icrpe-tfaalr aBtao to ptastert trarrrJty tkat tkey
kav ca tws4 a larft cwaixemett of Una Git a. atal
waMLe-prrptrrJ t icoply Ut.ra at all Uotadtrladtte
eetaon wHk ttarti met at ibej ity reqtrre Planer.
wLakiof ttet fits, tre reqaetted to tend la tkeirerdert
evetj-a-Ka a, co.
av-le-daweTB
. A TEORXTOr.A.tt
c at. .r o
UNION IRON WOBKP
Adam Street, Ilclmr rourtli,
MEMPHIS, TENN..
WATT C. BRADFORD, Proprietor.
MAKOrA0T"Kw'FO.IAii AKB BTAriONBItT
StSAU BC 5 It . Mllaa 61a aad Mill Hear-
Ur. R few. a. Deaf all Yhaeaar Oaa.. aad Steal., aad aM
ktadeaf tnm weak tar kaUdital aaaaa m O.atieai at
aaary diaari-diaa. FVra Palata lartalll Heaar
a-al.J aad ayera ty "iro ' d u J- aa rm
Frencli Burr Islill Stone
ISTUF-CTOJRY,
Adams Street, Ilelow fourth,
MEMPHIS, TENN.,
WATT C. BRADFORD, Proprietor.
MAKUPAOTtTRKS BRAWORB-S PORTA BLR
PBXKOa BDRR 3flLLS,ar wkeat aad ani
Mill tlaanaf an aHeai Saaw rlUkkAatat auaal; batt
laa CataVa, eat. Aba, Jar aate. Pkt at ay a Par a.
kaeat. etc.
BRADFORD'S
BOILER YARD,
(Successor to Powers,)
1STAATY 1T-A..RT3,
MEMPHIS, TENN.
rFATT C. BRADFORD, Proprietor.
MAVUFACTORBS BOILRRSad all ataaa, aajd at tka
latett aad autt arawawrd deatfaai akeei Irea aad
Copper week af every d-errlp ion.
Sepatrt attead.d ta wftk aearar-t aad itlapalik
fHraera aal aapulated natokoaat a ialt do wall t
Five sty ettaklM at a tr at.
lElVJDPHlIS, TE2STHST.
efj
'a.teir.rfaiJ av - Jd
t lAd alkW fiJiT WT
a
Mite
JaaeeJr.eacrjaej.t
MetH ea.eva, n.aai
tic lr.rfn u. JNaVuet
Vaara,
S oil n iVcmrl ator.
CAUTION.
PURCHASERS SHOULD BE CAREFUL
IH PURCHASING THE VALLEY
WHISKEY TO SEE THAT IT IS
T. -fa ' J3
ftROHATIC VAI1EY WHISKEY
with the signature of
on the label all others are
an imitation and a counterfeit
of the above whiskey.
sole: proprietor
13 SOOTH WIIUAH SI NEW YORK.
Par ttle js XfopIu i
A. TAtCABO k CO..
ciKlt a. ci i .
J. BORO A CO..
M EACH AM i a. I LBS RATH,
OOP ELAND, RtMiOXM tt CO.,
J. TRIME H. CO..
A. J. WALT A GO.,
H. H. nrTtw
. S T A T E iTi iS X T
or THE
CAPITAL, ASSETS AND LIARILITJES
Or THE IN9CRAXC1! OOKPAitT 0F THR
Valley of Virginia.
JAKUABT I, lad.
T?IRSr Tbe aaaae aad l.a.hty at tke
A? laaaratice Oataaaay at eba Taatep af TlraraAa.'
fated al Wiarketter. Tirtaaea
T. Tke aaaeoat of capital awtek. dlfiyaje M
a. ii.ieei.iei vipnai eara paata
ap.. ...... .......... .......
Tbe retaalader dae it taiiii.al.t
by aterk Bate f aaatwaaat
aotveary 4jm 3im S
ASSBtTS OF TUB OHMPAKT.
Araooni of caak aa ka d ia tke kaadtat
axeatt aad atker traoo.
IteMi at
Reileatate .,
Bo4l aa aed by Ike aawieaar Til
Stork., Bead af Steakktldi rt h abe.e...
Par vara. Xaettt
SO V trawl Oa. aaapea
... 4.CM OB
aada. ia(ee)
Mam OS
11 Trrxt4t eaaaonbe-rla.. lljeea
rk.tM e
ll,iW
SifttJ le, . ( ;
1 Jen on
treWpl
lrM 00 kapM PI
14 Troorrarr cornjoo tondt. 14 (Ol
10 X-w Or Iran, oaten
kaadl Ilrfl
1 Atetcoaay raapualatod., 1.003
X Ly-bbrxcirrbat. l ew
t Orrtiflealet of Vt revere
vefaetered ateek... I t0
Ptbtt aecatad kf Bteeagtt be-wit
Oa real eetat wrtk patda tk
debt a,, f 1HIMH . -
Rritevtateet iwaeevirar. II T4 p payrpa at
atobkt eAkeraiee eeaared be pteawe f tiaiii:
and rteeeeaet n taf lip. ! SB
PrVi tar ,lt ei leea. (API M
1M ekirea raraeee' Saakof
TltaaaAAPkeJA. 6CI.PBI lAMI
e atawvd riptakaali aad
Vrcktatc, Baat...
3Tk
x . Je-e-r
5
8.W iff an
xjm ts
syv mf
V ftt
p ijmm
X0 fry) at
irM t.Tto ea
1,48 l.tTBCvt
H etarrra Bewk r riiilalt
M ttobaaw Saax or Ta."
20 rkifee BaaR Oetaapa-at.
.-Sekara. Palm awl ktrtk.
5 eketra Beak af KrattFir.
lb trrt Baak el Ltttta-
vfflr. ',
It be ret Biakar tke Val-
ey of tixmu
10 tkare BeaA t tTla-
1 triatwerter fu onapiay
f aad vimt'.
Office f artutsr . atxtleoe.
ry, ejln, etc. . .
dtttyut M
Axeeaat of Kt
daetobajaktaadi
taaea adraatpt
f
Lfaaet ta ewapeoee xad veaeleaa tor
tb 1 1 et a. .. .- .,11.11 1, .. -.
tota4.adaal
Bxcepcwkatar fertatedeat
AB atker 'lataai anis-t tb- a it i lay, tkre it aae
TwaetBrd aoeaiivl apta wklrk It it daMta ekete it t
ktrrare ta nvr af tke a ea,ay.
Tke ar .alert na exit m-aredta lape. n, va tra-
ertt raP tk rem tat ay t, eot to exceed WN ta aay
eerrt k
Tke xtetleal iJEeartf taytarked by tke eatoe of tke oave-
paap to k taaared aa cly towa, arvilbace, dniatln
trreA'tbe .ixe italVevjaSrta.' "V
TbekTtttet iraeatrAtiiorJbebr ln,aaeta lay aat
bvetk depeerlt opea iu exteat aad nai.tnattiaa
Tbe act af at 1 nooraarAttoo of tk eaapany. a rjpr la
iV V Oarr.r - 1
STATE OP TIRfllVIA, )
Preder ck Cortaty. lo-wtt j
t. S. CARsm. Pree-d al. a d WM L BEXT Seere-
a. o. itaaa.,3.. va..
Ury. tkll day niaalle apa-tred brte-ette rati
a Ja. Ire pft at , It aU tar aepaaty
State tiere-jSa. ttpl made efk rfcat fke ta"riH
ared aeaar tie .vcjmerr,
IB tk
aaexed atate-
meat It trae, atiatwpby t e book, tad paper aa SI la
ta t nee cr raet eeeapaay .
nitea sadrr ety aiac, tnja tata e.yryf -amati, toev.
J. It ILy.T. r.
statt; 6t" iRiilxn, i
Prederirk Ceaa J. tawvt: 5
I.J. C Rrtt v Clerk of tar OeararrOrnrt of ritdj.
rick osaatr. ta tbe Bfate ararenM. oa bereby eertkty
tlu J. R. Cowrn befoT vrbora tk rrel8f aSMavft
wti mad. la a Joel pre tt tka rear in and f-r axM can
ty. doty cooimiaeanl tad nert, tad tkat to ill Ma trti
ai tack, roll f .Mb iarl crettK are ft- aad of rtekt ecrkt
tebe cteeoae weO lot oeort. el Jraetrretattkereeet.
Ia tetttaeeov wkryeaf. I bave heresata aBkecrlbed taw
USt, and Bled tk eetl oT eald mart, Iklt. tltk day Of
retrBary, IBXd. tad la tbe Sltfe year af tke raipiin.
wethk. J. C REILT, 0 0.
STATE OF TKXXES5SE. I
CorrBOLLtx't Orricr, Ka.kraie, April 21 IMS. i
Tkfct ittorertity tkat tke Ifiaaraar Oaatp.ayof tke
TeTiey f TlrtialA located at arincbeater, Is tk State
af Tlrtlcle, bu cotnpUed wuk all .he reaairesiesU of
aa act patted br Ibe cenertl -taeaiblv of rb- State af
Teaaetaea. la If art b, 1 80S. of lb, Cade rBAtliad'aaarl
to reretx; tbe arrbe-et r tat at tec rotmrvirtlra
not iacovpartlad py tke fatal of Tvnaeaaae' xral that
Q V. L. CrtXtC iltkalexall, axrhorlied Arrnl of tald
otaipiar ta tht ctt cf BeopkkL SUt af TeostMa.
- X. alUarbr. fatairttirar
t'rkaatl IlIXejAIal teBtwed lit tte licvt aU.ralltl.le
at"! well tiled Ccespasy.
1. aM rroQtpny adrartetl. ana pu t at Ike Atttxr by
OR0.tr. I. CROOE. Atent,
tlCS 14 MldJtea ttreeL I
Ullit-BaPa arelast
rtatner dlt.tr... t7,t-
.JaJKe tad aaaaat
kecaaaa f eetdetyagaa. g creai-
fjl!SU)ii''.'.''." ll'tC M .
Ltaae- wltaaSailtedgaltl'vl W re Par
tial lata it!TikKyrr. tkdtw ou
FlUJlf tat aaert ..lac deeiaDd f e ateaat Harklarry, we b eeemect d witkaar
asukn kneat a apettaldeptaeat ( tkla kraaxfe af bothie.., oJ waHcto. vafl5Blt.
tibBr eji o. kaad JjpWHwi.
F0ETABLB STEAM ENGINES, HUS
FROM SIX TO TW8.YTY HORSE POWER. tLwIv
ajfto, Stationary Englntt, Single and Double 8atc By
.Hill, Burr Stone .Mills, ttutn Belling, etc. Bl i
oR:ifii. nnoTHEns & co., Wtt
J. E. MERRITVTATT & CO.,
253 3LUN STREET, OPPOSITE COURT SQUARE.
MEMPHIS. TENN.
mmmtr Jlrsorts.
Catoosa Springs
TBB .akenlkti kaviac ataid take a leaae of tkla
wen kaawa watertnc l.aer. tartly f annua a. tke
SARATOGA OF THE SOUTH,
aad laaaktal fuc tka patronage received )a.t tai,aa.
will ataia be areparrd la receive vMtor. cy tke attddle
at da aval, aad will etri.e to taeru trramiiiace.
tkal aattwaai e wkkk berrtofove kaa leea ro tlkerally
Im.awl aaaa Iklt liikkwiikla lammar rtaert
1 akall eadeav r at all iratet ta prvvtde ary tab1 witk
alt ak altajnitla aajiarieaet tke aaieea. aad bate ataaa
aaTakBtakraaa kt keep oa kaad k oeawtaat tapper af ice.
I akall area baee be kett caaka tkat tea be aracaied
ta Ik kaatk. aad .kail pravtdrt laakrl.m j at Uttbfal
' I mava al.-a nagBt tia aaiitaaa af sBBBfiar Xtm
ciatu, &d tbaaa V Mmb Jb tfec m m i IM, tsf tweet
mwati ' win i aBBM
Te tB4iKinat IrfBB Bf tBBM
aral wvit-rs, ara -ww B)a 4
aaarva Arwrrry k. n
aad Stack SBtBBor Kbtib,
ea li 'akekl l aa ea-
' of tfeewj dBarkftr
wtt Iran and Ma.!, la-rr- aa iai.hnaHile wH)
af tbrp-xr PVpagatoB.
Mv actetvxa-Alat w- art Tf-r rx'vtu.te I bava u, y
p'Msan' r4tasca tvaparAla IraCB itaa Btals Iwwtarl. ifr
fami;ts caB be a utrt aad raUr-sl a ta laeir owa
hiiw. J aT BAKMAN.
Oooaaa 8pr cs are ia CttfloA cutaatr. Oa , iww aad
a qvAtirr miln frvm th Wern aad ATaajUc Kail
raad A fltT onmp'y sad r-od hack lit be at taw
lt8tfonB ea i Tival vt raca traia. Tt Parian
kav a thrrct railroad eaammtaOuc with TaBsa.
Ct)ar)rya, Aacarta Maroa. M tTIs lilta, Qretrtai,
rVfeaota wfaatcu-orr, Kah-iU and Chatuawafa.
Tat KM ti OF HQXUrD.
T j Wlir; par dA, tM 4ollars aar watA, aad lairtjr
fir ciki!ar taa.B ktth Y1 4-a-s - wtow ta a
rrf tanl br ta atatkkaa villi their fa.!!., will hf
iNjara t tmrtj wtattar-. aar aaBt, AiIbw Maar
nt. L f pr.-t frBaaa wha wtaa -aaaB lMrd hy
-a t. waBpJ do wan a aMrca av at ftt ttonaaa.
-aaa-4iB J. J It
Beersheba Springs Hotel. (
TE.V.VJSSSEB Mov.rr.n.rs.
TI
IBM BtLiaBFTTL StTIMBK BBSKT aad Water-
icav aatratr aaea aaaaaa-ea ay a c
ratted ititai-hd aad aat li v4er ah t ta-Tw-wh
aalwtutapai at'as-a tor fa-t he wilt W
-tf-t tar taa taa-tHaf Ttoeetora aah FIRBT Of
JUNK tie-rt.
PAHB PBOM Id BM Pal -4 TO TUB aAeM
Th- r-it-ttr osb raadi ito Spriaaa Bp laa Jatto-a rati
ft. i tn ih.rtr thr trrW. f Mt He di Biaa, and ala
t.. 11 ; Nr- Orleas an 1 hTi-Bl h paret.
raicc bt Mi.a:
Per nth . fe
Pft : it
P-r .r 3
t')i ea aad a-rvi) ''
Jr .4k
HARDEMAN COOKTY, TENN.,
K1H RcitrRM .'WejHilay, Jhh5 II, IS60,
P)H (. Uku4itja of all aba aar fatw tha
Pa u atolBtaax dar at ac IVaaoftrnr all aa
are afflicted with Din jf, Il-pea-fa ov Cbrataie Barea
Ptr Ketaa'ee Dvaea-ea tht water caaart be beaea TV
CTaaftla have bee naa. tied; awtaaa aad mthtr kaa
acaaFaaaato aaaa aeaa dm -. the cnnaadB laid atria M
ad cleared a&-l baatiBa Therr are a few awrt lota
far le lor .touatr r MHiet:a. Tbene ffrlajn are
alKty-Bea atilea ftMBi Mmatu, aad twa a d a aatf rnaa
rt i r. w4-e a-kBa-aarriaaft aaa aM-e aaaad
avB teaBwBeaai Bk QtowBap paaheatwaB a Baata eSpalBotaa,
For laterwiellaa applt to J. 31 Skew, ar Beard it Seep,
kf ecapMt, or ta Ike aaieralxoed. oa tbe preatieee.
apSB lea J. P. EAPUtXAIf, PeoprleUr.
rbal mm mm
U . taatr,
Bimty ' &Peers,
AetlMM rR THK !1U OP
Real PelirrC Jy.f Jlempkis,
a
ABB) LAP tB IP
.tlississfm'l, Tennemre, f.nrins,
; ; LoutiUinn, Jt:tc
0FJ
&Istirattirt3ikk UepHerj BtukUn,
Memplils, Tettn.
aadatp eat tapek
Mteete,g
MeBBTB.
JkarVRav & M
ea aa
I lak tkM orxatrbj u veear per aaaa
Itaati totykattet trtea- eke kava fevered ate wita
ltetf iillakBSI, lad tot ltal pt-itare t rvatxtneral.
tac aty laa'liiatl at .lakte xwaatoaata. aad ear re. t,
kiA bwied peel. i ate, bad alat for teera tbe f.
ro 1 ea Hb-rttly kemwed oa ttyaetf.
CBABLH POTTER.
XEetrnii, April t, tsst.
fkEKff)IG & COOK,
CSejereeartra ta rkat Petlrr.
.Vo. S Fr on I note.
SI
IILI eaatiaa tka THOLt tLE GROCSRT Aad
BOAT STOUK SaTSI X trsk at tbe above nlri. tre
Irp eaattaawy , fwj.r. farea); Tea,
A4dk Sirup, X II Melt tee, Barer) Pork Sll . extra
etareae. aUata, Rice, feaeral 8ap4tea etc , etc., t
wkldi we la til tke attialnc at rteftliiata, retatert
tad etearabataaea. Oar tiaim-t are tack 'bat we eta
aapptf BOAT pTORRSem Aetler lerxea tkaa aap kosae in
fke dir. apf-dn MNDIO X COOK.
Tlte Great Vital rtecenerator.
TRIES EM AR,
PROTECTED BT RoTAL LETTERS PATRNT
j ' ?i -OP KSflLAJVD, i 't tl
AbI a-cared bp tke Kr.lt of tke B ale de PaaiLteil de
Parte, ax.1 lb ttapevial Oalleer of
Brdinne, Tirana .
NOtk iaralaaker kat rinittoai. apertaa.rrk-l
an. pavel -at evata-teas. and it a leair.
Ke. a tovaple ely eradicaie. all triee of tkoae dip
ettet I Aal bare leae bteaertti 'real tv tke naaaeoBt
tad perel toa, oaa or corati and cabet-t
Jfo. 1'latt enikMp tepptak.rd be Itlatttm ate ef
teerro-y rkefewy tejtai lax ia rke eairrrer rpeedr relief,
dttperaiOr' all tke Imperil ir. at.! rrawla oot tbe teDoat
ft ditrt...
TxiESEAtAK X' 1 . 1 tad J tit prtpered ifltLe torn
of a loreaxe, d-voet of tute trrl astell, a ral ran be ear
ried ta tb w.btavel pedteL 8M lo Ha ettet tad
dletdrd int.' ..paratr doaev. at tdealaietefed by Tetp-tB.
Ltll.uia, Keax, Eaoarl. ear Price $1 rAevar tour
eae. ia en tor ft. akirh Mvea tt, tB tn EST tatei,
whereby tbere t, a ttvioc t Te t Ltd wbeletale
and retail of Dr. MARROW, No. 194 Wrecker Krett. X.
T traea.dltteey a reerrttsc a reraltlaocr. IT- Btr.
row will ferwxrd tke TrteaatT't aay part aar tk vrerU
arc-irrtv lYtckrtl. ttd loJrrvM trco-ltnc to tbr leuruo
tt jia at tb wrlur. S M tha by
te 'j Jiir XAVsrrxLD a co.
xlour.
1 cnlrals. "iiiira" rtoiir.
UU lWrttti ;tiprrSBr Flotu. In :..tt tod t-rult
tp UXPSJtTinCtLKV,
tr N. Stlewtrd, Ravi
xmt mm,
(sfhiiLieiiVG wkw
THE GREATEST C00KISG STOVE OF
THE JUY!
The Economist!
WITH OR WITHOUT SJA'D OTSX,
MAKGPtCTTJRXO BT
VT. ,4: J. Treadwell, Perry & i,orton,
Of Albany, New York.
!TI1E ECOWOiHIST
WAS AWARDED FIFTEEN FIROT PJtE
MIUMS IN 19 AT DlFFEltEflT
STATS-RAI RSI
rrtBE BOON'omsT i
X I.Ik tka tktckfteea af
7. II ka a Mfiilk eve.
1. It aa ) till aaavr. Used vitk-eaapV
4 H kakaa kb Ik aM ftlkltaad kridtwn, ....
Tke BiBBiaad tiakaary aad day able. s. a t
edeaireuy auaa.
aa a aw patoat kraillM ft tat..
Pibraii all tke lata laioiiemiuli
Tb Bm aiiai ltaaaakt ia lu oanetr attic aad very
j ariiy atanase
I Tke ffiaaiiaitat ia rapadr, aotaa lada aeaeval
roe rati najni ta ettiaalver, mm ta l an j -awe or tke
!eawlilpTkwaSwveaa4H tkey kav e:
' TKE E C O IV O 31 1 S T .
, OkBtlawtaar toraaad Bat a Uak, Baa I iat laa at IMK
eai.aioaBiT. mwm, waaa raaa. pa wui aaa aaa aj tar
vaa win aaa there ta i-rgBa. twnmj ar
Ma' aBd HeatiBf" Stme, j
Tin, Sheet-Iron ii Coiperware,
Aad earerytklax xpp tola tax to fj
twaik. Waaetakeapaa ktaAUat
:OIa,ol5L Oiials.
tt Itii .xvro.'o t p tor bat water, wklck tb arxtkeat
Sttve ta le ft trotl ir rke Sealk. We k-v tap tlllBalli
riaat Pw iae 'tie ar ootft tke above stove, vrkick
aatb. ektaiDedeiteatkerelB tk.ciiv
Repair mr. aad Jobtiaf of an tlo 1. tlonr pr
aaa well
POKT PORwBT TO CALL I
SAFF.III(.4N & STttATTON,
ATx. 4aJ6 4rWr strttt.
aRtFHIIt. Tr K.
for .Uore than Thirty fears,
BATE STOOD CXEOaTALID AND tiXIIITAUB,
aywIfkxtaatUBt ytretaailatioiUawdOaaalMttl,
FOR Ikeir TONIC tad truly valuable MBMCIKAl
pa aae tale, jp alt cat ' mraplittki ,aiaaam
- mr srwr.rkertbr .eervt.o. Plena. writ ad Her
tktdr tiextitl aaitaiaiw a. a aae-t axreealato tliaaalaxd
I tbtlr varbaaa ptdtllat aaalla aate kr acctMaAnre
ttk tm fatUBtaatata ef aaadiral feraitlfai la Raeepe.
Ikay BA7V ila 1 here beea prHOottarrd and -crtiepliddeav
kratl ark" tave tried Ikem ta be MM BvwfT BIT
TBRS BTRPi IVTrUrBCCPn." and it I- oJrwtry f.k
tka- tfcey will akaretein tkelr reeatatloa en ikelr owa
otfoarpaa-rd ail 1 bat
Far aal ky avert of tkr promiB'at n tct 'I aad frrax
ejeeea, wutt a likarxi ditorxai o ike trade, by tke
L Pt7SIB.Jr..
avytl la So HTp m rtr.rt. N.w Tort.
EHRGOTT
WET WORE
RBSPBCTFl'LLT tnuoaace that thrr are itini atljj
ocated ta Xempkia, aad tre prepa'rd to isat AVt
ktadaoC Uatbem.ttcai aad Pliloaopbiral laatraxtM. I
Bat id awdett on tk skurtett aotice. aal uoet rdaeSaa- I
tea term-. Hepeirtar oeal'y doae. Ordrra fraes tbe
eavry proaiplly atte-aded to. S ore b Baki atreet.
oavwevaiuaroaaaoM BCtl. AleojpBlt,xtaBr XOVl-dtai
ilcTtaBrj a,
vejajar aapptj
Hay
TTAT, Oatt, Btto. OH, Meat 4a
MBatr, aad al
A.A.
tke laweet car rent ral.
apt
Hungarian Grass l$ectl.
WKktr. a 1 It, per a tb-kwvt te.idwtiick wil
be teat tew. Vt arraete-t frerb aad x pBata.
alB . , O TrJ()KBg A CO.
soo.ooa SMITHS
receterttt ttet oft birrt 5n0 orr HtMrtra, aad
a-aerel
trttaeat ec nae, rapiiraaa cypreet I
kU af Poptar tad WaaklaVtea err
k.r.
BtrSlai
' Fresh i iW lilt t Seed.
TOST rreetved and tor tale ky
aj
'arSfeee,:
taya
jftxefintnr.'R .T.aTiri.Snle,-
nrr1 the" leextM it. Mil ef OctaBrr BexH ft kttax tka
cr t dtp of tke Coahoma Co aty Cireatt Coart,
I wli' eel tt pxb'to aarteva, ia ta teaa tf Fni'i
Pettt. JlMa., ea a credit of eae aad rw vearv, tka fat.
ttwlatrltetls beeektikctata e-ut-of EdetaD tm te-
Beat, drveeed lo-wltr ah vl tecti 3 towatbrp M,
rirx 6 "M t ra,- eae kalf of teattoB It. toawbtpev.
rtatc 5 'S.AU-tactfcea&ae TT. ram- 5
weet, au er-.ttieau a, pietaooap-gy Tta. a weat, exa
crpttk BoeAk-eXrt H of veartk la.l H Of ak BttetatBed
tevxewt, teottrtl-t evfawtwrary-a re ma ed acrre, ater
tk above Itreit ire tilulet) la Oir eptfk-rB portioa
e( 0tlieiuteaXB4at3(bpi BtntteT UUetue kavpa.
one mile atikf J. II IfeKeil'. r.l.a. .t t.. . ,a -.
ABatf Wi". Ok, roetb etat rrora fke Jaaie. Ltat
lrfSSllto at-w ov-aed ky Br. Itdwea. aad a
tbe 'art a-Tjofn.BX Dr. Tkaotit' ptorrtstlc! Tke akava
i tn- wn r purain; oyrae eat dwts p. TTkneweat
is kit lifetimr, t. a i-t e of penaae,.t loctitoa foe t
pt.wu'loa. Tbfjrar fertfle xad bl tke bean af tk
tat lax cr. re-re riTlna Ferteai watktt-t t-t- riaea
weal, wn ta xj aud ext-ntne tkeei brier, tke dav of
ee . 'a.p X. i.rxat irT r BwHte, llaat , ta tka
"JBkkwW ov Beve-t Atoara It X-w. PrtwwrVwat.
MB-, wm five tB iofnrttion ra rrrirt tetbr vi'ue
twd aai It af tkeee laatiete prraoat wakhww par.
to ttlit verkA-rr,. Pttrcantrr. vrttl be rriatrrl texrrr
teM leertnivtkr the rrxrdttte raattey
tr.!LWnrrBMI)- "leetetxe-, t4r , ef
taylt RDWlb D. WMItxnRtD, drc.iaed.
33
For
Sale.
THE tenliQof Uodf merlyowatejlypr .. a.
It. Wiampoon.Dew la tbe poeaetliea ef
tke -acHeriku. it aoVred at prtvtte tale 3ildFeb
lead it altaaled rlxkt aviiea til u ik kt olnle .3 .
a d Okka rillraad, twrlr aaile eaat of Paa -W. aad
ea Bui teal a Ijlf aasta ef tka ml fraat P.rdepa: to
Pa b-n ia a keirtcr arltkknrbootl : eee ail! aed kalf
frtPA a Ptefkyteriaa eboitk.ed tbr re talku rata a
Urtkodut ekertb. abet tbert it rryuUr prrttbjad.
Oa aaatiertl . I larel Iber- i.tt.tcn avdtadfr! aere.
t.f opea lea I. r.rjtieed -bi. Ilr ef atady fir ereex bet-lit-a.
tad paVeafc laotl ; at m very Band Had. tad -.-ear
:. beitty wora. but ee be taaprevrd by bUWaWe ilitrhlar
Bad kotlawattl tloVti x.
w UB iae reacv are IV. or tare pevrr lUtltrEiprtCtCr,
3waT lift aelit ot water, ud reork witer tVekdiall
aoAtl ti-rf rckti4 aad pear, artiard, and eteryuuaf
tail apperlAlxt to a f Artn.
Abt per eta de-lrtsx abr fcrtter iBfanttUta, by id.
JtvtttM tke aaote (bfr tt tVottevot, Ptbletnr eanay,
MittteJiipl, will be pruieliituy attrotted ti.
Tertat caak, or atxepted drxfu an M raiiMi or Ywt.tlr.
jyT-atlial J O. rmrKRrVIOX.
To the Rjactles
A TISJ kcCLOSSRT U pertfoHr lnfentt O., lada
iVi. tf tfesphlf ttajvlcmty tttt tbe It ut prepared
"n taakd Dreuet tt tie tkorteit notlre. frith n.tlr.r
tod ditpatrb.
Ronro. Ill KAia ttrtet. kettrrta rnioa tcs kfenrre.
e-ipcalle Ipretl, Doctobo A BtTaBje', Dttlt-Xn
g y 'kBBBa, 1
114 QaaBaaBAV
FANCY CASSMIEKE
SUIT S !
FOR
SPRING AND SUMMER WEAR
eA Complete Jstock,
AND
VTE1jT-i ASSOKTED,
AT
JOHNSOIf & JUST'S,
No. 3 ainrble niock, Ialn Street.
SPRING AND SUMMER
FOR MEN, BOYS 'AND CHILDREN.
Gent'sFiirliiitgGoods.
SHIRTS. 5HIRT3, SHIRTS!
;tdo wo'AFaS,
Wipbr oiDdvi'X44crall Pateat Yoke
ISktiit, la aBitjIet an qaHtl9, at
JOIiaKOt & JUST'S,
Wterrlc asd Ketall CTolhier,
No. CInrk'a Mnrble mock,
ii fTBirr .
J.&.A.YOOiSRUFF&CO
CARRIAGE
MANlFACTlfRRS
AAD
DEALERS.
.No.1.35 iVilAiw. Street.
wtEMPHlS,
T'ENW
ENCOURAGE "HOilE
E N TJSJ? I S3E.
HOME MANUFACTORY
SimMEY & Co.
ARB XOrTXlSrPACTVRlN'n 1--HR1B
3 T E A lUX
P0RKIT0R.fi FACTORY
Corner .Uuln ami Sycniuore-Sta.,
: r . ' ' ' : ; f
ITIB.TIPniSe TEXaV.,
ALL KINDS OF FURNITURE EQUAL I.N
STYLE, QUALITY AND FINISH TO AJTY
OF THE NORTHERN MADE F0RNI
TURE AND AT AS LOW PRICESt THEY
ARE NOW GIVINS EMPLOYMENT TO
ABOUT EIGHTY WORKMEN, AND
HOPE TO RECEIVE SUFFICIENT EN
COURAGEMENT TO INCREASE THE
NUMBER TO TWO HUNDJIED WITHIN
THE NKST YEAR. THEIR FACILITIES
FOR XANFACTURING ARE EQUAL, IN
NEARLY EVERY 2ESPECT, TO THE
f 0R1 UERjf MUFA'CTURERS, AND,
IX SOME RBSjEfcTS-'SUPEltlOR. LUM
BER IS OHEAPER THAN AT THE
NORTHV Itiif XVEALREADYPUR-
0HA5ED OVER QNE MILLION FEET
a?
OFXUMBER FOR THE MAUFACTUR
ING OF
CABINET EDENITURE.
AND'HAMNf'AEn THE 'REQUISITE
aMACHIKBUV, OF THE B EOT AND MOSiT
APPRO VBD KIND, THEY- HOPS TO BE
ABLE TO SUCCESSFULLY COMPETE
WITH THE NORTH IN MANUFACTUR
ING FURNITURE.
LET EVERY TRUE SOUTHERNER
SHOW THAT HE "DOES ENCOURAGE"
AND "JS IN FAVOR" OF HOME MANP
FAGTRBSBY EXTENDING THEIR PA
RONAGE AND" USING THEIR INFLU
BNOETO SWSTAIN THEM.
THE TRADE 'SUPPLIED TVITH THE
LEADING ARTICLES OF COMMON FUR
NITURE AT THE SAME PRICES AS IT
COSTS TO GET FROM CINCINNATI
i JNd'!' oNiTlfRE' TilADE
TO ORDER. ...
ORDERS LEFT AT THE FACTORY OR
at their-store; .'j.0. eioai maTn stl
WILL RECEIVE PROMPT ATTENTION.
McKIWiVE Y & CO.
a-PARTICULAR ATTENTION GIV
EN TO ALL ORDERS FOR COUNTING
ROOM AND OFFICE FURNITURE
COUNTERS, TABLES, ETC., ETC.
f est
FIIUIT JARS l
I bare jxt received a
GEEAT VAJRTJSX'Y
OP
Earthen and Glass
Fnilt Jars.
To abaeb-leallke. aittaUea.r bocrkr-ftrr,, u
orWn ..... CHt. v ERICH
Je Ut Htta itmt
Notice.
S TEAT ID fttat rax pJ.Txtttlcri xkrat tke 90tk
ll Xtatabt.ajojrtllJkiwktnORSE, tola
watte a cast Cc4orrateftreiferJtrfnt--r wbea'
ripeeeta lit trraTavt yeut UdttlivVmtikiof trart
aa kat atltH teretop ml frilocxt rerntiy ulrsrurdi
watk w. aacat a Utu taj traj welij VM klaeij
Udk, aad loo la ny WLca knj.r tt reMir. x fctral
pa rtwutl wm Ite livea for InforatttoO fir. a is t:
O'iva Rraacb Pott .tfflre- DeOotn co-.b' If le.tuler.l- ro
tint t f et him
jio-wu W n XcCAROO.
P8fi wiiS
Fancy Gw4s, Clery, ?htto, Cim, Bn.
TTTE kaeeleed reerd awe apriax ovrrt mm ak
.JL ?3t aew wi daatr.ld aaa
terwa, aakaak w wbi aell lw far eaab.
w aioa aaa rwweteyi malted tad aarraaen
A. J. IT .III HEX A. . O
aa araet aan aad .rre
aeMatP M
SOMETEHyG 1TE"W.
CAIIPBT AXD CURTAIN STOKE.
TBI andfiatiad kat mal a oae pike -ark Carpe
aad C aetata kaelaaaa. and I. aaw kreaaeed le tkmr
at kaa frtrtak) tad 'be pabtK aa eaeir. T arw a ark tt
arpee aaa IJOI i lie eioata. revert.
e-t. yt aaw r.wati. akaraeta, Raat, Bata. Kauaaaa.
aw aniaar. err. ai.a. leaaaaaa iatee aaa ( oaeeea
OaeUbt. aaaa. elt. Loopa, Baada. P4ake Faaaaea, Cat.
aaaaa, aw Ar anrl trkai H Iliad at diteereat eidtba.
OlB. Larajfap. aad Plata Skada. Pbalr mt trewkveeeet
a t 24 reet waee. rata a. a laoaa' mtm
tka beat totally er-iaal aliakiae aaade. for
tt. Tka kevt af workaarp w bkad ta eat. awtetad
lap tatyete, aaas teaaaea. Et
H X. OkWTRJfOS.
aprl-dtwty H Uttaaieaet a-,i,r abj..
E. UOBBirVS &. ItllADLEV
.v.. 40 Ifairrfit Street,
NEW YORK.
Importm as4 WMMtik Dwlers
I N
CUTLERY, GUNS, PISTOLS, ETC.;
HATX aeeaewakcUbed taate tkaa TWEffTT-PtTR
TEARS, aad da aa BX0LCMTK Swatkata tad
Strata w-ttera Trade
Sol Af -ate Bar R Rawktaa' wBl.gkB.ATtlB OHXB
aad wen-kaewK OT ALBTE fyrTOS ttflZt.
KpS oaweaw.lF
CASOEBS, FISTULAS AXD PILES
Cured TTltheut an Operation.
DRS.J.0. & IV. H. JANUARY.
Trenton, Olbson. Co., Tenn.
DR. J. a JAM" ART tt tk palp per tea Utiatwk 1
in aou tatkra t tke plaa af treatxteat. at ptrrne
kr kta fatker. Dr. S. tr. Jaaaary, af Barlttiibara
wkote reaauiioa ia tke car of tack dtteatet tt wl
fcnewa tbettturbeet tk vrkeve ataatiy.
Ho kat been rotated. txptettfaUr. la tbe tf ratal rn
ar tke raat eetkt yean, part at tk ttate trider tbr ha-
meattte tvprrvrMenai an ratarr.
tra BMke s exua ckarge tar aaedieel er tartlet
tr.ahnf tit. u we Vive trriat eeteMt kr wktrti tfl rad
trtttaaeat to rkXB-
Tk ipplieatraa of tke atedklaei trvw rita to aa aaar
ra tbe not! af eatet, kat rat ber atlar para, be Haatkai
tk niiktiitie at tkpartak aback tkey art taplle
OUR MOTTO IS NO CORE, NO PA
Tk caaraet win be tt raoi.riie at eeald be f ipretaf
xaaer ta uieajaitaate.
w ken t if fer to tke Miewtac tvatlraatt, an
wkeat bave Vera cared kp at, vii : Lewbt Rrtk eta, a
V. Bear. Rlrkard BaSto. aad eekeet, tU d stkt
coaaty.
Tit'jtea it aea aet.t ajlllt frem aflporatt by rallvaad
Per earbkar prrltaaliia, wa rotor te tke atUaaat
Tre ton tad vtetaity. aeT tit tatadtlye
WOOD. EDDY & GO.'S
DEIaAtX'iltE AND IISfjOCHI
STATE LOTTERIES
GRAND C.1PITAI. miZK
7 O , O O O !
WOOD, EDDY &CO., Managers.
Tb (1 bi r ef ekV are raeated at WHeaiae;.
ita, u etavrare. aaa at, Lrpata, MlBawart.
XI.ia.riFICEXT SCIIE.WBS
will tat draws ta vaUtc axaatr tbe it. ilatitdia 1 I
ararvra .ttaaaaera. aaxeatateri av tbe ooteraex
h??Y
-N.e- w-B-Jb.- aJL. Vd 'f t (wdtk
DRAWS OX SATURDAY, JULY 18i.
'TArreT1lrttre,viH..tMT.w,,
U aire tbe larfe-t aad beet teeMved ptort et
me
Gas Fixtures
berrtr. XatatJaet acted apal abort taetk.
STEAM WORK.
i
7"
At,iM pri tat aaaaaatftai Be. l.m 9M
KRARLT.'fttBwkt RTRRT TWO TICKETS
KHdttETACIRT. aaa. SULTXA. tlBt Qr ABTCBa. it
"ftin lxejwi at r Bm wil ke eM at rw fMiewtax
ratet, wktok y as rtok:
OrruBoatr af Parkafe ef ? -Trotr TVke'a Ma.8
" " MUet - 1M.6I
" HQaartor " TLTB
MBttrrtk IT JIT
sp r.F..rizz sc nn.njit
To Ve drawn is J ULY, aa f el Iowa:
Ce JS6 Jrawi WadurtJay, Jalr II, Vm.
CJaaa ia pVranrs W-xpst aAaj, Jalj-18, lSfSfJ.
Ctias 36S dravra WetiftHfld j, July 39. JfrW.
SBARLTOXE PRraCTS BTXRTTVTJTICSm.
7S NBfr 18 Dravni BfMs.
Oae Capital Prize or $37 200 1
I rrtte ef tw4twT TTt Privr, ef. ,kf
a rr iae oo-....... ye.t
4 a, aa
lo 44
kt -. lBBlL IW .
i tmr t.TM
m Hettitia
ktJK artoaa aei maftrt ra.
. .. too
. .. 80
..-ttaiAo7
tTltolc Tickets, $10; Ilnlret, $5;
Quarters, $4 SO.
Certtacale of rackaae, ta (
dxaea eerk W.to.i.-, trlH bt toad a Ike toHewrtat
rttra wbwk it the risk :
r.rtvBnt ef PvrvaarW -3Tbete Ttrbeta tilt
" SCBaK n tjj
" ' Sftoarter u Tt
In ordering Tickets or Certificates,
aactase ta teaeawi ox saiey taear atxtma tar wkat
PWWkdl to peoxsaaat aasve tk letter. B wklrk roe
ertok at laveataeV aad wketkee pan wlak Bsaiea, Halve
Qatrtere r BaxbtV., en reevtaA of wbieb, we tead wktt
it ei m no, ny nrvi ntMl, tacvtber wttk tke aril a ;e.
taiaaedlttety after tka ditwiai. a prtatrd Bral(.
eerxtaed katr tkj Ceta all itom rt, win k teat, with ta
exrltkaHtti.
Parekii.ra wtu pie tee write their itxttataret plain, xad
It vetbetr Peet OS, rkesaty aad State.
U t H etttmnintti iiotii atrattky mad f rat i r 1
Cf At! Prttee of )1 060 tad Bad. r. raid ttaxtedltttrr
after tk drtwxte eeker fiiiM at tbe mtati time of
tortr diyt.
0 E SIawLE N0XREB dFTRiae),
Capit.il Prixc - $.50,000 1
MAW BTBRT SITIIB AT.
Wkol Tb-kta. $101 H.'.tm, 5 uBtrler.. l.t.
3 erdara fer Tataeto ar CettixV-atet t aar at tk
aVwe Srbraar., to r-rdlTectetl te
noes, BOOT at 00, WlaMiattea, Ottawar.
at fuOtt. EteBT A CO., St. Lea. Xleaaari.
KTOi'inltii eewutatstc gekexatttor aae raeaik wtu
k trat, tr of expeaee, by addreeatex ae above.
J3"Tt) Drawiac, ar W od. Bdark. Co 't Letter let
ar e aeakliaktd ka tk Bew Tort Berata, Mtw Tort Ttm.l
and .N'ew Trtrr staraa taittt. aid Kw Tetk Bt-
pvvaa. m
Cabinet rJflaleer
UIVDEKTAKEKS,
MMn-Bt., Old Stand, bolow Kohtop
tTRd tldtttptnumnt fluid ta IA rtfyj
HATE csraKuUjsokxcal all tlte ot Patrat at lit
Befit! Cieea,wuc!i tt.y lire xul pnt rrpalr-tttkn
tka kett tat-aer Alea-tHklaiiof Wtrrf ailflltra
ered OXSae, wbieb tkey tea at a f air prie.
Ofdtrt ffcra tk cotttttry protaptly xtteadeel ta. afat fxM
altar xtada tad repel red, tad Prlttartas txecded.
Land and Negroes for Sale.
I WILL ten a aa tract of Coram Law!.
ii
OMtulalrez twelve kndred tat aneea
Xflat) arret, aiae pjilet teatt- rt at Pta
Bata Ark i Sfa atret ia criiuvxaeaB. aad
aboat lb aaaae aaajttitr aeadeae.. faarn ttra to toer
yaaft M Are, if aVeiyed, teveateeet Xedrae feB.
tree kater.) aearlr AB Kb. t, avava. exea. caret, aaat,
kaeie. eaea. eta. Tiliae tai Bttrd eatfc. ledbebtaee to
pajeaeatla a aaAt tk ptvaaater, exatk aaveraet- Apply
to at i J J Barber .at Pta BMt. ar aryaeff. at Wbite
Salpkar Saraaxt, Arx. S. VBM.RT M tfl K HE I.
raj to. w let'
1100 Acres of land for Ba'e.
epHEaabatrfoer oPevt tor tar tke trtct af lead
A ea ojuiip a at preeest rr arare, eaauimti
akact cteve kxadred aerat. Seed latet liet tai
Raywottt iratr, txebk ef Batrkfe. tad abatt.
tear Bailea Irea. StairSaa'e dep-a a tka Uempait ind
Okie railroad, aad it coaveaitatry airatted ta rborrttr.
tief atVrett. Tker-trpaetwi a,x baertrtd bad taratf
Sv trrrt dearJ lead as ILt uect, x4 tk btitar
wefl ifBtpeied. aad tb. timber eeaverffrexlr elraited far
tttpatuer tae tana. Tbe water la tawt, tad ik tm
proe.taevteeark a, af eal n a farm f tkla ait la
atf e-t. t ' LMl t vr a
Tkla tract eaB be dlvbM tats twa tried vere aaa
veateMly, at tbere in twa trttlesetru oa B. wttk tootl
Kipravetaeata on rack. PerftrtkirpirtarnUrt I retr
tkat lateretUd kn Briikker, Rrr. A- Ptrlt, or ad.
" 1 ... r , a raaiHrr.
iel4-a8x. JCSTCS E. PAIXB.
Insolvent Notice.
HATrsrj nxxttled tk. totWeoj-f tk ratal ef
S rep, dacteetf. I tereby,aollry all perxoaa
liarta daita, ariaat ,titl r.tit. kt tie lAerawitli 11
Omstr Cletx before tk. nrtt etyef October aext, ar
U.y trMk tartter tarred.
WILUASf . STEELE.
AdmlalaUitar at taid rtttt.
Jt W, !. U9-t:wlt
JONES & CO.,
Who 1 8Sle iDruggists,
AT TI1C 0 La 2 d r-
Ward jf,Jone ii'' Itfain Mvce
HEAD tiuitfr for Jra Dnosts, rrea ti BaNaa im
Graaa Sxratls. PainU. WuttVrw Oil T.r
C. K. HOIST & SON,
THE GOOD TIME COttlE AT LAST 1
HIGH LAN D BITTERS !
Or, SCOTCH TONIC
HEALTH TO ALL P.ISE ET fUE
THE rttraodlnary papaiirltp tkat tkat weadetfal
StaatuckK ktt Hilar, keek la Ba ' tte aed tkneatk.
oal tke W. .teHtaed varea. mire u aaaptalr Beeea
aary. -O tka pert of tk an-vteaar,. e a at ext. aord
a tie laver Oai bear Oka aba bare tried III talU-
vwea... iae attiacrrv aar ax py tkiaaiieat
Tkaae of eeMoaaatritlaaa kav Bea reeereeT 'eaat
til parte af tke alaated 1 1 atal. akeatled a. 1 , tkaaaawaa
ooa . veTM Itvf baaaaalty wklrk wr bare ptoced wttat
tketr retck
It la a wH kaawa fact, tka, ibe Borek Hiakttadeet
are tbe ax rabar,. atklrtla, aad tke kaaaett Irved pe.
pie aa tk Bate of ear paatber ran Ik llaallj kaa
aad lat.eirre, bawkat
be aaitkattd. bat a.
etatld tki. extraardlatrv loatevtip
.r pttaaiiar naaar. f tbeir
exeiBtrt Pnkt
aa tka aeter tefieea rwltie
ttvery inn wa taaaa i na by i
aavldet tketr reaa
Sreal reeaad at t
to abe lead ef brawa kwL iat tiejj waarla.
Lead at tbe ataaattiai ,nd tk laadtr
a" Sir weerae Salleoaa'. ProfevMe ad M tl.tarv Batllll
t aiver-iayof Bdlt,!,ore aaaabw.d Bit
Tadarto. tfcea em nralaa to kat Blab lead keea u Baa
BtotaL B Xaade Ik daaaaeaev I bra rbe -- -
Bad keea m tke kablt at aatati a eeetoia ixaatl i tkta at
aeeaa aaa note ttaat luaa leaaaeraorial. wketk kad tk
ataet watdatfal tadilc aed lavtaaratitx edbct. on tke
keaae 'rtaaa, eadak tka pWw.,i,,r. waetd kad
eer kaawa. tin i ii naaj wee Bret adaaiajeeerrd b.
aba Briub .awti i ia tbe Crtoeree war. to weed aar tbe
laeaee aecaltar te tkat rl taaaa Tka revivtrytxal ka-
Beiatt bread aaea at in tab r r.i.ah.b.d. Mr geatxe
we aaeaxeaa as aaaa teter bit recipe Mr tka l HHIIII
eiiaa reexeaaat eaaaattott ra
ev iac Ike prtaiic karxa aa HI l IB I It at teetaad
lie xeerita at a xaedlclB Freta tke tkeae ef tk Cri
toaaa aa . tku tp eeatid rwaeiltia kaa aea ktderr da
wart, aad eaaptrvd le t atari rutft teere aad arevataBy
a Willi ai ef Ore bawraa reoe ia Batwpe Arrlce. fedee.
- aoti otir owa 1 1 a a a y awaxn, a evrry aaaa
Bl.
wte it kat arwaed earetaal la all dte.aie. ef ta
aaa, be rrr tad Bateie.. b wkirb it ia areaiaeetl
4 Ta Bitter, are enli'r y vevetakle rHety
eaa, aad are :t. ae atn-arrreet a leet lllBima
Tkry wea ptoaaaeK. rere. aeal certala care lev Baea.eaH.
aeaieetaaa. rata latb Staaart.. w,aiibia. Butt,
eee. Act iry. Hiiiim aearr Bakaw liai n Pl.aa
katw.Toepor of abe Layer. William, Bekllitp, Btlliaa
C aajltiBli. Feaae Waetarva. Sanvoaa Baaaexwr. bad
kax tr.la of art., lett tftoaa a. wkkfk bave Tketr evt-tea-ka
a dt-wdinl atatrat ataeeecb. w teaaaartty w tbe
kJattl akaaaa.akBaed ka tke aa-aal oatlaraie
vkat -ke areata it .atoty aad toPAipidatlitaiailkeat
i a, taaaaaaax tpvta r oeaare ajaar ra vatel
weeaa at rbe leaae body wftk i retool
re af atraea 4r ak wka kave
Tkepaawta
yeve, pbvaerle baak-krepera
aatei wtaa wait tk xaeat
reataxe tke 4raapuix eaeraiea
tot exavUoa. Ta aew eettler
tkey kave aa eejJ ea a preveatxi. a. well
are aar vmnm aaa paver.
To the Public.
keaareat Caaatotleita. tad pa tare tout tor waxwar
kaa tke nelL.VB HVTSW; OK SCeTCa JOleat,
tke aaaae beta ktewa t tk Bbaet ad tk bettto Tbe
kette- ia oraaaaeated wttk tne xik label, to ceetatrrfett
vrkatk, kt talosy S HXVafXmjt A CO ,
Vboleetle Vraaxtaie. 3f I atpkll. Teaa.
Set prtaprartorv Per tb 5-,eAerx Baaie. Seat kf ill
reapecaaoa laraxcteu, tail .vrajere evi 1 1 1 ei ,
paetaLdaweaw
HOSTETTER'S
STOMAGHJITTERS.
The praprietsrt and suaiacaarera of HOS
TETTER'S CELEBRATE!) STOMACH BIT
TERS can appes! trhh ftrttet tuStttBC to
pkveieiaaa aatl crtiieBw jreorriBT of rke Usked
States, becatue the article kaa attained a repal
'xtiexi Bwretefore OBkaoitB. A tew facts boob
tan perK wtu ifaz ao pawtuanj te-art
ToaBaaea at attre aJtertioa op hktiiaing BttSerr.
i se eaaaamitbta at ftiurt aiptmtt BU
tm toe the it Tear aaoaaaical u vr a katf.
Btrllioa eetttes, aad freta ill raaaifait pieadr
ifiarea-W ia tiaaes pat, it ia vieival tlkat tutsr
tke eair jear tke einiaaif taoa trilt aa
Rwtf see kriUrOB bottle. Tail BBiitaju aatu
eeapa never bare sees aM pad for sVe rare
tseteieiiial properties eoataisej & tcte preftna-
teati, BRel tk aasetioB of tke Btsal pformoest
pfcjiteciaBa ia tkwo aeiwas of tke eatatrirw
wkere tke arttete best kirawB, vs-o not oatr
rrcosraeBj tka Btttars ta lkeir pakieBw), but
are reatiraAAU nrse-i to pve iwianiattM ta ui
efficacy itt alt eaaea ef atoeiackle immpmtau
ami ike tiUtasoa re-ttitrBg tkeTt freta
,Thta fa aaHBltraforxrv patiauBlB. iklilai I
by eitrirdartrT effarts ia tke war at irxat
petip; the (ttalittes of the I!itlre, btr! a anlkt
etiiauea of aa iavalwabie r&eaaicikw. wkJek ii
deetifiet" ta be aa etriajriar; x avaaw rteeaf.
llotictur'x StatBaeaj Btieers k Wwei
a GflJaenJ ta regiaa where fetwr as4 agtit
aatl TariotH otkor biliawa riBtalaiala kav
eottfkleJ Ikeir Tictiroa by buaafit at. T Be
aUe to state eonS4eerttv tkat tka "Swift r
xrvj a certain ture fr tke hfij, taeax aaj )pVr
dit4e5, ia to tke profthetanj a taaraa of aav
Bed pteaawre. ItremoTeg aJtoaihilBitdrkt
fiwa tke fta-aaei, jrariSe" tke keawJ, -rait
itBrts nsa-red vitaiilj to the aervxet I leaB,
pvtBg it tkM loee aaj tBerxy iaafiaf tD'iblti
for the rsiarBtia af health. Tt ifnatuii saei
tke atetaaeh. Brer, xnrl other ot,4atha oraaaj,
taekHy but pewerfttrJ j. aatl spob ytitareu rkipj
tpaoonrftieneigeniiaj wtkahtaHhyitwieharaa
of tbe fraotiaea of aatarr.
HllrtivpersaBt may aae Ibe Mflart itOf a
per tTtrtna oa tke bottle, an4 ther xlt M
k rkartnvrJaDt peculetrry aatoadetl I lltopttt
ikcxtatex jean, aa it t pieasaat to ike Balalo.
iBrigot-uiae; ka the bower. eirederiK a a toeiie,
aad rejitTenaffng geDeraJty. We Bar tse cvi
dettce of rha-san4a of ajerl Bees aaa waatee
who bare experiefirrti kbc feafri f !eBe tkat
prtfaraiiia while -wtTirtag rraat iitvBtrh tlte
tangerni8 aatl geaeral (kcwh-r ; adtatg aaiPtt
the adriee ef rAysieftats, they (ava sbttntlkriarl
nK (ltttniftiat tb-Bz and Mrty tetetl Ike
tBertft of Ibh Artleie. A few werda ka tke
fatlerKZ. There an eertaia perioJa wkB
thetf oared are so h&rxASBg thaat -May f thwat
aiak tttrder the trial. The rrlattos of atathfr
aad eklM is so abssrWagiy taa tier, that lbt
Bwther, eepceixHy if abe be ;--, is aae .o
forget her own health ia her aureate iety
for Iter infxal. SbtraH Ike perie.) taaj entity
krrlre dnriag the ratr eeevacav, ike wear af
body asd Reiad a generally ttgjrrxvxle-1. Here,
then, is a neee-tily ftp a etirauiaaH 1 ran re
rate the raepgtea of tbe je4a4Hi aaa hie las
Btother ta bear ap aBrItt Set" cAkaaeliag triait
aed mpaaatbilitie. Nania-- aurktiu jrene
nlly prifrT tbe Betters te all ether retire ra
ters tbat rtreeite the rtderaemettt of pbyst
CMfte, beeaase it is agrreabie ta the title aa
weU as eertakt to ripe a permaBcwt rnereae
of bodily Hrrrtgih.
AS tbaa FeaaBs, to whoBtwc hare pattraa
tariy nferred slme, to wit: scatTerer froai
ferer aad aaae. eMsed by raararra. eHauhota.
dneatery, iwdi--tiott, rasa of apfethe, aad
ail diaesies or deranpe-aerrbi of the rtaiuaeh,
rBpeTUBwated iflTAleit, perssos of dtD4arT
occapaUati, and DBraisg molheTi, wm twttttm
their own pkyaeeal welfxre br feMrrg ta Hoa
teUer9 Cett billed Sto-stteh Iertters a trial.
CAtTrOS. We eaatiott the pabiw aausM
tuiag aay of the ra&ay iBtifatteot or eoaalar
fctts, btrt aa for Hoitbttse's Cuesatu
Stoxach BtTTERf , aa! ee that each bottle hat
the worrls "Dr. J. IIotttler"s Stsaaxrb EHMers1
btewa on tbe aid of tee bet tie, aatt aeaatyed
oa tbe metallic cap ooteriag tke onk, aad
observe that our "ewtwgrapa Mgaatavra ia oa the
UVtL
J- Prepared aad ,oW byEOSTlfiTEH at
8M1TH, PMtabunth. Fa., pari toed br aM
drusgntta. grocer, trd uealars goiieialt-r
tbrotightKit ta Ca.it . Mate-, fvotitlt Ame
rica, and Geraamy
TheChicf Aiaong Ten Thousand
Dalley's Magitai Pain Extiaetor
Hit vair.raaay laaaplaatr-l all ofker O.eabril. aod
kealtat tpptllltUait ketk fn Statera ttet wett
tfa Hireirtpmrea. aktrever uwredaced ; aad lit lafria
etc nrrtt la tt tra eerret af iu .arree. ia au ravaa.
ettt areffeae, warabrr tberasicbrorcMetif er diirtuc
BURNS AXD SOALBS
Are laataattj relieved ofJ tNeir aaxaitk, pain arad
loSnatuartos, , ttarrrlt 5 trptblttiaei ot tbta -urrrf-lavstnUr.
axel ta stkt-.i reoe-rvd a tt ap a
tkxr-t, aa bti wka ar -cat'' renalsrax
TUB PaiBNB BPS THE KtTRSCRT.
Ckildraa are freq' rrt" acff.rrr. frexa esteraal
iatailia, eipieialtF freaaS rate! aad Cwatalms Sr
pameai tt.r.tar aeerypj ttotber ikotbt ktta kxet
araltor pevwaratitta c .Ii- . ataatlv tt betat. Tt beoAa
tm Breaato, aad eekrtlj revaeve tke TEwtwR ar
BAHitwaaiia. te xer-aear ra faeaonrrv.
TO TRtTBLRRS. Bid. SB A ASD LtM.
tke XHkatbdt, tke T si ve r. aad aveej etker ia
tlivldaal a bote let In Ufeea thr.twa blta wttkla tk
rktace imdreA rraeaU rrpf eeaoti .Ira-rrerfieiea,
tkawkt fcaar ta aalad tketg ik.i Ma, at Xxuador u bw
best, aliJ on-, frlea J It n hon perttkle pad ckeap,
aad toewM ever ke- kaBoaca.irikia. ta a ttiead ta
seed. 7 arr tr tkta i.eda f itaiat witaaaee
t teMtry w itt nirvetr' toe Hi taa. wk eat
tketr noma atcaPt leaf eiearlr, ta u aavtat
Sxcarv. M
Tk exeWalxtr aieiifee-jof Ike fi.iea dietaere tor
wklck ntU.T3 X.teXCAL PAIK BXTBACaOR
kt X PRSTRIfTTTE at vrewa at CITRB :
Bar no. Bry Hitoi, Stree af tB tead.
Rrtuae,, Fietala. Skat Wearaeta,
Bet'e. proet Bitee, Scvafata,
Broken Breaal rarer B-c.f, Scarry.
Hr tt Rrvrile-, pelaeia. Stable,
Cancer. Itadalau ftteare.intf,
Cr acted Ltpir Jfercarlal Sore., SaXet Bead,
esaaped Iliad . Petat jvaeeally, Spato.
Okirbtiixet, Pttipaea, jayBPwx.
Orssf. ftlaa, Sjaafa
Oaateaateat Caro, Foti.ta. Teeter.
Ckafee. BoreBMlieai, Crteda.
Piteat.t? Skia, Rxakee, veaereajetorev-et.
S. ' at tb prlacipal oaett, U Braaoway, Xtw Tact,
tad ii aad Ml CaarTree ttveet. New erteva. by J.
WRteHtT A CO.. Omen! Aaea. hcaatlao, be .
tiiaed af ait Tetyrrtaetr avrtaxille and merekaatt
tkeaatkeat tb waMed State ltd wea-da.
Par tale IS tf .aipkll bwalt tmaiaht. aitHtawly
a
Aa iccldrvra will kapprn. even ta wetreealated
tamillei. K le very drarrtbte to kav terna ekelp aad
eoavealeat way tor rrpvirln ParaiiaTe. Teye, Cretkrry.
terete. ffiUJ1!fgfl pxx7A3K GIXR
Xeeta tR erarb eirrm. an no bouaeboU tia aSord
tote wttbeet it- IUaiwaaa reajy aad BP to tk etotk
tcd poetA. TVer ia al jeav.tr a. aeceeaitv fer lixrpaax
chtirr, .piaster edveeeere. IreaeBete oeflt, tad or 1.3
cTfcBki. II la JtM tk trflet ter rase, ikeB "tad etker
eroaxeeeeal work, t pepalar wftk tadlea at Taflxetaeat,
aadlttte.
Tkit t4mtrabie preparattoo It aa4 etM. keiax tbeml-
taly ArU ail adattoa. tad poueMioa aM tb Ttiatbi
tutttiet at tb kett rabtset-maker- Etat. It may be
tr-f la place of erdioAry niBcrlJiv, brinf vttilr taor
aJbealve.
-IrSKFUL IN BT1XT HOUSE.'
X. B- A bratk acwapaoeM eark bottle. Tru 11
reatt.
iriWfii Dtp iVt). 43 CWarilrfrf, AVv York
IMtt. -e - ,.
N " Uenry C. Spaldio; Co..
Buy l.tno, Xfr Tort.
Pol as&ar Jralen in cajtrv eeatainisx tear, iixbt tad
ttr.lv. 4mm . x bexattfBt tttkixripk Oraw-etrd areoo.
paxvtsr etett r&ckure.
C" A thlaie botUe of SptMiot'i IjaprrxS Oru vlB
ttv tea tAxetd Ht coat atttrsxHr pa veary keewtkeel
taiUkjrJIpraaaBMtst ttttloani, tfeBcxtoia, kardware
xatt flrallare dtxlerv, crootrt ts4 fiocr ttaret.
CetStrrmercliAatatkoaid make a Bet of Sptattat't
Prepared Olae. wkea mtltf ttptkelr liaf ltwItl,taod
tar dtxttlt. tat' Jialy
HP
I to
IXleal .
Itaatlrit tkarlr
I Tkare
leaelaiia. at eabaaea. law-
v. at mtt alt, ear . flkea
atAreetaac riailill aaat
n, i eaetw aMaaetaa.
I ? EOONOMY! 7
I t?S j' t P
Qiy-O 3i-i3pa53toi2 o
W o l. T; t ?A
oarc me' xi trees t 1 1
MlEL.tlBOIjys
GElxlJINE PEEPASATIOIT.
BELB BOLIFS RDCHTJ far tbe I
BSUCBOUFS RTHU for tbe Krveeje.
naumuurj BBonc fer tt Or tea.
HRLXMUPSBOCBOlwrxw Iktaper.
n aLM BOLD'S BCCH C for Iferve eaeaa.
BXLDBOLIr-S B0CBK fer tke Iae, w MmMtr-
a1nk.a10uu1.-9 trtcHc fvr ttwaaaaa at I
BELKROLrr-S DCCHr far rerVjeaV See,
HXUCBOl.lv a. RtrrMr arrati vmh.
HBtH HOLD'S Bfrr-ap tor Itraer al BeatiNr.
BRLBROLaPS BCCHB tor Oaiet,atttllitkllti
BRLBBfLB-S SVCBC tor aUraat at Btt.la.
BLXPnUrs BCCBt far Stftd eraetdj.
BXxJIttOllrT BT wr fer WOifklailt.
HAKJIr-kM BTrfaTleTrarw,.,, Ma..
HMJtaOLDI SVOeHT toe Bmptlnri
HRLB BOUX8 BfJCPTJ tar PtaB Xttke Baet.
HM-aSoij,.. IWHO tor kvaVwHee -f fa fyerM
Wlak Meapgearp tonTtacettoS aad braaef tlaBt.
HBtB BOLtPS BwCrlC far waktlMy aad !
ilk waat ef tw.attea aad keveer at liettl,
HRfB BULB'S sroao ier Oliltaittoai.
BasetlPs BCCTtrr tor pxteeaea aikilBlf veal bv
daeertaa. art all. aar. ef
Pa A LB PB A Uft-PUALRw.
PXALS-rNAlJa-eaaaavlJk
PRMALaJt PBttA Ba eALlW,
OLD OR TOttlM, SIXwLR. JBBIwB wKCtyavTBIt-
TACI KO XOV.C FlLLn
TAKE XO HORB PtLLB.
TkVBT ALHC rtT Ber AaUtt
TBBT ABX 4JT SaATAIL.
M atuopuri BXTaAATT 1
aa ana r am 1 paST
BwUUNB Oat rHANvKOF UP.
E nMPTOofB AbdeT.
!fO PAM1LT BerOTLB BE wf)reVTrT.
Ti" MOBE BtLRAV. XaattrBKr. aa. Clt-
PLRAAAafT BRMetB.
at ASerwakBOM aajpRBtal
JULlt
tout's uitLMr atjwwtt
SECRET JDI&R.tSMS
ta an pjtir eatae. j&
Lettkeer aeakio,. btoirt, n
ABB art PffkaBltR.
fee BrBUBtBLBeB BAT. ACT
I1V OltD AAD YemO,
Aad to, dleeaeee a- lata, frata baaMoaf
URliYART OUtlA.VS,
male nn Fim.ii.ri
Pi tat watbte'"r rat. wigmMtm aaat aBaaaaBP
IIOTT I.OXG STA.DIX.
aawroOc, atenw, or alarlaat draaa. kat kt pat Ur e
etakto. B T HBrUBOLO Safe Uiaatlitai I
Swera aad lakiajit . I kaleti aaavBaabtad dapaf .
vnwaer, tW. W. P. TTWrjlTl IEwT
Frire i per beflte, or tlx for a i i ? tbaay ad-
OXB TBIXO CRRTAIX,
i TRIAL COSTS 8UT A SI-TUT IT
aatl be oaemotrd ot tt. -aeacy. kadbtati
by rt talker aad rrapiaeibb) nnk di
f tatetnl eeUeae. clnivaa a r J i
or B T
PrartKal tad taalytiralCkiailat 10
beew Ckeaxoet. " '' tltjbll
VBCBSSART eaUltO.f eki
erttrytapatxtea aaalker artatte. wbldb papa a better
preax tad it wortkliii Bibatilt'i BxataU Bbbbb .bev
wata-SS-
at.wl.jaaraBa.cx.
eaWhap,
tokOt Aadaly
JUNE 17IH, I860;
JUNE 17TH;i860.k
CL0SHT,e, QslIT
OP CBBTAty TTTLJta OT BOaBB. TSt ktAEX BeMW
IK TBE FALL, WxSCw WS k aAtpaa, a j aw IBt
Biohef.-ecis8ffw
Ltxu BtxiBBas aa
urxj IX -mt
W RtawE
rich ' chM ijnif&xr.
ccost.r m4tA
X.RASl
AT rTRp-RS UPeyBSt
Tat AH .BTB
BAT BTitR
aEaaaaanaaaa.' aatxaaatu
'f.fif'rWff
It pi :..ra are -p
eartaia w im eML
S.tCJtlfWJtt
ttlatefy, aad keep tk.
.tble, ea rkat tear
ccosr.ra otfr
Xy a Hetpl'to ti ta seated li' - liixii all
GKAIVI) 0PBtVh
X TBAT SOItn PROTB Tt BB A
Biticr.t.t.rr .iTrn.itrrxojr.
For al! c 'inlry rraarrear wttk
J
tell
d7
E aEBRIfilAN k GO.
riwHcer
GIFT
BreOAI'-
BOOK
WAi .
Storf,
X.iwk.
The Oldest Establlslted
GIFT BOOK HOUSE!
,t GIFT n-lTIIEyEtiY' BOOK,
Worth fros 30e. ta 100.00.
D. XV. EVANS & C.,
WOCLD call atteatian t tkir aarirajled teatw.e
Preato ba Book limit., aad tk teciltu, aad at
trailltia veatrk a bear; CP perl tan, ataewttaal ataakti
aad aatiriacaaerar kapatawb'.ed taeaata itpjta aaar
au Afpetiarl
A wATAaAeteTB,
aaeaAurecal aalextl
rE, wlUk lor 1 1 1 IIBBfa of aerataaj
'letUoaaxcrl c, ill axjia tat Aeaaktat
"Tt&vfwtot arOotat aaaa aj'aEeeapap arati
aaal SoderB ttrvxtare.
kaa beea copied aad taiiietad by caeapileraaf
tkreaxkiiel tk coaatry, u a w reiuoowleda
tad will ke matted free to aay addraaa oa t
Send for a Catalogue.
It will mailed free t aay addre aad wt!
a tilialatltl eaei.taat ii tke for matt ea .
tke aaieetioa! aaeral aod entea-tautlxar eeaataax
"How to seud fer Boel7cT
wrwetaaptotBeaka aiatapateraa tk twklfc lleW kv
exprete, if paeatbte, aait it . afer pad cb.eptr tkaa by
xeail.
llatiy It peeaikie. auoaid bt past la farto af aVerle
at pa,aaaal ltabllm'at toattArotarai aV ttatL
Lrrtera eaCtorlBaj ueapey atap ba eeat at ear rati p---vdaed
tkey are resiatervd accord la ta law. aaw pre
eiatliaa ar aiaipt . aad wttkia tk laaffc f att. xaaa
rvexabe tat-traaeaaiataner of Bilk I
tn er ertac BWk tbe I tie IB bkaJk BBaa I aal: .
ikaakd ka od. Tke wrttiiu akoold be ptaa. aad tke
p-at ttaxe, caoi'iy tod Stat, akaakl ke datttort m
stMB arm a CATALBBT.
aHrect all txtaenvarealioaa te
D W ETANS A OO.
xtp-wtSte
'arjaTt-
kafc
AUCnOSEERS, ETC
JIOXS.lKIiAT, DUPRBB & CO.
CaBUtBaV of Xadtaca aaa Beak Aii aat, as exeir
aeaar to tbe bwalaeea mea of W aitl to eeea-w
For Sale
IWtSB TB SetLL-ttt, Bp LAttBrrIA PBixtBl wke
tiedia xtttVaai parteb. f.fat-aa- IwSrTesa
talae teew tcrta r tana aad lie
of Joe, fceyo't, chre mile dtattat Iraaa i
aeetk t tkr Tiekabarj and Skr.etpart Itlnil, .
W 4a, teed. I win tall 57 XCSHtMkg at akbt atota.
Trrt.. 10 per acta for tk lent! aad vaarkrt priaa f-c
toe araroet. irar-tbirti caak tad tk I.I aat ba two
Mi aal arDAati latt lltaeau. Wlawitwpal. aBwreat.
Re BeXtv, tke oveeveer, wm Shaw to ixw oa
wiaatatt ta pti na i1"
3d. MyHtiXEKACr,atiaJMawBar
aaa. aad Sea tail, from ta abevt ptkae, ataipini
abeat vaios arret ef wklck AM tre ia cxotivatiam. a d
750 more 'belled." It lie oa botk nil i fn 'i kijn
latJAbanuarier to btai oae mil a,, . rbe
Ttrxitarx taT SkS tvepart wS?5a
Ita xeesta to wker It enter, tkla partob. ke M keea
ntlwtwed wtekitt lie vooHectieri ef tba teaeet tp 1 1
uaea TTiri 11 TtTtiai It II H d III BBllIll Bfa aji
iUee of draaaaxe. kAt ak Bt tod terra of lew top, HI
Ubr. aad tket It a watte laad ia tk treat.
lajtiriUrJll wUI aaB AJ XEelHaBa waaabtopbtae.
Trat-Aali HrWkt tk IxIwaaM&rtwtl prree far
Ik Btroet. one-tbird. catk, tk kalaaea ta eae aaat
two yeart, kexilpe; Iper eot. latereit
ttr. Hcrtrna, tbe errae.r. wlilabew ixe aaaeela aar
aaa witkaBX to Box.
Bl He ROSS PLACE. Bet aa tk wertbirwfl.a.e
Btnka4anw. is Xorebasa par tab, Leoletaaa. apaaiait
1S57 acre,, of. wkitb 300 are la x Mlb tttt of tuHlia
Hon. Oa tb place tk.r. ire a larft dwelHtc beea- ata.1
a very sst art hard, eatkractoc a variety of rraat. a
tlarter, (is. tUktee, tL. etc Sttaraboeto ktad at tk
pi are dorls. moat of tie Oottoa Ibfpproc rear, tad tk
Otuehtta rlv.r, a a direct Use, to ato are mM.l eii
toaL Terma ate par acre, eoe-lbrrd cttk, aad tbe bale are
Is oaa aod lira year, wltk S per . eat. tateraat, or ky
parlor tka S per eeat. latere! inetaHy, xad. kr aacar
lae tka Bet! eaiufarteril , I wm reaair aoratk, aad
dlvKe tk tax rate twa equal tmiai piraNeatvkre
trat ftwf.rirt time.
Xp. Heee, tk oveneer, wM tkew tk place to aar
a wtiatsx ta kxr . .
4tk. Tbirtytx kaadred acre, tf tin tm, roved itawttvifl
Carreel rirlab. Loatttaaai ryirp BwaewaJtot iigtka, er
u BleereaV. and tfcre tawlet iHll llll I ll f I BBwllrflwakl.
tori tod s-tretaport raliraed. it toteajpiiatitakil,.
and as tttkeve it x ktats of freta lea tPffOwrr1
tem tkU Place I wtU tel. tf tatoer H0BSxBB.
aaw aatk Ret pltc. -B
a. Q ear aar tor tk lead atati
tkBeroi. cxiMsaritt rata. xad tk bJaaaa
twa. tare tad faryera. with S per caul. Inlertot
GEO. O WA09OX.
lot-arXta Dltllt, XtdltOB Ptrllk. LttUlltOt
BwatBwT apTMat HI0JSJLa
Pe aBjaaiiliialt rn-ilatl to tk eearrawwaer l-lelax
fptea fcaaRaaravtoa awkte aeaaeaBBa ex BaSka
"xtetti au eta taper ilirkitlii, aaa wax rata tk
petaaat ea a atari , aaa etare e kaeaaabaajteBPBwaJ.
Car bwaatfcvaxa Badraet xktratoaaedtaaaBaaoaM
ttaae ef tk- Bate. Ilia I kal akllimi
te ntleatalart Bemad Burnt ikr at aweakaaa aad
dateateeat tke
All ill i ir-T -Ti -hi iat letettteaxe adaatl af ak' latti
li eaiia.ai aaat aaay avieaaaae aaaaataj eeeaaaaoee.
BSAB! BAAPI RwebaeT
Biu il ildft Ratwa tt eea aaat aaawaaatokataakt aad
adar, kat iataaadtate ;a m acttoa.
Piitiatrlf ippi wed baear tar. aa t tke
aty af Fkltodelpbia. B. T. n I art II. kaeatet wkat, ke
axdaaljiiiia. ft . , tiy aaat kat at epirattoaeaaapaaa a
keea" wapared
Soatk awakatrt
aai In lulu ea
W. EVANS & 00.,
i
. . - a . t"
-raaSar t

xml | txt