OCR Interpretation


Glas svobode. [volume] (Chicago, Ill.) 1902-1931, December 15, 1922, Image 3

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045203/1922-12-15/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for 3

DOPISI.
Chicago, HI
Vsa drevesa so 6e ločila ml svo
je krasne zelene oprave. Listje,
vse- rumeno, leži po tleh; nihče ga
ne-pogleda več. Krasna zelena o
deja vrtov in pašnikov je tudi iz
ginila. Drevoredi so pusti in osam
ljeni; nič več nimajo krasnega
spomladanskega vonja. Ob poto
kih ni več videti raznobarvnih
cvetk. Še celo voda je vsa druga
čna; siva je, vsa razbita od jesen
skih vetrov, ki jo mešajo in pre
metu je jo. Zrak nima vee onega
prijetnega vonja kakor spomladi
in poleti. Pač izgleda, da si vsa ?na
rava želi počitka m da je vse trud
no od celoletnega dela. Le še par
kratkih tednov, pa se poslovi tudi
leAo 1922. Šlo bo izpred naših oči
v nevidne daljave, za vedno. Pusti
lo ne bo za seboj drugega kakor
nezadovoljnost m tristopetinšest
deset dni, za katere smo se pribli
žali grobu. Da pa ne bo vladala
sama ža;ost v spomin staremu letu,
ko se bo poslavljalo od nas, smo s,
umisliii, da bi za vse člane in čla
nice društva Gorenjec štev. 104 S.
S. P. Z. priredili domačo zabavo,
da tako v veselju pozabimo na vse
gorje, ki smo ga imeli po večin,
vsi skozi celo lefto. Ne smete pa
misiiti, da bomo kar sedeli hi za
mišljeno tuhtali preteklost ali bo
dočnost in se rotili pri prihodu
novega letfa, naj ga zlodej vzame
še preden zakra!juje. Ne, ne! Vsa
ka taka misel je napačna. RojaK
nam bo potegnil iz meha domače
valčke in polke, zraven bomo pa
še doma stisnjenega pirpkali- Že v
naprej vem, da bo tudi ta veselica
prehitro končatna, kakor je bila za
dnja. Ta domača zabava s^ bo to
rej vršila dne 30. decembra v dvo
rarni na vosralu WiUow St. in
Howe A ve., kjer sedaj društvo ob
držuje seje. Vsi člani in .članice na
zabavo! Niste še doživeli "kaj take
ga, kot bo 30. december. Vsak s
želi nekoliko razvedrila proti kon
cu leta, ki v resnici ni bilo vredno
piskovOiga oreha. Naj bo saj spo
min na njega malo bolj vesel. Po
sebno velja še za one, ki 'niso šr
člani društva, da sedaj pristopijo.
Društvo jim da, kolikor le more
vse prosto za tri mesece r januarij
februar in marec. Društvo založi
vse za nove prosilce v tem času.
Mislim, da stf s tem dani najboljši
in najlepši pogoji za nečlane, da
pristopijo v to društvo. Glavno
korist nima društvo samo, temveč
dotični, ki pristopi in postane ak
tiven član naše mogočne zveze. —
Naše geslo je: Brat za brata! in
Svoji k svojim! One torej, ki bi ra
di pristopili, še posebej vabimo,
da se gotovo udeležijo. O stroških
ni vredno govoriti; za moške je sa
mo en dolar, a ženske so proste.
Vse je prosto razen cigar. Nobene
mu ne bo žal, da je prišel in praz
noval v prijetni družbi predzadnji
dan leta 1922. Tem potom vabimo
tudi glavni odbor, da nas pride po
gledat in da med 'nami pozabi vse
pre«stale stiske in nepriliike. Vse bo
kar najboljše preskrbljeno: fina
večerja, izvrstna kapljica in doma
ča godba na hramoniko nam bo
delala kratek čas. Torej ja me po
zabite priti dne 30- decembra ob o
emi uri zvečer v prej omenjeno
dvorano.
Se enkrat: Fridate gotovo vsi
'člani in članice dne 30. dec. ob 8.
uri zvečer na domačo zabavo.
Pozdrav in na veselo svidenje!
Louis Prežel.
KAŠELJ
je vendar neprijeten znak in
se ga ne sme zanemarjati.
Uživajte
SEVERA'S
COUGH BALSAM,
kateri olajša kašelj te odvrni mnogo
trpljenja.. Je ravne tak dober za
odrasle kakor za otroke.
%
Cena 2S in SO centov. '
Vprašajte po lekarnah.
COLD AND GRIP TABLETS
zoper prehiaa, gripo in za odpomoč
pri glavoboli vsied prehlada
Cena 30 centov.
W. F. SEVERA CO.
>CEDAR RAPIPSj. IOWA
ČUDEŽNO PLOJENJE
JEGULJ.
Ko postane jegulja evropejskih
vod spolno godna, to je, ko je pre
živela v domačih vodah G do 9 let,
tupiavv. v morje, da se tam plodi.
"V morje'7. Ta označba je Jo pri
bližna leta 1906. bila za prirodo
slovce prazna, ker niso vedel;, kam
izgmejo trume jegulj, kadar so do
spele do izliva svojih rek v morje.
Danski in norveški raziskovalci >o
v prvem desetletju našega stoletja
končno dognali, da so pok-ajint,
kjer se drastijo evropske je
gulje, v zapadnem delu-Atlantske
ga oecana, nedaleč od ameriške c
baJi, ne mnogo severno od otočja
Bermud, niti mnogo južne j; v»!i
kih Antil. S temi imeni je omenje
na precejšnja razdalja. o> tem je
odstranjena zadnja negotdvost m
tajna pot evrop. jegulj je povsem
dognana- Pred mesecem se j? vr
nila danska raziskovalna ladja
"Thor" z znanim kodanjskiia bio
logom Schmidtom z ekspodiciji.
i.a kateri so bili točno ugotovljeni
kraji, kjer se jegulje drast';. To s^
g >di prtd mehikanskim zalivom. v
takozvanem morju Sarga>% 1.1 ^
!>iižnj:h severnih voaan. khi h
raziskovalci našli v os: \.mni'i
množinah, kjerkoli so hoteM. jajc?
jegulj in ličrne, ki so v premeru
»Kinjšf od 5 mm. Ni pa so p-)jas
n j T^a usoda jegulj, ki so se žc
?drast:'e. Zdi se, da kmalu pogine
jo. Gotovo je, da se nikda*- več nv
MT.t ju na evropsko obalo ir. š,
rr a:n v evropske rekel Mlade lici
nr ali larve jegulj, kak^r slekV
prozune, pa nosi Golfova siruju
na iztok m severoizt ik. do
'»ler ne dospo na evropsko obalo in
i,a rv.ja evropskih rek. Taki-a! si
te jegulje še vedno svetle kakor
s-tklo, toda že za prst dolge in <io
v/e> debelost vžigalice. Tu pa
nar!o nadaljujejo potovanj1 preti
vodi rn žive svojih 6 do 9 1<\ pc
5:;» i Kili vodah, dokler jih priroje
ni nagon po preteku te dobe zopt-i
nc- p« kliče, da se odpravijo na pn
lovaoje v oddaljeni svoj rojstni
k,-.o
NA SEVERNI POL V POD
MORNIKU.
Neki dobro poznani preiskova
lec severnega pola propagira ž.
precej easa, da bi se podala kaka
naucna ekspedicija v pomorsken
čolnu iskat severnega tečaja. Ta
ekspedicija- bi se morala podat:
proti tečaju v letalih mesecih, kc
severno morje na mnogih mestih
ni zamrznjeno. Dolgoletna prei
skavanja in merjenja so pokazala
da znaša maksimalna debelina le
da 22 metrov in bi torej ekspedici
ja ne imela s te strani nikakih za
prek. V globočini 40 metrov j( j
svetloba izvanredno dobra, pa tu
di v globočini 100 metrov bi se da'
voditi čoln brez reflektorja.
Neka velika ladjedelnica je pri
pravljena zgraditi podmornik od
500 tcu, za osem mož posadke in :
shrambami za živež, gorivo m dru
<?e notrobšcine, ki bi zadostoval?
za dve leti.
Potovanie na severni pol v po(^
morniku bi bilo najhitrejše. S-Thi
trost jo štirih milj na uro in s pri
bližno oseruuTiiem dnevnem poto
vanjem, bi čolin dnevno prepotoval
kakih trideset milj. Do 88°, najse
verneje točke, do katere so prišle
prejšnje ekspedicije, bi podmornik
hitro prišel, a od tam do samega
severnega pola bi potreboval čoln
še kakih pet tednov. Največja
prednost take ekspedicije bi bila.
I da se posadka ne bi rabila boriti z
raznimi neprilikami, ki so neizogi
bne pri potovanju na saneh po sne-1
ženih puščavah. Lepo sedeč v to
plem čolnu bi prišli do zaželjene
točke — seveda, če se na tečaju ne
nahaja trda zemlja.
S tem načrtom se pečajo veJike
glave, in edina obstoječa zapreka
je materijalnega zn&čaja. Obstoji
"pa trdno upanje, da kmalu napoči
dan, ko se izvede ta načrt.
RUSIJA IN OSTALE DRŽAVE.
Takoj po Novem letu pričnemo
s publikacijo zanimivih član-kov,
ki se nanašajo na sovjetsko Rusi
io in zakaj so vse kapitalistične'
vlade proti priznanju ruske sov
jetske vlade.
Ko bi bilo samo radi komunisti
čno tendence sovjetske vlade, bi
biM sovjpti že zdavnaj pripoznani,
a1 i je nekaj druaega, kar ni povo
di zunanjim kapitalistom, in to je
vzrok, da vodijo tako gonjo proti
vsemu, kar diši po sovjetu.
Če bi bila sovjetska Rusija ubo-1
zna, 'na mineralnih zakladih revna!
ali izčrpana -dežela, če 'ne bi bila \ j
Rusiji velikanska podzemska jeze-|
ra, da, morja najboljšega olja nr ;
svetu, bi že zdavnaj Jugoslavij; |
nagnala Wrangla in vse Wran<>-j
lovce iz svojih meja. če ne bi šlo j
za kontrolo oljne industrije v Ru
siji in njej pridruženih republik,
ne bi ne Francija, 'niti Angiija to
liko za hrbtom splefkarile proti
sovjetski vladi, pa tudi Amerika
bi mogoče drugače postopala.
O vsem tem pa boste čitali v
Glas Svobode. Če vam je naročni
na na Glas Svobode potekla, po
tem jo ponovite pravočasno. Z va
šo naročnino pa nam pošljite še
kako novo naročnino
Vsak napreden Slovenec v Ame
riki in stari domovini bi moral ve
de* i zakaj je ves ta peklenski di
plomaitični ples naperjen proti Ru
siji. Zato naročite list -tudi svoj
cem v domovini. Ljudstvo v Jugo
slaviji naj ve, zakaj jugoslovanska
vlada daje zaščito Wrang1ovc(vm
in kdo je zadaj za vso to "politi
ko".
NAS POTOVALNI ZASTOPNIK
Naš potovalni zastopnik p< I
Montani in Wyomingu in drugih
bližnjih državah je g. FRANK
RICHTER, ki je pooblaščen pobi
rati naročnino za naš list "Glas
Svobode", razpečavat.i naše knji
ge ter sprejemati vsa druga naro
čila, ki so v zvezi z našo unijsko'
tiskarno. Vse rojake in rojakinje
prosimo, naj mu gredo v vseh o
zirih na roko, ter jim ga toplo pri
poročamo.
Upravništvo (»lasa Svobode
Barva brusilnega kamna je si
va; in življenje človeka, ki ima
svoj nos na brusilnem kamnu,
zgleda zelo sivo.
Uspehi v dvajsetih
dneh ali se vam
pa vrne denar.
'nluga-Tone
Proizvaja bogato rdečo kri, mo
čne stanovitne živce, življenja
polne možke In ženske.
Če ste slabega zdravja in pri slabi moči, če se vam
spomin mrači in vaše telo mrači, če ste se že nave
ličali jemati pomirljiva in narkotična sredstva, potem posku
šajte Nuga-Tone, in izprevideli Bbste. kako hitro se boste
čutili drugačnega človeka! Devet desetin Človeških bolezni, kot
izpehavanje, airamija, revmatične bolezni, glavobol, nevralgija,
naprimer slabi tek, .neprebava, vetrovi in kolcanje, zaprtje,
pomanjkanje energije, pomanjkanje živahnosti, nervoznost, ne
spečnost, izhaja iz pomanjkanja živčne moči, redke zvodenele krvi
in slabe krvne cirkulacije.
VBak ud, vsako delovanje telesa je-odvisno od živčne sile za svoje
življenje in delovanje. Živčna moč je poglavitna stvar za želodec,
jetra, ledice, drob, utripanje srca in krvno cirkulacijo. Nuga-Tone
je najbolj uspe&no zdravilo za nervozne in fizično izdelane. Zakaj ? i
Ker sestoji iz osmero važnih sestavin, ki vračajo zdravje ter jih'
predpisujejo najslavnej&i zdravniki. — Nusa-Tone je bogat na
železu in fosforju — ter je hrana krvi in živcem.
Nuga-Tone proizvaja življenje v jetra, ter ojaČuje čreva, da
redno deljujejo. Oživlja ledice ter izganja iz njih strupene se
stavine. Nič več vetrov in kolcanja, težke sape in pokritega
jezika. Nič več bolečin in bolezni! Nuga-Tone daje čudoviti tek,
dobro prebavo, stanovitne živce ter zdravo okrepčujoče spanje.
Nuga-Tone obogati kri, uredi krvno cirkulacijo ter prižene žarenje
zdravja na lice in jasnost v oči. Gradi močne in postavne može, zdra
vejie in krasnejie ženske. Nuga-Tone ne vsebuje omamljivih sredstev.
Pokrit je s sladkorjem, ugodnega okusa, ugoden za jemati. PoskuSajte ga. Priporočili
ga boste vsem svojim prijateljem.
NASA POPOLNA GARANCIJA.—Cena Nuga-Tone je en ($1.00) dolar za steklenico.
Vsaka steklenica vsebuje devetdeset (90) tablet, polno mesečno zdravljenje. Vi lahko
kupite ieit skatelj, Šestmesečno zdravljenje za pet ($5.00) dolarjev. Jemajte Nuga
Tone dvajset (20) dni. Če niste zadovoljni z uspehom, vrnite preostanek zaeno s ikatljo
in mi vam bomo takoj vrnili denar. Vidite, da ne morete izgubiti niti penija. — Ml
prevzamemo rizik o.
KO NAROČATE, SE P0SLU2ITE TEGA KUPONA.
National Laboratory, S. 21 — 637 South Dearborn St., Chicago, 111.
Gospodje:—Prosim, dobite priložeuo za kar mi poiljite
steklenic Nuga-Tone.
• • #
Ime
Cesta in Stv. ali R. F. D.
Mesto
Država
NOVA SLOVENSKA KNJIGA
"Iz zapeške globeli"
ki jo je spisal Zvonko Novak,
izide dober teden pred Božičem.
CENA $1.50
Naročati jo je pri:
ZVONKO NOVAK
2247 So. Central Park Ave. . Chicago, 111.
Ali ste že pridobili tistega nove
ga naročnika na Glas Svobode?
IŠČEMO MODISTDTJE NA KLO
BUKIH in trimarice. Zglasite se
pri Plymouth Hat Mnfg. Co., 501
Plymouth Court, CHicago, Tel.
Wabash 7107.
iaskrjjs
26th Street and Unmdaie Ave
00BRA TRGOVINA, FINE OBLEKE
ODVETNIK PATENT
CARL STROVER
Soba itev. 1009
331 W. Wa*h(ngton St. Chlotgo.
TEL. MAIN 3»89
Telefon Canal 7108
Kdor hoče imeti dobro domačo
hrano, naj hodi jest v .
Slovenski Restavrant
1834 S. Racine A ve. Chicago.
Geo. Voleansek, lastnik.
Dr. B. K. Simonek
Dr. A. C. Simonek
Dr. B. L. Simonek
(sobo zdravniki)
1669 BLUE ISLAND AVENU*
Poelujo^e ure: od 8*30 zjutraj do 8 sve
ier; ob sredah in sobotah pa samo do
B. svečer; ob nedeljah zaprto.
FRIC ZAJEC
Slovenska gostilna
Tii dobite vse najboljše meh
ke pijače pa dober in okusen
prigrizek. Kdor se hoče po
4omaČe zabavati, naj pride v
to gostilno.
1622 Bine Island Avenna
Chicago, HI.
Knjigarna "Glas Svobode"
2656 So. Crawford Ave. Chicago, III.
POUČNE KNJIGE:
Doba Razuma 75c
Kocni zapisnik 50c
Primož Trubar $1.00
Moderna družba in cerkev 36c
Mlekarstvo,
s črticami za živinorejo 70c
Amerika in Amerikanci
trdo vezano $2.50
Slovenski pravnik,
I., II., III., IV., IV $1.25
Nasa zdravila 60c
Zadnja kmetska vojska $1.00
rovedoreja 75c
Gospodinjsto, 0
praktična knjiga za naše gospo
dinje $1.45
Slovenski sadjar 1. 18 $1.25
Slovenski sadjar 1. 19 $1.00
Slovenski sadjar 1. 21 $1.00
Kubična računica 50c
Knjiga o dostojnem vedenju 95c
Boj s prirodo 30c
Ruski realizem $1.50
Pravo in revolucija 30c
Rasa in vera 50c
Borba z a, jugoslovansko državo 70c
Socijalna zaščita dece 70c
Boj nalezljivim boleznim 80c
Emile ali vzgojevanje
(4SU strani;
Kažipot Slovenkam ..$1.00
Življenje in eksperimenti Jehove.. .75c
Kristianska religija, veliki svobo
domisleci 50c
Communism & Christianism
(v angleščini) 40c
Kaj naj storimo, da bomo odrešeni. 30c
Zgodovina papežev,
dva zvezka, 836 strani $2.50
Izvor življenja, .
zdravniška knjiga za spolne za
Slovensko-angleška slovnica,
(izdala Književna Matica S. N.
P. J.) $2.00
Vrtnar, Rabindranath Tagore
trdo vezano 70c
Zgodovina Srbov, Hrvatov in Slovencev
1. zvezek buc
2. zvezek 80c
Romance in satire $1.00
POVESTI IN ROMANI:
— #
Kraljev Vitez $1.70
Srbske narodne pripovedke $1.00
babilonska žena, dva dela $1.75
Črni demanti (344 strani)... i... .$1.50
Ljudske povesti.
Od hiše do hiše — Sin 60c
Mali ljudje.
Devet povesti, trdo vezano $1.20
Naša vas
(Novaean), vezano ,..$1.50
Pod litra vipavca,
trdo vezano $1.00
Mimo življenja
(Ivau Cankar) $1.25
Mali klatež 70c
Otok zakladov 80c
Svitanje, vezano $1.75
Svitanje, "broš $1.25 i
Strup iz Judeje 85c
Konfesije literata, vezano 80cl
Vodnika Zbrani spisi 30c
Pikova dama 30c
Višnjeva repatica,
Satiričen roman $1.20
Robinzon 60c
Za milijoni 70c
Pod lipo 75c
Zimski večeri 80c
Pribajač 60c
Kako sem se jaz likal $1.00
Malo življenje 65c
Homer jeva Ilijada, L, VI 50c
Homer jeva Ilijada, VII., XII 50c
Jurčičevi spisi, IV. zv 70c
Jurčičevi spisi, V. zv 70c
Jurčičevi spisi, VI. zv 70c
Odiseja $1.00
ffli AA
Povesti s potovanja
Povesti o Petru Velikem $1.00
Narod, ki izumira 50c
Svetobor 60c
V Petrograd $1.00
Razvaline življenja 85c
Gozdarjev sin 30c
Jernač zmagovač 50c
Gadje gnezdo $1.00
Paberki iz Boža 25c
Zločinci ; 50c
Erjavec Zbrani spisi, I $1.00
Boy 75c
Petelinov Janez,
Alešovec), broš 60c
Stepni kralj Lear 80c
Zvonar jeva hči 65c
Rabindranath Tagore: Povestice,
Vsebuje 5 povestic 40c
Skrivnost najdenke 30c
Iz dnevnika malega poredneža.. .$1.00
Ivon Miserija 75c
Cvetina Borograjska 50c
Študent naj bo 35c
Humoreske groteske in satire 60c
Povesti slov. ljudstvu 75c
Kazaki 80c
Tavčarjeve povesti $1.46
Znamenje štirih 50c
Pod svobodnim solncem,
dve knjigi $2.50
Materina žrtev 80c|
Devica orleanska 50c
Beneška vedeževaika 35c
Naseljenci 36c
Na preriji 36c
Pravljice 50c|
Fran baron Trenk 35c
Straža $1.25
Gozdovnik, dva zvezka ..." $120
Skozi širno Indijd 50c
Na indijskih otokih 50c
Einaldo Ein^dini 50cj
Mrtvi gostač 35c
Robinzon 70c
Stric Tomova koča 60c
Ciganova osveta 35c
Spisi Andrejčkovega Jožeta,
i. m., iv., v., vil, vm po 30c
Spisi Andrejčkovega Jožeta, V 60c
Nesrečnica 50c
Napoleon 1 85c
Za kruhom 40c
V gorskem zakotju 40c
Beatin dnevnik 75ci
General Lavdon 75c
Krvna osveta . .x 4CcJ
Srce 60c
Flebanus $1.15
Obsojenci 80c
Znanci 80c
Janeza Trdine Zbrani spisi,
III., IX. Kirj i
Janeza Trdine Zbrani spisi,
X. knj $2 00
Kersnikovi spisi, 7 — 8 $1.50 j
Kersnikovi spisi, 11 $1.25
Kersnikovi spisi, 12 — 13 $2.501
Dolenc Zbrani spisi, broS 60c
Sosedje 50ci
Dekle Eliza , 60c j
Pingvinski otok 8Pr
Ogenj $1.50
Tik za fronto .: $1.001
Noč na Hmeljniku ? ...46c
Dalmatinske povesti 45c
Sodnikovi 60c J
Lisjakova hči 45c
Drobiž ...1 85c
Tolovaj Mataj 80c
Tri novele 50c
Bacili in bacilke, (humoreske) 95c |
Blagajna velikega vojvode JHV
Collin 50c
Gusarji $1.50 j
Šopek samotarke, trdo vezano 50c
Belgrajski biseri 40c
Kralj Matjaž „ 60c
Slovenski pisatelji:
1. zvez. Jos. Jurčiča zbrani spisi
vsebuje 35 povesti $1.501
2. zvez. Jos. Jurčiča zbrani spisi
vsebuje 7 povesti $1.25
MLADINSKI SPISI:
Martin Krpan,
za mladino — 8 podobami, trdo
vezano 60c
Mladini 75c
Podobe iz živalstva 80c *
Zvončeki za mladino,
trdo vezano .7T. 95c
Blažek in Tomažek $1.00
Pavluša in Nuša,
pravljica s slikami t $1.00
Trajulčica, pravljica s slikami... .$1.00
Snegulčica, pravljica s slikami.... $1.00
Mlada Greda, pravljica s slikami. .$1.00
V kraljestvu palčkov,
pravljica s slikami $1.00
Bratec in sestrica,
pravljica s slikami $1.00
Volk in sedem kožic,
pravljica s slikami $1.00
Bdeča kapica,
2 zvezka .$1.00
Živali v podobah,
1. in 2. zvezek $1.00
Dedek je pravil, pravljice 40c
Erjavec: Zbrani spisi za mladino. .$1.80
Iz Ljnbljane čez Poljane $1.00
IGRE:
3e sta dva,
Šala v enem dejanja SOc
Divji lovec,
Narodna igra s petjem v 4 dej...50c
Martin Krpan,
Drama v petih dejanjih 60c
PESMI IN POEZIJE:
Jagode,
Pesmi za odrastlo mladino SOc
Simon Gregorčičeve Poezije,
trdo vezano SOc
8to ugank — Oton Zupančič 50c
PESMI Z KOTAMI:
Mala pesmarica, H 20c
Mala pesmarica, m 20c
Mala pesmarica, IV., V 20c
Mala pesmarica, VI. vm 20c
Mala pesmarica, IX ..20c
Mala pesmarica, X 20c
Gtoraki odmevi,
zbirka moških zborov in čvetero
jpevov, dva zvezka 80c
Vsakemu naročila priložite denar ali v
gotovini, Money Order, ali pa poštne
znamke po 1 ali 2 centa. Pisma t go
tovino rekomandirajte!
VSA NAROČILA NASLOVITE:
Glas Svobode
2656 S. CRAWFORD A VE. CHICAGO, ILL.
Cenam je že prišteta poštnina. Naro
čajte le tiste knjige, ki jili vidite v
tem ceniku. Vsako naročilo izvršimo
nemudoma.

xml | txt