OCR Interpretation


Glas svobode. [volume] (Chicago, Ill.) 1902-1931, December 22, 1922, Image 1

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045203/1922-12-22/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

GLAS SVOBODE
GLASILO SVOBODOMISELNIH SLOVENCEV V AMERIKI Od boja do zmage!
V slogi Je moč!
5 d^BER (ŠTEVILKA) 102 CHICAGO, ILLINOIS, FR1DAY DECEMBE3 22nd, 1922. VOLUME (LETNIK) XXI.
Washington v strahu pred
Fordom.
SENATORJI IN KONGRESNIKI NAJHUJŠI PIJANCI.
\Yashington, D. C. — Mod uradnimi krogi v W<ashingtonu vlada
precejšnje razburjenje vsled Henry Fordovega uredniškega članka
v zadnji številki Fordovega tednika Dearborn Independent. V član
ku govori o prohibiciji in osebno napada razne kongresnike i'n druge
državne uradnike. Graja tudi občinstvo, ki .po njegovem mnenju
' smatra za svojo dolžnost zatisniti oči pred vsem, 'kar se dogaja v
W ashingtonu.
Pristavlja: "Pomislimo, da bi bila dolžnost vsakega -govoriti,
kar zna!" in vpraša: 44Ali bi mogli tisti, ki so odgovorni ljudstvu,
preživiti samo za en trenotek "nevihtno nezadovoljstva in prevar j ene
ga zaupanja, ki bi sledila?"
Kongresniki so v silnem strahu, da bo Ford razkril "suhe" raz
mere v NVashingtonu. Vsi se tudi natihem sprašujejo, Roga misli
Ford z besedami "tasti, ki so odgovorni ljudstvu".
Fordov uvodnik se glasi: "Zakonodajalci kršijo zakone". Naj
•iprej navaja par stavkov iz Searchlight — "enega izmed par listov,
Jvi povejo resnico". Kakor pravi ta list, ni v vsej Ameriki večjih kr
šiteljev Volsteadovega zakona, kot so zakonodajalci v naši prestoli
<;i; prekašajo jih mogoče edino upravni uradniki, katerih resna nalo
ga je, paziti, da se zakoni izvršujejo. Splošno je znano, da je v ka
™t.nhi rrvnnfiro nrostorov. kier se lahko dobi pivo, vino in razni likerji.
4'Senatorji, kongresniki in 'njih tajniki nudijo obiskovalcem o
pojne pijače. Senatorji in kongresniki, ki so glasovali za Volstea
dov zakon, so največji kršitelji. Pri zadnjem zasedanju izbornice,
proti ko«cu zaključene seje, so se videli vsepovsod znaki pijače. Gru
pa časnikarskih poročevalcev je opazovala skozi okno sobe nekoga
komiteja orgijo, ki bi se zdela popolnoma neverjetna navadnemu i\
meriškemu državljanu."
4 4 Toda mi smo tako ljubosumni na dobro ime naše vlade, — o
stankov naše stare, dobre ljudske vlade, — da zatisnomo obe oči in
smatramo za sveto dolžnost vse zamolčati in pozabiti. Toda pomisli
mo, da bi bila dolžnost vsakega, povedati, kar zna! Ali bi mogli ti
sti, ki so odgovorni ljudstvu, preživeti samo za en trenotek nevihto
nezadovoljstva in prevarjenega zaupanja, ki foi sledila?"
4'Združene države so postale "suhe". Cas je, da sledi temu
zgledu tudi \Vashington, D. C."
NAZNANILO
Radi božičnih praznikov ne
izide Glas Svobode v torek po
Božiču dne 26. dec.
Upravništvo
Glas Svobode.
POLJAKI IZVOLILI NOVEGA
PREDSEDNIKA.
t Varšava, 21. dec. — V sredo je
4»il izvoljen za novega predsedni
ka poljske republike Stanislav'
\Vojeiechowski, prijatelj znanega
pijanista Ignac J. Paderewskeg:i.
\Vojciechovvskega je izvolila glav
na skupščina, da nasleduje Gabri
jela Narutovvieza, ki ga je umoril
neki študent še predno je bil en
^ teden pri krmilu mlade republike,
k Novi predsednik je bil kandidat
radikalne Stranke ali levičarjev.
Bil je pod Paderevv-akini minister
za notranje zadeve, med časom ko
je bil Paderewski ministerski
|
predsednik. Ko je pijanist resigni
ral in odšel v Ameriko, mu je na
ši edoval kot začasni ministerski
- -- i
predsednik.
Kapitan Nievvadomski, prismo
jeni študent, ki je streljal na Na
rutovvicza, bo sojen radi umora
pred civilnem sodiščem dne 29.
decembra.
Truplo ustreljenega Narutowie-j
za je ležalo na mrtvaškem odru v
^starem kraljevem gradu, ko je
skupščina izvolila njegovega na
slednika. Tisoči so se pomikali mi
mo mrtvaškega odra nesrečnega
predsednika, ki je bil v Evropi;
pripoznan kot eden najiboljših in
ženjerjev. • • -
Vlada je določila za vojaštvo
šest tedensko, za civiliste dvate
densko žalovanje.
2,450 PRISELJENCEV OSTANE
V AMERIKI.
i
i
Zbornica je sprejela predlogo,
da se dovoli ostati v Združenih
državah 2,450 priseljencem, ki so
bili pripuščam samo pogojno, ko
. -Je bila določena svota že izčrpana.
• V predlogi niso 'našteta imena teh
priseljencev. Predlogo mora še
podpisati predsednik.
ZMEŠNJAVE V IRSKI.
SVojni sod v Kerry je oprostil
štiri na smrt obsojene republikan
ce s (pripombo, da bodo takoj li
st rel j eni, če se bodo v mestu poja
vili kaki napadi ali poškodovanje
zasetrne lastnine. Ta obsodba po
meni z drugimi besedami, da je
smrtna kazen za nekaj časa pre
ložena.
Novega leta dan bo izbruhnil po
celi Irski generahri želez niča raki
št raj k, če se do takrat ne reši ce
la stvar.
Vlada se trudi na vse način
da bi zopet upeljala v armadi d:
ciplino. Imenovanja častnikov se
ustavi, kajti v zadnjem času je
število častnikov naraslo daleč
nad mero.
V Dublinu zborujejo sedaj štiri
mirovni odbori, katerih posveto
vanja se držijo v največji tajnosti.
RUSI ODSTOPIJO BESARA
BIJO?
Iz Bukarešta prihaja poročilo,
da je sovjetska vlada pripravljena j
priznati Besarabijo kot rimumjsko j
ozemlje. Princ Radziivil je poslal
iz Moskve sovjetske predloge, ki
so bili sestavljeni pri konferenti z
Maxim Litvinovim. Predlogi se
glase:
Sovjetska vlada se popolnoma
odpove Besarabiji in prizna rusko
rumunjske meje pod naslednjimi
pogoji: 1) da Romuni sklenejo de
finitiven mir z Rusi; 2) da Rumu
*ni priznajo rusko sovjetsko vlado;
3) da stopijo z Rusijo v ekonom
ske in politične stike in sklenejo
enake dogovore kakor s Poljsko
in 4) da se pridružijo rusfkemu
razorožitvenemu programu..
Princ Radizivil je poslal predlo
ge poljskemu zunanjemu minister
stvu v Varšavo, ki jih je poslalo
takoj v Bukarešto.
STRAŠNO POMANJKANJE V
RUSIJI.
Genf, 21. dec. — Mednarodni
odbor za pomoč Rusom, kateremu
načeluje Fridtjof Nansen, poroča,
da manjka okroglo 1,000,000 ton
moke za preskrbo Rusije preko zi
me. Osem milijonov ljudi se mora
vzdržati s pomočjo iz inozemstva.
Vesele božične praznike
želi
cenjenim naročnikom,
bralcem in oglaševalcem
t
Uredništvo in upravništvo
GLASA SVOBODE.
V BOGATEM NEW YOKKU NE
MANJKA REVŠČINE.
Osemletni otrok stanoval v kadi za
vodo na vrhu visoke hiše, od
koder ga je rešil dež in
vihar.
Johnny Miller je star komaj o
sem let, a je že veliko pretrpel. —
Pred osemnajstimi meseci je umr
la njegova mati in oče njegov je
pripeljal domov novo "mamo".
Njegov oče je razvažal led, in ga
jc zadnje poletje pobil kos ledu dc
smrti.
Po pogrebu, se je nova mamica
poslovila od Janezka z besedami:
"Tu imaš pet dolarjev. Jaz grem
v Evropo."
Janez je našel na strehi prazen
tank za vodo in se je "nastanil"
v njem s svojim neločljivim prija
teljem in sotrpinom Spotom — ta
ko je bilo namreč ime njegovemu
malemu psičku.
Janczkovi prijatelji Jolm Poli
chelli in Nattie Falaik sta "suni
la" doma par odej, in Nattie mu
je še vrihutega dal svoj raztrgan
jopič, tako da je "udobno" opre
mil svoj dom.
Seveda pet dolarjev je hitro
prešlo, in Janezek je taval po u
lica-h in iskal raznih priložnotsi, da
se je zalo&il s potrebnim živežem
za^se in za Spota.
Nazadnje je s težkim sreem dal(
Spota na stanovanje k Nattie ju,
kjer je bilo še prostora za psa, a
ne za dečka.
Zadnje sobote zvečer je splezal
Janezek v svoje visoko domova
nje, gla d en in premražen, in si je
iskal vtehe v sanjah. Toda komaj
se je zazibal v krasne sanje, je za
čelo padati in voda je prihajala v
tank rn naraščala, naraščala
"Sanjalo se mi je, da se kop
ij em," je rekel Janezek pozneje,
"in nenadoma sem se začel potap-j
Ijati".
Gospa Helena Lehrman je šla
na streho po svoje perilo in je z
začudenjem opazila v naraščajoči
vodi premočeno, živo kepo. Vzela
ga je v naročje in zanesla v svoje
stanovanje, kjer ga je posu.š
•nasitila in mu preskrbela toplo
posteljico.
|
Drugo jutro ga je prijazen po
licaj prepeljal v ambulančnem vo
zu v zavod društva za otroško
varstvo, kjer so dečka okopali, na
sitili in razvedrili.
"Obsojen".
Včeraj popoldne je toliko okre
val, da je laliko šel pred sodnika
Boyle. Sodnik ga je "obsodil", da
mora ostati najmanj čez božične
praznike v zavodu za otroško var
stvo, kjer bo imel priliko osebno
govoriti s Santa Olaus in kjer se
bo mastil s tolsto puro.
"Ampak", je ugovarjal Jane
zek, "Spot mora biti z menoj. Ali
ne sme tudi on biti deležen tega?"
iTemudoma je Ibil odposlan poli
caj, da prinese malega psička. —
I
GRŠKI BEGUNCI UMIRAJO.
Atene, 21. dec. — Ameriška re
šilna akcija izjavlja, da je v zad
njih treh mesecih umrlo 30,000 gr
ških beguncev, ki so priibežali iz
Male Azije na Grško.
Pomanjkanje hrane in nenavad
no ostra zima je kriva, da strašno
umirajo starčki in otroki, posebno
novorojeni dojenčki. Stotine oseb,
za katere se ni mogel dobiti pro
stor v barakah ali hišah, je umrlo
od mraza. Zdravniki trdijo, da jih
največ umre vsled lakote in pljuč
nice. V enem samem taboru v Pi
reju, kjer je nastanjenih 40,000 o
seb, je umrlo v enem samem dne
vu 137 dojenčkov.
Pričakujejo pomoči od Amerike.
Grško upanje v izdatno ameri
ško ipomoč je danes tzelo narastlo,
ko se je izvedelo, da je imenovan
za glavnega ravnatelja ameriške
podporne akcije kolonel WilJiam
Haskell. Pričakuje se, da bo tu ra
vno tako požrtvovalno deloval, ka
kor je v Rusiji. Kol. Haskell je tu
dobro znan vsled svojega rešilnega
dela na bližnjem vzhodu pred dve
mi leti.
Medtem je situacija skrajno o
bupna, in grški uradniki priznava
jo, da ni nikake rešitve, če Ameri
ka takoj ne priskoči na pomoč. Gr
ška blagajna je prazna. Vlada je
bila prisiljena prekiniti podporo
beguncem, ki je znašala dva cen
ta dnevno za vsakega begunca.
M. Doxiades, minister za rešilno
akcijo, je izjavil, da rabi grška
200,000 ton živil, da zarnore pre
skrbeti begunce preko ziime. Da
lje rabi 500,000 odej, 700,000 pa
rov čevljev, obleko za 400,000 o
trok in še mnogo dragih stvari, če
se naj vzdr&i 1,000,000 beguncev
pri življenju. Pri življenju mora
jo ostati, ker jih Grška rabi. To ni
vprašanje politike — to je vpraša
nje človeških življenj.
PRIJATELJ RAJNEGA COL
LINSA UBIT.
Dublin. — V sredo je ibil ustre
ljen v svoji prodajalni James 0'
Dwyer, bivši član Daila. 0'Dwyer
je bil tajnik odbora, ki je sestavil
dogovor med rajoikn Mihaelom
Collinsom i*n Eamon de Valera. J
V prodajalno ustreljenega 0'
Dwyerja je prišel mlad ifE5ž in re
kel, da ima za lastnika neko pis
mo. Kakor hitro je stopil v pro
dajalno O'Dwyer je tujec ustrelil
in 0'Dwyer je umrl še predno so
ga pripeljali v bolnico. Napadalec
je pobegnil zasledovan od ve4iki'
množice preganjalcev.
Ustreljeni, iki je bil dober prija
telj Collinsa, je bil baje v tajrr
službi.
Santa Claus bo pa moral seveda
vzeti na svoje božično potovanje
med drugimi rečmi tudi par ška
telj piškotov za pse.
Konferenca v Lausanne.
AMERIŠKI POSLANIK PREGOVORIL IZMET PAŠO.
TURKI POPUŠČAJO.
Lausanne, 20. decembra. — Včeraj dopoldne se je obče govorilo,
da se Turki nikakor nočejo podati in da bo vsled tega brezdvonmo
konferenca razbita. Par ur pozneje pa je izjavil Lord Curzon, da se
bo konferenca bližnjega vzhoda nadaljevala in da so Turki zavzeli
spravljivo stališče z ozirom na rešitev vprašanja ožin.
Ameriške šole zopet odprte.
Jzmet paša je danes zatrdil, da bo angorska vlada dovolila otvo
renje vseh am^rikanskilh šol in zavodov v Smirni.
Lord Curzon se je 'norčeval iz možnosti, da 'bi se konferenca se
daj rajzšla. Ilekel je, da se 'bodo seje nemoteno 'nadaljevale in da je
prepričan, da se v kratkim pride do končnih zaključkov.
Rusi so včeraj popolnoma utihnili in niso nič več protestirali
proti zavezniškim načrtom.
Ameriški poslanik Child je rekel, da se Združene države ne stri
njajo z 'načrtom, da Ibi dobila kontrolo nad ožinami kaka komisija.
Domneva se, da je stališče Amerike glede tega vprašanja povzročilo
nenadno popustljivost turške delegacije.
Child dosegel spravo.
Kakor se je zvedelo, so sklenili Turki odgovoriti Lord Curzonu
na njegove zahteve s kratkim ne, a jih je ameriški poslanik pregovo
ril. da so stvar natančneje premislili.
Child je obiskal Izmet jaso in je prebil precej časa pri. njemu
poskušajoč ga pregovoriti, da sprejme zavezniški kompromis.
Grki in Turki se prepirajo.
Lausanne, 21. decembra. — Danes bi skoro prišlo do pretepa v
podkomisiji za narodnostne manjšine, ko so Turki rekli, da ne bo mo
goče dovoliti, da vse manjšine zapustijo Turčijo.
Bivši ministerski predsednik Grčijo Venizelos je skočil pokonci
in zakričal:
"Nikake ipravice nimate upirati se temu načrtu, vi, ki ste pred
kratkim pomorili toliko ljudi izmed teh manjšin!"
"Grke smo itak napodili", je vzkliknil Riza Nur Bej, eden iz
med turških delegatov.
Seja se zaključi.
Seja se je takoj zaključila med medsebojnimi psovkami in grož
njami grških in turških delegatov.
Kasneje je došlo do novega prepira, ko so Angleži zahtevali od
Turkov, da pojasnijo in se opravičijo zakaj so zaprli urade tujih
firm v Carigradu, češ, da ovirajo domačo trgovino. Turki o tem
sploh niso hoteli govoriti, rekoč da je to izključno stvar notranje
vladQ.
Rusija bo podpisala dardanelsko pogodbo, četudi ni sprejet niti
en njen predlog in čeprav se ni zadostilo nobeni njeni zahtevi.
Danes zvečer se je govorilo, da bodo zavezniki sprejeli ameriški
predlog, po katerem bodo prevzeli kontrolo nad ožinami poslaniki v
Carigradu in ne posebna komisija, kakor je ibilo prvotno namerava
no. Na ta način se misli zadovoljiti Turke, ki so včeraj izjavili, da
ne pustijo dotakniti se njih suverinitete.
Sprejem tega predloga se smatra silne važnosti za Združene dr
žave. ker bodo na ta način imele direktni glas v upravi in politiki o
žin, četudi ne bodo sedele v internaeijonalnem kontrolnem odboru
in ako tudi ne bodo podpisale mirovne pogodbe.
Poseben mir Amerike s Turčijo ne bo podpisan, dokler ne bo za
ključena sedanja konferenca.
11 Amerika se je izkazala kot mogočen, a nepristranski prija
telj," je rekel danes Lord Curzon.
14 DIVJIH AVTOMOBILISTOV
V JEČO.
Detroit, Mich. — Tu so pričeli
rosno nastopati proti avtomobiii
stom, ki s svojo divjo vožnjo ogro
žajo življenja občinstva in svoja.
Triindvajset oseb, ki so jih prije
li ko so drveti po polnih cestah, je
bilo včeraj preiskanih od mestne
ga psihijatra, da se določi, če je
vse v redu v njih buticah. Sodnik
Charles R. Bartlett je poslal mo
žakarje pred psihijatra drja A. L.
Jacoby in je čakal z izrekom kaz
ni, dokler ni dofbil zdravnikovega
poročila.
Trije so bili spoznani za dušev
no manj vredne. Eden od junakov,
ki je vozil s hitrostjo dvaintrideset
milj na uro, je bil spoznan za po
razumu manj vrednega, naglušne
ga in kratkovidnega. Neki drugi
ni znal 'brati angleško in ni razlo
čil znakov "stoj" in "pojdi" na
cestnih križiščih.
Štirinajst oseb je bilo duševno
zdravih. Ti so plačali ofoeutne ka
zni, a da bodo imeli -čas premišlja
ti, da ni naglica vedno in povsod
iobra, bodo nekaj časa presedeli v
ječi.
Zdravo, poučno, zabavno in in
formativno čtivo vam nudi list
Hlas Svobode; čitajte ga!
TRIKRAT NA TEDEN
i
bo izhajal Glas Svobode kmalu po
Novem letu, zato, ako še niste na
ročnik, je sedaj čas, da se nanj na
ročite. Če vam pa je naročnina po
tekla ali pa vam poteče sedaj kon
cem leta, ponovite naročnino ta
koj, da boste list redno prejemali.
In ko pošljete svojo 'naročnino, ne
pozabite dobiti še vsaj enega no
vega naročnika na ta prepotrebni
napredni, svobodomiselni in delav
ski list.
Za vsako novo celoletno naroč
nino ali pa za dve pol4etni novi
naročnini Vam pošljemo nagrado:
bankovec za 100,000 (-totisoč)
pravih ruskih sovjetskih rulbljev.
Celoletna naročnina za Zdr. dr
žave stane $3.50, pol-letna $2.00.
Za stari kraj, Kanado in Chicago
pa $4.50 za celo leto rn $2.50 za pol
leta. |
Če želite naročiti Glas Svobode
svojcem v starem kraju storite to
takoj, do Novega leta, kajti po
Novem letu, bomo prisiljeni zviša
ti naročnino za stari kraj radi več
je poštnine.
BOMBA NA FAŠISTE V TRSTU".
Milan, 21. dec. — V Trstu je vr
gel neki fašist, -ki so ga vrgli iz or
ganizacije, bombo med večjo sku
pino fašistov. Šest fašistov je bilo
težko ranjenih.

xml | txt