OCR Interpretation


Glas svobode. [volume] (Chicago, Ill.) 1902-1931, December 29, 1922, Image 3

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045203/1922-12-29/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for 3

Koliko Slovanov je v Evropi
Po najnovejsi statistiki živi v peterih slovanskih državah 136 mi-1
lijonov Slovanov. To je 95 odstotkov vsega evropskega prebivalstva, j
liusija ima 90 milijonov, Poljska 221/y milijona, Jugoslavija 10'
milijonov, Čehosiovaška 8 in pol milijona in Bolgarija 3 in pol mili-j
jona. V nemških državah j>e dva milijona in v latinskih državah 1
tudi dva milijona Slovanov. #
Rusov je v Rusiji 90 milijonov, na Poljskem šest in pol milijona,
na Čehoslovaškem pol milijona.
Poljakov je na Poljskem 10 milijonov, v Rusiji pol milijona, na
Čehoslovaškem 100,000 in okoli 111,000 v Jugoslaviji.
V neslovanskih državah živi en milijon 700,000 Rusov, predvsem
v Besarabiji in v baltiških državah. Pod Nemčijo je en in pol mili
jona Poljakov. Kakih 900,000 Jugoslovanov je v Italiji, Nemški Av
striji in Rumunjski. 700 tisoč Bolgarov živi na Rumunjskem in na
Grškem. V Avstriji, Nemčiji in na Ogrskem je okoli pol milijona
Cehov. Na Nemškem je tudi nad §to tisoč Jugoslovanov.
Po gornjih podatkih je v neslovaiiskih državah 2 odstotka Ku
sov, 9 odstotkov Poljakov', 8 odstotkov Jugoslovanov, 18 odstotkov
Bolgarov in 5 odstotkov Čehoslovakov.
V vseh peterih slovanskih državah je skupnega prebivalstva 163
in pol milijona, ki živijo na površini pet milijonov in 375 kvadratnih
.kilometrov, kar je 55 odstotkov cele evropske površine. Nemcev je
j>o drugih državah 12 milijonov, doeim je samo 4 desetine odstotka
Homanov na tujih tleh. , .
Vsega skupaj je Rusov 114 milijonov, in sicer 90 milijonov v
Rusiji, sedem in pol milijona v drugih slovanskih državah in skoro
13 milijonoV v Aziji.
Jugoslovanov je na celem svetu okoli 11 milijonov; od teh jih je
v Jugoslaviji 9 in pol milijona, nad en milijon v drugih evropskih dr
tžavah in kakega pol milijona izven Evrope.
Vseh Oehoslovakov na svetu je 11 in pol milijona. Devet mili
jonov je v lastni državi.
Bolgarov je na Bolgarskem 3,600,000, a vsega skupaj na celem
svetu do štiri milijone.
Vseh Slovanov skupaj v Evropi in ostalih kontinentih je okoli
160 milijonov, na vsak način z*lo impozantno število, posebno če se
primerja z drugimi, mnogo večjimi narodi.
♦ ♦,
| Ženski kotiček !!
o
Ali rest«,
da je juha mnogo okusnejša, ako
denete meso osoljeno v lonec, ga
zalijete in pustite stati nekaj ur,
preden ga pristavite k ogmju? To
-namreč raztopi vse dobre sokove v
mesu. Kuhajte juho vselej jako
ipočasi, vreti ne -sme nikdar. Čim
bolj polagoma pride do malega
vrenja, tem okusnejša in izdatnej
ša je.
Dobra mast.
i
Če hočeš mast za pečenje krofov
itd. ohraniti porabno za večkrat,
jo vselej po rabi precedi skozi tka
nino. Tam ostanejo vse snovi, ki
se začno navadno paliti, preden je
mast dovolj razgreta, kar povzro
ča, da ne diši prijetno.
Kadar poliješ mast po tleh,
Tlij takoj mrzle vode iiarijo! Mast
je lažja kakor voda ter priplava,
na vrh, drugače pa se zaleze v les
tu jo težko odpraviš.
Da ne zarjave igle,
je treba v blazinico za igle všiti'
nekaj zdrobljene, posušene kave,'
ki ostane v loncu.
Snažen je oljnatih slik.
Oljnate slike je treba umiti z
mlačno vodo, pozlačene okvire pa
zbrisati z alkoholom. !
«, Kako se spoznajo sveža jajca.
Ako je jajce sveže in ga položiš
v vodo, splava na dno in leže na
stran. Tri tedne staro jajce se že
postavi na manjšo konico, ako pa
je staro tri mesece, stoji pokonci
in se sploh ne dotakne dna. Da sel
jaj<4a dolgo ohranijo užitna, jih jt
treba spraviti v sol, in sicer z ož
jim koncem jajca navzdol. Jajca
Severova zdravila vzdržujejo
zdrav[e v družinah. .
• i
KAŠELJ
je vendar neprijeten znak in
se ga ne sme zanemarjati.
. Uživajte
SEVERA*S
COUGH BALSAM,
i
kateri olajša kašelj te odtfffii mnogo
trpljenja. Je ravne tak ^ober za
odrasle kakor za otroke.
Cena 25 in 50 centov.
Vprašajte po lejcarnah.
CPVFVA'^
COLD AND GRIP TABLETS
zoper prehlad, gripo !n za odpomoč
pri glavoboli vsied prehlada
Cena 30 centov.
W. F. SEVERA CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA
morajo seveda biti popolnoma sve
ža in toliko prekrita s soljo, da
zrak ne more do njih.
čiščenje zrcal.
Zrcala je treba najtprej umiti,
nato pa obrisati s cunjo., ikatero
ste nalahno zmočili s par (kapljica
mi špirita ali petroleja. Š tem se
odstranijo vsi madeži, ki se druga
če trdovratno držijo na zrcalih.
Neprijetni duh iz kožuhovine
in težke obleke
#
se odpravi, ako obleko pošt upa te
s fino zdrobljeno svežežgano ka
vo. Kožuhovino je treba nato trdo
zaviti v papir, da zrak ne more
izraven, nakar se vse skupaj zavije
v volneno odejo. Po treh dneh je
treba kožuhovino zopet pošt upat i.
s kavo, nato pa jo iztrkati ter par
ur pustiti na zraku. Neprijetni duh
je s tem odpravljen.
Potemn.jevanje las.
Večina lju-di in posebno še
žensk, ki imajo svetlejše lase, opa
ža, da začnejo lasje, ali vsaj poedi
ne kite las temneti. Proti temu ni
nikakega izdatnega sredstva, pri
poroča pa se sledeče: Glavo je tre
ba dvakrat na teden dobro umiti
2 vodo, nato pa z milovim "gaj
stom" in toplo vodo, kateri na 1
liter primešate 2 dkg sode. Ako
zaradi tega postanejo lasje trši, jih
je treba pomazati s par kapljicami
čistega mandljevega olja.
NEPRAVA BOLHA.
Na Nemškem je neki elovek do
bil dovoljenje, da sme prirejati
predstave s svojimi njenimi bol
hami. K njegovi prvi predstavi se
je seveda zbrala polna dvorana
radovednežev. Predstavljale« po
tegne iz žepa malo škatljioo in za
kliče: "Miško, iz škatlje!" in res
je iz škatlje skočila njegova vdo
mačena bolha, imenovana Miško.
Ko pa je zapovedal: "Miško, na
zaj v škatl jo!'' ga bolha ni hotela
ubogati, temveč je skočila neki
(mladi gospodični na roko in izgini
la pod rokav. Gospodična je stvar
vzela s šaljive strani, odpravila se
v stransko sobo, poiskala bolho in
jo prinesla nazaj v dvorano. Pred
stavitelj je zopet zapovpdal: "Mi
ško, nazaj!" toda dobra živalea se
•ni zmenila za to, temveč je skoči
la' na tla in izginila. Predstavlja
le« pa ni bil nič v zadregi, temveč
se je globoko priklonil in rekel:
"Gospodična, zelo mi je žal, toda
potruditi se morate nazaj v stran
sko sobo. To namreč ni moj Miš
ko—"
ŽENSKE PIPE.
Na Angleškem se je med neka
terimi prifrknjenimi in gosposki
mi 'ženskami zadnje čase zelo raz
paslo pušenje s pipami. Zato se jo,
nedavno neka znana angleška to
varna pip preuredil tako. da od
slej izdeluje samo ženske pipe. Ta
tovarna dobiva tako številne *na-.
rodbe, da jim ne more niti zadosti
ti. Ženske pipice so mnogo lepše
in finejše izdelane kakor moške.
Bogate dame si jih dajo okrasili
z zlatom in /briljanti. Osnovali so
se že posebni klubi ženskih pipa
ric. Na zabave zahajajo v Londo
nu že skoro vse odlične dame s pi
pami. Včasih so se ženske zgražale
nad moškimi, ki so preveč vlekli
<4fajfo V, kdo pa naj se danes zgra
ža nad neumnostmi krasnega spo
la? Bog ve, če pride tudi taka mo
da, da bodo ženske začele tobak
žvečiti.
LJUDJE — DVOŽIVKE.
"The Illustrated London News"
prinaša poročilo nekega angleške
ga častnika o afrikanskem ljud
skem plemenu, ki živi na otokih v
Riiidolfovem jezeru. Prvi beloko
žec, ki je videl te zamorce, je bil
leta 1888. neki madžarski grof Sa
muel Teleeki. Napisal »je knjigo o
njih. Kasneje jih je omenil tudi lo
vec slonov, neki Neumann. Te za
morce so medtem skoraj iztrebili.
Njih otoki so se namreč večinoma
združili s kopno zemljo, ker se je
vo<^a umaknila v tla. Zato so jih
sosednji rodovi lahko 'napadali in
pobijali. Potnik Stigand je poro
čal leta 1910., da so ti zamorci že
malone izginili, in le majhne ostan
ke so zdaj še našli na dveh pešče
nih otokih blizu gore Kukul. Zo
vejo se "E1 Molo", kar prevaja
grof Teleeki z besedami "Bedni
vragi". Boljšega imena zanje res
ni. Danes jih živi baje le še 70. Iz
nekdanjega plemena stotisočev le
še 70! "Vlada'' jih slepi glava^
Albert a,i. Svoja bivališča si za
pravljajo sami iz palmovih vej, -ki
jih ostrega vetra in žgočifti solnč
nih žarkov le slabo ščitijo. Iz de
bla palm si delajo tudi sirove pla
ve. Z 'njimi se vozijo po jezeru in
ribarijo s sulicami ali z grobimi
mrežami. Ker jedo skoraj izključ
no le ribe in pijejo jezersko vodo,
ki je polna sode, in ker se ženijo
le med seboj, so docela 'degeneri
rali. Propadli so po telesu in du
hu. Večinoma imajo noge deformi
rane in popolnoma pohajbljene. —
Življenje rodu "E1 Mol o" je sko
raj dvoživsko. Dalje nego eno uro
namreč ne vzdrže na kopnem. Po
tem morajo v vodo, ker drugače
jim otečejo ustnice in jim krvave.
Njihov jezik je hamitskega izvora,
govore pa vsi tudi v dolini Nila
razširjeni sumburski jezik. Mladi
na se noče več učiti prvotnega je
zika, ker ji zadošča sumburski. .Se
nekaj desetletij in "E1 Molo" iz
gine s sveta.
POŽEGNAN APETIT.
Pred mojimi nogami je ležala
čudno zvita kača, deloma je "bil
njen temna hrbet, deloma svetla
spodnja plat navzgor oibrnjena. Že
sem mislil, da jo je pokončala ne
poučena roka mladine ali pouče
nju nedostopen odrasli človek. —
Toda nasprotno — kakor hitro sem
jo dregnil s palico, se je kača . ga
nila. Vendar je beiala tako leno,
da je vzbudila mojo pozornost. Iz
gobca ji je molel še utripajoči re
pek slepiča. Kaj sem hotel sto
riti? Potrebne posode ni bilo pri
rokah. Prisilil sem požeruha, da je
zlezel v moj klobuk; hotel som ga
namreč doma natančnejše preiska
ti, v koliko je že prebavil svojo
žrtev. Pri ščukah se n. pr. doga
ja ta proces s tako naglico, da je
glava kakega večjega plena še ne
prebavljena, d očim ji visi repna
plavut še iz gobca.
Nisem še hodil dobrih pet mi
nut, ko se je nenadoma slepčev re
pek krčevito zvil. Kača je široko
zazijala in v mojem klobuku se je
hipoma zvijalo dvoje živali, gož in
slepič. Morda je gožu pri nepre
stanem ujčkanju (postalo 'neprijet
no, ali pa je mislil, da bo olajšan
lažje pobegnil. Nisem vedel, čemu
'bi se bolj čudil: da je slepec brez
vsake poškodbe zlezel iz žrela, ali
dejstvu, da se je ,gož spravil na ži
val, ki je obsegala dobršni dve
tretjini njegovega telesa. Slepič
je bil razumljivo ves medel in si je
opomogel v teku pol ure na rabar
'barinem .listu, da jo je zopet lah
ko odkuril. Mnogožrec pa je moral
v zbirko.
(Po <<'Kosmosu',.)
KLEPTOMANIJA.
Kleptomanija je bolezen. Bolnik
krade, ne da bi se zavedal, da rav
na zločinsko. Kleptomanija se po
javlja včasih pri umobolnikih >;li
slaboumnikih., včasih tudi kot bo
lezen zase pri sicer povsem zdra
vem človeku. V tem primeru je
'.največkrat podedovan duševni de
fekt. Kleptomani si prisvajajo tu
je reči brez koristolovstva; ukra
dene reči le zbirajo in kupičijo ali
pa jili mečejo proč. "Prager Tag
blatt" poroča o nekem zanimivem
kiept omanu. Eleganten gospod si
ve brade je srečal 121etno deklico.
"Ti si lepa deklica," je dejal. —
"Tu imaš." In izročil ji je prstan.
Doma so roditelji videli, da je pr
stem zlat s smaragdom. Oče je in
seriral poziv, naj se oglasi gospod,
ki je podaril prstan. Toda oglasil
se ni nihče. Isti elegantni gospod
je ustavil iberača. "Tu imate", mu
je dejal in mu dal zlate guirube za
manšete. "Zlati so!" je rekel go
spod in odšel. Letos v oktobru so
istega gospoda zasačil v neki tr
govini, kjer je spravil zrcala in
glavnike v 'žep, ne da bi jih plačal.
Ko so ga prijeli, se ni ustrašil, ne
go mirno vrnil vse ter povedal
svoje ime. Trgovec je pozval re
darja, ki je gospoda preiskal. Pri
njem je 'našel celo kupo malenko
sti, ki so bile vse ukradene. Go
spod je bil imženjer. Pred sodni
kom je dejal, da se ne spominja, da
bi bil komu kaj ukradel. Vse pla
čuje in le podarja, kar ima. Dve
priči pa sta izpovedali, da sta vi
deli inženjerja, kako je spretno in
tajno kradel kakor tet. Toženčeva
hči pa je povedala, da je njen oče
bolan ter je predložila uradno
zdravniško izpričevalo, da ima o
če kleptomanijo. Sodišče ga je za
to vsake krivde oprostilo.
ZA SMEH IN KRATEK ČAS.
Dva fajmoštra.
Fajanošter Ger\razij: "Poglej,
»kako tem delavcem tekne jed. Tu
se vidi, kako dobro upliva trdo
delo!"
Fajmošter Protazij: "Beži no
jaz pa nikoli nič ne delam, a kljub
temu mi jed in pijača izborno tek
neta."
Ne pozna vseh svojih.
Srečna obitelj Boltežar ja Kljuk
ca s celim regimentom otrok pride
na chikaižki kolodvor, da se od
pelje naprej. Vlak je ravnokar
prispel in mati kliče vsa razburje
na: "Za božjo voljo, Boltežar, kje
je pa Mihec ost al *"
Boltežar: "Ka-aj, ali imava
Mihca tudi?!"
Po dobrih vzgledih.
Oče (otrokom): "Kaj pa ven
dar tako razbijata, kričite in se
pretepavate?"
Otroci: "Igramo se ata m ma
mo."
Vprašajte vašega groce
rista ali lekarna rja za
Federal mi ne drobce.
\
Skupinska pomnita:
Namizna svetilka
Električno likalo
Električni toaster
Koš za perilo
Porcelanast mizni
pokrov ali
15,000 Federal kuponov
Vprašajte kako je te
dobiti s pralnico
$
NA TEDEN
hupi nov model "L"
F E D E R A L
ELECTRIC WASHER
Pridite ali fišite
Commonwealth Edison
ELECTRIC SHOPS
72 W. Adam s St.
4523 Broad\vay
448 N. Parkiide Ave
2543 Madiaon Ave.
34*2 W. Roosevelt Rd.
3127 Loean Blvd
3039 Lincoln Ave.
«736 Irving Park Blvd,
1002 E. 63rd St.
6245 Normal Blvd.
2050 E. 02nd St.
6350 S. Halsted St.
12 S. Kedzie Ave.
851 S. Halsted St.
4007 Ogdej Ave.
1810 Irving Park Blvd.
4711 1-2 Cottafce Grove A ve,
ali pa vsaki prodajalni z električnimi pripravami
v vaši bližini
Kolo, ki zelo škriplje, ni veliko vredno.
Marsikaj je med nami odzunaj lepo rdeče, odznotraj pa vse
gnilo.
V VABILO NA
SILVESTROV VEČER
ki ga priredi
JUGOSLOVANSKI P. KLUB
vprid Narodnega Doma v Chicagu
DNE 31. DECEMBRA, 1922
v vseh prostorih Narodne dvorane
na vogalu 18. cesite in Racme Avenue
Začetek ob TREH popoldne Vstopnina 50c
VZPORED:
1. Ob izvrstni godbi razni piesi in
prosta zabava.
2. Petje raznih pesmi.
3. Nastop Slovenskega Delavske
ga Sokola Chicago.
4. Razne pesmi.
5. Šaljivi prizor "Postopač" z
nekolikimi kupleti.
Predstavlja in poje g. L. Vesel
6. Šaljiva pošta,
7. Ples za jabolka,
8. Boslovitev Starega leta.
Predstavlja g. Leo. Vesel
9. Alegorija Novega leta.
Predstavljajo deklice: Kaplova,
Kosičkova in Spolarjev..
10. Novoletni nagovor.
11. Prosta zabava in ples do ju
tra.
Igra hrvaška godba " Jelačič"
The Universal
Implement
Pred štiridesetimi leti je bil telefon razkošna
stvar. Danes pa je dnevna potreba za vsa
kega. Ko je nekoč bilo, da je imelo podjet
je telefon e omejeno postrežbo, je to danes
vse drugače, ker dandanes so vsa podjetja v
najtesnejši telefonski zvezi.
Ta skoro neomejena raba telefona pa je
velikanskega pomena za trgovino, ki bi bila
skoro nomoigoča brez Bellovega Lonjg Dis
tance telefona. Long Distance telefon se da
nes ravno tako uspešno rabi pri blieanju pri
jateljev v predmestju kot pri zaključku važ
nih opravkov v Ne v/ Yorku, Bostonu ali pa
Ban FraTLciseo. •
"Station-to-stationM service is a money
and time saver. It is explained in the cur
rent issue of the Alphabetical Telephone
Directory.
ILLINOIS BELL TELEPHONE
COMPANY
BESEDA PAMETNIM!.
ZELIŠČNA ZDRAVILA!
SOCIALNE BOLEZNI
Če imate slabo kri, bolečine v hrbtu, -glavobol, ali če
ste zaprti, trpite na slabi probavi, če obisti ne delu
jejo, ali--če imate revmatrzem in čutite bolečine pri
puščanju vode, tedaj pišite še danes na
B. ®. B. Indi&n Herb Co.
3112 WENTWORTH AVENIJE CHICAGO, ILL.
Jamčimo za uspeh ali pa vrnemo denar.
Sedaj je čas
za nove vloge.
VSE VLOGE, VROČENE NAM DO 10. JANUARJA,
BODO OBRESTOVANE ŽE OD 1. JANUARJA PO
4%
Početkom vsakega novega leta se otvori več novih
vlog kakor tekom celega ostalega leta. Tudi početkoan
prihodnjega leta bodo tisoči naših rojakov položili temelj
svojemu bodočemu premoženju. Ali hočete biti tudi Vi
eden izmed onih?
Zaupajte Vaše prihranke stari slovenski banki:
GLAVNO ZASTOPSTVO
JADRANSKE BANKE
Frank Sakser State Bank
82 Cortlandt Street
New York City

xml | txt