OCR Interpretation


Ameryka echo. [volume] (Toledo, Ohio) 1902-1971, November 12, 1904, Image 1

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045274/1904-11-12/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

»AMERYKA-ECHO
Asiłiryk* 1888, Echo 1SH.
Połączone 1904.
WYCHODZI W KAŻDĄ SOBOTĘ.
Prenanaerata wynosi $2.00 rocznie s góry.
Do Europy $3.00.
A. JL PARYSKI, WYDAWCA I REDAKTOR
1142- 1tS6 Nebraska Ave., Toledo, Okie.
Tsleton No. 8448.
Kto płaci preaniaeratq za rok z góry otrzy
muje w premii książek lub obrazów nasze
go wydawnictwa wartości jednego dolara.
Woju* Rosyjsko-japońska
Oblężenie Forta Artura.
Japończycy podkopali się tunelami
pod niektóre fortece rosyjskie i wysadzili
je w powietrze. W ten sposób przełamany
został łańcuch wewnętrznych fortyfikacyj i
obrońcy muszą się teraz ukrywać w for
tach podziemnych. Żołnierze rosyjscy,
którzy zostali zabrani do niewoli przez
Japończyków, opowiedzieli, że komendant
fortecy oiągle utrzymuje żołnierzy wtem
miemaniu, że Japończycy każdego zabra
nego do niewoli mordują w barbarzyński
sposób. Wobec tego gen. Nogi, który prowa
dzi oblężenie,wydał proklamacyę do wojaka
rosyjskiego, w której oświadcza, że każdy
żołnierz który się odda w jego ręce, będzie po
ludzku traktowany. Z proklamacyą tą wysła
li) do fortecy ty chRosyan, którzy się poprze
dnio dostali do niewoli. Wielu żołnierzy ro
syjskich po tej proklamaoyi chętnie ucieka
do Japończyków, o ile mogą się wydostać
z pod czujności straży rosyjskiej. Z zacho
wania się Japończyków widać, że nie spie
szą się z zabraniem fortecy, albowiem
we wszelki możliwy sposób oszczędzają
życie ludzkie. Zdaniem korespondentów
Japończycy są w etanie zabrać ostatnie for
ty rosyjskie kiedy tylko zechcą.
Z Pola Walki.
Pod Mukdenem nie zaazło nic ważnego
w bieżącym tygodniu. Jeden z poruczników
rosyjskich podezedł w nocy pod oddział
wojsk japońskich z telefonem i dał znać
•wojej bateryi o położeniu wojsk nieprzyja
cielskich. Rzucono tam kilka pocisków i
zabito 22 Japończyków. Japończycy nastę
pnie zaatakowali Rosy an, wypędzili ich z
pogórka i odebrali dwie armaty. Chiński
naczelnik miasta Mukdenu zgłaszał się kil
ka razy do obozu japońskiego pod różnymi
pozorami. Japończycy przekonali się, że
szpiegował ten dygnitarz dla armii rosyj
skiej, więc rozstrzelali go jako szpiega.
Obie armie okopują się mocno nad rzeką
Szake, jakby zamierzały w tem miejscu
przezimować. W Petersburgu są tego zda
nia, że przed wiosną nie będzie już wiel
kiej bitwy.
GENERAŁ OSKAR GRIPPENBERG.
Mianowany dowódcą nowo tworzonej drugiej
armii mandżurskiej, obecny dowódca wojska okre
Su wojskowego wileńskiego, generał-adjutant
skar Ferdynand syn Kazimierza Grippenberg,
urodził eie dnia 1 stycznia 1838 r.—Po ukończeniu
szkoły wojskowej rozpoczął w r. 1855 służbę woj
skową jako chorąży. W r. 1867 był już dowódcą
turkestańskiego batalionu strzelców lejb gwar
dyi, na którego czele trał czynny udział w kam
panii
rosyjsko-tureckiej.
W dniu 2 października
tegoż roku powierzono mu moskiewski pułk lejb
gwardyl i na czele tegu pułku brał on dalej udział
w
wojnie, aa co otrzymał order św. Włodzimierza
3 klasy z mleczami i awans na generał majora,
i przeznaczeniem do świty carskiej.—Od r. 1888
4o 1889 dowodził lszą brygadą lej dywizyi piecho
ty gwardyi, od r. 1889 do 1897 był naczelnikiem
brygady Btrzelców gwardyi. Od r. 1897 do 1898 do
wodził lszą dywizyą piechoty gwardyi. W r. 1898
toalanowany został członkiem Aleksandrowskiego
/Komitetu opieki nad rannymi, a 3 maja 1900
r. do
wódcą 6 korpusu armii w tymże r. ku awansowa
ay został na generała piechoty.—W r. 1901 miano
wany był pomocnikiem dowódcy wojska okręgu
wojskowego wileńskiego, a w listopadzie roku
1902, po śmierci Aleksandra Hurczyna, dowódcą
wojska tegoż okręga—Podczas powstania w Pol
soe w r. 1863 Grippenberg odznaczył się dzikością.
—Komisya międzynarodowa do rozstrzy
gnięcia sprawy rozboju morskiego, dokona
nego przez rosyjską flotę bałtycką, ma się
składać z jednego Amerykanina, jednego
Anglika,jednego Rosyanina i jednego Fran
cuza, a oi czterej wybiorą sobie piątego bez
względu na narodowość. Posiedzenia ko
misyi mają się odbywać w Paryżu. Komi^
•ya zbada szczegółowo przyczyny zajścia i
zadecyduje, kto jest winien, oraz oznaczy,
kto ma zapłacić odszkodowanie pokrzy
wdzonym osobom, a także koszta zwołania
komisji, śledztwa i posiedzeń.
—Bosya na gwałt nkłada dubeltowy tor
kolei syberyjskiej, aby byó w stanie prze
wieźć dość wojska dla pokonania Japończy
ków. Japończycy teinie próżnują, lecz bu
dnją pospiesznie więoej okrętów do prze
wożenia wojska.
—Rosyanie używają następującego pod
stęp*: W nocy wysyłają na ochotnika pod-
fiok XVII. No. 46. Toledo, Ohio, dnia 12 Listopada, 1904

PAR Y
dług własnego
jeszcze nie
ny za cały
1905
zetę zupełnie darmo.
1905
$1.0'',
Kto przyśle 50 centów będzie pokwitowany za 'Amerykę-Echo" na 3 miesiące
bez premii.
Kto przyśle $1.00 będzie pokwitowany za "Amerykę-Echo" na 0 miesięcy i w
prezencie dostanie za
50C.,
książek lub
Kto przyśle $1.50 będzie pokwitowany za "Amerykę-Echo" na rok bez premii.
Kto
jest prenumeratorem, a teraz przyśle $
a zamiast pozostałej sumy
gazetę na rok i Trylogię Sienkiewicza płaci tylko
kto chce, żebyśmy przesyłkę opłacili, niech dołoży
ta ta dobra jest tylko do
31
oficera, zaopatrzonego w telefon, pod po
zyoyę Japończyków. Skoro ochotnik zba
da, gdzie przebywają Japończycy, telefo
nuje do swoich i oi z armat strzelają do
nieprzyjaoiół.
—Władze rosyjskie we Władywostoku
wysyłają z miasta Chińczyków, aby się
nie stali ciężarem w razie oblężenia miasta
przez Japończyków. Na okręcie norweg
skim "Tunguz" w bieżącym tygodniu wy
słano do Ohin 700 osób.
—Dnia 1 listopada Japo ńozycy zatopi
li dwa okręty, a dnia 2 listopada jeden
pod Portem Artura. Okręty te kupcy an
gielscy sprzedali Rosyi dla przewożenia
żywności i amunioyi do oblężonej fortecy.
Od czasn do czasu jednak niektóre okręty
przedostają się z żywnością do Portn Artu
ra, szczególnie podczas mgły.
—Bosya stara się n sułtana tureckiego e
pozwolenie przepuszczenia floty czarno
morskiej przez Dardanele. ISułtan dałby
pozwolenie chętnie, ale obawia się prote
stu ze strony Anglii. Podług traktatów
międzynarodowych Rojya nie moie prze
jeżdżać okrętami wojennymi przez Dar
danele.
PISMO TYGODNIOWE DLA POLAKÓW NA OBCZYŹNIE
po to co Wani się podoba. Każdy kto płaci za ''Amerykę-Echo" może przez czas trwania tej oferty
do nabożeństwa będą sprzedawane tak samo za pół ceny wszj^tkim prenumeratorom.
obrazów które może sobie wybrać po­
upodobania z naszego katalogu. Przesyłkę sami opłacamy.
1.50,
rok i od tej pory do końoa bieżącego roku będzie dostawał ga­
Kto przyśle $2.00 będzie pokwitowany za "Amerykę-Echo" na rok i w prezencie
dostanie książek lub obrazów za $1,00, Książki lub obrazy można wybrać z na
szego katalogu podług własnego upodobania. Przesyłkę sami opłacamy. Kto
jeszcze nie jest prenumeratorem, a teraz prześle $2.00, będzie pokwitowany na
cały
rok i od tej pory do końca bieżącego roku będzie dostawał gazetę
darmo Premium wysyłamy każdemu zaraz po otrzymaniu pieniędzy. KtO Wy
bierz e książek za Więcej liit $1.00, ten za nadwyżkę płaoi tylko połowę ceny,
np.: Kto wybierze Trylogię Sienkiewicza za
$2.50,
*1.50,
płaci nam tylko
Ameryka-Echo na rok i Ogniem i Mieczem (4 tomy) razem z przesyłką
Ameryka-Echo na rok i Pan Wołodyjowski (2tomy) razem z przesyłką
Ameryka-Echo na rok i Przeklęta (3 tomy) razem z przesyłką
Ameryka-Echo na rok i Tajemnice Dworu Carskiego (3 tomy) razem
z przesyłką
Ameryka-Echo na rok i Potop, przez Q. Sienkiewicza (6 tomów) razem
z z e s y k
Ameryka-Echo na Tok i Historya Narodu Polskiego przez Gorzyckie
go, razem z przesyłką ....... 2.00
Ameryka-Echo na rok i Quo Yadis przez Henryka Sienkiewicza (3 tomy)
razem z przesyłką
Ameryka-Echo na rok i Mary a Regina (4 tomy) razem z przesyłką
będzie pokwitowa­
to na premium odciąga
75
centów, więc razem za
$2.75.
Przesyłki nie opłacamy
25e.,
czyli razem
13.00.
grudnia. Później cena będzie podwyższona. Na
tej samej podstawie gazeta B8 rok I Biblia razem z przesyłką będzie kosztować
tylko $2.75.
Anierjka-Echo na rok i Żywoty Świętych $4.00, razem z przesyłką
Ameryka-Echo na rok i Żywot Pana Jezu su $3.00, razem z przesyłką
Ameryka-Echo na rok i Wykład Lekcyj i Ewangel»j $2.50, razem
z z e s y k
Ameryka-Echo na rok i Metoda Ollendorffa do nauki języka angiel
s k i e o $ 2 5 0 a z e z z e s y k
Ameryka-Echo na rok i Nauka Wiary i Obyczajów Kościoła Katoli
k i e o $ 4 0 0 a z e z z e s y k
Ameryka-Echo na rok i Tysiąc Nocy i Jodna $2.50, razem z przesyłką
Ameryka-Echo na rok i Słownik Angielsko-Polski i Polsko-Angiel
s k i a z e z z e s y k
Ameryka-Echo na rok i Don Kiszot Z Manszy razem z przesyłką
Ameryka-Echo na rok i Krzyżycy przez Henryka Sienkiewicza (4 tomy)
razem z przesyłką
Ameryka-Echo na rok i Margrabianka Mary a (3
r.
ZA POŁ CENY!
Potrzebuję $25,000 na zakupno nowych maszyn, przy pomocy których będę mrtgł gazetę i książki wydawać o wiele taniej niż do tej pory.
Aby tę sumę zebrać postanowiłem przez krótki czas sprzedawać książki za pół ceny i wydawać większe premia do gazety.
Oferta ła bądzie ważna tylko do 31 Grudnia 1904 r. Później ceny będą podwyższone.
Nie zwlekajcie na ostatni czas, bo niektóre książki mogą być wyczerpane. Przeczytajcie z uwagą wszystkie poniższe oferty i zaraz napiszcie
1
Ofer­
$4 50
3.25
2.75
2.75
4.50
2.75
2.00
2.00
2.00
2 00
2.00
2.00
2.00
tomy) razem z przesyłką
2.00
2.25
2.00
2.00
GEN. ŻYŁINSKIJ.
Naczelnik sztabu wielkorządcy Alekslejewa,
który nie chciał gen. Kuropatkinowi posłać zapa
sowego wojska z Charblna oraz z Władywo-tokn
do Liaojangu, przez co przyczynił się do klęski
wojsk rosyjskich. Do Mukdenu posłane było
wszystko wojsko i gen. Kuropatkln miał stano­
dostanie książek
Kto przyśle $5.00
Wybierzcie z naszego katalogu to co Wam się najlepiej podoba i przyślijcie zamówienie razem z pieniędzmi.
A. A. Paryski, Box 623, Toledo, Ohio.
będzie
dostanie
książek lub
Kto przyśle $0.00
dostanie książek za
zem przyshu $10.00.
kupować książki i obrazy ZA POŁ CENY.
Kto przyśle $3.00 będzie pokwitowany za "Amerykę-Echo" na rok i może wy
brać sobie książek lub obrazów za $2.50, Kto ohce, żebyśmy my opłaoili prze
syłkę, nieeli dołoży 250.
Kto przyśle $4.00
będz
Najpierw przeczytaj książki, a potem iflożesz je sprzedać z dobry in zarobkiem.
Jeżeli jesteś kupcem, to książki możesz sprzedać lub rozdać swoim kl entom.
Jeżeli jesteś robotnikiem, to możesz książki sprzedać swoim towarzyszom w fa
bryce lub sąsiadom. Jeżeli zaś sam nie chcesz sprzedawać, to zachęć do tego swojo
dzieci. Zarobią sobie na ubranie i nauczą się śmiałości do ludzi, co więcej warte niż
zyiak pieniężny.
Przyślij nam $10.00, to dostaniesz gazetę na rok i książek za $15.00. My opłaoi
my przesyłkę. Po przeczytaniu książek sprzedasz je znajomym, więc będziesz miał
gazetę na rok darmo, a nadto $5.00 Zarobku. Jeżeli kto będzie choiał od ciebie
pożyozaó gazetę do czytania, to żądaj od niego 50. za każdy numer.
Nagrody Za Staranie Się o Nowych
Prenumeratorów.
Kto przyśle jednego nowego prenumeratora może wybrać książek z
za óO centów.
Kto przyśle 2 nowych prenumeratorów doBtanie książek za
u a 3 tt tt U
it li 4. u ił .i
it tt tł 41 ił ii ..
łi .1 łi łł łł łi
it .i
ii

9
wczo większe siły niż Japończycy, a jednak bitwę
przegrał.
W roku 1905 w "Ameryce-Echu"
drukować będziemy:
Wybór Pism Maryi Konopnickiej. Z por
tretem autorki.
Kopalnie Króla Salomona, przez Ridde
ra Ilaggarda. Tłomaczenie z angielskie
go, z pięknymi obrazkami.
Bitwa pod Raszynem. Powieść history
czna, przez W. Przyborowsjriego. Z li
cznymi pięknymi obrazkami.
Robinson Szwajcarski. Nadzwyczaj cie
kawe opowiadanie, przez. J. Stanl'a. Tło
maczenie J. Chęcińskiego. Z licznymi
obrazkami.
Huragan. Powieść historyczna w sześciu
tomach, z ozasów wojen Napoleońskich, w
których wojska polskie najdzielniej się
odznaczyły. Przez Wacława Gąsioro
wskiego.
Księgi Narodu Polskiego. Przez Adama
Miokiewicza.
AMERYKA-ECHO
btabllihed:
Amrrjkit
ie pokwitowany za "Amerykę-Echo" na rok i w prezencie
za $5.00. Na koszta przesyłki trzeba dołożyć 500.
pokwitowany za "Amerykę-Echo" na rok i w prezenoie
obrazów za $7,00. Na koszta przesyłki trzeba dołożyć 60#.
Kto przyśle $6.00 będzie pokwitowany za "Amerykę-Echo" na rok i w prezencie
dostanie książek
lub obrazów
za
'i ł«
ti .i U
Oprócz książek będziemy rozdawać następujące nagrody za staranie się o no
wych prenumeratorów:
Kto się wystara O 25 nowyoh prenumeratorów i nadeśle nam pieniądze od nich
skolektowane, dostanie piękny zegarek pozłacany Z Obu Stron, który w handlu kosztu
je od $25 do $30. Zegarek ten jest gwarantowany przez fabrykę na 20 lat. Pamię
tajcie, że, oprócz tej specyalnej nagrody, każdy nowy prenumerator otrzyma prezent,
jaki sobie sam wybierze.
Ktoby nie mógł wystarać się o 25 prenumeratorów, ale wystarał się o więoej
niż lOciu, zegarek jednak może dostać za dopłatą. Stosownie do liczby prenumera
torów oznaczymy, jaką sumę należy dopłacić do zegarka.
Na kopercie zegarka wewnątrz wyryte będą następujące wyrazy: Imię nazwl*
sko. W nagrodę za rozpowszechnianie Amerykl-Echa 1905 r.
Zegarek taki będzie więc pamiątką stałą i pożyteczną. Jakżeż przyjemnie bę
dzie następnie dzieciom, które taki zegarek dostaną w spuściżnie po swoich rodzi
oach! Zegarek taki będzie zawsze dowodem, że staraliście się o oświatę ludu pol
skiego w Ameryce będzie to także dla dzieci wskazówką, jak mają swoich rodziców
naśladować.
1888, Echo 1886.
Książki
$9,00. Na koszta przesyłki trzeba dołożyć 700.
Kto przyśle $7.00 będzie pokwitowany za "Amerykę-Echo" na rok i w prezencie
dostanie książek za $11 00. Na koszta przesyłki dopłaca się 800.
Kto przyśle $8.00
będzie
dostanie ks ążek
pokwitowany za "Amerykę-Echo" na rok i w prezencie
za $13.00. Na koszta przesyłki dopłaca się 900.
będzie
pokwitowany za "Amerykę-Echo"
na
$15.00. Na koszta przesyłki należy dołożyć $1.00, czyli ra­
Kto przyśle $20.00 litb więcej będzie pokwitowany za "Amerykę-Eoh«" na rok
i dostanie książek za $40.00, u koszta przesyłki my sami opłaoimy.
Co Zrobić z Książkami?
rok i w prezenoie
naszego katalogu
$1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
5.00
się O
Wojsko Polskie. Historya wojsk polskich
i wzory umundurowania. Piękne albumo
we ilustracye.
Cena powyższych dzieł w księgarniach
europejskioh wynosi obecnie przeszło $12.
Pomyślcie więo, jak tanio dostaniecie te dzie
ła u nas—razem z wielką gazetą na rok za
$2 00.
Oprócz powyższych dzieł będziemy dru
kować w dalszym ciągu Dzieła Ks. Kano
nika Krzysztofa Schmidta, które razem
będą stanowić 12 tomów. Nadto zamieszczać
będziemy wiele krótkich opowiadań, humo
resek i rozpraw naukowyoh.
"Ameryka-Eoho" jest największą gazetą
polską na obczyźnie i podaje więcej wiado
mości, niż którekolwiek inne pismo. Kto
ohce wiedzieć prawdę o tem co się w świecie
dzieje, bez ."Ameryki-Echa" obejść się nie
może. Podczas gdy inne pisma mają na celu
namawianie ludu do różnych towarzystw
lub partyj politycznyob, "Ameryka-Eoho"
ma na celu jedynie donoszenie prawdy o
wszystkich rzeczach Polaków obohodząoyoh.
Nic nie zatajamy, ani nic nie fałszujemy.

Combined 1904.
PUBLISHED KVBKY SATURDAY.
Subscription irict» JM.oO ]Hxr year in advance.
In foreijip* countries $3.00.
A. A. PARYSKI, PUBLISHER AND EDITOR
1142 1156 Nebraska Ave., Toledo, Ohio.
Tklkphonk No. 3448.
Entered iwond claae matter May 2, IWH,
at ttoe ioetof!\ce at Toledo. Ohio, under tlie
art of Congress of March 8,1879.
Vol. XVII. Nov. 12, 1904.

xml | txt