OCR Interpretation


Ameryka echo. [volume] (Toledo, Ohio) 1902-1971, February 24, 1906, DODATEK, Image 15

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045274/1906-02-24/ed-1/seq-15/

What is OCR?


Thumbnail for

nia 24 Lutego 1906
dośó Duszy No. 480, skórka cielęca sztywna 1,40
Radość Duszy No. 484, skórka oiel. sztywna 1„75
Radość Duszy No, 488, niemiecka skórka cie
lęca, sztywna 2.00
ANIOŁ STRÓŻ (Duży)
ŁU6r ModlOw 1 pieśni dla katolików wszystkich etanów, aftodatktam
Menspcrów, Psalmów, Drogi Kizy?ow«j, GoraUck
2all lnajoiywańszyct pieśni.
640 stronio, 5x8 cali
Aniół Stróż (Duży) No. 277, półskór. 65
Aaiół Stróż (Duży) No. 179, półskórek z klamrą
i okuo. 75
Aaiół Stróż (Duży) No. 416, safian franouski,
giętka 1.00
Aaiół Stróż (Duży) No. 416, safian franouski
wyśoieł. giętka 1.85
Aniół Stróż (Duży) No. 410, skórka eielęoa, wy
śoiełana, giętka. 1.60
Aniół Stróż (Duży) No. 480, skórka oielęoa szty
wna 1.75
Aniół Stróż (Duży) No. 14A, biała celuloidowa
aprawa, z klamrą, okuoiem i medalikami 1.25
WIANEK
ka cacl Najlw. Maryi Panry z różny-h naboZtaatw uwity
64Q stronio, 5x£j oali
Wianek Nó.~OT, półskórek. 65
Wianek No. 279, półskórek z klamrą i okuoiem 75
Wianek No. 415, safian franouski, giętka 1.00
Wianek No. 416, safian franouski, wyściełana 1,85
Wianek No 410, skórka cielęca, wyściełana, giętka 1,60
ianek No. 431, niemiecka skórka cielęca wy
ściełana, giętka. 2,50
Wianek No. 460, safian franouski z krzyżykiem
i z okuoiem 1.80
Wianek No, 463, marmurowa skórka oielęoa, 2,25
Wianek No. 46f, niemiecka skórka oielęoa z
krzyżyk, i z okuciem 3.25
Wianek No, 480, skórka oiel. sztywna 1.75
Wianek No, 484, skórka oiel, sztywna 2,10
Wianek No. 488, niemiecka skórka oielęoa szty
wna 2.75
PANIE, WYSŁUCHAJ MODLITWĘ MOJA
Kał^k* do modlenia dla Chr&eScian-Katolików. Wydanie dla Stanów ZJ
dnoczonycii w Ameryce
320 stronio, 4x3 cale
Panie Wysłuchaj No. 277, półskórek. 50
Panie Wysłuchaj No. 279, półskórek z klamrą i
okuciem 60
Panie Wysłuchaj No. 415, safian fraouski, giętka 65
Panie Wysłuchaj No. 416, safian franouski,
wyśoiełana giętka .85
DZIENNIK
alk* KtAtkl Spoaób Nabożeństwa Codziennego. Z Dodatkiem Pletol. (Daiy
druk).
640 stronio, 5|x3£ oali
Dziennik No. 277, półskórek 65
Dziennik No. 279, półskórek z klamrą i okuoiem 75
JDziennik No. 415, safian francuski, giętka 1,00
Dziennik No. 416, safian franouski, wyśoiełana,
giętka 1.35
WIANEK WIELKI,
esy 11 Wlaaek ku rxcl Najświętszej Panny Maryl, a różnych nabofteństw
nwitv. Wydanie powiększone, z dodatKlem 'Nipszpornych
"i s' Psalmów Gorzkich Żtli.i Pieś i Nshojnych na caty
rok. Z upoważnieniem wysokiego ku..
aknplego generalnego konsystorsawe
Wrocławiu.
823 i 16 stronio, 6x4 oali
Wianek Wielki No. 277, półskórek lf00
Wianek Wielki No. 279, półskórek z klamrą i
okuoiem 1,20
WIANUSZEK
MabotoftatwaKatolickiego,nwlty wzniosłych modtttw«oraa pMsi aaboft
ycb ka wiQkeaej
cz'1 K»Vt v» ii
k kaleka do nabożeństwa).
19'2
T'anny. (Najmniejsea
stronice, 3x2j oali
Wianuazek No. 415, Safian franouski ,65
Wianusrek No. 416, Safian franouski wyśoiełana .85
Wianuszek No. 4 JO, Perska skórka cielęoa $1.10
Wianuszek No. 431, Niemieo. skórka oielęoa $1.50
Wianuszek No. 440, Skórka oiel. na podobę mar
muru 11.25
ZBIOREK
Modlitw dla rśłonkftw Apostolstwa Seroa ecus
owego.
541 stronio, 5|x3 oali
Zriorek No. 270, płótno, .75
Zbioek No. 401, skórka ameryk. $1.50
PAŃSTWO PIMPEL
na wakacye.
Hlstoryetna hlatorya
reeezywistych przipadków,
la napisał PnyfasleL
humorystycznymi obrazkami.)
Kto się ohoe dobrze uśmiać lab towarzystwo
rozweselić, nieob sobie kupi tę książeczką,
a nigdy tego nie pożałuje.
Ona tylko 20 f«mMw
attn rt«M w leeat. aurkaeh poasttwjraa.
A A A Y S K I
Baz 633 Toledo* Ohio.
4t.n
S.' JK{
o
DRORA DO NIEBA
Kaletka do Nabożeństwa ułożona wedłng seląakl ks. Marcina Dunin*,
arcybiskupa gnieźnieńskiego, przpz ks. W, Szczepaniaka.
256 stronio, 4'x3 oali
Droga do Nieba No. 415, Safian franouski, giętkie .65
Droga do Nieba No. 416, Safian franouski, wy
śoiełane -85
Djroga do Nieba No. 410, francuska skórka oie
lęoa, wyściełane $1.10
DUNINA
Kalq£ka do Nabożeństwa dla wszystkich katolików, nłotosa a polecenia
najprzew arrybiak. tanina. Na'.owo z rozVaau najprzew.
arcyb. Florya'ia HtsMowsŁieg'' nw-e'r*ana 1 wzupeł
niona. Na. ł. Lange vtoelAlnl» dla kobiet i
mą (zyzn. Wyd. cewarta.
788 stronio, 7x5 oali
Dunina No. 277, półskórek $1.60
Dunina No. 279, półskórek z okuo. i klamrą $2.00
Dunina No. 415, Safian $2.50
B0G Z TOBĄ
Ksi^becaka do Ńabożońetwa dla Eatolik6w. W yd. Miarki.
192 stronice 34x2£ eali
Bóg z Tobą No. 2, półpłótno 13
Bóg z Tobą No. 1, półskórek .20
Bóg z Tobą No. 6, Angielskie płótno .25
Bóg z Tobą No. Iw, biały półskórek .20
Bóg z Tobą No. 6w, biaia imitaoya foki (seal) .25
RAJ DUSZY
Wjrbte najłepseego nabożeństwa dla Mała podtngowata k»kł*e
czka.
192 stronice, 4|x2| oali
Raj Duscy No. 5ar, Jedwab, brzegi ozerwone .20
Haj Duszy No. 9r, półskórek (imitaoya seal) .80
Raj Duszy No. 14ar, skórka (seal) .40
Raj Duszy No. 13, safian brzegi złoo. .50
Raj Duszy No 15, skórka oielęoa .60
Ra^ Duszy No. 16, skórka oielęoa 1.00
Raj Duszy No. 18, skórka oielęoa 1.40
WYBOREK
czyli Krfttki Sporób Kabotyństwa Codx?eniego dla Beymikr -Katolików. Z
dodatkiem pleśni. Wyda ii*
i4to
Komunii św."
AMERYKA-ECHO
Okładki Książek do Nabożeństwa.
3-177 6-179
o. Jalkowa kiego.
288 stronioe, 4|x8 oałe
VPyborek No. 6, płótno
Wy borek No. 3s, półsafian
W\borek No. 6s, półsafian z okueiem i klamrą
Wy borek No. 13, safian
Wy bo rek No. 1?, skórka oielęoa
Wyborek No. 81, safian
Wyborek No. 80, skórka cielęoa
Wyborek No. 49, skórka ciel. z krzyżykiem i mo
dlitwą odpustową
Wyborek No. 45w, celuloid z okuo., klamrą i me
dalik. na łańcuszkach
Wyborek No. 9 'c, celuloid z napisem: "Pamiątka
Wyborek No. 93, celuloid z ręoznerai ozdobami
CHWAŁA BOGU
M6r Najlapaaego Nabożeństwa i Pieftnl KcAciAłayołi.
256 stronio, 3|x2^ oali
Chwała Bogu No. 6, płótno 25
Chwała Hogu No. 6s. półsafian, z okuciem a klamrą .50
Chwała Bogu No. 13, safian 50
Chwała Bogu No. 15, skórka oielęoa .60
Chwała Bogu No. 31, safian .70
Chwała Bogu No. 30, skórka oielęoa .80
Chwała Bogu No. 49, skórka cielęoa, a krzyż, i
mo4l. odpust, wewnątrz 1.40
Chwała Bogu No. 43, skórka oielęoa i perłami i
klamrą 1^80
Chwała Bogu No. 88o, oelul. z klamrą .60
Chwała Bogu No. 45w, celuloid z okueiem, klam
rą i medalikami na łańcuszkach .80
Chwała Bogu No. 90c, oeluloid z napUem: "Pa
miątka Korc-unii św. 1.00
Chwała Bogu No. 93, oeluloid z zęoznemi oadobami 2.00
SKARB DUSZY
Zbite najtopasego nabotetatwa 1 pleinl k-^cł^inyck. KaUatem Miar
U.
352 stronioe, 4^x3 oale
Skarb Duszy No. 6, płótno .85
Skarb Duszy No. 6s, półsafian s okno. i klamrą .60
Skarb Duszy No. 13, safian .60
Skarb Duszy No. 15, skórka cielęca .80
Skarb Duszy No. 31, eafian ,90
Skarb Duszy No. 30, skórka oielęoa 1.00
Skarb Duszy No. 49 skórka cielęca, z krzyżykiem
i modlitwą odpus^wą wewnątrz 1.60
Skarb Duszy No. 43, skórka cielęca z perłami i
klamrą 2.00
Skarb Duszy No. 88o, oeluloid z klam. .80
Skarb Duszy No. 45w. celuloid z okueiem, klamtą
i medalikami na łańcuszkach 1.00
Skarb Duszy No. UOo, celuloid z napisem: "Pa- I
miqtka Komunii św.M 1.10
Skarb Duszy No. 93, oeluloid z ręeznemi ozdobami 2.40
Anioł Stróż No,
Anioł Stróż No
Anioł Stróż No
.25
.8*
.50
.50
.60
.70
.80
1.60
.»0
1,70
2.00
Wyd. Miarki.
Wato MkMteiaty

PERŁY NAB0ZEN8TWA
Modlitwy Iw. Alfonsa, wyjęte z apTolownneJ przeu swl«rsr.hnoM duchow
na "Kflążki do Nabo?.eńłtw" na N V. H. Nieustającej
Pomocy." Z Dodii-kltnu Modli'" w^'nyh okolica
nolclach £y la i Pl^i l. "ak*. .lalkuwrkiego.
430 stronio, 4*x3 cala
Perły Nabożeństwa No. 3a, półsafian
Perły Nabożeństwa No. 6s, półsafian z okuoiem i
klamrą
Perły Nabożeństwa No. 13, safian
Perły Nabożeństwa No. 15, skórka oiel.
Perły Nabożeństwa No. 31, safian
Perły Nabożeństwa No. 30,
Bkór.
oiel.
Perły Nabożeństwa No. 49, skór. oiel. z krzyży
kiem i modlitwą odpust, wewnątrz
Perły Nabożeństwa No. 45w, celuloid z okuoiem,
klamrą i medalikami
Perły Nabożeństwa No. 92o,oeluloid, z ręoznemi
ozdobami i napisem: "Pamiątka Komu
nii św."
Perły Nabożeństwa No. 93, oeluloid, z ręoznemi
ozdobami
ANIOŁ STRÓŻ CHRZESCIANINA [KATOLIKA
Zbl6r modl&w 1 plednl stnżącv dla dune iboSntch. Z dti»iklam Nieszpo
rów 1 Pleńni Łacińskich Nakładam (fałkowskiego.
Anioł Stróż No, 15, franouska skórka cielęoa 1.10
Anioł Stróż No. 81, safian 1.10
Anioł Stróż No. 30, skórka oielęoa 1.80
Anioł Stróż No. 49, skórka oielęea, z krzyżykiem
i modlitwą odpustową wewnątrz 1.80
Anioł Stróż No. 45w, oeluloid z okaa. klamrą,
i medalikami 1.20
Anioł Stróż No. 45s, oeluloid, z okue, klamrą,
medalikami i aniołkiem 1.50
WIANEK
ka cscl Ną}iwtatea«) Maryl Panny a lfttayrfe. ftataftrttotw iwlty.Wjrda
al« O. alko nagiego, wań-aych Plalnl.
605 i 108 stronio, 5jx4 eale
Wianek M. No. 8s, półsafian
Wianek M. No. 6s, półsafian, z okue. i klamrą
^Wianek M. No. 45w, oeluloid z okna. klamrą i
medalikami
DUNINA
Kaletka do Nabożeństwa dla wscystklch KatottkOw, oloaona a polecenia
najpraew. arcybiok. Dunina. Na nowo z ro-ikasn najprzew.
arcyb. Flory
a na table «"»kif«o pr^lłzana
GŁOS SERCA
SMOr Modttw 1P .A ii dla daaz poi Siyeh. OvSy drak.
500 stronio, 5x3^ oali
Głoe Seroa No. 35, półsafian .60
Głos Seroa No. 6s, półsafian, z klamrą i okuoiem .80
WYBÓR I ŚPIEWNIK
Wybóc Majoaobliwflzrrh nabożeństw 1 plenni na dwko woa pociechy i po
Cytok ludzlpebs£n' rh, z r6«nych lieHtr r*brany. Nakt. O.
JalkOA'akie^o. Wielki druk.
316 i 232 stronice, 6|x4£ oali
Wybór i Śpiewnik No. 3s, półsafian 1.00
Wybór i Śpiewnik No. 6s, półsafian, z klamrą i
okuoiem 1.40
HARYA WZOR CHRZE ŚCIAN
DZIEWICY
SKJEJ
Kaleka do modlitwy ''raz przestrogi i nauVl dla dnntomaąt, preeak
Btugracayńtłkl^go. Nakł Miarki
448 stronio, 4^x3 oale
.60
.80
.80
1.00
1.00
1.20
1.80
1.20
2.00
2.60
624 stronioe, 5x8 oali
3s, półsafian .60
6s, półsafian z okue. i klamrą .80
13, safian franouski .90
.90
1.20
2.00
obu
peł­
niona. Nakład Lange, wlrtiieinle dla kobiet 1
n^/cayzn.
840 stronic, 7x5 eali
Dunina Ne. 8s, półsafian 1.60
Dunina No. 6a, półsafian z okuoiem i kłamcą 2.00
W KRZYŻU ZBAWIENIE
Kaiąikado nabożeństwa dla ka'cltkflw 'apl»Hl 1 nKAvl ks. /. A. Łuka*
azklewlcz. Naki. 6. Jblk w-kl-tgo. Dotj Arak.
595 stronio, 4x3\ cali
W Krzyżu Zbawienie No. 3s, półsafian .70
W Krzyżu Zbawienie No. 6s, półsafian z okuoiem
i klamrą *90
krzyżykiem i mo
dlitwą odpustową 1.60
Marya No. 90, celuloid 1*10
ŚWIĘTY ALOJZY
Książka do Modlitwy oras pi 1 n**kl dla
mtodaleAĆów, prae'. ks. 4. Ś^^iwrgyftwki«goLl)'wyd^MiwH,
448 stronic, 4|x3 eale
Święty Alojzy No. 6s, półsafian z okueiem i klam-
Święty Alojzy No. 15, skórka oielęoa .80
Święty Alojzy No. 29, safian 1.00
Święty Alojzy No.' 84, skórka oielęoa
Święty Alojzy No. 49, skórka oieląoa, z
kiem i modi, odpustową
i
73(5 stronio, 5x3» cali
O Naślad. Jezusa Nó. 4, płótno
NOWY BREWI VRZYK TERCYARSKI
Jeana, Marya, Franclsnek. Ukttył O. L, K. Kraków.
1128 stronio, 6x4 oale
Brewian No. 1, płótno 2.40
Brewiarz No. 2, siagryn 3^00
PORADNIK NIEBIESKI
eajrll abMr Modlitw, dla uiytko chrzediian rr.ym«Ko katoli^kicb. róa
nych kslł#.ł*k do nat,»Zł»ń-twft, prze/. zwiKractmoad dneba
wną e/-, tst^lnlKj aalet otiyoli ułożony. Z dodatkiaui
wielu Ultnrilj Nujn/.ywańs/.yob (Mętni
742 stronio, 5x3j cali.
Wianek, półskórek, brzegi ozerwone, złote wyoiski .50
BÓG Z TOBĄ
•»ior NatłOSeńirtwa Katolickiego zawleralqcy w sobie NabOMSttwo pray
Masy,
A w., do Spowiedzi 1 Komunii Św., do Najlw. M. P., do
świętych Pański* h, Modlitwy na ^l^wnieja«e aro
czystoftcl roczno, Dro^tj Kr/.vt w»v, oraa Ple
inl Koftrlelne. (Dla młodzieży).
224 stronioe, 3jx2| oali
cióg s Tobą No. 203, półskórek 15
Bóg z Tobą No. 205, półskórek 20
Sóg z Tobą No. 204v półskórek z obrazkiem 20
tfóg z Tobą No. 206, 25
8óg z Tobą No. 208, płótno z krzyżykiem 25
Sóg z Tobą No. 211, jedwab 80
Bóg z Tobą No. 213, półskórek z wyciskiem 25
KANNA DUCHOWNA
ano NaboanSatwo Katolicki* dla Młndzieey Szkolnej. UłOBył ks J. &ro4
nlński.
184 stronio, 3£x2£ oali
Manna Duchowna No. 203, półskórek 15
Ylanna Duchowna No. 204, półnkórek z obrazkiem. 20
Yfauaa Duchowna No. 206, płótno 25
ANIÓŁ STRÓŻ
lalttka do aabocaSatwa dla młodzieży katolickie], pruaa ka i
nlńeklego,
280 stronio, 4x8 eals
iniół Stróż No. 203, półskórek
jiniół Stróż No. 204, półskórek
iniół Stróż No. 205, półskórek z wyoiskaml
jLniół Stróż No. 206, płótno
iniół Stróż No. 208, płótno krzyż.
Iniół Stróż No. 211, płótno I. H. S.
iniół Stróż No. 213, półskórek z wyciskiem
iniół Stróż No. 253, biały półskórek
iniół Stróż No. 277,ozarny półskórek
Vniół Stróż No. 279, ozarny półskórek z klamrą
JNTatnt
2 JP* O
i
fi
ir*.
!a
p. 0%
.60
ZŁOTY OŁTARZYK
Kal«aeczka do Nabożeństwa dla Małych Daiatak.
234 stronnio, Ax2\ oali
Zloty Ołtarzyk No. 203, półskórek.
/łoty Ołtarzyk No. 204, półskórek
Słoty Ołtarzyk No. 206, płótno
'iłnty Ołtarzyk No. 253, biały półsh
Zamówienia i pieniądze prosimy
nadsyłać pod aaiesem
A. A. PARYSKI,
Box 623 Toledo, Ohio
Zmiany I Poprawki Adresów
Zmiana lub poprawka adresu otrzymana to redakeyi p&bnim
•tfł w PONIEDZIAŁEK będzie talatwuma dopiero w nastep*
%ym tygodniu, a z bieżącego tygodnia gazeta będzie wy
ulana tui sta
y adres. Kto nie chce utracić numeru, \iech zawiadomi listonosza
Aib pocztę o zmianie swego adrexu. Na tądanie prenumeratora poczto
bezpłatnie zawiadomi wydawnictwo o zmianie adresu. 1'rosimy
eyciąc ponitszy blankiet, wypisaó wyraźnie swój stary i nowy
idresi oddać go listonoszowi, lub v biurze pocztowem, albo
lesłac do nas w kopercie, na którą nalety nakleić markę ta dwa
wity. Motna także napisać na karcie pocztowej) stary $ notn
tdret, Adres do wydawcy jest taki'.
16
1.80
krzyży-
O NAŚLADOWANIU JEZUSA CHRYSTUSA
T*maMM a Kwnpla. w Uomacaenin ka. A. lat«k*tawo.£ Rormrlłaniami
1 Dudatkiem Najpotr/.etni^lSKeii o Na'ot*ri«twa, WedtnK
oryginała przejrzał ks. Dr Galant. Wyd. Miarki.
1.60
§0
a
Nh hi),-
nych. Dla nlewiait. Nakl. Lange. Bardzo
wielki druk.
494 stronice, 7jx0j oali
Poradnik Niebieski, półskórek, brzegi ozerwone,
złote wyoiski .50
0GR0DEK DUCHOWNY
aąwlerajacy Nauki, Modlitwy i Pleftnt, kt6re dla potulnego ludo
cklego sebrał ks Jan Matlw«wski. Nakł. U. Jalk o vakingo.
514 i 94 stronio, 5jx3j oali
Ogródek Duchowny, półskórek brzegi ozerwone,
złote wyciski 50
WIELKI OGRÓD OWOCOWY
sawlerająry Modlitwy Poranne 1 Wieczorne, podczas Ma/.y tw., prsad 1
po Spowiedzi, tlo NnjAw. Sakr^meiitti, jako t4o Najńw. Maryl
l'anny 1 Wszyetki li dwlęlyt p. M-r sjca Marcina Z
Kochem. Osobno dia kobiet 1 iu^śc/.yza. Nakł.
Lan^e.
868 stroriio, 6x4J oali
Wielki Ogród Owooo"Wy, półsk,. brzegi ozerwone,
złote wyoiski 50
WIANEK
ka caci Najiwi^tseej Maryi Panny z rAcnyrh nahofteństw nwity. Main Wy
danie. Nakt U. JaiKowsk^Ko.
katotl
Krot-
25
25
80
85
85
85
80
40
80
85
40
25
85
10
A. A. Paryski, Publisher, Toledo, OM*
Do wycięcia
.State.
JStaH.

Marya No. 6s, półsafian (imitaoya Moroko) z klam
rą i okuoiem ,60
Marya No. 15, skór. ciel. 80
Marya No, 29, safian l[00
Marya No. 49, skórka oiel.
z
Old Address (Stary adres):
New Address (Nowy adres):

xml | txt