OCR Interpretation


Ameryka echo. [volume] (Toledo, Ohio) 1902-1971, February 24, 1906, DODATEK, Image 16

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045274/1906-02-24/ed-1/seq-16/

What is OCR?


Thumbnail for

Uznania od Prenumeratorów
8ZA.NOWNYPA.N1E PARYSKI! Dziękuję
Panu bardzo
Z A
BZANOWNY PANIE PA RYSKI!—Zasyłam 'a
nuBHidfczne p« dzlęk wanla za regultirne nudsy
łanle gazety. Utrzymywbłem już dniu gazet, ale
widzę, ie niema drugltj tak dotrej 1 pouczającej
jak"Ameryka-Echo." W. Sit rant, Chicago, ill.
BZANOWNY PANIE PAHYSKl! -Muszę się
przyznać, ie dotychczas ule spotkatem w Ameryce
gaacty tak cl^ktiwej. pouczającej 1 zawierającej
lak duto wiadomości z całego śwlaia jak"Ameryka
Kobo'». bbranowlce, Schenectady,N. Y.
SZANOWNY PANIE PAH YSKI! Ssrdecz
oe d/.ljkl składam za ot-zymnne preu luui 1 g*
setę Ameryka Echo. Będę się starał »zszerzać
Jak najbord^iej Pafuhle pltmi. gdyż uważam Jo
•a znakomito. A. Gwóźdź, Ramsey,O.
SZANOWNY PANIE PAHYSKl! —Dziękuję
Szanownemu Hanu za tak doakonhłe pljuio. Jukiem
Je«t "Ameryka Echo". Prem um otrzymałe u, 1 j*
rem z niego bardzo zadowolony Życzę szhoowi e
mufKi u tfcnujlł'pt»»ego powodzenia.—J.Zaczyń
ski, Wh.tinbV.lle, Masa,
8Z\NOWNY 1'ANIE PARYSKI!—Składam Pa
tra serdeczne podziękowanie za ksląlkl, htór« do
stałem J*ko premium, 1 za irnzeię '•Amerjkę K
iłho",kiórą regularnie otrzymuję i oztjJę z wiel
ką przyjemnością 1 zajęciem. S. Pietruszka,
McKees Kock-*, Pa.
SZA NO W W Y PANIE PARYPKJI-Pnppleszflm
EtoraękowaćJ-Pt
otiu P»nu »a jrwzeię mer kę-K ho",
piMna sprawiedliwości, prawdy 1 ceka
wycb »ladiiu śoi. Pędę s'ę &tnr*ł rozpowszech
niać ją Jak Ułijwlęc j.-F. Pod Jak.Ambrldge, Pa.
SZ aNOWNY PANIE PAHYSKl! Serdeez
Ole d^l'-.k Jer* przyał «ne książki 1 obrazv. Uire
"Ameryaę E ho bęlę preuumero* ał zawsre,
bo uważam ją za najlrparą ze wtzystkloh gazet
ooliklih w^miryca. —M. Łapiójkl, New Castle,
Warh.
BZANOWNY PANIE PARYSKI! Horno "A
ńerykc-Hi ho"uważai» za n«jleppz»» w St^n- chZje
4«torzon.vch p»n|p»i ale służy żitduej kim «nl
partyi, nie występuje pizerl®' r»-llg 1, 1 ldz»e je
«vnle dr.ig^ prawdv sprawiedliwości. —U.Parzy
.h w kl, ,1 »X 'i vilie, Pa
f*ZAWOWNY l'AMI{ PAHYSKl! P»6«Va
^areta "Ameryka K hu"podo»a ml t-'ę b»rdro. bo
i" j-dyre pitnio pcltkle w Ameryce, które n'el
dal" lęka w rękę z tymi, który ««bo n*ka ch
o»»uklwrtt* 1

NAJNOWSZA i
NAJDOKŁADNIEJSZA MAPA
oal.go
śwl.ta
na Jedne]
•tronie I
Stanów
ZJtdno
ozonyoh
na drugiej
•tronie.
Cena da
wniej $5.00,
teraz tylko
$2.00
pl»ć, ale p'zee wn'e jed p'fm«ui
phzarfUi pr»v»rę 1 8oją'em zawrze po atr nie
tpr wlecliwoitl i słuszności. —P.Janowlcz, I hlla
drlphia, fa.,
Blankiet do zamówień
Wyciąć i przyttae pod adresem-.)
i. A. Paryski, Box 623, ToUdo, Ohio.
Szanmony Panie! Korzystając 2#! ape
palnych of tri na Luty i Marzec 1906
posyłani $ i proszę mnie pohri
tonąć za gaaHą na rok i przyitiai naatąpyją
*e kstą&ki:
Md] adres jest takłi
AMI i namoiskoi
JT#. i ulica:
fi#
•v
lleUr,
u
Kto przyśle #2.00, dostanie mapę odwrotną pocztą. Adres!
«. PARYSKI. BOX 623, TOLEDO,_OHjO-__
Objaśniania do uutpy podane 8^ w języku angielskim
Kto |»rzvAle $3.00 dostanie mapę i będzie pokwitowań}
za "Amerykę-Eclio" na rok.
premium 1 gazeię, z której bardzo
Jestem zad)Wol nv, bo duż) nowońcl z nie b'«j do
wiedziałem.— M. Gródecki, Amsterdam, N. Y.
SZANOWNY PANIK PARYSKI!—Dz'ęknję
Panu sfideoznltj.-ea gazetę,"Amerykę-Eoho," którą
regulmnle otr/ymuję, a którą lubię bardzo, bo du
noal dni wiadomości ze starego kraju.- C.Bzwed,
Bayonne, N. J.
BZANOWNY PANTi: PAKY8KI! Serdecznie
dzie^u P«'i» za koli^U 1 gvetę "Amervka-H
cho,"z której Jestem nadzwyczaj za^owolcmy i za
wsze będtj Jn pienuuicrowaf.— A. OjUilj, ileuora
Out., (Jam.di.
8Z V N O W N Y PA N1E PAK YS KI! -.Testem bar
dzo jwolony z plana "Amervka iJ.lio,'b» je-łt
jrdynem pismem polak'ein w Ameryce, Idą^etn
drogn pr*wdv I sprawiedliwości. —T. Przybysze
wski, Jersey City. N. J.
4tiBNCI I KORESPONDENCI
'*4MERY KI-ECH A."
i»«zjsof alże] wymienieni agenoł 1 core«»«ir
naci mają prawo kolektowad aa gazetę, kslati
•fłoszenla, udzielają wszelklok Informaoy:
-łwtch dotyczących nasaefo wydawolot^»«
Uhlo. Kolektnje w Cleveland. Yinngstowr
Lorain ltd.
JHEWCZYN8K1 Marohe, Ark
łUUYBZ L., 2001 Uamllten #t„ ManHuwoc, Włs
BOSA JAN, 107 W. Ninth St., Duluth, Minn
CHMIELEWSKI JÓZKK, Klehland •»., Worn*.
ster, Masie,
YCZKIłlWICZ W„ 2610 Kiohmond •«., PhlU.
delphla, Pa. Kolektuje w Klindelfll, FrankforC.
Brldgesbarg, Manayunk, Camden, ChA«e
Wilmington, oraz we wschodnich azęńolach eU
oów Pennsylvania, New Jersey, Delawar*
1 Maryland.
DZICZKOWSKI LUDWIK 26 Ubaae avH Wel.
ster, MAM.
'OHTUNA FILIP. Kolektuje w stanaeh Mant.
ohosetts, Connecticut, Maine 1 Rhode Island,
FURTEK FELIKS, 12 Canal St., Chloopee, Maas.
GłOŁEMBIKWSKI MIECZ. 48 Balmont ave.,
Newark, N. J. Kolektuje w Bayonne, 4liiabet.
Bloomfield, Orange, Newark, Passaic, Pert)
Amboy, Jersey City, New York, Brooklyn ltd,
I DZIK J., Box 196, Mt. Pleasant, Pa.
IANCKWICZ DOMINIK. Kolektnje w Wilkes
barre, Plymouth, Edwardsdale, Boranton, Dt
ryea, Nantlcoke ltd.
BNTOCH ADAM, 97 BalleM St., firtdr«pori
Conn. Kolektuje w Bridgeport 1 okolicy.
'EZUIT W., 93 Lowell St., Lawrence, Mass.
KARAKUŁA F„ 18 Oliver Bt., Holyoke, Mass,
KOLIŃSKA AMELIA 2616 Richmond St., Phlla
delphla, Pa,
KONCEWICZ A. P. 7? Endlcott St., Boston
Mass,
LEPKOWSK1 HENRYK, 100 Columbia si. £.
Kolek taj* w Detroit 1 okolloy I w Toledo 1 okolloy,
VIANIECKI JAKOB, 110 8. 17th St., PIMbo»,
Pa Kolektnle w pittaburoru 1 okolloy.
Nl STORoWICZ STEFAN, 152 Nebraska ave.
T» edo, Ohio. Kolektuje w T.ltdo 1 okolicy.
MliCJ^DLIK J., 421 Pine st^ Woonsockek, n. i
NIEMO O WSKI LECH będzie kolektował w Sta
naoh Ohio, Indiana 1 Michigan.
31KM0J0WSK1 LUDWIK, 12a Nebraska a%
Toledo, Ohio, kolektnje w Toledo 1 okolloy.
NOWAK JAN A. Koltktoje w stanie Mlobłfa#
1 South Bend, Ind
MOWAK JÓZEF. Kolektuje w sianaoh Masat
ohnaetts, Connecticut, Vermont I Rhode Island
OLSZEWSKI K., 2 Hicks st^ New Bedford, Maaa,
'AHYBKl MICHAii P., 116 17th St., B, B., MWt
burg, Pa., Jest generalnym agentem na Pltto
burg I okolicę,
PIĘKOŚ LUDWIK, Box 637, Taftvllle, Conn
'IliECKI MICHAfi, aamiesakaly stai^ w
Carmel, Pa., kolektuje w Mt. Carmel, Bhamoklc
Excelsior. Centralis, Shenandoah, Mahanoy Cltj
Hazleton, Freeland, Mlnersvllle, Reading ltd.
iEPETA LUDWIK, 80 Bayles St, Woonsooke*
R. I.
YDZE8KI PIOTR, 110 Hloki st^ Utloa, 9
Kolektuje w całym stanie New Tork.
42SUBTAKIEWICZ W„ Box 12, Bxeter, M.
VINIAH8KI TEODOR, 349 Noble St., Chloaf:
IM Kolektuje w stanach Illinois, Indiana I Wte
oonsln.
VIN1KATYB B. A., 1304 Division St., Krle, Fa
VIBNIOWIECKIF.. 4318. Bond «t.. R«i*tmore.Md
UBM1NBKI J. B„ Bosi I a. Superior, Wu.
Wszy tikis listy do Wjfdawnl
ciwa I Redakcji prosimy adreso
wać jak następuje:
A. A- Parjskl,
Toledo, Ohio, 0. S. I.
(D»nVąmj* uHminietrRcy* micńń się
pn 1112 t!o 115» Xeb'a«ka Łve., co jodnak
jt-at kOyteo^uo
ua
adresie.)
POTRZEBA rl" ?. k
obuz6«, pap aru iiatowsga I InnyoH ar
ty«ul6«. Zarobak lopsfy n»i w fabryca
przv otęik»»j pracy. Zgłosić zaraz
pad adrosotnt
A. A. Paryski. Box €23. Ttlodo, Ohio.
Kto nlo otrzymują gazoty rogularnio,
powinien n«s zama o zawiadomić, po
daj ąo swój dokładny adres. W razie prze
prowadzki a Inne mlM«skaut« pro*lmy za
raz OHd«wład nam stary i nowy adres. Adr»s
zmieniamy zupełnie bezpłatnie n« kaftde
t.adanle.
AMERYKA-ECHO
•RSCZ Z OBŁUDA
NAPRZÓD Z WOLA LUDO
"Ameryka-Echo"
K81Ą2KI POW1ESC10HK I NAI1
KO WE.
Ul AS Hlritoryl Natur
alne'. 190 obraz, na 28 tab 25
iartek Łatka, ozjil '?.k ^yd po śm. zr tastam ,06
Mblla Świętą. Oprawna półskórek |&00
iltwa pod Haszynein 30
.20
30
15
łolesław, czyli dalsze losy Genowefy^
łukiet Pleśni Światowych.
'armela, czyli Oszahtła z Mlłofol
Judowna History a o Jasiu Głuptaslti
Jzarnokslężnlk Hokus Pokus
Czarownica Pary Bana
Jztery Piękne Pleśni. Cena
Jeklamator Polski
)on Klszot z Manszy. Z Uustr. Dore fo
)ruga Wojna Żydowska.
)Qoh Puszczy. Opowiadanie s amer, borów
y a e n o w y o s
Jzleje Amerykańskiej Federacyl Pracy,
Iclwne Koleje Życia.
zlw. P'Kvgody Chłopa Urbana Długonoss
DzlbOl Wdowy
Dwie Marya
filefttryozność. Wykład popularny s r/SQn
Ci^mentarz Polski,
filementarz Polski i Katechizm Rsm, Katol.
i u s a o o s i
Genowefa. Powiastka ludowa .....
}ratulant oraz pleśni Weselne
ilstorya Aminy
HBwrya AD »*«, ClBIIWytll
ilstorya o Aladdynie, Lampie 1 Pierścieniu
ilstorya o All Babie 1 Czterdziestu Złodz.
ilstorya o Cudowne] OdmlanleKslę2.1 Bzewo
ilstorya o Grzegorzu, który 17 lat pokutował
ilstorya o Koniu Zaozarowanym
ilstorya o Miłości Kamaralzam&ni
ilstorya o Rycerskim Owozarku
ilstorya o Rycerzu Złotoskrzydłym
ilstorya o Siedmiu Mędrcach
ilstorya o Trzeoh Jabłkach
ilstorya o Żołnierzu
ilstorya Polski. Przez Dra Kai. Gorsycklego.fl.00
ilstorya Polski, w oprawie jl 50
iumor 1 Satyra, Zaw. pół tysląoa żartów ltd. J5
«'ak Można Dostad Papiery Obywatelskie
rak Robić Wino Tańsae od Piwa
rak Zbudowane Jest Ciało Człowleka.Z ryion,
a n O k św a z y i S o w i z z a
asklnla Beatusa. Wzruszająca powiastka
redenaścle Najciekawszych Bajek.
Toaafata Dolina, ozyll Sąd Ostateczny
iantyozka, ozyll Pastorałki 1 Kolędy.
tiwon Pooiecha, żywot 1 śmierć Klwona
(onstytuoya Stanów Zjednooaonyob Pół, Am.
lopolnle Króla Salomona
Coszyk K w i a w
królewna Morek a, ozyll Hlstorya o Bederse.
Irzysztof Kołu o i odkrycie Ameryki.
Crzyiacv. Powta^ blatoryozna. Cztery tomyJ1.00
K n N a o u o s k i e o 1 5
isląika Punktowania ........
księga Wiadomości Naukowyoh I Poftytecs.
i s z a y Z i e i Z 8 y i n a i
luoharka Polska 1 Amerykańska,
wirnik Polski
ilst 4w Michała Archanioła
tfądroścl Salomona, osy
11 przep. przys^odcl
ilały Henryś
Kargrablanka Mary a. Trzy tomy
dary a Regina. Cztery tomy
Kodlltwy, pleśni litanie przy nmlerającym
li od lltwa Nabożna do Pana Jezusa.
duenhauseu Nowy, tan z długim nosem
Najprawdziwsza Sabała,czyli odkrycie tajem.
Najważniejsze Wypadki w Wieku XIX
N a a n e o e a e i o z n y
Naprzód. Praca odznaozona Iszą nagrodą
.Nauka Wymowy Angielskiej
Niby Bieda a Nie Bieda
Niewolnik Mlłośol, ozyll History* o Ganemie,
N o o W i i i n a O o w i a a n i a
No, 1. Monolcgl i Dyalogl
No. 2. Monologi i Dyalogl
No. 3. Monologi 1 Dyalogl
)brona Częstochowy. Opowiadania hlstr,
nie służy żadnej partyi ani
dice, lecz ogółowi—jest pismem bezstronnem.—
Sie
potępia żadnej uczciwej zasady ani religii, ale
taiiało karci ludzi występnych, bez względu na
eh stanowisko.—Podaje na sąd czytelników dzia
łalność wszystkich partyj, niczego nie ukrywając.
Podczas wyborów nie sprzedaje głosów pol
skich żadnej partyi.—Nie jest pismem agi.tacyj
lem, lecz informacyjnemu wiadomościowem
i pouczającem.—Nie posiada żadnych sekre*
tnych dochodów. Nie sprzedaje się partyom po
itycznym, stowarzyszeniom ani jednostkom.—Za-
25
,26
.10
.25
11.00
06
.60
,10
.10
25
IR
25
,10
,10
JO
.20
.05
e.00
.00
Cto pnyłli BOo., badali pokwitowany aa Amarykf-BoHo aa
tr«y mieai^oe oaa premn
Cto m*xyśle fl.OO, b^iaia pokwitowany aa lygodaik Anvrykf-
Bcho na 0 miesi^oy oaa premii.
ill przyśle 92.00, będiin pokwitowany aa tygodnik Ante
rykę-EchoS**
w
AMERYKA-ECHO
mieszczą więcej wiadomości, nii którykolwiek największem pismem polskiem w Ameryce ma
tygodnik lub dziennik polski! w Ameryce.—Z na
szej gazety czytelnik dowie się o wszystkiem, co
się w świecie dzieje, podczas gdy z innych gazet
(nożna się dowiedzieć tylko o tem, co jest korzy
stne dla pewnej partyi.—"Ameryka-Echo" jest po-
wszechnic uznana za najlepiej redagowane pi- stym drukiem i reguł ar nem doręczeniem.-^
smo polskie na obczyźnie.—Zamieszcza więcej* o- Prenumerata wynosi tylko dwa dolary rocznie,
ryginalnych artykułów i prac literackich, Kto opłaca za cały rok z góry, dostaje książek lub
liż wszystkie pisma polskie w Stanach Zjednoczo- obrazów naszego wydawnictwa w cenie 11.00. Prae
łych.—Jest jedynem pismem polskiem na obczy- syłkę sami opłacamy.
Książki i obrazy przeznaczona na premia dla tych,
którzy płacą za rok z góry.
Fornsash Hządu.10
łgałem 1 Mit esem. Cztery tomy |1.00
'anie Rrńuwlozu, Żar t'taku 1 Wilku W .06
'J Jasiu Gtupitidiu. (jeua ,U"
O Konstytucyl Stanów Zjednous onyob .15
O K e w n i e Z a k e w a 0 5
Opieka nad dzieckiem przed urodzeniem ltd.fl.00
Opis Świata, ozyll Ludzie, Zwierzęta 1 Rośliny,
Organizator Millcyl
Osleł, Wół 1 Rolnik
O Ziemi, Słońcu 1 Gwlazdaoh
Pan Salomon Glanzgold, ozyll Żyd na polow.
Państwo Plmpel na Wakacye
Pan Twardowski sławny mistrz osarnoksięskl.
Pan Wołodyjowski. Dwa tomy
Piękna Hlstorya o olerpllwej Helenie
Piękna Magelona 1 hrabia Piotr a Prowansji.
Piękna Meluzyna. Hlstorya o morskiej pannie.
Piękne Przykłady z Hlstoryl Polskie]
Pięć Pleśni o Panu Jezusie. Cena
Pierwsi Biali Osadnicy 1 Deki, Nlepod. Bt. 2j.
Pierwsza Pomoo w nagłyoh wypad, zaohor
eś N o w a o z s o
Płaoz 1 Narzekanie Ojców Świętych
Polacy w Brazylii
Poradnik dla Kobiet, które chcą być zdroweml.
Porozblorowe Dzieje Polski, Z obriskaml.
Potop. Sześć tomów.
Pożegnanie Gorzałki
Prawa Kościelne
Prawdziwą Hlśwrya o Pijaku Urbanie
Prawdziwa Miłość Wszystko Zwyolęłą
Prawdziwa Sybllla, ozy" H'-haldy
Próby Clerpllwośol, czyli Przygody Maćka
Przebiegłe Sposoby Rozpustnika
Przekleta, Romans kryminalny. Cztery tomy !fl.00
Przeraźliwe Echo Traby Ostateoznel .... 80
Przeraźliwe Echo Trąby Ostatecznej
Przygody Kalifa Haruna Alraszyda
Przygody Myśliwca wśród lodów północy
Quo Yadls, 3 tomy
Quo Vadis, w oprawie
Rinaldo Hinaldlni. Z obrazkami.
Robert Dyabeł. Powiastka z przes^oścl.
Robinson Krufcoe ,cz, skutki nieposłuszeństwa JO
Romans Arabski, Nade. Przygody Miłosne J5
Róża z Tannenbergu. .26
Róże 1 Niezapominajki. .30
Rozmowa Trzynastu Mężatek i jednej wdowy
jo
.10
10
Samouczek Polsko-Angielski P, Reussnera
Sejm Pijacki. Wyrokpotęplenia gorzałki
Sennik. Prawdziwy Persko-Eglpskl
Serce Dankl, Opow. ze stepów ukraińskich
Bledm Niebezpiecznych Podróży Morskioh
Sledm Zamków 1 ośm Innych pletel
Sielanka Pensylwańska
Skarby na wyspie 80
Słownik ozyll Tłomaoi ang.-polski 1 pol.-ang.fl.ftO
Słownik w oprawto .flJO
Śpiący Biały Orzeł 10
Splrytologla, ozyll Nauka o wywot. duchów .fl.00
.25
.05
.06
.60
.05
.20
Baśń. Nadzw. olekkwa pow, historyoana. JO
... __
Świat Roślinny
Tajemnloe Dworu Carskiego, Trzy tomy
*r__. a._
Trylogia Ślenklewloza. Dwanaście tomów
Tysląo Nocy 1 Jedjia. 67 powieści a rysun.
Tysiąc Nooy 1 Jedna. V oprawie
Unia Lubelska 1 Prusko-Mosk. Bałamuotwa
W alka Indyan z Białymi. Opow. hlstoryozne
Węglarz z Walencyl
W niewoli u Krwiożerczego Murzyna 10
Wojna Polsko-Rosyjska w roku 16163 ... 10
Wojna Żydowska, a także Nar. Mesyasaa ,06
Wszystkiego po trosze. Zbiór powiastek ltd J6
Wybór PieśniNarodowyoh 30
Wybór Pism Maryl Konopnickiej J50
Wybór Pism Maryl Konopnickiej w oprawie, .75
Wyrwidąb I Waligóra 16
Zaklęta Dzlewioa z Brodą ozyll Cyrulik zbaw, .10
Zakon Małżeński, czyli poradnl.k dla małż. .40
Zbiór Dobranych Powinszowań ,25
Zbój Materskl JO
Złoty Clebo. Poemat Adama Asnyka. .06
Znaozenle Obohodów Narodowyoh. .10
Zuch Kobieta. Trzy tomy JK)
Zwycięstwo Cnoty, ozyll hlstorya o 3 sloetraołL J6
SPECYALNE OFERTY)
prezenoia dostania kałąMI luft
•braaow za $1.00. Książki albo obrazy mota wytoraó po*
dtag własnego upodobania s aassego katalogu. Kto wyUa*
tse ksią2ek sa wł^oej aiż dolara na premiom, dopłaca różni
cę. Na przesyłkę proeimy dołąoayd lOo. Kto wybiera kaią
tek aa dwa dolary, niaah doda aa prsaayłk* 20o., aa |S.OO
SOo. itd.
^3^0
.06
10
io
JO
15
10
J5
30
.25
.15
J1.00
Jl^O
JO
.15
16
10
10
.fl.00
J3JS0
£Ś.OO
J3.00
10
J6
JO
Dnia 24 Lutego
źnie, które utrzymuje stałych korespondentów"
płaci honorarya
swym
ci za zredagowanie jednego numeru o wiele wię
cej, niż którykolwiek dziennik polsko-amerykaA
ski za zredagowanie sześciu numerów, tj. tygo
dniowo.—Do "Ameryki-Eeha" dajemy co tydzień
Dodatek 8-io stronicowy, w którym drukujemy
najlepsze powieści, romanse, historye, humoreski,
artykuły i dzieła popularno-naukowe. W przecią
gu roku w Dodatku Powieściowym drukujemy prze
szło 12 tomów książkowych, razem obejmujących
przeszło 4000 stronic.—"Ameryka-Echo" jest
największą i najlepiej urządzoną drukarnię (bu
dynki zajmują sześć lot, 150x129 stóp) ma więcej
prenumeratorów, niż którekolwiek cztery razem
wzięte pisma polskie w Ameryce.—Pismo nasze
odznacza się nadzwyczajną taniością, czy*
It
&
DOBRA GAZETA
DLA DOBRYCH LUDZI
współpracownikom.—Pła­
KSIĄŻKI DO NAB02ENST WA.
Anlół Stróż (dla dzleo!) po 15c, 25o, 30c, fflic.
Aulół Stróż (śred, wielkość) po 35c, 65o, 1.00 do f3,
Aiilłti etrue (duay toruial po dOu, tfUo, fl.iu Cu fi.80,
Bóg Mój 1 Wszystko Moje (doży drak) 40o, dofSJO
Bóg z Tobą (dla dzleol) po 15o, 20c, SBo.
Brewiarzyk Tercyarskl po f2.40, $3,00.
Chwała Bogu po25o, 50o, 60,70,80, |1.00^1.40,f2^)a
Chwała Bota po35c,50c, 65c, fl.0011.50 f2.00 fSJO.
Clohe Westchnienia po 35o, 60o, 66o, fl.00 do f2J0
Droga do Nieba po oOo.
Droga do Nieba po 56o, 85o, fl.26. fl.60 f2.00.
Dunina Książka do Nabożeństwa po fl.00 do fl.10.
Dziennik Nabożeństwa po 65o, 75o, 90o, $1J9I
Głos Seroa po 60o, 80o.
oradl
Mary a Wzór Dzlewloy po OOo, 80o, fl.00 fl.10^1,60.
Ogród Duohowny po 50o.
Ogródek Duohowny po 60o,
Ołtarzyk Polski po 40^ 65o, fl.00 fl.00 do f2J0,
O Naśladowaniu Jezusa Chrystusa po 5Dę,
Panie Wysłaob*) Modlitwę Moją po 66o, do fl^JI,
Perły N8bo«eftttwą po 90c, 80o. |X.OO !£fl&
Anielski po 4Óo, 5Uc, fl.00 do f2Ui0
Poradnik Niebieski
Radość Duszy
Raj Duszy poU,^,^ uv
Beroe Jezusa po 40o, 60o, fl.00 do f2.B0.
Skarb Duszy po 35o, 60c, 80c, fl.00 do f2JKJ,
Skarby Niebieskie po 40o, 50c, fl.00 do f2.Ki
Święty Alojzy po 60c, 80c, fl.00, fl.60.
Wtanek Maryl (mniejszy)po 66o, 75o, 1.36dofSJO
Wianek Maryl (duży} po fLOO, fl.25, f2.00
Wianuszek (maleńka ks.) po 50o, 85o, fl.25, flJO.
Wiara, Nadzieja 1 Miłość po 40o,
50o. fl.00 do fSJO
Wielki Ogród Owooowy po 50c,
W Krzyżu Zbawienie po 70o, fl.00.
Wybór Nab. 1 Śpiewnik Koś. po fl.00, $1.4&
Wyborek po 25Q 35O, 50c, 60o, fl.00, f2.00,
U Stóp Jezusa po 40a 50o, 75o, fl.00, fSJO.
Zbiorek Modlitw po 75o, fl.1V,
Zbiór Modłów po 50c.
Złoty Ołtarzyk po Mo, 25a, SOo.
KSIĄŻKI TBESCI RELI0IiNlfii
Blb»a Święta
Hlstorya Biblijna
Nauka Wiary 1 Obyczajów
Wykład Lek oyj I Ewangellj
Zywofy Świętych
Żywot Zbawiolela świata
OBRAZY NARODOWE,
Kościuszko Tadeusz. Obraz 18x24 cale J|
Obraa Królów Polskich. Wielkość 26x31 oala. JO
Pułaski Kazimierz, Obraz 18x24 oala. Jl
Portret Adama Mioklewloza. 10x12 .21
Bohaterzy Powstania Listopadowego JOo
WJE* obraz T. Kościuszki 22x28 oaN, IJOO
S K1
0 br(le Kl
PQłMklego
Ute prsytfl* 98.00, moia wybrać książek s naszego wydania
910.00, lab gazetę aa rok i książek sa $t5.UU. Kto wy
bierse książek więoaj nil sa |10.00, płaci tjlko potowy
Przesyłkę opłaoa odbiorca. Kto ohoe abyśn^ pne^łk^ opla
dli niech nadeśl* bOo Obcy
oh wydawniotw nia dajamy
po pół oeny.
Kaftdy prenumerator na prawo podać do gaaaty jedno poasakłwaait
aa rok darmo
Nagrody *a starania się o nowyok prenumeratorów. Kto
przyśle nowego rousnetfo prenumeratora, może sobie wybrać
w aaffrodc książek s nasse^o katalog sa 50o„ sa p6łroozfi^
go nowego prenumeratora dajemy 85o., sa kwartalnego 1SU, -V
$Ł00
|12AG
f6.00
.12.00
f6.00
fS.00
22x28 caH. 1.00
Wielki obraz KrólaJanaIII8obiesklegot 20*18. L0O
Wielki obraz kslęoia J, Poniatowskiego 22x28. 0
Wielki obraz "Rzeź w Krożach," 22x28, U
OBRAZY RELIGIJNE.
JOOOOj^j^w różnyoh patrónów, każdy obraa IN.
1,000,000 obrazków do książek do nab. po lo, do
la
PAPIER LISTOWI.
papier listowy z kopertami, po 3lo toata.
NOWE KSIĄŻKI.
Pisma Zygmunta Krasińskiego
t'oezye Adama Mioklewloza atM
Poeaye Juliusza Słowackiego

INUKZK.ICZAK. PUANC1BZB&, 1
av«„ Boatb Chicago, III.
BANDO W8KI WŁAD.,218 Fremont St., Cleveland
.35
iA
25
^0
3 0
.15
20
,05
16
30
16
.06
.16
.16
WiAr^nv Tnłaoc a Jerusalem. ...
Z y w o s Z a u o w a n a O
15
JO
.20
.60
.10
.10
15
&
•35
JS5
15
J5

xml | txt