OCR Interpretation


Ameryka echo. [volume] (Toledo, Ohio) 1902-1971, March 03, 1906, Image 1

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045274/1906-03-03/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

.-*K
A E Y K A E O i
Catetonei Ameirka 1388,
Eek« 188«.
Po łączone 1908.
WYCHODZI W KAŻDĄ SOBOTĘ.
Płenmnerat® wynosi $3.00 rocsnls gftry
we wszystkich czqddach świata.
JL JL PARYSKI, WYDAWCA I RE0AST0B
H42-1156 labraslui Ava., Tataia, OH*.
TKLEJOITO NO.S44S.
Kto płaci sn rok z gfiry w Stanach Z
taoaych,
Kanadzie lab Meksyku, dostaje pre-
Btlą wartoAd (1.00 w
ksiątkach lub obrazach
Ruch rewolucyjny w Rosyi
i
w Polsce.
Wjbery.
Wszelkie wątpli voSci co do tego, czy
Buma będzie zwołana, ery te rząd uzna,
te bez tak nie logodnej insty tucyi mole
się obyć, muszą pierz-hną* wobec uka
«n wydłnego prze« cara 2o lutego, a
obw:e3Łczajscego, te pierwsze zebranie
•umy odbędzie się d. 10 maja br. A za
t*m Duma będzie, j&k również będą i
wybory. Zaś jakiego rodzaju będą te wy
fcory -można wnosić naprzykład z donie
sienią., że w gubernii tw?rskiej w pew
*ej gminie aresztowano s*n cfcłopówpra
wyborców za to, że się oświaiezyli za
partyą konstytucyfnyęi demokratów po
aresztowaniu owej setki "ziemski na
oze'nis" kazał gminie wybrać innych
frawyborców, których zapewne sam no
minował -i wówczas dopiero uznał, te
wszystko jest w porządku... Wobec ta
kich i tym podobnych naduiyć, jak rów
nie3 wobec wielkiego skrępowania— nie
emal zupcłaego zakazu zebrań przedwy
borczych -nie dziw, ie ogół Rosyan za
chowuje się względem wyborów zupełnie
obojętnie. (WT Uglczu naprzykład, w
jarosławskiej gubernii nie zapijał się do
głosowania ani jeden obywatel opłacają
cy podatek mieszkaniowy). Jeśli rząd
chce koniecznie, ty odbyty się wybory,
to w wielu okrę/ach wyborczych będzie
musiał spędzić chłopów do urny nahaj
ksmi, a w innych znowu poprosi grzecz
nie o głosy panów huliganów i człon
ków rzarnych sotni Porządni ludzie w
Rosyi—nawet bęiący członkami partvj
przychylnych Dumie, poprostu wstydzi
się brać udział w wyborach. Tylko nasi
Narodowi Demokraci pędzą do biur
przedwyborczych z taką ochotą, jakby i
nich właśnie płynął dla "naszej ukocha
nej ojczyzny" nektar swobody...
Robotnik rosyjski okazuje więcej ro
zumu politycznego niż ta część naszej
inteligencyi, która jest dotknięta zarazą
wszechpolskości. W wyborach do Dumy
robotnik rosyjski udziału brać nie chce.
Myśd sobie: Na co sie to z lalo? Czy
Duma carska położvkres mojej nędzy?"
-A nędza ta jest rzeczywiście straszna.
Większa czsść fabryk w Rosyi stoi bez
czynna roboty niema, brak chleba, brak
pieniędzy. Tyfus głodowy zaczyna wy
buchać w Moskwie i w Petersb jrgu. Ro
botaik wyczerpany walką i głodem przy»
sichł i schował się do swojej nory. Ale
w ci-hrści ostrzy nóż na swoich cie
mięzców... Gdy nóż oędzie już ostry, dla
Rosyi nastaną dopiero naprawdę strasz
ne czasy!
Witte, Timir»zew l„. Oapoa.
Gabinet ministrów, utworzony z takim
trudem przez Wittego, zarzyna rczpadać
NOSAR-CHKU9TALEW
mwlęztany (a pododro jui 1 powieszony w twfer
4iy
petropowłuwak tj) przywódca peterebur
akie] K«dy Robotniczej, piohodsl tak samo jak
Oapon
E
Ukrainy. Urodelłalę vFyrjatyaie
Sołtnweklej
do
4
gub.
jako syn stolarka, praoował w młj
oćol w różnych zawadach przyocem kitd*
wolną chwilką używał do ntukl. Prywatnie oto
iył egzamin z 6eJ kl«y glmnazyalnej wŁub
ułaoh, a po kilku latach eoplsał się na nulwer
®ytetw Pe ereburgn na wyd«tał prawniczy. Tu
odraza wszedł w szeregi młodzieży, oddającej
jg!ę propagandzie u i^d^y robotnikami a będąc
|u» pomocnikiem adwokata przysięgłego, zaczął
{raktykę w drnkarat. Z «1 a b. r. wysłał* go
ra*arni«, w której pracował jako ewrgo dele
gata
Ra'y Roboti lfzpj, tdile odraza wyWf
•łę na prsodująoe stanowisko.
Rok XIX. No 9. Toledo, Ohio, dnia 3 Marca 1906
'J
się—ministrowie uciekają z niego jeden
po drugim. W zeszłym numerze donosili
śmy o ustąpieniu Kutlera i TinJrazye
wa teraz donoszą znowu, że Niemiecza
jew (minister kolei) i Fiłozofow (mini
ster skarbu) mają wielką ochotę wyrzec
się wszelkiej wspólności z panem Wit
te. ponieważ zawiódł zupełnie na
jzieje pokłaiane w nim przez libera
łów Jeśli ci dwaj ustąpią, to w gabine
cie Wittego pozostanie tylko jeden "li
berał," Szypow. Witte jest widocznie
zaniepokojony tem opuszczaniem go
pf zez kolegów, bo podobno przeprosił
Timirazyewa i chciał go namówić do
cofnięcia swej rezygnacyi. ale zdaje sie,
że nic nie wskórał W razie gdyby wszy
scy
postępowcy" go opuścili— Witte
miałby prawdopodobnie tyle wstydu, że
i sam by ustąpił.
Były minister Timirazyew jest jat się
okazuje, zwolennikiem agitacyi popa
Gap ma, i wypłacił znaczne sumy Gapo
nowi na prowadzenie w5ród robotników
agitacyi w duchu umiarkowanie postępo
wym. ażeby za jej pomocą przeciwdzia
ła* wrływowi rewolucjonistów. (Z tego
wi iocznie urodt pogłoska, %źe Gapon jest
szpiclem, tajnym agentem rządu). Spra
W8 wyszła na jaw dzięki temu, że pomo
cnik Gapona, Matuszyński (najlepszy z
gaponowskich agitatorów,) bojąc się are
szti za agitacyę przywłaszczył sobie
24 000 rubli z tych pieniędzy i uciekł, a
gdy go złspano —wyznał wszystko repor
terom dziennikarskim, ale skradzionych
pieniędzy oddać nie chciał i obecnie
sie­,dział
dzi w więzieniu. Gapon kręcił się jeszcze
czas jakiś w Petersburgu, poczem z oba
wy aresztu wyjęci ał za granicę. Nie
chciano mu dać urzędowego pozwolenia
na powrót do kraju—z czego widać, jak
zaślepionym przeciwnikiem wszelkiej
wogóle agitacyi wśród robotników jest
rząi, kiedy nawet nie pozwala agitować
takim Gaponom i Matuszyńskim.
)trowbt 4 a rządu.
Aresztowania, bicie więźniów, rewi
zye. sądy wojenne i wogóle wszelkiego
rodzaju represalia są w Rosyi w dalszym
ciągu na porządku dziennym.
W Sewa?toplu zapadł wyrok na ma
rynarzy z "Potiemkina". Trzech skaza
no na śmierć przez powieszenie, ale w
drodze iski postanowiono zmienić im ka
rę na 15 lat ciężkich robót. Na piętnastu
wydano wyroki bardzo ciężkie-od dwóch
do dwudziestu lat więzienia dwóch
oficerów dymisyonowano, a 23ch pozo
stałych marynarzy uwolniono.
W Oczakowie sąd wojenny rozpatruje
sprawę słynnego porucznika Schmidta.
Podsądny zażądaf, żeby zawezwano na
świadków jego krewnych i lekarzy spe
cyalistów. aby orzekli, że stan jego umy
słu jest nienormalny. Sąd niezgodził się
na to wówczas Schmidt zemdlał Zona
8TAN WOJENNY W WARSZAWIE.
Patrol rfwldnje przechodni* na ul'cy, aby się przekonać, czy niema przy aoble broni. Kto ma
broń. lab nie posiada paszporta, tego a esztujv Podczu tych rewi?yj, aołdaol bez ceremonii
bleroją ludziom plen ądze 1 kosztrwnośol.
PISMO TYGODNIOWE ILUSTROWANE DLA PO
LA KO W NA OBCZYZN1E
jego wpadła do sali i zawołsła: "Jeśli go
powiesicie, to jasie zastrzelę!"—Wzbu
rzenie w mieście z powodu tej sprawy
jest tak wielkie, że w całym Oczakowie
ogłoszono stan wojenny.
Straszliwy oburzenie na rząd wśr*d
ludzi postępowych w całej Rosyi wyw«
łał list IXletniej pinny Spirydonówny,
ogłoszony w jednej i vrazet. Nieszczęsna
ta dziewczyna pr,»'d kilku tygodniami
zastrzeliła w Tambcw'e naczelnika poli
cyi tajnej Luznowskiego. zato, że ger^i
wie prześladował politycznych. Kozacy,
kcórzy towarzyszyli Luźnowskiemu, na
tychmiait p) strzałach złapali sprawczy
nię zamachu i bili ją kolbami oraz na
hajami dop'ki nie straciła przytomno
ści, a następne wlekli ją za włosy do sa
nek i odwieźli do kancelaryi cyrkuł wej.
Tam rozpoczęły się męczarnie tak stra
szne, że dziwić się poprostu trzeba, jak
i ludzie stworzeni na podobieństwo boskie
ImoJi się czegoś podobnego pjścić.
Dziewczynę rose:rano do aaga i w wil
gotnej chłodnej cel? torturowano ^rzez
jedenaście godzin z rz$du. D«vóch ofice
rów 1 icyjnych żaba*iiło się w ten spo
sób, źe koDnięeiami swych butów prze
rzucali ją z jednego końca pokoju w dru
gi. Dla rozmaitości przypiekali jej skórę
papierosami, albo okręcali dockoła staa
cyi, trzymając silnie za włosy. Nieszczę
śliwa obecnie leży w szpitalu skąd uda
jłojej się wysiać list z cp'sem swych
'męczarni do jednej z gazet.
W Kowlu aresztowano 15 osób za u
w agitacyi. Patrol prowadzący are
jsztowanych bił ich po dredze niemiło
jsiernie rękami i kolbami karabinów po
i twarzy, szyi i piersiach. Qhlcpca 16 le
jtniego Millera, przy wiązano do konia,
i wleczono po bruku galopem na prze
istrzeni 3000 kroków.
Gazety berlińskie w dalszym ciągu są
przepełnione opisami s ra^zliwych o
krucieństw, jakich dopuszcza się woj
sko w prowiocyach nadbałtyckich. Co
dziennie policya wyciąga ludzi z łóżek i
pędzi do więzienia. Wielu z nich dragom
i kozacy ją cahajkami okradają.
Tych, którzy nie ch^ą odpowiadać na
stawiane im w śledztwie pytania, obna
żonych przywiązują do drzewa i biją do
krwi. Jednemu wł żono na głowę vór i
dano do niego dwie salwy rodzice i zna
jomi nieszczęśliwego u usieli się przy
patrywać egzekucyi. W Hinzenbergu
rozstrzelano 11 osAb, w tem dvoje dzie
wcząt, za to tyiko, że nio*ły czerwone
chorągwie. W je in ej nrejscowośn pod
Mitswą pałkami zabito cztery osoby
W Dorpacie uwięziła policya całe gro
no profesorów uniwersytetu dorpackie
go z rektorem prof Chriistanowskim na
czele, z powodu rewolucyjnych zapatry
wań.
W Kremieńczugu (południowa Rosy a)
gubernator ogłosił, że wszystkich nie-
r.
w 4^*4*
płacących podatków, każe aresztować i
oddać pod sąd, według przepisów stanu
•rojeń nego.
Gubernator kijowski zabronił sprzeda
ży pojedyńczych numerów wszelkich
I czasopism w obrębie całej gub. kijow
skiej.
Krąty pogłoska, źe były kierownik
Związku Zwitsków, Nosar Chrustalew,
został w twierdzy petropawłowskiej ros
jstrzelany.—Na kilka dni przed śmiercią
urządził on był wśfói svoich tovar»y
szy
4,strajk
"Amerykę-Echo"
glodovy" prawJopoio
bnie i povoiu z eg) traktowania więź
nióv.
Ruch i ewolucyjny po wsiach
i miastach.
Z Rosyi środkowej i południowej do
noszą, że ruch rewolucyjny po wsiach
zwiększa się W okolicach Łibińska lu
dność tnie lasy skarbowe, nie płaci po
datków i dzieli pomiędzy siebie ziemię
większych właścicieli.—W Lgowie are
sztowano za udział w rozruchach 95
chłopów.—W Slawiańsku aresztowania
za "Amerykę Echo" na rok
tych,
Kupujemy nowe maszyny za 30.000 dolarów,
aby módz tlruko oać gazetki uąź/ci łtl*iejszemi literami
motna Zapisywać każ­
dego czas". Cz\tt prenumeraty liczy się
od dnia. iedy gazeta byta zapisana
Kto przyśle 50\
"Amerykę Echo"
będzie pokwitowany ta
na trzy miesiące
Kto przyśle $1 00
ia
bęfoie pokwitowany za
"Amerykę-Koho" na (l miesięcy.
Kto przyśle $1.10
będzie pofamtowany za
"Amerykę.Eoho" na (i miesięcy i może
sobie wybrać na premium książek lub obra
zów z naszego katalogu za 5()c
JUo przyśle $1.15
może wybrać książek lub
obrazóm z naszego katalogu za $2.00.
Przesyłkę my opłacamy. Oferta, ta ważna
jest tylko
miesiąc Marzec 19(X.
Kto przyśle $1.25
dostanie całe dzieło pt„
Tysiąo Nocy i Jedna, które inni sprze
doją po $3 50. I\to rrzyśle
$2.25,
będzie
pokwitowany za "Amerykę Echo" na rok
i dostanie zaraz całe powyższe dzieło.
Kto chce Tysiifco Nooy i Jedna w pięknej
op,awie, niech przyśle $1.75, (razem z
przesyłką). Kto chce gazetę rui rok i Tyniec
Nooy i Jedna w cpratmc, niech przyśle
$2 75
(razem, z przetyłką). Drugi r»z
taka, sposobność nie nadarzy się n g^y.
Oferta ta ważna tylko na Marzec 1906 r.
Kto przyśle $2 00
za
będzie pokunit )wany
i
razem z przesyłką. O-
ferta ta ważna tyl*'o na Murzec 1!H)6 r.
Z a/xii mamy iicmelk, więc kto chce te
dzieła mieć, niech się pospieszy, bt nvgą
być wyczerpane wkrótce. Kto chce mitćpo
wyższe dzieła i gazetę na rok, niech przy
śle
$5.50
(ra-'em z przesyłką.
Kto przyśle $3.50
dostanie
Hi--'.
A E Y K A E O
CrtaMlakc* Aawytca 1888, lek* 18M.
CtnbM IMS.
K'ot
44 00
za
$10.00,
mote wybrać
książek lub cbn.zóuy z naszego katalogu za
$1 00, a przesyłkę my opłacamy sami Od
I-go Kwietnia na przesyłkę każdy musi
do}.ł i a
6
Kto przyśle $2.25
"Amerykę Echo" rui rok i mote wybrać
książek lub obrazów za dtoa dolary. Prze
syłkę my opłacamy. Oferta ta ważna tyl
ko na Marzec 1906 r.
Kto przyśle $4.50
$2 .50
będzie pokwitowany za
dostanie następujące
ważne kiiążki:
Pisma Z Kragifisniogo, 4 łomy.
Poezje A. Miokiewiuza, 4 tomy.
Poezje J. Słowackiego, 4 tomy.
Dzieła te są opuiwionę baidzo ozdobnie.
K*.żde dwa tomy są oprawione w jedną e
legmuchą książkę Cena dawniej $15.00,
teraz tvl*o
$4.50
ywo'y iświę
które dawniej kosztowały $1000.
Przesyłkę my opłacamy. Kio chce mitć
Żywoty Świętych t' gazetę na rok, niech
przyśle
$4.50,
{razem, z przesyłką.) Ofer­
ta ważna jest tylko na Marzec 1906 r.
Kto teraz nie skorzysta z tej oferty, będzie
póŁniej żałował
Wte,y»tk%6 kttiąbki pfntieAciofBfi i do iuibotmnt.wri orae obrasty, które oylmtza/tny u naszym katalogu, $prz$4m~
jemy za pół csny. A a koszta przesyłki nate&y dodać jodneęo dolara
15o,
trzoc.h 35a itd (Za mni/j nit df/lura nie spmedajemy po pół e*ny
Skorzystajcie z lej sposobności zaraz, bo zapas może być prędko wyczerpany.
Przyjaciół naszych prosimy o podanie tej oferty do przeczytania sąsia
dom i znajomym przez t» zaskarbią sobie wdzięczność naszą i
tych, Vtorzy będą mogli z powyższych ofert bkor/y«taó. Przez do
poiiiożenie nnm do wyprzedania książek przyczynicie sią do ule
pszenia gazety. Jak książki wyprzedamy i ustawimy nowe maszy
ny, będziemy w st«nie dawać o wiele lepszą gazetą i piękniejsze
-książki. Kto nam pomaga w tej wyprzedamy, pomaga więc sobie.
Katalogi książek i 1111 mery okazowe gazety posyłamy na żądanie dar
mo. Zobaczcie blankiet do zamówień na stronicy 16ej.
Pieniądze prosimy wysyłać pod adresem:
A. A. PARYSKI, BOX 623, TOLEDO, OHIO.
Coagreee of Marek S, IWt.
chłopów są masowe, jak również w oko
licach Rosławla gdzie aresztowano tak
że wszystkich nauczycieli ludowych.—
Vt
gubernii saratowskiej chłopi zni
szczyli do szczętu dobra ministra spra
wiedliwości Akimowa. Kocący zaczęli
hulać po rozruchach w Bałaszowie i w
Pokrowkiej, aż wreszcie luineść straci
ła cierpliwość i teraz urządza formalne
obławy na kozaków. Włościanie gorączko
wo uzbrajają się już nie w widły, lecz w
strzelby i rewolwery. Strażnicy, za pe
wnera wynagrodzeniem, nie przeskadza
ją *emu.—W gub. chersoń3kiej chłopi
napadają na folwarki i zabijają bydło
żelaznemi Irqpami. Co jest przyczyną
tego ruchu trudno dociec.
Chłopi rosyjscy w północnym Kauka
zie również pzykują się do wybuchu.
O tamtejszej ludności gruzińskiej, or
miańskiej, czerkieskiej itd. niema c*
mówić: ta jiż oidawna podniosła po
wstanie. To też dzieją się tam rzeczy
i Przeniesione
n\
t'
maszyn trzebne namje-.t tniejsie zajęte obecnie przez część tui*zeg skiadn faiążeA- Mu
simy pozbyć sit znacznej części nnsze-go olbrzymiego zapasu ksiątek. w przeciągu Marca,
więc pasto no w i U lny cenę wazy tkich książek powieściowych i do na
boże o'Ctz obrazów
zniżyć o pohnrę. ale lyHo dla kupujących nie mniej niż za dolara.
Podajemy poniżej kilka spscyalnych ofert z dodatkiem kosztów przesyłki:
Kto przyśle $1.75
Przesyłkę my opłacamy
Ofnrta ta ważna jest na Marzec ł906 r.
Kto przyśle $5.50
'WSI
MamltitluR pricefS.00 pe* yeat la i
IT
i
IM
to all parta of the worli.
stronloę 8 mą).
prędzej. Na ustawienie tt/cA
dostanie
Żywot Zba­
wiciela Świata Pana Naszego Jtausa
Chiy-
Btusu, która do tej pory sprzedawaliśmy
po cenie $.'J 00. Jest to wielkie dzieło, w
pięknej wyzłoconej okładce. Przesyłką
my opłacamy. Kto chce mieć
Żywot Zba­
wiciela i gazetę na rok, niech przyilt
$2.75,
(razem z przesyłką). Samo to chie-
ło warte je^t $5.00 Oferta ta ważna jeti
tylko na Marzec 1906 r.
Kto przyśle $10.00
może wybrać jakich-
kolwieh książek l-b obrazów z nanego km
talagu za $20.00 (podług zwykłej eemp
katalogoioej, nie podług cen zuiżonycfy.
Przesyłkę my opłacamy. Oferta ta waAnm
tylko na Marzec 1906 r.
Kto przyśle $2.25
może wybrać książek
może wybrać ksią&ek
podług ceny katalogowej. Od
zniżonych cen nie dajemy ustępstwa
Przesyłkę my opłacamy.
Kto przłśl© $1.50
dostanie
"Trylogią
Sienkiewicza", tj. 4 tomy Ogniem i Mie
czem, 6 tomów Potop i 2 tomy J'an H'#
łodyjowski Do tej porr/ t.ena była $3
50.
Kto nie skorzysta z lej rferty w czasie o
zataczanym, musi płaić potem
$.'? 50.
Przesyłkę my opłacamy. Kto chce
"Tr) lo^ię"
i gazetę na rok niech przyśle
(razem z przesyłką). Oferta ta «m-
ważna tylko na Marzec 1906 r.
Kto przjśle $.'{.00
dostanie następujące
książki Henryka /Sienkiewicza:
Ogniem i ejzem 91-00
Potop $1.50
Pan Wołodyjowski $1 00
Quo Vadis $1 00
Krzyzaov Si.00
Zamiast *5.50, temz tylko 12 00 i naprze
syłkę %1.(X), tj raz
$3 00.
Ki chce
mieć po wyższe dzieła i gai etę na rok, niech
przyśle
$4 00
(razem z przesyłki\)r.
ICaż ly -enumerator ma prawo podać ?0
gazety jedno po szu k itr ante na rok darmo*
Nagrody za staranie się o nowych pre
numeratorów.
Kto przyśle nowego ro­
cznego prenumeratora, może sobie wybrać
w nagrodę feną&ek z naszego katalogu ea
50c,,, za półrocznego nowego prenumerato
ra dajemy 25c za kwartalnego 12c.
Kto przvśle $1 25
dostanie prawdziwą
Biblię Świętą, tłómaczoną przez ks. Wuj
ka. Przesyłkę my opłacamy. Dawniej
ta książka kosztowała $3 00, teraz razem
z przesyłką możecie ją do. tać za $1.25
Kto chce mieć Biblię i gazetę na rok, niech
przyś'e
$2 25.
Przesyłkę my opłacamy.
Oferta ta ważna tylko na Marzec 1906 r.
do diMÓch dolarbvt
2§«, 4e

PUBLISHED KVKRT
Vol. XIX. March 3, 1906.
SATURDAY.
A. A. PAlYSKt, PHUSMII All IBITW
tHt-UM lilrttki Av«^ Tatofe, Mi
T*T.«IHOMS No. M48.
Katemd aa ««con4 c.lana matter May i, LMC
at the portofflce at Toledo, Ohio, onto OM

xml | txt