OCR Interpretation


Ameryka echo. [volume] (Toledo, Ohio) 1902-1971, March 03, 1906, DODATEK, Image 12

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045274/1906-03-03/ed-1/seq-12/

What is OCR?


Thumbnail for

12
Krótki przegląd wojny rosyj
sko-japońskiej.
(Ciąg dalszy)
Pierwsze działania wojenne na lądzie.
Tymcrasem w Czemulpo wysiadły na
ląd wojska japof skie w znacznej ilości.
Siły te, zwane Pier wsią Armią Japoń
ską, pod wodzą gen.Kurokiego posuwały
się naprzód wzdłuż Korei, aż wreszcie
28 marca starły się z Rosyauami w Czen
gdziu. Zabrawszy to miasto, zajęły zaraz
potem 1 Czynampo, które od t^go czasu
było używane przez Japonię za miejsce
wyładowywania wojaka. Następnie Ku
roki z 45,000 ludzi pomaszerował na Wi
dżu—miasto leżące przy ujściu rzeki
Jalu Rosyanie
U3tąpili
z tego miasta bez
oporu d. 7 kwietnia. Prz*z następne trey
tygodnie Japończycy robili przygotowa
nia do dalszych działań, aż gdy już wszy
stko było gotowe, Kuroki rozpoczął prze
prawę przez rzekę Jalu Rzuciwszy naj
pierw jedną dywizyę przez Jalu pod mia
stem Widżu dla odwrócenia uwagi Rosyan
d. 30 kwietnia, sam z calem wojskiem
przeszedł rzekę o 17 mil wyżrj,i pobił na
głowę wojska rosyjskie dowodzone przez
Zasulicza, zabiwszy mu 4 800 ludzi i
braws?y 28 aritat. Pod Kiulienczengiem
Japcńciycy zaszli z boku armię rosyjską,
wobec czego oddziały zagrożone z tamcej
strony cofnęły się pospiesznie ku głów
nym siłom, ścigane przez Japoń zyków.
Kuroki ni« czuł się jednak jeszcze na si
łach do odcięcia armii rosyjskiej od Por
tu Artura, więc odłożjł to na później.
Dnia 5 maja w zatoce Jentoa, na półwys
pie Liaotońskim wylądowała druga armia
japońska pod wodzą gen. Oku. Jeden od
dział tej armii udał się natychmiast
przez wązkie pasmo lądu do Port Adams,
i po drodze przeciął kol*j,gdy tymczasem
drugi oddział udał się do Pitsewo, a po
zostałe dywi*ye wylądowawszy nieco da
lej na południe zajęły pozycye w pobliżu
Kinczau.
Kinczau, Manszan i Telissn.
Miasto Kinczau jest otoczone murami
załoga rosyjska znajdują: się wtem mie
ście usypała szańce w popriek wązkiego
przesmyk® i wzmocniła swą pozycyę tak
dalece, że uczyniła ją prawie niemożii
wą do zdobycia. Jednakowoż generał
Oku szturmem d. 27 maja zdobył miasto,
a
potem uderzył na Manszan. Po c&ło
dziennej ciężkiej walce zmueił Rosyan
TTTTTT1
•T 'r
St!
-sth
ja
"W-
V ... -.
M,
ęż)
y
i ,1' '4
FKZKPKAWA PKZEZ KZEK^ JALU.
liyannek przedstawia Japcńczy&ów budujących most przez rz-hę ęod straszliwym "golem armat rosyjskich.
do cofnięcia się
w
tył, zabrawszy im
siedmdziesiąt ośm armat, ale i sam po
niósł wiele straty. Dalny zajęli Japoń
czycy d. 29 i używali go odtąd jako pod
stawę morską swych lądowych operacyj.
Świeże siły japońskie wylądowały, a po
łączone z niektórymi ze zwycięskich puł
ków, gen. Oku, sformowały siłę zbrojną
która pod dowództwem gen. Nogu miała
obledz i zaatakować Port Artura. Re
szta sił generała Oku maszerowała na
północ i spotkała węjska rosyjskie, do
wodzone przez generała Stackelberga w
Telissu, dwadzieścia ośm mil od Portu
Artura w d. 14 i 15 czervca. Generał O
ku odniósł zwycięztwo i zabrał 60 armat
oraz .'500 niewolnika.
GEN. OKU.
Współdziałanie trzech armij japoń
skich.
Tymczasem Kuroki parł na Feng
Wangczeig, wzdłuż drogi Liaojańskiej,
a w ciągu tego marszu armie prze
dnie stoczyły wiele utarczek. Trzecia
znów armia japońska, pod dowództwem
generała Nodzu, wylądowała w Takusta
nie, uderzyła na Siu jen i zajęła go d. 8
czerwca. Wszystkie trzy armie mogły te
raz współdział»6 jedna z drugą, wobec
czego rozpoczęło się ogólne posuwanie
naprzód. Dnia 27 czerwca Kuroki zdobył
przejścia górskie Ta-liog i Mitien-ling.
Rosyanie próbowali odbić Motien ling w
d. 4 i 17 lipca, lecz bezskutecznie Nodzu
znowu zajął przejście Fenszuiiing, a po
trzechdniowej walce zdobjł Kaiping, od
nikt niw mńtjł rotpoznaó wasze] choroby,
NAPISZCIE 00 DOKTORA HANI
który napewno waszą ohorobf pozna
I właściwa lekarstwo poda. s
i)r. Ham leczy wszelkie choroby zasta
rzałe mężczyzn, kobiet i dzieci. Wyleczył
tysląo® ludzi, którzy przez innych lekarzy
i w szpitalach nie moęlibyó wyleczeni.
Ludzie z wdzięcznością rozgłaszają i
mią Dra Ham i znajomym go polecają
Udajcie się do niego, to was wyleczy.
Porada darmo. Opiszcie chorobę, podajcie
wiek ohorego, przyślijcie w liście 2cen
towy znaczek pocztowy, to dostaniecie
odpowiedź natychmiast, czy choroba
wasza jest do wyleczenia lub nie. Można
pisać w jakimkolwiek języku. Adres:
DR. C. B. HAH,
330 Huron stroot Tolodo, Ohio.
AMERYKA-ECHO
parłszv Rosyan do Taszycrao. Kuroki ze
swej strony pędz Rosyan ku Liaojango
wi, a zabrawszy Hsi-hoyen, zmusił Ro
syan do rejterady w nieładzie poza An
ping Oku w tymże czasie atakował Ro
syan w Tasiyczao zaszedł ich z boku w
d. 24 lipca i po iacięt'j bitwie zajął ich
pozycye dnia następmgo. W 27 lipca
Japończycy zajęli Miuczwang. Ogólne
posuwanie się naprzód całego nadzwy
czaj wydłużonego fmtu wojsk japoń
skich rozpoczęło się
w
ońcu miesiąca.
Na południu pędził Rosyan na Haiczeng
gen. Oku. Generał Nodzu. wsi^łdziała
jąc
z
nim od strony zachodniej, pobił
Rosyan pod fomuczeng, podczas gdy na
wschodzie Kuroki zabrał Yan-Suling. Wo
bec
ttgo
Kuropatkin cofnął swoje siły
Hajcztngu przez drogę anszanczańskądo
Liaojantju, gdz^e skoncentrował je, po
zostawiwszy silną strfcż tylną w Anszan
ctanie. Z te^o miejsca jednakże wyparto
Rosyan w d. 23 sierpnia, przjczem pozo
stawili ośm armat, a ich dowódca gen.
Kontkowski stracił życie. W tymże sa
mym czasie Kuroki walczył zacięcie w
pobliżu Anpinga, i p?zez czas pewien nie
był w stanie posunąć się nsprzód, aż do
piero d. 25 i 27 s erpnia zabrał Rosyanom
dwie pot-ycye i ośm armat, (D. c. n).
Bojkot podatkowy w Polsce.
W sprawie niepłacenia podatków przez
ludność miejską w zaborze rosyjskim
korespondent 'Kuryera Lwowskiego"
pisze z Warszawy pod datą d. 2 lutego
br.:
Bojkot podatkowy miewa przypływy i
odpływy, ulega fluktuacyi, niby kurs ru
bla na giełdzie. Kongresówka, dająca
minimum niedoboru podatkowego zró
wna się w tym roku z Rosyą rdzenną.
Kiedy jednak z pustego Salomon nie na
leje i rząd przeważnie zrezygnował z po
datków rosyjskich, w Królestwie trzyma
się zasady, że gdy ma się do czynienia z
gcłym jak święty turecki, niepodobień
stwem jest zedrzeć koszulę, skórę Jednak
zedrzeć bardzo łatwo. Obecny sposób
ściągania podatków jest obdzieraniem
ze skóry, jest zalewaniem za nią gorącej
smoły. Różnie jest w różnych miejscach,
przeważnie jednak ustaliło się teraz, że
po wsiach ludność nie płaci podatków aż
do chwili zjechania wojska na postój, za
przybyciem wojska zaś składa należną
sumę i uwalnia się od niemiłych gości.
Metcda taka nie przyspiesza zapełniania
się pustych kas rządowych, ze względów
zaś wojskowych, rozbijając wojsko na
drobne oddziałki, naraża je na demora
lizację i niedogodności partyzantki. Żoł
nierze, grasujący po wsiach jak maru
derowie, nie przyniosą zaszczytu armii
rosyjskiej, a 150 t\ sięczny korpus, kon
systujący w Królestwie, przfstanie być
imponującym korpusem, gdy się go roz
bije na gripki maruderów. Czy wyższe
sfery wojskowe orjentująsię wtem, nie
wiadomo, dość, że rząd bardzo chętnie
szafuje dragonadami. Do postoju uży
wani są przeważnie dragoni, kozacy bo
wiem są potrzebni w miastach, zresztą
okazują się oni bodaj najtchórzliwszą
częścią "bohaterskiego*' wojska Pod
czas ostatnich zaburzeń w Radomiu ko
zacy "uśmierzali bunt ', było ich pełno
na chodnikach ulic śródmieścia, ale na
pustych bocznych ulicach, gdzie za cią
gnącemi się z obu stron parkami błyskał
od czasu do czasu strzał z browninga, ni
gdy pojedynczo jadącego nie dostrzegł
byś kozaka. Rozmaicie odbywa się to
z
"wyjadanie" polatków. W okolicach
Ciechanowa postawiono kwaterę drago
nów, chłopi wytruli im konie. W Mław
kach dragoni stoją również, skazano bo
wiem jedną z gmin na 3000 rubli ka^
za uchwały gminne i niewielka,stuki ku
dziesięcio rublową, zaległość. Z łnierze
zachowują się względnie przyzwoicie,
dbają tylko za bardzo o dobre "odżywia
nie się," wyrżnęli np. jednemu z obywa
teli całą oborę sobie na befsztyki.
W okolicach Łęczycy bojkot podatko
wy objął wsi i osady miejskie, uciekano
się nawet do terroryzmu względem kup
ców którzy wykupili patenty handlowe,
rząd ze swej strony terroryzował kupców
nieopłacających patentu i zamjkał im
sklepy. Pomimo pozornego zamarcia han
dlu nie byli jednak ani mieszkańcy po
zbawieni towarów ani kupcy zarobku, od
czegóż spryt kupiecki, żydowski zwłasz
cza Gorzej z obywatelami wiejskimi, a
resztowano bowiem znaczny procent ob
szarników i chłopów, po wsiach kwate
runki umiesz *zono Wymieniają pięć
wielkich najątków ziemskich, zajętych
przez żołnierzy i sporo wsi chłopskich.
Bliżej Warszawy, w Stanisławowie na
przykład, postój żołnierski ma charakter
oddziałów lotnych, rekwirujących siano
i ziarno za kwitami. Wypowieciełóizkim
natomiast egzekwuje podatki naczelnik
straty ziemskiej w asystencyi 50 koza
ków i 50 żołdaków pieszych.
W taki to sposób ludność Królestwa
pozbawia rząd zaborczy głównego źródła
5P-
-2?"
siły odżywczej, którą jest pieniądz. Z
drugiej znów strony, taż sama ludność
skierowuje własną siłę podatkową na po
pieranie tych żywiołów, kcóre jej obie
cują lepsrą preyszłość. —mianowicie z
chęcią (a czasami i pod przymusem) pła
ci podatki na partyę rewolucyjną.
Korespondent warszawski krakowskie
go (rganu stańczyków w tych słowach
opisuje ściąganie ęodatków przez rewo
lucyonistów:
"W Łomżyńskiem, Lubelskiem i in
njch stronach, objeżdżają wszystkie
dwory bandy, złożone zwykle z 4ech lu
dzi. Jeden z nich najwymowniejszy i
przyzwoicie wyglądający, mieni się de
legatem "Centralnego komitetu robotni
czego P. P. S. w Warszawie," zbierają
cego składki na głodnych i wprowadza
za sobą trzech drabów, dając do zrozu
mienia, że prośbę może poprzeć siłą. Za
otrzymaną ia& składkę wydaje z kwita
ryusza kwit sznurowy "Centralnego Ko
mitetu Robotniczego P. P. S," numero
wany. Kwit, który piszący ma przevd so
bą. nosi u góry nr. 10, a u dołu 132 038.
lani pojedynczo lub gromadkami, uwi
jają się bez kwitaryuszów, nawiedzając
chaty i dwory we wszystkich zakątkach
kraju, podburzając włościan przeciwko
dworom,
a
Duih
żvca1
ZDOBYCIE PORTÓW W KINCZAU.
Rosyanie fortyfikowall się tu przez 10 lut, aby być w stinle nie przepulold żadne] armii, jednak
Japińczycy zdobyli Kinczau,
we dworach żądając sowite
jałmużny w monecie. Mało dającym nie
raz grożą,
a
zdarza się, te spełniają swe
3 Marca
pogróżki. Gdy zaatakowany w polu przez
trz«ch bandytów dzierżawca majątku
Jeżewo pod Tykocinem, nie uczynił za
dość ich żądaniu, rzucili mu słowa zem
sty ogniowej. Jakoż zgorzało pięć budyń
ków w tym folwarku, podpalonym w no
cy, n'ewiedzieć przez kogo, a klęska by
łaby jeszcze większa, gdyby nie raturek
wyclr dla dworu włościan, Jitór?y
pospieszyli z pomocą."
Król Krystian duński.
Zmarły po krótkiej chorobie d. 30 sty
cznia rb. w Kopenhadze król duński
Krystyan IX, urodzony na zamku Gotterp
18 kwietnia 1818, zwany po#s2e:hne
"dziadkiem Europy." był czwartym sy
nem Fryderyka Wilhelma Pcul, ks?ęc'a
Beck Giuecksburg. W r. 1842 zaślubił
księżniczkę jdwikę Wilhelminę Hes3fn
Kassel, sioatrzenicę króla Krystyana
VIII, która na mocy konwencyi familil
nej (protokołu warszawskiego z r. 1851),
zatwierdzonej przpz cara Mikołaja, jako
głowę domu gottorpskiego, a uznanej
przez mocarstwa w traktacie lońdyńskim,
dnia 8 maja 1851, przelała swoje prawa
sukcesy.'ne na męża, poczem ten p'zez
prawo sejmowe z r. 1853, ogłoszony ze
stal następcą tronu duńskiego. Tym spo
sobem po śmierci Fryderyka VII, Krj
styan 7 listopada 1863 r. wstąpił natron,
w dniu zaś 18 listopada ogłosił wcielenie
Szlezwika do Danii. Wszakże w tej sa
mej chwili książę Fryderyk Augusten
burski ogłosił się udzielnym księciem
Szlezwik-Holsztyńskim pod imieaiem
Fryderyka VIII go,a to na tej podstawie,
że w księstwie tem nie mogła dziedzi
czyć linia żeńska. Rzesza niemiecka,
pre wadzona w tej mierze przez Prusy,
uznała pretensyę Fryderyka.
Skonfederowane wojska niemieckie
zajęły Holsztyn i Lauenburg. Wobec in
terwencyi niemieckiej, pczbawionej za
sady prawnej. Dania znalazła się zupeł
nie opuszczoną, źadae bowiem z mo
carstw, które podpisały traktat londyń
ski z r. 1852, poręczający zarówno suk
cesye Krystyana, jako też nietykalność
terytoryum duńskiego, nie przyszło jej z
pomocą. Austrya i Prusy wrzuciły do
Szlezwiku 70.000 wojska pod wodzą ge
nerała Wrangla 1 lutego 1864 roku.
Duńczycy wszędzie ulegając przewa
dze liczebnej, jedną tylko odnieśli prze
wagę nad eskadrą austryacką na wodach
Hflgc landu. Po wzięciu przez Niemców
wyspy Alsen i całej północnej Juttlandyi,
(lipiec 1864) zażądała Dania zawieszenia
breni. Na mocy traktatu wiedeńskiego
(30 paziz'ernika 1864) utraciła Dania
Holsztyn, Lauenburg i Szlezwik, zwyją^
tkiem kilku punktów pogranicznych.
Wkrótce po nieszczęśliwej wojnie, ogło
szoną została "konstytucya zreformowa
na z r. 1849," która obowiązuje po dziś
dzień. Odtąd król Chrystyan oddał się

xml | txt