OCR Interpretation


Ameryka echo. [volume] (Toledo, Ohio) 1902-1971, March 03, 1906, DODATEK, Image 13

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045274/1906-03-03/ed-1/seq-13/

What is OCR?


Thumbnail for

Duia 3 Mirca 1 i)()6
Kacy dla dobra swego kraju i narodu, i
/)ania pod jego rządao i rozwinęła się
wspaniale.
i w i e n i e ów n i e u k s z a o w a y s i
swiąski rodzinne domu królewskiego.
Najstarszy syn jesro,książę Fryderyk ur.
w r.
1843,który wstąpił na tron jako Fry
deryk VII, otenił się z Ludwiką, córką
króla Szwecyi i Norwegii Karola XV.
Córka, księżniczka Aleksandra, jest żo
ną króla Eiwarda VII. °rugisyn, Jerzy,
jest królem greckim. Księżniczka Dag
mara zaślubiła pod imieniem Maryi Teo
dorównej, cara Aleksandra lit. Księżni
czka Tyra, wyszia za mąż za syna ostat
niego króla hanowerskiego, księcia Er
nesta kumberlandzkiego. Książę Walde
nar zaślubił Maryę OrJeańską, córkę
księsia Chartres. Wnuk zmarłego, ksią
żę Karol, powcłany zastał na tron Nor
wegii pod imieniem Hakona VII.
Warszawski pcllcyant.
(Podsłuchane w cukierni).
Ja pa^iu mówię, że ttraz dopiero
przekonałem się. co to jest dobra poli
cya!...
W ten ba rdze niespokojny dzi ń, 21
stycznia, miałem do załatwienia bardzo
ważny interes. Miałem podpisać akt. Szło
nie o bogatelkę—o zarobek kilku tysię
cy rubli. Poszedłem. Trz* banieszczęśc a,
że na ulicy łapie mnie patrol. Pokazy wa
łem dowody, nic nie pomogło. Wepchnęli
DŁA NAJMNIEJSZEGO DZIEC
KA, ZARÓWNO I DŁA
DZIADKA.<p></p>Gomozo
mię do środka i z całą gromadą idzi za
prowadzili do cyrkułu. Tam ustawili nas
podwórzu, toczyli żołnierzami i stój
owymi i stoimy. Przechodzi jedna go
dżina, druga.
Panie!
Czy
Jest dobrem nietylko dla dorosłych osób, lecz
bardzo pożytecznem jest dla dzieci, gdy znaj
duje się w domu
DRA PIOTRA
pod ręką. Ono leczy ich małe słabości, daje młodzieńczy tiumor,
usuwa eczemę i robi ciało krzepkiem. Jest to doskonałe domowe
lekarstwo dla każdego wieku. Czyści ono krew i zapewnia oży
wioną i zdrową cyrkulacyę. Regulnje żołądek i wnętrzności, oży
wia wątrobę i zmusza nerki do właściwej akcyi. Nie jest to
apteczne lekarstwo.
Tricfvtnt
ten eczy z
moi* pan sobie przedsta
wić, co ja przeszedłem? Interes gi fcowy,
kilka tysięcy rubli prawie w kieszeni,
trzeba tylko wziąć pióro i podpisać... A
mój interesant musiał wieczorem wyje
chać z Warszawy!
Mówię, panu, że mi s?ę i zimno i
gorąco robiło. Ale, co robić—trzeba coś
radzić
Wychodzę powoli z gromady i
cofam się do gromady. A on, jak nie krzy
knie:
Ty kuda?
Tak zgłupisłem, że jeszcze prędzfj
chcitłam się schować w tłum. On za
mną. Z'apat mię za ko nierz, począł
trząść, jak gruszkę i wymyślać, tak, że
powtórzyć nie mogę. Wreszcie wyciągnął
mnie, jeszcze uderzył kilka razy w kark,
zdaje się, że i nogą keprąl i wciąż krzy
czy, że po.o ja lezę, kiedv ritwclao...
Ma sit rozumieć, że jak tylko wypuś
cił z reki mój kołnierz i zawołał "Paszoł
won, 'to ja poszedłem taV prędko, że,
jak się zatrzymałem na czwartej ulicy,
to mi t:hu zabrakł A jak stanąłem i o
detchnąłem, to dopiero poznałem, jaki
ten polieyant był mądry!....
TOM 8Z HOOD
Pleśti o koszuli
Z utrjdzonemi palcsmi.
Z źnicą mętną zastygłą,
Siedziała kobieta, w żernych łachma
n*ch,
Przy pracy, zgięta nad igłą—
ChyżJ za ściegiem ścieg rośnie...
^męczona, głodna, zbolała,
Wszelako znękanym swym głosem żało
śnie,
"Pieśń o koszuli" śp:ewa'a.
"Szyj! Szyj! Szyj!
Gdy w dali koguty pieją!
Szyj! Szyj! Szyj!
2R0DŁ0 ZDROWIA.
Kto nie chce darmo wyrzucać pieniędzy, a pragnie
mieć prawdziwe zdrowie,
to powinien natychmiast napisać do najsłynniejszego w całej Ameryce
Dr. E. C. Collins Medical Institute, a napewno będzie wyleczony
z każdej choroby, tak że więcej choroba llie wróci.
zadziwiającą, zręcznością i powodzeniem męzkie, żeńskie i dziecinne
•*-lłOŁ y IUI choroby zwyczajne, chroniczno-zastarzełe i sekretne, a mianowicie: Ból i katar
żołądka, dyspepsie, ból i zawrót głowy, reumatyzm, ból krzyza, pleców, piersi, astmę (dychawicy!
SUCHOTY, choroby płuc, ból gardła, katar nosa, choroby uszów, oczów, żółtaczkę, febrę, chorobę
S-go Walentego (padaczkę), taniec S-go Wita, wszelkie wyrzuty i wrzody, zatrucie krwi, wypadanie
włosów, zaflegmienie, plucie kwią i. t. d. CHOROBY SEKRETNE Syfilis, szankier. tryper bubo
ny, rupturę (kiłę)-samoEwałt (onawizm) i jego złe następstwa, osłabenie pamięci, rozdęcie i zwężenie
źył, choroby maciczne, białe upławy, nieregularność peryodów i inne. Słowem nie ma choroby,
ażeby jego zdolność i lekarstwa nie zwalczyły, przeto zasługuje na nazwę ŹRÓDŁA .ZDROWIA.-
Nie rozumiesz choroby, to przyszlij kilka otrzymasz darmo »Po
radnik Lekarski", po przeczytaniu którego łatwiej to zrobisz.
Baczność więc rodacy! Niezwlekajcie i czem pzędzej opiszcie
swoją chorobę dokładnie i uważnie co i gdzie Was boli, a otrzymacie
prawdziwą pomoc lekarską i będziecie wyleczeni ,,na pewiio" za co
daje się pełną gwarancyję. Pisząc listy adresować należy:
140 West 34th Str., New York, N. Y.
OFFISOWE GODZINY: Od io rano do s po południu. W Niedzielę od 10 rano do i popołud
niu. Prócz tego we Wtorek, Środę, Cwartek i Piątek od 7 do 8 weczór.
Dri
dam się tym, co nas pilnują. Na sołda
tów wcale nie patrzę nawet. Taki się na
żadnym interesie delikatnym nie zna.
Zresztą ten przykład ze sz'ykiem, to
wcale zaufania nie budzi.
Więc przyglądam się stójkowym. Je
den podobał mi się. Wyglądał birdzo so
li dnie.
Zbliżam się i przedstawiam cały in te
res, że szedłem do rejenta, że mam akt
podpisać. On nic. Mówię, że ja się "po
znam na rzeszy"—on nic. Wyciągnąłem
trzyrublóttkę i daję mu. Obejrzał, wziął
echował do kieszeni. I nic. Przepra
'gsam,—żeby to nic, ale zmarszczył się i
kręci głową rrocno, że niby: nie!
yglą-
Co robić? Mniejsza o trzy ruble! Więc
Gdy gwiazdy przez dach jaśnieją!
O doloż moja, ty raczej
W turecki mnie jassyr prowadź—
Tam przecie kobieta na dusze nie ba
czy—
Niż mam u chrześcian pracować!
Szyj! Szyj! Szyj!
Póki się mózg nie tamroczy.
Szyj! Szyj! Szyj!
Póki nie zaćmią się oczy!
Kliniki, szlaki, wiązadła,
Aż aen mnie pod koniec już zmorzy—
i wtedy
We śnie przy3zyję guziki!
''Mężczyźni, co się istnieniem
Sióstr, żon i matek cieszj cie—
Nie z płótna samego są wasze koszule^..
W nich istot ludzkich tkwi życie!
Chyżo za ściegiem ścieg rośnie...
Zmęczona, głodna, zbolała,
Jam nitką podwójną zarazem z koszulą
Dla siebie całun zszywała.
"Lecz czemuż mówię o śmierci,
O tym ohydnym szkielecie?
Wszelako przed straszną tą masą nie za
drżę,
Do mnie podobna jest przecie-..
Do mnie podobna jet przecie...
Wszak codzień patrzę... O, Panie!
Dlaczego tak drogi jest chleb na tym
świecie,
A krew i ciało—tak tanie!
AMERYKA-ECHO
Roayanle uważali górę
Nmmu
"Szyj! Sryj! Szyj!
Spoczynek nie jest mi znany
A jakąż mam za to zapłatę? Ten barłóg,
Chleb suchy, ntdzne łachmany—
Dach zapadnięty Dad głową
Ten stół. ten stt hk złamań',
Ach już rai weselej z mym cieniem—je
żeli
Na puste upadnie ściany.
"Szyj! Szyj! Szyj!
Od świtu do snu godziny
Szyj! Szyj! Szvj!
Jak więźnie za ciężkie winy!
Wiązadła, szlaki kliniki,
Klinik', szlaki, wiązadła,
A serce skostniałe, aż mózg odrętwieje,
•Jak ręk3, z trudu opadła.
"Szyj! Szyj! Szyj!
W posępnym grudniowym irroku,
I szyj! Szyj! Szyj!
W światła i ciepła potoku—
Podczas kiedy p"dt strzechą
Jaskółki w gnisziku radośnie
Swiegocą i w blaskash się kąpią słone
cznych
Jakby mi mówiąc o wiośnie!
"Dajcie odetchnąć na chwilę
Pierwiosnków wonią tak błogą.
Nad głową mieć nieba pogodne błękity,
A traw kobierzec pod nogą...
I czuć pozwólcie przez chwilę,
Jak wolno było czuć w porze
Gdym ręizy nie znając, nie śniła, że
spacer
Obiadu zastąpić nie może!
"I jedną tylko, jedyną
Dajcie mi chwilę wytchnienia
O, nie dla Mihści, o nie dla Nadziei—
Ja łaknę jej dla Cierpienia!
Ulżyłby płacz mej boleści,
Lecz łzy zostańcie w ukryciu
Choć boleść tak wielka, wszak każda
kropelka
Przeszkadzać będzie przy szyciu!"
Z utrudzonemi palcami,
Z źrenicą mętną,zastygłą,
Siedziała kobieta, w mizernych łachma
naih, zgięta nad igłą—
Chyżo za ściegiem śdeg rośnie...
Zmęczona, głodna, zbolała,
Wszelako znękanym swym głosem żało
śnie—
Bogaczom niech dźwięczy ta nuta rozgło
śnie—
"Pieśó o koszuli"—śpiewała!
fi
Władysław NmcrockL
Tkacze.
Oczy wygasłe juł nie błyszczą łzami
Siedzą przy pracy, zgrzytając zębami
"Kraju niemiecki, kir utkać ci chcemy,
W niego przekleństwo potrójne wplecie
My tkamy, my tkamy! (my—
Przekleństwo boju, przed którym kolana
'Zginaliśmy w modłach, wieczór i zrana,
0 chłodzie i głodzie zawiodły nadzieje
1 wiara on kpi z na?,on z nas się śmie
My tkamy my tkamy! (je
Przekleństwo królowi, królowi mamony,
Co dla nas przed nędzą nie ma obrony,
Któremu ostatni przynosim grosz w da
(rze,
A on nas, jak psy, rozstrzeliwać każe—
My tkamy, my tkamy!
ZDOBYCIE UÓUY NA8ZAU.
za niemożliwą do jdobycia Japończycy wzięli Ją jednak szturmem w siedmiu atakaoh i
Kysunek przedstawia ableranie rannych n» pobojowisku, poprzfrzynanem w różnych klerunkac przez płoty
Przekleństwo tobie, fałszywa ojczyzno
Co tuczysz robaków swoją zgnilizną,
Co ścinasz zawczasu każdy kwiat młody
I wstydem,a hańbą wleczesz swe gody—
My tkamy, my ikamy!
Czółenko snuje, huczy wrzeciono
We dnie i w nooy tkamy ze żoną
Wam,Niemcy .stare,całun utkać chcemy,
W nie^o przekleństwo potrójne wplecie
(my,—
My tkamy, my tkamy!"
Henryk IItine.
OBRAZY PATRYOTYCZNE
(które się powinny znajdowati w
każdym domu polskim, a szczegól
nie w salunaoh I szrorach.)
Wtelkl obraz T. Kościuszki 22x28
cali. Cena $1.00
Wielki obraz K. Pułaskiego 22x28
cali. Cena 1.00
Wielki cbr\z Króla Jana III Sobie
sklego, 22x28 cali. Cena 1.QO
Wielki obraz ks. Jóaefa Poniato
wskiego, 22x28 cali. Cena- 1.00
Wielki obraig "Rzeź w Krożaoh,"
22x28 cali. Cena .00
Obrazy te można wybrać'na premium. Kto
płaci $2.00 na rok za '1 Ameryktj-Eoho,"
może sobie wybrać jeden z powyższyoh
obrazów.
A. PARYSKI,
1142-1156 Nebraska ave., Toledo, Ohio
Chłopski jęk.
Gwarno, szumno w pańskim dworze
W każdej dnia i nocy porze,
Wiwaty—szkieł brzęk...
A opodal z chat pochyłych
Zadymionych i przegniłych
Dolatuje jęk!
Jęk to tych, co żywią wszystkich—
Tych tytanów z chatek nizkich
Co kark w jarzmie gną...
Co zbierają, orzą, sieią,
Pod nawałem pracy mdleją
Jednak z głodu mrą!
To ci jęczą, których dłonie
Czarne—stwardle,których skronie
Potem zrasza trad...
CZYLI
W KantyCZCO znajdują
się Szopki i pastorałki
do przedstawienia
UV A VUO
ta lvillfll
JaseTT
łek.
Kantvczka
zabrAll llosyanom TB armat,
z kolczastego drutu.
A za trud ten,za tę pracę
Hojną,szczodrą biorą płacę—
Ciemnotę i głód!
To lud jęczy!... Wynędzniały
Sie swe skargi przez wiek cały
Pod niebieski strop...
Bo tu ka*dy mu urąga,
Ssie go—zdrowie zeń wyciąga...
Wszak to tylko chłop!
Ech, mój chłopie, ech, mój bracie!
Chłodno, głodno w twojej chacie,
Pustki istny grób!
A tam srebrem lśnią komnaty,
A tam złetem tkane szaty
Ty zaś chłopie rób!
Patrz! tam dzwonią puharami
A ty brzęczysz kajdanami!
Chłopie, chłopie srom!
Wstań,potargaj swoje pęta,
Twej wolności niech pieśń święta
Zagrzmi gdyby grom!
Ghlopa Urbana
łiobaczek
ttlęgarnla A. K. Paryskiego poleca nową ksląźk*
DZIWNE PRZYGODY
Długonosa
ii
'A
I KKA
ł. Olbrzymi nos, który potrzebował oodzlefi
UOO centnarów tabaki, i długa broda, której był#
*00 wozow siana.
2. Urban I Żyd Berek.
3. Dowcipno śpiewy. Opis nczty weselnej os
lnie Jeziora. H:ij wo śnie widziany,
4. Podrófc Urbana do T'lrcyi.
5. Urban wędruje w powietrza z Kuil do Afryki
6. Przygody myśliwskie Urbana.
7. Jak Urbanowi dokuczały panny I jak
00
i% to odpłacił.
8. Przygoda Urbana z bocianem.
9. Pługonos między głupimi Szwabami, któray
myśleli, że źrebięta z jt jek Hię wylęgają.
10. Przygody wojenne Urbana.
Nie potrzebujesz płacić żadnych ani 10 dola
rów, aby się dobrze zabawić. Książka ta da al
więcej śmiech a 1 przyjetnnośd, niż 5 antałków pk
.wa, lub beczka wódki więcej pomoże na niestra
wność i melancholię, niż 10 doktorów lnb 50 apt*
karzy. Kto nie wierzy, niech się przekonał
C«na t«J olokawoj książki tylko 15 etntów.
Włóż
do
llstn 15 Jednooontowych marek
wych 1 przyślij do naB, a odwrotną pocztą
q1»bs
"Amarykl Echa" posyłamy
kaldamu, kto nam nadsilo swój adrss
PASTORAŁKI I KOLĘDY.
Obejmuje przeszło 700 stronic.
Jest to cała Kantyczka, jeszcze raz prawie tak gru
a a k o z e n i a a k o s z u e a k s a o y k o
In
poozto-
doaU-
książkę. Następujący adrea wystarczy:
A A A Y S K I
Toledo. Ohio.
Katalogi ktląiki I okazowo
numary
bszplatnls
75 centów.
Kantyczka ta, czyli Pastorałki i Kolędy, zawiera piosnki we-
sołe ludu, w czasie Świąt Bożego Narodzenia po domach
Śpiewane, a przez księży misyonarzy zebrane, oraz pieśni
do nżytku kościelnego, jako i szopkę dla małych dziatek.
Wierny przedruk z Kautyczkl Krakowskiej, wydanej
przez Księży Misyonarzy w Krakowie.
SPRZEDAJE SIĘ POJEDYNCZO PO 75 CENTÓW.
A. A. PARYSKI, TOLEDO, O.
,,T.

DR. PETER FAHRNEY 4 SONS CO., 112-114 So. HoyneAve., Chicago, III.
Dr. E. C. Collins Medical Institute

xml | txt