OCR Interpretation


Ameryka echo. [volume] (Toledo, Ohio) 1902-1971, March 03, 1906, DODATEK, Image 16

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045274/1906-03-03/ed-1/seq-16/

What is OCR?


Thumbnail for

16
epow cdowane pn
}a
UZNANIA OD PRENUMERATOROM
S Z A N O W N Y A N I E A Y S K I Z a s y a
podziękowaniu za plamo "Amen ka E'lii," k'óre
uznaję za najlepize, a k.e za p'ękne premium
M. Sllskl, Camdon, N .1
SZANOWNY PANIE PAKV«Kf! Czytułpm
w krtiju 1 w Aiuoryce dużo cazd, ale wld/ę żeż i
dna z nich nie )tó vna Ameryce-Ei In!" 8.
Ciborowski, lIlncklev,N. Y.
SZANOWNY PANIE PARYSKI! -Gazeta "A
me-yk- KrJi joit tutaj r^/lnle lubianą I uwr.żi
na za najlepsze pismo Iłkle w Ameryce
Janiszewski, Ojslneke, Mich.
•SZANOWNY PANIK PaRYSKI! Dzękuj}
Panu 89:deozn'e za pańłką znak om .tą gazetę "a
menk- Ech Postaram Blę roznowazech-lać Ją
między meml ąiladaml.—1. Bjgus/ewskl, «ttet
vllle, Pa.
SZANOWNY PANIE PAin SKI!— Czytałem
uż dużo rozmaitych gazet, ab żndna nie podoba
ml plę tak, Jak "Ameryka Echo." Również
książki które otrzymałem jaao premium, b*rdzj
ml się pod »liiły,- J, Sur?, Mlci.|»?an City, Ind.
SZANOWNY PANIE PARYSKI! Gazeta «A
mJkryka Etio" jest nadzwvczaj cłek'i* a pourzi
jipa 1 at prawdziwym drugows" hz dla robo
tn ków Polaków w Aneryce. K^ląfka ped hała
ml się bard/'i. R. K-.tułowsk', Wilkes Bar'e, P.i
SZANOWNY PANIE PAW *KV. -Dziękuję
ea re^u'irne p"zyityłtł"Ie ml k'ej znakomitej
gazety Ameryki-r cli Wjzv- y p.ila^y piwlnnl
prenumerować "Amerykę- tC« li bo'o jest najla
peze plamo polskie A Kyrrz, Morlden, Ci nn.
SZANOWNY PANIK PARYBKU-W Jadnem
JeHZ z^ piśm'e n'e zniiazłem tvlu ciekawych 1
pou z-łją^ycli wlp.d jm^i'l, o w "Ameryce Echo."
Clu ćbym nawet, powrócił do kraju, to jednak nie
Scheneotady,
rzpfltanę tego pl-ma prenumerować.— Krempa J.,
N. Y.
SZANOWNY PANIE PARYSKI! Czytijąc
Piń-ką gazetę od dłnż^eg rzasi uważnie, sze
dłem do przekonania, że wszelhle zarzuty, jakoby
ona wy«tępow-iła przeciw religii eą zupełnie bez
ptdUawne 'Amerj ka-Eoh« tnojem rdaulem, JeBt
najlepszą gaz. tą w Ameryce. —P. Btt inprżeokl,
Norwich, nn.
SZANOWNY PANIK PAKYsKI! Z otwar
tem sercem przyznaję, *e gt.zeta "Amerykh E
ch." jest jedynem, zdrowem, nleratrutem źródłem
oświaty dla robotnika polskiego w Ameryce Każ
dy zdrowo myślący Polak powinien czytać "Ame
rykę Echo.' —W. Dworzeckl, Qulncey, Mhbs.
SZANOWNY PANIK PARYSKI! Składam
Pan. f»erdeczue podziękowanie gazetę •'Ame
ryka Koli-•" 1 za bardzo ładne rrtnilum, które od
Fai a otrzymałem. K łdennu b.dtj inówlł, że "A
nior\ka Echo" Jest najlep*zem pismem w Śtao»ch
Zjednoczonych- J. Jaulewskl, 1 liMadeljh a Pa
SZANOWNY PANIE PARYS U i—Upraszamy
o ła»kawe wysyłanie nam b^z (iz«rwy hwego n«
der uczciwego 1 j.ljkneg i Isn a."Ameryka Echu"
wszystkim nam bai^zo blę podoba, bo urzyczynla
elę d'l»*lnla do krzewiona oświaty 1 uświadomię
nU narodowego. Im'enlem »w "BMegu Or
ła' w Rlotirande do •'ul,—W. B. Kowerakl.
SZANOWNY PANIK PARYSKI! Od roku
nie czytałem Jut żadnego pisma, ponieważ próbo
wałem trzmać rozmaite gazety, ale żadna z nich
nie ni gla ml się od»b ć. Dopiero ternz zaprenu
meruwwvs8?y "Aniery. -Ech«." w'dję, że ji'doak
mamy dot re, uoz iwe, ciekawe 1 uczłjące |nm«
p'i»klel tem jest bezsprzecznie" Ameiyka Echa."
Mozolą, flttat jr, Pa.
Blankiet, do zamówień
(wyciąć i przystuć jxxi adresem:)
I A.
Paryski,
Box 623,
j'tvzxwm jrc.t.iirm!. lekarstwami*
Pierścionek Elekłro-Ghemiczny
5 NADMIAR KWASÓW W ORGANIZMIE,
Reumatyzm, Nearalglę, Wiatyk }, Boi krzyżu, 1'odagre, Reumatyczne zapalenie w *gl*
elach muBkułaoh, Parali?, reumatyczny, Drgawki, Kurcze, Nerwowy boi żołądka, oraa
Kwasy w żołądku, powodujące Zatwardzenie, Chorobę Bright'a, Chorobę cukrową, Białko*
mocz, Zapalenie nerek 1 Katar pęcherza. Również pomoony dla niewiast, którym etyl
•llule co mleBiąc krew upływa.
Tysiące ludzi, cierpianych na te choroby, zostało wyleozonyoh przez
Pierścionek Elektro-Chemiczny. Magnetyzm zawarty w pierścionka lkwa
•y znajdujące s1q w ciele chore, o człowieka wytwarzają prąd elektryozny.J
który niszc zy kwasy 1 wyciąg Jp
Z
organizmu. |||g potrzeba brać Ż8-
dnych lekarstw, tylko nosić pierścionek na palcu, a choroba wnet ustani#.
Nalety przysłać miarę na pierścionek razem z pieniędzmi. Okręcić wązkl skrawek pa
piaru na palou 1 uciąć akuratnie taką długość, jaka starczy wokoło palca,
Cena pierścionka tylko $2.00, pozłacany $4.00.
Kt* bedztł kontcnt z pler-idottkt, mote ko zwrócić w przeilqicfi 4ch tygodni. dottłilłiw»)*
plctiiffd/,e uazad Piszcie po plorAclouefc. pod adresem:
A. A,
Paryski, Box 623, Toledo, Ohio.
Pa,
Toledo, Ohio.
Stanowny Paniel Korzystając ze spe
palnych ofert na Luty i Marzec 1906 r,
po&yłam $ »proszę mnie poktoi
tonąć za Bazelą na rok i przydać naxtq
it ksiątki
Md) adres jest taki:
/«n«41 rumuńsko:.
i uiioa
'J
itat'
"Ameryka-Echo" istnieje
siedmnaście lał i ma wię
cej prenumeratorów, nii
ftórekolwlek cztery gazety
tolskie w Ameryce wycho
dzące razem wzięte.
To dowodzi, że wyklęcia 1 prześladowania nk
nam nie szkodzą. To dowodzi, że straszenie lud!
przez oszustów już blę na nic nie zda. TodowodoL
że lud chco, aby gnzeta pisała prawdę.
Kto chce wiedzieć, dlaczego nasze pismo je*
wyklinano 1 prześladowane, niech przeczyta kilki
Sumerów
14
Ainerykl-Echa." Nie wydawajcie w*
kku p* wyałuchaniu tylko jodnoj e\r-T.
AGENCI I KORESPONDENCI
"AM ERY KI -ECHA"
Wi^BcyrlżeJ wymienieni agenci 1 koreapn
dencl aają prawo kobktować za gametę, książki I
ogłoszenia, 1 dzlelają wsz lkloh lnformaoyj w
Bpra*a ti dotyczą jeb n szego wyća^n otwa.
A U 7 K Z A K K A N U S Z & 8SOO
ave„ South Chicago, 111
AKDO WSK1 W LA D. Kremom *t., Clev«uiJ
itiio. a .i K»ioi- w Cleveland. Yonngnto*r,
'.oraln ttd
BTbWCZYN«K1 K .1., Marcbt Ark,
BUDYS7. I ., V001 Hamlltw St., Manitowoc, vV
Wilmington, oraz we wsohodnloh częściach sti
now Pennsylvania, New Jersey, Delawar*
1 Maryland.
DZICZKOWSKI LUDWIK Btt i baae «v„ Wel.
ster, Mna*.
RTUNA FILIP. Kolektuje w stanach Ma«*4
ohusetts, Connecticut, Maine 1 Rhode Island,
K KTKK FELIKS, IS Canal St., Chloopee, Mas*.
Amboy, Jersey City, New York. Brooklyn
IDZIK Box 196, Mt. Pleasant, Pa
1ANCKWICZ DOMINIK. Kolek tuje w Wllfce.
barre, Plymouth, Edwardadaie. Sorcntnn
ryoa, Nanllooke lid.
NTOCH ADAM, 81 U al leli ei Brtdr«P°r
Uonn Kolektoje w Bridgeport 1 okolicy
-ZUIT W. 201 Ya ley at,, Ławrenoe, Masa,
KARAKUŁA F., 18 Oliver st„ Holyoke. Maae.
KOLIŃSKA AMELIA 2616 Richmond «t.. Phtla.
delphla, Pa
KONCEWICZ A K. 77 Kndloott st., Boitoo
Mass.
LKPKOWSKI Ł1KNHYK, 100 Columbia st. B.
Kolektuje w Detroit 1 okolloy 1 w Toledo 1 okoltoy,
HANIECKI JAKOB, 116 S. 17th St., Plttobarg
Pa Kolektoje w Plttaburgu 1 okolloy
NTSTER( WH Z STEFAN, 11B2 Nebraska ave.
Toledo, Ohio. Kolektuje w Toledo okolloy.
NIEMOJOWSKI LECH będzie kolektował w ftt.
oach Uhlo, Indiana 1 Michigan
NIKMOJOWSK1 LUDWIK, liii Nebraskt
Toledo, Obło. kolektoje w Toledo okolicy
N JWAK JÓZEF. Kolektuje w stanach MaM»
ohusetts, Connecticut, Vermont I Hhod® Island
OLSZEWSKI K., 2 Hlcka st., New Bedford. Masa,
ARYSKI MICHAŁ P., llf ITth »i S„ ltv
burg, Pa., jest generalnym agentem oi riMi
Durg I okolloę.
PIĘKOŚ LUDWIK, Box M7, Taftvllle, Coon
PXKcKl MICUaŁ, •amiceakały staU tt
Jarmel, ł'a.. kolektoje w Mt Carmel, Shamokb
Ixcelfilor, Centralla, Shenandoah, Mahąnoy Cli
aazleton, Freeland, Mluersvllle, Reading ltd
5PKTA LUDWIK, 8t Sayles st., Woonsookai
R. 1.
fDZESKI PIOTR, 110 Hloka st.. UUo* i
Kolektoje w całym stanie Now York.
34U8TAK1EW1CZ W., Box IS, Exeter, V.
Wszystkie listy do Wydawni
ctwa I Redakcji prosimy odreso
wać (ok następujei
A. I. Paryski,
Toledo, Ohio, 0. S. I.
(Drukarnia i administracja mieści •ię
pn. 1142 do 115b Nebraska
ave., od jednak
3eat zbyteczne na adresie.)
AMERYKA-ECHO
BECZ Z OBI.UDĄ
NA PRZÓD Z WOLA LUDO
"Ameryka-Echo" nie służy żadnej partyi ani
dice, lecz ogółowi—jest pismem bezstronnem.—
^ie potępia żadnej uczciwej zasady ani religii, ale
śmiało karci ludzi występnych, bez względu na
ch stanowisko.—Podaje na sąd czytelników dzia
'alnoSć wszystkich partyj, niczego nie ukrywając.
Podczas wyborów tiłe sprzedaje głosów pol
skich żadnej partyi.—Nie jest pismem agitacyj
lem, lecz informacyjtietn, wiadomościowetti
pouczającem.—Nie posiada żadnych sekre
tnych dochodów. Nie sprzedaje się partyom po
ityeznym, stowarzyszeniom ani jednostkom.—Za
nieszcza więcej wiadomości, niż którykolwiek
•ygodnik lub dziennik polski* w Ameryce.—Z na
zej gazety czytelnik dowie się o wszystkiem, co
ię w świecie dzieje, podczas gdy z innych gazet
nożna się dowiedzieć tylko o tem, co jest korzy
stne dla pewnej partyi.—uAmeryka-Echo" jest po
wszechnie uznana za najlepiej redagowane pi
łmo polskie na obczyźnie.—Zamieszcza więcej o
"yginalnych artykułów i prac literackich,
iiż wszystkie pisma polskie w Stanach Zjednoczo
tych.—Jest jedynem pismem polskiem na obczy­
łlblla Święta. Oprawna w półskórek #4.00
Ittwa pod Raszynem .30
łolesławt ozyll dalsze losy Oonowefy 20
łaklet Pieśni Światowych. 30
armela, czyli Osznlała z Miłości 15
ndowna Hlstorva o Jasłu Głuptasln 06
'iMnokelężnlk Hokus Pokne 25
/is-arownlcsa Pary Banu 26
tteiy Piękne Plednl Cen» 10
leklamator Polski 25
)on Klszot z Munazy. Z Hnsu Dore go 1.00
h-nga Wojna Żydowska. ,06
Juch PuBzoey. Opowiadanie amer bon»» 80
lyamentowy Poeą« .10
teleje Amerykafiskie) Federaoyl Praoy 10
Izlwne Koleje życia... 25
)zlw. Przygody Chłopa Urbana Dłngonos* 16
Dzlbd Wvdowy 25
Dwie Marye ... 35
lilektryczność. Wykład popalamy s ryson 35
fil^mentarz o s k i 2 5
elementarz Polski I Katechizm Ram. Katol 30
tustaohloss 30
łenowela. Powiastka lodowa 16
łratnlant oraz plenni Weselne 20
llstorya Aminy ... 05
llstorya Garbuska 1 13 In, ciekawych bajek 26
ilstorya o Aladóynle, Lampie 1 Pierdoleniu 30
llstorya o Ali Babie i Czterdziestu Złodz. II
ilstorya o Cudownej OdmlanleKałęż. 1 Szewc 06
llstorya o Grzegorzu, który 17 lat pokutował 16
ilstorya o Koulu Zaczarowanym 15
ilstorya o Miłości Kamaralzamano 25
ilstorya o Rycerskim Owczarka 10
ilstorya o Rycerzu Złotoskrzydłym 10
ilstorya o Siedmiu Mędrcach 20
Ilstorya o Trzech Jabłkach .20
ilstorya o Żołnierzu ... .05
ilstorya Polski. Przez Dra Kaa. Qorwyoklego.tl.00
ilstorya Polski, w oprawie ...... ,$1 50
iuinor I Satyra. Zaw. pół tysląoa żartów ltd .25
ak Można Dostać Papiery Obywatelskie 10
ak Robić Wino Tańsze od Piwa 05
ak* Zbudowane Jest Ciało Cełowleka.Z rysnn 35
an Okplśwlat ozyll Sowizdrzał.... 20
askinta Beatusa. Wzruszająca powiastka 20
edenaścle Najolekawszyoh Bajek. .26
ozafata Dolina, ozyll Sąd Ostateoroy 30
Cantyceka, czyli Pabtorałkl 1 Kolędy 75
Clwon. Pociecha, żywot I śmierć KIwona 10
Con3tytocya Stanów Zjednoczonyob Pól Am .25
(opolnle Króla Salomona. .80
Coazyk Kwiatów ... 25
królewna Morska, ożyli Blstorya o Bederae 15
Irzysztof Kolumb I odkrycie Ameryki. .16
Łrzyżaoy. Powieść historyczna Cztery tomyjl.00
Księgi Narodu Polskiego Ib
Cslążka Punktowania 10
(sięga Wladomośol Naukowych I Potyteos 60
Cształty Ziemi. Z 8 rycinami .05
(uoharka Polska i Amerykańska 20
Irnlk Polski .10
1st Św. Michała Arohanloła ... 10
tfądroścl Salomona, owyli przep prsyewło4o! ,10
tfały Henryś ...... .15
dargrablanka Marya. Trzy tomy tl.OO
darya Regina. Cztery tomy $1.00
dodlltwy, pleśni 1 litanie pray amlerająoym .10
Modlitwa Nabożna do Pana Jezusa. .15
tfuęnhauHen Nowy, ten z długim nosem 10
Najprawdziwsza Kabała,ozyll odkryole tajem 05
Najważniejsze Wypadki w Wieko XIX 15
a Marna. Poemat eplczny 06
Naprzód. Praca odznaczona lssą nagrodą 10
Nauka Wymowy Angielskiej ... 26
llby Bieda a Nie Bieda .06
Niewolnik Miłośol, ozyll Hlstorya o Ganemie ,15
foo Wigilijna. Opowiadanie J5
0. 1. Monologi 1 DyalogI .10
(0 2. Monologi 1 DyalogI ,10
to 3 Monologi 1 y a o I 1 0
ibrona Częstochowy. Opowiadania histe J6
AMERYKA-ECHO
Książki i obrazy przeznaczone na premia dla łych,
którzy płacą za rok z góry.
Formach Rządu
'gniem 1 Mleczem, Cztery tomy
arie K^^włosu, Żar Ptaku I WUkn W
O Jasiu Głuptasiu. Cena
O Konstytucyl Stanów Zjednocz unyob
O Królewnie Zaklętej w Żabę
Opieka nad dzieckiem przed urodzeniem ltd.$l,00
Opis Świata, ozyll Ludzie, Zwierzęta 1 Rośliny 25
O a n i z a o i y
Osleł, Wół i Rolnik
O Ziemi, Słońcu 1 Gwiazdach
Pan Salomon Glanzgold, ozyll Żyd na polow
Państwo Plmpel na Wakaoye
Pan Twardowski sławny mistrz czarnoksięski
Pan Wołodyjowski. Dwa tomy
liękna Historya o cierpliwej Helenie
Piękna Magelona 1 hrabia Piotr z Prowansyl
Piękna Meluzyna, Historya o morskiej pannie
Piękne Przykłady z Hlstoryl Polskiej
Pięć Pieśni o Panu Jezusie. Cena
Pierwsi Bla.ll Osadnicy I Deki, Nlepod. St, Zj
Pierwsza Pomoc w nagłych wypad eaohor
Pleśń Nowa o M. B. Częstooh.
Płacz 1 Narzekanie OJoów Świętych
Polaoy w Brazylii
Poradnik dla Kobiet, które ohoą być zdroweml
Porozblorowe Dzieje Polski. Z obrazkami
Potop, Sześć tomów
Pożegnanie Gorzałki
Prawa Kościelne
Prawdziwa Historya o Pijaka Urbanie
Prawdziwa Miłość Wszystko Zwyolęża
Prawdziwa Sybilla, czyli Prorootwo Mlchaldy
Próby Clerpllwośol, ozyll Przygody Maćka
Przebiegłe Sposoby Rozpustnika
Przeklęta, Romans kryminalny. Cztery tomy .$1.00
Przeraźliwe Echo Trąby Ostateoznej 30
Przygody Kalifa Haruna Alraszyda 25
Przygody Myśliwoa wśród lodów pófoooy ,15
Quo Vadis, 3 tomy $i,0O
Quo Vadls, w oprawie .$1.60
Rinaldo Rlnaldlni, Z obrazkami. 20
Robert Dyabeł, Powiastka z przeszłośol 15
Robinson Krufcoe ,oz. skutki nleposłusceAstwe 20
Romans Arabski. Nadz. Przygody Miłosne .25
Róża Tannenbergu. ... .25
Róże 1 Niezapominajki ,30
Rozmowa Trzynastu Mężatek 1 jednej wdowv .06
Samouczek Polsko-Angielski P. Reussneri BO
Sejm Pijacki, Wyrok potępienia gorzałki .10
Sennik, Prawdziwy Persko-Eglpskl .10
Sęroe Dankl. Opow. ze stepów ukralńsklob .06
Sledm Niebezpiecznych Podróży Morskłot 16
Sledm Zamków 1 ośm innych pleśni 10
Sielanka Pensylwańska 10
8karby na wyspie ,60
Słownik ozyll Tłomaoa tng -polskl pol. ftn«.$1,00
Słownik w oprawie $1.§0
Spiąoy Biały Orzeł .10
Splrytologla, ozyll Nauka o wywoł. duchów $1.00
Stara Baśn. Nadzw. oiekawa pow. historyczna
Świat Roślinny
Tajemnloe Dworu Carskiego. Trzy tomy
Trylogia Sienkiewicza. Dwanaście tomów
Tystąo Nooy i Jedna. 67 powieści z rysun
y s o N o o y 1 e n a W o a w i e
Unia Lubelska 1 Prusko-Mosk. Bałamuotwa
Walka Indyan z Białymi. Opow. hlstoryosne
Węglarz z Walencyl
W niewoli u Krwiożerczego Murzyni
Wojna Polsko-RosyjBka w roko 1863
Wojna żydowska, a także Nar, Mesyasza
Wszystkiego po trosze. Zbiór powiastek ltd
Wybór PleśnlNarodowych
Wybór Pism Maryl KonopnloklęJ ....
Wybór Pism Maryl Konopnickiej w oprawie
Wyrwidąb 1 Waligóra
Zaklęta Dziewica z Brodą ozyll Cyrulik zbaw
Zakon Małżeński, ozyll poradni.k dla małft
Zbiór Dobranych Powinszować
Zbój Materskl
Złoty Cieteo. Poemat Adama Asnyka
Znaoeenle Obchodów Narodowych.
Zuoh Kobieta. Trwy tomy
Zwycięstwo Cnoty, ozyll historya o 3 siostrach
W lećmy Tułaoz z Jeruzale
Zywoem Zamurowana
uAmeryki-Echa"
10
$1.00
.os
06
15
.05
05
05
60
05
20
25
$1.00
15
20
20
(50
ro
.10
15
.05
35
25
.15
.25
$1.50
05
10
10
20
15
10
25
L0
10
06
26
30
JB0
75
16
10
40
26
10
OB
10
BO
IB
in
.90
lem
Z Y A I E
SPECYALNE OFERTY
N A A Z E
Dnia 3 Marca 1906
źnie, które utrzymuje stałych korespondentów 1
płaci honor ary a swym współpracownikom.—Pła
ci za zredagowanie jednego numeru o wiele wię
cej, niż którykolwiek dziennik polsko-amerykaó
eki za zredagowanie sześciu numerów, tj. tygo
dniowo.—Do
Dodatek 8-io stronicowy, w którym drukujemy
najlepsze powieści, romanse, historye, humoreski,
artykuły i dzieła popularno-naukowe. W przecią
gu roku w Dodatku Powieściowym drukujemy prze
szło 12 tomów książkowych, razem obejmujących
przeszło 4000 stronic.—"Ameryka-Echo" jest
największem pismem polskiem w Ameryce ma
największą i najlepiej urządzoną drukarnię (bu
dynki zajmują sześć lot, 150x129 stóp) ma więcej
prenumeratorów, niż którekolwiek cztery razem
wzięte pisma polskie w Ameryce.—Pismo nasze
odznacza się nadzwyczajną taniością, czy^
stym drukiem i reguł arnem doręczeniem.
Prenumerata wynosi tylko dwa dolary rocznie.
Kto opłaca za cały rok z góry, dostaje książek 4ut
obrazów naszego wydawnictwa w cenie »1.00. Prw
syłktj Hftim opłacamy
fMmf
DOBRA GAZETA
DLA DOBRYCH LODZI
dajemy co tydzień
K S I K I 1 0 N A 0 2 K N 8 W A
Anlół Stróż (dla dzieci) po 15o. 25o, 30o, 35o,
Anlół Stróż fśred. wielkość) po 35c,
860,
$1.00 do $3
Anioł sirot iduzy formal, pu ooc, iłOu, fl.iu do$i,gC
Bóg Mój i Wszystko Moje (dąży druk) 40o, do$2
Bóg z Tobą (dla dzleoli po 15c, 20o, 26c
Brewlarzyk Tercyarskl po $2.ł0, |3.00,
Chwała Bogu po25c, 50c, 60, 70,80, $1.00,$1.40,$1.0i.
Chwała Bu4-a po35c,50c, 65c, $1.00 $1.50 $2.0C $1»C
Ciche WTeatohnlenla po 35c, 50c, 660, #1,00 dc $* ftC
Droga do Nieba po 50o,
Droga do Nieba po 55o, 85o, $1,25. $1.80 $2.00
Dunina Książka do Nabożeństwa po $1.00 do $2 $c
Dziennik Nabożeństwa po
660,
75o, 90o, $1.31
Głos Serca po 60c, 80o,
Katoiik w Modlltwde (duży druki po 6uc
Manna Dochowna (dla dzl^oi) po 15o, 20c
Mary* Nasza Pomoc po 45o, 50c, 75c, $1.00 do fł *C
Marya Wzór Dziewicy po 60c, 80e. $1.00 $1.10$! €C
Ogród Duchowny po 60c.
Ogródek Duchowny po 50o.
Ołtarzyk Polski po 40a, 65e, $1.00 $l.«t' do $t U
O Naśladowaniu Jezusa Chrystusa po 50o,
Panie WyBłuohaj Modlitwę Moją po 65o, do $)..»
Perły Nabożeństwa po 60c, 80c, $1,00 do $2,88^
Pokarm Anielski po 40o, 50o, $1.00 do $2.3C TSSr*
Poradnik Niebieski (bardzo wielki druk) po
Radość Duszy po 40c, 50o, $1.00 do $2.50
Raj Duszy po 20o, 30c, 50o, $1.00 do $2.00
Seroe Jezusa po 40o, 50o, $1,00 do $2.50.
Skarb Duszy po 36c, 60c, 80c, $1.00 do $l.»t
Skarby NlebieAle po 40c, 50o, $1.00 do $2.lt
Święty Alojzy po 60c, 80o, $1.00, $1.60.
Wianek Maryl (mnlelazy) po 65o, 75o, $1.31 do $S jz
Wianek Maryl (dużtf po $1.00, $1.25, $2,00
Wianuszek (maleńka ks.) po 50c, 85o, $1.21, $1,»C
Wiara, Nadzieja I Miłość po 40c,60o, $1.00 ćo$t k
Wielki Ogród Owocowy poBOc,
W Krzyżu Zbawienie po 70o, $1.00,
Wybór Nab. i Śpiewnik Koś. po $1.00, $i,*c
Wy borek po 25o, 35o, 50c, 60o, $1.00, $2,00
U Stóp Jezusa po 40o, 50c. 75o. $1.00 WC
Zbiorek Modlitw po 75c, fl.7»
Zbiór Modłów po 6O0.
Złoty (*tarzyk po Wo, gfto, 30c
K N 1 2 K I I K N K K U I N W
Blbfta święta
Historya Biblijna
Nauka Wiary Obyczajów
Wykład Lekqyj 1 Ewangell)
Żywoty Świętych ....
Żywot Zbawtolela świata
OBRAZI NAHOlHłHIt.
KoSoiuflzko Tftdeusz. Obraz 18x24 oałe
Obrae Krófiów Polskich. Wielkość 26x3toalo
Pułaski Kazimierz. Obraz 18x24 oale
Portret Adama Mioklewloza. 10x12
Bohaterzy Powstania Listopadowego
WleflBE obraz T. Kościuszki 22x28 oali
Wlełki obrae K. Pułaskiego 22x28 oall.
Wielki obraz KrólaJanalllSobleaklego. ttx2fe
Wtelkl obraz księcia J, Poniatowsklego^MxfP
Wielki obraz "Rzeź w Krożach," 22x28
0BRA.ZY RELIGIJNI.
1,000.000 obrazków do książek do nab. po le do
PAPIER LISTOWY.
Pię*n papier listowy s kopertami, po Sk
NOWE K8IĄ2K1.
Pisma Zygmunta Krasińskiego
o e z y e A a a i o k e w o z a
Poezye Juliusza Słowaoklego
i
moc
$».0C
$2.01
S3
K
fOt
I...
L0C
TA
PatrÓDÓW,któdy autt Sft.
'i

SA JAN, 107 W. Ninth at., Duluth, Minn
CHMIKMCWHKI IÓZICK, 1 Klelilaud •».. W«ro.
ster, Mass
DEMEIi STAN., 2(5IB Richmond st, Philadelphia,
DUDA ST LNISŁAW Stamford, Conn.
1WCZK1KW1CZ W., *616 Richmond ex., Phtl*
4elphla, Pa. Kolektnje w Filadelfii, Krankfoni
lirldgesburg, Manayunk, Camden, Cheste
OŁEMBIKW8KI MJKCZ., 48 Belmont ave.,
Newark, N. J. Kolektuje w Bayonne, juliiabek
Bloomfleld, Orange, Newark, Passalo, Pert
V1NIARSKI TEODOR. 3*P Nnble Moąa
III. Kolektoje w stanaoh Illinois, Indians w»
oonsln
VINIKATYS S. •.. 1304 Division st^ ttrib Pa
^I6N10W1ECKIT.,4318. Bond sl.. Bałtimore.M*
IIBMIN8KI Boi ill Superior Wi,

xml | txt