OCR Interpretation


Ameryka echo. [volume] (Toledo, Ohio) 1902-1971, March 03, 1906, Image 4

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045274/1906-03-03/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

V-
U W A I
Biskup Hodur nupieał situkę jeinoak*
tową pt Ia drodze." Jest to obrazek
dramatyczny, "pcświęcony pamięci po
ległych braci za świętą sprawę na nil
each Warszawy, Łoch i, Sosnowca 1 Cię
•lochowy."—Rzecz dzieje się w Penn
•jlaanii, podczas straj cu w kopalniach
węgla. Zona robotnika Jana Gruszy ale
dzl w domu i z utęsknieniem czeka na
powrót męża. Jan Gruiza, człowiek "ob
darzony wielkim darem wymowy" (jak
zapewnia autor) popzedł przemawiać do
swych wspóHowarzysiy, aby zachęcać
ich do wytrwania w walce, podjętej
dobro własne i byt rtdzin. Rcbotnicy u
rządzą ją deroonstracye. Idzie tłum—nad
głowami powiewają różnych kolorów
Btandary czerwone, ciarn?.. Przeciwko
tłumów) występują posiepaki kapitaliz
mu. Rozlega sfę suchy trzask rdd«lonych
•trzałów... Po krótkiej chwili żona Gra
asy widzi nareszcie swego męża: niosą
go koledzy, uir terające
{o, śmiertelną
raną w piersi. Hiitorya dcść pes jelita ..
KLecz żona Gruszy jest kobietą religij
ną, więc na scenie zjawia sfę kaiądznio
aący wiatyk. Konający odwraca ułowę...
Ksiądz objriony mówi: "Jakto? Nie lę
kasi się sądu, kary, piekła?..." "Idź
tam w pałace, gdzie miepzkają fabry
kanci" odpowiada konający robotnik.
Sona jego dostaje pomięszanit zmysłów.
Obecny przy tem drugi robotnik, Mie
eaysław, tłomaesy obecnym, że konający
towarzysz Je3B już pojednany z Bogiem,
przez "czerwoną strugę krwi, wylanej
aa sprawą robotniczą." To jest również
wielki sakrament. jak ten który ustano
wił Cbrystus na Golgocie. Dalej zwraca
się ku księdza i każe mu wracać do tych
bogtczy, właścicieli kopalń i fabryk,
który "wysłali uzbrojonych ibirów prze
ciw robotnikom, upominającym się o
swoje prawa, i co wam (księżom) płacą,
byście trzymali w niewoli i ciemnocie
lud robo.'zy."
Wziąwszy pod uwagę, że autor sam
Jest księdzem, musimy dojść do wnio
•ku, źe celem dramatu "Na dridse" nie
Je«t zniechęcanie ludu do religii wogóle,
tylko do tych księży, któriy pomagają
kapitalistom "trzymać w niewoli i w
ciemnocie lud roboczy." Rzect oczy w la
te, że księży takich a świecie nie brak
I to nie tylko wśród "rzymian," tle i
wśród "niezależnych." Występować
przeciwko takim księże stanoweso
się g)dzi. Ale obowiązkiem auterw była
wyraźniej zaznaczyć, że nie występuje
przeciwko całemu stanowi kapłańskiemu
wogólnoś^i. Za tego nie uczynił—to jest,
naszem zdaniem, najw ęksia wada jego
utworu.
Mar? a Konopnicka, słynna pisarka
polaka, nadesłała
ciekawy
list z Warsza
wy na ręce Komitetu Ratunkowego
Swiązku Polek, litniejącejo w Chicago,
BI. Komitet ten posiał na ręce Konopii
ckfej kwotę 2.913 rubli I 10 kopiejek do
rozdania głodnym. W odpowiedzi ni tr,
Konopnicka opisuje, jaka w Warszawie
feat nędza 1 jak stoi sprawa akcyi ratun
kewej.
Nędzę warszawską nazywa sianowna
aatorka "niesłychaną, wprost nieludz
ką."—" Krótko tu jestem, a widziałam
takie oblicza, na których wprost widać,
fte je głodna śmierć dogryza. Więc dar
Wasz, Siaiovne Panie, przybył na rata
net upragnlc ny z śmiertelną żądzą ży
ela—wftr6d śmierci. Choć są tu i tacy,
którzy już nic nie chcą, i domierają w
tepem i bezwładnieniu głodu i rozpaczy.''
Codo akcyi ratunkowej Konopnicka
stwierdza, że dawne komitety ratunko
we: "Narodowy" z Sienkiewiczem na
czele i "Obywatelski," któremu przewo
dniczył Bolesław Prus, pc łączyły się w
Jeden ogólny "Komitet Warsiawtkl Po
mccy," oraz, że rówaorzędnle działa
"Komitet Ratunkowy Związku Postępo
wej Demokracyi," którego głową—a pe
wno 1 sercem—jeet Aleksander Święto
chowski. Oba te" komitety, czynne na
szeroką skalę, ogniskują w sobie całą a
keyę ratunkową. Prócz nich czy one są
niemal wszystkie redakeye plam tutej­
A. CROniCM, adwakat L. KORYBSKI, aataryasz
E O N K O Y S K I
KANCELARYA ADWOKACKA I NOTARYALNA
33 Broadway, New York, N. Y.
Przeprowadza wszelki* sprawy oywilne I karne, tak w Ameryoe jak i w lnr»pla. Wyrabia
wszelkie dokument® prawno. j#k kontrakta, pel lomoenlcHwi, test* manty, cenyr, eofc,
•lę leg&llz*oyą przez właśclwyoh kona ułów.—Kodakom z pad rząda ansiryackiego ułatwiam
uzyskanie uwolnienia od ćwiozfó wojskowych, jakotei pozwolenia do stawania dj ueofra*
ku w Ameryce. —Na iipytonln listowne odpowiada się natychmiast Porada aa damo*—Qira
ra»V Je się praeprowtdzeuie każdej sprawy, lub U* awraoa tlę kosata.
szych, pomiędzy któremi "Kuryer War
orawski" najszciegółowiej sprawiza
stan raczy po różnych siedliskach roz
paczy.—Wcbec tego pani Konopnicka u
mała x» stosowne nadesłaną jej sumę
podzielić na trzy części i obu komitetom
dała po tysiąc trzysta rubli, a re»ztę
"Kuryerowi Warszawskiemu."
Nie jest da nas tajnem, źe śiód czy
telników "Ameryki-Echa" jest procent
niemały takich, co wolą posyłić pienią
dze na głodnych, niż na rewolucyę cboć
naszem zdaniem, jest to niewłaściwe.
Otóż tym wBzyatkim.którzy bardziej wie
rzą w filantropię niż walkę o wolność,
radzimy aby wspomagali ten komitet na
którego czele stoi p. Aleksander Swfęto
choweki. Działalności drugiego Komite
tu nie krytykujemy, bo nie jesc nam
znaną. Ale wychodaimy z ogólnej zasa
dy, że swój przede ysnystklem wspomo
że swego, a więc Wszecbpolak Wszech
polaka. Co zaś do Świętochowskiego
o tyra wiemy, że udzielając pomocy, nie
cofnie on swej dobroczynnej ręki. w ra
zie Jeśli spostrteże, ie ofiarą nędzy Jest
rewolucyonista.
Lecz powtarzamy tu r«z jeezcze, że
posyłanie składek Komitetowi Rewolu
cyjnemu jest rzeczą najwłeściwsią dla
nas Polaków amerykańskich- dla tych
nawet, którym głównie aa sercu leży
chęć niesienia doraźnej pomocy nędza
rzom. Albowiem pieniądze skolektowa
ne przez Komitet Rewolucyjny (którego
kasyerem jest dr. A. Zajączkowski, 301
Berry st., Brork'yn, N. Y.) idą nie tylko
na agitacyę, na utrzymanie drukarni taj
nych itp. -lecz również, i to w znacznej
części, na lapomogi cła dzieci, żon i ro
dzin tych robotników, którzy polegli w
walce z caratem, lub siedzą w więzie
niach za udział w polityce.
Co Jest przyczyną obecnej nędzy w
Polsce? "Zgoda" twierdzi wraz z wszy
stkimi WszechpDiakami, że strajki. Lecz
to nieprawda. Bo zastanówmy się tylko.
Nę Izę powoduje brak roboty, a roboty
brak dlatego, że fabrykanci nie mają
zamówień. Kto daje zamówienia fabry
kantom w Królestwie? Jak wiadomo,
większą część zamówień daje Ko*ya. A
więc bezpośrednią przyczyną nędzy w
Królestwie jest brak zamówień z Rosy i.
Lecz cóż jest tego powodem, że Rosya
nie kupuje obecnie w Polsce zwykłej ilo
ści towaru, tylko daleko mniejszą? fę
dza tego kraju, całkowite finasowe wy
cierpanie. Jak wiad mo, podstawą do
brobytu Rosy i jest dobrobyt cl bpa (bo
Kosya to kraj rolniczy) Licz obecnie
chłap rosyjski cierpi głój i jest pogrą
żony w najatraszliwazt nędzy -a s*o
ro chłop j«st w nędzy, wówczas rząd nie
możfl ściągnąć zeń podatku, kupiec nie
może sprzedać mi towaru—j»kże więc
miją płynt z Rosyi do Polski obstalun
ki?
Lecz kto pogrążył w nędzę rosyjskiego
chłopa? Zdzierstwo i łapownictwo car
skiego rządu. W ostatecznym więc ra
chunku nikt inny tylko carat jest spraw
cą nędzy naszego ludu. Lecz "Zgoda"
t» ierdz! inaczej. A no papier Jest cier
pliwy, i ogół związkowców również, a do
sejmu jeszcze kawał czssu...
NAOKOŁO ŚWIATA
ROSY A—Riąd rosyjski znowu chee
oszukać Chińczyków! Przedstawiciel
Roiyi Pokotibw robi w Pekinie starania,
aby rząd chiński dozwolił Rosyi pozoitać
w Mandżuryi na takich samych ptawa?h,
jak Japcńezykom Starań a te tą dotyeh
czas bezskuteczne, ^atonaiait część n
golii, Wbca między Pekinem a prowin
cyą rabajkaUka, Już tię znajduje w ła
pach moskiewskich, albowiem nieopa
trzny rząd
ch
ń?ki raumiarkowanem wy
rag'oizeniem oddal tan kral w ręce Ro
syjsko-Chińskiego Banku Wojtka rosyj
skie stoją już tam wstędzie po wsiach i
miastach, w celu "opiekowania się nad
rosyjskimi konsulatami
Pani Matylda Witte, żona p'ezesa mi
nistrów, cała się ochrzcić i przyjęła a
wcslawie. (Była żydówką).
Generałowie Kuroratkin i Batjanow,
dowóicy pierw u ego i tneciego korpusu
armii mandżurskiej, dostali rozkaz wró
cenia do Koayi.
Policy a petersburska zabroniła grywać
"Boże caria clrani" w restauracyach—z
AMERYKA-ECHO
obawy, że się moga powtórzyć takie zal
eci*. jak w Uiedwiediu" w nowy roK,
kieiy to pewien oficer zastrzelił studen
ta
"Święty" Synod zawiesił w wykony
waniu obowiązków kapłańskich wsr.yst
kich tych pop^w, którzy wypowiediieli
się przeciwko karze śmierci.
Car Mikołaj jest zamiłowany w atra
praniu własnoręcznie zabawek z drzewa
dla swoich dzieci W sztuce tej jest tak
bievr'y, że ma zamiar posłać kilka zaba
wek swego wyrobu na wystawę do Mar
sylii i Jest pewien dostania nagrody.
(Zeby tylko rewolucyoniśd albo głodni
chłopi nie wystrugali mu zabawki dre
wnianej w postaci szubienicy...)
NIEMCY.—Para cesarska obchodziła
27 lutego "srebra* we«elp," jako
dwudRiesta p{ątą rccinicę swych lai.u
bin. To dało znowu Rposobro cestraowi
Niem ec do powledz-niagroźaejmowy...
Mianowicie, pr^yjoiując cowinszowanja
od księcia Albrechta w imieniu armii i
marjrarki, cesarz rzekł: "Prośmy Bo^a,
aby do wybuchu wojny nie doszło, ale
jeżeli dojdzie, to jestem pewien, że na
sra armia wywiąże się ze swego zadania
IC MM-r W i
.t' a .*
MOWA TRONOWA CEBAKZA
WILHELMA.
równie zaszczytnie jak przed trzydziestu
pięciu Utf." (Słowa te były najwyraź
niej skierowane do F/ancyl, gdyż jak
wiadomo, 35 lat temu była wojna Nie
miecz Francją).
Parlament niemiecki zraczną więkaio
ścią głosów przyjął projekt rządowy,
rolecający robić ustępstwa celne Stanoti
Zjednoczonym aż do d. 30 czerwca 1907
r., aby rządowi amerykańskiemu dać
czfts do obmyślenia warunków nowego
t'ak'atu celnego.
Składki zebrane w Niemczech na r«
w l.cjonistów rosyjskich,iod 15lutego
wyjosiły wcale pokaźną sumkę 224 816
narek
N^cif *yciajna ilość emigrantów
szczególniej z Rosyi jeizre do Ameryki
przez Bremen
Ofiary zebrań* przez naród niemiecki
ku uczczeniu srebrnego wesela pary ce
Barskiej wyniosły $10,000,000 do $12 000,
000. Pieniądse te bęią obrócone n* cele
publiczne: spitale, zakłady dobro zynne
.td Z powodu 25ej roczrrcy swego ślubu
cesarz Wilhelm wydał amnestyę,uwalnia
jącą z więzień bardzo wielu aresztantów
-ale tych, co siedzieli za obrazę maje
statu, nie uwolnił..
Jednocześnie z uroczystościami srebr
nego weaela pary cesarskiej odbyła się
w Berlinie uroczystość ślubu syna ce
sarskievo Eitela Fryderyka z księżniczką
Zofią Oldenburską.
AUSTRYO-WJ^GRY. -Narodowcy wę
gierscy, po rozwiązaniu parlamentu, na
ratie mieli zamiar zwołać posiedzenie
parlamentu w jakiejbądź sali uwa
taiąc postępek cesarza za nieprawny, ba
niezgodny z konstytucyą. Ale nie uczy
nili tego Widocznie zlękli się wojska.
Takie musieli pamiętać i o tem, że ędy
by zaczęli zbyt wiele knycze^ o Miele
galności rozwiązania parlamentu, to nie
wypadałoby im później brać udziału w
nowych wyborach, bo musieliby uznawać
rozwiązany obecnie parlament la istnie
jący. Pcsianowili więc ograniczyć się
tylko na ient», że powrócą do domów i bę
dą agitować p»zeciw rządowi. Niema je
dnak najmniejszej o' awy, żeby ich agi
tacya dprowadz łado czegoś poważniej
szego—op. do odłączenia się od Amtryi.
Do tego potrz°biem byłoby wspólne
działanie wszystkich warstw narodu1,—a
po skronie narodowców jest tviko szczu
pła mniejszość. Nawet liberałowie, któ
rzy ostatnio popierali narodowców, teraz
oświadczyli, że stają po stro«ie rządu.
Rząd, będąc obecnie samowładnym pa
nem krain, wyznaczył w Bidapeszcie
królewskiego komisarza (jest aim b. szef
po icyi Rodny) i kazał mu ściągać zale
głe podatki. Ponieważ rada miejska nie
spieszyła się zbytnio z płaceniem zaległo
ści, przeto Rudny zanuspendował ją w
urzędowaniu. Wobec tego większa częś*
urzędników miejskich poda'a si* do dy
misyi na tnsk protes'U—Narodowcy za
•jynają po chu agitować za bojkoto
waniem towarów austryackich.—Rząd
trzyma w pugotowiu wojsko W Bada
tes»:ie było parę niezbyt poważnych
starć publiczności z dragonami i policyą.
Prezes ministrów Gautsch od viadczył
w parlamencie w imienia cesarza, że ja* I
kikolwiek obrót weźmie kwestya węgier
ska, ustrój społeczny i polityczny w Au
stryi, zostanie niezmieniony i kraje ko
ronne, a zatem ftaiieya i Czechy, nie
mają nawet co marzyć o odrębności spo
łeczno politycznej na wzór Węgier, gdyż
md do tego nie dopośei. Armia austry
acka musi być jednolitą, t. j. niemiecka,
a nie zlepkiem armii niemieckiej, pol
skiej, czeskiej i t.
Parlamentowi wiedeńskiemu rząd prze
dlożył swój projekt reforaay wyborczej
Wedle tego projekta, każdy 24 letni
obywatel ma prawo głosować. Każdy
wyborca ma tylko jeden głjs. Okręgi
wyborcze bv'yby takpodzieione.że Niem
cy mieliby 205 pogłów, Słowianie (C*e
si, Polacy, Rusini, Chorwaci) razem 230
posłów, Włosi 16, Rumuni 4. Ani Słowia
nie, ani Niemcy nie są zadowoleni z rzą
dowego projektu: każda strona jest zda
nia. że przyznano jej zbyt małą liczbę po
słów.
CHINY.—Rząd chiński ukarał surowo
oficerów i żołnierzy, którzy brali udział
w napadzie na misye katollekie w poła
dniowych Chinach. Pornino tej kary, na
P8ści
na misye ponawiają się ciągle,
wobec czego mlsyonarze tłumnie ucieka
ją z tej części kraju. W Honan członko
wie Towarsy8t* a Wielkiego Ncża rżną
bez iniłisierdzia1 Chińczyków, gktórry
przyjęli katolicyzm. -Wybuch powstania
przeciw dynastyi, a zarazem przeciw cu
dzoziemcom, jest spodziewany lada chwi
la Rtąd zaprzeczi nożliwości wybuchu,
ale widocznie sam jest w strachu, bo
straż przyboczną rędziny cesarskiej
Pekinie podwojono.
ANGLIA.-Kr*l Edward 4. 20 zm- z
właściwą meszysteścią etworzył nowy
parlament i w mewie tronowej oświad
czył, źe stosunki Anglii d® inaych mo
arstw sądebre, tylko sad Bałiaaem wi
si groźna chmura...
Nowy aekretarzlmarynarki, Bdmund
Robereton, jozperrądził, że kara chłoity
w marynarce angielskiej zostaje zniesio
f|
{n 1
i*
utf'Mijpvsrap
Nowy sekretarz Indy j, p. John Mor
lev, jeBt tevo eamego zdania, co były wi
cekról Curron,—źe wojsko w Indyach
powinno być poddane władzy wice-króla.
WŁOCHY.- Młoly milioner smery
kański William K. Vanderbilt roisł w ca
le nie mił^ oiygodę w okrlictch Floren
cyi. Jadąc z żoną automobilem przez
Pont*dera, najechał przypadkowo na
dziecko i trochę je uszkodzi ł.% W net zle
ciał się tłuoa ludzi, ściągnął maszynistę
z kozła i zaczął go walić. Pan Vanderbilt
wydobył z kieszeni rewolwer, lecz zanim
zdążył strzelić, już był obity, powalony
na ziemię i związany. Odstawiono go do
aresztu- gdzie zresztą nie siedział długo,
bo uwolniono go zarar, skoro się wylegi
tymował.
FRANCYA.— Izba deputowanych w
Paryża olbrzymią większością głosów
przyjęła ustawę, o emeryturach dla ro
botników. Każdy robotnik, który dożj je
do l*t 65, ma otrzymywać cd rządu skro
mr.ą pensyjkę, aby nie potrzebował pra
cować dalej. Na ceł powyżazy robotni
kom będzie strącany pewien procent z
zarobku, fabrykanci będą musieli płtcić
również tyle, a resztę dołoży rząd z wła
snej kasy.
MAROKO.—Sułtan marokański wziął
się energicznie do prześladowania kon
trabandzistów francuskich, dostarczają
cych broni powstańcom. Na jego rozkaz,
kanonierka "Sidi el Tarki" zburzyła
atrzałaml z armat oewną fabrykę fran
cuską, stojącą u brzegu morza, w Mar
cnica. a będącą siedliskiem kontraban
dzstów.
WATYKAN. W Neapolu bawi eska
dra amerykańska. Stu marynarzy z tej
oskadrr. za pozwoleniem kontradmirała
Sigsbee'go przyjechało do Riymu i miało
^osłuchanie u Ojca świętego.
Arcybiskupem w New Orleans, L*.
(na miejsce zmarłego arcybiskua La
Chap^lie) kongregacya prop«gandy mia
nowała biskupa Blenke'go z Porto Rico.
SZWAJCARYA.-Zakonafey z góry
św. Bernarda za^rowadiają stałą komu
nie at yę automobilową pomiędzy schroni
skami 8wemi na góraeh Grand St Ber
nard 1 Sim plon. a Domodossełą i Aostą
we Włoszeeh. Automobile będą specyal
nei budooy, aby mogły jeźizlć po gó
rach. Powozić nimi będą mnisi, ubrani
jak zwykle w habity i w kapturach.
JAPONIA.—- W Taira (niedaleko od
Fukuszymy) spaliło się 600 dnmów, a w
płomieniach poniosło śmierć 37 osób.
Gazeta japońska zachęca md do ku
pienia od Amerykanów wysp fiiipiń
skłęb.
Oarromna ilość Japończyków emigruje
do Korei.
INDYS ZACHODNIE- Fala morska,
która sa ała brzeg posiadłości angielskich
i Kolumbii podczas ostatnieoro trzęsienia
ziemi, stała się przyczyną śmierci—jak
obecnie obliczono—z górą dwóch tysięcy
osób.
ZACHODNIA AFRYK A.—W Nigeryi
w pobliżu Sokoto murzyni zabili pięciu
oficerów angielszich i wyrżnęli w pieś
oddział żołnierzy-murzynów, który był
pod ich dowództwem. Przeciw buntow
nikom wysłano a Lagoi wojsko
WENEZUELA.-- Prezydent Castro o
świadczył, le dążyć bedzie niezłomnie i
stale do wyrzucenia z Wenezueli wszyst
kich Francuiów, Amerykanów i Angli
ków. (Czy jednak podoła temu zadaniu—
to kweatya).
KOREA —Nśerra dnfa rrawie »bv ja
kiś patryotycznie uaresobniony Korań
czyk nie odebrał s- e życia lazoak pro
teatj priwdwko zsgsrn ęeiu kraju pr^es
rrąd japc ń^ki.
KOLUMBIA. —Kilku ludzi dało ns uli
cy eśm strzałów do prtzydenta »"zeczj po
sp^Iitej, Reyesti Za'ien btrzał nie traf.i
Sprawcy zamachu uciekli.
KUBA. —Pfcń two L'ngworth (córka
prez Kooseveha i jej małżonek) baaoą w
Hawanie i doznajh nadzwyczaj serdecz
nego przyjęcia.
TURCYA.—Powstanie w Jemem (Ara
bia) wybuchło znowu, i to z taką siłą, że
euitan, wielce zaniepokojony, zwołbł w
Koastantynopolu naradę ministrów.
Moillweść wojny Niemiec z Fran
ci a
HISZPANIA.—Narady przedstawicie
li mocarstw w Alareciras w sprawie Ma
roko najwidoczniej nie mogą dopro
wadzić do porozumienia się Francyi z
Niemcami w sprawie pełnienia służby
policyjnej na granicach marokańkich.
Na wszystkich innych punktach oba mo
carstwa okazują bardzo wielką skłonność
do ustępstw- tyłko na tym jednym punk
cie ebeą stać niezachwianie. Przedstawi
ciel Stanów Zjednoczonych, p. White
zrobił proporycyę, żeby zatarg zdano na
decyzyę międzynarodowego sądu rozjem
czego w Genewie. Konferencya odroczy
ła się do soboty. Są wszelkie widoki, źe
narady potrwają jeszcze ze dwa tygo
dnie-o sprawach mniej «zej wagi, doty
czących Mar ka,—poczera delegaci po
wrócą dłtnów, niczego właściwie nie
załatwiwszy.—Zaniepokojenie mocarstw
z powodu niepowodzenia kon ferencyi za
czyna być coraz większe. Wszędzie oi
bywają się tajne narady na temat, co
czynie, w razie jeżeli pomiędzy Francyą
a Niemcami wybuchnie wojna.—Amery
ka ma podobno popierać Niemców—przez
wdzięczność za zaniechanie ramiaru roz
poczęcia wojny celnej. Austry a miała
podobno świadzyć Niemcom, że ich nie
będzie mogła poprzeć. Rosya—naturalnie
—mając pełno kłopotu w domu musi za
chować bezstromość. Po Francyi Anglia
najwięcej jest zaniepokojona możliwo
ścią wojny, i gotowa jest w razie po
trzeby poprzeć Francję, albowiem rozu
mie ona bardzo dobrze, lż zwycięstwo
Neimiec osłabiło by jej własną potę/ę
na Morzu Sródziemnem i znaczenie Gi
braltaru.-Do mowy cesarza Wilhelma,
powiedzianej pod :zas uroczystości srebr
nego wesela, w Ameryce i we Francyi
nie przywiązują wielkiego znaczenia,
natomiast w Rosyi uważają je za staao
wczą zapowiedź wojny.
OSTRZEŻENIE.
Mieczysław Palmowski nie jest wię
cej naszym agentem i nie ma prawa k»
lektować za nasze pismo.
W A Z N E
Czytajcie wszystko do końca.
I IIED7 BANKIER I
LI NCNI. NOTARYUSZ
2 Carlisle st.
NEW YORK, -N. ¥.
go.Ręczy
II
likllL
2 Carlisle st.
wr.y:
I)ma 3 Mhica HHJ6
Wydawnictwo "Ameryki-Echa."
OD WIDAWNICTWA.
Wszystkie Kalendarze aa rok 1906
zostały wyczerpane, prosimy więc nie
przysyłać do nas zamówień na takowe.
Wydawnictwo "Ameryki-Echa."
i
wysyła wsael
kle pieniądze
do krają przez
3.k pocztę we
za każdy ceati za doręczenie w 12
dnlach.Za aidą wysyłkę wydaje wraz z po
kwitowaniem wartośolowy kupon na prezent
Za 5 kuponów każdy dostaje śliczny krzyt
do łańcuszka. Kto chce
mleć
lepszy pre­
zent, niech pisze po katalog 1 objaśnienia.
I IIFD7 BANKIER I
Ii
Sprzedaje szyf
karty do I i
krają na najle
psze 1 najszyb
sze parowce,po
cenach nejtań-
nCIlL NOTARYUSZ
3 Carlisle st.
NEW YORK, -N. Y.
Bzyeh.śclffle koapasioinyoh. Daje pasaże
rom swym «adzwycz*]«e wygody! Cee
ka pllal© na dyple, odprowadza na okręt, od
stawia tamlę raeosy i stara się dla kałdego
domowy, wygodny nocleg. Pasażerowie, ja
dąoy kraju, są pod naszą opieką na całuj
dredae »as* agent prowadzi bezpleccnle
przez granloę, wsadza na okręt, a my sami
ozekamy w Nowym Yorku, zabieramy
Castle Qarden 1 odstawiamy na miejsce po
bytu.
I UKTD7 BANKIER
Pyta się: Et
ma k o o y
wojskowe? Kto
chce stamtąd
dłużne pienią
z e k o
NQTARYU
NOTARYUSZ
NEW YORK, -N. Y.
ściągnąć! Kto ma spadki odebraćKto ma
proces o grunt? Kto potrzebuje pełnomo
cnictwa na kontrakty kupna i sprzedaży ?Kto
ohoe przez konsulat coś wykonać, jak doku
menty wystawić lub legalizować? Kto szuka
porady w ocemkolwiek? Niech zaraz do nie
go napisze. Dobra rada, Pocieszeaie i PO
MOC szybko i pewnie nastąpi.
Nie zwlekaj!!! Napisz zaraz!!!
U|C WIET 07 Muywym, przeohwals
lllfc WlIŁIlfc mym ogłosseniom w
zetach! Bo kio ohoe starannie doji
ohaó do kraja za kwotę od 5—7 dolarón
pny malej obB^udze, ten nieoh tylko napisać
pod niżej podanym adresem 1 Jazda trwa oda*
—prosto do Hamburga lab Bremy, na szyb
kioh, pasażerekioh okrętach.— Opieka brater
ska 1 Ręozymy za zadowolenie! Spróbuj i na
pisi list, a przyślemy oi zaraz dokładne, bliś
aze objaśnienia.
TK IIMIfilMT UB0I UHIME 116.
2 CarlUli stoMt, Iw York, 1.1.

xml | txt