OCR Interpretation


Ameryka echo. [volume] (Toledo, Ohio) 1902-1971, March 03, 1906, Image 6

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045274/1906-03-03/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for

E
$2500
Bądź niezależnym od nikogo!
KUP FARMĘ 1
U BU
jest główna kwatera sprzedały
gruntów na farmy, farm i grun
tów leśnych
W
półnoonych Wiaoon
sini© i Miohiganie, tfdzie jeat najlepsza
okolioa w świecie dla farmerów. Nasze
grunta
b%
położone w pobliżu miast i
polskich kościołów katolickich. Grunta
te są piękne i łatwe do wyozvszozenia.
Cena $10.0() za akier, na wypłaty. Ma
my kilka piękny oh farm z bydłem i ma
szynami na sprzedaż bardzo tanio. Nie
kupuj nigdzie żadnej farmy, dopóki nie
aobaozysa naszych gruntów. Pisz
zaraz.
Grimmer Land Co.* Marinette, Wit.
znajomych inspektorów Działo się to w
poniedziałek zeszłego tygodnia Pięciu
zamaskowanych drabów wdarło się do
pokoju zajmowanego przez wikarego ks
Z. i z wi dobvtfmi rewolwerami zaczęli
przegląd szaf biurek kuferków i garde
roby lokatora Ka Z leżący na łóżku
przymrużył oczy i udawał wielce znużo
nego człowieka. Niepioszeni goście za
brali zegarek złoty, trochę gotówki i kil
ka cygar, a dla uspokojenia nerwów śpią
cego pozostawili jeduego człowieka i re
wolwerem w r^ku, sami zaś z pokoju
wikarego udali się do biura parafialne
go o piętro niżej gazie znak źli kasę o
gniotrwułą wprawdzie gościnnie roz
twarta, lecz oprósz ks ążek ef cytowych
nic się w niej nie znajdowało. Jest to dla
nich dobra nauka na przyszłość, ale oka
żuje się że "job" był wykonywany przez
fuszerów. Wialcmo bowiem wszystkim że
kasy parafialne są zawsze puste. Jedyna
nadzieja pozostawała w rewizyi pokcju
samego księdza probosecza gdzie nie
mo?ąc dostać t§ię drzwiami, zabrano się
do epe*acyi u okifn, Na ich jednak nie
szczęście w pokoju ks. proboszcza znaj
dowała się przypadkowo pani gospodyni,
która usłyszawszy brięk łamanego szkła
narobiła lakiego pisku, że niet liro obu
dziła ks. S ale i spłoszyła rabusiów.
Kb.
S. porwał za rewolwer
1
strzelił za
uciekającymi, lecz trafił tylko—w ka
mienice pi drugiej stronie ulicy. Cały
byznes załatwiony został jak dotąd bez
udziału poli*yi któ ej pomocy żadoa
strna nie zażądała W rezultacie su at
nym na tym c»łym interesie jest ks Z
który jest minus *egsr*a i paru set dola
rów, sami złodzieje,których nadzieje zo
stały zawiedzUme, oraz parafianie, któ
rych kredvt przez panó? rewizorów zo
stanie rodkoiany.
Zapomnijmy na razie o bandytach, a
jdźmy do p. Struś Struszkiewicza,
yłego redaktora, byłego "Tygodnika
Nowojorskiego W poniedziałek figuro
wał rtret S'rusa w gazetach nie
mieckich prey opisie "Diiii niemieckie
go" (D utscher Tag) w Strollers Club.
Klub ten ur«ąd«a co rok zabawy nsrodo
we. W przeszłym roki bawioro się tam
po polsku z współudziałem nasxej śpie
waczki pani Sembr ch Kochańskiej,^ a
w tym roku stanowione i rządzić wie
ceoiek nirmie ki. Bawknosię świetnie
aajadając frankfurtery i Limburgera, a
popijając oryginalnym bawarern Honory
licznie arebranym gościom oddawali pa
nowie Struś Strrszkiewic* i mil^oier
Jakób A^tor. Gaci-ty niemieckie zadru
kowały kilka szpalt, chwaląc ten czysty
duch niemiecki jaki przebijał się w deko
racyach, muryce i żywych obrazach. Mo
wa Strusia w jęzj ko angielskim skry
ty kowbuą bjła przez zaznaczenie że trfść
takowej zrozumiał sam tjlko mówca,
gdyż język użyty w tym wypidku był
prawdopodobnie" volapukiem iżenaj
lepiej mógłby p. Struś był zaimponować
mową hką -niktb* jej nie rozumiał.
A yropos Strusia wspom deć także
muszę o sprawie sądowej Todd versus
Korybski i Struś Pani Todd obecna wła
ścHeika akcyi śp. "TygodnikaaNowo
jorskiego" ikarży tych panów o zwrot
wpłaconych za pół gazety. Sprawa
ma b*ć pądzona w tym tygodniu, priy
czem wyjdzie na wierzeń wiele zakuliso
wych tajemnic tego nieszczęśliwego pic
ma.
Klub Narodowy staje na coraz lepszych
nogach. Nie tak dawno przjłączyło się
do mego Tow. S rzeleó w, a obecnie i
Tow "Kcścitszko" zdecydowało się na
•solidaryzowanie się z resztą polonii.
Tow Kościuszko igzystuie lai 40 i pc
siada msjątku około $18 000 (a zapisu
pewnego patryc ty pclsiuegt), a przy te
może s poszczycić, że ma na liśsie
członków St. Śleszyńskiego -słynne
go na zachodzie —z wiązkowe# O tym o
atatnim fakcie dowiedziałem się z gazet
chicagoskich. Wobec tegł wszystkiego
budowa włatnego "Domu Polskiego" po
sunie 4 'ę prawdopodobnie o jail krok
naprzód.
Ty ncz«sem cleszn y s!ę nadzieją! Ha
mora do zabawy mc nam nie p: psuje
g0-
8 C). BREMEN
i
nawet głodai w Polsce. Bal po balu, t*atr
amatorski Jeden po drugim,człowiek gdy
by chciał wzędzle pójść musiałby eć
kilka par nóg w rezerwie. z* to czytelnie
polskie towarzystw "Oświata," "Biały
Orzeł" i Sw. Alojzego stoją pustkami,
pomimo, że je«t tu z czego wybierać i co
czytać. Szkółka Jęz*k» polskiego ut»zy
mywana kosztem powyżej w pomnian*
go towarzyitwa zbiera w
jIktę
około
dzieci, lecz oo t» iest na tyle tysięcy tu
zamieszkałych Polaków. Nasze panienki,
gdy pjdroana wcale już nie znają pol
skiego języka pomimo, ża są nieraz dzie
ćmi patrytów o witlkich gębach i ca
turalni* szukają już wtedy ajry»zów za
mężów, gdyż porządny polak ucieka o i
nich ja od morowego powietrza
30
K. li iStecińtAi.
Z SALEM, 31A SN.
Dnia 10 lutego odbył się tu bal na do
ch6d ruchu rewolucyjnego w Krók stwie.
Bal udał się świetnie, bo organizatorki
panie nauczycielki polskie sziół wieczo.
rowych publicznych, nie szczędziły za
biegów, aby każdy mógł się zabawić To
też bawiono się ochoczo do późnej nocy
przy szczelnie zapełnionej sali. Csysty
dochód wynosi podobno $50 z górą i pie
niądze mają być wysłane do skarbnika
Komitetu Rewolucyjnego, dra. A. Za
jączkowskiego w Brooklynie. Ktcś podo
bno był temu przeciwny, ale koniec koń
ców dzięki ludziom dobrej woli, pienią
dze pójdą we właściwe ręce.
Do Komitetu należały panie: H. Twa
rdowska i K. Skoniecka, panny: W.
Malinowski*, M. Kołak wska, M. Smer
czyńaka, K. Smerczyńska i H. Smer
czyńska panowie: S. Ty burski i B. Sa
boczjńaki.
Należy się uznanie szanownym orga
nizatorkom za zajęcie się tą -prawą. Ma
my nadzieję, ie i inne istniejące tu to
warzystwa polskie pójdą za tym pięknym
przykładem.
W. Kobylafisk*.
Z KAST TAUNTON, MASS."
Przed ośmiu miesiącami niejaki Mi
chał Pronicki, cł cąc się żenić, poszedł
ze swoją arzeczoną do pewnego csię Iza
angielskiego i dał na zap iwiedzi. Je
dnakże dość prędko o tem zapomiiał i
dopiero terać, po ośmiu miesiącach za
pragnął znowu Żory, a ucatrtywszy so
bie inną dziewczynę, chciał wz'ąść z nią
ślub, ale na te zapo vie izi, które dał cśm
miesięcy temu z pier vszą s *roją rarze
czoną i na jej nazwisko.—Jednakże ów
esiądz posiawszy, że nie jest to ta sama
dziewczvnt co pierwej, ślubu dać nie
chciał Nie z?ażor.y tem Pronicki wyje
chał z "narzeczoną" do Ffc 11 River do
polskiego księdz, ale ten również uwia
dcmiony poprzednio przez ludzi uj mują^
cych się za biedną orzt-conądziewcryiją,
śiubu odmówił.- Podobno Pronicki chce
jtcłiać do New Yorku, choćby nawet io
rabina, byle ślub dostać.
J. Babiarz.
Z SALEM, MASS.
Policya tuteisza zaczyna być teras
czujną i co noc prawie urządra poszuki
wania, aby oikbrać obywatelom piwo
lub wódkę starannie chowane i pite w u
kryciu. Nawet trunki sprowadzone na
wesHe tabiera policypjak to miało miej
scena hueznem weselu u ob Dochuskic-
W mias eczku naszem roboty desyć,
bo mamy kilka fabryk, głównie garbar
skich 1 odlewni żelaza i jedną fabrykę
płótna, która obecnie wydahła kilkuna
stu robotników, ponieważ zaprowadziła
nowe maszyny.
S^cyaliści z naszego miasta zwołali
zgromadzenie publiczne, na którcmprze
mawiano po polsku i angielsku, żebranie
było deść liczne a kolekta wypadła nie
najgorzej.—Podobuo oddział socyalistów
chce urządzić bal na korzyść rewolucyi,
ale opiera się temu ksiądz, tak, że nawet
pod greźbą odmówienia rozgrzeszenia
zabronił dziewczynom uczęszczać na ba
le. Korespondent.
Z BUFFALO,
N. Y.
Kierownik 44tej szkoły pu licznej roz
po zął starania o os szerzenie tej szkoły,
ponieważ wskutek nadmiernego wzrostu
liczby uczęszczającej na wykłady nało
dzieży, oKazało się wielkie przepełnienie
i brak miejsca, wskutek czego wielka i
lość dzieci, przeważnie polakich nie mo
że korzystać z wykładów. Wyż wspom
niany kierownik bardzo pochlebnie wy
rażał się o uczniach Polakach. Jest na
dzieja, że starania jego odniosą poriąda
iki
ny skutek.
Jan Szmańda.
Odbył się tu obchód ku uczczeniu 43iej
rocznicy powstania 1863 r. Na program
złożyły się deklauacye i mowy odoli
czniś:iowe. Na zakończenie urządzono
składkę na ruch rewolucyjny która przy
M0ZEMYWAS PRZY LEKKEd
ZA CENf 5
EXPRES0WYCH OKRĘTACH DO HAJLEPRZYCH P0RT0W
EUROPEJSKICH 0DESLAC ZCL0SIC SIE LUB PISZCIE PO
INFORMACYE BAUMAN
185 GREENWICH ST.
GODZIN DZIENNEJ PRACY,
0 0
DO
S NA i
NEW
YORK.
AMERYKA-ECHO
niosła $9.25 Sumę te odesłano do rąk
skaronika komitetu rewolucyjnego dra
Za ączkowakiego. F. Mfyws
Z Dl H1EA, PA.
W nocy z 8 na 9 lutego został tu za
mordowany Fr. Gurzó-ui. Zabawiał się
on w towarzystwie kolegów w salonie
Piórkowskiego, pccz^-m rozłączywszy,
się z nimi poszedł do domu. Po dr adze, o
30 stóp od domu w którvm mieszkał, zo
stał zabity jak wykazth śledztwo koła
mi z płotu. Śledztwo enegicznie prowa
dzone wykazało, że koledzy jego, którzy
byli z nim w salonie, nie mają udziału
w morderstwie jako podejrzanych o
dokonane tego czynu aresztowano Jana
Greszkiewicza i Józefa Walukamsa i osa
dzono ich w więzieniu w Wilkea Barre,
Pa. 8. O/icnkalski.
ZrAXDBN, N. J.
Dnia 11 lutego odbyło się tu zgroma
izenie członków Tow. R*cnrz*f na któ
rem miano wybrać sobie j°dno z pism za
orgaa.Bardzo wi lu człmków ogł e ił się
za "Ameryką Echo"jako za najlepszym
pismem polakiem w Ameryce, aleka
ayer towarzystwa, znany wszystkim ja
k» zausinik k«. proboszcza, wystąpił
przeciw temu, w cz*m naturalni* poparł
go kaiądz. Powstał) nieporrzumienie,
które sko/iczyło się tem, iż żadnego pisma
nie przyjęto za ergan, a poszczególni
członkowie postanowili zapisywać sobie
"Amerykę-Echo" poj^dyńczo.
W hyczkiewicz.
Z MANITOWOC, WIS.
Zarząd parafii N. M. P. Niepokalane
go Poczęcia w Manitowoc, Wis., wydru
kował sprawozdanie rachunkowe za rok
1905 Dowiadujemy się z niego, że do
chód wynosił $3,122.98, rozchAi zaś $2.
713 43. czyli pozostało na rok 1906 $409.•
Dnia 19 bm. odbył się tu ślub ob. Teo
dora Mrozińskiego z panną Maryanną
Komorowską. Huczne wesele odb»ło się
w domu^rodziców panny mł dej.
L, Budyaz
KONSTYTUCYA
tStanóft ZjednoczoDycli
Jedyne wierne tłomaczenle
na Język polski. i
Nadchodzą wybory pomazane
wlęo będą n'żne kweBtye. Jak
powinny lyć rozstrzygnięte
podług konstytucyi?
Każdy obywatel powinien prze
czytać liotiatytucyę z uwaerą,
zunlm
v.
K-znio prowadzić dysku-
syę polityczną lub głosować.
E N A Y K O 2 5
Można przesłać w 1
cento
wych markach pocztowych.
Flazcie zaraz, bo nakład mo
że być wyczerpany przed
w y o a i
«. A, PARYSKI, Toledo, 0.

W
GŁOSY CZYTELNIKÓW.
(W Ija lilui btdtien) uhInuuU wuelkle k07Mp*
dMMifA bui Mdtuine o wMelkkk ipnwuk lokslayck 1
Ofóln/rfa. Dttirj nloonobl»Uj. bet 1,(^1 n»
to,
Co zaś do tesro,"4e mamy pod nosem
Northampton to wszyscy doskonale wie
dzą, że ks. Przybylski zawsze b}ł prze
ciwny tej party i, która chciała należeć
do Northampton.
Co do księdza z Ware, to jest on Szwaj
carem rzeczywiście, o czem nas odrazu
uwiadomił zapytując nas. czy chcemy
tby nas odwiedzał przystaliśmy na to je
dnogłośnie.
Nie chcę zupełnfe poznawać ani ba
dać powodów,niep^zwalająeych ks. Przy
bylskiemu od po w edzieć mi dokładniej,
a co do warunków tutejszych, to
znam je zapewne lepiej od ks. Przybył
skiego, gdyż mieszkam tu już blisko
sześć lat.
to
St. An oń.
Odzie pieniądze
Przed kilku tygodniami odbyła się w
Philadelphia Pa wielka dedconstracym
polski, mająca być niejako protestem
przeciw gwałtom sieixsczy carskich.
Podczas de
nst racy i tej zebrano około
$3 000 n» głodnych w Królestwie. S ima
jsk sądzę, duia i lat eg tembardziH
d&iwmm mi się wydaje, te dotychcz
nit słycbać zupinie o jakimkolwiek po
kwitowaniu. Jeśli pieniądz# tear stały
wysłane, w tskim razie należało donieść
do kogo, i gdzie było ogłoszone pokwito-
MPVI6II NAJLEPSZĄ
•ka detallciaefO gprredawey.
Ium
wanie. Jeśli zaś nie zostały wysłane, to
z jakiego powodu. Ooieszałość komite
tu jest bardzo w danym wypadku nie na
miejacu, jak również dziwnem je3t, że
żadna z gazet nie zapytała dotychczas
jawnie o to, co stało się z ttmi pieniędz
mi. Może Panowie z Komitetu zechcą
dać parę słów wyjaśnienia. Czekamy.
SOc.
eiy
dkkeya rńłnl zaiiatrynaiilaeh 1 kore«tOD)niiUni,Cij W
p«diiel*. KaRtrxo^Hiuy noble Jednak |r»wo •kraesol*, pr»»
mbiuli
i oiriHCKiiit udiytujfch au kbrtMipCDdr.afyJl
W^obronie prawdy.
Ks. L. Przybylski, nadesłał od Dowiedź
na moją koreapondencyę z Easthampton,
Mass., ale pi^ze w niej znowu takie rze
czy, którym muszę niestety zaprzeczyć.
Pisze mianowicie ks. Pzybvlaki, że cd
wiedeał naszą parafię przez 20 miesięcy
bezinteresownie, gdy tymczasem odwie
dzin tych było najwyżej siedm lub ośm. a
że nie były one bezinteresowne, to udo
wodnił nam irlandzki ks. proboszcz, po
kazojąc dwa kwity na wypłacane ks.
Przybylskiemu honoraryum, po $50 ka
żdy.
za
po
POMOCNIK RiEZBIARSKI figural
ny i ornamef talny
W K A
towary ataas^
Sprzedijmr lepną w6dk« s» taAue plealądse, alk którykolwiek jfitrltUi alb*
ItaMk ZJedaoeio*yek.
To jectpowodem, te
wIqmJkoatmerAw,
170*. Jeatoiay nmn isjmmmr
ęcl nie wiemy, eo to siiMsy "mwtwy Benon."
8prsedą]emy
dm
wm
praeaył!
ehódYal
my 10 pr
••90,
W Dyczfciemcz.
2616 Richmond at. Philadelphia, Fa.
Parę słów odpowiedzi.
Manitowoc, Wis. zaszczycił swoją obe
cnością p.Downarowicz. agent "Kuryera
Polskiego." Nad faktem tym moglibyś
my przejść do porządku dziennego, gdy
by nie to, że ów agent zbyt duto mówił
o piśncie "Ameryka-Ejho"o jego redak
torze, wydawcy, o nnnfe jako o agencie
tego pisma i t. d. Widać z tego, że zam&>
ło ma do powiedz«nia doireg) o swojem
piśmie, musi więc zmyślsć złe o piśmie
lep8zem, aby przez to, chwilowo przynaj
mniej, prdnieść wartość swego pisma.
Na to powiem panu ag' ntowi, że co do
jego napaści na pismo i wydawcę, z tem
nikt się nie liczy, boć mówiąc prosto:
wolaopsa na Pana Boga ssczekać." Co
zaś do zarzutów uczynionych mnie, to
odpowie u: wara młckoiiie, pohamuj się.
Polacy w Manitowoc znają mnie dobrze,
a ty napadając na mnie a wracasz tylko
swoją własną brtń przeciw sobie.
2001 Hamilton at., Manltowoo, Wis.
L. Budysz.
NADESŁANE
KiMy prenumerator "Ameryki-Eclia," mr prawo podać r*
roku jedno cztero wierszowo poszukiwanie Jeden raz darmc
tyzneeiścl mogt) ogioeJC ew6j interes jeden raz dartno, ale o
ioeaenie nie może zawierać wiącej niż cztery wiersze. Kto
hce, aby ogłoszenie było zamieszczone Więcej razy, płaci z»
latay następny raz po 50c Kto nie jest prenumeratorem, płac)
Oe. aa plerwtąe cztery wiersze, a za każdy naatqpny wiersz p«
i każdorazowe ogłoszenie.)
porsikije
roboty,
/głoszenia pod adresem: Michał B:ernat,
134 Iron, st. Johtsiown, Pa.
DO SPRZEDANIA w Woli Dąbrowie
kSeJ, powiat Jasło, Galicy a, 7 morgów
gruntu z budynkami, łąka i sadem. Zgo
dzę się też na za*» ianę. J. J. Dzik, Bvx
437 innelsville, Pa.
LOWELL, MASS. Polecamy S*anow
njm Rodakom :.asz nowo otwarty war
sztat krawiecki. Robota czysta. ny
przystępne. I. Kantor i Spółka, 127 Fa
yette St., Lowell, Miss.
PIEKARZ—fachowiec chce kupić pie
karnię z demem lub be?,lub wydzierżawić
miejsce w większej kolomi polskiej na
wybudowenie piekarni. Zgłoszenia pod
adresem: K Dańkowaki, 2724 Cottage
Grove ave, Chicago, 111.
ORGANISTA i nauczyciel mogący u
czyć dzieci w polskim i angielskim języ
ku, znaidzie posadę w parafii narodo
wej. Płaca miesięczna SO do 40 dolarów.
bliższe infomacye Bgłosić się do Mi
chała Kasiers&iego, 30 Robinson st. We
bster, Mass.
FARMA NA SPRZECHZ, mająca 20
akrów dobrej ziemi, a 20 lasu i łąki, o
grodzona drutem zabudowania i wszel
kie narzędzia gospodarskie w dobrym
etanie dwie mile od dużego miasta Ste
vens point. Wis, a pół mili od S2koły.
Zgłotić się do Peter Warczulaitis, Cosi
mer, Wis. (8—11)
FARMA NA SPRZED AS wstanie Te
nnessee w miejscu kura:yjnem o ćwierć
mili angielskiej od miasta, w sąsiedz
twie Polaków Obejmuje ona 50 akrów
ziemi urodzajnej, owocowej. Dom dwu
Diętrowy o 10 pokojach, budynki gospo
darskie, sprzęty i inwentarz. Sprzedaż
z wolnej ręki z powodu napłych zmian
osi bistej natury. Informacyi udzieli F.
Anrlrzejcz&k,8£06 Escanaba ave ,S. Chi
cago, Iii. (6-9)
DO PARAFTAN Z ZARSZYNA Z GA
LICYI* W Stamford Conn., zawiązaliś
my komitet mający ra celu zbieranie skła
dek na kościół w Zarszynie.Odzywamy się
pzedto do wszystkich Polaków pocho
dzących z tej miejscowości, aby w mia
sta -*h w których mieszkają, zajęli się ró
wnież zbieraniem składek na ten cel.
Pieniądze odsyłać należy na ręce Ks.
Kan. Tom *a w Zarszynie albo pod adre
«em: Jtn Okarma, 186 Ludlow st, Stam
ford, Conn.
FARMA NA SPRZEDAJ mająca 80a
kłów, wtem 60 akrów dobrej ziemi, bu
dynki gospodarskie dobre, dom o9ciu po
kojach, koło domu 2 ikry s»du inatru
rrenta spodarskie w bardzo dobrym
stanie, 3 konie, 2 krowy, 5 sztuk jtł we
go b^cła, owce. świnie i drób. Farm*
oddalona o 3 mile od kolei, 4 mile od
Dnia 3 Marca 1906
sadowolnld, Jak ale, to odeślecie Je aa aaaa kant, a mj ITi
•1*7 plealłdte.
OpłMany pmaylka ekspreaeia do wazystklek miejM połołonyek ale dale] aa BMkM Jałt CU-
a aa WłcnódJak New fork, ale tylko od oiwtalaBków aa naf fi i wjleJ. 7
aajrek dołlecany 10 pre. aa kont* pneayłkl.
Katdy baak wrff
Maty ta to obleeaJemy.
I Smlthfltld ul., Pittsburg, Pa.
Katdy baak w PlMabargra lab wydawea t«J gasety potwladesy, te jeateimj odpowMriafai ltt-
WYPADA BAJTAWEJ
ni* którykolwiek łnny Hwid WMeh w
towar wprwt koituuioa, wife kapąjąa a aaa, ale potnetoąjMia
FiKfXfMORRIS F0RST4 CO., ricSMwdMt.
Plucie do
dm
Oto part oea aaayoki
Wódka letnia tytnlowa lab kornowa 1.SO galoa
i t4K
e tu
8 8.00
Torkolyl Śliwowica od li(
Brandy, Gin i Ram 2.00
Klmel, Blaekeberry Port I Skerry 1.50
MORRIS FORST ft CO., Cor. S«cond av«. ft SmlthfUld St., Pittsburg, Na
I|Imi4 iy
Do paakMw dajt-
po eenniki prywata*.
w
kościoła polskiego, pół mili od szkoły pu
blicznej. Cena sprzedaży bardzo niska.
Zgłosić sięldo Walter J. Gorney. Posen,
Mich.— (9-10).
WYCIEKCZENIB SIĘ!—To właśnie
robi bardzo wielu lud&i. Wiedzą oni, że
coś jest złego, a nie mogą odgadnąć, co
to jest. Czy pomyśleliście kiedy o tem,~w
jak wielka ilość ludzi w Amervce jest
chorą, a jeżeli już nie akuratnie chorą,
to przynajmniej niezdrową? Coś im cią
gle brakuje. Co jest tego przyczvrą? Z
pewnością nie jest to stan naturalny, i
stan taki może spowodować wiele stra
chu i 'martwienia. Ludzie w Ameryce są.
z przysłowia w ciągłym pośpiechu Jedzą
za szybko, pracują za szybko, śpią za
mało, przesilając i nadwerężając naturę,
a następnie dziwią się, czemu to przy
pisać,że się nie czują dobrze i silnie. Je
dnym z rezultatów amerykańskiego spie
szenia się jest isłabianie krwi, która jest
podstawą życia. Nie mogąc podołać swe
mu zadaniu, krew staje się cienką i sła
bą, a tracąc swą s łę, nie może spełniać
swego zadania, do którego jest przezna
czoną, a nieuniknionem nastepstwem le
go *ą rrzmaite objawy chorób. Nic tak
szybko nie przywróci upadającego zdro
wia 1 nic tak napewno nie odnowi siły
jak Dra Piotra Gomozo. Można je tylko
nabyć u miejscowych agentów albę
wprost u właścicieli, Dr. Peter Fahrney
& Sons Co 112 118 So. Hoyne aye
Chicago, Ul.
CIEKAWA WYPRAWA. Więcej Jak
dwustu lekarzy pragnie studyować,
choronę morską i właśnie obecny czar
wybrali, jako najodpowiedniejszy $
przeprowadzenia doświadczeń szcze
gółowych pod tym względem. Uplanp
wano długą przej&żdkźę po oceanie
okrętem i oczekują.że każdy z czionkó#
tej partyi dostanie morskiej choroft^
i da sposobność swoim kolegom
dania go, a także, że będzie próbować
wszystkich lekarstw, jakie mu doradzo
ne zostaną. Wynik tych eksperymentów
zastanie potem przedłożonym medy
cznym powagom, do dalszego badania.
Przypominamy sobie, że podczas ubie
głego roku kilka osób ogłosiło listy w
rozmaitych gazetach, że Trinera Ame
rykański Eliksir Gorżkiego Wina jeat
najlepszym środkiem zapobiegawczym
i najieoezem lekarstwem na morską cho
robę. Łatwo to wytłotnaczyć, bo nasila
ono ciągle żołądek i nerwy. Czyni wszy
stkie organa trawienia zdolnemi do zgo
dnej pracy, a wiemy o wielu wypadkack
w jakich ten kordysł spowodował przyj
mowanie pokarmu odrzucanego poprze
dnio. Wiemy wszyscy, że czystość i ob
fitość krwi zawisłą jest od dokładnege
strawienia cokarmu, a powinniśmy wie
dzieć, że Trinera Amerykański Eliksir
Gorzkiego Wina jest jedynym środkiem,
na którym zawsze można było polegać.
-Do dostania w antekach lub u fabry
kanta Jos. Triner, 799 So. Ashlaad ave.,
Chicago 111.
JAN B0YARSKI,
CIEŚLA I KONTRAKTOR BUDOWLANY.
Podejmuje
b1q
budowy domów
drewnianych 1 murowaByck.
2704 Lagrange st, Tolede, Ohio.
Jak Można Dosta*
PAPIERY OBYWATELSKIE
W story pytań 1 odpowl^zi
aa
dawanych aplikantom przy wy.
dawania papierów obywatel­
skich. Cena IQo. i
A. A. PARYSKI, TOLEDO, OHIO.
W Ameryce jest Wo!no&!
Katdy mola prenumarować ta*
Ida pismo, jakie uważa za najla
psza. Sądźeie gazetę podług ta*
go, aa w niaj czytacie, a nie po*
dług tego, oo mówią o niej wyda*
woj lub agenci Innych gazet, po
wodowani zazdrością. Litujcie alf
nad naiwnością tych, którzy wam
zabraniają czytać "Amerykę-
Eobo."

Z ROCH E8TEK, N. f.

xml | txt