OCR Interpretation


Ameryka echo. [volume] (Toledo, Ohio) 1902-1971, March 03, 1906, Image 7

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045274/1906-03-03/ed-1/seq-7/

What is OCR?


Thumbnail for

łJnia 3 Marca 1906

SKŁADKI NA RUCH REWOLUCYJNY.
SPROSTOWANIE.
W
poprzeduicu numerze "Ameryki E
cha" przeje omyłkę zecera umieściliśmy
mylną sumę ogólną składek. Manowicie
zamiast $9,200 38, powinno być $9,801,-
co
L. 977, Newark,I Batsl Strzelców,przez
Fr. M't-kcba, przesyłka 10J, mianowicie:
po 100: J. Sołtysiak, Fr. Mielach, J.
Kortz po 50c: M. Sikorski, J. Sutaj, A.
Wątorafei, St. Mikołajczyk, J. Pałko, J.
Śmigiel p" 25c., A. Froaozak, M. Leib,
St. Szczepańskimi^ Sałek 20o.: J. Droń
ski ...... 7.10
Z Cl Tóland,
z
Księgarnia A, A. Paryskiego w Toted o, Ohio, poteoi
PLATO V. HAUSSNERA
SAMOUCZEK POLSKO-ANGIELSKI
Najlepsza metoda do nauczenia się ozytaó, pisać i rozmawiać
a n i e s k a
W JUCH LEKCYACH BEZ NAUCZYCIELA
Każdy wyraz jest podany jak się go pisze i jak się wymawia*
Wydanie dziesiąte.
Cena dawniej $1.00, teraz tylko ....
Kto przyśle $1.00 na "Amerykę-EohoM na 6 miesięoy, mote do
•taó Samouczek Polsko-Angielski w premii darmo. Nalelnoćć
można przysyłać przekazem pocztowym lab w markaoh.
niniejszeai prostujemy.
Administraoya "Ameryki-Echa."
Uo Komitetu Rewolucyjnego na Stany
Zjednoczone nadesłano:
Poprzednio pokwitowano 9,801.86
OJ Sub komitetu w Jersay Oity, przez
J. P. Sydiinta, mianowicie: Tow. Naj
słodszego Serca Jezus z kasy przez S. Sar
wińsfciego 10.00. Dobrowolna kolekta 19
stycz. d.45. Tow. króla Zygmunta III, przez
Wł. Saukomskiego 5.00. J. Raczyński oso
biśoie 1.00. F. Szałkiewic* skolekt. na po
siedzeniu Tow. Kosynierów 1.00, Ob. J.
Wyre 2.00. H. Mabilot, czysty doobód z
balu 21 listop. Towarzystwa Dram. "Pro
mień," 17.66. J. Zakrzewski 1.00, P.
Kirchlewski 1.00, F. Kornacki 1.00 M.
Smoleński 50o po 25o: przez ob. K. Kes
słup: S. Sliinowski, Z. Bobkowski, S. Ka
czorski, Al. Szwarc, M. Herman, S. Wa
szniewski, J. Jachtański 35c W. Skawoń
ski po 50c: S Zieliński, K. Kesling ako
etycznia 24,28. Od Grupy rzemieślników
ot). Morawski 5.00. 26 stycznia przez J.
Chudego: 1.00: S. Wysooki po 50c: A
Zieltńsfci, -Alf. Maryewski 35o: T.
Oiwiński po 25j: W. Maładecki, M. Ma
ładecka, A. Litkiewicz po 10o: M. Terier,
Mar. Oiwióska, M. Herman,Wł. Zamojski,
W. Domański po 25s: I. Giellert, G. Za
lewski, I. Wcjoiechowski, St. Majuszak i
po 1.00: L. Bobkowski, GalęzowBki przez
Mah łlota. 70 00
^a zabawie u M. Wapnowskiego, Brook
lyn), mianowicie: po 100: M. Wapnowski,
Woloaik, R. KrzeSiiuki, S. Pawło
wski 400
Zebrane przez redakcyę "Ozasu,"
Brooklyn 15 21
obch "Krwawej Niedzie­
li," w Lora in prze 3 W- Kulawskiego, prze
syłka 10c 12 05
Pbilsd ljłhla, J. Czarayszewicz, przez
F. Bryjaka 200
Z PitUtoa, Pa., skolekt. przez Fr. Bier
nackiego 1210
Lorain, na zgrom, ludowem przez
Hoppe ..... 320
Fall R'yer, na chrzcinach u Jana H.,
prze/ S.
er sza (55c. w znaczkach po
cztowych) 155
Z N. Bedford, przez W. Pelczara, mia
nowicie: L. 1040: kol. K. Webert i J.
Gurc*yńsJu 50j J. Msjal po 2oc.: L.
Korona, J. Zabłooki, J. Gorczyński, K.
Web*rt, J. Sol k, Anna Gulik, L. Baba,
J. Betlej. A. Boczar, J. Dubił, K. Sztan
fl$rt Z Skorobohaty, Rybka, Wł. We
sołowski, F. Cygan, A Długosz, F. Cze
chowicz po 20c.: A. Karns, Skoczyłek
po 151.: J. Pinkaś, J. Marchlewski, W.
Tobiło*icz, St Coryło, Al. Sowa po Kb.:
Zawalski, J. Buba, W. Grochmal J.
Witycha, S. Betlej, M. Buba, Jasiński,
"Amerykę-Echo" prze*
ćladują i bojkotują:
kapitaliści,
którzy pabotuików źle wynagradzają I podle
eię
7.
nimi obchodzą,
zawodowi poliłykierzyI
fctferz? głosy wolnych obywateli sprzeda
PARYSKI, BOX 623, TOLEDO, OHIO.
®1«W
urzędnicy,
którzy ebowiązków nie spełniają sumiennie,
demagodzy i szarlatani,
ktfrrzy nieoświecony lud oszukują,
źli księża,
fcrtry wydają swoje gazety 1 nie ohoą ogt*
oar d#chodow i rozchodów parafialnych
oraz fanatycy,
którzy rammu nfe mają i nie wierzą in! w
2 Boga aai w zasady, lecz w swoich prze
je wtdaoćw, bez względu na Ich uozolwotfć.
"A
ZMffjką-Echo" popierają Indzie, któ
ra* dbają e sprawiedliwość, wolnodd słowa i
tfluraMyą przekonań.
50t
T. Bylr, K. Sydo, A. Mastaj, Kołodziej,
Karolina Lsśnia, Józt fn L°śuia, A Niź
nik, A. Kucharski, A. Uuiski, J. Robak,
A. Robak, Myśliwy, M. Zająo. Wł.
Czechowski, Zofia Filia, P. Gołda, K. Le
śaiak, F. Pejzner 63.: M. Kuczera po
5c A Zobrał, Zawalski, Wł. Ulewioz,
A Małecki, W. Sypek, Słowiński.
1041: po 25c.: Mariou, J. Hencner, W.
Gajowski, K. Gajowski, Al Krundwird, J.
Batlaj, J. Długosz, Wł. SkiDińaki lóc.:
J. Słowiński po 10c.: Br. Menkiewicz,
Szulik, J. Hencner, Anna Dombrowska
5c.: A' Szulc. Kolekt. Br. Zientara. Ł.
1058: kolekt. D. Pelozar i H. Pinkas, po
25c.: H. Puchahka, W. Pelczar, F. Swią
der, S. Pelczar, A. Pelczar, J. Płaza, A.
Gerwioki, Rawiński, K. Parudysz, J.
Komisarek, Br-w a Przybyła, J. Wesoły,
Ladwina Gonet, F. Kosztyla, F. Nykel,
J. Dziwak, A. Podsiadło, M. Pyteroff, J.
Wesoły, Boi. Month, Pieńkos po 2Jo.:
J. Tomkiewicz, M. Haczela, W, Wojto
wicz 17c.: Bezimienny po 15c.: A. Wi
śnio^ski, J. Palacz, Trubak, W Ha
beiek, J. Kucharski, M. Wojtuszewski,
Poradysz, J. Kurowski, M. Mockowa, F.
Polar, J. Folcik: He.: Anna Stabowa po
10j.: El. Stachetka. J. Jeżejewski, A.
Kurowski, M. Potla, J. Gonet, K. Przy
była, K. Masztot, J. Komisarek, J. Gonet,
F. Prejsner, P. Prejsnar, W. Dusza, Ln
dwina Bączkowa, W. Jakimowicz, Al.
Przygoda, Włamkowicz, W. Arend, J.
Staduicki, J. Przystań, J. Fronczyk, A.
Mularczyk: po 5c.: J. Fronczyk, J. Twa
róg L. 1059: 50o.: J. Kierklewski. po
25j. A. Zieliński, J. Bobrowiecki, J. Zy
griel, L. Pyteraf, A. Garda, Ewa Grab ec,
F. Greblicki, J. Pietrzykowski, S. Boro
wski, R. Drewko Jalia Drewko, J. Ziwo
ślak po 20o.: J. Wysocki, J. Mikołajczyk,
Pietrasz, F. Woliński, J. Wyzga, M. Pe
sta po 15c.: K. Lipiń3ki, J. Blecharski,
J. Twardosz, J. MbSztalerz 14\ F. Sza
rek lic.: J. Kulpińska po 10c.: M. Kul
pińska, J. Kos, J. Be 1nasz, Olszowy,
F. Slępiń, S. Bindas, J. Mikołajczyk, A.
Zieliński, A. Gryoz, F. Pttnoerz, J. Oazaj
ca, A. Swiercak, Ap. Grycz, M. Bielski,
fet Wojcikowa, K. Niec, J. Szczepan, Te
resa Moskal. Ewa Korona, J. Rvmut, J.
Rymut, J. Rug, J. A lamozyk, M. Pbla
szek po 5a. W Przybyła, J. Twaróg, P.
Majewski, W Strojay, J. Koczen, J. Ał
bersks, M. Czarnosta, A, Kwiatkowsk^.
Rasem ..... 29.55
Z Ogtesby, 111., Tow. Pol. Litewskie
Orła i Pogoni Gr. 52# Z. N P., przez J.
Sirbiewskietro, mianowicie: l)Na posiedź.
Frupy 528, 21 stycznia—18.00. 2) Z* ini
cyat. weterana r. 1863 J. Sorbiewskiego
złożyli: po 2.00: J. Molenda, N. S man
po 1.00: St. Górski. J. A. Sorbiewski,
Fr. Chlibin, W. Zgrajewski, W. W^rkie
wicz, J. Malt mia, W. Filipek po 50c.
M. Drożdzyńaki, J. Pienzyński, J. Jakó
bowski. J. Gorlicki, G. Rygalski po 25o:
J. Klukoczyński, J. Kaczyński, A. Filip
kowski. F. Michalik 32.50
Z Shamokin, na L. 482, Fr. Strzałko
wski, mianowicie: 1) 18 grudnia na wnio
sek Ks. J. Zielonk» zebrani u p. Wacho
wiaka. po 50c.: Pastuszek. J. Niedzał
kowski po 25o.: Wojciechowski. Wa
chowiak, L. Z el ń8ki Ks. J. Zielonko—ra
zem, 2.00 2 J. Gąaiorowski i J. Witko
wski po 25c. 3) Na wieczorku w hali Na
rodowej 3.85 Na mityngu św. Szozepana
1.30 4) Na chrzcinach u Fr. Pinkowskie
go J. Gąsiorowski i J. Mróz po 25o. 8.15
L. 972, Ansonia, przez St. Strzałkowskie
go, mianowicie: 2.00: J. Kościtński po
1.00:W. Lang, I. LaDg, S. Pszczólkowski,
B. Wrzesifńsisi. W. Morohlewski, S. Woj
ciechowski F. Fłanczewsfci, L. Pszczołko
wski po 50o.: I Marchlewski, S. Kowal
eki, A. Kowalski, I. Kcrdaś, W. W. po
25c.: W. Ostrowski, I. Płaski, f. Tabaka,
F. Osiecki, I. Kostrzewski, K. Gro
dzieński, S. Osiecki, J. Szczepkowski, J.
Majkę, I. Karlon 15o.: W. Sobolewski
10c.: S. jewski 6c.: L. Piasecki 15.30
Z Orange. Listy 1004 (16.05) i 1006
(20.001, S. Żeromski,mianowicie:L. 1004:
po 1.00: J. Noskiewioz, B.Otto, H. Gi
żyński, P. Kulsicki, K. Rawski po 60c.:
P. Matusewicz, K. Obochowicz, K. Matu
szewicz, P. Arciszewski, Ig. Giiyński, St.
Konikowski. Ant. Konikowski, W. Koni
kowski, J. Turowski, K. Brzosko, And.
Kuczymski, Morawski po 25c.: M«r
Molak, J. Bonkowski, P. Bonkowski. Fr
ka Konikowska, An. Załuska, A. Rosen,
garden, Ed. F. Bhom, Al. Mrozowska,
P. Bytoch A. Borkowski, Mary a Borko
wska, J. Brozko, K. Kraszewski, And.
Skorsza, L. Pocielik, Fr. Turowski, Alb
Łukaszewski. St Letowski 15c.: An.
delman po 10c.: Fr. Skorupska, Moros
Swanoenberg. Kondrut, Al Grich. L.
1006: 1 25: Wl Golos po 1 00: 0 D, No
wińscy, Wł. Jankowski, Godlewski.
Ad. Tymoński, A. Kuczyński, R. Drzy
mslski, A. Dzikowski, Jankowski, E. Pou
tus po50o#: A. Sudoł, A. Jakubowski,
AMERYKA-ECHO
J. Pliszka, T. Czyżewski, K. Borkowski,
J. Kempczyńskt, M. Dziemioin, J. Sko
rupski, W. Wozicki, A. Tatkowkki, A.
Sokołowski, A. K. Barwicki, An. Borko
wski po 25o A. Bednarski, P. Kluczek,
S. Malinowski, Załuska, A. Dzidek,
J. Głowacki, P. Bytów. A. Zagroba, Wł.
Otto, J. Słowiński Wildsztejn. Na
L. 1006 kcle&t. J. Nowiński, a na L. 1C04
J. Naszkiewics 36.05
Z Pittsburg, prxei P. Wrzesińskiego,
mianowicie: po 1.00: B. Hilgier, P. Drze
siński, S. Staszewski, S. Witkowski, R.
Łukaszewski, A. Hilgier, W. Kieszekjpo
50e.: S Krysztofiak, S. Jurkowski,
Łukaszewski 8.50
L. 936, K. S. Jaworski, Wilmington,
mianowicie: na wieczerzy wigiiijuej w
Ooate&v Ile: 1.00-K. S. Jaworski po 25c.:
Leokadya Jaworska, Stef. Jaworski po
10j Wanda Jaworska, Aldona Jaworska
50.: Pieczonka 20c.: Katarzyniak
150.: A M.ars?ałek lOo.: Ziółkowski
6: J. Stawicki W Wilmington: po 1.00:
Nowicki, A. Roman, D. Sber po 50o L.
Różycki, A Biedrzycki, Kutz, F. Siero
sławski, L. Pankowski, M. Sławiński,
F. Roman 20 An Staszczak po 25o
A. Zjrański, P. Dąbrowski, A. Swiersza,
Wł Górecki, St. Wiersłi, K. Mikołaje
wska, M, Wiśniewski, S. Szczepański, W
Roman. Ap Roman, Ad Roman, Ig
Brzozowki, Rjb. Kex G. Urbańska, Jan
Mróz, W Przybylski, Z. Mierzejewski
20'.: A. Mikołajewski 15c S Sofcolo
wski pol0o.: H. Pietkiewicz, E. Sui
gielskt 14 27
Salem, z obcholu "Krwawej Niedzieb"
Konczewaki 18.08
Providence, z obchodu 28 stycznia.
Oddz "Promień," Z S. przez St. Ko.
waUkiego przesyłka lic. 16 50
L. 965. Philadelphia, A. Małachowski,
mianowicie: po 1.00: M. Borysławski, Ka
szyński po 50o.: A. Małachowski, S.
Koller, P. Stejnke, Kaczmarek 42o Bry
jak 83c.: Mosakowski po 25c.: K. Rausch
Kopyciński, Przybylski, Cegiełkowski.
Michfilłki, S Sadowski, J. R:iusch. J.
Konopacki, E. Sielski, Rosenberg po
20c A. Bukiewicz, Hetmanek po 10
Kwiatkowski, Jaskulski 7.85
Montreal, Canada, przex G. Kratochwii,
ze zgromadzenia 28 styoznia staraniem
zwolenników P. P. S. 20 00
O idz. XV Zw. Mł. Pol., Newark, przez
M. Bry^zkowskiego, 4.80
L. 917, Tow stwo H. Sienkiewicza,
Newark, przez G. Oleksika, mianowicie:
3.00: S. Łąozeński 2.00: J. Grajewski po
1 00: P. Budzeński, St. Jackowski, P.
Tarnowski, W. Kuciński, S. Szwitka po
50o Bezimienny. W. Niski, M. Grobc
wski, J. Lidwa 45c J. Poznański 25\
S. Milewski 20c.: J. Rosiński 15c.: F.
Korkiewioz 10c.: T. Gotard 13.65
Gr. 46 Z. N. P., przez S. Nowatko
Bayonne 20 00
Philadelphia, Gr. I. Organiz. Kasy Po
śmiertuej, przez Ed. Sielskiego 5 00
Shamokin, pnez W. Konieczki, miano
wicie: 1 Z obchodu Krw. N edzieli pod
Kościołem Naroiowym—2 42 2) Z obch.
Krwaw. Niedzieli w szkoła publicznej
151 3 93
Z Detroit, przez A. Kowalskiego, z ob
chodu "Proletaryatn" i Krwawej Niedzio
li, po potrąceniu 4.00 wydatków 5.61
Na posiedzeniu Tow stwa"Nowe Zycif,"
Newark, przez J. Nalepiinkiego 2 50
Z Fort Wayne, przez M. Banachowicza,
mianowic e: 1) L. 954: po 1.00: Kiesz
kowski, Lotkę po 50j J. Hryniewiecki,
K. Hryniewiecki, R. Dtewicz, Bana
chowicz, F. Motyliński, A. Drewicz, Fr.
Hoppe, L. Bmaohowicz po 25o.: Zdaw
czyński, R. Bełduto*ski. 2) Z obchodu
"Krwawej Niedzieli" 7 30. Przesyłka
16c. ... 13.64
Przez Ks. Bisk. Fr. Hodura, Scranton.
mianowicie: 1)Tow stwo św. Wojcieoha,
Pricebarg,—10.00. 2» Na obchodzie sty
czniowym w Scranton—12.00. 3) Z roz
grywki zegarka, urządzonej staraniem p.
Kaniewskiej, członkini miejsoowegc Komi
tetu pomooy 22.00 44.64
Gr. 367 Z. N. P., Cleveland, przez A.
Zwolińskiego 25.00
Z Seattle, przez B. Buczkowskiego.
Składki zebrane przez nowy Oddział Z.S. P.
"Czerwony Sztandar," mianowicie: ksią
żeczka N 2: 1.00: O. Zsmbins^a po 50
C. Belthas, K. Zembińska 25c.: M. Krn
szcz}ński ks a*. N 3: J. Casura,
ChsIi
50^.: ks ąż. N 5: 2.00: P. Basełi 1.00: M.
Wagner po 503.: Przyjaciel, W. Latowis,
ksiąź. N 9: po 1.00: Pelagia Nowicka.
Syl^ina Markowska, M.Nowicka ksiąź
N 11: 1.00: F. Markoć 50c. :M Skorupa
książka N 12: 1.00: B. A. Buczkowski
50c.: Magiel po 25c.: Moszczyński.
E. E. Martin, Eggau. Książ. N 8: 2,00:
M. Bartoszewicz 1.00: Przyjaciel k«iąż.
N 3: 2 00: Em. Paarni 19 00
Rochester, z obchodu styczniowego,
przez Miętusa 9.25
Z Webster, na posiedzeniu Klubu Polsko
Naród., 3 lutego z inicyatywy W. Nawro
ckiego Przesyła T. Ławida, mianowicie:
65o Fr. Wieozorek 50c J. Celemejer 35c
J. Gnłka po 25c: J. Ławida, T. Ławida,
M. Kasyerski. J. Szymański, J. Lis, St.
Orłowski. J. Mioziński, W, Łukomecki,
M. Walkowiak. J. Paaek po 15c: Fr.
Krawczyk, Al. Miller po lOo: T. Gaje.
wski, Wł. Krawczyk, W. Lipski, Wł. Na
wrocki, J. Gajewski, Fr. Kasverski po
5c: W. Pacholski. Ign. Olszta, M.- Jarosz,
Ig. Stręk. Przesyłka lOo. 5.00
Rasem $10,29
V.
69
po
Dr. A. Zajączkowski
SPROSTOWANIA: 1) W No 5 "Ame
ryki E ho," 3 lntego 1906, w rubryce:
"L. 9b9, Bayonne, S. Sawczyński," oby
watele ad: St. Kiwińeki i do I. Kugacze
wski ofiarowali nie po
bo.,
l»o« po 50 O-
gólna suma ta sama. t. j. 21.25. 2) W No.
3 "Ameryki-Beha:" ofiarowane 18.52 z
Plymouth pochodzą nie od Towarzystwa
"Oświata" gr. 190, lecz od "Towarzystwa!
Króla Jana III Sobieskiego" Gr. 481
Z. N. P.
Prostując te błędy, jeszcze przy tej oka
zyi usilnie proszę wszystkich nadsyłają
cych listy składkowe pisać możliwie wy
raźuiej i atramentem, a nie ołówkiem, któ
ry łatwo się ściera jestem odpowiedzialnym
przed cgAłem Rodaków i czuję się tako
wym li tylko za sumę wyznaczoną w kwi
ce pocztowym lub bankowym. Jeśli więc
kto życzy sobie, aOy jego nazwisko ogło
szoneui było boz błędu,—nioah je wyraźnie
napisze, w przeciwnym razie zawsze będą
możliwe przekręcania nazwisk i niedokła
dności, za które odpowiadać nie mogą.
Do ttedakcyi 'Amery ki-Echa' nadesłano:
Poprzednio pokwitowane $1509.50
Filudelf a, zebrane na chrzcinach u pp.
Dyczkiewiczów 5.05
Streati r, III. (skolektowane przez M.
Pf jąka i W. Grondwalda): W'. Grondwald
1.00 jeco żona 50c. syn 1.00 F. Borko
wski 1 00 żona jego 50c. syn 1.00 M.
Pająk 1.00 A. Miś 25j. W. Potkanowicz
50
o. Z. Kapuśnick 50c. D. Potkanowicz
25o. 'L, PotaczeK 50,5. A. Skinzel 20e.:
Nosal 25,\ M, Sobociński 25c W. Sobo
oiński 25o J. Korbacz 25c. J. Bandoła
1 00 F. B-ndofa 1.00 J. Bandoła 1.00
W. Góruy 5(c. (iArny (syn) 5c. Zielni
ski 25j. J. Kuta 50j. K. Zając 50c. A.
Paleczn 50o. Z. Paleczuy 15c. N. So
biesz IO3, I. Kt «mba 1.00 J. Kraszycki
fOo Sepesz&Wisen 1.00 M. Godawa
25c. J. Miku
siak lOo. J. Matu szyk 25a
J. Siwek 20c. J. Mikołajczyk 25c. J.
Talaga 50*. Kryst 25c. razem 19.05
Filadelfia skolektowane u ob. Grzego
rza Mosza przez J. nuobstha 1.50
Warren, R. I. za staraniem Tow, św
Józefa: A. Hodziewic* 5(c G. Krawczyk
50c. J. Bander 50c. J. Wajda 50e. J.
Zmuda 50c. R. Jon»s 50».. J. Garbacz
25c P. CyganoBki, 25o. M. Delekta 25c.
Helena Honiełewicz 25o. Katarzyna Ta
bak 25c. Zofia Wodarz 25o. J. Lewando
wski 25c. Eleonora Szwabowska 25o
Magdalena Śliwa 25c.. J. Tupaj 25c. E.
Hiintów 25. H. Przystań 25c. J. Labi
da 25c. F, Fanfara 25c. A. Kotowski
25c. A. Kosior 25c. E. Grzebień 25o.
S. Miś 25e. A. Ulnwicz 25c. A. J. Ry
barczyk 25c. J. Stachowiak 25c. Ram
siewicz 253. Nathan Max 1 CO S. Grze
bień 32 *. Grzebień 2ic. G. Supieński
25c. B. Ragtirska 25c. J. B:iłdy«a 25c..
P. Wójcik 25c». P. Gjloski 5Cc. B. Tlił
lips 25c. S. Gone 253. W. Jurczyk 25 •.
Karolina Pac 25a. Auna Górfc a 25c. B.
Dąbrowski 25c E. IIeon 25c. P. Mi
liwski 25o., J. Kochanek 2f)c Mwryanna
Kilian 25c, S. Domagała 25c. Ludwika
Gierlak 25c. Zcł .1. Miś 1( c. F. Lisak
IO3. Magdalena Przybyś 10c. W. Pis 5c
M. Gi.'rola 15c.: P. Ginalaki l(c M.
Hop 20c Tekla Janonin IO3. Weronika
Macierjwska 10c. Bałdyga 10c
Sowa 15c. Zofi« Winiarska 15c W Cy
gin 15e. A. Korowski 20c. F. Wajda
15o. Katarzyna Kulpa lOo. Anna Grzy
wna 10t. Maryanna Kaczeńakb 15c. K.
Wójcik loc. J. Wójcik 10o. W. Dębo
wski lOo. K. Borkowski 10c. W. Kar
pieński lOo W. Miś 10o. Katarzyna
Olko 10c. L. Pawłowski 5c. Katarzyna
Mikołajczyk lOo. J. Ginhlski 50c. W.
Jurczyk (zebrane na chrzcinach u Szwabo
wskiego, mianowicie Szwabowski 10c.
A Radkiewicz 15\ W. Jurczyk 10c.
A. Supińaki lOo.) 45c. Tow. św. Józefa
10.00-razem 28.57
Wilkea-Barre, Pa. (zebrane przez J.
Wojtanowskiego na chrzoinach u A Ko
niorowskiełjo): A. Komorowski 50c. F.
Komorowski 1.00 J. Wojtanowski 1.00
M. W"jtanowska 50o. J. Kiwak 50c. M.
Wilk 50o. P. Popielarz 50c T. Popie
Isrz 25o. W. Jaskuła 25e. W. Skora 50
P. Oko 50c. J. Bożur 25e. razem 6.25.
przesyłka lOo. 6.15
Lawrence, Mass. (zebrane na balu Tow.
św. Józefa po przemówieniu prezesa ob.
Kazimierza Wiącka 4 11
Qdiicy. Mass. (skolektowane przez pa
nią Janie,kę na chrzcinach u pp Dworzec
kich) Dworzeoey 50e. Gruczołowscy 50c
Zyskowscv 50c. Janiccy 50c.: panna Zy
8kowska 25c. razem 2.25
Ford City, Pa., Hapońsbi i R. Paszł-ie
wicz po 1.C0 2 00
Razem $1,578.18
SPROSTOWANIE.--W n-rze 7ym A
meryki Eoha" w pokwitowaniu kolekty z
Northbridge zaszła omyłka :Paweł Pis jest
pokwitowany niepotrzebnie dwa rnzy A.
Tokaczewicz dał nie 25, lecz 35 centów o
prócz tego brak nazwisk trzech cf aroda
wców: Wcjaar 50c, W. Wojnar 25 i F,
Wojnar 10c., przez co jednak ogólna suma
nie ulega zmianie.
poszumwMii
JAN NIŻAŁOW3KI jest poszukiwany w wa
tnym Interesie przez A, 1 e ««ayrevllle, N.Y.
LEON N ACH VIA, przybyły przed dwoma mle
Btącami do Ameryki,poszukiwany Jest prz«»z W n J.
oieoha Woźniak a,82 Orohard st.,McHock«,
Pa
JAN GUTOWSKI, zamieszkały przed rokiem
w Boston, Mass., Jeet poszukiwany przez BWfgo
szwagra Komana Bmollógkleg o, 46 Put
nam st., Provldeooe, R. I.
FRANCISZEK WINCEK, zamieszkały podo
bno w Cleveland, Jest poszukiwany prz4z kol^gq
Wiktora Jaroszklewloz a,
440 Blgh &t,
Central Falls, R. 1.
•FRANCISZEK STOJAK, porhodząoy z gub.
grodzieńskiej, a miasteczka Sidry, J«st poezukl
w a n y z e z A a a S a w o s y n o w o z a
2711 Em
pry at. Ph4adelphia, Pa.
WŁADYSŁAW ROGDANOWICZ, pochodzący
trockiego, gub. wileńskie] jest poszuklwa
n y z e z W a y s a w a u e e w o z a
31 Auatln ave, Chicago, 111.
FRANC18ZHK PIJAN0W8KI. pochodzą"? z
powiatu mław kiego gub. płocki j,*es posz ki
w a n y z e z a a a n o w s k e o a 9 5
G*and are, Cleveland, Ohio.
IGNACY FERENC pochodzący z»i wsi Tyrawa
wofoffca pow. Mircza, Galloya, pr«yt)jły przed 13tu
a y
a
mężczyzn I
e y a e u z u k w n y z e z K a i-
r^zyn® Ptreno, 1719 D» hi at., Philadelphia,
MAGDALENA fAWOCKA, żyjąca obecnie
pod io w Provlde-ce, K. I. pod przylran na
zwiskiem LrJm«n, JMt po zukiwAni przez aw^eo
męfca Michała Nawrockiego, Box 693
Bcheuectady, N. Y
PlOHKNTYNA z^8?rebl6w LORYNC.pooko
ąca ze 8ttzvżow»(Garcya która p" ed kiikn .a
ty mieszkała w Jerae lty, N, ,JeBt poa^ukiwa
na pr*ez Józefy 8 z e 1 a.oare Mra.W.Watsr
bnry, DarJen, Conn.
JÓZEF* 8TOKŁO8A, p~chodrący a Tenosynka
w przybyły flo Ameryki rr*ed dwuma la
ty, mieszkający łdobno w 1'hiladelphll, Pa. Jest
o s z u k i w a n y z e z E i i e a a o w a k
JiO 8 Ora. ge ava., N» waik.IS. J.
GltZEGORZ KĘPI8TY, kf ry przed dwoma
laty przebywał w Ne« \cn i Ne» Britain,
Co o Jest paszukiwany w ważnej sprawie przez
S a n i s a w a i z e s a w a i o o
wa k i o h, 63 Ivy et., East Sloe Bridgeport, Conn.
CENY TARGOWE
hartowne dl* hrmnAw.
Duli
28 lutego
l»D« r.
4
4
HzIbcI,
4
4
w
8
3
3
i
5
a
S
i
Pszenica buszel 0.85^ 0.82H 0.83 0.81
Żyto 0.153 0.6.'ł 0.75
Jęozmień 0.37 0.42
Owlee 0.32^ 0.30^ 0.36
Kukurydza 0.43 0.B9H 0.49
Tymotks 325
Otręby
14.60
Mt^ka pszenna 4.65 3.80 3 81 4 25
Woły 100 ft. 450 4.25
Cielęta 525 700
7.75
Świnie 6.40 625 6 40
O woe 425 4.9D 5.75
i
CHOROBY
arn«u" rl«wylfrz»ln# był?
c.atklem n»unl««u
Wiel. Newmana
Reumatyzm, nif-strawnośO, tti
hość nerwowa, plucie Krwią, Zł
zięfotome, choioby sKórno, sl*
bote nlewhst po (loicgu, slaboi*
ból w krzyżach I
opuchli".!
ild., lak
n^JdoKIndnlej s.7 leczone, aby nie powróciły
WYLECZONA —Opuchnięcie HrtQ
blcio serca, kaszel przykry 1 slaboód
W lei. New
mi
an
I«:—
Nie sful/tłam, że bQ«iq w *f»nl9 Cl poels*! nodaf*
kowaniem dy ZHC/tj łam twt lttinr.«ltri uZywai
1,Het
hIh ?ak o«l«
tnie ieliar (two akońizylHtn, pr/kon tłi'a ptq, wyl*
c.zonn •/.
mojej okropn -j choroby, któr^ ler/.' U iiłtdRfmnU
rM.nl
doktorzy pratv 1st. Ni»d/,lej» moja byU jut cttikl«i
etrwnoR.
nogi ml upn^hły. Votwn cnie piersi 1 lewy bok t(
ckiNajpr/.ftd
\1mnie wolni bolefi. Serce blio clti#.ko ftlklom nie jak pc
winno. Do toeo ktt»/,el ciężki mnie mordował 1 nleubtaant
'.ał Pr
ez
(IkIcii
noiil
zwjulo uopurhiv a w n«:
^chły. Byłam onlen al pewnu, 14 c.\frpiQii»BacUo
r.y. 11'« trzeba tnjilzle t'.k uinleraf, bo ^-d/le ta Jttka nadir.le]t
Jeill po tylu
pr6iach
byłam zav\icd/.loną.
Za wyleczenie to bqdtj rl *id.'.iąv.nm6kl b^dq 1 WT*.
z
moją famllfą składani Cl niłger.-lo. /.nlcjcKe d/.lijkł.
wydlQpo'iczają
UHllmU
n
książką Bpoeobn niojege lec»
Załącz, ifć. uiarktj.
Adresujcie:
REV. NEWMAN, 1361 W. Lake St., Chicago, ll»
Zgłaszając eiq, wymleńclo gazety "Anierykq-Bcho
II 1.7 M&mieKłftf'
$« t«ki
i i,i
s
nnBESE
200 l« 41.00 i 150
Szyfkarty
.'tu*
*v» iy
tor, ut urgcany
k:cns. l-.'iiiilar s»e«k
(Mb JftKiftk.. 18k »M
towy
gr*™erow»
I na Tnym*. hm da
łk.niJkle i )e#t sj'ftr'fii
c'.o używany i' raw
rlLl'ZltE KOf.KiOWA
fOTB'/.FBIimA W
Zł?JAlłIA
•ilWł.HAHTOWtMY Hł
t6 i i WKCHUU
OFiOlłTA- Pc-syiMK-
«(, ti ?. jir 'ujkolwiek to, &
18. fl .i
aprietlolej-50**
Vi
"iunVtienl®
Srt.^ ANI CENTA! riOJ|
iiilii'.'jlL Ii
rf-Hte
0»,
PR7F
PRZESYŁKA PIENPZY DO KRSJU
Szybko, tanio, bez piaty.
25 Koron 15.30 25 Hubil $13.30
40 U 8.40 40 if 2115
50 II 10.40 50
100
il
U
26.35
20.60 100
It
52.30
II
z
78.4B
Rotterdamu do N. Yorku |31.90
Antwerpii .'15.50
Bremen 35.60
PirrwszeJ klasy okręty
149 Oenesee St., Utica, N. Y.
JM PIJACKt
Wyrok PotępieMiii
Nieszczęśliwej
Gorzałce.
Bardzo dowcipo*
wierszyki, poświęoo
ne pamięci wszy
stkich pijaków dia
ratowania ich od za
grażającego niebez-
Mypnppi pieczeństw!\, Wjni
^q^»^«kającego z pi aA
stwa.
Cena 10c»
BOJKOT!
W polskich dzielnicach w Toledo paczki są to
ręczane tylko przez "United States Express"
"American Express." Inne ekspresowe kompanie
bojkotują polskie dzielnice. Niech nikt do nas
wysyła paczek przez inne ekspresy tylko "Aim*ais
rloan" lub United States."
Wydawnictwo AiaecjkMMui
Miatil

Żjrząc i'.bii tch l:tt, poaostajq. z liezaiiowanlein,- I'a®ł S«u.»
mm Roiraluka, O. l!ix 144, Norwlclitown, Conn.
RARUfl
KOWALSKI REALTY CO.,

xml | txt