OCR Interpretation


Ameryka echo. [volume] (Toledo, Ohio) 1902-1971, March 03, 1906, Image 8

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045274/1906-03-03/ed-1/seq-8/

What is OCR?


Thumbnail for

8
i
RUCH REWOLUCYJNY W R05YIIW POLSCE.
(I'rzonleslone re atronloy 1 szej).
straszne.Tak np. w mieście Aschabad za
mordowano w nocy, w jego własnym
domu generała Dżurawik wraz całą je
4fo rodziną* żonę, dwóch synów i
wszystkich domowników. Sprawców te
•fo czynu nie wyśledzono, można się
jednak domyślać kim byli—gdy się
zważy, że generał Dźurawik był je
^nym z tych psów carskich, których
Witte i Durnowo rozpuścili tak wiele na
całą Kosyę i Polskę, aby kąsali tych,
którzy śmią ttawiać czoło samowoli cara
i Jego siepaczy.
W Odesie polic?a zrobiła najście na
pewien dom o godcinie 3iej rano. W do
mu tym było trzech rewolucyonistów.
Jeden z nich rzucił bombę, która wybu
chła i zabiła komisarza policyi, oraz
stróża i jego żonę. Wówczas wezwano
kozaków ci zaczęli z ulicy bombardować
dom wystrzałami z karabinów i zdołali
w ten sposób pozbawić życia wszystkich
trzech rewolucyonistów.
W Finlandyi rewolucyoniści zbroją
się masami, przemy ca ją broń, zakjpili
Już dużo koni dla artyleryi, a oddziały
pows'atfcze odbywają ćwiczenia niemal
jawnie...—W Helsingtonie dziesięciu re
wolucyonistów wtargnęło do banku rzą
dowego w nieddelę wieczór i zabiwszy
dozorcę, zabrali $37.500. ładnego nie
schwytano...
W osadzie rosyjskich starowierców
w Subatie pod Mitawą w kraju nadbał
tyckim wybuchły nieporządki. Pobito
policyę.a komisarz Hajlewicz zmarł od
rany zadanej nożem. Przybyli dragoni
Aresztowali wielu mieszkańców i roz
strzelali agitatora Kitowa
K u e w o u y n y w śr ód k o z a k ów
"Samarski kuryer" ogłosił obszerną ode
zwę do obywateli, podpisaną: "Drugi
pułk urupski kozaków," a zawierającą
wyjaśnienia i żądania treści politycznej.
Pod odezwą znajduje się następujące za
świadczenie: "Pod przymusem kozaków
urupskich i gwoli zabezpieczenia spo
kojności miasta pozwoliłem drukować.
P. o. policmajstra Roma szczuk. -Maj
kop, drukarnia P. Czernowa."
Kozacy kubańscy w północnym Kau
kazie pod wpływem zbuntowanych góra
li zaczynają burzyć się już kilka tygo
dni temu wysłali do cara pismo, głoszą
ce, te w razie Jeśli nie zostaną zrównani
w prawach z ludnością rosyjską, to sa
mi bez niczyjego upoważnienia się zró
wnaja i zaczną robić to, co im się po
doba Gdy z Peterburga nie nadchodzi
ła żadna odpowiedź, w Ekaterinodarze
opuścili koszary i powrócili do swych!
siół rodzinnych z bronią i w mundurach.
Władze zażądały do nich wydania broni
odmówili stanowcza, oświsd.zająe, że
tylko pod naciskiem siły ustąpią, lto jeśli!
zostaną pobici. Taki stan rzeczy trwał
przez parę tygodni. Z Petersburga wre
szcie wyszedł rozkaz by kozaków siłą
zmusić do posłuszeństwa. Wysłano więc
przeciw nim wojsko. Ale zachodzi obawa,
źe siła tej ekspedycyi karnej jest za-'
mała. Jednakowoż pierwsze starcie się'
kozaków z ekspedycyą zakończyło się
twyc ęstwem tej ostatniej: we wsi Geor-'
iginskaja ekspedycyą przez trzy dni obie
gała sześciuset kozaków i strzelała do
nich z armatek maszynowych, aż wre
szcie zmusiła ich do poddania się. Czy z
pozostałymi buntownikami sprawa pój- I
dzie równie^łatwo—niewiadomo.
Ruch rewolucyjny w Polsce.
Strajki służby folwarcznej po wsiach
'W Polsce przenoszą się od wsi do wsi.
asnawcy stosmków rolnych utrzymają,że
strajki te są wynikiem dobrze obmyślc.
uejo planu organizacyj rewolucyjnych
źe "jeżeli nie dziś, to jutro wędrowny
strajk służby folwarcznej obejm'e wssv
«tkie wsie i folwarki dziesięciu nsszycfc
guberni j."
W Warszawie dochodzi do coraz o
•trz^jsz/ch starć pomiędzy socyalistami
a WszecbpDiakami z okazyi agitacyi
przedwyborczej. Tak np. 25 lutego na
wl»c przed wyborczy, urządzony przy Ma
sodowych demokratów na przedmieściu
¥raga wtargnęli socyaliści i rozpoczęła
się bójka, w której rewolwery odgrywały
niemałą rolę skutkiem czego jeden z u
czewtników stracił życie, a piętnastu zo
stało rannych. Wojsko otoczyło halę i
Aresztowało wszystkich uczestników.
Wielu z nich odebrano rewolwery.
Dyrektor generalny kolei Nadwiślań
•kich, radca tajny Iwanow, został za
strzelony w Warszawie na ul. Brackiej
przez jakiegoś nieznanego mężczyznę,
ictóry po zamachu uciekł. Była to wido
cznie zemsta za wydalanie kolejarz}
Polaków, którzy brali udział w strajku,
i zastępowanie ich Rosyanami.
Policya warszawska twierdz',że dzięki
Bzcze
zeznaniom pewnego wifźnia Zyda udało
jej się wyśledzić członków jakiejś orga
nizacyi tajnej, przygotowującej powsta
nie. W mieszkaniu Jednego z członków
tejże znaleziono 43.000 bomb Je
nie napełnionych. Wiadomość ta
wygląda trochę na bajkę.
Z« stolicy Stanów Zjednoczonych.
Washington. D, C., d. 28 lal ego.
4 —Senat uchwalił prawo zabraniające
sprzedaży nieczystych fałszowanych
artykułów spożywczych pod karą $500
lub roku więzienia.
—Izba niższa Kongres zarządziła śle
dztwo w celu przekonania się, czy i
stnieje zmowa mitdzy kolejami, a tru
stem naftowym.
—Prezedent Roosevelt oświadczył, że
jego zdaniem kanał Panamski powinien
być ze śluzami, gdyż taki kanał dwa ra
zy prędzej i taniej d* się przekopać niż
kanał bez śluz.
-Sąd najwyższy krajowy, rostrzyga
jąc sprawę kolei New Yorłr, New Haven
& Hnrtford, oraz Chiesa peake & Ohio,
potępił te koleje za to, że są w zmowie
z kopalniami.
-Zarząd Amerykańskiej Federacyi
Pracy domaga sit od prezydenta, aby
piłożył Vvt) na przyjętej niedano u
chwale Kongresu, mocą której prawo o
ośmiogodzinnym dniu pracy nie ma
być stosowane przy budowie kanału pa
namskiego.
—Sąd najwyższy krajowy rozstrzy
gnął nareezcie słynny proces pomiędzy
miastami Chicago a St. Louis o to czy
woda rzeki Chicago, zwrócona przez ka
nał w kierunku zachodnim zanieczyszcza
wodę rz^ki Mississippi i naraża na
8z vank zdrowie mieszkańców miasta St.
Louis Rzeczoznawcy udowodnili sądo
wi, że nieczystości płynące z Chicago
osiada'ą na dnie zanim je woda doniesie
do St. Louis, wobec czego sąd rozstrzy
gnął sprawę na stronę Chicago. Gdyby
wyrok wypadł inaczej, kanał łąc^cy
rzeki Chicauro i Mississippi przekopany
kosztem $46 000,000, musianoby zasy
pać.
TELEGRAMY KRAJOWI
Pożary, katastrofy I wypadki.
—W Moneton, N. B., spaliły się cgro
mne warsztaty kolejowe, linii Inter Co
lonial należące do rządu. Szkoda wynosi
$1.000.000.
—Pod Sterling, 111., zator na r*ece
Rock spswodował wielki priybór wody,
który zalał kilka fabryk, uniemożliwił
pracę tysiącowi ludzi i zrządził $100,000
si kody
—W Pittsburgu Jednego dnia i pra
wie o jednej godsinie w dwóch miejs
cach dwa tramwaje spadły z nasypów z
lu iźmi, skutkiem ctego 32 osoby potłu
kły się—z tych trzy śmiertelnie.
—W Milwaukee, Wis., na Kinnickinnic
ave. pociąg pasażerski k^lei Chicago,
Milwaukee & St Paul. wjechał na tram
waj i rozbił go zuptł iie, sk jtkieoi czego
poniosło rany dziesięć osób.
—W San Francisco, Cal., epłon,h cen
tralna stacya, dostarczająca miastu ele
ktryczności Szkoda: $800 000 Część
miasta jest pozbawiona oświetlenia g*
zety nie wyszły, bo maszyny poruszające
li no typy były bezczynne.
—W Alton. 111., w szkole parafialnej
podczas przedstawienia dla dzieci pow
stał popłoch wskutek nieznacznego ogaia,
który się wszczął od latarni czarnoksię
skiej. Pięćdziesięcioro dzieci uległo lek
ki emu pognieceniu w natłoku, jaki po
wstał, gdy wszystkie naraz rzuciły się
do uciec eki.
—W chutach Carneg'ego w Duquesne
pod Pittsburgiem robotnicy szuflowali
wielką kupę żużli. Jeden z nich trafił
jpatą w utkwiony w kupie kawałek dy
namitu—(niedawno tę samą kupę usiło
wano rozwalić dynamitem i widocznie
przez zapj-nnietre jeden kawałek zosta
wiono). Nastąpił straszliwy wybuch.
Kawałsi żużli rozleciały się na wszystkie
strony i poranił przeszło trzydziestu ro
botników (jtdnefo Ajrysza res*tę Sło
v aków i Węgrów) Czterech z nich za
pewne umrze
kronika kryminalna.
—W Denver, Colo., aktorka C. A Wi
der odebrał* «obie życie na scenie wobe:
tysiąca
OBób.
—Pod Shreveport, La murzyn zgwał
cił 11 letnią białą dziewczynkę. Farme
rzy złapali go i naszpikowali kulami a
potem spalili ciało na stosie.
—W Ifellville, N, J., dwóch zamasko
wanych zbójó v zbrojnych w rewolwery
zmusiło bogatego piekarza Fryderyka
Paiel aby im otworzył swoją kasę żela
tną. Zibrawsty $4000 w gotówce-ucie
kii.
—Pani Johnowa Water* z Brooklynu
Jadąc okrętem do Fall River Mass., w
drodze wrzuciła do wody troje swoich
dzieci, a potem sama wskoczyła v mo
rze, zosta vi* szy list do męża, w którym
wyjaśnia, że nie jest w stanie żyć dłu
żej, bo obawia się obłędu, a nie chce od
puścić dzieci.
—W Philadelphia niejaki Thomas No
glo, oskarżony przez żonę o morderstwo,
odebrał S3o e życie w więzieniu, bo się
nie móg doczekać sprawy. Siedział już
półtora roku. Sprana miała być rozpa
jtricna za parę dni. Było wsselkie praw­
AMERYKA-ECHO
dopodobieństwo, że niecierpliwy czło
wiek byłby uwolniony.
—W więzieniu vThaos pod Ssnta Fe,
N. M.. powieszoio góriika Johna Con
ley, który w r. 1604 zabił dwóch ludzi,
podobno w obronie własnej. Wykonanie
wyroku było tem okropniejsze że skaza
nieć na p^rę godzin przedtem poderżnął
sobie yardł) w zamiarze samobójczym,
ale mu odebrano nóż, zanim się dorżnął.
Sznur stryczka zagłębii się w świeżą ra

—W New Yoiku młoda Włoszka Józe
fina Terronova zabiła swego wuja, Gae
tana Riggio, oraz usiłowała zabić jego
żonę. Na policyi powiedziała przyczynę
swego postępku. Gdy była małą dziew
czynką, wuj za wiedzą swej żony pozba
wił ją niewinności. Niedawno wyszła za
mąż, na drugi dzień mąż ją opuścił, my
śląc, że jest nieuczciwą. To ją doprowa
dziło do rozpaczy i napełniło chęcią zem
sty.
Słynny wielożef ca żon obój
ca
Johann Hoch zawisł na szubienicy w
więzieniu powiatowem w Chicago w ze
szły piątek o godz lej m. 44 po połu
dniu. Do ostatka twierdził, że jest nie
winny. Stojąc na szafocie, prtemówił w
te słowa: "O Panie i Ojcze nasz, Ty wi
dzisz, że przebaczam im wszystkim U
mieram niewinny, a zatem dopomóż mi
Boże!" Zimną krew i odwagę zachował
do ostatniej chwili.
Czterech wyższych urzędników Za
chodniej Federacyi Górniczej: Moyora,
Haywooda, Pettibonea i Vmcenta St.
Johna, oskarżonych o udział w spisku
na życie byłego gubernatora Steunenber
ga, przewieziono z Boise, do Caldwell,
Idaho, gdzie ma ich sadzić sąd przysięg
łych. Orchard, ów człowiek—aa pedsta
wie zeznań którego ich a resztowano, jest
chory grozi mu zapalenie płuc. -Twier
dzi, on, że ci czterej ludzie są winni ca
łego szereuu zamachów na życie ludzkie
conajmniej cśmnastu. On s*m brał u
dział w tych zamnehach, ale teraz żałjje,
bo ruszyło go sumienie. Kto wie jednak,
czy to przypadkiem nie złoto właścicieli
kopalń rozwiązało mu język. Górnicy z
zachodniej federacyi, którzy znaja go
bliżej, twierdzą, że już podczas wielkie
go Rtrajku zdradził unię i był szpiclem,
płatnym przez kapitalistów.
Notatki polityczne
—Policya w Louisille Ky.,zamknęła w
ub niedzielę olm teatrów, i aresztowała
zarząd tychże oraz aktorów, za gwałcę
nie praw o święceniu niedzieli.
—W Cinc'nnati, O., skarbnik powiato
wy Hyaicka (Cze^h) wyznał przed śled
czym komitetem, te dostał $ 20,000 ła
pówki ot bankierów z a to że przez lat
wiele składał w bankach fundusze pu
bliczne i nie pobierał procentu.
—W Lancaster, O., odbył się zjazd re
publikanów jedenastego dystryktu kon
gresowego, Generał Chas. H. Grosvenor,
który od r. 1889 reprezentował ten dy
strykt w K ingresie Sianów Zjednoczo
nych, nie dostał nominacyi. Dano ją Al
berto wi Douglass z Chillicotte.
—Rząd kanadyjski ściąga pieniądze
srebrne stępia Stanów Zjednoczonych,
by je odesłać do W«shingtcnu i otrz
mać w zamian pieniądze kanadyjbkie,
które zbładeiły do tutejszego kraju. Af

-W wielu miejscach w Pennsylvann
pał pieniędzmi, sprowadzał on włóczę
gów i kaził im
DO
W MarysvilleO., wziął ślub kapitan
Samuel Kuhno zpaaną Sarą Jackso j.
Przez p:ęćdziesiąt lat byli narzeczony
mi, ale zawsze coś stawaio na orzeszko
dzie, te nie mogli się pobrać. Teraz on
ma 101 lat życia, ona 100 równe... A no,
lepie) późno niż wcale
1
—Kompania maszyn Singera chce
postawić budynek biurowy w New Yor
ku najwyższy w świecie, bo 40 piętrowy
i 594 stóp wysoki, przy zakładach swoich
na rog* Broadway i Liberty ul. Plany
są jut przedłożone miastu do zatwier
dzenia.
Z TOLEDO I OKOLICY
KOLEJ Terminal dostała od miasta
koncesyę 25 letnią na budowę odnogi na
ul. George.
DYFIERYA panuje w południowej
cztści miasta. Szkołę orzy ul. Stgur
pod^aao z tego powodu dezyofekcyi.
LISTY mają być wkrótce doręczane
trzy razy dziennie do domów prywatnych
w całem mieście. Obecnie listonosze ob
chodzą my tylko dwa razy na dzień.
ten sposób Kanada chce fappowadzić raz .ZABAWA niespodziana odbyła się w
nareszcie porządek z pieniędzmi, kióre!n"dz,e.1«,d-
jakoś nie chcą szanowaćjfadnych granic... !s^wa Siedleckich przy ul. Lagrange, dla
U
kilka razy trłosowaft.
W Filadelfii zwycięstwo reformatorów
Wło mniej wyraźne, ale bądź co bądź i
tam "niaszvna" doznała poreżki.
Notatki rozmaite
—W niedzielę w Milwaukee, Wis. w
katedrze Wszystkich S vietych biskup
Nicholson wyświęcił na biskupa koadiu
tora ks W. w. Webba- w asystencyi
czterecJh innr.ych biskupów.
—W Dubuq te la umarł na paraliż
postąp }wy David B. Henderson, wybi
tiy republikanin, były poseł i prrewo
dniejący (speaker) ?zby niższej Kon
gresu Stanów Zjednoczonych.

FRED LUDEMAN, robotnic kolejo
wy, (lat 64, 2 pn. Marion ul.) został
przejechany na śm'erć przez wagony w
ponieJz ałek o g. 3iej na Air Line Jun
ction.
WYSTAWA OBRAZOW, bardzo pię
kna będze otwarta w Muzeum Sztuki [na
Madison ave. do 1. bm. Wstęp 10j.,we
wtorki bezpłatnie,
ZŁODZIEJE rozbili dynamitem kasę
żelazną w nocy zez war ku na piątek w
Newport, Mich, w sztorze Niedermiera,
i zabrali $200 w gotówce.
ARESZTOWANO dwóch pediarzy:
Williama Brasell z pn. 1154 Norwood
ave. i Melvina Jones, za to, że sprzeda
wali Węgroii w Birmlnghame nieświeże
jaja.
SZAJKĘ
Ce
rcfOTmatarow od_io8ta zwycięstwo W Zielińska. St. Stdm^zak, J. Rybicka,
Pittabur*u kandydat milionerów Jenkm No rak. U. G-udzióika, R. Szynerska
sindo.tał inne i srlosów na hurmisztrza p. Rozplochowska, A. Kaliska. H. No
nii demokrata Guthcie pomimo, że sy-
wak
ełcdziei z dziewięciu ludzi
(samych Węgrów) aresztowała policya
na Ironville. Znaleziono u nich 1200 fun
tów mosiąlzu skradzionego na kolei Mi
chigan Central.
CHŁOPIEC SZEŚCIOLETNI Justyn
Alp3Chulzpn. 827 Hildebrand ul., został
przejechany przez tramwaj "Indiana"
w poniedziek. W dwie godziny później
w sepitalu życie zakcńczy*.
PAN S. GĄSECKI, który utrzymuje
skład farb i tapet, przy Nebraska ave.
1241, sprowadził nowy wielki zapas
towarów na wiosnę. Opłaci się iść izo
baczyć nowe desenie, i porównać ceny z
cenami innych szterników.
FABRYKA kół stalowych do bryczek
nowego wynalazku ma być założona w
Toledo kopztem $1.000. OOK). Thomas H.
Wa bndge pop era ten projekt, ale nie
wiadomo, jeszcze czy doprowadzi go do
skutku.
W CYSTERNIE utonęło dziecko -le
tnie państwa O. H. Swantusch, pn. 1307
Colton ul. w ub. pontedciałek popolu
dniu. Ciało znaleziono dopiero w godzi
nę po wypadku.
MARGARYNĘ w ilości 1,508 funtów
skonfiskował marszałek związkowy Wag
ner w grocerni "White Front" pn. 824
Cherry ul. Właściciela groserni, Georgea
Smitha, aresztowano, poniewsż marga
rynę sprzedawał jako masło. Smith sie
rizi w areszcie nie mogąc złożyć żadanej
kaucy ($1.000)
STRASZLIWEMU^ WYPADKOWI u
legł robotnik James Nelson w rzezalni w
West Toledo w poniedziałek: spadł z
drabiny, na którą wszedł, aby smarować
transmisye i zawisł na haku do wiesza
nia ćwierci wołów. Hak złapał go za
mięsistą część n)gi powyżej kolana.
Zdjęto go natychmiast i odwieziono do
szpitala
TRAMWAJ przejechał na śmierć 4
letniego polskiego chłopca na ul.Lagran
ge w zeszły piąte cog. 11-ej rano Chło
piec nazywał się Stefan Tomaszewski
ze składa rzeź niczego a vego wuja Fran
ciszka Wódki na 2851 Lagrange st. po
szedł on na drupą [stronę ulicy do gro
cerni i tam dostał jabłko. Ucieszony, że
ma jabłko, biegł na powrót hp ?zez ulicę
i wpadł prosto pod tramwaj. Zanim mo
torowy zdążył zatrzymać tramwaj, [chło
piec już miał odciętą lewą nogę. a pra
wą zgniecioną na miazgę. Odwieziony
do szpitala, umarł na stolo operacyjnym,
zanim doktc rzy zdążyli zrobić .opatru
oek.
2o.
Zabaweumdz ly
odbyły się wybory miejskie w ze?złym b'eka, Marya Przymusińska. Janina Ja
tygodTiu Prawie wszędz e maszyna iniszewska i Natalia Hau mes ser Nastę
republikańrk' doznała porażki, a rartya
wjeczorem u pań-
..! panny Feliksy Drużhickiej. ich wnuczki.
panny Helena Druż
osoby były obecne: Panie: M.
Wiśniewska, H. Rodziewicz,
siostry Czaja, W. Druż:icka, P. Przy
musiftska, W. Janiszewska.— Panowie:
W. Urbańsski, M. Wocdka, W. Mateeki
K. Mateeki, R. Nowicki, Wewłowkt,
F. Modrzyk, S. Filipski, F. Pluciński,
F. Pawlicki, K. Zientek, A. Wiśniewski,
F. Anton, J. Anton, S Nowak, B. No
wak, F. Kolaiiński, A. Karpanty, S.
Karpanty. R. K mski, S Ciężki, P. Ty
burski, W. Kaliski, M. Krajewski, dr.
Górny, bracia Janiszewscy, państwo
Druźbiccy, Państwo Haumesser, pań
stwo Brzozowscy.
ODPOWIEDZI REDAKtYl
O b. J. a e o k 1. —Dra Badgera nie pole
camy.
O o o a n e w a k —Naró o a k i 1 w
ogóle wBEysoy Słowianie należą do ra*y kaukas
kie
O N o w a e s k —Nie mamy aleble
katalogów F. Poetka. Freslmy naplaad wprost do
niego.
O K w a n a I s —Min ka
leadirsjeat właśnie w taki sposób ałotony, lak
Pan radal.
O S w k o w a k i .- A u s a i a n s
watana ca pfątą wit ta. Jest ona pod pano
wanie
A
Anglii.
O W y o i k e w o s —Korea
pe
odeacyl
i Phlladelphll ale amleśolniy, gdy* bjła ]oi tem
wamlanfta w ostatnim namerse.
Ob. Z. Ostrowski. —Radalay napisać o
katalog do księgarni G. Gebethner 1 oka. w Kra
kowie, Galicy
a, Amatrya
O a n a a 1 n o e e a s s
Nie podaje Pan twego adres a, a ale jest prenu
meratorem. Kle nmleśclmy.
O N o w o k i I o a o 1 1 1 Z e
chce Pan nap''ad a Jakiej okazy! był ten obohód
urządzony i pote ablerae Pan trochę wlęsej dat 1
faktjw.
O W o o e o a 1 n o n 1 a k e a
ka kompania Istniała- o tem błynellćmy, ale nie
wierny, o»y Istnieje dotychcaas Mote jot ban
krutowała ...
O a e w s k i .- o n o y a i w a o
w« był* prcesnaoaona dla
OP16W
poltiyccnyoL, a
nie fcoloiisnoyjayoh. więo chybiła celi. O warte
śol grnotów w Wlroonsla ale motemy nio po»le
dtitć, bo nie anamy tan.tejacyok okollo.
Dnia 3 Marca 1906
łr, N. J. -W
Ob. 3. W 9 o o k I, Newa
korespoodencyi swojej nie pjdaj Pań dokładale
do kog*, te pieniądze ŁOBtały wysłane.
O A n z e z a z a N i e y a
dresn Pana, bo li?t jaź jeat wrzucony. Prosimy
uprzejmie raz )eaecze o przysłanie dokładnego sta
rego 1 nowego adresu.
Ob. J.Cznpryk. Z punkta widzenia nsą
dn austryackiego nie m!ał Pan praora przyjmować
oboego poddaństwa. Jeiell Pun wróci do Galloyl,
mota Pan mleć kłop t.
Ob J. E. K n I a k.—P» zwolenla z Washing
tona na to nie potrzeba. Je*ell i an ohce, to mote
zareglstrowB5 nazw« tego w blorze patentoweo^a
by się nohronlć od naśladowców.
O K o o a N e w a k N K o o o e
być notaryuszem mnsl mleć papiery obywatelską
wjstarad się o pozwolenie n gubernatora, być ozta
wiekiem znanym 1 odpowiedzialnym, oraz złoftyd
kaucyę.
O A K o o s k W a e n I eś
ekle zawiadomieni*- o posiedzenia przyszło ca pś
ŹQO,
przeto nie mogliśmy go umieścić. Prosimy
nadesłane spawoedania z tego posiedzenia.
O A e o w s k a i o e
—Trzeba dowiedzieć elq gdzie odbywa zebrania
oddział miejscowy Fartjl Secyallstycznej (iocla
1'st Party,, iść na posiedzenie 1 podać sl^ jako
kandydat na członka.
O b. J. o o o k I. Radzimy *ydrnkowa4
w tysiącu pgzen plarzy cdezwq onaduftvoiaoh kBi^
dza 1 rozdać perafiaocm —alb^ posłać skargę do
biskupa. Gazeta naaza donosi tylKo o śwfeckiok
sp awaoh kslęty w duohowne s1Q nie wdajemy.
O K u k o w s k i N o a o n
a 8 8. Koreayoudencyl takich jak P?ń ka do
stajemy dziesiątki co dzień, a więc gdybyśmy ick
nie skracali, tu musielibyśmy zipełnlcć niemi ca
łą gazetę.
O W o s o w s k i o 3 i e i n
ws'yatko w składzie przyborów lntrollgaorsklck
(bookbindera supply atore) w któremkolwiek wlę
łt8?em mieście. nazywa się "paper cutter,
czolonkl "types," prasa "press.'
O 8 o o e o k Y o n k e s N Y
-Jeśli Pen wyjtchał przed ośmnaatym rokiem
żyola i naturftMzował sle luta), to rząd austryacki
nie ŁWBfci jaż Pana za swego obywatela 1 nie bę
dzie ralał ż^daych preteasy). Tylko musi Pan
wziąść z sebą paszport amerykański awizowany
u austryaoklego konsula
O u k a s z e a s N e w Y o k I
y. —Obrazy z Męki Puńsk lei i inne meże Paa
dostać w każdym wit ks/ym składzie optycznym,
gdzie sprzedają l&tarnle magiczne 1 etereoptyko
oy. Ale nie będą z polskłemi pod pi ami taklck
chyba tutaj Pan nie doat&ale, trzebsby sprowa
dzić z Europy.
O b. F. a a n. Z pewnością nie mniej c4
Pana sympatyzujemy z ructem 1 agltficyą za po
wezechnem głoaowHiilf.m, a jeżeli nmUścIllśmy o
wlecą tylfeo krótką wzmiankę, to jedynie dla
tego, 2e brak miejsca nie pozwolił nam na zamle
szo7en!e dłtiźszegocplsu. Dzlękojemy Panu za
żyozllwc ńć dla napzejro pisma 1 prosimy o więcej
takloh listów j*k obecny. Nio tak nie wyoiodsi
gazecie na korzyść, jak krytyka.
o i a n o w i z z e n i a k o w s k i e
Dawniej w programaoh tych dwóch partvj była^
taka różnIo«, ze P. 8. dążyła do niepodległości
polski a 8.1). K. 1 do autonomii obeonle zaró
wno P. 8. Jak 8. D. dążą do autonomii, ale to Im.
nie przeszkadza kłóoić ?ię z sobą zawzlęole, bo
każda pojmnje autonomię na swój sposób W
parcyi P. 8. nurtują ciąż jeszcze prądy paferyr
otyozŁe, 8. znowh ciągnie do międzynarodowo
śol.
O b. Ł. O z e o b, a s a 1 c, N. J. —1) Mo
£«my Doleolć "Wędrowleo" (Warszawa, Nowy
Świat 47). Niezłe są ikże Nowości Ilustrowane
(Kraków, Zaoisze 7). 2) "Bncyklopedya Powszech
na" Orgelbrunda. Ceny nie znamy. Djatać moi
w księgarni Getethnera w Kukowie, dolski
gergrafli Stanów ZJfdnoozonyoV dla' BamouV
niema.Angielskich jest całemnóstwojaajlepiej ko
pić podręcznik szkolny. 9 Na eztywnjm papiense
nie mamy. Trudno posłać bez zginania. N'eck
Pan naklei na tekturkę 1 wygładzi, to nie będzie
znać, że był złocony.
NOWI AGENCI.
Pan P. Sypniewski, 178 Newtcn atj
Newark. N= jest casaym atrentem i
ma prawo kole kto wać za gazetę i ksiąl
ki-
Pan Antoni Kozaczka, Box 262, West
Seneca, N. Y jest naszym agentem i
ma prawo kolekto^ać za gazetę, ksiątki
i ogłoszeń 'a.
Wydąwnictwo "Ameryki Echa."
OS^RZEZENJE!
W n ?msrze 7ym "Amervki E^haM za
mieściliśmy
rglossenie
1
Schurke z
Buffalo, N Y., który polecał insfrumen
ta muzyczne. Pan S^bunke nadesłał nant
ciek bankowy na dwa dolnry na rachu
nek tego ogł sz^nia, ale rawec tej ma
leń-dej sumy niem'a* w
bankn.
»hy czek
zapłacić. Z tego widać, źe p. H. Schunke
Jest nieodpowiedzialny.
NADESŁANE
PODZIĘKOWANIE. Staropolskie
"Bóg ziplać" przesyłam przedsiębiorcy
pogrzebowemu W. Ruckiemu z* urzą
dzenie pogrzebu memu s/nkowi po ce
nie kosztu —W. E. Reaz.
CLEVELAND, O.—Skład obra?5w,
figur, kropielni^zek, świec woskowych,
szkap Jerzy, różańców, książek powie
ściowych i do nabożeństwa- Obrazy i fo
tografie powiększa i oprawia W. T.
Bańkowski 8696. 65th ul.
PITTSBURG, PA. Komitet niesienia
pomocy polskim Rewolucyonistcm, urzą
dza obchód Proletaryatczyków w dnin 4
Marca o godzinie 2 pepoł. wahali Odd.
Fallos przy 18 ulicy na SS. Mówcą głó
wnym będzie ob. Borkowski z Chicago.
Kto prawdziwie współczuje bobater
i heroizmowi znosze
nie omieszka się sta-
stwu walczących
nia nędz?, niech
wić. W imieniu
L. Czart ecki.
THE
Komitetu. Sekretarz
IHDHAI Złocony ple ictaaek 8 J&kthalwMt
UBIIMIIi Uhrądamy darmo katdeno, kto rpr«eo«
li
_______ naazjch śliccnych szpilek po 10 cet tow katd*
ł*r«y»U)a« nam wau Kir**, my wam po41etnr Bf pllkL wm
któryr Bpraedaaiu przyilljrlf* n»n fi.no. rr po|)°n.rp|^
ictoaek darmo. Pludc POLISH PKUIDI IIOUSK
H8BSTKK MAS).
ScHiLLiifiEi
BROS. Dii
«T2 CITY PA8I AYŁ TOLEDO^ OFTTC
Wyroby s Cementu, ohodnlkl, Bchoćy drótó. .r
eadak! w ptwnloaoh ita^nlach brdowy nęw-'
trwtł* & takie sakład&nie daobo^ axz&jx&w,

xml | txt