OCR Interpretation


Lietuva. [volume] (Chicago, Ill.) 1892-1920, March 03, 1920, Image 4

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045284/1920-03-03/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for 4

Vietines Žinios
\
BRIDGEPORTO L L P.
STOTIS.
; I„. L. P. iionus galima u/si
rašyti .šiose vietose:
Liberty Land Co., 3301 So
Halsted St.
M. Kiras ofise, 3331 So. Hals
ted St.
1 niversal State liauk, 3252
So. Halsted St.
]'. M. Šatkauskas. Dolekšiti
krautuvėj, 3423 So- llaLted St.
J. \. Martinkus 3324 So. Hul
itf€d St.
iPert/inskio vyrišku drapanų
krv utu ve j.
"Lietuvos" Dienraščio Admi
ministracija, 3253 So. Morgan
Kurie nėra dar pilnai užsimokė
ję L- L. I 'askok» 'ior.ų, r*«ii malo
nėkite užsimokėti l'niversal Stau
Hairk. Ten j>riiniami likusieji už
mokėjimai. *
MELROSE PARK, ILL.
'Vakario 24 <1., atsilankius pas
{mji> L irt u vos Finansinei Misijai
j r «orai svečių iš Chicagos, bu
vo 'laikomi kvotimai musų kolo
nijos Lietuviu. Kuomet komi
tetas susitverė Melrose Parke,
tai buvo svambiausiu jojo klau
simu, pasiskirti sau dali išpirki
niui L. L. P. Bonu. Komitetas,
kuris susideda iš 18 draugijų
atstovų sugebėjo susipažinti su
lietiniais gyventojais lietuviais,
kaiį) stiprus jie yra lietuviu dva
sioj, Lietuvos patriotai. -Komite
tą* \aduouamasi mūsų kolonijos
lietuvių istikim/b< savo Tėvynei
ir josios dabartinei valdžiai, pa
tmė nors dali išpirkime L. L. P.
hemų savo .kolonijai už $ro,ooo.
00. L. L. P. bus užbaigta su
$15.000.00.
7 vai. vakare, pasigirdo gatvė
se trimitu balsai. Lietuvos Mi
' sija atvažiavo pas mus 7:19 vai.
rukrel- tmvkiif iš -Chiagos. Mu
zika pradėjo griežti maršus
! traukdama linkui stotie-; užpa
kalyje, būrys ex-kareivių unifor
mose B. S.: paskui L. L. Sar
vai ir minia Lietuvos piliečių.
Pribuvus Misijai benas griežė
Aifeeri'kos ir Lietuvos himnus.
Kareiviai sveikina svečius ir vi
si traukė linkui svetainės. Iš
minios karts nuo karto girdėt
b"yo l/alsai: '"štai tmisų valdžios
1 atstovai ir kareivas musų laisvos
■Lietuvos".
Seka kalbos. Pirmiausiai kal
ba Metmse Parko Majo>:w5 C.
J. \\i>lf. Jis trumpoj prakal
boj apibrėi/.ė Lietuvos praoili.
į kaip Lietuva nukentėjo ; ir apie
jdabajtinį naupos Lietuvos Respub
j likos padėjimu. Gerb. C. j.
j \\ «>! f pa.-akė, kad nėra pasaulyj
i 1«»ki«>.- vpatos. kuri nenorėtu ma
/.am u/gimusiam # kudikėliyi ką
nors pagelbėti, nes jis yra dar
jaunutis ir silpnas, tas pats ir
su jaunule naujai užgimusia
j Lietuvos Respublika. Ir aš no
ri.- Lųii ši vakarę pirmutiniu
•pagrebininku tos naujos Respub
likos ir pilnai pasitikiu, kad jus,
Melrose Pa r ko lietuviai, S. V.
piliežiai. visi seksite paskui ma
ne. padėdami savo gimtiniai sa
liai.
) Antru kalbėtoju buvo ex-ka
reivis P. F. K. Strzyneckis. J s
palygino Lietuvos žaizdas prie
Iielgijos ir Prancūzijos ir nuro
dė. jog -i Lietuva šimteriopai dau
giau nitketitėjo karės metu. ne
gu <Ivi pastarosios.
Laike užrašinėj iroo Bonu kai
bėjo adv. Bradchu'lis ir Kuodis.
I /.rašyta L. L. P. Bonų už $8,
000,00. Po to, kaČbėjo Majoras
P. Žadeikis, nupiešdamas darbus
ir vaisias kokius atnešė Lietuva'
i Lietuvos Sauliai. Panelės. P.
Kasiuliute ir Ona Keuiniutė su
į L. Y. Vėliava parinko L. Sau
liams auku.
Iš .stambesnių, užsirašė L. L.
P. pramonininkas ir patriotai
Lietuvos P. Adomas Laskaus
kis už $55Q.op, J. Kaslavičia
£ f 50.00, J". Strepeikio, C. J.
YVolf. J. Lapinskas, J. Narurti
lis, S?. Strtipeikaitė, J. Janušaus
kis, A. Gud/.evicienė, A. Be-rse
tiaitė, . Kalinskis. J. Devskis,
L. Trivikis, A, P«ersena;V!\ J.
jmčun^kis, J. Lo-^nitskis ir M.
K vederauskas.
Lietuvos Sauliams surinHa
$79.31.
Komitetas neikiek neabejoja
surinkti paskirty dalį su perviro
:iu. Keikėtų 'ir kitoms koloni
Ijoms tą pasekti ir visuomet Lie
tuvos reikaluose perviršyti sa
jvo paskirty dalį.
Mtlrose Park stotis yra .pirmu
tinė, kuri pradėjo paskolos dar
bą Chicagos centre: komitetai
Brangus Tonikas.
Pereigos uždėtos ant skilvio ir vidurių sistemos parustai
ir tankiai yra sunkios kurios palieka kimo organus silpname
padėjime. KeDtetojas įieško foniko^ medicinos, kuri netik kad
pagelbėtų jam, bet taipgi, kad jo vidurių organai dirbtų suti
kime su gamtos taisyklėmis. Tokie atsitikimai bunih pasek
mingi tuojaus vartojant.
5
evera's
Esorka
(plrmUus žiuoma kaipo "Sev«ros Skilvinis Bitteris"), kuri yra
pasekminga* skilvio utiprintojas ir vidurių liuosavimo# tonikas,
rekomenduojamas silpniems, seniems ir gyaauliems žmoniems.
Jos metfikaliftka priprava yra padaryta iš geriausių ir patikė
tinu vaistų gydyme užkietėjimo vidurių nevirinimo skilvio,
neturėjimo apety^o ir paprastai arba silpnėjimo, vidurių sis
temos. Pamė.giok plečkel* Sitų vaistų sieudien ir užstok aut
kelio sveikatos. Kama: 75. ir $1.50: karės taksų 3 ir 6 centai.
Parsiduoda visose ap^iekose
W. r. SEVERĄ C0, CEDAR RAPIDS, I0WA
> PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS
* ANT DURU. L.KNTT7, REMU IR STOGAMS POPIEKIO
Specialiai: Maleva malevojimui stul»j i£ ridau8. po SI.50 už galionf
CARR BROS. WRECKING CO.
MM—MM 80. HALSTED STREET CHICAOO. 1LL.
LIBERTY BONOS 1
Atn«S*dte arba ataiyaUte ! Q# SACKHEIM & CO
AUora ^ m5 M!bWAUKEE AVENŲB,
Utarnuikaiu, Ketvergi* Pauina ir Wood
lr Sukatomis v—# ^ .
(neabejoja, kad Mclrose Parkas
bus pirinutinis.su užbaigimu 1..
L. Paskolos. ctirtr.e C'bicagos.
\ a*liu Melrose Parko tikrieji
tėvynainiai Lietuvos!
: Stoties Yakly'ba:
V. Kudolis. I 'irrn..
A. Joncha, I'y.<lini"kas.
F. K. Strzyneckis, Raštiniu.
North Sidc.
Kai*]) kitais metais, taip ir
šįmet, northsidieėiai iškilmingai
apvaikščios 4-t;.i dieną kovo, kai
po Tautos iM'ent. T;i dieną
7:30 vai. vakare bažnytinėje sve
tainėje. K>44 \Yabansia A ve. i
vyks prakalbos. K aibės žymus
kalbėtojai aipie L. R. Kryžių ir
'kitus tautos .redkalus. Taipgi
kal'bėv įr v.ietiniy draugijų j>irmi
ninkai. .
Ateikite ant prakalbu visi: ne
praleiskite t<»s progos! Butu geis
tina. kad tą v akrą prisirašytų
kuodaugiausiai nariu prie
L.R.KjS. Atsiminkime, kad li
kusieji niusų broliai Lietuvoje
grumiasi su priešais, nesigailė
dami lieti kraujo nei dė >a\\>
galvas ant Lietuvos aukuro. Tai
gi mes padėkime jiems kariauti
nors savo dolariais. Tie mušu
dolarių įmokėti . L.R.K.S. drau
giją. nušluostys kraują mušu
karžygiams. u/riš ir užgydys j
žaizdas,, kairias uždavė jiems t
priešai. Taigi, broliai ir sesu
tės, padėkime kariaut musų nar
siems karžyigiams. Kviečia,
Rengimo Komisija.
Brghton Park.
i
L.G.D.R.K. 4 skyriaus exira su j
s trinkimas Įvyks katverge, kovo
4 d., 8 vai. vak. —4535 S. Rock
vvell St. (lerbiamieji lietuviai
ir lieįuvaitės, malonėkite kuo
skaitlingiausiai atsilankyti ir su
savim atsivesti naujų Rėmėjų,
nes yra daug reikalų, kurie bū
tinai tu*"i buti apsvarstyti.
Valdyba.
Town of L-ke.
Susįv. Liet. Organizacijų at
stovų ir draugijų Y-aklybų susi
rinkimas atsibus ketverge, ko
vo 4 d., f)av:s ScĮiiare ]>arko sveį.
45 ir So. Paulina gat. Svarbus
reik..lai. Taigi draugijų atsto
vai ir valdybos malonėkite bus
tinai atsilankvv. Valdyba.
Ciceriečių dornai.
Susivienijimo Amerikos Lįie
,tuvių Kareivių 6-tos kuopos su
sirinkimas Įvyks ketverge, kovo
4 d.. 1 130 v. vakare. J. Xeffo
svet. 1500 So. 49th A ve.
Vis! nariai kviečiami ant šio
į svarbaus susirinkimo atsilankvti.
I Yra daug svarbių reikalų. Kurie
nesate dar prisirašę malonėkite
prisidėti prie šios svarbios or
ganizacijos. Kviečia 6-tos kuopos
Valdyba.
Brighton Pa**k.
Lietuviu Dailės ratelio mene
sinis susirinkimas atsibus sere
doj, 7:30 vai. vak., bažnytinėj
s(vet. ]>rie 44-tos ir Fairfield <tve.
Visi nariai ir narės kviečiami at
silankyti, nes daug nauju dalyku
yra svarstymui. Taipgi dar kurie
nepriklausote ptije Da|ilės Ra
telio nepamirškite ateiti ir tapti
nariais. B. D. Kauneckis, 4334
S. Rockvvell St.
ATSHMKJTE LAIŠKUS.
Chicagos Centraliniam pašte fjė"
jimui dtirįs nuo Adams gatvės)
yf!a šiems asmeniems laiškai:
503 Andrejauskas Pranciškus
504 Antanui P.
510 Bagdonas John
5U Hacevičia Jonas
5^2 Jankauskas Jokūbas
578 Kiniauskas Vilimas
*590 Kuzmickas Juozas
626 Petrauskas Juozą*
637 Razminas Dominika?
038 Rimkus Jonas
639 Rimkus Jonaf
1645 Satautas C.
1652 Silaiiii Jurgio
PAJTEŠKOJJMAI.
Vaclovas 1 -askauskai jieško savo
smili. Prieš kani gyveno mieste
Niagara Pails. Praneša, kad
!n nameliai sudeginti. Meldžia jų
pačiu ar kas apie juo žinotų pra
nešti šiuomi adresu:
Vaclovas Laskauckas. Rutkiškių
dvare, Alvito Valse., \ ilkaviskio
apskr.. Suvalkų rėd.
Juozas Zignumtavičius i ieško Pe
tro Zigmuntavičiaus, gyveno Cliica
goje. Jis čion turėjo savo namus ir
rubų dirbtuvę. Praneša, kad tėvas
yra miręs 1917 m., o kiti visi gyvi
Meldžia jo paties ar ji žinančių
pranešti siuom adresu:
Juozas Zigmuntavičius. Davjėrių
valsč., ir kaimo, Pasvalio -apskr.,
Kauno rėd.
Reikalingas Jaiiityriui pagalbininkas
pavienis arba viedea be vaikus arba su
vienu vaiku. Pavieniam $60.uO j mė
nesi .su valgiu, vedusiam $120.00 ir
t'liatę pagyvenimui. Ataiašukite pas:
Simonas lgnatowicb.
0600 Maryland A ve.,
Telefonas JBlackstone 371)4.
Reikia operatorių prie vaiki; dra
bužiu. Taipgi prie išsiuvinėiitno ran
komis, kurie galėtu d'arba nešties i
namus*
Madevell Garment Co.
48i" W. Roosevelt Rd. Chicago.
J.riėjimas nuo 48-to Courto*
Lithuanian—American Information
Bureau*
Vladas J. Norkup. vedėjas. Paspor
tai, I^egallį'ki Dokumentai, Forelgn
Exchange, Real Kastule. Parduodam
laivokartes.
3114 So. Halsted St., Chicago. 111.
'JVI. Boule/ard 48M.
Parsiduoda labai pigiai lietuviška
duonkepykfa. Gerui išdirbtas biz
nis, vieta tarpe lietuvių ik kits; tau
tų. Kitas smulkmenas sužinosite ra
švdami šiuo adresu: J*\ Ucnnertt.
2080 Russell St.. Detroit. Mieli.
Pa j ieškau pusbroliu Jono. Aleksan
dro ir Aintano Gimbutu. Paeina i&
Kauno gub.. Kaltinėnų par*ap„ Pa
Įkalui'kių kaimo. Pirmiau* gyveno
Chicagoje. Malonėkite ipatys atsi
šaukti arba žinantieji ,,fanesti se
kančiu adresu: Pfaikskla ^liogerie
j ne, Iiox 331. Krankfort llelghts, JU.
Pu i ieškau brolio Leono Juciaus,
Paeina iš Girvainių ka;,no, L'auku
vos parap.. Telšių apskr. Pirmiaus
gyveno Pennsylvanijos valstijoj- l)a
bar nežinau •ku^- Yra jam laiškas iš
I ietuvos nuo motinas. Ji nori suži
noti ar jis gyvas. Jis pats ar kas ji
žino- malonėkite pranešti sekančiu
antrašu: Charles Jucius, 32^i So.
Lime Str-, Chicago, J U
Parsiduoda Groseruė ir Bučeruė lie
tuviu apgyventoje vietoje, geras biz
nis ir gerai išdirbtas. Atsišaukite šiuo
adresu: 3348 S. Morgau St. Chicago.
Rakandai ant pardavimo.
Parsiduoda G-šių kam'barių ra
kandai. vartoti tik 8-nius mėne
sius, visai naujutėliai. Parduodu
iš priežasties moters mirties. Par
duosiu pigiai. Reikale pirkimo at
sišaukite nuo 4 iki 8 vakaro, antros
lubos. Nedėliotu i s visa dienų.
L. S. 3215 So. YYallace St.
Parsiduoda Oarzdaskutykla gražioj
vietoj tarPe lietuvi v ir svtl imtauOiu
Jntaisymai visi geri ir kuonaujausios
mados elektriko* mašinoj darymui
rousadžo, adymui reumatizmo, elektri
koH ma&lnos plaiskanij, Viskam gata
va, tik stok ir dirbk. Biznis išdirbtas
pvr 10 metu ir gerai žinomas visiems
apielinkės žmonėms
Priežastis pardavimo sužinosi aut j
vietos?
Atsišaukite laišku rašydami:
"Lietuva'' No. 15
3253 So. Morgan St.
Chicago, 111.
ANT PARDAVIMO.
Pi-rsiduodi pigiai tik už $4.400.00,
medinis namas, trjs metai kaip staty
tas ir extra lotas 100 pėdŲ ilgio ir
30 pėd».i pločio. Turi būti parduotas
i trumpu laika, savininkas išvažiuoja
ant ukfcs (farmy). Atsišaukite sakan
čių antnžu: * V. Z.
4017 Brighton Place, Chicago. 111.
ANl PARDAVIMO.
Parsiduoda plytų namas, kctariu me
tu senumo, nrie Saciainento Ave., ne
toli nuo Archer Ave- 60 pedu pločio iš
fronto 3—C kambariu f lėtai i»- krautuve
dabar tušči#. Gera vietas pieno krau
tuvei. Gagas ir t>l«ktrikos pačias Šilu
ma. Randos nešas $1,080.00 Kaiti
$10,500.00: Adaon ||amewski.
Roouj 816 2f S. La Sall#> St. |
Kad Surinkti Lieiuvai Paskolos >
Penkis JMilijonus,
Visi Pirkite Lietuvos BONUS.
P A JIESKOM E S PA USTrYF.S,
Kuri apsiimtų s j i ausdinti ir re
daguoti dvisavaitinį Lietuvišką
Ūkišką Laikraštį. BERAKTIVJS
KĄ. Iliustruotu, žiurnalą "l'KI
NIX'KV Žl:\K »S." kuri neatbūti
nai uorimė pradėti Išleidinėti nuo
15 d. balandžio. Leisime didžio
1 1x14 coliu 16 ir 24 puslapių kny
ginės popieros. Malonėkite atsi
šaukti Redakcijos turinčios vie
tos tam inusų Žurnalo apdirbi
nmi. Mes norėtume kuogreičiati
siai sutartį padaryti ir pradėti
rengtis prie pirmojo išleidimo.
Adresui* >kite.
Lietuvių Ūkininkų Draugija
Scottville, Mich.
LIETUVIŲ DOMAI:
Nedirbk už algą visą savo
amžių.
Tikiiausias kelias buti ne
prigulmingam ir buti pats
ant savęs yra reikalinga tu
rėti uke- Mes padarome tą
galima del kiekvieno lietu
vio, kuris turi $100.00 arba
daugiau. Jis gali pirkti mū
sų 40 akerių ukę, kuri yra
VVisconsino valstijoje, lietu
vių apgyventoje vietoje, kur
yra lietuvių bažnyčios, mo
kyklos ir draugijos savo tau
tos Pasekmingi lietuviai uki
ninkai jau nuo kelių metų
gyvenanti čionai bus tavo
kaimynai.
Del pilnos informacijos
kas) ink šitos didžios ir retai
pasirodančios progos, rašy
kite mums, o mes prisiusime
jums knygytę, kuri parodys
jums ukes vietą, gelžkelius,
miestus ir vaisių užderėjimą.
. Reikalinga agentų.
Sanborn & Company. Sa
vininkai, Dept. L Eagle, Ri-j
ver VYitconsin, arba 908
Peoples Gas Bldg-, Chica
go. Iii.
income Tax
Taksos nuo užc/arbio.
J&s reikia tuo jaus mokėti
apie jas tuojaus reikia iš
pildyti tam tikras blankas.
Apsisaugok, kad nepakliū
tum po bausme.
Apsaugok savo ki.šenių ir
žiūrėk, kad neužmokėtum
taksų perdauk kiek tau
gal nereikia.
KREIPKIS TUOJAUS PAS
ŽINOVUS
Lithuanian American
Information Bureau
Vedėjas p. VLADAS NOR
KUS yra gul-but vienuti
nis lietuvis Chicagoje, ku
ris žino nuodugniai visas
teises ir kriukiukius kas
link taksų nuo uidarbio
(income tax), kaip tik lai
ku dabar ateina pagelbon
visiems lietuviams tų tak
sų reikale.
Biznieriai ir visi, kam tik
reikia mokėti takias, tuo
jaus kreipkitės į p. Vladą
Norkų, federalių taksi] ži
novą, kurs yra vedėjų
Lithuanian American
Information Bureau
3114 S. Halsted Street
Chicago, III.
ASHLAND JEWELRY
AND
MUSIC STORE
Deimontai laik
rodėliai ir jubi
lieriški daigtai.
-Columbia gramu
tonų ir naujŲ lie
timšku rekordu.
4537 S. ASHLAND A\E. CHICAGO.
Tel. Boulevard 491.
Phone Yarde 2544
DR. S. NAIKCLIS
L.USTUV1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS }
i Of: ir gyv: vieia 3252 S. Halsted StJ
Vai: 9—11 ryte; 2—4 ir 7:30—9:30}
> Town of Lake 4712 S. Ashland A ve. I
VaJ.: 4:30—7:00 P. M.
Į Phoae Drover 7042
Amerikos Lietuvių
MOKYKLA
Mokinama: aii|>li <«s ir lietuv'įkos kai
lių, arilmetikps, knygvcriyMės stenogra
fijos, tyj)cwriting, pirklybos teisiij, Suv.
\ alnt. iiioi ijtis, a^olnos istorijos, geoj.:
rafijus, pelitinės cki>ndhnijus, pf.i-tustč.-,
dailiartįystįs.
Mr' inimo valandos: nuo 9 ryto iki 4
vai. po lietų. Vak. nuo C iki to vai.
310C SO. HALSTED STREET
CHICAGO
Akly Ek
spertas
i Skersas ūkis ištiesiame už vieno at
J silaukymu Chloroformus nevarto
I jam. Kekordas parodo virš 80tt išgy
J (lytu. Ateik ir gauk y pa t i ; kg a^ydy
I baigusių mokslus ir regist ruoji gy
! dytojų ir chirurgų, kurie specialiai
I mokinosi galvos ligas. Ypač gvdy
• rne akių, ansų. nosių ir gerklės ligų.
{ Kodu duodame už dyka
Silpnos akis
Skaudžios akjs
Raudonos akjs
Skf- 38 akjs
Skaudžias nosis
Bėgančias nosis
Kreivas nosis
Užkimštas nosis
Kurtas ausis
Varvančias ausis
Ūžiančias ausis
Užkimštas ausis
Skaudžias gerki.
Silpnas gerkles
Katarrha gerki.
Padidinam Kerki.
FRANKUN O. CARTER. M. D. j
20 niHtŲ ant Stu^e gatvės.
120 S. Sta<e St., Chicago. III. i
Vai.: S—7. Nedčlioni: 10—12. J
^IRMAS ŽENKLAS
MAŽĖJIMAS jŽIUROS
Galvos skaudėjimas, diegimas,!
kaitymas antakiu, mušimas skau- į
smų Į kakt<}. mirgėjimas akių, ap j
svaigimas ir nnvarsim&s akių po1
darbui, yra nekurie ženklai, kurie I
nurodo, kad jūsų akys reikalauja j
akinių.
JOHN SMETANA
1801 S. ASHLAND AYE.. .CHICAGI j
Kampas 1 K-tos gatvės.
3-čios lubos, virš Platt'o a [.tiekus. Tėmy
kite j mano parašą!
Valandos: nuo 9tos vai. rvto iki 8 vai. * Ji
Nrdėliuj: nuo 9 vcl. ryto iki 12 \al. dier M
DR- VOITUSH, O. D.
Lietuvis
Akiu
Specialistas
| Palengvjs akių įtempimą. kas yia pri*
1 žastimi skaudėjimo galvos, svaigulio,
aptemimo, nervotumo skaudančiu ir
užaugusus karščiu akly krtivos akis
katarakto, nemiegė trumparegystė, to
liregystė atitaisomo. Visuose atsitiki
muose daromas esamimas elektrų, pa
rodintis mažiausias klaidos. Speniai*
atyda atkreipamo j mokyklos vaikus,
Teisiugiai prirenkomi akiniai. Valan
dos nuo 12 iki 8 vak. Ntd. nuo 10 ryto
iki 1 po pipet.
1553 W. 41 st. Ties Oppeheimuro Storo
Kampas Ashland A\ve. Tel. Drover 966«
Plione Canal 257 !
DR, C. K. KLIAUGA j
DENTISTAS
Naujieuy Name
Vai: 9 iki 12 ryto ir 2 iki 9 vakare'
1739 S. I1ALSTED ST CHICAGOj
DR. JOHN N. THORPE
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1637 VV. 61-ina ir kauip.Marshtleld
Vai.: iki 9; ir 3 iki 4 ir 7 iki 8
Telefonas Prospect 1157
Tel. Melrose Pa: k 2397.
DR. A. 1. EPŠTEIN.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
101 Broachvay, kampas Ma'u St.,
Melrose Park, 111.
Kalba Lietuviškai ir Rusiškai.
Phone Ca a! 6222 I
DR. C. K* CHERRYS i
Lietuvis Dentistas
Valandos: 9:30 iki 12; 1 iki 8 vak.
2201 W. 22ra IK S. LEAVJTT STS.
CHICAGO, ILL.
INCOME TAX
blankos išpildomos!
Pauedėlio, U ta minko ir Ketvergo
vakarais.
Jono Bagdžiuno Bankoje,
2334 S. OAKLEY A VE.
TeU-phone Yarde 1532 s
DR. J. KŪLIS
LIETUVIS {
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ♦
~>do visokias ligas moterų, vaiku ir vyrgj
Specialiai gydo limpančias, senas ir :
paslaptingas vyrų lieae
82C9 S. HALSTBD BT., CHlCAGOj
DR. M. T. STRIKOLIS
LIETUVIS
GYDYTOJAS ]R CHIRURGAS
(Ofisas: 1757 W. 47 st Boulevard 16C
lOfiso vai. 1© r3'to ikj 2 p. p. Ir 6:30|
iki 8:50 vuk. Ned«i. & iki 12 di' aęl
Namai: 2914 W. 43 St. M.cKisley 2C31
1 hiiiiiiiiiiiiiiiinmiiiiiiiMiiiiMiiiiHii: ■iiiiiii::iiii.iiiiiiiiiiiniiiii«winui> -
|Phonos: Yards 1SS—jjl
|Krsidcncc Phonc Drover 7781
F.A. JOZAPAITIS, R.Ph|
1 DRUC STORE-APTIEKA j
Pildome visokius receptus §į
13601 S. HALSTED ST. CHICAGOi
V. W RUTKAUSKAS i
ADVOKATAS
29 S. LA S A L L E ST.. ROOM ,224.1
Telephone Central ;
Vakarais. 812 W. 83-RD STIIEET.J
Telephone Yards ^CS1 •
S
Fhone Bcml^vartl^lGO.
Dr. A. J. Karalius
UŽSISENEJI SIOS
LIGOS
Valandos: 9 iki 12 ir 4 iki 9
vakarais. „
3303 So. Morgan St. g
Chicago, III.
S
Dr. S. Biežis j.
LIETUVIS !
I
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS {
Ofisas: 2201 W. 22nd Street j
Karnpae S. Leavitt St.
Telefonas Canal G222
Vai: 1 ILi 5 ir 7 Iki 9 vai vak. }
Gyvenimo vieta: 3114 W. 42nd St.t
Telefonas McKinley 4988
Valandos iki 10 ryto.
Dr. N. Herzman
IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 16 met*j kaipo j
patyręg gydytojas, chirurgas ir akuM-cu>. J
Gydo aštria* ir chroniškas ligas vvry. mo- a
ten; ir vaikų, pagal naujausias metodas |
X-Kay ir kitokius elektros i -rietaisus. j
Ofisas ir laboratorija: V
1026 W. 18-TH STREET j
netoli Fi«k Street f
Valandos: nuo 10—12 pietg ir C—8 vakarei
Telefonas Canal 3110
Gyv.: 8112 SO. HALSTED CTREETj
Valandos: 8—9 ryto tiktai
_
Telcphone Lrover "042
DR. C. Z. VLZEUS
LIETUVIS DENTISTA8
Valandos: n«*« 9 ryto iki 9 tra',ar»
Nc(>xUucniais ^g&l sutaria),
4 Vii SO. ASHLAJ\r* *. VE NU E
arti 47-to« fcatvč*
._l
rv vvvvvvw>irvni0^vvvvvvvvvvvv
»[rei. Vards 3654. AKUŠERKAg
Mrs. A- £
Michniewich(
Baigusi Akušerijos ko i
legijį; ilsai praktika
vusi Peunsilvajujo- i
hospitaiėat, Pasekmiri
gai patarnauja pri« V
gimdymo, Duoda rodiff
visokiose ligose mote į~
ritns ir merginoms. ■&
3113 S. Halsted 8t.|
| (ant antrų lubų) V
CHICAGO, ILL. £
Nuo *5 iki 9 ryto ir 7 iki vėlai vak $
;hW0{h>^<h>0<h><hh^^
A PCTRATIS
S, FABIJONAS
A. PETRAT1S & CO.
Mortgage Bank
REAL ESTATE INSURANCE
* T IViO'rAHlJl_SAS'
324S So Haljlcd' Strecu Chic«gc Illinois
TįL£PHO« JOULtV*R2 611
mMBMhbhn
John Kuchiaskas
LAWYER
UETUVIS ADVOKATAS
29 SO. LA SALE STREET
CHICAGO. ILL.
Telephone Central 3684
Valandos: 9 ryto iki 5 vakare,
Subatomis: 9 iki ! po piety
VEDU VISOKIA': t)YLAS
VISUOSE TEI: .J t 'OSE.
Egzaminuoju Abstrakto ?>erkant
arba parduodant Narni, Lot$ ar-,
ba Karinę ir padirba visokius |
Legališkue Dokumentus. Šutei- I
kiu patarimus ir tkoliuu PLai- I
gus ant Pirmu MortgeOiŲ. ant I
lengvu sąlygų. v I
tVeet Side Ofisą* atdaras vaka- B
rais nuo 7 iki 8 valar.dos. I
Virtum Metropolitan State Ban- L
kos. 2201 w. -' nd svmsm; K
Cr»v I^avltt. • Tel. C^nal 2562 f

xml | txt