OCR Interpretation


Lietuva. [volume] (Chicago, Ill.) 1892-1920, March 29, 1920, Image 3

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045284/1920-03-29/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for 3

I Mar^umy nai. |
fj^^4\^lSAlVtA/tAA/« i»o«tj*<j^>tA ** >* y^ ^^ j^Y^Lyo"0*ok.>SL^>S-/<JflO^<iAoAc>t>cj*OV»*lf,>*U|A0\.7X I
ŠIAURĖS ŽEMGALIO
ATRADIMAS.
Rugs. 6 U., 1909 m. po pietų
civilizuotas 'pasaulis pirmu kartu
išgirdo, kad šiaurės žemgalis
yra atraitas. — Tą dieną jo at
radėjas adtn. Ro4)ert itdvvin Pea
ry iš Indian llarbor per Cape
Ray, Ncvvfoundlaiul atsiuntė SuvJ
Spaudai Xew Yorkc tokią tele
gramą :
"Žvaigv.dės ir brūkšniai (Ame
rikos vėliavos) prikalti prie šiau
rės žemgalio.
Žemgalis buvo atrastas 6 vai.,
6 d., 1909 m. — Peary".
IKada šita telegrama atėjo, pa
saulis, garbino kaipo šiaurės
žemgalio atradėją Dr. Ferdrichą
Cooką. Tik keturiomis dienomis
prieš Pehry'o paskelbimą, Cook
grįždamas atgal Kopenhagon da
nu laivų telegrafavo, kad jis pa
siekė žemgalį bal. ji d, 1908 m.,
mažne visais metais prieš Pea
ry'o.
Nors D-ro Cooko tvirtinimas
buvo abejojamas, bet jis bent
per keturias pirmutines dienas
buvo skaitomas žemgalio atra
dėju. Peary'o telegrama sukėlė
didžiausius ginčus kas del to,
kam priklauso atradimo garbė.
Pearv o niekas rimtai neabejojo,
bet tarpe laikraščių skaitytojų
atsirado dvi pusės, viena už Coo
ką, kita prieš jj.
Peary, padariusis septynias lai
r.iin'gas keliones į šiaurė-, šalį ir
turėdamas gerą vardą Siiv. Vals
tijų laivyno ir mokslininkų rate
liuose, lengvai gavo viršų gin
čuose. Bet tik po to, kaip mo
kslo įstangos viena po kitos per
kratė davinius ir pripažino Cooko
tvirtinimus nepamatuotus. Peary
laimėjo tikro atradėjo vardą.
Šitie kivirčai buvo tik viena da
liirii tos kainos, kurią Peary Už
mokėjo už savo garbę. Jis pra
leido mažne visus savo pinigus,
•padėjo sarnkų darbą 'ir iškentėjo
visokias sunkenybes, kokias tik
žmogus gali iškentiti — alkį, Šal
tį ir apsivylimus. Jis padarė, aš
tuonias keliones šiaurėn, išleido
pitsf; milijono dolarių ir kelis kar
tus yos gyvas beišliko.
Pradėjo indomauti ačiu knygų
skaitymui.
Pirmutinis ižingsnis, kuris nu
vedė Pea:y linkui šiaurinio žem
galio buvo jo atsilankymas vieną
dieną \Vashmgtonc knygų san
krovoh. kurioj jis pasirinko pa
bėgėlio apsakymą apie Grenlan-j
diją. Jam patiko ta knyga ir jis
nuo to laiko 9U» atsidėjimu 4 kai- f
t ė apie šiaurę.
jis birvo tuomet apie 30 metų
amžiaus. Jis gimė Cressonc,
Pa.— iS5^> 111. Jo tėvas pasimirė
jam sulaukus 3 metu amžiaus;
jo motina pasiėmė ji Portlandan,
Maine, kur jis praleido savo vai
kystę bebėiginėdamas >po Casco
užlajos pakraštį. Bo\vdino ko
legiją lankydamas jis pagarsėjo
kaipo bėgikas ir šokikas ir buvo
vienu geriausiai besimokinančių
moksleivių. Vėliaus jis nuvyko
U'ashingtonan, kur jis buvo ma
tininkų lamuose braižytoju. At
liekamu laiku jis mokinos inži
nierystės ir išdavė egzaminą toje
šakoje laivyno tarnybon, kur jis
taj>o leitenantu.
Jo pirmas daubas buvo šiltuose
kraštuose. Jis buvo Nikaraguos
Kanalinio kelio vedėju. Sugrįžęs
iš ten Washingtowan jis užti
ko tą knygą apie Grenlandiją ir
po to jis išimtinai pasišventė ty
rinėjimu šiaurės.
Gavęs palitosavimą nuo tarny
bos laivyne jis vedė ekspedici
ją Grenlandijon tuoju tiksliu", kad
tą nežinomą ištyrus. Jis patyrė,
kad yra sala ir atrado ir prami
nė daugelį jos šiaurinių pakraš
čių, 'būtent. Nepriklausomybės
Užlaja, Meh ille Žemė ir Hailprin
Žemė, vienoje gi savo paskutinių
kelionių jis atrado garsius meteo
ritus, dabar yra Gamtos Istori
jos tnuzcjtiose Ne\v Yorke.
Skaitė, paskaitas, kad surinkus
pinigu.
Tarpe kelionių Peary skaity
davo paskaitas tuoju tikslu, kad
surinkus pinigų tolesniam tyri
[nėjimui. Vieną kartą per 96 die
nas jis atlaikė 168 paskaitas ir
surinko $ 13.000.
TEISINGOS DRABUŽIŲ KAINOS
Kainos, kurio* tinka kikevieno kišenini. Gvarantuojame, kad ant
kiekvieno pirkinio sutaupysite nuo 10 iki 50 procento. Nekurie daigtai
parsiduoda pigiau, negu mums kainuoja. Vyrų ir jaunų vaikinų siutai
Ir overkotai. padaryti ant orderio, su diržais, pamuSai tik iki llemės,
formaliSkai pritaikyti ir konservatyvišku modeliu, bet jų savininkai
neatsiėmė, Todėl mes parduodame nuo $32.50 iki $80. Matyk musų
speeiales vertės siutus ir overkotus po $15. $17.50. $20.00. $22.50. $25.00.
Ir $30.f>0. Juodi lutai nuo $45.00. iri $65.00. Blue serge siutai nuo $35.00.'
iki $(50.00 Vai!;u siutai ir overkotai nuo $6.50 ir augžčiau. Vyru keli
nes $4.00. ir augšSlau. Blue sergo kelinės nuo $5.50. iki $17.50. Ypač
tiems, kurie perka siutus ir siunčia | Lietuvą, nuleidžiamo 5 procentą
Krautuve atdara kasdien iki 9 valandai vakaro. Subatomis iki 10
valandai vakaro. Nedėliomis iki 6 valandai po pietų. r«
S. GORDON. 1415 S. Halsted St, CH1CAGO. ILL- Į
mnmiiinni»n'.iiiiiinii4i!iiiiiiiiiitm»:iiiiiii«ii;imuummtmwuunium«s3m?.
ERTY BONDS
Mes perkame Pergalės Bondsua pilna parašytąja Otk A Q ftjj
verte, ir Laisvės Bondsua pilna pinigine verte. ■ ■
Atneškite *rba atsiųskite i * p ę A V l-IP*T j?_ rn
Atdara kasdien nao 9—6 CL LU
Utarnlnkals, Ketvergais 1335 MILWAUKEE AVENŲE,
ir Subatomis 9—9 tarp Pauina ir Wood ^
g PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS I
į ANT DUR0. LENTŲ. HEMU IR STOGAMS FOPIEMO
X Specialiai: Maleva malevojimui stubų 1S vidaus, po $1.50 už galioną S
CARR BROS. WRECKING CO. g
S 3003—3009 80. HALSTED STREET CHICAGO, ILL. g
<«3 0
Į PIRK P I R £ PIRK
LIETUVOS LAISVES BONĄ
Jeigu tiktai norite, kad butų v
I ! f T i 1 V A Laim Nepriklausoma
L § L S U f ft Demokratiška Respublika
Bonai ant 100 dolerių ir daugiau (yra ir mažesni ant 50 dolerių),
skolinami ant 15 metų ir duo« kiekvienam po 5 nuošimtį į metus*
Pirkite Savo Kolonijos Stotyje
Arba kreipkitės stačiai j Lietuvos Misiją prisiųsdami pinigus:
257 WEST 71st STREET NEW YORK CITY
f Lietuvos Steigiamojo Seimo!
f Rinkimų Įstatymai. 1
a«iCK>^0^KH>a^H5a^<KH><{-0-C>^ aa<H>lKH^lK^SHKHKr<HKH5^ 00
43. Minant ginčui clcl leisiu, ku
rio kandidato, jo vieton 42-jostraip
snio laiku gali buti statomas kitas
kandidatas, jei tai pasiūlys ne ma
žiau kaip pusė sąrašą pasirašiusių
jų rinkikų. Tuo pat laiku sąrasa*
gali buti papildytas naujais kandi
datai. .Jyg įstatymu leidžiamuoju
skaičium,
44. Tinkamuosius kandidatų sąra
šus apygardos komisijos numeruo- 1
j'd iš eilės, kaip jie buvo induoti,
su tais numeriais pakabina apygar
dos komisijos bute ne vėliau kaip
19 dienų prieš rinkimu dieną, su
teikia juos miestų ir valsčių valdy
boms, apylinkių komisijoms ir skel
bia visu žiniai.
45. Rinkikų partijos arba kuo
pos, iudavusios savo kandidatų są
rašus, gali pareikšti apygardos ko
misijai ne vėliau kaip 14 dienų
prieš rinkimų dieną, kad jos sujun
gia savo kandidatų sąrašus. Tokius
pareiškimus privalo pasirašyti par
tijų arba kuopų ingaliotinai arba
sąrašus pasii ašiusie j i rinkikai. Apie
kandidatų sąrašų susijungimą apy
gardos komisija tuojau skelbia visų
žiniai. Tokie susijungę sąrašai lai
komi už vieną. Vienas kuris sąi'a
šas negali dalyvauti keliuose su
sijungimuose.
4O. Kai kandidatų sąrašai ir jung
tiniai sąrašai paskelbti visų žiniai,
jie nebegali buti paimti atgal.
47. Jei kokioj apygardoj paduo
tas tik vienas kandidatų sąrašas ar
ba keli, bet juose bendras kandidatų
skaičius nėr'a didesnis už tenkamąjį
apygardai atstovų skaičių, tai bal
savimo nedaroma, b pasiūlytieji kart
didatai taikomi išrinktais.
V. DALIS,
Bastaba: Balsuojant leidžiama
naudotis ir partijų arba grupių
paruoštomis kortelėmis, jeigu jos
tokios pat formos, didumo ir spal
vos, kaip komisijos paruoštosios
korteles.
55. Kortelėje turi buti atspaus
dintas tik vienas kandidatų sąrašas.
Ui tad kiekvienam rinkikui induoda
ina 'tiek kortelių, kiek sąra»v
gardoje. Kortelės turi buti induotoa
rinkikams prieš rinkinių dieną bent.
3 dienomis biidU Vyriausios Rinki
mų Komisijos paskelbtu. Kortelės
negali buti dūlinamos rinkimų bute.
Konvertai prirengiami iš neperma
tomo ix>pierio su apygardos komisi
jos antspaudu; jie duodami rinki
nių bute.
56. Kortelės ir konvertai priren
giami Valstybės lėšomis, asignuoja*
iriomis Vyriausiajai Rinkimų Komi
sijai. Vėliau išlaidos dalinamos tarp
apskričių ir grąžinamos iš savival
dybių lėšų.
5/. Rinkimų dieną komisijoj turi
buti visi apylinkės komisijos nariai
ir sekretorius; per rinkimus jų tu
1-1 o 11 i L' 1 i n/» neviui
trys; vienu laiku negali išeiti komi
sijos pirmininkas ir jos sekretorius.
58. Kalbų rinkimų bute ir per 3o
sieksnių aplink ji tarti neleidžiama
ti-k komisijos nariai, rinkikui pra
šant. gali paaiškinti jam rinkimų
1 tvarka.
59. Komisija gali pašalinti kiek
vieną. kuris ardo rinkimų tvarką.
Prireikus komisija gali kviestis pa
jėgos tvarkai Įvesti.
60. Rinkimui, kaip sodžiuose,
taip ir miestuose prasideda paskelb
tą dieną 8 vai. iš ryto. Pirmininkas,
patikrinęs, jog visi komisijos nariai
vietoje, skelbia, kad rinkimai pra
sideda. ir su nar?ais patikrinęs, jog
skrynutę tuščia yra ir turi tik vieną
•>lyšj. užrakina ją, prideda antspau
dus ir kviečia atvykusius rinkikus
duoti savo balsus, saugojant eiles ;
po to skrynutė nebegali buti atida
roma.
f>i. Rinkikas, i nėjęs j HiVkimų
kambarį, pasako savo pavardę, var
dą, gyvenamąją vielą, parodo as
mens paliudymą ir, raštininkui pa
žymėjus rinkikų sąraše jo pavardę
ima iš komisijos nario rankos prit
atskiro stalo (arba, Į atskirą kam
'barj, jei jis yr*a), indeda savo kor.
telę niekam nematant Į konvertą;
Į priėjęs prie komisijos stalo, induo.
48. Rinkiniai tęsiasi dvi dienas;
vi.si darbininkai ir tarnautojai rn.
kinui doną yra paliuosuojami nuo
darbo. .
49. Balsų indavimo vieta, diena ir
valanda turi bu t i paskelbtos apy
linkės komisijos pirmininko visu
j žinia# bent i5 dienu prieš rinkimų
| dieną.
50. Apylinkės komisijos pirminiri
kas bent 5 dienoms prieš rinkimų
dieną kviečia komisijos narius at
vykti Į komisijos butą nustatytą rin
kimu dieną ir valandą.
51. Hutų rinkimams atlikti duo
da valsčiaus arba miesto vąldvba.
butas turi būti erdvus, italas, prie
kurio susėda apylinkes komisija, sta
1 lomas taip, l<ad jis butu prieina
i mas iš visu pysiu. Ant to stalo turi
{būti pastatyta keturkampė skrynutė
I u nedideliu viduryj dankčio plyšiu
kortelėms įleisti; skrynutės *oks di
dumas. kad j ją tilptų visu rinki
kų kortelės, o dankčio plyšys toks,
kad. i jį lysių konvertas su korte
le. Skrynučių didumą nustato apy
gardos komisija. Skrynutės priYeiu
ftiamos miestų ir valsčių valdybų.
52. Kinkinių bute geidžiama
dar vienas kambarys, ineinamas tik
pėr rinkimų kUmbarį. arba, jei to
kio kambario nėra, lai netoli ko
misijos stalo turi buti pastai , ia*
uar vienas ar du stalu, kad rinki
kas nematom'ai galėtų indėti jšavo
kortely Į konvertą.
, Rinkimų bute turi buti taip pai
prieinamoj vietoj padėti rinkimų
įstatymai ir rinkikų sątašai.
53. Rinkimai atliekami, indtio
dant indėtą Į kouvertą kortelę tik
su vienu išsirinktu kandidatu sara
su.
] 54. Rinl'Jmų kortelės ir /onvertai
vienokio didumo prirengiami tuoj,
kaip tik kandidatų sąrašai paskelb
ti. Jų prirengimas pavedamas apy
gardų rinkinių komisijom?.
cia u/.iipmią K'Mivcrtą pirmininkui
komisijos pirmininkas rinkiko aky
se įleidžia konventą j skrynutę pn
plyšį; tada rinkikas išeina. Jei ko.
kios kaino dalies trukumas kliudo
rinkikui intleti kortelę i kcvnvertn
ir induoti kouvertą pirmininkui, t'ai
į rinkikas gali pavesti tai padaryti kr
misijos nariui.
62. Kortelės, indėtos Į kori vert?;
he antspaudo arba i kouvertą su ko
kiu ženklu, yra grąžinamos.
63. Vakare 8 v'al. balsų priėmimą*
baigiamas; po S vai. priimami tik tu
balsai, kurie j rinkimu butą inėje
prieš 8 valandą.
(>4. l'e to. pirmininkas u/.deiHa
s'krymiiteį plv>}\ (leda antsp'audvi.
užrakina rinkimų kambarj (arba
kambarius), visiems išėjus deda aut
| spaudą ant durų ir palieka sargybą.
Antrą dieną iš ryto komisija pati
krina, ar antspaudai ant durti nesu
laužyti, ir nuima jilos toliau rin
kimams tęsti, tos dienos vakare de
da antspaudus tuo pat budu, kaip
pirmą dieną.
65. Rinkimams pasibaigus, vadi
nas trečią dieną. 10 vai. iš ryto ko
misijos pirmininkas atidaro rinki
mų binto duris ir su komisijos na
riais. o taip pat rinkikais, kurie
atvyko, atidaro skrynutę, *kaico,
kiek konvertų indėta i skrynute, ne
atplėšiamas konvertų; jei konver
tų skaičius skiriasi nuo pažymėtų
rinkiku sąi\lše iudavusiųjų balsus
skaičiaus, tad tai paaiškinamą pro
tokole, išrodant, kiek galima, to
priežastis.
66. Tą darbą atlikus, konvertai
atplėšiami ir skaitoma, kiek balsų
paduota už kiekvieną kandidatų są
rašą.
"a) kurios \ra paženklintos,
b) kuriose kas norį parašyta už
arba prieš kandidatus,
e) kuriose nurodyta visai kitos,
negu kandidatų sąraše, pavardės,
d) kurių yra .dvi ar daugiau su
įvairiomis l&mdidatų pavardėmis.
e) kuriose yra ne \ isos kurio
nors kandidatų sąrašu pavardės.
f) kuriose rinkikas vra pas i fa
šęs,
g) kuriose yra kas išskusta arba
pataisyta.
■68. Ivlaujimai del kortelių tikru
mo svarstomi apylinkės korrasijoš;
jos narių balsams pasidalinus lygiai,
pirmininko balsas nusveria.
6'J. \ isam apylinkės komisijos
darbui nuo pradžios ligi pabaigos
rašomas protokolas, kuriame turi
buti įrašyta: pirmininko įsakymai,
rinkikų pasiskundimai, komisijos
nutarimai, stojusiųjų rinkikų skai
čii* , kiekvieno kandidatų sąrašo
gautas balsų skaičius pripažintų ne
tikromis kortelių skaičius. Protoko*
lo pavyzdys pridedamas skyrium.
7o. Apylinkės komisijos protoko
las leidžiamas tuojau, bet ne vėliau
kaip trečią dieną Apygardos Komi
sijai su pridėtomis atskiruose, iš
eilės sunumeruotuose, konvertuose
rinkikų kortelėmis, kur'n tikrumą
Į ar netikrumą svarstyti ( .rojo apylin
' kės komisija ir savo nutarimą pro
I tokole išdėstė. Nepridedamas prie
>tokolo kitas korteles, ir kandida
tų sąrašus apylinkės komisija sude
da j ką patogiau, prideda savo ant
spaudą ir laiko-, ligi rinkimai bus
pripažinti tikrais.
71. Apygardos Komisija, vieša
me posėdyje, ne vėliau kaip per tris
dienas, peržiurėjus pridėtas prie
apylinkės komisijos protokolo kor
teles, galutinai sprendžia, kurios
korteltv tikros, kurios netikros, ir
suskaito, kiek kiekvienoje apylinkė
je paduota balsų už kiekvieną kan
didatu sąrašu.
į Iš Gyvenimo j
į Lietuvių Amerikoje j
BROOKLYN, N. Y.
VI. Lazdyno pranešimas Lietu
vių mechanikams.
Vasario 29 d., vakare, L. M.
S. Centco raštinėje p. VI. Laz
dynas laikė oficialį pranešimą
nuo Lietuvos Valdžios, lietuvių
mechanikams Lietuvos atbūdavo
jimo reikale. P-nas Lazdynas pa
rodė planus, pampintus Lietuvos
Ministerijos, kaip privalėtų bū
ti vedamas atbudavojimo dar
bas. Taipgi parodė mapas, spe
cialiai parūpintas tam, kad nu
rodžius, kuriose vietose kokia
7^11:1 inpd'AO'i \-r.A
butų aišku, kur kokios išdirbys
tės įlarbovictė yra parankiau į
stėigti. Pasakė, kad Lietuvoje
yra daug geležies, kuri tik rei
kia surankioti, kas, iš dalies jau
ir daroma rupesčiu Valdžios, ir
žmonių, kurid supranta vertę.
Priminė, kad jieigu pajudinus
Kauno portus, tai te mus randa
si tiek geležies, jog Lietuvai už
tektų ant daug metų. Nurodė,
koki miestai yra išgriauti, ir rei
kalingas greitas ntbudavojimas.
Amerikos lietuviams turintiems
patyrimą namų Inidavojimo, at
sidaro platus laukas, ir begalės
pelningo darbo. Geležies išdir
bėjams taipgi plačiausia dirva
steigti mašinų, ir ūkiškų padar
gų fabrikus. Kaipo pavyzdį, nu
rodė, kaip pats matė Kaune, kuo
met mašina (arpas) dar tik bai
giama, o ūkininkas, kvarbai (da
žui) neapdižiuvus užmokėjo, ir
nusivežė. Tas pats yra ir su ki
lais padargais, kurių begalinė sto
ka Lietuvoje. Audinyčios taip
gi 'bailinai reikalingos, bet jau
ant platesnės papėdės, nes šiai
išdirbystei yra daug žalios me
degos Lietuvoje. Skurdirbiai
kailiai taipgi reikalingi, nes sku
rli yra, *— iško yra pelningas
uždarbis, llaldai j stirbas yra la
bai reikalingi, nes tuom tarpu
Lietuvoje mažai randasi, kadangi
viskas išnlėšta, sunaikinta. Žo
džiu. kur nepasisuksi, \ isur sto
ka visokių d'iKtų. ir lietuviams
amatninkams, ir išdirbėjams pal
tus Jaukas i>u gera ateitimi. Lie
tiniams reikia subrusti, idant ta
pelningą Lietuvos išdirbyste ir
na; kit.iiip Lietuva bus privers
ta atiduoti svetimiems piniguo
čiams; panašiai atsitikus, užme
timo niekam ir nepadarykime, ueL
ši proga šiandien yra mums pir
miausia siūloma. Mums nepa
emus, kas kitas paims, nes šalis
be išdirbystės išgyventi negali.
P-s Lazdynas ragino, kad va
žiuotume Lietuvon kuogreičiau
siai, ir pabrėžė, kad be įrankiu,
be pradžiai reikalingu mašinų
ir nesikėsintume važiuoti, kadan
gi nieko gero nebus galima pa
daryti, dėlto, kad Lietuvoje m a-,
ši nu nėra ir £auti gana sunku.
arba suvis negalima. Reikia
grįsti organizuotu įbudu, grupė
mis, ir su reikalingomis, mašino
mis, kad tuojaus kaip pridera
pradėti darbą. Sugrįžus pavie
niais, be mašinų, pasekmės ir
nauda bus menkos ir kraštui, ir
sugrįžusiems. Važiuojant grupei
amatninkų, vienas privalo buti
savo darbo ižinovas, kad galėtų
vesti fabriką.
Centrai turėtų buti du, vie
nas Kaune, o kitas Xe\v Yorke.
Kauno Centras rūpinsis darbu
Lietuvoje, o Xe\v Yorko, suteiks
niedziaginę, ir dvasinę paramą;
kadangi mašinerijos, daugiausia
prisieis gabenti iš Amerikos,
apart to, daUvg ir kitokios mede
gos reikės čionais dasipirkti.
Sulyg p. Lazdyno pranešimo,
Lietuvos Valdžia suteiks daug
palengvinimų, būtent: vežantis
mašinas užvedimui darbavietės,
nereikalaus akčižės; pradžiai su
teiks medžių, įsirengimui ir dar
bo pradėjimui. Suteiks darba
vietei namą be nuomos kokius
metus laiko, ir tik tada ims nuo
m;į, kuomet nusistovės biznis ir
neš naudą. (Pradžioje bus suteik
ta daug ir kitokiu palengvinimu,
kuriuos nėra reikalo čionais mi
nėti.
Kaip matome iš pranešimu,
koki iki šiam laikui mus pasie
kė, dabar mes turime geriausią
progą užsiimti išdybyste, ir pra
mone savame krašte, ką niekad
ir niekur kitur neturėsime.
Išklausę šio pranešimo L. M.
S. mušė kabeli Į Lietuvą, kad
su lyg savo galės imsimės Lietu
vos atbuclavojimo darbo. L. M.
S. niivtarė tartis greitai kaip ga
lima apie namą, idant turėjus
vietą kurs f;'*sti mainai Tuom
pat žygiu perkelti gerą sumą pi
nigų j Lietuvos Valstybės įlan
ką, užvedimui biznio. Tariama
si apie mašinų vežimą, kur su
tinkama tūlos kliūtis, bet gal tuo
j:1 us bus galima prašalinti. Nors
tas visas darbas tuom tarpu1 ne
i ,
Šitas žurnalas aiškiai ir pui
kiai išguldo tikėjimo pamok
slus, mokina dorą, vienybę ir
lygybę. Yra vienatinis religi
nis laikraštis kuris užsiima
vientik pamokslais švento Fa
što. AiSkina Pranašų Jėzaus
ir Apaštalų gyvenimą, jų tik
slą ir jų užmokestį.
Atvirai ir aiškiai t?,guldo
musų laikų nuotikius, pagal
tą kaip jie buvo nupranašau
ti per Pranašus Seno lr Nau
jo įstatymo.
NEPRALEISK PROGOS!
Bet ištirk jį paU <tel savęs.
Eina kas mėnesį, paskui eis
du syk i mėnesį. Užsirašymas
tiktai $1.00 metams. Su užsi
sakymu prisiųsk dolerį, mo
ney order arba kitaip.
Adresas:
bus galima pradėti labai pla
čiai, bet pradžią bus galinja pa
daryti. Toliaus gal bus galima
plačiau išplėsti, kuomet šitas
reikalas plačiau pasiskleis visuo
menės tarpe. J. Sagevičius.
VISIEM ŽINOTINA.
Man važinė/ant po Lietuviu ko
lonijas, daug rados žmonių, kurie
nori su savo giminėmis Lietuvoje
susižinoti, ar nors kokių mažą dova
nėlę suteikti.
Labai daug buvo tokių ypatų,
įvairių žinių, laiškų, ir įvairių do
kumentų, ar popierų norinčiu par
vežti į Lietuvy, ypač kurie dar ne
susirašo iš tenai.
Visiem prisižadėjau patarnauti,
kiek man bus galima. Dabar gavęs
\'aldišką įsakymą, kad jau ruoščiaus
į kelionę Lietuvon^ tai ir pranešu
visiejn Tėvynainiams, kurie manės
prašė ir kurie dar ne, kad teiktųsi
visi, kas tik ką nori. aiškiai sura
j j n j r«a » u giimuLii vaiuus ; diitl <X"
šus Lietuvoje ir savo aiškius antra
šus Amerikoje ir prisiųsti man pa
žymėtų antrašų viską, kas, kokius,
kur ir su kuomi reikalus nori tikrai
atlikti ar kokias žinias suteikti savo
giminėms ar pažįstamiems.
, Visiems stengiuos atlikti kuoge
Į riausiai ir suteikti žinutes iš Lietu
Įvo® nuo jų giminių ir pažįstamų.
Taipgi kas ką norėtų žinoti iš te
nai, malonėkite pranešti, o a< steng
siuos patarnauti kiekvienam kuoge
riausiai, nes sutikau žmonių labai
gerų — norėčiau jiems patarnauti.
Mat, greitu laiku manau išva
žiuoti Į Tėvyne. Taipgi gal mano
kaimynai t. y. Rietuviškiu ir apie
linkės, norėtų ko, Rietuviškis.
Jonas K. Milius.
257 W. 71-st St.
Ne\v York City:
Kanados mašinistų unija, su
pagelba rinkliavos gali surinkti
iždą $2,000,000; šituos pinigus jie
vartoja ka'ipo apsigynimo iždą
kovoj su darbdaviais už geres
nes algas.
Ar Tamsta Užsirašei
SARGYBOS BOKŠTĄ?
SARGYBOS BOKŠTAS,
732 W. 19th Street, Chicago, 111.. U. S. A.
Kiekvienam užsirašytojui, su vienų metų užsisakymu duodame vie
ną knygutę dovanai. Galima pasirinkti iš trijų, vieną: "Socializma*
ir Biblija", "Medis paupiuose" ir "Sugriuvimas Babiliono." Su užsi-,
rašymu meldžiame paženklinti vardą knygutės.
Brangus Tonikas.
Pereigos uždėtos ant skilvio ir vidurių sistemos parastai
!r tankiai yra sunkios kurios palieka kuno organus silpname
padėjime. Kentetojas jieško touiko, medicinos, kuri netik kad
pagelbėtų jam, bet taipgi, kad jo vidurių r "ganai dirbtų suti
kime su gamtos taisyklėmis. Tokie atsitikimai buna pasek
mingi tuojaus vartojant.
Severa's
Esorka
(plrmiuus žinoma kaipo ''Sevcros Skilvinis Bitteris"), kuri yra
pasekmingas skilvio stiprintojas ir vidurių liuosavlmo touika8»
rekomenduojamas silpniems, seniems ir gynantiems žmoniems.
Jos medikalifika pripiava yra padaryta iš geriausių ir patikė
tinų vaistų gydyme užkietėjimo vidurlųt nevirluimo skilvio,
neturėjimo apeivio lr paprastai arba silpnėjimo, vidurių sis
temos. Pamėgink plečkelę šitų vaistų žiendlen ir užstok ant
kelio sveikatos. Kaina: 75, ir $1.50; karės taksų 3 ir 6 ceutal.
Parsiduoda visose ap^lekose
W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAP1DS, I0WA

xml | txt