OCR Interpretation


Lietuva. [volume] (Chicago, Ill.) 1892-1920, May 08, 1920, Image 1

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045284/1920-05-08/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

Publlshed and distrlbuted under Permlt 583 authorlzed bj tbe act of October 6,1917, on flle at tbe Post Office of Chicago, IH. By order of tbe Prėsldent A. S. BURLESON. Postmaster General.
METAI: (Sąv. XXVI). Dienr. III. No. no. CHICAGO^ ILL., STTBATA, GEGUŽIS-MAY 8 dv 1920. ^ KOPIJA COPY 2c
į Nesigailėk pinigu
paskolos
I
{

i
BONAMS
SKNĮAŲSIA{3 LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS .VIDURlNfiSfi-VAKARlN^SE
1 ..... lVALSTIJOSĘ. INSTEIGTAS 1893.
j Kad ragus nulaužus j
lenkų
I PONAMS!
U i
THE FIRST LITHUANIAN NEWSPAPER IN CENTRAL AND
WESTERN STATES. ESTABLISIIED 1893,
Propaganda prieš raudonuo
sius varyta už pinigus.
BOLŠEVIKAI SULAIKĖ
LENKŲ -JYGĮ.
rjt—
Varšava, geg. 7 (1. — Per pas
kutines dvidešimts keturias va
landas 'bolševiku kareiviai ginan
tieji .!>ievo miestą 'žymiai sustip
rino į/asipriešnimą.
Kova už apvaldymą missto
kaip Vėliaus, telegramom skel
bia, dar vis eina smarkiai.
Kova esanti ypatingai smarki
šiaurvakarinėje miesto pusėje,
kur bolševikai vatroja artileriją,
pastatytą užpakalyje pryšakinės
kasimų linijos. Kitos didžiausios
kanuolės aptvirtintoj teritorijoj
ir leidžia tankius su vi u s Į puo
lančius lenkus ir ukrainus.
Atgabena artileriją.
Yra manoma; kad sovietinė ka
riuomenė gabena artileriją nuo Į
rytinio Dniepro kranto, nes šau
dymas bombomis vis didėja, at
gabenus naujas kanuolės. Gelž
kcliai ir -viešbelmiai tiltai prieš
K ieva tapo sunaikinti besitrau
kianviu 'bolševikų, bet juos len
kai sparčiai pataiso.
Apie lenkų laimėjimus prane
šama toliaus i pietus.
l'krainų pajiegos einą į j>ic
tus linkui Odesos ir esą paėmę'
kaimą Kamioiiką.
I.enkų kareiviai atmušti.
Londonas, gcg. 7 d. — Sovic
tiįvs valdžios pranešime šiandien
apturėtame iš 'Maskvos, datuo
tame ketvergo data, paskelb
ia, i)ni .i'Vi 1 .-uiaikė ir:
kų puolimą ant Kievo ties Ir
p.^no upes linija. Pranešimas
skamba:
''Kievo apygardoje, ties gelžke
liu palei Irpc-no upę mes attrat
šėme priešo kareivių puolimą.
"Kaukazo pakraštyje keturi
priešų laivai bombardavo Tem
riuką, bet mūsų artilerijos šū
viai nuvijo juos''.
PROPAGANDA PRIEŠ RAU
DONUOSIUS YRA UŽ PINI
GUS, SAKO POST.
Terrorizmo baidyklę sutvėrė į
laikraščiai, sako jis.
|
Washington, geg. 7 d. — Dar
bo sekretoriaus padėjėjas Louis
F. Post, iš Chicagos, stojęs šian
dien pas atstovų buto taisyklių
komitetą davė smarkių atsaky
mą į reikalavimus traukti jj
t'r-son pasiremiant rezoliucija j
nešta atstovų bute, Kansas ats
tovo Hocho; jie pabriežė tai,
kad teisingumo skyriaus pada
rytieji užpuolimai ant ''raudo
nųjų'' jvyko ačiū apmokėtai te
roristinei propagandai, skleidžia
mai "dviejų apmokamų laikrašti
ninku'' ir kad ate i vystės biuro
kfrm išminkąs Canunetti pervirši
jo savo teisėtą galę duodamas
patarimus ka8 del deportavimo
svetimšaFų pvitš'f bylose.
P-nas Post gerai atkirto ir at
stovų buto ateivybės komitetui,
bedtiodamas savo aitrius paaiš
kinimus; jis pasakė, kad komite
to pri parodymuose yra daugybė
paklaidų ir klaidingų informacijų, j
kurio - parodo "nematytą'" ne/.i-(
uojimr'' skyriaus veikimo depor
tavimo Ivlose: jis taipgi primi-1
nė. k; d buto komitetas tyčia už-j
slėpė .pilną pranešimą apie pri
p,"rodymus ginčuose.
Ilgą laiką kalėjime bc ištyrimo.
P-nas Pos* įsigilino Į aiški
nimą "šeimyninių vaidų", kurie
matomai buvo tūlą laiką darbo
skyriuje. Vyriausio a tei vystės
komisininko pasisavinimas galės
Sulaikė daugybę svetimšalių ka
lėjime ištisas 8avaites tai rašti
nei bevedant bylų tyrinėjimą ir
daugelyje bylų vyrausio komisi
ninko patarimai deportuoti, ar
>aliuosuoti visai neatsitiko aptu
ri tiems <pri parodymams.
Kalbėdamas apie savo nuspren
dimus daugelyje svetimšalių by
lu, p. lyos pasakė, kad jis nesi
laiko komisininko suradimų.
"Aš atradau reikalingu, — sa
kė jis, — vietoje klausius jo pa
tarimo. žiūrėti pr i parodymų ir at
radau, kad vvriau8ias komisinin
ko memorandumas dažnai spren
dė vienaip, o priparodymai vedė
prie kotokio ;išvedimo''.
Daugelis vyrų teisingumo sky
riaus suimtų jo puolimuose ant
raudonųjų buvo paleisti nesulau
kus ryto, nes prieš juos nebu
vo priparodymų sakė p. Post,
o daugelis kitų, kurie buvo pa
laikyti nieko nežinojo apie jų or
ganizacijų anarchistinius skyrius,
už kuruo8 jie buvo suareštuoti.
Trys revolveriai ir nei vienos
bombos.
, Puolimuose suimta viso tik
(trys revolveriai, tarė jis, p ridu r-'
j ctamas, kad nerasta, jokio p2d- j
įsako chemikalijij ir kitu medžią-j
gų 'bomboms daryti.
Užminęs apie .propagandą po i
skraiste puolimų ant raudonųjų
,p. Post tvirtino, kad ti'.los in
Itėkmės per laikraščius stengėsi
[sutverti teroristinę .šmėklą iš
kraipymui tebesamų sąlygų savo
; pačių naudai.
P-s Post pasakė, kad pereitą
'kovo mėnesyj jis permainė papro
, tį inėjusi skvriun, kuris leido p.
Caminetti duoti patarimus, ir
ėmėsi pats daryti nusprendimu9.
Tai buvo vienintelis teisėtai in
galiotas procesas, sakė jis.
P. Post pasakė, kad tik darbo
skyrius V ra istatvmo ingaliotas
išleisti prisakus deportavimui ir
kad tik jis vienas tegali spręsti
apie tai. kas reikia deportuoti,
o kas ne.
TURKAI GAUS TAIKOJ.' SU
TARTĮ ATEINANTĮ UT AR-'
NiNKĄ.
Paryžius, geg. 7 d. — Taikos
sutartis su Turkija bus inteikta
turklį delegacijai ateinantį utai
ninką. Ceremonija Įvyks laik
rodžio kambaryj' užsienio rasti
'ičj. Taikos konferencijos atsa
kas Į vengru pasipriešinimus tai
kos sutarčiai tapo nuvežtas Bu
dapeštan.
VOKIEČIAI PROTESTUOJA
j PRIEi LENKŲ SUOKALBĮ
SILEZIJOJ.
i Kattowitz, Silezija, 6 d.—
j [steigta čia yokiečių \"okiečių
i Pleoi-icito Komisija lenktyniavi
mui -u veklumr.is lenkų komisi
jos plehisciiu; komiteto perdėt'i
ni Vojcid. Korfanty, šiandien Į
Išleido pa-k"l >in:ą. reikaiauda-1
ni.'t, kad talkininkių žiūrėtų. idant.
i . .
protas. ne užsispyrimas nu-1
spręstu Aui;štulinės Silezijos li-J
kimą.
Paskelbime užtikrinama lenkai
[gyventojai, kad jei Voketija lai
mės plebiscitą, tai lenkai gaus
lv.M'as tei-es.
ITALAI GAL GAUS FIU.UĘ. j
" . . i
Rymas, 6 d. <iiornaie
d'Italia. rašydamas apie dabar
einaėias tiesiogines tarybas tarp
T tai jos ir Jugo-Slavijos Adriati
niame klausinio. -ako Itrilija gau
naiui formai!j soverinėtą ant Fiu
mės tąją išlyja. kad uostas bus
jugo slavų kontrolėje.
LENINAS RANKOVES PASI
RAITOJĘS VALO KREMLIŲ.
Maskva, getj. 7 d. — Nikolai
i-cnin pats ėmėsi pavasarinio va
lymo namų, kuri jis prisakė vi
siems Rusjos miestams ir mies
teliams. Sovietinis .premjeras
kasdien pasiraitojęs rankoves ne
ša apdullkėjusitts daiktus iš Krem
liaus ir dirba sušilęs.
PRANEŠIMAS "LIETU
VOS DIENRAŠČIO
BENDROVĖS Š ĖR ĮNIN
KA MS BEI "LIETUVOS"
SKAITYTOJAMS.
"Lietuvos" Dr.nraščio
bendrovės direktoriai siuo
ir:i praneša visiems Bendro
vės dalininkams bei dien
raščio skaitytojams, jo^rei de
lei tūlų neišvengiamų sun
kenybių, įvairiu kliūčių ir
nedateklių, laikraštis gyvuo
ti beveik negali. Šis yra gal
but paskutinis numeris.
Paskutinis "Liet." B-vės
dalininkų susirinkimas liko
be pasekmių. Mažuma šėrų
atstovauta. Reiškia, didu
ma šėrininkv- dienraš'io li
kimo nepaiso. Todėl ir pa
sekmes skaudžios. Gal pla
čioji tautininkų visuomenė
je blizga kibirkštis vilties,
—gal ji ateis pagelbon.
Niekam dienraščio likimu
neir siinteresavus, "Lietuvai'
atsiveikina su visa;s.
'Liet.' B-vės Direktoriai
OLANDAI ATIDEDA PIRK- Į
LIAVIMĄ SU SOVIETAIS.
Haga, gcg. 7 d. — Užsienio
ministeris parlamente uzreiškė.
kad. Olandija rieipradės pirkliau
ti su sovietine Rusija, kol tai.tų
lyga nenutars atnaujinti prek>
binius ryšius su bolševikais.
Visų Draugijų Atydai,
Draugijos, parodykite savo
patriotiškumą, parodykite
nariu pilietinį susipratimą.
Amerikoje randasi daug
įvairių draugijų. Lietuvoje
daug apie jas manoma ir
augs ta i jos yra statomos.
Kurgi nebus aukštinamos,
nes sprendžiant iš jų vardų
ištikro atrodo, kad jose su
sispietę geriausi tautos na
riai, apsišvietę piliečiai, iš
tikimiausieji Lietuvos ski
ntis ir dukters.
Jei spręstame apie drau
gijų vertę vien pagal jų
vard '.s. tai kasgi gali a'bojoti
apie patrijotingumą tokių
draugijų, kaip "Didžiojo
Lietuvos Kungaikščro' Min
daugio'', "D. L. K. Vytau
to Draugiją", "Švento Ka
zimiero", "D. L. K. Gedi
mino", "D. L. K. Algirdo",
"Lietuvos Mylėtojų", ''Lie
tuvos Laisvės", "Birutės
iLraugija", "S. Daukanto
Draiugiją", "Lietuvos Atei
ties'' ir daugel kitų draugi
jų su panašiais dideliais ir
daug reiškiančiais vardais.
Ti_3a, vardas turi didele
reikšmę, bet tik tuomet, ka
i ta vardą nešiojančios or
ganizacijos darbai tam var
dui atitinka. Gėda tokiai
draugijai, kuri pasisavinusi
garsiai skambantį arba patri
jotingą vardą, tuno kur nors
kis tirp utyje aj^ipeli jusi.
Draugijos, dabar yra ge
ra proga pasirodyti, kad jos
ištikro užsitarnavo pasriink
tąjį sau vardą; pasirodyki
te, jog ištikro esate Lietu
vos žvaigždėmis, Lietuvos
Mylėtojais. Kągi jums pri
mena vardai Didžiųjų Lie
tuvos Kunigaikščiu, ar šiap
didvyriu-kovotoju už Lietu
i vos laisvę? Mažomis pas
tangomis šiandieną galite i
pasirodyti, jog jus pilnai
suprantate savo vardų reikš
me ! Kai-kurios draugijos
jau yra prisidėjusios prie Lie
tuvos4aisv.es paskolos ir nu
pirkusios bonų, bet ne visos.
Dabar skelbiame jums lenk
tynes. Todėl visos draugi
jos, sušaukite "extra" mitin- j
gus ir apkalbėkite patį svar
biausi šandieninj klausimą. į
^ Kiek dar galite išpirkti bo- į
nii, jeigu jau pirkote ir kiek j
. pirksite, jeigu dar nieko ne- j
prkote. F,utų svarbu žino
ti, kokios draugijos pirks j
už tukstantj ar daugkiti, ko- J
kios, apskritai prisidės prie :
* paskolos. i
baigos Lietuvos Misija no
rėtų žinoti, kiek tokiu drau
gijų susiras. Bus sudarytas
tokių draugijų tikras sąra
šas ir plačiai Lietuvoj? ir
Amerikoje paskelbtas. To
kių draugijų valdybos narių
surašai ir fotografijos ir:;i
butų reikalinga, kad paga
minus draugijų albumėlį.
Draugijos, < >prašome su
skubti. tik mėnuo laiko te
liko! Parodykite savo na
rių .pilietinį susipratimą!
Nea-pvilkite visų tų, kurie
jus augstai stato ir gerai
apie jus mano.
'Visas reikalingas žinias
paskolos reikale galite gau
ti adresuodamsi:
Lietuvos Misija,
257 S. 71-st St.,
New Yorke, N. Y.
Prašome prisiųsti iinių.
kiek turi Draugija ir kuo
met yra bonų išpirkusi, kok
r-ai tos. draugijos valdybos
sąstatas, ir 1.1.
,Lietuvos Misiji s Sky
rius.
AMERIKINIAI AIROJ ŠALI
NINKAI SUJUDINO
ANGLIJĄ.
Londonas, geg'. d. — Tik
u u rytmetiniai laikraščiai pami
nėjo Amerikon kungresininkų
memorandumą pasiųstą premjerui
Lloyd (.eorge sąryšyje su airių
padėtimi:, jie išreiškia pasipikti
nimą ".prašalinti kišimusi"' i vi-1
chrjinius reikalus Anglijos rei
kalus.
"l'amrtine užsienio politikos
tasykle pa. s didžiumą ehilizuo
111 šalių yra t" s, kad vienas vals
tyhės skyrius neprivalo kištis į
vidujinius kitos šalies reikalus",
sako Daily ("rajphic, kuris ma
tomai ;:iuri Į memorandumą kai
po i politini vingsnj. Nei vie
nos kokios nors šalies įstatym-j
'.".vys netari teisės kenkti ge-,
riems santikiams esantiems tarp!
ju šalies ir kokios kitos šalies1
tik dėlto, kad jam norisi pa-^
gauti balsų sau pačiam''.
Prik'ia "raudonųjų" areštavi
mus Amerikoje.
l aikraštis sai.'„, kad airiai turi,
tą pačią tejsę jii .Vicoti teisybės,
jei jie nuskriausti. • kaip ir
kiti Suvienytos Karalijos pilie
čiai; jis palypiu? airiu padėti su
ištisais areštavimais bolševiku
Amerikoje.
Morning Pi st ragina valdžią
atsteigti A\f;'.ijos Informacijos
Iii urą Aifierikoje; kurs tapo už
darytas mušiu pertraukos laiku.
kuris gaiėtu sustabdai agitaci
ją prieš Angliją Suv. Valstijo
se. Apie Amerikos kovy^siniiir
kų žingsnį del airiu respublikos
laikraštis sako:
"Jei Anglija abiejuose parla
mento butuose išleistų rezoliuci
ją prielankią Filipinų savivaldy
bei, tai tikime, kad Anglijos už
sienio raštinė išgirstu apie.ją bė
giu dvidešimts keturių valandų''.
Sujudino atstovų butą.
'Suteikimas paramos Airių Res
publikai iš pusės nekuriu asmenų į
Su v. 'Valstijose buvo svarstomas!
i atstovu bute.
)
į llorito Bottomley paklausėt
i valdžios, ar ji žino, kad atsišau-j
įkimai ilcl bonų, išleisti de Va-i
leros kaipo airių respublikos pre
zidento dar \ is dedami Amerikos
laikrašč'.uose ir remiami gober
į norų pairiose valstijose ir ar
Anglija mano ką sakyti apie tą
[dalyką prezidentui \Yilsonui.
I ionar l.a\v. pasakė, kad. kiek
jam yra žinoma atsišaukimai yra
kaikuriuose laikraščiuose, bet ne
[galis pasakyti, ar juos remia ko
kis governoras, Anglija gi ne
mananti nieko sakyti tame daly
ke.
I
12 UŽMUŠTŲ, 50 SUŽEISTŲ
SUKILIME FIUMĖJ.
Triestas, geg. d. — Fiumėj
si vakarą iškilo sukilmas. aštri
kova tarp karabinierių ir arditi.
Dvylika vyrų tapo užmušta ir
penkiosdešimts sužeista. Karei
viai priklauso Gabrieles d'An
nunzios pajiegom8.
I
4.500 GUMO DARBININKŲ
STREIKUOJA.
Bristol. R. I.. 7 d. — Ne
patenkinti pakėlimu algų, kuris
inėjo galėn National India Rub
ber kompanijos fabrike, aipie 4.
500 darbininku sustreikavo.
■ ■ -
AIRIJOS KONSTABELIJA
RENGIASI STREIKUOTI.
Londonas. ge^r. 7 d. — Belfas
to laikraščio Star koresponden
tas sako jis s'uiMnojes, kad ai
riu konstabelija rengiasi strei
jkuoti, y,\ valdžia nesugebės ap
saugoti policistų.
Lietuvos
seimas
STEIGIAMASIS SEIMAS
GEG. 15 D. -
"Draugas' vakarykščiame sa
vo numeryje paduoda Lietuvių
Prekybos Bendrovės prezidento
p. Jono Romano kab
legramą iš Kauno, kurioje jis
praneša, kad Lietuvos Steigia
masis Seimas susirinks gegužio
15 dieną.
ANGLIJA TARIASI SU
RUSAIS.
Londoną*, geg. 7 d. — Bevie
linė telegrama iš Maskvos šian
dien tvirtina, kad Angina ren
giasi tartis sn sovietine Rusija.
Anglijos užsienio sekretorius
grovas Curzon pasiuntė sovieti
ni " 'o reikalų Komisarui
(.1 * ištą, kuriame siūlo
ma" tiesus pasikalbę j imas su ba
ronu gen. \Yrangelin, rusų 'liuo
sanorių kariuomenės likučių va
du. Sitų pasikalbėjmų Anglija
pageidaujanti tuoju tikslu, kad
galima butų pradėti tartis su bol
ševikais sąryšyje su jų besiver
žimu Kryrnan; Anglijos oficie
riai ketina dalyvauti tarybose.
Cičerinas atsakęs, kad sovie
l,ine valdžia yra pasirengusi' sv
tikti su noru išreikštu Anglijos
rašte ir pradėti tartis su Angli
jos valdžia, arba su kuo kitu.
kurį valdžia nurodis klausime
veikimu Krymo sektore ir kad
rovietas yra pasirengęs prileis-,
ti prie tarybų gen. \Vrantrcli ir^
anglų oficierius.
Siūlo taiką Kaukaze.
Apie Kaukazo frontą, kaip pra|
nešime sakoma, kariniai veiki
mai pasiliovė ir sovietas kreipėsi
j Įvairių valstijų valdžias, pa
siūlydamas tuoj aus? pradėti tary-j
i)as. Sovietas ;;ada paimti j
-varstymą Anglijos valdžios rei
kalus Kaukaze.
Cičerinas savo atsakyme šreiš
kia savo užsitikėjimą. kad sutar
tis pradėjimui taikos tarybų 1*1 s
pradiniu žingsniu ir kad visuo
tinoji sutartis tarp Anglijos ir
Rusijos išeis iš to.
SUIRUTĖ ITALIJOJE.
Rymas, geg. 7 d. — Keliuose ,
Italijos apskričiuose anarchistai
paėmė viršų ir įvvko suirutės,
ypatingai Leghorne, kur krastfu
tininkai įsigavo darbninkų tarv-i
bon ir ėmė veikti smarkume.
Buvo .priverstos įsikišti poli
cija ir milicija ir susirėmimui
įvykus <lu žmonės tapo užmuš
ti ir (langiau kaip trisdešimts su
žeistų.
Geilfclkelininkai atsisakė leisti
traukiniui apleisti Rologną iki
300 karabinierių vežamų Yiare
gojion neišlipo iš traukinio.
Streikininkai šaudo kaimiečius.
Kaimiečių streikas žemintinuo
se Veronos provincijos apkri.'iuo
;c darosi pavojingu, streikinin
kams pasinaudojant spėkinėmis
įmonėmis. Kaimiečiai atsisakan
tieji 'prisidėti prie strieko e-ą
sušaudomi, 3treikin inkai badu
dvasiną galvi-jus ir grūmoja >a
vininkams mirtimi.
Valdžia siunčianti kareivius su
kulkosvaidžiais j pavojingas vie
tas.
.Sudegino generolo automobilių.
. lien. Castelazzo, kurį valdžia
į pasiuntė \ iareggion streikui vis
Itu3 pavojingui-, tapo suareštuotas
ir jo automobilius sudeginta",
jam nuvykus ant vietos.
SUKILIMAS UŽDARĖ VERA
CRUZĄ CARRANZAf.
Washington. geg. 7 u. — Fe
deralis garnizonas Vera Cru/.e
„vakar sukilo ir apleido miestą.
Vera Cruzo valstijos valdžia per
įsikėlę iš Cordovos į Vera Cru
' zo miestą. Ji taipgi pranešė,
kad amerikiečių gelžkelis iš To '
nalos Į Guatemalos pasienį per
ėjo Į revoliucionieru rankas.
iVera Cruzui patekus j maiš
tininkų rankas, Carranza turės
išsižadėt savo pieno, apie kurį
buvo kalbamą, Įsteigti naują sos
tinę. Sukilimas taipgi išblaško
jo viltį pabėgimo, tam uostui
esant revoliucionieru kontrolėje.
Šiandien vėlai taipgi atėjo ži
nia, kad sukilo federaliai garni
zonas Xuevo Laredoj, Coahuiloj
tik per sieną nuo Laredos Texa
se.
į JAPONAI SAKOSI SUMUŠĘ
IRU SU S ARTI ČITOS
Tokio, geg. 7 d. — Karės raš
tines šiandien išleistas praneši
mas sako, kad japonu kareiviai
sustabdė bolševikų žengimą tie«
C'ita L"; Oa i kaly j balandžio pabai
doj ir galutinai' privertė bolševi
1 kus grįžti atgal per kalnų nu
Įgarą.
PINIGŲ KURSAS.
1 l'žsienio pinigai apštimis po
$25.000 ar daugiau tarp bankų
kaip paduoda Merchants Loan &
Trust kompanija.
geg. 7 geg. 6
Anglijos svaras §3.83^ $3.84
Francijos I v/'. Si) tr. 15.77 ih.30
Italijos (už $1) lirų 20.25 20.50
l'.clgijos (už $1) Ir. 14.80 15.40
( Matuli jos 100 flor. $36.40 $36.40
Danijos 100 kronų 17.15 17.10
Švedijos įoo kronų 21.25 21.25
Norvegijos 100 kronų 19.15 i<)-'5
Vokietijos 100 markiu j.oo 2.0D
Austrijos įco kronų .54 .54
Suomijos 100 markių 5.40 5.44
l.enkijos 100 markių .60
Lietuvos 100 auksinų 2.00 2.00
Kanados $1000 $<>oo S*)00
i , . i '
LIETUVIAMS MINĖTI
N0S DIENOS.
jeg. 12 d., 1571 m. numirė San
guška, narsus lietuviu kar
vedis.
Geg. t 3 d.. 14.U m- nutnitė
Jagėla, Lietuvos kunigaikš
tis.
Geg. 20 d., 1550 m. numirė Oid.
: Liet. Kun. Augusto Žnona, Ger
įt.ilė, Lietuvos kunigaikštaitė.
ORAS
CHICAGOJE IR APIELINKCJE
Šiandien gražu, nedaug permai
uos temperatūroje: minkštas
šiaurrytinis vėjas.
Saulėtekis, 4:38 v. r ! saulė
leidis, 6:35 v. v.

xml | txt