OCR Interpretation


Minnesota stats tidning. [volume] (St. Paul, Minn. ;) 1895-1939, November 20, 1895, Image 1

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045299/1895-11-20/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

Gustavus Adolphus College»
-•'••o: v K The oldest Swedielx Weekly in. tlie Northwest, comprising two
newepapersi: ''Minnesota State Tidning" Established 1877 and "SkafFaren" Established 1879.
W I S O N S I N

1 11
S
m--
fe
é
t\v
V*-5*"
$
'*jvC
Wl
K'/
r-
f'
fr?
"'"'"V ,,11
„Till att börja med villo vi väcka upp
märksamheten hos sådana,-som tänka
begifva sig till någon skola under vin
tern, till vår skola, dess afdelningar
och kurser. Eftersänden vår katalog
och gören eder väl underrättade både
om pris och undervisningens hatt, sä
långt I det kunnen. Bäst kunnen I
pröfva detta gecom att sjelfva komma
hit längre eller kortare tid. Väl er
bjuda en del skolor vissa till utseen
det stora fördelar, såsom dessa, att
man får upptaga livad man önskar, be
tala endast för hvad man tager, behöf
ver inga examina aflägga o. s. v. Men
i längden betalar det sig bäst att gå
dit, hvarest arbetet är erkändt både af
kyrka och stat. Kommen derför mån
va efter ful, riktigt många Vi skola
skaffa husrum, ifall vi ej hafva det, och
hjerterum det hafva vi pä förhand, un
dervisningsrum äfvenså. Lärarekraf
ter hafva vi, och hvad vi inte hafva
skola vi anskaffa. Måtte våra lärosa
lar blifva fulla af riktigt vettgiriga
ungdomar, ynglingar och jungfrur.
Koramen och sätten både lärarne, pre
sidenten och styrelsen myror i hufvu
det huru de skola kunna tillgodose alla
Många studerande, lif och rörelse i al
la riktningar, entusiasm, kraftigt ar
bete är det som lif var varje skolman.
En skola som saknar detta saknär nå
got ganska väsentligt.
Freshmanklassen håller hvarje vec
ka ett möte, der debatter, tal, dekla
mationer o. s. v. hållas. Så gör ock
tredje klassen. Dessa äro inga orga
niserade literära sällskap, men de ävo
en förskola för dessa. Män känner sig
djerfvare i klassen än bland icke ^klass
kamrater. Att uppträda vid sällskaps^
mötena kräfver"icke Bå litet mod.
Musikafdelningen har "bildat en li
kadan klubb eller hvad vi skola kalla
det,der eleverna afhandla musikens hi
storia, föredra musikaliska arbeten och
diskutera musikfrågor i allmänhet.
Dr. H. A. Tomlinson kommer att
hålla en föreläsning nästa fredagsaf
ton den 22 dennes, inför skolan öfver
ämnet 'Physiological Psychology".
Meningen är, att om vi å ömse Bidor
komma öfverens, han skulle hålla en
serie af föreläsningar. Vi hafva länge
känt behofvet af föreläsningsserier,
men med tom kassa kommer man ej
långt. Dr. Tomlinson gör det utan
ersättning.
orklassen har varit sjuk i nervfeber,
men är nu pä bättringsvägen. Han
bor utom skolan. I annat fall har det
varit ovanligt friskt bland de stude
rande, ehuru rundt omkring i staden
det varit sjukligt. En af studerande
na i affärsafdelningen, Mary Dyson,
förlorade sin moder för några dagar se
dan och måsto sluta sina studier.
På Lutheran Augustana Book Con
cerns förlag har nu utkommit det länge
väntade musikarbetet "Församlingskö
ren", dels samladt, dels bearbetadt och
dels författadt af dr. Lagerström, prof.
S. M. Hill jemte medverkan af flera
andra. Arbetet lofvar godt vid ett
flyktigt genomögnande. Det återstår
nu att se hvad publikens umdöme blir.
Några stycken torde vara hållna i för
hög stil, men väga vi oss bara på dem,
torde de löna mödan allra bäst.
Men vi hafva att vänta dr. Lager
ströms egna arbete, som består af ori
ginalkomposition af. honom sjelf med
text både pä venska och engelska,
för
fattad enkom för detta arbete af prof.
Augustus Nelson, pastor A. Bargin m.
fl. Detta har ett större omfång än det
förra och är afpassadt efter kyrkoåret.
På grund af W. J. Dyer & Bros oför
måga att på grund af strejk bland de
ras arbetare fä ut arbetet i god tid må
ste det sändas till Philadelphia. Det
ta gör att det blef något försenadt,
men arbetet skall utkomma mellan jul
och nyår enligt löfte af förläggarne.
Vi kunna rekommendera detta arbe
te till våra sängkörer. En del har kor
respondenteu sett i manuskript.
Första engelskt lutherska församlin
gen här i staden beslöt enhälligt mån
dagen den 11 november att begära in
träde i vår konferens och synod. Det
har sett ganska tvifvelaktigt ut en'tid,
men till allas vår stora glädje har nu
det steget tagits. Återstår nu för kou
ferensen och synoden att bifalla eller
afslä deras bogäran. Deras kyrka är
så nära färdig. Vi skola lemna en när
mar^Yfpkrifning öfver henne en annan
gånJM
Indianundervisningen. W. N.
Hailman, statens superintendent öfver
indianskolorna, säger i sin årsberättel
se, att det på åtskilliga ställen ännu
förefinnes obenägenhet för att låta in
dianbarn besöka de allmänna skolorna,
att det derför är nödvändigt att ännu
en tid fortsätta med särskilda indian
skolor, meu att den dagen emellertid
nfcrmar sig med snabba steg, då indian
undervisningen kan öfverlåtas ät de
oljika staternas myndigheter.
$n- och utförseln af handelsvaror
h&r euligt uppgifter från statistiska
byrån i Washington under sistlidne
oktober månad gestaltat sig sålunda:
utförsel för $85,092,383 mot $82,482,422
»nderokt. 1894, införsel för $37,306,720
mot $29,404,318 under okt. 1894. Bröd
stoff hafva utförts till värde af*$12,313,
353, bomull $27,808,425, oljor ?5,890,514,
födoämnen $13,147,632. Utförseln un
der okt. dotta år understiger med $2,
000,000 utförseln under okt. 1894 och
från årets början till nu med $25,705,
698 utförseln under motsvarande tid
liftlidet ft*.
ALLMÄNNA NYHETEB.
Vidunder. I Eldora, Iowa, bor en
farmare, H. L. Miller, hvilken eger en
qviga med två hufvuden, hvardera för
sedt meÄ éa" muoftva Ögoaoehtvå
öron.
Guldreserven i Förenta Staternas
skattkammare uppgick i slutet af förra
veckan till endast $90,491,517. I fre
dags uppsades i New York filialen $1,
250,000 i guld i och för utförsel.
Annekterat Ett förslag kommer
att föreläggas nästa kongress af inne
håll, att Förenta Staterna annektera
Hawaii, om öborna skulle förklara sig
villiga att träda under Onkel Sams för
raynderskap.
Utspelad roll. Catherine F. Good
win, som skådespelerska känd under
namnet Marjorie Bonner, fans sistlidne
lördag död uti ett "boarding"-hus i
New York. Hon hade tagit en för stor
dosis af morfin.
F. d. polischef dömd till fän
gelse på 10 &r. Ferdinand Kennett,
f. d. polischef i St Louis, Mo., blef i
Los Angeles, Cal., sistl. fredag dömd
till 10 års fängelsestraff för mord å de
tektiven A. B. Lawson.
Stockning i sädestransporten.
Det fans så mycket säd i Buffalo förra
veckan, att elevatorerna voro fy
Ida, och
båtarne voro urstånd att aflasta trans
porterna. Under den sista tiden hafva
i medeltal 1,000,000 bushels om dagen
kommit in.
Djerf stöld. Expresskontoret vid
Santa Fe jernvägen i Colorado SpringB,
blef i måndags åtta dagar sedan röf
vad på $20,000. Expressagenten Geo.
Krout blef af maskerade män, beväpna
de med revolyrar, tvungen att öppna
kassakistan.
Tjufgods. I Boston arresterades i
början af förra veckan en James Stev
en Chaffee, som innehade tjufgods till
ett värde af omkring $170,000. Rike
domarne voro honom formligen öfver
lemnade af en mrs Barrett, hustru till
en beryktad tjuf och mördare, som sit
ter pä fängelse för lifstid.
Bandit dömd till döden. Bill
Gay, känd öfver hela vestern som in
dianslagtare, vägvisare, spejare och
samhällsvädlig person, dömdes förra
veokan i Helena, Mont., till döden så
som skyldig till mord i första graden
Han hade nemligen för en tid sedan
nedskjutit en sheriff, som sökte fånga
honom och hans sällskap.
Great Northern bolaget. Års
berättelsen för Great Northern jern
vägsbolag, hvilken nyligen utfärdats,
visar stora inkomster och stor behåll
ning för det verksamhetsår som sluta
de den 30 juni 1895, Btörre än vanligt.
—Bolaget har nu med~nya krafter fylt
de tjenstemäns och arbetares platser,
som försökte strejka häromsistens.
Dubbelmord och sjelfmord be
gicks i tisdags förra veckan invid La
redo, Texas. Mrs Caroline Mann från
Fort Worth och hennes .dotterdotter, 8
år gammal, blefvo då mördade af en
man, med hvilken de tagit in pä ett
hotell i förstnämda stad. Mördaren
tros vara en person, hvilken en längre
tid egnat frun, som var enka, sin upp
märksamhet. Hans namn är Kunlz.
Landsflyktig kanadensare död
öfverste Benjamin Waite, som blef
dömd att hängas för sitt deltagande
det kanadensiska upproret 1887, men
fick sin dom förvandlad till landsför
visning till Van Diemen's land, hvar
ifrån han flydde till Förenta Staterna,
afled den 9 dennes i Grand Rapids,
Mich., 82 är gammal. Han hade sys
selsatt sig med tidningsverksamhet
härstädes samt i Muskegon, Mich., och
i Chicago. Han dog fattig.
Arbetsriddarnes chef &r arg.
Vid ett möte, som "the Knights of La
bor" höllo i Washington, D. C., sist
lidne onsdag, tog general mästaren So
vereign i sträng upptuktelse de ordens
bröder som förra året under strejkti
derna vågade på något sätt arbeta mot
de höga herrarnes inom orden planer
och hufvudlösa påbud, och-han benäm
de deras handlingssätt Bom ett "djef
vulskt förräderi". För öfrigt besvor
han "generalassemblén" att gifva hans
order om boycottning af nationalban
kernas sedlar sanktion.
Åndradt valresultat En. demo
krat Kauffmann erhöll vid valen i Lex
ington, Ky., pluralitet såsom legisla
turmedlem. Nu har emellertid upp
täckts, att han vid tillfället i fråga in
nehado allmän befattning eller nvsula
såsom rådman i nämda stad, och att
han]derför icke var valbar. Han måste
nu träda tillbaka, och republikanen
Wood stiger i hans ställe in i legisla
ture^ hvilket åter kommer att ha till
följd, ätten republikansk senator skic
kas till Washington för att efterträda
förbundssenatorn Blackburn.
Olycksfall. Ett litet baft), tillhö
rigt C. A. Lundstedt i Kansas City,
Mo., föll i måndags &. d. sedan genom
fönstret från andra våningen och ned
på gatan, der det slog hufvudet mot
stenläggningen så illa att hufvudskå
len blef bräckt. Döden följde efter tre
dagars lidande.—En hårresande olycks
händelse inträffade sistlidne lördags
afton i Cleveland, Ohio. 'Från den sto
ra centralviadukten rusade en med
menniskor fullpackad spårvagn ned i
den 100 fot nedanför rinnande floden.
Mellan 15 och 20 personor omkommo.
Åtskilliga räddade sig genom att hop
pa af spårvagnen, innan den försvann.
Motormannen August Rogers är åtalad
för dråp. Felet tycks ligga hos ho
nom.
i 19:de Årg. —-N:o 47. ST. PAUL & MINNEAPOLIS, MINN., ONSDAGEN DEN 20 NOVEMBER 1895.
Glad nyhet. Enligt telegram till
Washington från amiral Selfridge är
denne med skeppet San Francisco på
väg till Turkiet att skydda amerikaner.
Nytt episkopalstift har blifvit
upprättad i ''Upper Peninsula" af
Michigan, och till biskop har nu erke
diakouen G. Mott Williams i Marqu
ette blifvit vald.
Villebråd billigare &n oxstek.
Rådjur såldes i Michigamme, Mich.,
sistlidne vecka för 2 cents pr "pound".
Mänga familjer nedsalta rådjursköttet
för vinterbehofvet.
Mord. I lördags fans nära Iron
Mountain jernvägsspår vid Bushberg,
Mo., den döda kroppen af en katolsk
prest vid namn A. P. Van Antwerp.
Man anser, att han blifvit mördad af
"tramps".
Eget gasverk har staden Detroit,
Mich., skaffat sig. Det har blifvit be
gagnad.t och pröfvadt nu öfver en och
en half månads tid, och profvet har ut
fallit till stadsbornas fulla belåtenhet
i alla afseenden, till och med de peku
niära.
öppnad indianreservation.'The
Nex Perces" reservation i Idaho öpp
nades i måndags. Allt gick dervid
stilla och lugnt till väga tvertemot
gammal vana. Ingen "rusning" före
kom. Mar»- gissar, att ej öfver 3,000
lägenheter komma att tagas i besitt
ning denna höst.
Bedräglig och svekfull advo
kat. En af den sorgligt ryktbare H.
H. Holjnes advokater, William A.Shoe
maker, har under nu pågående rätte
gång i Philadelphia begagnat sig af
falskt vittnesmål och har offentligen
inför sittande rätt blifvit öfverbevisad
de rom och fått stå med skammen.
Undergörare. En undergörare,
Francis Schlatter, har en tid uppträdt
i Denver, CoL stora skaror hafva sökt
honom. En dag förra veckan var ra
den af besökande "två blocks lång".
Han gör sjuka helbregda och "ser sy
ner". Nu har han emellertid "afdun
stat", emedan myndigheterna hotat att
ingripa i hans geschäft.
Telefon i postverkets tjenst.
Man väntar, att generalpostmästaren
Wilson skall hos nästa kongress före
slå tillsättandet af en komité med upp
drag att noga undersöka och pröfva
frågan, huruvida det kan vara fördel
aktigt och utförbart att använda tele
fonen i postverkets tjenst för den kor
responderande allmän
he
tens räkning.
Iiifräddningsvas9ndet, som nu
har inalles 251 stationer, hvaraf 184 pä
atlantiska kusten. 53 vid «de stora sjö
arne, 13 å vestkusten och en vid vat
tenfallen i närheten af Louisville, O.,
har enligt utgifven årsberättelse under
det nyligen förflutna fiskalåret giort
ett godt arbete. Af 500 personer som
voro ombord å förolyckade fartyg inom
dess område räddades alla så när som
på 20, och af egendom, värd $10,647,235,
räddades 9,145,083 dollars värde.
Stor fordran. Under utländska
nyheterna och rubriken "Kuba" nämn
des i denna tidnings nummer för den 2
sistlidne oktober, att en hotellegare i
Havana, John Repko, amerikansk med
borgare för resten, blef tillsam tn a us
med sin familj af spanjorerna utkastad
från hotellet på gatan, och att de span-'
ska myndigheterna konfiskerade man
nens egendom. En advokat Walsh från
Danbury, Conn., har nu tagit Repkas
sak om hand, och han ämnar genom
Förenta Staternas regering hos den
spanska regeringen yrka på en utbe
talning af $200,000 till Rapko för all
den skada och de många förluster som
denne lidit genom spanjorernas å Kuba
våldsgerningar.
Hvart det amerikanska köttet
och fläsket ta vägen. Åkerbruks
ministern i Washingion har i sin års
berättelse nppgifvit, att under det se
nast flydda fiskalåret 18,000,0000 slagt
kreatur afsynades, 5,500,000 .flera än
under näst föregående år. 5,000,000
kreatur afsynades efter deras aflifvan
de eller död. Syningskostnaden steg
till 1.1 cents för hvarje kreatur, öfver
I,360,000 kreatur, boskap och får, in
spekterades i och för skeppning tijr ut
landet 675,000 af dem utskeppades.
45,000,000 "pounds" flä6k undersöktes
mikroskopiskt och utskeppades, 10,
000,0Q0 "pounds" mera än år 1894. Af
denna mängd gingo 23,000,000 "pounds"
till Tyskland ooh 9,000,000 till Frank
rike.
En ganska intressant förteck
ning på amerikanska arftagerskor,
sour tikttttnxtiäiidskö ~ädelainiiu meude
lade,säger tidningen Skandinavia, "Bo
ston Post" härom dagen. Utom miss
Consuelo Vanderbilt, som äfven med
räknas, hafva under de senaste 25 åren
134 arftagerskor medfört $161,153,009
som hemgift till utländska adelsmän,
med vilka de förenat sina öden. 1
förteckningen återfunnos namnen pä 3
svenska adelsmän, som erhållit 9500,
000 hvardera med sina amerikanska
brudar, nemligen von Rosén, Bildt och
Lewenhaupt. För kuriositetens skull
meddela vi här närmare angående des
sa 3 giftermål: F. d. kommendörkapte
nen vid kongl. flottans reserv, grefve
Carl Gustaf von Rosén, gift år 1864
med Ella Carlton Moore, som afled
1892. Kammarherren friherre Carl Nils
Daniel Bildt, gift 1874 med Lillian Au
gusta Stuart Moore, skilda 1887. Löjt
nanten vid lifregementets husarer,gref
ve Claes Adam Carl Lewenhaupt, gift
1890 med Lilly Kate Elizabeth Wilson.
Af de i "Ho»tV' förteckning upptagna
äkta männen voro 12 furstar, 10 herti
gar, 7 lorder, 39 grefvar, 11 markiser,
28 baroner och 27 Bimpla adelsmän,
1 1
Trust. "The Central Lumber Co.
of San Francisco", representerande ett
kapital pä $45,000,000, kommer att från
och med nyåret kontrollera skog»- och
timmerhandeln å véefckusten.
Utnämningar. President Cleve
land utnämnde förra veckan Charles
R. Simpkins från Massachusetts till
Förenta Staternas legationssekreterare
i Chile och Frank D. Hill frän Minne
sota till konsol Guayra, Vene
zuela. .i,
Ny jerhväg. Inlcorporalionshand
lingar inlemnades på vederbörlig ort i
Denver, Col., sistlidfoe vecka för Albu
querque, Colorado & Pacific jernväg.
Linien går från Albuquerque genom
Durangooch Grand Junction, Col., till
Salt Lake och derifrån till någon punkt
vid Puget Sound,
M&ste betala skatt Jay Gould's
arfvingar i New York måste, enligt
högsta domstolens utslag, betala skatt
å $10,000,000 personlig egendom. Arf
vingarne tänkte slippa pä grund deraf,
att taxeringen var-gjord den 9 januari
1893, då pengarne ej ännu voro i deras
ego, men det gick ej efter önskan den
na gång.
Lynchning under bön och väl
signelse. I sitt hém nära Frederick,
Md., anfölls i lördags miss Lillie Jones
af en neger, som illa misshandlade henne
med hugg och slag*. Han togs i söndags
från fängelset af en till 300 personer
uppgående men n iskomassa, som hängde
honom i ett träd, sedan ett par närvaran
de frälsningssoldater hållit bön, och
hela skaran gemensamt lä6t Fader Vår.
Skändligt! Den ansedda tidskriften
Forum gör mycket graverande beskyll
ningar mot sekreteraren vid inrikesde
partementet Hoke Smith samt dem af
departementets tjenstepmn som varit
sysselsatta med arbete vid Red Lake
indianreservationeB. De beskyllas för
att ligga i händerna på de stora tim
merbolagen och s. k. "lumber sharks"
samt för att vara detä behjelplige vid
svindelaffärer.
Massdop. I lördags var en ofantlig
människomassa samlad å Gerhardtbryg
gan, som går öfver Stinsonfloden vid
Fulton, Mo., för att bevittna ett neger
dop. Ett tu tre gal bryggan vika,mas
san föll i vattnet—ett fall från 15 fots
höjd och fick ett ofrivilligt tfbp. Som
liga blefvo visserligen n ft got skadade,
men ingen dödades och att den pre
sterliga negerdopftji 'ättningen led ett
betänkligt aibrotfc, ju allleles klart
och gifvetL
Sjömän omkomna genom explo
sion af dynamit. Kapten Stegar ochv
fyra sjömän, tillhörande amerikanska
barken Edward Kidder, hvilken förra
veckan befann sig utanför Valparaiso i
Chili med last från New York, gingo i
måndags ut i en båt för att fånga fisk.
De hade med sig dynamit, som explo
derade med den Borgliga påföljd att
båt och personer till den grad sönder
smulades, att alls ingenting af dem ef
teråt kunde upptäckafi
Chicago-nyheter. Pullman sjelf
och hans "manager" John B. Griffin
skulle otvifvelaktigt begge, eller åt
minstone endera af dem, nu ej längre
befinna sig bland de lefvandes antal,om
en galning vid namii lyilliam Sherman
fått sin vilja fram. En spåkäring hade
sagt denne, att han ovilkorl igen måste
döda dessa herrar, om han eljes hade
sitt eget lif kärt. Han var just i be
grepp att verkställa rådet, när han blef
gripen af polisen. Spåkäringen har
gjort sig osynlig, -störste biträdände
generalpostmästareh Jones i Washing
ton afgjorde förra veckan några mål
beträffande brefbärarne härstftdes. Ut
slaget blef, att 16 stycken afsattes, 90
stycken blefvo suspenderade för längre
eller kortare tid, och några fingo"skra
pa".—Ordföranden för den republikan
ska nationalkomitén hfcr erbjudit repu
blikanerna härstädes att få den äran
att mottaga den repviblikanska natio
nalkonventionen rop $54,000 kontant
och garanti för betalning af konventio
nens alla utgifter. ?Det generösa, men
högst egendomliga anbudet blef anta
get.—En teater "mänager" från New
Orleans, Raymond Dominick Pochelu
förlorade här i den/stora vidlyftiga sta
don sistlidne torsdag sin hustru, med
hvilken han varit gift hela 5 veckor.
Hon reste oförmodadt från houom och
lemnado efter sig e$t bref, deri hon
uppsade kamratskapet. Van skådespe
lerska som hon är, h§r hon nu spelat
Pochelu ett riktigt ful spratt. Sist
lidne torsdag blef en man vid namn
Frank White skjutén till döds af de
Tukliver, mouau hixfi befuun sig uti en
buggy i hörnet af. West Polk str. och
Winthrop "place", Detektiverna trod
de sig i honom hafva funnit en länge
eftersökt bof, som de nu skulle fånga
lefvande eller död. De lära emellertid
halva grymt misstagit sig, och missta
get kommer att stå dem dyrt. De :lro
arresterade. Senare underrättelser
meddela, att den af detektiverna efter
sökte n»annen, Ciarencé White, en bro
der till den ihjelskjutue, öfverlemnat
sig i polisens händer. En stor sång
täflan kommer att ega rum härstädes
den 11 nästkommande januari. Don
blir uågonting' jättelikt. Deri skola
déltaga amerikaner, tyskar, fransmän,
norrmän, böoiaro, polacker, irländare,
schweizare m.j fiMationaliteter samt
först och sist stfenäkar, soui blifva re
presenterade a*f 4j kör på 500 a 600
röster. Förefe|ge|| §om står under
loduing af "the Swipd^h National As
sociation", hai'.jtilUui$amål att under
stödja den svenskt §rbetsbyrån här i
staden i att hjelpa
svenskar som sakna
arbete. En vacl*«r suigulanft $»Up aeger
priset vid t&Siqgpa.
1,1,1'
I N N E S O A
Välgörande regn föll i onsdags
och torsdags på åtskilliga platser i sta
ten. Välkommet var det och af stor
nytta.
Silfverfr&gan vär det ämne som
kongressmannen Frank M. Eddy talade
öfver sistlidne tisdags qväll i Elbow
Lake.
Stora hveteförrftd. Elevatorerna
omkring Crookston äro alldeles öfver
fulla med hvete. Det är stor brist på
jernvägsvagnar.
Femtiofyratusen dollars till
staten har "Winona and St. Peter
Land Co." att betala Så lyder högsta
domstolens utslag i det mål som pågätt
mellan nämda bolag och staten Minne
sota.
Landtbruksmöte hölls för ungefär
en vecka sedan i Barnnm af "the Carl
ton County Agricultural Society". Till
sällskapets ordförande utsågs A. An
derson och till sekreterare C. P. Pe
terson.
Lönkrögare fast Elias Miller,
som hållit krog utan något som helst
tillstånd gruffältet vid Redwood
Falls, blef i fredags dömd till 50 dollars
böter, $27 i rättegångskostnader ooh 30
dagar i "jailen".
Lemlästad skandinav f&r en job.
Pä bamediing af kongressmannen Taw
ney har Olson i Winona blifvit ut
sedd till budbärare eller betjent i re
presentanthuset i Washington. Olson
fick begge sina' armar afskjutna vid en
republikansk glädjefest 1888.
"Nattgammal is tro icke!" Ea
17:årig son till D. W. Smiley i Brai
nerd drunknade i söndags åtta dagar
sedan under skridskoåkning å Rice
Laka En person, benämd Moak och
tillhörande ett jagtparti, drunknade i
tisdags förra veckan i Lake Itasca. Isen
brast under honom.
Fri. Dr. Koehne i New Ulm, hvil
ken var anklagad att hafva mördat po
lismannen Winkelman, förklarades
sistlidne lördag af domaren Brandt
derstädefe vara oskyldig till dådet.
Fången utropade, då han hörde utsla
get: "Gud vare tack, det fins dä nå
gon rättvisa var i New Ulm."
Postaffärer. Enligt postverkets i
Washington nyligen utgifna berättel
ser angående ställningen under nu till
ryggalagcla fiskalär hafva VM postan
.staiterua inom Minnesota under året
mottagits inalles $1,724,106 utgifterna
öfverstego inkomsterna med $620,240.
Da motsvarande summorna för 1894 ut
gjorde $1,634,138 och $640,853. F. E.
Butts har blifvit utnämd till postmä
stare i Mound, Hennepin ca
De tu äro ett. Miss Johanna Banks
från Leon och mr C. V. Johnson, en af
utgifvarne af Cannon Falls Beacon i
Cannon Falls, blefvo den 6 dennes uti
brudens föräldrahem i äktenskap för
enade. Rev. J. J. Frodeen från Spring
Garden förrättade vigseln. Det unga
paret har nedsatt sig i Cannon Falls.—
John Solomon och miss Lovisa New
man i Mankato blefvo den 9 dennes till
äkta makar förenade. Pastor Erickson
förrättade vigseln.
Försöket misslyckadt Förenta
Staternas högsta domstol fällde sistlid
ne vecka utslag i ett mål, som under
omkring 10 är pågått mellan åtskilliga
af St. Clouds invånare å ena sidan och
Great Northern bolaget å den andra
angående en del fastigheter i Curtiss'
qvarteret i sjelf va hjertat af staden, på
hvilka fastigheter bolaget gjort an
språk, förebärande att de ursprungli
gen tillhört den gamla St. P., M. & M.
jernvägen. St. Cloud-borna kunna nu
andas ut och lefva lugnt i sina kära
hem, hvars grunder ingen kan röfva
frän dem.
Fr&n Warren. Hårdt pröfvad är
vår vän C. J. Johnson härstädes. För
omkring tre veckor sedan förde han
med en stor vänskara en älskad dotter
till hennes sista hvilorum, och den 15
denues sin älskade maka Helga Sophia.
Herren gaf och Herren tog, vulsiguadt
vare Hans namn. De), är svårt att mi
sta de sinas umgänge I här nere, men
sorgen förmildras does mycket, då man
tror att de fått flytta hem till det saliga
hemmet derofvan. Mrs Johnson var
en ifrig medlem i syföreningen och
mycket iilskad i sitt hem och i försam
lingen. Tröstens ande liugsvale maken
och barnen och bevare Han dem i sin
sanning och fruktan! Ps. 484:3—5.
Frid öfver hennes minne!
JaJldsvådor. Walcott, en liten stad
med 400 invånare och belägen fyra mil
söder om Faribault, blef för åtta uagar
sedan helt och hållet ödelagd af elds
våda. De stora qvarninrättuingarne i
staden och nästan allting annat blefvo
lågornas rof. Förlusterna beräknas
till omkring $250,000. Större delen af
det förlorade är dock brand försäkrad t.
Qvarnarne, tillhöriga W. Carter &
Co. i St. Cloud, nedbrunno i måndags
åtta dagar Bedan. Förlusten $2,000.
Eld utbröt sistlidne onsdag i & J.
Mitchell's byggnad i Lanesboro samt i
ett närliggande hus, der en sadelma
kareverkstad var inhyst. Förlusten
steg till omkring 2,800. Ett tvåvå
niugsträhus i Renville, der systrarne
Christiansen hade en syatelier, råkade
sistlidne onsdag i brand. Någon större
skada oller olycka åstadkoms icke. Man
misstänker pa goda grunder mord
brand, och stadsrådet har utlofvat $500
för upptäckt och öfverbevisning af den
eller de skyldige. I North Branch
nedbrann åtta dagar i söndags Gust.
Lilleygreus hus, medan familjen var i
kyrkan. All egendom giek förlorad.
i 5
Pappersbruk *r John Strange
från Appleton, Wi" förklarat »ig skola
upprätta i Sauk linuids för en kostnad
af $250,000.
Patent e» "band cutter" ooh
"feeder' är beviljad Nils J. Lindström
i Evansville och å en "buck saw" C.
Swenson i Bernadotte.
öfversättning på engelska af
Norges konstitution eller grund
lag är verkstäld och utgifven af f. d.
guvernören, förbundssenatorn Knute
Nelson.
Olyckstillbud. Vid Ashby, tre
mil från det ställe, der den blyckliga
Melby sammanstötningen rum, inträf
fade i torsdags, att af ett passagerare
tåg tre vagnar och lokomotivet gingo
af spåret och ned i ett dike. Ingen
menniska skadades.
Tåg anfallet af röfvare. Ett
Great Northern tåg blef angripet af
fyra banditer vid 10-tiden på qvällen
sistlidne måndag i närheten af Clear
Lake. Eldaren blef tvungen att Bkilja
expressvagnen från den öfriga delen af
tåget. Bofvarne fitigo ej något byte.
Emellertid blef tågpersonalen mäkta
skrämd. Ds ovälkomna besökarne voro
nemligen försedda med Winchesterge
vär och uppförde sig på ett mycket
hotfullt sätt.
Gripna äro nu, hoppas man, de per
soner som sistlidne september i trak
ten af Shakopee röfvade farmaren Lo
uis Scharf pä hans ur, kräsnål och pen
gar och sedan sköto på den sheriff som
sökte arrestera dera. Ett par ynglin
gar, som man anser vara de skyldige
missdådarne, hafva nyligen af sheriff
Hilgens blifvit häktade i Menomonie,
Wis., och af honom fortskaffade hit till
Shakopee. Deras namn äro Alfred Ne
verdahl och Otto Michaels.
Från Grnd Rapids meddelas, att
hörnstenen till "court"-huset för Itasca
county lades sistlidne fredag under fri
murarnes auspicier. Byggnaden skall
uppföras af "Kettle River" sandsten
och tegel och kommer att kosta om
kring $50,000. Dat var ej längesedan
som ett nytt skolhus uppbygdt här
städes för en kostnad af $28,000, invig
des. Lägga vi så till det nyu"county"
fängelset, som kostade $25,000, så kan
man ej säga aunat un att folket i Itasca
county varit frikostigt i beviljandet af
anslag till nya byggnader. Méö så hy
ser äet ock'stora förhoppningar om sitt
kära "couutia*' framtid.
Från Kingston. Mrs'JöhuSiaion
son i Kingston gick trots sin mans var
ningar sistlidne torsdag i sällskap med
en annan qvinna, rars Jones, ut pä Lake
Francis att fiska. Det var ganska
stormigt, och båten, i hvilken qvinnor
na befunno sig, kantrade, hvarvid beg
ge föllo i vattnet. Djupet var visserli
gen ej stort, men botten var gyttjig
och is låg mellan båtea och land.Uuder
försöket att vadaude nä land tröttnade
mrs Simonson och sjönk i isvattnet.
Mrs Jones höll sig uppe, tills hjelp
hunnit anlända. Oaktadt ifriga bemö
danden kunde mrs Simonson icke åter
kallas till lifvet. Hon efterlemnar make
samt 7 oller 8 st. barn.
Duluth-nyheter: Underrättelse
från Rainy Lake distriktet meddela,
att goda och rika kolfyndigheter upp
täckts äfven utefter Big Fork floden.
Prof derifrån hålla på att undersökas
härstädes. Roucheleau—Day bola
get har vid undersökning af en land
sträcka 24 mil söder om Virginia upp
täckt nya jernmalmlager af stor ut
sträckning och stort värda Staden
Duluth har lyckats fä ut sin fordran,
$3,021, i don fallna statsbanken härstä
des. Statsingeniören Patton hår
uppgjort planen för det nya vattenver
ket som staden står i begrepp att byg
Vattenmängden som verket blir i stånd
att erbjuda beräknas till 35,000,000
gallons. Till utredningsman i Mari
nette Iron Co. för Duluth-intressena
har N. C. Kiugsbury utsetts. Bolaget
har drifvit den egentliga rörelsen i
Marinette, Wis., der D. Prescott
blifvit utsedd till utredningsman.
Ett nytt bolag, "Halston Sash and
Door Company of Duluth", är nyligen
bildadt.
Brefkort fr&n Or ton
vi lie. En
angenäm öfverraskning bereddes past.
A. Etigdahl oc!a hans familj den 23
sistlidne oktober, då nästan hela Clin
tons församlingen aflade ett kärt besök
i pastorshuset i Ortonville. Den gamle
vännen, diakonen Andrew Olson, fram
trädde och i valda ordalag helsade de
ras gamle pastor med familj välkomna
att bo i denna delen af sitt gamla pa-
storat, som han i nära 6 ar betjenade
medan han bodde i Milbank, S. D. Att
församlingens kärlek icke bestod blott
i ord utan äfven i handling, visades, i
det mr Olson å församlingens vägnar
öfverlemnade en summa penningar mel
lan 30 a 40 dollars, och derjemte med
fördes stora förråd af allehanda hus
hållsförnödenheter, så att kök, källare
och skafferi buro kraftiga vittnesbörd
om församlingens frikostighet. Pa
storns hästar glömdes icke heller ty
ett stort parti hafre medfördes åt dem.
De snälla fruntimren beredde i hast en
präktig middag, och pastorn och hans
familj fingo vara hedersgäster. Bankör
J. L. Erikson med fru fungerado pä ett
utmärkt sätt såsom värdfolk för tillfäl
let. Den blinda miss Levin trakterade
sällskapet-med skön musik och sång.
Pastorn försökte tolka sina känslor
med ord, men det ville ej lyckas vid
detta tillfälle att få fram hvad han
ville säga. Det heia afslutades med
läsning af Guds ord, bön och såug.
Guds rika nåd, frid och välsignelse
Tillönskas församlingen af
En närvarande.
-1i
Löpande N:r 985.
A K O A
Ett farmare institut kommer at*
hällas i Gary, S. D„ nästkommande 2,
3 och 4 dec.
Till postmästare i Union, Caplier
county, N. D., har Hans Halvorson
blifvit utnämd.
Hånade en norsk "gut". Ea
landsvägsriddare, känd under benäm*
ningen "Swede Kid", häktades förli
den fredag i Fargo, N. D. för vän af
$185 från norske arbetaren John Duf
fon.
Otack är verldens lön. En äre^
förgäten skurk vid namn Charles Mo»
lin i Keystone, S. D. sköt och särade
sin hustru förliden lördag, emedan hoa
förklarade sig ej vilja underhälla ho
nom, såsom hon under senare tiden var'
rit nödsakad att fföra.
Läkare åtalad. Dr. EC. Adams,
en framstående läkare i Watertown, S.
D., har stälts under åtal på anklagelse
att sistlidne augusti månad ha utfört
en brotslig operation å en mrs Olda
Prendergast. Wittnesmålen mot den
anklagade sägas vara ganska grave
rande.
Dakotas befolkning lär enligt si*
sta folkräkningen uppgå till 330^975
personer. State Auditor Hippie för
klarar emellertid i sin tidning "Park
town Advance", att den verkstälda
folkräkningen är allt annat än full
ständig och att statens innevänarean
tal betydligt öfverstigar d^n angifna
siffran.
Eftersö kt land. Från Huron, S.
D., meddelas, att till landkontoret der
städes på senare tiden inkommit en
mängd bref med förfrågningar rörande
det der i trakten belägna, för nybygga
re tillgängliga landområdet. Sistlidne
oktober månad försåldes häraf till land
sökare icke mindre än 9,349 "acres.
Nämda landområde omfattar 200,000
acres inalles.
Kort lycka. För kort tid sedan
förenades f. d. "clerk of court" Charles
O. Hanson i Bismarck, N. D., i äkten
skap med en Carolina Svenson dor pä
platseu. Allt gick sin gilla gång nå
gra dagar och framtiden log det nygif
ta paret till mötes, som det så vackert
heter. Men sällheten blef dock af kort
varaktighet. En dag förliden vecka
anlände nemligen Martin P. Skoglund
från Minneapolis. Denne, som förkla
rade qviunan vara hans lagliga hustru,
en uppgift, som äfven bestyrktes af
medhafd vigselattest, uttog genast år
resteringsorder mot de nygifta, hvilka
derpä inmanades i häkte, Hanson
blef emellertid senare försatt på fri
fot, enär det vid den förberedande un
dersökningen visade sig att han var
oskyldig men med qvinnan de re mot
kommer ransakning att företagas.
Misstagen för ett rådjur och
ihjelskjuten blef en Frank Hallock 1
lördags nära Sanborn af ea straffvärdt
vårdslös jägare vid namn Brayton från
New York.
Afsatt blir troligen t. f. borgmä
staren Fande i Ashland, emedan han
nyligen under borgm. McCintocksbor
tovaro och tvertemot dennes förordning
tillätit krogarne hållas öppna söndag.
Hög ålder, Mrs Amelia Darwin i
Black River Fall afled i lördags i den
höga åldern af 103 år. Den ailidna ef
terlemnar en åldrig make, med hvil
ken hon redan 1817 ingick äktenskap.
Oväntadt dödsfall. Sextiofem
ärige farmaren Nels Halvor
son fran
Star Prairie nedföll död till marken
under det han i måndags var sysselsatt
med att aflasta ett lass råg vid Mosher
elevatorn i New Richmond.
Nytt mejeri. Omkring 40 perso
ner i North Freedom, de flesta af dem
farmare, ha bildat ett bolag i syfte att
låta bygga ett mejeri på platsen, med
delas fran Baraboo. Det uya mejeriet
kommer att" få en kapacitet af 2,000
ib. mjölk pr dag.
Sex mordbrandsanläggningar
inom loppet af 24 timmar förekommo
förliden vecka i Hurley. Alla de ned
brunna byggnaderna voro tomma han
delslokaier tillhöriga utom staden bo
ende kapitalister. Totalföri usten an
slås till $10,000. Mordbrännarne efter
spanas.
Telefon för New Richmond.
C. W. Richards har hos vederbörande
myndigheter i köpiugea New Rich
mond anbåiiitom-råUigket att inrätta
ett telefonsystem derstädes. Tvif
velsutan blir denna begärau äfven vill
faren. Äfvenså lär man nära betänkt
på att per telefon förena New Ricb»
mond, Hudson och Stillwater.
West Superior-nyheter: Emil
Melander, född i Bysiätt, Vestergöt»
land, afled i nervfeber i sitt hem här
städes förliden torsdag, 27 är gammal.
Han efterlemnar hustru och ven ne
barn. Med endast 15 procents utdel
ning kommer den i konkurs försatta
Keystone National B.ink att hugna
sina talrika fordringsegare.—Pat Har
ty, som stämt Eastern Minnesotabanan
u n e y k a n a e å a $ 1 0 0 0 0 i e i
sättniug för skador, som han under ar
bete i nämda bolags tjenst år 1898 till
skyndades, tillerkändes i förra veckan
$1,800. Ea rörelse är å bi ne, afseeu
de att få "Court huset" för flyttad från
Old Superior till någon mera centralt
belägen plats i West Superior. Klart
är, att iuvånarne i Okl Superior kom
ma att göra allt hvad i deras förmåga
står för att hindra geaomluramlat af,
den ifrågavaraude planen» v

xml | txt