OCR Interpretation


Minnesota stats tidning. [volume] (St. Paul, Minn. ;) 1895-1939, November 27, 1895, Image 4

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045299/1895-11-27/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

Minnesota Stats Tidning
Publishing Co.
Minnesota Stats Tidning,
3.87 E. 7ih street, St. Paul, Minn,
JSntercd at the Post Office at SL Paul
Minn., as second class matter.
I N N E S O A S A S I N I N O N S A E N E N 2 7 N O V E E 1 8 9 3
Minneapolis Krönika.
A iasamllngskomiténs vägnar
Carlson.

piMta Stats lig.
S K Å A E N
Utgifves
Hvarje Oäidaff
•T* PAUL, MINN.,
—af—
Prenumerationsvilkor:
Sftt ftr 1 förskott .... »1.80.
Ett år p& kredit 2.00.
Sexmånader 1.00.
Tre månader .SQL
Ett år till Sverige SL00.
Sex månader till Sverige L2&
dessa priser ftr postarvodet Inber&kn&dV
•Till prenumerantsamlare lemnas liberal
tabatt.
Prenumeratlonstnedlen böra helst sändas
1 registreradt bref. Post* eller Express
Money Orders under adress:
Nya prenumeranter erhålla tid
ningen gratis till årets slut, Pä
samma gång vi på det vänligaste
ombedja vära vänner att bekant
göra detta, sä ville vi äfven anhålla
om namn och adress på sådana
landsmän, som möjligen skulle
Vilja mottaga profnummer för att
te och döma för sig sjelfva, Den,
som insänder tre nya förskottsbe
talande helårsprenumeranter, får
tidningen fritt under 1896•
Man begäre ej mer af andra än
man sjelf vill gifva. Den som fordrar
fördragsamhet å nästans sida, vare
sjelf fördragsam.
Om jernvägsmagnaterna ville gö
ra nord vesterns befolkning en tjenst,
så skulle de under nu rådande låga
priser å landtmannaprodukter ned
sätta frakttaxorna. På grund af
den ymniga skörden och den deraf
Okade transporten kunde jernvägs
bolagen godt komma ut med en re
duktion.
President Cleveland säges ligga i
underhandling om upptagandet af
ett nytt guldlån på $25,000,000, hvil
ket anses vara nödvändigt för guld
reservens upprätthållande, till dess
kongressen kan hinna ordna finan
serna på en mera gedigen basis. För
att nå detta mål finnes det endast
utväg, och denna är, att slopa
den ruinerande tullagen och gifva
tillbörligt skydd åt våra industrier
Betecknande är, att medlemmar i
president Clevelands kabinett redan
börja att se sig om efter reträttplat
ser. Så säges, att finansministern
Carlisle skall utnämnas till medlem
af Förenta Staternas högsta dom
stol efter den afiidne domaren Jack
son. Rätt så. Mr Carlisle har snart
Utspelat sin roll som finansminister,
ooh har derpå icke skördat många
lagrar eller fått stor kredit, utan
möjligtvis af Rothschild-syndlkatet
I Chicago är man betänkt på att
upprätta eu fri arbetsbyrå för der
städes bosatte landsmän. Att en
sådan inrättning är af behofvet på
kallad, derom lider intet tvifvel.
Steget borde ha tagits långt före
detta. Den praktiska ny^jtan utaf
•n dylik verksamhet hafva vi haft
tillfälle att se på närmare håll, ity
att denna tidnings spalter stå öppna
för såväl de sysslolöse som dem hvil
ka önska arbetare sin tjenst Vi
hafva på detta sätt under de hårda
tiderna varit i tillfälle att anskaffa
arbete och bröd åt tjogtals lands
män.
I utförseln af brödämnen till Euro
pa ha Förenta Staterna städse inta
git ett framstående rum, men denna
utförsel har under de senaste två
åre* betydligt aftagit Samman
lagda utförseln af nämda produkter
uppgick från den 1 januari till den 1
november 1895 till värde af $299,
812,916, hvilket är $25,705,698 min
dre än under motsvarande tidrymd
förra året. Då nu samtidigt inför
seln stigit enormt, ligger det nära
till hands, att handelsbalansen skall
utfalla lill nackdel för Förenta Sta
terna. Denna balans måste betalas
i guld, och detta gör att guldet
strömmar ur landet.
Invandringen har åter börjat sti
ga. Under de senaste tio månader
na anlände till Förenta Staterna
192,164 invandrare mot 92,673 under
taotsvarando månader förra året.In
gen må tro, att detta resultat är en
©ijd af förberedelserna för det stora
immigratij^skonventet i St. Paul,
Minn., men antagligt är, att de
mått och steg som togos af konven
tet för att befordra invandringen
till Nordvestern, komma att förök
invandringen, om la denna icke
kommer att förtjena stort-på affä
ren. Jernvägsbolagen hafva städse
dragit de största fördelarne af in
vandringen, och derföre ligger det
nära till hands, att de i första rum
met lägga sitt intresse i dagen.
Tiden för kongressens samman
trädande närmar sig med stora steg.
Det första nästa kongress måste
göra är att försöka åstadkomma
jemnvigt i statsbudgeten. Den nu
styrande administrationen har nöd
gats erkänna, att den nuvarande
tullagen icke bringar inkomster nog
i statskassan, och att häri ligger en
af de förnämsta orsakerna till guld*
utförseln och den finansiela osäker
heten, i det införseln af utländska
varor stigit till en enorm höjd. Hu
ruvida en republikansk kongress och
en demokratisk president kunna
enas om rätta botemedlet, är en
kinkig fråga som endast framtiden
kan gifva svar på. Det antages, att
presidenten försöker bringa green
backs ut ur verlden, dock med föga
utslgt att lyckas.
Med anledning af president Cle
velands förbud mot byggandet af
ett krigsfartyg i Detroit, Mich., har
generalMiles sänd en rapport till
krigsministern, deri han allvarsamt
påpekar insjöstädernas fullständiga
försvarslöshet i händelse af ett krig
med Storbritannien. Frågan har
börjat dryftas med intresse i nämde
städer, och synes allmänna menin
gen vara att en reform är nödvän
dig. I Duluth, Minn., har frågan
vat it föremål för en liflig diskussion.
En petition är uppsatt, hvari Min
nesotas representanter'i kongressen
anmodas att arbeta för upphäfvan
det af traktaten 1817, som är i hög
grad skadlig för alla städerna vid de
stora insjöarne, på samma gång den
sätter dem i en fullkomligt försvars
lös ställning i händelse af förveck
lingar med Storbritannien. Det är
i hög grad förödmjukande för berör
de städer att på så sätt stå under
Englands kontroll, och derföre bor*
de nästa kongress med det första
upphäfva traktaten.
Ännu har järnvägskungen Jim
Hill icke vunnit sitt mål, att få till
stånd en konsolidering mellan Great
Northern banan och Northern Pa
cific, och är det att hoppas, att han
aldrig får sin plan igenom. Doma
ren Kelly säger i sitt utslag, att det
påtänkta trafikarrangementet mel
lan berörde två jernvägssystem i
verkligheten är en konsolidering af
paralella och konkurrerande linier
och derför står i strid med Minneso
tas intressen och lagarne af 1874 och
1881. Detta utslag är raka motsat
sen af hvad Förenta Staternas do
mare, mr. Sanborn, resolverade för
någon tid sedan, men öfverensstäm
mer med hvad statens Attorney
general, mr. Childs, yttrat i frågan.
Saken kommer utan tvifvel att in
kallas till pröfning inför Högsta
domstolen, och då gäller det att se,
om Minnesotas intressen måste ge
vika för jernvägskungen Hills pri
vata intressen. Intill dess hoppas
vi att målet kommer att afgöras till
fördel för staten oo&v dess befolk
ning.
Immigrationskonventet i Minne
sotas hufvudstad var en storartad
affär. Planen är också stor och af
ser ingenting mindre än att"settl&"
allt det oupptagna landet i Nordve
stern från Mississippi till Stilla haf
vet Immigrationsarbetet har legat
nere några år, på grund af dåliga
konjunkturer, men nu tros tiden va
ra inne att upptaga det på nytt. I
de södra staterna har invandrings
frågan upptagits med sådan ifver,
att det tydligen menas en konkur
rens med Nordvestern, och derföre
var det hög tid att något gjordes i
saken. Den vtgtigaste frågan är
att välja det rätta inv anuria gséie
mentet, var med vi mena flitiga
jordbrukare och dugliga handtver
kare. Jernvägsbolagen, som ännu
hafva stora landsträckor att försäl
ja, äro naturligtvis isynnerhet in
tresserade i saken, men de unnas
gerna förtjena på sitt land, ty lan
dets upptagande kommer att gifva
en lyftning åt hela den kommerciela
och industriela verksamheten och i
mån deraf förbättra
hela Nordvestern.
ställningen i
Det såg för någrå dagar sedan ut
som om de europeiska stormakterna
kommit öfverens om planen för Tur
kiets delning, men så drog Storbri
tannien sig plötsligt ur spelet. Det
ta hindrar dock icke att planen än
då kan utföras, åtminstone så långt,
att sultanens herradöme krossas.
Huru snart och på hvad sätt do tu
isMÉMA
skall göraB, ftr af stor betydelse för
alla da många kristna, som äro
spridda öfvar det turkiska riket*
Det revolutionära partiet utgöres
af det unga turkiska elementet, som
vill störta den nuvarande dynasti
en, men kommer helt säkert icke att
underkasta sig utan kamp. Under
alla förhållanden Aro utsigterna för
den kristna befolkningen ganska
mörka. Blir det först allmänt be
kant i det asiatiska Turkiet, att eu
ropeiska soldater äro på väg att be
skydda de kristne, kan man vara sä
ker på att muhamedanerna skola
göra allt hvad de kunna för nedgö
randet af de kristne, så att det icke
skall blifva många qvar att beskyd
da. Med kännedom häraf, är det
kinkigt att finna bästa sättet för
angrepp, vare sig nu detta sker di
rekt eller indirekt. Men kosta hvad
det vill, så fordrar hela den civilise
rade verlden, att ett slut göres på
ett tillstånd, som medför si mycket
elände.
Allt sedan de senaste valen har
pressen städse framhållits, det
Folkpartiet har afsomnat. Visser
ligen är partiet icke så starkt som
för ett par år sedan, men liten lef
per än. Det är till och med ett fak
tum, att partiet vunnit terräng i
vissa stater, såsom i Ohio och Iowa.
Folkpartiets olycka är, att det städ
se varit prisgifvet åt odugliga le
dare, personer, som med få undan
tag varit utslitna politici från andra
partier, och då kan man lätt tänka
sig huru ledningen skall bli. Så
länge Folkpartiet arbetar föfr sin
nuvarande plattform, har det svårt
att komma någon våg, då dess pro
gram innehåller flera saker, hvilka
majoriteten bland folket icke kan
gå in på. Om partiet lät dessa fal
la, och koncentrerade sina krafter
på närmast föreliggande kraf, hvil
ka kunde genomföras, skulle det
hafva bättre framtid för sig. Så
gjorde den gamle Farmaralliansen
i Minnesota, och genom att följa
denna politik, lyckades det allian
sen att genomföra flera praktiska
reformer. Folkpartiets program
har delvis en revolutionär anstryk
ning, men i ett land med allmän
rösträtt går det icke med revolution
äfven om denna i och för sig kan va
ra aldrig så berättigad. Alla refor
mer måste genomföras steg för steg,
hvilket erfarenheten och historien
nogsamt visat. Det kan icke nekas,
att det finnes en hel del föråldradt
och olämpligt i v A ra förhållanden,
hvadan reformer nog äro af nöden,
men dessa måste införas så små
ningom. Det lönar Big föga att
skrika på reformer, om man icke
har något bättre att sätta i stället,
men detta är något som Folkparti
ets ledare icke bekymrat sig om.
Oregelbunden affärsverk
samhet
Af inlupna rapporter från de för
nämsta kommercielaagenturer ilan
det framgår, att affärsverksamhe
ten i Förenta Staterna i allmänhet
är oregelbunden, dock utan att före
te några väsentliga förändringar.
Förra veckan visade sig en af
gjord nedgång i efterfrågan på jern
och stål, åtföljd af en så betydlig
nedgång i priserna, att något der
med jemförligt icke förekommit se*
dan den senaste lyftningen i dessa
metaller nådde sin höjdpunkt. Från
städerna i den centrala vestern rap
porteras ett fortsatt hämmande in
flytande på affärsställningen till
följd af den för årstiden ovanligt
milda väderleken, och det samma är
också delvis fallet i nordvestern.
Marknadspriserna hafva betydligt
gått ned å åtskilliga handelsvaror
endast priserna på yllevaror visade
fasthet, på grund af förökad efter
frågan och ingångna stora beställ
ningar.
Hvetamarknaden ftr för närvaran
de svår att förklara. Egentligen
föreligga inga skäl för ett större re
sultat än förra året, men en tillför
sel till marknaden i vestern af 8,
202,864 bushels tyder åtminstone
icke på'någon knapphet i förrådet.
Det är måhända sant, att det försök
som gjordes för att få farmarne att
hålla tillbaka sitt hvete i juli månad
har slutat med en större försäljning
i november till lägre priser, men
priserna hafva nu fallit så lågt, att
utförseln från Atlanterhamnarne för
första gången på flera månader Sf
verskridit utförseln för ett,år sedan.
Prisfallet förra veckan var obetyd
ligt, men ändå nog för att kunna
boppas någon lyftning.
Sammanlagda utförsel* af hvete
från begge kusterna af Förenta Sta
terna uppgick förra veckan till 3,
325,000 bushels, hvilket utgör del
största exoovtarada vaktum aod**
förliden januari "månad. Samman
lagda utförseln af majs var förra
veckan 1,921,000 bushels, hvilket är
50 procent mera än veckan förut och
mera än under någon vecka sedan
april 1894.
Beloppet af ^bankernas utvexlln
gar genom landets Clearing Houses
uppgick unde? Veckans lopp till
$1,170,356,564, hvilket är 14 procent
mera än under^ motsvarande vecka
förra året.
Antalet konfunier i Förenta Sta
terna visade förra veckan en oroan
de stigning, uppgående till 295, att
jemföra med 1560 veckan förut och
280 under motsvarande vecka förli
det år. Förökningen i antalet kom
från sydstaterna och New England
staterna.
Försök att kringgå konsti
tutionen.
Ett konstitutionskonvent har un
der ett par veckors tid varit i ses
sion i S. Carolina^ Meningen med
detta konvent ftr synbarligen att
beröfva negrerna rösträtt Härom
råder nog enighet inom konventet,
men svårigheterna ha varit att kun
na göra detta utan att komma i kon
flikt med Förenta Staternas konsti
tution, som tillerkänner alla borga
re rösträtt oberoende af ras, färg
o. s. v. Flera förslag äro väckta,
dock utan framgång, men konven
tet har ändå hållit på med att be
handla saken. Konventet tror sig
nu hafva löst frågan och undanröjt
svårigheterna.
Efter en lång och liflig debatt här
konventet, utan synnerligt mot
stånd vid omröstningen, antagit en
rösträttsplan, som går ut på att
upprätthålla White supremacy i en
stat, som har majoritet af färgade
borgare. Den» antagna rösträttspa
ragrafen bestämmer bland annat,
att under nästå tVå år skall en all
män registrering af alla valmän
upptagas, och skall det fordras, att
hvarje valberätUgad skall kunna
läsa hvilken som helst paragraf i
konstitutionen^ söm utpekas af ve
derbörande registrator. Härmed
tror man sig hafva löst frågan, utan
att komma i konflikt med Förenta
Staternas kon^titiitian. Man nekar
icke direkt negern att rösta, men
man fordrar att han skall kunna
läsa, och då största deleft af den
färgade befolkningen 1 Södern icke
kan detta, hoppas man på så sätt
kunna utestänga
lam
från valur­
norna.
En annan af konventet 'antagen
bestämmelse säger, att registre
ringsembetsmännen skola utnämnas
af guvernören med senatens sam
tycke» Förslaget, att begge parti
erna skulle vara representerade i
alla registrerings- och valkommis
sioner förkastades.
Som redan anförts, innehåller pla
nen ingenting direkt som drager
upp en skilnad mellan valmännen på
grund af ras och färg, men den för
söker oförtydbart att kringgå kon
stitutionen. Utan tvifvel kommer
spörsmålet om planens grundlags
enlighet att resas, ooh då kan det
näppeligen blifva tvifvel om att
icke utslaget kommer att falla till
fördel för den färgade rasen.
Då delegaterna till konventet val
des, framhölls det starkt, att Ända
målet var att upprätthålla de vi tes
öfverherradömje, men det talades
icke ofia att beröfva de okunnige
rösträtt Det är visserligen icke
för mycket att en Talman skall kun
na läsa en framlagd paragraf af kon
stitutionen och förstå hyad han rö
star öfver, men denna fordran" bör
då vara lika för alla, såväl hvita som
färgade borgare, Öch icke endast
gälla för de senare. I denna skilnad
är en orättvisa begången, och just
denna orättvisa torde leda till att S.
Carolina icke kan undgå att komma
i konflikt med Förenta Staternas
konstitution.
A E N
Xiinfröskörden,
som i Minnesota och i Nordvestern
i allmänhet är så rik, plägar van
ligtvis utföras härifrån till Europa,
der den förvandlas till de allra bästa
födoämnen för ^boskapen. Nu kan
det vara på tid, att farmarne här i
Nordvestern i stället för att låta sin
egen boskapsskötsel ligga nere och
sin jord bli mager börja taga vara
på sina linfröförråd till egen fördel,
till uppfödandet af kreatur och
slagtboskap samt till jordens för
bättring. Minnesota och Dakota
faonarne böra besinna, att de i
sina oljemjölkeprodpkter och sina
linfrön ega de bästa näringsämnen i
verlden till att uppföda och göda
boskap, svin ocjh f|äderfä, o. m.
bättre An majs och med bättra och
gynsammare resultat än denna i
fråga om frambringandet af kött
och öäsk. Vid sidan af majs hafva
de i stora qvantitetar användt hve
tekii såsom en god och fördelaktig
föda för kroaturen men ds hafva
alls icke tänkt på att linfrösäd är
mycket mera värd An både det ena
ooh det andra. Stor vinst skulle de
erhålla ooh präktiga resultat skulle
de nå, om de började dels uppföda
sina kreatur med llnfröprodukter
och dels odla linfrö till producering
af oljekakor i och för export
Från fullt tillförlitliga källor kun
na följande öfverraskande iakttagel
ser meddelas. Minnesota produce
rar 5,000,000 bushels linfrö eller nä
ra en tredjedel af hela den ameri
kanska produktionen. Minnesota
och de två Dakota staterna produ
cera tillsammans två tredjedelar af
landets hela afkastning. Den snab
ba utvecklingen af linodling i dessa
stater är förvånansvärd. Sedan
1860 har produktionen stigit från
500,000 bush, till 16,000,000 bush.,
som utgör skörden för i år. Linodlin
gen har öfverträffat hveteodliugen
i de äldre counties af staten, afkast
ningen blir ungefär lika stor af dem
begge, men marknadspriset för linet
är 50 proc. högre. Det har varit
till och med 100 proc. högre. Olje
produkterna deraf öfverträffa alla
andra födoämnen i fråga om fram
bringandet af nötkött, fårkött,fläsk,
mjölk och*smör, medan gödnings
värdet af de djurs spillning hvilka
uppfödas med dem är $20 per
tOD.då
deremot spillningen efter djur, föd
da med majs, icke är värd mer än
$7 per ton. Men så är det icke hel
ler någon af våra vanligen odlade
växter som till den grad utblottar
jorden som linet
Hvad tänka då våra farmare på,
när de tillåta nära nog hela oljeaf
kastningen af s:na linskördar bli ut
skeppade till England till att nära
och göda den engelske jordbruka
rens boskap, får och svin, i stället
för att sjelfva göra bruk af denna
afkastning hemma till sina egna kre
aturs näring och gödning för att på
så sätt inom denna stat åstadkomma
en kreatursindustri, fullt ut jemför
lig med hvilken annan stats i Unio
nen som helst? Hvad tänka de på,
när de sända till utlandet den allra
bästa föda i fråga om att frambrin
ga kött, fläsk, mjölk, smör, fjäderfä
och ägg af yppersta slag, då do i
stället, om de behölle den hemma,
skulle vara i stånd att gå i spetsen
för hvarje annan stat i kött och la
dugårdsindustrien och att pa'samma
gång göra sin jord rik och gifvande,
genom de fruktbara element hvar
med deras linskördar knnna genom
tränga henne.
I England och Skotland beror man
hufvudsakligen på linoljemjölet från
Amerika i fråga om produktionen af
kött, fläsk och ladugårdsprodukter.
Man är i stånd att betala en 4,500
mils frakt för Minnesotas oljekakor,
och ändå har man nedlagt sina pen
gar på ett vinstgifvande företag,
isynnerhet som gödningsvärdet i
linsäden är mycket större och högre
än i något annat födoämne som gif
ves kreaturen. H?arföre skola väl
vi till de britiska farmarnes fördel
låta vår jord utpinas och våra krea
tur svälta gonom att beröfva dem
detta mycket qväfvelhaltiga närings
ämne, som kommer dem att frodas
och må väl?
Ja, de hafva burit sig så åt, våra
käre farmare, emedan de ej vetat
bättre. VI hafva gjort en hel del
som ej bort göras och förlorat milli
oner dollars genom vårt lättvindiga
och oskickliga jordbrukssystem. Men
det allra sämsta ooh galna draget i
detta system är just denna sändning
till England af just de ämnen hvilka
vi mera än någonting annat behöfva
för att göra vårt jordbruk här hem*
ma fördelaktigt och vinstgifvande.
(Efter Pioneer Press.)
Huru många svenskar finnas här
i Minneapolis? Ja, den som detta
visste. Jo, säger du, det vet hr Al
bert Berg, och för resten har ju
MINNESOTA STATS TIDNING underrät
tat oss om, att svenskarnes antal i
Minneapolis den 1 maj detta år var
21,170. Allt detta är sannt,menall
denstund siffror icke så sällan äro vil
seledande äfven om den som skrifvlt
dem är fullkomligt tillförlitlig, så är
nog vår framstälda fråga berättigad.
I de officiella rapporterna räknas en
dast då för svenskar som en gång
såsom emigranter kommit till detta
land. Af sådana vistades här i sta
den förliden vår 21,170 själar. Men
icke är det endast dessa som i dag
ligt tal benämnas "swedes". När
vi tala om landsmän, så mena vi ju
dermed sådana personer, som förstå
och kunna tala det svenska språket
hvarhelst de än äro födda personer,
som icke förneka sin härkomst och
nationalitet ftfven om de förunnas
att åka i medgångens och rikedo
mens mjuka fjedervagn genom lif
vet Så ex. kalla vi statssekrete
raren Albert Berg svensk, fastän
hans vagga stått i Chisago county,
Minnesota, och ingen vill väl från
känna Augustana församlingens pa
stor,
C. J.Petri, Aran att vara svensk,
derför att han först såg dagens ljus
i Rockford, 111.,och ännu aldrig med
sin fot trampat moder Sveas jord.
Nu förstå vi alla i hvad bemärkelse
frågan framstälts.
Om vi nu taga 10 åkta »vensJca fa
miljer här i vår omgifning såsom ex
empel, så kunna vi utan svårighet
göra en beräkning som ganBka nAra
skall visa den svenska folkmängden
i Minneapolis. Dessa tio familjer
bestå af 58 personer af hvilka ondast
16 äro födda i Sverige. Märk, blott
16 af 58, de öfriga 42 benämnas ame
nkanare i de officiella rapporterna,
så länge dem väl går, men skulle nå
gon af dessa begå ett brott eller för
lora sina sinnens bruk,så rekorderas
han såsom svensk,det kan du lita på.
På grund af gjorda beräkningar och
ganska vidtomfattande iakttagelser
vågar jag anslå vår stads svenska
befolkning till ungefärligen 70,000.
Det låter höra si#! Tänk hvilket
inflytande vi kunna öfva, om vi en
dast göra bruk af vår makt. Lands
män, låtom oss kasta allt småsinne
öfver bord och såsom en enig vikin
gastam tillkämpa oss det erkännan
de, som oss med rätta tillkommeri
Jag minnes en af våra förste sven
ske nybyggare här i Minnesota, som
under många år, äfven sedan han
kommit sig så före, att han af alla
i samhället betraktades för en väl
bergad man, bodde i en liten torf
täckt stockhydda. Vid ett tillfälle
kom på tal, vårföre icke äfven hau
i likhet med åtskilliga af grannarna
uppförde åt sig ett mera ändamåls
enligt hus. Derpå svarade han: Jag
tänker vänta med att uppföra någon
ny stuga, tills jag förmår bygga en
som kan rymma både mig och bar
nen, och han höll ord med hvad han
sade.
Efter samma grundsats synes
Hennepin county hafva handlat med
afseende på det nya rådhuset Man
väntade bygga till dess man förmåd
de uppföra ett hus, värdigt Minne
apolis. Utrymmet tillåter oss icke
att i detalj beskrifva detta prakt
fulla hus, men hvar och en kan göra
sig en föreställning om dess storlek
när vi höra att endast den granit
som åtgått kostat $1,016,093.07.
Lägg sedan härtill alla öfriga mate
rial i er och allt arbete, och det hela
utgör en nätt liten förmögenhet, men
sa är också denna county byggnad
den mest storslagna i hela vårt land.
Såsom svenskar hafva vi ock orsak
att känna oss stolta vid åsynen af
detta hus, ty svenska händer hafva
brutit och i ljuset framdragit minst
af all sten, och en vår landsman,
mr Bengt Aronson, Ar det sköna pa
latsets byggmästare.
"Der som Ar rök Ar ock eld" Ar ett
gammalt ordspråk. Detta fingo vå
ra ärade "county commissioners"
erfara, då de voro i färd med att ut
nämna en rökgeneral för det nya
rådhuset. Jag skall ingenting säga
om det tillbörliga eller otillbörliga i
att derstädes öppua salubod för her
rar rökares räkning, ej heller något
om deras illaluktande offertjenst.
Den som har rådcoch lust till att rö
ka må gerna göra så för mig, och om
det var nödvändigt för courthusper
sonalen att få en rökstuga i sjelfva
rådhuset, så handlade kommissionA
rerna särdeles förståndigt,då de till
fredsställde det kända behofvet Vi
hoppas att ingen "blind gris" lös
släppes derinne. En önskan v-ilja
vi dock uttala, nemligen att denna
nya syssla må gifvas åt någon fattig
arbetare, som genom sina händers
arbete måste underhålla sig sjelf och
sin familj. Vi hoppas ock att ingen
af stadens fin fine rökare får tilltrA
de tillkommissionärernas rådsal un*
der rådplägningarna, ty då kunde
snart deras ögon äf mycken rök
skumma varda, så att de ej lAsa
kunna,arbetarnes petition.
På senare tiden har vår stadssty
relse hållit skallgång efter Blind
Pigs och lyckats fånga flera än man
vågat hoppas. Små fruktbodar i
stadens utkanter voro de platser,
hvarest dessa varelser isynnerhet
syntes trifvas, men att just det täc
ka könet skulle hafva åtagit si^ de
ras skötsel var mer än man väntade.
Så var dock förhållandet såsom po
lisdomstolens handlingar ådagalägg
ga. Den öppna af stat och stad er
kända krogen är farlig, men tio resor
värre Ar lönnkrogen, hvilken ofta
förestås af qvinnor. Den öppna
krogen annonserar sig för hvad cen
är,och den som bestiger dess tröskel
kastar sig sjelfviljande i fara. Den
är ock i Vanliga fall stängd för barn,
och den sedlige mannen och den
dygdiga qvinnan träffas aldrig der.
Lönnkrogen deremot lockar till sig
genom falska varor och svek en in
tet ondt anande mensklighet, och
d©r~Ar dwt owiXi sitmången yngling
tager de första stegen på en bana,
som leder till förderfvets boning för
tid och evighet Den unga jungfrun
sen—vi önska helst tiga med hennes
nöd. Alla goda medborgare böra
kraftigt bistå myndigheterna, der
med skyddande samhället emot en
farligare fiende An hvilken annan
som helst, ja farligare An sjelfva
turken. Kil.
KLUBBPRIS!
Augustana och Minnesota Stats
Tidning erhållas efter klubbpris på
1896 för $2.85. Minnesota Stats Tid
ning och Farm, Stock & Home kosta
för 189® 11.75 samt Minnesota Stats
Tidning ooh St. Paul Weekly Dis
patch $1.90. Reqvisittonerna åtföljda
af kontant InsSndas till Minnesota
Stats Tidning* •.,
U A N E
mmanmmtB »Him
uMi
England. Gräslig olycka. Ett tele*
gram från Shanghai till London med
delar, att 48 engelska sjömän nyligen
gått till bottnen med en skeppebåt
som sjönk utanför Nagasaki. Båten
tillhörde den engelska kryssaren Ed
gar.
Fruktansvärda stormar hafva nyligen
rasat utefter de engelska kusterna Ett
skepp Belle O'Brien från Themaston,
Me., För. Stat,hvilket var på väg från
San Francisco till England, har tro
ligtvis sjunkit Sex man af besättnin
gen nådde i en båt kusten. De hade
lemnat skeppet den 18 d:8, 130 mil
nord vest om Kerry Head. 14 personer,
bland dem kapten Colley ooh hans hu
stru, blefvo lemnade ombord. En
våldsam nordost storm gick 1 lördags
fram öfver Englands södra kust, Post
ångarne kunde ej gä öfver kanalen.
Åtskilliga olyckshändelser hafva in
träffat
Frankrike. Skeppsbrott tros nyligen
hafva eg rum mångenstädes å kusten
af engelska kanalen. Nio döda perso
ners kroppar uppkastades i lördags å
stranden nära Finisterre.
Hyssland. JEgendomligt xrtlkör. En
rik man i Odessa säges hafva testamen
terat en million rubel till hvar ooh en
af sina brors- eller systerdöttrar med
vilkor att de under en tid af 15 måna
der tjena som kammarpigor, köksor
eller såsom hjelpredor ute på landet.
Flickorna hafva naturligtvis gerna un
derkastat sig dessa bestämmelser. Ooh
hvem skulle ej hafva gjort det?u
Öfvertaget i Asien kommer utan tvif
vel Kyssland att hafva, ooh har det al«
laredan. Japan säges nu erkänna desi
rätt att hålla Korea och Mandsjurlet
inom gränserna af sitt politiska och
ekonomiska inflytande. Underrättel
sen härom har väckt oro och nedstäm
ning i England.
Turkiet Sultanen söker återställa
skick och ordning. Han har utfärda!
stränga orders till generalguvernörer
na i detta hänseende. 1 instruktioner
na heter det bland annat: "Vår höge
herrskares beslut ur, att ordning ge
nast skall åvägabringas i alla oroliga
delar af riket, att hvarje individs lif,
ära och egendom skola Bkyddas, ooh
att alla handlingar som strida mot
rättvisa och billighet skola förebygg
gas." Han påpekar i sina instruktioner,
hurusom det är "valis" förnämsta pligl
att uppehålla freden i provinserna han
hotar dem i händelse af försummelse
ooh efterlåtenhet från deras sida med
ans var,straff och ohjelplig onåd. Han an
befaller åt deras synnerliga uppsigt
ooh vård främmande länders konsuler
ooh undersåtar, och ålägger dem att
för hvarje 24:de timme per telegraf
inrapportera till Konstantinopel om
tillståndet inom provinserna. Den go
da vilja och bestämdhet som i dessa
instruktioner tydligt gifva sig tillkän
na motsägas emellertid af en ny offlolel
handling från sultanens sida* en hand
ling,
mot hvilken stormakternas am
bassadörer i Konstantinopel proteste»
rat Han har nemligen utnämnt Bahri
Pasha, en känd ooh fruktad hatare ooh
förföljare af armenierna, till militär
böfålhafvare öfver Aleppo distriktet
Han skulle således i denna sin egen
skap komma att hafva högsta lednin
gen af de trupper vid Marash, åt hvil
ka de i Zsitoun innestängda armenier
na förr eller senare måste gifva sig.
Denne grymme man skulle ei spara pfi
de besegrades blod.
I/et ser hotande ut Svarta hafsflottaa,
som för en tid sedan fick order att gå
1
vinterqvarter, har nu mottagit befall*
ning att vara segelfärdig, och trupper
na som äro inqvarterade i Odessa,
Byssland, hafva fått order att vara re
do till aktiv tjenstgöring.
Europeiska och amerikanska tidningart
som berätta om arabernas uppror i
provinsen Yemen, få ej komma in i nå
gon stad inom det turkiska väldet
Död vetenskapsman. Teol. doktor
Cornelius V. A. Van Dyck har nyligen
aflidit i Beirut, Syrien, i en ålder af 7T
år. Dr. Van Dyck var född i Kinder
Hook, N. Y. Vid 20 års ålder blef han
sänd till Syrien som missionär ooh
han kan anses från den tiden till nu
hafva tillhört detta land. Från 185?
till 1864 var han sysselsatt med bibelns
öfversättande till arabiska, i hvilket
språk han troligtvis var verldens för
nämste mästare.
Ungern. Verldens djupasis artesiskm
brunn lär finnas i Budapest Hans djup
är 8,140 fot.
Insamlingen.—Sedan senaste re
dogörelsen har offer inaftndts från föl
ande församlingar Walnut Grova
$10.40, Tracy $3.85, Lake City $8.05,
Götalund, Hennepin ca, $2.10, Kansas
Lake $6.48, Bush Lake $8.21, Första*
St. Paul $41.93, Stillwater $6.84, Du
luth $8.61, Zions, Nobles co., $2.90, Twa
Harbors $4.30, Soudan $2.20, Tower
0.65, Le Sueur $3.11, Wenersborg $6.00
New Prairie $13.75, Forest Lake $1.5^
Compton $7.85, Belgrade $5.12, Ea
Sveadahl $10.45, Mooers Prairie $23
Eagle Lake $13.81.—Ehuru summorna i
många fall under omständigheterna
icke kunna bli så stora, så skulle dock
på detta sätt, om hvarje församling
ville bidraga med sin skärf, så mycket
kunna samlas att vi kunde reda oss ur
de närvarande svårigheterna utan vjU
dare skuldsättning. Det lilla, som re
dan inkommit, har varit till stor hjeljfc
Derförutan hade lärarne vid skolan
icke kunnat få något af sin lön. Nu
ha de fått en liten del, så att do mest
trängande behofven kunnat afhjelpas.
Det synes vara svårare i höst än det
varit någonsin förr. Ooh att fortsätta
att låna är icke rådligt—Vi hoppas
och bedja att ingen församling måtte
undandraga sig, utan lemna en hand
räckning i dessa för våra kyrkliga in
rättningar så svåra tider. Det behöf
ver icke hindra eller skada hvad som
man annars råkar ha för häuder.—Ett
hjertligt tack till alla, som hört vår
bön. Gud välsigna rikltgen allt goAt
verk!

xml | txt