OCR Interpretation


Minnesota stats tidning. [volume] (St. Paul, Minn. ;) 1895-1939, December 18, 1895, Image 12

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045299/1895-12-18/ed-1/seq-12/

What is OCR?


Thumbnail for

DR. PETER FAHRN6Y,
I N N E S O A S A S I N I N O N S A E N
mg.
ar L. G. A.)
En jet pare
WANSON RHEUMATIC CURE CO
167 Dearborn
KRISTINA F11
3? no
v. 1895. Herbert, Swiff co.. Minn.
Hvarje par säljee under
J. Ay SEDERBERG,
1305 Wash. Ave. S.,
MlnneaDoJis. JVllnn.
Henry N. Benson,
Advokat och Notary Public.
18 DECEMBER 1895.
941 JÄokson st., ST. PAUL
Kära Oakland Cemetery.
858 Payne Ave,, St, Paul, Minn.
BETHESDA HOSPITAU
kristlig' vftrd.
Anmiilningar stAllas tillpastorö. A.Hult*
krans, 249 EastOth Street. St. Paul, Minn.
Filial: 213 E. 7thStr.,
ST. PAUIi, MIWN.
187 E. 7th Street, ST. PAUL.
6ix9*. Bibelspråk: Ps. 145: 18, Jer. kL 3 26, Matt. 7:7,
ROCK ISLAND,
ILLINOIS.
Svensk Restaurant
414 Jackson st., St. Paul.

F'
u'
K
II
kj-
i
i
i:
Si.
fr.
i
"K
i
fy»
"a
t-
tL
*u-
i v
i:

'i
V k
•I
Från Södra Minnesota Valley
distriktet.
,r nu en lan gro tt&4Jtiftn nå-
gOLför&pordes ifrån detta distrikt,
och det kan vara pil tid att inberät
ta ett och anpat. Visserligen vore
det för gamla nyheter att omtala
hvad som föregick vid missionsmö
•i-v ienai-St. James och'OstraSveadahl,
•^011* predikningar, diskussioner och
.v^. Gustaf Adolfsfester etc. Sä myc
•y ket vill jag dock nfimna, att pfi bada
platserna behandlades vigtiga &m
nen. I St. James den 5 november
diskuterades nemligen frågan: Ifvil
ka äro de faror, som närmast hota
Guds församling i närvarande tidf I
östra Sveadahl: Den kristna försam-'
lingens fotmåner och pligter. Pastor
/E. M. Erikson, som just Inflyttat'
ifrån Kart i&s, inledde diskussionen.
Att församlingen uppskattade så-'
W väl predikan som diskussion visade
hon både genom att infinna sig vid
mötena och genom den stillhet och
uppmärksamhet hon ådagalade
Den 4 dec. hölls årsmöte. Denna
gång Worthington. Under ditre*
$«.• sati'gjorde en del af distriktets pa
^.fitot cr ett uppehåll i Blooming Prai
S^jrieoch predikade der det kosteliga
."^G-uds ord samt biträdde vid pastorns
installation. Det var koufereasens
'^"ordförande, Dr. E. NoreHus, som
T50baäo itrftxnnit sig för att verkställa
*^denna ^högtidliga handling. Men
-„„jsom undertecknad ej var med, kan
han ej närmare redogöra lör den ak
ten
Emellertid voro alla pastorerna
inom distriktet samlade i Worthing
ton, hvarest pastorsinstallation för
te t, rättades den 4 pä qvällen kl. $8. Dr.
Norelius, som sjelf höll installations
predikan, hade valt en del
af
afskedstal till biskoparne och pre
s^rna i Efesus (Apg. 20: 28) såsom
text. Han framstaldeinledningsvis
apostelns afskedsfest såsom afseen
de både.att uppmuntra och trösta
och äfven förmana och varna.
./ I samma afsigt vore afven han kom
men. Han hade ett uppmuntrin
gens och tröstens ord till pastorn,
men afven ett förmaningens och var
ningens ord. Likaså hade han till
församlingen såsom ett helt. Bland
annat, som är tröstligt för en pastor
&r det sakförhållandet, att han ej in
satt sig i embetet sjelf, utan att han
är insatt af den heliga Anda. Men
för att kunna rått och troget förval
ta detta maktpåliggande embete ar
'.-"*?* det nödvändigt att luraren har akt
uppå sig sjelf och uppå läran, så att
ms:-\ den är i full öfverensstämmelse med
Pauli
Guds ord, och afven att han har akt
hjorden. Vigtiga lärdomar fram
höllos med afseende på sjelfpröfnin
-o- gen och det enskilda lifvet, det dag
liRa umgåendet med Guds ord samt
böneumgänget ined Herren. Äfven
sin umgängelse och sitt offentliga
lif måste han hafva akt uppå och i
synnerhet sin verksamhet,, pä det
han må föda Guds hjord, hvilken.
r-
5^' C"
Icke är hans egen utan Herrens, som
köpt henne med sitt blod.
Men det är likaledes nödvändigt
att församlingen såsom ett helt och
hvarje enskild medlem har akt uppå
sig sjelf ocb uppå lärans renhet och
uppå alla sina heliga pligter att
det alltså är en liflig samverkan
emellan pastorn och församlingen.
Derefter framhölls på ett klart och
träffande sätt pastorns regering uti
Guds församling, regeringsformen
är gudomlig och evangelisk alltsom
dertill hör är noga bestämdt och
faststäldt i Guds ord, hvadan ingen
konflikt behöfver förekomma emel
lan pastor och församling. I kort
het sagdt: predikan var biblisk och
uppbygglig,' full af praktiska lärdo
mar.
Ieslallationsakten förrättades na
turligtvis äfven af ordföranden, der
w-» vid biträdd af distriktets pastorer.
Det var en afton i Herrens gårdar,
evl som sent skall glömmas. v
Följande dagen samlades föraam
lingen till allmän högmessoguds
tjénst i vanlig tid. Ordförandep och
sekreteraren förrättade altartjen
sten enligt den nya handboken. Pa
stor C. J. A. Holmgren höll en upp
hygglig
mlssl°nsPredikan
öfverLuc.
24: 47, 48 med ämne: Kristi uppdrag
till sina lärjungar.
Eftermiddagen diskuterades öfvér
ämnet: Jivilka äro de väsentliga Jcän•
netéckiie» en sann kristen Diskus
sionen inleddes af pastor L. J. Fihny
och var den ganska liflig och läréV
rik, ehuru tiden ej medgaf att ut
ffV tömmande och allsidigt betrakta det
vigtiga ämnet.
På qvällen höllos tvenne predik
ningar. Först uppträdde pastor
Erkander och uppläste samt förkla-
fjagsjukdomar,
{Reumatism,
Vattensot,
gkrofler,
Njurlidanden
i
v
TW4
rade Es. 40: 10,11, hvarefter -under
er teck n ad u pp 1 äs te Jes.u^ ^1 titt i 11
lämpning af sin dyrbara bergspre
dikan. Deh saliga nyttan och trygg
heten, sota följer såsom frukt för
dem som bygga på den rätta grun
den, och den hemska dom och för
derf Bom brabbar de fåvitska, som
bygga på en falsk salighetsgruud,
utgjorde ämnet för den senare pre
dikan. Härmed var mötet afslu
tadt. Församlingen var talrikt re
presenterad särskildt vid qvällguds
tjensterna. Icke mindre än tre offer
(ty kollekter äro ju ock offerl) upp
togos under mötet, och detta är ju
ej den minst vigtiga delen af vårt
gudstjenstfirande, alldenstund Her
ren behöfver våra missionsbidrag.
Nästa möte hålles i Kansas Lake
den första veckan i mars 1896.
Sekreteraren.
Småplock från Lake Superior
distriktet.
Det kyrkliga arbetet i dessa trak
ter skrider framåt på ett lofvande
sätt. I den första förs. i Duluth ökas
de kyrkobesökandes antal bestän
digt. Församlingen, brottas med
den iråkade kyrkoskulden och har
väl redan börjat fåöfverhanden.
Pastor Cassel Beth an ia har va
rit inledd i frestelse, men hans snäl
la församling kom honom till hjelp
och band honom, om möjligt, finnu
innerligare vid sig, och dertill lofva
de honom för det kommande året 4
månaders tjenstledighet för att re
kuperera. Hans hem har under
sommaren varit besökt af den vid
hängsne sjukdomsgästen, men nu
äro återigen alla friska.
I Elim, West Duluth,saknas Ännu
den till hufvudstaden afflyttade lä
raren. Men församlingen sitter dock
ännu trygg under palmträden och
öser ur de aldrig utsinande brunnar
ne. Krantz och Cassel predika der
turvis om söndagseftermiddagarne.
Under julhögtiden har församlingen
kallat upp teol. stud. A. F. E!in
vis t. Han predikar der första gån
gen 4:de sönd. i advent.
I Carlton och Cloquefe hafva de
alldeles blifvit lemnade sedan past.
Hocanzons flyttning, men qq hålla
dock i och förlora icke modet. Pa
stor J. V. Carlson har nekande be
svarat kallelsen dit. Till julen har
en studerande blifvit kallad upp.
Mamre församlingen i Virginia
har kallat teol. stud. Teodor Sea
shore att predika Guds ord under
julen, och har han redan lofvat kom
ma dit till fjerde söndagen i Ad
ven
t.
Vid extra stämma, sonilmmanu
els församlingen i Two Harbors ny
ligen höll, beslöt hon att från och
med den l^ste nästkommande maj
skilja sig från Bethel församlingen i
Soudan och utgöra ett eget pastorat
och kalla egen lärare, om nemligeu
distriktet villfar en sådan begäran.
Immanuel är én framåtskridande
församling, och en stor olägenhet
måste det vara, att två församlin
gar, 75 mil åtskilda, skola betjenas
af samme pastor. Men på vidsträck
ta missionsfält, der landsmän bo så
kringspridda, får man icke se på det
enskildas, utaa på det helas och ge
mensammas bästa. I Two Harbors
hoppas de få sip kyrka färdig till
julen. Den blir en verklig perla och
sä smakfull som någon kyrka inom
konferensen.
I Pilgrim församlingen i West Su
perior går allt som vanligt. Pastor
Montén har fått tvenne medhjelpa
re: en kateket och en häst. Kateke*
Cramborg ur honom behjelplig i att
predika Guds ord på det vidsträckta
fältet, och hästen hjelper till på sitt
sätt att draga "apostlahästarnes"
börda, hvilka nemligen på senare
tiden blifvit istadiga ooh.vägra att
tjena som förr.
Ashlands herdetjäll lär vara ett
tillstånd af karantän, enär en smit
tosam sjukdom angripit någon af
hemmets invånare. Då pastor Nel
senius glad återvände från sista
missionsmötet och styrde sina steg
mot det fredliga tjället, der han
visste sig blifva så välkomnad och
vid hvars värmande brasa han ville
slå sig i ro i kretsen af de sina, blef
han förvånad öfver att mötas af ett
bud, som anvisade houom såsom bo
stad den nyinvigda helgedomen.
Hvilka .förändringär kunna icke in
vträd».blott''-.under några dagars bor
tQvarör^-lQgeiistädea är man trygg
motiv "de. Smittans ilar, som reusa
lääder, de nattens pilar, som ut han
sänder."
Från församl. 1 Washburn har
pastor Gullan der resignerat, men vi
hafva oss icke bekant hvarken
och åkommor af alla slag aflägsnas
genom den läkande kraften häs det
gamla välkända läkemedlet
Dr. Peters§
r-fcw ...Baijog gonom lokalagenter.
... För närhiate underrättelser skrif till ,v
1
Chicago, Hl.
hvarthän han kommer att flytta el
ler
bVöm
4'Tjugondeårhundradet
Kan Europa försvara sig emot
Ryssland? Napoleon I var af den
mening, att en krigisk, företagsam
tzar kunde snart med sin armé upp
nå Calais och blifva allmäktig her
skare i Europa. Men Ryssland är ej
fallet för plötsliga impulser det går
sakta framåt. Tremagtsförbundet
stiftades, emedan magterna se faran,
men sådana förbund förlora nästan
alltid det rätta ögonblicket att hand
la, och Ryssland förstår väl att be
gagna sig af de europeiska magter
nas äfundssjuka.Om de franska stats
männen kunde döma lugnt och be
sinningsfullt, så skulle de inse, att
de riskera sina kolonier genom sitt
hopp om att återvinna Elsass-Loth
ringen,och de skulle blifva misstänk
me mot Ryssland. En fransk stats
man säger ganska sant: "Ryssland
är Tysklands fiende i dag i morgon,
när vi hafva besegrat Tyskland, skall
Ryssland blifva vår fiende". Men
sundt förstånd allena regerar icke
verlden passionerna hafva äfven sitt
inflytande. Många år måste fly, in
nan det franska folket öfvergifver
sin idé att hämnas. Det enda skyd*
det mot Ryssland är sträng vaksam
het å tremagtsförbnndets sida, bi
trädt af England".
Popowsky afslutar sin broschyr
med dessa varnande ord:
"Under sådana omständigheter
kan Europa få erfara öfverrasknin
gar, större än den mest pessimisti
ske nu förmodar. Ryssland kan räk
na på Frankrikes bistånd och kan
oförmodadt finna bundsförvandter
ibland slaviska nationerna. Och
Ryssland har fördelen af enväldigt
ledareskap. De nationer, som utgöra
tremagtsförbundet, kunna ej handla
utan ett råd. Ryssland har derför
initiativet och kan välja sin egen tid
för anfall. Det är svårt att säga om
diplomaterna i Europa verkligen sko
la motsvara de fordringar dessa hän
delser komina att ställa uppå dem. Så
mycket är visst: öfvermagten vän
des alltmer till förmån för Ryssland
och derför kan ingen, som sätter nå
got värde uppå vestra Europas civi
lisation, undgå att med farhåga blic
ka framtiden an"»
.s.
so^ t^allats till liaris eftei
trädare. Pastor L. O. Lind, som
verkat 7 månader 1 Aitkin co., var i
Duluth i söndags åtta dagar och
predikade vid aftonsången i första
församlingen. Han har gjort ett
f,odt arbete, der han af verkställande
komitéa varit anstäld. Utsigterna
der Bro långt ifrån mörka. Folket
har gerna kommit för att höra Guds
ord. Han har nu rest till sitt hem i
Hockinson, Wash., der han icke be
höfver hafva "3 rockar och 2 par
vantar på sig för att hålla sig varm".
J. AK.
Skall Ryssland regera verlden?
(Eft. idt.
tillhör oss'
säger Novoje Vremlja hänryckt.
Länge har Rysslands tzar varit be
traktad som den gamla veridensher
skare, men aldrig med större rätt än
nu. Han kan bevara freden eller
bringa krig å bane efter bobag. Kej
sar Vilhelms konservativa tyskar Ön
ska ej strida, om de ej blifva änfall
ne. Frankrike vågar icke börja krig
utan en bundsförvandt England
fruktar, att det ej skall finna någoa
villig att understödja sig Italien och
Österrike hafva inga penningar. Tza
ren ensam behöfver icke rådgöra med
någon annan än sig sjelf om saken.
De som älska att göra alarm, tro, att
om tzaren sätter sina legioner i rö
relse, så skall hela Europa, blifva
hans villebråd. Ett bevis härpå fin
na vi uti den broschyr som är offent
liggjord i Wien, hvilken just nu väc
ker stor uppmärksamhet. Författa
ren, Joseph Popowsky, en medlem af
det österrikiska parlamentet, har
försökt skildra faran från statistisk
synpunkt. Oaktadt han är polack,
har han utgjutit sin nationella ovilja
mot Ryssland och behandlar sitt äm
ne hufvudsakligen från europeisk
synpunkt. Hufvudfaran ligger en
ligt hans uppfattning uti Rysslands
oerhörda utsträckning och fasthet.
Popowsky skrifver i hufvudsak som
följer:
"Tzaren regerar öfver ett territori
um af öfver 9,000,000 engelska qva
dratmil i utsträckning. Det är två
gånger så vidsträckt som Kina, två
och en half gånger så stort som För
enta Staterna, fem gånger så stort
som hela Europa, fyrtioen gånger så
stort som Tyskland och femtio gån
ger så stort som Frankrike. Ryss
lands folkmängd är talrikare un
tvenne af de största europeiska mag
ter, om man frånräknar kolonierna,
och Rysslands folkmängd ökas myc
ket fortare. Vid århundradets slut
skall den vara talrikare än tremagts
förbundets. Ryssland följer med lo
gisk kraft sina planer och eftersträf
var ingenting rhindre än att beher
ska verlden. Tzaren betraktar sig
såsom konungars konung och sam
ma uppfattning hyllas af hans folk.
Ända till den dag som i dag är kan
man få höra ryssar göra det naiva
påståendet, att Krimkriget var in
genting annat än ett uppror af frans
män, engelsmän ooh turkar emot
tzarens välde. Ryssarne vilja hafva
Konstantinopel, emedan de betrakta^
sig såsom arftagarne af det öst
romerska kejsafdömet. I Asien tän
ka de lägga under sig Genghi's och
Tamerlane's riken.
-2.
Dock framstälde en författare ny
'ljgpii ..*' \Militar. Wochenblatt, Berlin,
det påståendet, att Rysslands styrka
öfverskattas. Han tror att det lika
litet som någon annan magt kan
komma ut med att riskera ett tem
porärt nederlag. Blomman af dess
armé är hopad vid Tyska gränsen.
Om Ryssland skulle lida nederlag
der, så är det mindre! stånd att åter
repa sig än Tyskland, hvilket kan
vidtaga åtgärder för uppsättande af
en andra armé nästan lika god som
don första.
Det mest storartade af moderna läkemedel
"B Drops" ar resultatet af verlöens förenade
vetenskap. Det är tj gammalmodigt, utan är
Deredt för det lmrdt arbetande, verksamma fol
ket af i da$ beredt att bota snabbt, med stor
läkekraft, enär det är den fyra gånger distiHe
rsde ^ssenseii af kraftfulla helande ämnen, alla
riket, cskadli
verkande, billi
och det botai
plågor. Det är
cdra grannar
gagna det.
mången dok-
htmtade ur växt
ga, rena, rciabbt
{ja och säkra,
ögonblickligen
en nervföda,och
och vänner be
Skall spara eder
torsräkniug,
hållsmedel. jNi
vara det förutan,
sjukdom och bo-
Ni behöfver ej
deraf.
doser för $1.00, eller
St.,
Chicago, HL
Eder flaska af '*6 DROPS" mottagen. Jag
finner er medicin vara sädan som det ntfflf
Vtss för. Jag önskar blifva eder asent och
introducera medicinen bland folket härom
krlug." .T. A. WahTjIk.
28 nov. 1895. Bo* Kortb Bond, Net*.
'Jag önskar akrifva nii^ra rader oeh tacka
eder fö medicinen
"5
Med aktning och hängifveuhet,
REV. J. M. WINKLER.
GUITAR® ««tK
DEN
Det är ett hus
borde aldrig
Det motarbetar
tar de sjuka.
.s S -. 40 il askor
[Handelsmärtce.] 5 Drops"
ar dess namn oeh dosis
6
300
atora flaskor för
$5.00.
Säl-
jes endast af lokalagenter eller också skiif direkt
till oss. Cirkulär sändes fritt. Det har botat
tusendefi och skall äfven tota eder. Dosis:
5
drop­
per endast en gång om daijen.
Botar absolut reumatism, sciatica, neuralgia,
dyspejssi, ryggvärk, asima, höfeber, katarr,
sömnlöshet, nervositet, nervös eller neuralgi.sk
hufvitdvärk, lijertsvaghet, tandvärk, örvärk,
strypsjuka, svulster, led väckningar, stöts&r, U&
Onpjie, sumpfeber, krypande känslolösheCfÖr
lämning-, bronchitis, etc., ctc,
DROPS",som ni sändt
mig. Den har gjort mig myckel godt. Var
god sänd mig genast ytterligare en flaska."
Mrs.
KEM AN.
"Jag har mottagit do tvonue flaskorna
"5 DROPS" som ni sSndt mig. Dft jag mot
tog medicinen Ifigo U af mina barn sjuka i
typhoid febar. Ett af dem hade varit sjukt
endast 2 dagar. Jag ga detta in af "5 Drops"
en gång dagligen, och är nu barnet uppe
och fullkomligt friskt. Do andra två hade
varit sängliggande i ätta veckor. Jag ön
skar blifva eder ageia, enär jag ret att er
medicin är utmärkt.
Tacksam för eder välgöraado medicin,
hoppas jag att Bnarfi få höra ifrån eder.
O. A. Swansok,
29 nov. 1805. Lake Wllsom Minn.
Ett bref som talar för sig sjelft
Pattonville, Mo., It05.
Ärade herr doktor Fahrney!
Guds rika välsignelse hvlle öfver Eder
affär! Bedan för läase sedan började Jag
tänka pä att skrifva tit! Eder, men först I
dag har det kommit till utförande. För
omkring ett är sedan reqvirerade jag en
lida af Eder berömvärda medicin och har
användt alltsammans, med mycket till
fredsställande resultat. När man blifvit
något till ben kommen, fungera «J län
gre de lure organen så, som de borde
mennlskan blir skröplig som ett gammalt
hus detta är min erfarenhet. Ett dylikt
hus kau emellertid repareras och göra god
tjeu&t -ännu en tid. En sådan reparation
är det,
som
jag na lyckligt lätit utföra
med tlllhjelp af Eder värdefulla medicin.
Jag kau ej uppräkna alla de lidanden,
hvilka hemsökte min gamla kroppshydda,
men skall dock anföra matthet, häftig
hjärtklappning, brist p& aptit och en myc
ket envis förstoppning. Dä jag hade in
tagit 8 flaskor af Dr. Peters KUBIKO, uule
jag till mig sjelf: "6ud ske lof och tack,
att jag kunnat bli bättre!" Ehuru jag är
70. ftr gammal, känner Jag mig nu 25 år
yngre.
Jag är en filderdomssvÄg prest, com I
45 är har varit i tjenst uti den kyrka, jag
tillhör. Jag är fullt och fast öfvertygad
om, att om Eder värdefulla medicin ej
hjelpt m!g, skulle J:»g hafva blifvit odug
lig att någonsin uträtta nägontlng mera.
Det skall städse vara mig en glädje att
rekommendera Dr. Peters KUBIKO och
derlgenom gagna den lidande menokllghe*
ten.
MANDOLMb
•TELNING, HOTSYSTEWCT.
tEöRS OCH HARMONI, AT
ML J. Lnfidgren» Gmtarrist
Utp yrande en serie af ftnatliga objekt-lektioner,
utvisande huru ntt enabbt och praktiaktgrliiaftlla
ackord, eiltta ackompagnement till sAncer, konst
»ärlig opelning in. m. TPJS ENDAST §1.00 PER
AI^maoelutaDtle omkring 100lektioner jemte ett
rikt antal af nya kristliga sånger och melodier,
arrangerade för guitarr och ni andolin. MUSIK
VANNERl Försöken alla! Denna muffikkurs är
•tt ens för a med privat undervisning och garante
rar snabb och säker frameiing till nvar och en,
•omnoggrautiaktasrer instruktioner. Alltäredert
för endastSL Vid emottagandet af priset eiiu'
deeper omgående post instniktionrv huru uttbör
ia Eder musikkårs. Adressera: Prof. L. J. Lund*
frM, 300 Merrill Building, St. fäal, Mina.
J. H. SEDEREtilG,
Btörsta oca bästa urval af bkodon
för Herrar, Damer ooh Barn i denua del af
staden.
garanti.
Arbeten

ras med särskild omsorg.
beställning utfö*
Utestftendé fordringar inkasseras, full
makter utfärdas och rättegångar föras vid
alla statens domstolar.
Kontor i Dick's Blocks St. Peler, Minn.
.-
•, ^. i/uav,, 'yi^
EttEtegant
Tjugufyra
GRAFVARDtR
af....
svensk granit,
italiensk
och
inhemsk
marmor,
i stort urval
och till
lägsta priser.
Besök eller tUlstarit
OBS innan köp afglutas
annorstädes.
E. NELSON,
(förut John Peteisou & Ca)
Fina fotografier!
Fina kabinett-fotografiier erhållas
der en begränsad tid efter
&
.sj
& 4°
Serien
i 4
A. 8wanson,
Sanä-eaM226E.7'
ST.Pau^I
btkoidcB
SWEDISH
BOOK
rensens s]ukv&rdanst*lt
Här kunna sluka försäkra siff om den bästa
läkarebchanallnir samt erh&lla god och
rir
Vittf. U.
Mottagningstimmar för bosökare: 8—4
liäda^ar oah torsdagar, 4—5 o» eöndagatM»
62—storlek
un-
SI .o° dussinet
uti Kraft's Atelikb, Slö E. 7th st.
dt
o
Adressera:
IfiNN.
"Vi"
f•»»»*-• "»--if w# rfW,j?75E'*mnfi5?r ~*rt?WVf •-*.
Till följe af en, fördelaktig öfvere&skommelse m«d en större importörfirma är det
oss möjligt att härmed erbjuda våra prenumeranter ett synnerligen
Intressant och värdefullt Premium
bestående af
3
mi
Elegant ItsrensVnp,
Intressant
Med derUU hörtmde
Stereoskopiska Bilder,
hvilka på ett särdeles tydligt och åskådliggörande sätt framställa några af de märkligare
tilldragelserna ur Frälsarens lif från födelsen till himmelsfärden.
Vår sed har städse varit att lemna full valuta för mottagna penningar, och vid
val af premium fir det äfven detta, som vi särskildt ha i sigte. Derför ha vi ej heller nå
got bruk för hvarjehanda billigt skräp, utan utvälja premier, som på samma gång de äro
intressanta, äfven ega verkligt och varaktigt värde.
De stereoskopiska bilderna, som importeras direkt från Tyskland, äro miniatyr*
bilder af verldens store mästares
Tailor nr Kristi lif* Ef5
och kunna ej förfela att göra ett lifligt intryck på hvarje känsligt sinne. Att genom be*
skrifning göra rättvisa åt desamma är dock omöjligt. De måste ses för att kunna fullt
uppskattas.
Stereoskopet och bilderna ha hittills betingat ett pris af TRE DOLLARS. Ge
nom ett synnerligen förmånligt arraugement äro vi dock i tillfälle att lemna desamma för
endast 90 CENTS till förskottsbetalande prenumeranter. Mot eriäggande af endast
S2.40
kunna följaktligen våra prenumeranter erhålla Nordvesteras äldsta och förnämsta svenska
tidning MINNESOTA STÅTS TIDNING för år 1896 och detta Värdefulla Premium,
som annars skulle kosta $4.50 tillsammans. .Nuturligtvis måste dervid resterande skuld,
om sådan finnes, förut vara betald.
För Jul- och Födelsedagspresenter lämpar sig detta storartade blldergalleri bftttre
än någonting annat af motsvarande pris. I sammanhang härmed kan nämnas, att dessa
etereoskop och bilder ej kunna erhållas genom någon annan tidning i Minnesota, enär vi
ega uteslutande försäljningsrättighet af desamma. Ej heller från oss kunna de under
gra omständigheter erhållas utan tillsammans med tidningen och mot förutnämda viikor
Premierna sändas per express, hvarvid mottagaren er
Lägger expressafgiften.
Skola vi betala expressafgiften, torde 25c extra insändas.
Sänd penningar i pb^t-^ es^Ji^ess money order eller registreradt bref under adress:
flinnésöta Stats Tidning,
.Tänf^espråk
-Vågrgr-Motton-
Bibelspråk i eilfvertryck & extra fint papp med silfverkanter,
ytterst wnakfullt prydda med kromo-litograjiaka landskapsvycrt
blomsterbuketter,
m. m.
Färdiga att upphängas på vägg.
Serien 64—storlek 4|x0i. Bibelspråk Es. 59:16, Ps. 87: 7, Es. 40:11, Ps»
143:10, FIL 4: 6, Ps. 125: S. Mark. 5: S0, Ebr. 0: 18. Pris pr exemplar....
Serien 61—storlek 3ix8l. Bibelspråk: Uppb. 7. 17, Pa 46: 8, Ps. 87: T,
Ps. S3:12, Ebr. 9:13, &s. 40: 31, Nah. 1:7, Jer. kl 8:86. Pri* pr exemplar
Serien 74—storlek 8{x9f. Bibelspråk: Ebr. 9: 12, Ps. 148:10, Uppb. 7:17,
Ps. 37: 7, Jer. kl. 3: 26, Ps. 33: 18, Nah. 1: 7, Ps. 145: 18. Pris pr exemplar
Ps. 37: 7, Jos. 24:15, FiL 8: S, Pred. 18:1, 8 Sam. 82: 8, Pris pr. exemplar
Serien 69—storlek 7fxl6f. Bibelspråk: Fil. 4: 6, Joh, 1: 89, Ebr. 43: 6,
Matt. 19:88, Ea. SO: 15, Ps. 33: 8. Pris pr exemplar
Vågrff-motton med sirligt utskurna kanter,
JFör
öfrigt lika de förut nämda.
Serien llö—storlek 8fx5|. Bibelspråk: Joh. 21:16, Joh. 14:27, Joh. 1:27, Pr.duss.
Uppb. 22: 7. Pris pr dussin
$l.MO
Serien 120—storlek 3fx5£. Bibelspråk: Joh. 15: 9, Joh. 14:19, Ebr. 13: 6,
Ps. 65: 10, Ps. 60:14, Fil. 4: 5, Es. 25: 4, Joh. 14: 1. Pris pr dnssin......
Serien 118—storlek 4ix6i. Bibelspråk: Es. 53: 5. Matt. 28: 30, Joh. 14:15,
^£$,^3:6, Jer. kl. 3: 23, Ps. 136: 1. Pris pr dussin......................
'"-A/Tgromo-litografier framställas förtjusande landskap, som tnltete fäg
•xra ögat-, och de med mycken omsorg valda täukespråken äro utförda i silf
vertryck. Hvem har ej sett dessa präktiga motton, försedda med de myc
ket beundransvärda blomster-ornamenten, och dessa i silfvertryck före
kommande bibeltexter, som från de tysta väggarna dag efter dag tala till
oss? Dessa nu utbjudna serier skola för sin prydlighets skull finna många
vänner. För att utdelas blaud ungdomen samt barn i församlings- och
söndagsskolan äro dessa motton synnerligt lämpliga, och skola de der be
finnas åstadkomma mycken glädje samt vara till ej ringa välsignelse. För
liden jul utdelades en hel mäng of dessa motton såsom julpresenter till
söndagsskolbarneu, och hafva de på alla platser, der mau skaffat $43 daco.
framkallat de amplaste loforcL
•. v
7
LuUtaran Aupstana Book CoRcarn,
mi
kr."i. '"V* v .v
I
BiSdergalierl.
i
når-
I
Pr.«*.
.»O
JO
""•'1
90
*0
A
i
*90
'3
$1.20
i
$1.50
i
3
Bästa och snyggaste plats i staden för erhållande af god och väl tillredda
mftltider.
Steky fisk
och
vildt
bord för damer och sftllskaper, .'
l!
serrcras efter bestÄUulttg, Sårsklldf
/X

xml | txt