OCR Interpretation


Minnesota stats tidning. [volume] (St. Paul, Minn. ;) 1895-1939, December 18, 1895, Image 8

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045299/1895-12-18/ed-1/seq-8/

What is OCR?


Thumbnail for

Cj- MINNEAPOLIS.
*MofcfGrstoppning och dålig' matsinält
nlng^haF.iafr.anv.ändt Dr.-Aasust "KOni^'s
Hamburger Droppar m,e.cLbiista résultat."
Millie Drinker, Cor. Kipp &, Baclieler sts,
Covington, Ky.
N N E S O A S A S W Y O N S A E N
-1424 9th st. p., Minneapolis Minn.'
Nya Leghorn Citroner, pr Itx
10 lb. Pop Corn för
25 cents.
t"iaa Sultana Russin, 3 lb, för
25 cents.
i lada fiaa Layer Russia
rv,„. 48 cents,
Nya CÖrlnter, pr lb.
..... Scents.
Citron, apelsin och I^emoa skal,yrlb.
15 cents.
Érandy lilinoa Meat, pr lb.
15.cents.
Peaches, pr lb.,
6cents
5 1b jar -Daiilr ......
5 lb jar Creamery Sm&r,........,
Cream Ost pr lb T",
fcaltadt fläsk pr. lb..... T...
Surkäl, pr gallon. .,.
Pickles pr gallon v i,-, w... ..
Aprikoser, pr lb.
.«*«.•. .v........
Mat Fikon, pr lb.
Aui. Sardiner,.pr låda..........v
101b Bohvetemjöl .T.^T.
81b jar Apple Butter ..........
lib jar Fruit Jam,...........,I.i
Crushed Java och Mock»(pr
Bästa O
otron (vattenfria pr vart.
2 varts flaska Maple Sirup
Java och Möclca Kaffe pr lb.......
Best Rolled Oats pr 21b paket:...
Fint Uucolored Japan Tbé pr ib...
Medwurst pr lb
31b burk Trilby Peaches.....'..'.
Nya Cal. Sviskon 4 lb för....*..4^
Fet Familj Mackrlli pr st....... •.
2 Gallon pail Bord Sirup.
The Andrew Schosh Grocery Co
E. Seventh St. & Broadway,
sömmerska, 106 E. 14tli st. S., Minneapo
lis, Minn. Ref. Pasior P. A. Wenner,
Litchiield, Minn.
och miss Thilda.Lindquist.
Den 1 dec. 1895: Ortranislen
pastor P. BecktnaiwTraverse» Minn., CL
27 okt.: Mr. A. G. Iledla fräit WlntljacoD oeh
miss Lydia Petronella .lackson frin SJtoa,
Tråvorso county, Minn.
25 cents.
Einaste Cider, pr gallon.
20 cents.
20 cents.
20 cents.
Catawba Drufvor, pr kor^
lO cents.
lib paket .UXtiXXf
3lb burk Tomatoes 7c
3 lb burk Sugar Corn. 5c
Imp. Rökade Sardiner i.oljai, pr burk 15c
Imp. Aptit Sill pr burlc/. 18c
Imp. Anjovis pr burk...
.löc
Imp. Anjovis pr kagge*..i...^ ...#5e
Svenska Lingon pr gal...,. ,.30c
Äkta KK KFetsill, pr, bytta...81.00
Äkta K K K Fetsill, 3 lb föf... ....25c
Lutad Stockfisk pr lb. 5e
Svensk Medwurst, pr lli „l^...Sop
s a u i s k 1 0
God Syrup 2 gallon bytta ,,...40c
Eng, Valnötter, pr ib..iSc
Mandel pr Ib ....lBc
Brazil Nötter pr lb..... .....,Wc
Imp. Filberts pr lb .............,|,#.15c
Picans Nötter pr ib..............i»„10c
Old Time Mixed Candy, pr lb 8c
Konfekt Fikon, pr lb.....i.. ..^.i2J£c
I e s N ö e I V i
ST. PAUL.
"3
cor.1st Ave. and 5tti St.
Minneapolis
Mada pistai Ll
il 81. Paul, UiBsiia.
É&9 BL 7th street samt 856 Payne Avenue,
ST. IPAOL, MINN.
7th & Robert Sts.
MINN.
MINNEHAHA MUTUAL LIFE ASSOCIATION,
410-412 CHAMBEIt OP COMMERCE, ST. PAUL. MINN.
Andrew P. Swanatrom. *1.0. Cod trber^»
AMERICAN STOVE REPAIR WORKS
ST. PAUL.
851 PAYNE AYE.,
ST. PAUL.

MP
5
v%r"
V
s®s
is?"
i
J!
i.
,'""W
'.V
'V
l?ör
•v"*
*2^
l^Si:
•V«v
%.
"Oj
•H
fylleri dömdes i torsdags Mary
Anderson till 10 dagar i arbetshuset,
v Nordvestern Labor league ft*
Vttlimnet på en ny arbetareförening, som
förra veokan stiftades hftrstädes. Dess
3irjilspråk ar: "organisera ooh fostra",
Födde ooh döde. Under novem
ber raiinad föddes här i staden 347 barn,
-il hvilUa IZ voro tvillingar. Dödllg
hetssiffran uppgick under samma tid
till 18J.
Frikänd af grand juryn har Cla
'pénoo Anderson friifvit, som för en tid
•3dan försökte skjuta ibjel sia hustru
och derpii taga sitt eget lif, men beg
jf© fallen misslyckades.'
Frän Hopkins. Daft sv. ev. luth.
Gothsoraano församlingen i Hopkins
firar sih julotta med högmessoguds
l|enst juldagen kl. 10 f. m. Söndagssko
lan håller barafest- annandag jiil kl. 7
P& aftonen.
Silfverbröllop. Omgifne af en ut
i$kt skara slägt och vänner firade herr
skapet J. G. Lagerström sitt silfver
bröllop på qvällen den 12 dennes. Vftr
flefulla och nyttiga gäfvpr vankades,
»v "Dr. E. Norelius och pastor J. ö. Cäval
K lin tolkad© stundens botydelse,
RÄuad. Andrew Anderson,'Boende
*id 3rd str. och 15th ave. S., blef förli
den lördnjrs qväll öfverfallon af tre
ipån ute vid Minnehaha och frånröf
Yad $15 i kontanter. Pä misstanke att
ha begått,rånet blefvo senare G. John
son, G. Swanaon och John Andrews ar
/v resterade.
öfverkörd ooh dödad af ett Great
,,«vMorUierabanans tåg blef i lördags
'morse Albert:,C. Hazjlwood, anstäUi
80ra nattvaktman i bangårdarna vid 13
ave. S. E. Dan si sorgligt omkomne
,P slgea- ha varit en lofyande ung roau.
-v.. Han var vTtd sitt. frånfällé: endaatr 19 år
gammal ceh bodde hps sin moder i nr..
71C N. E. Monro3 st.
Oförskämd tjuf. Parmaraa: Gust.
V*- Johnson inkom måndagen 1 förra
veckan till staden med. ett- lass feta,
V# vackra svin. Som det var föc sent att
afyttra varan nämda dag,tog han logis
»-Chicago Home öfver natten-, -Påföl*
jande morgoa voro såväl svin som häst
och vagn fJrsvuryia. Polisen som under
rättades, arresterade senare en G. Alt
man på misstanke att hi étöl
flen.
,• ,He ter att se upp. Många får mare
^Hennepin county'ha på senare tiden
hlifvit svindlade a! en skojare som gått
pmkring bland dem och, under föregif
.vande att han representerade en i
liumber Exchange lokaliserad firma,
•om förstorade gamla porträtt mot en
äast $1.50 per exemplar, narrat en hel
ålagd att lemna honom denna summa,
varför de naturligtvis aldrig Gngo nå
valuta.
Hemskt fynd. Ett människolik el
ler kanhända rättare skelett blef ny
ligen funnet hängande i ett träd nära
Mlnnotonka Mills. Dan döde tros i
Jifstiden ha varit handlanden William
Cajlery från Mount' Pleasant, Mich.,
»Om på sommaren 1894 blef sinnesför
.'yirrad i följd af bekymmer öfve? gjorda
j&onomifeka förluster och lemnade
hemorten. Mannen, som en tid efter
.ftfvikandet var synligf här i staden, ao
tages ha begått sjelfmord kort efter
... hitkomsten. Liket omhändertogs i
torsdags al Daaiel Caffery, eo,l Brain
bosatt broder till den döde.
Populärt föredrag öfver ämnet
y ^Heroism in the North" hålles i Augu
6tanakyrkan i afton (onsdag) af pastor
C. J. Petri. Å aftonens program före
kommer förutom föredraget, som hål
les pä engelska språket, Qera säng-och
.i&usiknummer. Inträdet är fritt. Dotta
föredrag blir det första i den föreläs
ningsserie, hvarom församlingens ung
domsförening träffat arrangement med
några af våra störste svenske talare så
som t. ex förutom aftonens föreläsare
filosofie doktorerna J. S, Carlson från
-Öustavus Adolph us. College, coh C." A.
Swenson från Lindsborg, KanätM, och
fastor G. A. Evald från Chicago,
En angenäm öfverraskning bo
1fiiddo3 familjen Larson å 26:te ave. S.
"f6rliden lördagsafton, i det den då fick
{iåhelsning af ett större antal medlem
mar af Ebenezarförsamlingen. Pastor
Böndbet»iÉr tolkade i ett lämpligt tal än
dämåleb med gästernas infinnande, cch
bfverlemnades clérpå en större summa i
kontanter till församlingens organist
fitoked Lavina Larson, hvilken besöket
''^isntiigön gälde., Sällskapet, som äf
tSan médförde rikliga förfriskningaf,
fivllka intogos, tillbringade sedan en
j&rdeles angenäm stund tillsammans
Éied värdfolket. Den trefliga samvaron
élöta med. bibelläsning, böa och sång,
hvarefter hvar och en bröt upptill sitt.
Fins ej mera till. Såsom 1 förra
nämret omnämdes hängdes den lif
dömde Harry Hayward förliden ons
éags morgon. Hväd den hemska af
i"ättningen8 detaljer beträffa, sä anse
"vi Cet ej vara på sin plats för en tid
ning att vidare orda om desamma. Att
étt bröUsling på ett sä rysligt sätt blir
Strafftid för sina iilgernlngar är afsedt
Ätt utgöra en helsosam varning för
alla, som éj göra sig samvete öfvér att
trampa samhällets lagar under sina
fötter. Att det är farligt att beträda
j^.ndens väg, visar H:s rysliga aiut.
fastän ung hade han redan hunnit för»
tära tron på en Gud och ett lif efter
"detta, i följd hvaraf han 1 moraliskt
hänseende nästan sjunkit ned till dju
rens ståndpunkt Han hade inga
Éäenskliga känslor, ingen moral, intet
evighetshopp, och trodde aig derför
kunna ostraffad begå hvilket brott
#0m helst, men äfven han fick erfara
fttt Btraffet ej uteblifver utan "atfc.,8jyn
dent lön är döden".
ts. Bim mmOJ
1,P
•i V-
SLjt.
r~jBS{8
&£•
ep ,« osroSioi
""'iwuuiqiuöiö 1
J)0 lopont opucnojpoiq t3?9|!ci op notu urnTiTV/,"
03 SttKaK?" »"råwraS
-"tec»'. -V' -W" '.•
55
GFeron eldsvåda skadades bok
tryckeriflrmans Steven?,. Martin &
Martins lokal å Hennepin ave för om
kring $300 natten tiil i torsdags.
Försvunnen har 18:årige typogra
fen Prank Barger varit sedan den 0 d:s
och oak tad ifriga efterspaningar före
tagits, har hittills ej något spår efter
honom kunaatgpåträffas.
Augu3tana församlingen firar
Öltesång kl. 5 på juldägsmorgonen och
högmessa kl. 10:30 f. ra. Barnfest hål
les kl. 7 e. m. annandagen. Årsstäm
man förekommer på nyårsdagen kl. 2
e. m.
Stor förlust. Statssenator Thedén
förlorade en diamant kräsnäl, dä han i
förra veckan var närvarande vid Hay
ward s hängning. Troligt är att någon
långfingrad parson i trängseln vid till
fället knipit (len dyrbara prydnaden.
Ottssång. Svenska luth. Zions för
samlingen firar otfcasång och högmessa
i sin hti till .jul färdiggjorda kyrka,
hörnet af Pilisbury aVe. och 33 str. W.,
juldägsmorgonen kl. 5. Alla våra vän
ner i staden inbjudas hjertligeu att
med oss dellaga i högtidsgliidjen och
tacksägelsen.
Belöningen uteblef ej.. En mrs
Eliza J- Tolman, som h&rförlirian be
gipk sjelfmord /genom att dränka sig,
har i etterlemnadt testamente bestämt
att $500 skola öfverlemnas tilL nuvaran
de postmästaren i Crawfordsviile, Ind.,
Elwrard Vorisr såsom belöning derför,
att han en gång mSd egen liisfara räd.
dat henne från att bli öfver^rd af ett
jernväg3t% i* Tyskland."
Svensk séXi. D^n sv.'ev. luth. St.
-Pa«14 -Wi'samlingens "installment" för
euing, ,bjuder sina vänner och välgörare
pä ett litet julkalas fredagen den 27
dennes kl. 8 e. m. Ett kort program
utföres i kyrkan, hvarpå supé serveras
i skolrummet. Ingen afgift fordras,
men en frivillig kollekt mottager för
samlingen .med tacksamhet Kom ihåg
fredagen den 27.
Från St Pauli församlingen.
Pas'o/ Emanuel O. Stone, den sv. ev.
luth. St. Pauli församlingens lärare,
är nu bosatt här i staden, 2424 15 ave.
S. Gudstjerister hållas i församlingens
kyrka, 25:te gataa och Bloomington
ave. S.: högraessogudstjenst hvarje
söndagsförmiddag kl. 10 söndagsskola
11:30 till 12:30 e. va. och veckogudstjen
ster hvarje torsdagsafton »kl. 7:45.
Julotta firas i år kl. 5 på j.uldagsmor
gonen och- barnfeet pä juldagsqvällen
kl. 7. Inträdesavgift till barn festen 10
cents.
KYBKLI6ANYHETER.
Pastor I*. Johnson'adresseras nu
mera Fergus Pails, Minn.
Bättelse." I notisen från North
Branch i förra veckans nummer upp
gafs, att kyrkovepirationen går till
$100. Skulle ha varit $700.
Från Säbyland, Wis. Ungdoms
föreningen i nämnda förs. hade anord
nat en stor högtid, som firades i för
samlingens stora, nya och' vackra kyr
ka den 13 dec. Det var förstå gången
man samlades i det nu färdiga templet.
Till denD.a fest hade Ungdomsförenin
gen inbjudit förs. tvenne fordne lärare
jemté en, som en gäng tillhörde ung
domen i förs. Festen öppnades med
afsjungandet af psalmen 348: 1—3. För
utom bibelläsning och böp .bestod fe
sten af körsånger, solosånger samt flera
'iortare.tal, dels på svenska och dels på
engelska. Dit hela var uppbyggligt
och sent skall stunden glömmas af de
närvarande. Utan att öfverdrifva kan
man säga, att denna kyrka är en åf vå
ra vackraste landskyrkor. Tornet är
synnerligt smakfullt och gör heder åt
sia byggmästare rar, P. P. Granlund
från BetblehémsfOrs. i Minneapolis.
Ungdomsföreningen har insatt ring
klocka samt värmapparat,. För denna
sak inbragte festen något öfver 50 dol
lars. Hvad, kan ioke ungdomen göra
då den lägger sig vinn om det sanna,
det ädla, det rätta. Gud välsigne så
dun ungdom. En kitr helsning frän
éh af deltagarna 1 den utmärkta festen
i den nya, vackra kyrkan bland odal
män- J. O. H.
-r^illu#rUtthur8t, Äta., afgär nSsta
'stont riHto: Sälla större platser,
säxsfeiidt-fr&n Minneapolis, torsdagen den
26:te, samt från Chicago fredagen den 27
december. Laudsmän, följen med deuna
exkursion och se sjelfva huru den svenska
kolonien i Fruithurst går framåt. 250
landsmän bo redan Fruithurst och nära
400 vingårdar ha' bliEvit sålda till sven
skar. Alla ii ro väl belåtna. Exkursionen
den 12 november samt den 6 december
bragte oss öfver 80 landsmän. Sänd ge
nast efter vår illustrerade pamflett och
karta öfver landet samt ett nummer af
tidningen "Fruithurst .Reporter". För
närmare upplysningar samt ovanligt billig
resa o. s. v., tillskrif genast J. A. WESTER
LUND
& Co., 141 E. Chicago Ave.. Chicago
I1L Mufvudkontor: Fruithurst, Cleburne
co„ Alabama, éller Andrew Mandcen,
415 Adams st. N. E., Minneapolis, Minn.
Bar den största jSsnlngsstyrfca.—F&r. Stat. Regerings Senaste Rapport
1 JLLKOMLIGT RENT
Svenaka
mtmammmamm
Likbesörjare
O o o e n e a u i i a
tv.'Trusta'. Största lager,
s? BUUffasto prlserl
v Bils fa behandllaff!!
ISOSM Franklin Ave.
Telefon
061—2.
Dr, A. Lind, 313 Wash. ave. S., är
för tillfället borta på en studiekurs i
New York, inen atert&ntas 3eä förste
ebruari.
G. A. Petri, svensk advokat, kontor:
235 Temple Court, hörnet af Washington
och Hennepin Ave., Minneapolis, Minn.
Dr. Carl J. Hingnell svensk läkare
ocli kirurg, kontor i Simonson's Bloek.hu:»
net af Washington och Cedar Aves. Tim
mar: 9—11 f. m.: 2—4 och 7—3 e. m.
Full valuta för edra peAraingar får ni
uti J. A. Halls Skobutik. Vackra- och
varaktiga skodon. 1427 Frankllu Ave.
Vi äro hufvudagenter för "Maltoa.
Cannabis" ceh Owen's Elektriska Bälten
samt tillverkare aC alla i Sverige välkända
mediciner. Läs annonsen. A. BACKDAHI,
& Co., S13 Washington Ave. S., Minne
apolis.
Organist och skollärare.
Sv. lutherska Augustana-församlingen 1
Minneapolis, Miun., mottager före den 1
januari 1896 ansökan om skollärare och
anistljensterna för nästkommande år.
Ansökan göres om blott endera af dessa
tjenster eller ock om båda förenade. Sö
kande, som måste vara medlem af Augu
stana-synoden, bör förete betyg om kom
petens att sköta piporgel, leda sångkör,
och vara förtrogen med 3veftskn och en
gelska språken och gifva bestämd Uppgift
på önskade lönevllkor. Ansökan sändes
till församlingens pastor
REV. CABI* J. PSIBI»
8 cents.
Schoch's XXXX Patent mjöl pr 90
lb.. säck
$1.50.
Finaste Chest Nötter, pr lbt
12£ cents.
såsom— '"""""MIIIIIIIIIIUIIIIC
i...90c
..SL 00
.,..10c
1....6c
....18C
.»..18c
.....6c
6c
...20c
,..aoc
..iSc
...15c
...40c
...16c
...29c
.... ?C
..18c
.12Ke
.12Mc
...25c
...10c
...38c
Fint lager af ..«*«»
Herr-Pelsar, Bam-Kappbi*^
Muffar och Kragar m. m.
Allt af egen tillverkning och af prima
qvalité.
E. SUNDKVIST
Cor 7th mm sts., st, PauU
Ny Föi jetongl
Den 4:de december tog vår nya, synner
ligen Intressanta följetong sin början, oc!
nya prenumeranter få tidningen från den
samnias början. Vi ombedja i detta sam
manhang tidningens rännor och gynnar*,
att göra hvad de kunna för Minnesota
Stats Tidnings spridning. livar oc!
en, som \e kar för tidningens spridning,
erhåller en värdefull bok gratis. Lä&vår i
anbud å annat ställe i dagens nummer.
1896 års Almanacka. Begär af ev
apotekare Dr. J. H. McLean's Medicinska
Almanacka för 1896, innehållande, bland
andra värdefulla meddelanden, väderleks
förulsiigelser af den berömde professor
Irl ii. Hicka. Almanackan erhålles friti.
Grundlig undervisning i en
gelska språket pr post. Metodon
är alldeles ny och Utomordentligt prak
tisk. Insänd ett 2-cents frimärke för cir
kulär. GUSTEN JUXGBEX, 899 Grove tt
St Paul, Minn.
Herrar Pastorer
behagade observera, att svenska prest
kappor, prestkragar, s. k. Luther-rockar,
broderade altarkläduader m. m., kunna
erhållas importerade eller på beställning
hos fröken M.
WKKNEI:,
bro.lös och fin-
V I E
Af pastor S. Kronborg 1 Christine Lake
prestfj&rd den
30
hov„1896:mr Frank Jobnson
SCHOCH.
Julhögtiden stundar!
Vi hafva gjort storartade förberedelser för ätt
kunna bemöta alla anspråk.
Vi hafva intagit de största sändningar af Kon
fekt, Nötter, Äpplen, Frukt samt Leksaker, till
SPEC1ELT LÅGA PARTI-PRISER för KYRKLI
GA FESTER och för andra STÖRRE UPPKÖ
PARE. -För detta ändamål står hela andra vå
ningen fullpackad med varor af alla olika slag.
Alla varor förpackas med största omsorg
kostnadsfritt och 'levereras till alla delar inom
staden och till jernvägsstatiöfierna fritt. Ingen
särskild debitering för förpackning-^af varor# som
beställas från landsorten- r'
Söt Potatis, 8 lb. för
JohoGSkog'
och Netta Bräuden, båda frän £ransville,
Douglas co., Minn.
Af pa?ttr II. P. Quist den dec, 1993-1 Salem,
S. Dak.: Oakar Jakobson och Llaa Ertksoo,
böda fräa äulem. y. Duk.
Sämma dag1: Joiiaa rigon och Anna C.
Sundbergr. båda frän Salem, SL. Dak.
A
i
Vinter Äpplen, pr tunna
$1.75
ri
Néw Orleans Molasses, pr gallön
25 cents,
Godt Fämilj Mjöl. pr säck
$1.30.
3 lb finaste Mince Meat för
25 cents,
(Queen Oliver, pr lb.
Öä^ta Pepparrot, pr flaska
B&sta Skinka, pr lh,
8 cents.
le Sirup, pr qvart-Saslea
1 5 e n s
Vått tjänligt störartåde lager af frukt måste
ses för att rätt kunna uppskattas. Det innefattar
de finaste sorter af Bananer, Malaga Prufvor,
Apelsiner, Lemons, Päron, Fikon, Äpplen, Dates,
samt nötter af
alla olika sorteflemteen mängd
andra artiklar.
"f
mS£*i
"THE BIG STORE"
MINNEAPOLIS, MINN.
Santa Claus'
Hufvudqvarter.
Största sortiment inom alla
olika afdelningar af all
ting UTOM HÖ A PRI­
SER!
Butiken hålles öppen hvat^e af
ton till Julen.
Fotografi Album
Detta lager innefattar de nyaste direkt
fr?.n Tyskland importerade varor af
plusli, läder och cel
luloid. Priserna va
riera från 25c till.
ru'imte varuL lu
$20.00
Handarbetade*
Varor
Handm^lado NSsdnkar, li an dak-, ju
vel- och portiiittetcier af cellu
loid och sidenfodrade. Ö08
HandinMadehufvndkuddar,värda
51.00 till $1.50, endast .... ....(Of)
Fina Nåldynor,- med importerade
dccfcliufvuden,' pr st.......... Z06
Hand målade Viskh&llare med
dam viska
Handmålade celluloid halsduteetuier,
8ideufodrade med A.
sidenbesattning ......... /y
Juvel etuier af celluloid, med vel
vet foder 89c och:............4-UG
Kragr- och Manschett etuier, af
ra£-ocn Aianscpett etuier,at
Jul varor
Hvita metall,brickor, runda eller
aflånga, i vackra mönster
Juvel-etuier, ytterst fint arbetade, med
lock af franskt glas, värda 75c
specielt 45JC
Näsdukar
Största urval, finaste mönster och
lägsta priser.
1,000 dussin fina n&sdukar, med smak
fulla bärder och af god qvalité,
8
för ..IOC
350 dussin Jap Siden Näsdukar, bro
derade hörn, värda 15c,
specielt pris V^.fG
700 dussin Herr Näsdukar, af .extra
qvalite lawn, med lina b&rder,
viirda 15c, 8J"ör
Juvelartiklar
Fingerborgar af äkta tjockt
si 1 iver ... .....
Sterling silfver Novelties, värda
39c, specielt pris.............
Sterling Silfver Baby Nålar, pr
par 25c och.
Sterlingsllfvcr
.. ..
Fina Manschettknappar
a
Fina Halsduks
nålar ...,»i#•««*»*•#••
Fina Halsduk^
nålar
Pelstrérk
i
i
i
1
1
i
i
i
59G
&
4*
A( nr
25c
.25c
.49c I
f. (l w
TBftljy sets
9«.49c
25c
.50C
I0C
Ni skall förvåna eder öfver vårt flna
sortiment och v&ra ytterst låga priser.
Fina dam
.Balskragar, sfirskildt pas
sande för julpresenter
Stone Marten, extra fin qvalité i. ..
värda $12, specielt pris......$Qi öU
Rysk Marten, värda^ a. -c
specielt pris...|5
Svart Marten, värda $1$, -n
specielt pris .........».*«,• ^9,50
Tysk Mink, värda $4,
specielt pris.......
Persisk Lamskinns kappor, extra lin
qvalité, med bästa satin
foder, värda $125,
spociejt pris .... VW1I»1
......12.00
Kapptyger
8 1 0
s a e a n ö e I 2 5
Helylle Chinchilla, 50 OfÄ-f&él, I
mörkblått och svart, för dam- och
Sick-kappor samt för herr
ocli goss rockar, yärdt $4
pr yard, specielt pris
uaui- ucu
S2.50
Läderartiklar
Kombinations Portmannäer, äkta
läder, fin vara
Jn
49C
Dame väskor, med läderhandtag,

v i i a 5 0 s e i e i s 2 5
Dame väskor, värda 75o,
specielt pris................. 4°C
Speciella förmåners
i i
e u o i 1 $
$
ii
lUö
i
i
ftr
..ZöC
150 dussin dam swiss äsdukgr, bro
derade, fina mönster och god
qvalite, värda 25e, specielt prislOC
300 dussin Näsdulrar, af irskt linne
eller i fin moll, extra fina.mön- la
ster, värda 25c,specielt pris... .2öC
150 dussin herr Näsdukar, Jap siden,
med initialer och tryckta bår- q
der, värda 50c, specielt pris... .25C
Ett klRdeshus lör narrar. Damer och Barn,
4PLYMOUTfl
laiiie~t€appor
öch
Barn-Kappor
"Plymouth Corner
tt
5
i
CORNER»—Seventh and Robert,
Allt nyin
kom met för denna säsong!
Yl garantera fullkomlig belåtenhet och fiterleinna penningarne när som helsl
föte eller efter julen, om varan returneras. v
ST. PAUL
Inkorporefadt under »talen Minnesotas lagar.
eeeThCeee
Fotografi-Album, Toilett-etuier,
Toilett-artiklar, Syskrin,
Mustasch-Koppar, Rak-koppär,
Äkta Eskilstuna Rak-knifvar,
Gig-arrer, samt finare Parfymér
och Tvål er mv m*
i
Svenska Apoteken^
John Bodin & Co.
TTndertecknad rekommenderar sitt v&isorterade lager af.r
Batttrllga' Tpremte-bolag I staten, »om har tlH specIel uppglft att
förvlU-fva. skandinaviska medlemmar. $2^900,000 UfTörsäkringar hafva bllf
vit utfärdade de senaste fyra månaderna.
Étt bolag med hufvudkontor hår på. platsen!
Utfärdar försäkringar för såväl män som qvixmor.
Kostnaden för en lifförsäkring $1,000 uppgår icke till 3c per dag.
W&gon lätnpligare julklapp kan icke erhållas än en
försätcring i detta bolag.
ilMfär kunna betrygga sina barns framtid, öeb barn
kunna sor.ia fur sina föräldrars ålderdom genom afrt tisraen försakrtnp idétta
bola». A giften är beHknad efter den verkliga kostnaden. Det ta bol »sr har
de bastå och enklaste plager. Med rattl«jrtiet för uiedlom attförnva rfn för
silk ring- nfter 5 el lör 10 år. Tio- och femtonårig vinstutdolnius. Ctfärdur för
säkringar å$5C0, $1,000, $1,500 ocb $2.K3,
Arbetsamma och tillförlitliga agenter ön skas i fivarje stat. stad eller samhälle
i hela landet mot liberala vilkor.
Skrlf nAfrra rader till wskreteraren, som med nöje skall tillsända eder elr
ku lar med noggranna uppgifter. Adressura:
Sec'y & Gon'l Mag'r. Mag'r för skandinaviska afdelnlngen.
Soto lÄnapiiga julklappar rekommendera vi y&rt yU
terat smakfulla sortiment all:.
VÄGG-UR, STUDSARE,
pR, URKEDJOR, FINGER RING AR,
lamt silfverpjeser såsom: KAFFEKAN
NOR, TE
JSS W, 7th St» (nwra 7 Corners) St» Paul,
-m
a
i
4
0]
,lMj
II
I

!Jn!
EK ANN OR, SOCKERSKÅ­
LAR, FRUKTSKÅLAR, KNIFYAR och
GAFFLAR, MATSKEDAR, TIIESKE
DAH, DESSERTSKEDAR, BÄGARE,
SER VIETTR1NGAR.
Äkta 18 Karat Vigselringar.
fötografi-AJhum, Byslrin, Etuier,
ToilettartikXar och Julkort
880 Payne Ave.1.'
Dåliga Skor.
».
iro för dyra, äfven om dé ert
efter hälft pris.
Jas
Yi tillhandahålla enda si häst a sor
tens skodon, tillverkade här i
staden.
Försök dem, och hi skäll eeda& alltid
Landla. hos oss.
ItNEKRS MANDEL,
Yttillliandahålla alltingf börande till reparationer af.... '.tl
1
Kokspisiar och Vårmekäminer af alla siag:,
W eller tillskrif OSS {pft engelska eller svenska) och uppgif hvad ni önafc»
pimirtliyt iw(åHihi|Wi i sY?r -v
w
9

xml | txt