OCR Interpretation


Minnesota stats tidning. [volume] (St. Paul, Minn. ;) 1895-1939, January 01, 1896, Image 1

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045299/1896-01-01/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

Dig Gnd she pris och tack!
4» The oldest Swedish. Weekly in tlie Northwest, comprising two newspapers: "Minnesota Stats Tidning" Established 1877 and "Skafl^ron" Established 1879.
SOCIETY.
W I S O N S I N

,,i '.tx- .-* '.:»
v
1
ki'i
?i',
fV' "v
i'ik tV ~,v
uv *k &
V
pi-
&
Sk'
r* ,f /:6t-Ä v W'-*
?. .i"
,,f
S? ,i ar .* 5 w vij
V "&y, *v
#,
ii
i v .-*
"1895-1896.
*SF
För vakt och vård ooh stadigt stod,
för tröstoch ro i etorm, som ljöd
vid dysterb olyoksdjup som Bjöd,
dig Gud ske pris ooh tackl__
Du hållit om oss säker arm
och gömt ditt barn vid trofast bartn
ooh lugnat det i Btrideos larm.
Dig Gud ske pris ooh tack!
I mörkret var du sol-och ljus.
Du var oas när i stridens brai,*
i Andens eld, i Andens sus.
Dig Gud sko pris och taok!
Vår synd du gömt i glömskans haf.
Du ledt oss med din k&pp ooh staf..
Du styrka uti nöden gaf.
Dig Gud ske pris och taokl
Du torkat mången bitter t&r
från sorgset öga, "Fader vår".
Vår stämma till ditt hjerta går:
dig Gud ske pris och tackl
Men som dn varit ock du är.
Du ftr OBS alltid huldrikt nlp.
och oss på fadershänder bär.
Dig Gud ske pris och taokl"
Just sdttiiau var, o Gud, i går,
du ock skall bli i dag, i år.
På dig ju barnet trösta får.
Dig Gud ske pris och tack!
Du skydda skall bad' folk ooh land
ooh knyta om oss fridens band
och leda oss mot löftets land.
Dig Gud sko pris och tack!
Du skänker OPS båd' hem och brKI
och rttddar oss från sm&rtana gläd,
från ängslan svår och samvetsnöd.
Dig Gud ske pris och tack!
I härlig ooh i mulen dag,
i sorgset ooh i glädtigt lag,
i lycka blid, vid härda slag
dig Gud ske pris och tack!
När högt på fästet solen står,
när gömd hon är, ooh ned hon går,
vid vestan fläkt, i stormen svår
dig Gud ske pris och tack!
I med- och motgång, dag och natt
vi jubla och vi sjunga gladt:
Mg, Herre kär, vår högsta skatt,
dig Gud ske pris och tack!
Godé nyit år!
Zr-^cL
röch der.~
Det år den helsning vi
på denna dag vill® sända våra vänner
når ooh fjerran. Det flydda året, ehu
ru bullersamt och oroligt i många afse
enden, har dock fört myoket god med
sig. Vi ha i dag mer att glädjas öfver
och vara tacksamma för än för ett år
sedan. Må det onda, som det flydda
året bar i sitt sköte, förlåtas ooh för
svinna med detsamma, att ej dess bitt
ra minnen må fördystra och förmörka
det nya åretl Men må allt det goda
förblifva, förökas och förkofras till
fröjd och fromma för en hvar. Och må
det nya året brluga oss äif mera godt,
större skatter och rikare håfvor: bröd
för den hungrige, kläder för den fatti
ue, hem för den hemlöse, helsa för den
sjuke, tröst för den sorgsne, frid för
den fridlöse ooh glädje för den bedröf
vade. Och må det varda hvar och en
gifvet att så bruka det nya året,att nftr
årens tal är fullt och lifvets afton
skymmer och det eviga nyåret inträ
der, det må för honom biifva ett godt
nytt &H
.*
I politiskt afseende lofvar det nya
året att blifva rätt intressant här i lani
det. Ehuru de krigsrykten, som en tid
varit i omlopp, väl icke torde betyda
så mycket, sä tjena de dock till att
väcka oro och åstadkomma oreda och
förvecklingar, hvilket det kan blifva
kinkigt nog att reda sig ur. Finans
frågan är, så att säga, dagans brännan
de fråga. Hvar och en är intresserad
deri. Alla äro ense derom, att något
beböfver göras, någon lösning sökas,
men
hvad
som skall och behöfver göras
och på hvad aätt frågan bäslfskall lö
sas,
derom
bar mau icke kommit öfver-
eus. Presidenten beder kongressen om
hjelp och kongressen är strax fiirdig
att hjelpa, men icke på sådant sätt som
presidenten önskar. Så sätter presiden
ten sig emot kongressen och kongres
sen emot presidenten ooh följden af det
hela blir nog för närvarande Ingen an
nan än att presidenten kommer att
fortsätta med att lfiua pengar till skada
och förfång för landet och folket, men
till fromma för' vissa penningefurstar.
Nytt presidentval kommer ock att
företagas undor året och unier närva
rande förhållanden kommer det att
blifva af större betydelse än något pre
sidentval varit på länge.
På dat kyrkliga området, särskild
inom vårt samfund, torde ock det nya
året blifva betydelsefullt. Oro och
missnöje förspörjas öfverallt. Man tyi
star, knot,ar och klagar. Laglöshet
och egensinne börja bära sina naturli
ga frukter. Och såsom botemedel fö
reslår man nu tvångslagar, centralisa
tion och envälde. Det ena är dock lika
galet som dot- andra. Laglöshet är ett
folks förderf, men tyranni är icke stort
bättre. Pufven kan nog drifva Bitt
handtverlf här i landet, men det torde
icke vara radligt för andra att följa
hans exempol.—Låtom oss dock hoppas
och bedja och i enlighet dermed så
handla, att de Härvarande svårigheter
na må kunna öfvcrvlnnas och undan
jrödjag, (rid, ondrägt och sämja bevaras
/T
i
11
och vårt stora, gemensamma och väl
signelserika arbete bedrifvas ej blott
på en
En bitter strid har en längre tid på
gått mellan katoliker och protestanter
eller rättare mellan katolikerna oah
regeringen i kanadiensiska provinsen
Manitoba. Katolikerna äro der, lik
qom här, fiendtligt stämda mot de of
fentliga skolorna och upprätta och un
derhålla derför egna skolor. Men detta
underhäll vilja de icke sjelfva ensamt
bestrida utan fordra att regeringens
medel för undervisningsväsendet skola
delas mellan katoliker ooh protestan
ter. Dertill nekar dock regeringen på
det bestämdaste, ty enligt lag och rätt
kan en sådan delning icke kumma i
fråga. Katolik ?rna söka emellertid vi
sa att de enligt lag hafva rätt dertill.
De mena att denna rätt tillerkändes
dem i föreningsakten af 1870. Prote
stanterna ha emellertid alltjemt nekat
att föreningsakten innehöll en dylik
bestämmelse, men vill medgifvit att en
sådan funnes i ett lagförslag, som fram
lades 1873, men hvilket dock blef för
kastade Omsider framvisade emeller
tid ett som det syntes äkta manuskript
af 1870 års lag, hvarl den rättighet för
hvilken de kämpade verkligen tiller
kändes dem. Dst såg konstigt ut, men
så läto protestanterna noga undersöka
manuskriptet och då visade det sig, att
dess verkliga datum var 1873, men tre
an hade behändigt ändrats till en nolla.
Det var knopigt, men det gick icke.
Rageringen i Ottawa har nu blandat
ig i saken och söker tvinga Manitoba
att gifva vika för katolikernas fordrin
gar men provinsregeringen i Manitoba
nekar bestämdt, och det skall bli in
tressant att se hvad utgången blir.
Om några dagar öppna våra skolor
åter sin» dörrar för den kunskapssö
kande ungöomen. Må hvarje ung man
och qvinna, som möjligtvis kan, tillgo
dogöra sig de fördelar, som der erbju
das. Kunskap och bildning äro icke
tunga att bära, men de äro till stor
nytta och välsignelse i lifvet-. Och våra
skolor äro af den natur och hafva äfven
natt den utveckling, att vi med glädje
kunna rekommendera dem till alla som
söka verklig kunskap och kristlig bild
ning. J. s. C.
åLLMÄNNA NYHETEB.
I Venezuela frågan, lär Ryssland
stå på Förenta Staternas sida gent
emot England.
Expositionskomité,E2n komité
tillsattes förra veckan 1 Omaha, Nebr.,
'ör anordnandet af expositionen som
skall hållas derstädes 1898.
Löneförhöjning med 10 proo. har
den store coke-producenten' W. J. Rai
ney 1 Ohio beviljat sina arbetare från
och med detta års början.
Afrättad blef Josef Cadotte i Fort
Benton, Mont., sistlidna fredag för
mord som han för en tid sedan gjort
sig skyldig till. Han förklarad* sig
sjelf in i det sista för oskyldig.
Svär storm egde rum i Philadel
phia, Boston och New York med kring
liggande trakter natten till den 27 deo.
ooh åstadkom åtskillig skada Skor
stenar nedstörtade, fönster krossades,
tak lyftades från husen, telegraf- och
telefonledningarno bragtes i oordning
a a v.
Kärlekskrank älderdött» Én 60
årig skönhet Élsie Fröjd'"fran'Brad
Bhaw, Nebr., har stämt en 70-årig ung
karl Nathanael Simmons frän samma
plats med anspråk på $10,000 såsom er
sättning för brutet äktenskapslöfte.
Nathanael har öfvergifvit Elsie för nå
gon annan väns skull. Äfven ålderdo
men kan följaktligen visa prof på osta
dighet.
McKinley's utsigter för Förenta
Staternas presidentstol hafva aldrig
varit aå ljusa som de nu äro, påstår en
af Ohio guvernörens politiska redskap
Hon. Mark Ä. Hanna, hvilken nys9
återkommit från en fyra veckor lång
tripp i östern. Han säger att den enda
kandidat som. möjligen, Jsjin uppträda
och pä allvar täfla med HcKinley ä^
talmannen Reed.
De finansiella svårigheterna
kommer man icke, menar finansmini
stern Carlisle, ifrån genom några nya
tullagar eller genom högre tulltaxor
utan endast derigenom att man nu för
tillfället håller guldreserven i sådant
skick, att den rådande oron ooh fruk
tan undanrödjes, och sä derigenom att
man så fort som möjligt indrager obli
gationerna och de s. k. "legal tender
notes". Hvarje sak har ju två eidor.
Jernv&gsangelägenheter. Bur
lington jernvägen har för sUtlidne
nov. förtjenat "en gross" $2,938,851
$349,252 mera än under nov. 1894—och
in netto $406,016 eller $148,548 mera än
under motsvarande månad 1894.
Pennsylvania-linien ämnar att inom
ett år sträcka ut sig till Detroit i Mi
chigan. ''The interstate commerce
commission" har hos vederbörande
myndighet arihållit om förbuds utfär
dande för "the Railway Joint Traffic
Association" att drifva någon rörelse,
emedan föreningens bildande skulle stål
i strid "med den mellanstatliga handels
lagen.—Burlington banan ämnar upp
föra nya präktiga stationshus ooh an
dra byggnader i St. Louis.—
20:de Årg. N:o 1. ST. PAUL & MINNEAPOLIS, MINN, ONSDAGEN
utan på en inre enhets grund,
yttre
med bibehållande af friheten å ena si
dan, men också med iakttagande af
ordning och laglydighet å den andra,
v 'o
Ingenjörs­
arbeten å Minneapolis, St. Paul &
Ashland banaa hafva nyligen påbör
jata." i'
{•K
*w
^'~i-z:-'
Kontrakt å två krigsfartygs
byggande har af sjöminister Herbert
blifvit öfverlåtet till Newport New-s
Company i Virginia
Guldreserven sjönk i fredags till
$63,868,320. Det sjunker oupphörligen,
bara sjunker, och pä samma gång sjun
ka förtroendet och säkerheten.
Det ryska lånet $60,000,000
som 1893 erbjöds Förenta Staternas re
gering, förklarade sig då Cleveland
hvarken kunna eller böra mottaga
Anbudet .'frän zaren alböldes således
artigt och bestämdt. i
Northern Pacific jernvägens
affärer. Under sistförflutna novem
ber månad inbringade jernvägen $2,
198,024. 19 eller nära $350,000 mera än
under motsvarande månad 1894. Om
kostnaderna voro nära 955,'000 jnindre
,än under nov. 1894
Frånröfvad $1,000 blef slstlidne
onsdags väll Reuben Clarke i San
Francisco, CalM under det ban färda
des å spårvagn på Mission st. derstä
des. Två st. bofvar "höilo upp" spår
vagnen. Tre stråtröfvare: John Mid
iemass, Harry Gardiner och Patrik
Welch hafva häktats.
Inbrott egde rum i Northern Päci
fleboiagets f. d. president Thoma3 F.
Oakes' hus i Mamaroneck, Westchest
er co N. Y., sistlidne juldagsmorgon.
Värdet af den egendom tiufvarne till
egnade sig har uppskattats till $5,000.
Hela familjen i huset sof sött under
det bofvarne riktade sig.
Tragedi. Clara Dawson och Wal
ter Scott i Öes Moines, la., gifte sig
med hvarandra sistlidne julafton. "Då
brudgummen en stund efter vigseln i
Claras föräldrahem åt henne skulle
hemta några klädespersedlar, blef han
af sin hustrus uppretade fader S. R.
Dawson, som lagt alla möjliga hinder i
väiren för äktenskapets ingående,
skjuten till döds. Mördaren är häk
tad.
Lugnande åtgärder. "Clearing
House" komitéa i New York har beslu
tat rekommendera, att utfärdandet af
"clearing house loan certificates" må
ega rum nu med ens, om så skulle for
dras. Detta beslut har i Eugland stärkt
förtroendet till Förenta Staternas sär
kerhetshandlingar och haft med sig en
lugnande inverkan, hvartill ock bidra
git. den omständigheten, att utförseln
af guld under förra veckan var jemfö
relsevis ganska obetydlig.
Framstående iandgman^di^i
Baron Nils Posse, den framstående
svenske gymnasten i Boston, frånhvars
institut derstädes svensk slöjd banat
sig väg till flera trakter af Förenta
Staterna och till många af deras skolor,
har nyligen aflidlt Såsom ett erkän
nande från det gamla fosterlandet för
arbetet och verksamheten till befräm
jande af svenska namnets och den
svenska slöjdens kännedom här i Ame
rika bar Posse Vasaordens insignier.
Handeln och den allmänna rö
relsen här i landet fingo för något öf
ver en veoka sedan en ganska känbar
stöt genom president Clevelaads bud
skap i Venezuela- och finansfrågorna.
Utsigterna äro emellertid för närva
rande ganska lofvande, .och den all
männa stämningen lugnare. Tecken
tyda pä, att den glada, kära våren
skall hafva med sig ljus och hopp i af
färslifvet och i landets allmänna för
hållanden, att det äter skall börja
iSrönska, växa och blomstra h^r i lan
det.
Amerikaner skjutna. Jk»ligt un
derrättelse från La Paz, Bolivia, hafva
fyra amerikanska medborgare: Charles
Joiner, George Miner, Alfred Heard
och Thomas Caldwell blifvit i Chuqui
saca nyligen dömda till döden ooh ar
kebuserade som spioner. De tillätos
icke ens att sända ett meddelande till
den amerikanska konsuln på platsen.
Före arresteringen hade de deltagit
i ett blodigt slagsmål, hvari sjeJfva
mayorn på platsen var inbegripen, och
som förorsakades af oenighet vid spel
bordet.
Tankel&safta och mördaren.
Paur Alexander Johnstone besökte
sistlidne torsdag i f&ngelset i Kokomo,
Ind., Johjf Thomson, som är "misstänkt
'och åtalad för mord å en Charles Low
ry. Inför tankeläsaren stod fången, en
stund darrande som ett asplöf, fastän
han på sin advokats inrådan icke ytt
rade någonting om mordet Johnstone
ville efter "eéancen" ingenting yttra
om sin öfvertygelse angående fångens
skuld eller oskuld. Genom att fälla ett
utlåtande kunde han ådraga sig stora
obehagligheter, och för resten kunde
ej vederbörande jury ooh domare fästa
afseende vid hans ord och tankar i frå
gan.
Skolfrågan i Manitoba. &W
nftmdes i sista numret af MINNESOTA
STATS TIDNING» har denna fråga nått
en kritisk ståndpunkt, Mamtobas pre
mierminister Greenway har sftndt "do
minion"-regerlngen ett meddelande,
hvarl.han säger, att Manitobas rege
ring bestämdt och positivt tillbakavi
sar förslaget om återupprättandet af
separata skolor, och att hon har för af
sigt att uppehålla det bestående syste
met. Minister Greenway har ook för
ordnat om allmänna val till den 15 d:s,
hvarvid provinsens vaiberättigade in
vånare hafva tillfälle att lägga sina
åsigter ooh önskningar i dagen. Nu
återstår att se hvilka mått och steg
"domlnion"-parlamentet, som samman
träder denna vecka, vidtager med an
ledning af det ampra svar det fått fr&n
Manitoba. Att upphetsningen bland
provinsens befolkning är stor. säger
'.'V
i -**.-: I*-.- '-,..i .-•.U- \17~KZ*. J'.J & s' ,*''..?/ y.-'* .--
i a 4 tl+-i J* 1 ^r *fc
j^
1
i?»
1
n
1
Solformörkelse fotograferad.
Det förljudes att fyr*, st. astronomer
från California ämna ftegifva sig till
Japan för att observera och fotografera
den sol förmörkelse stnn kommer att
ega rum den 9 aug, detta är. I nordli
ga delen af Japan blif nemligen för
mörkelsen i det niirn^iasie fullständig.
Wahlgren döaid. Fred. Wahlgren
från Minneapolis, som..den 30 sistlidne
juni i Omaha, Nebr.,t 3dauo sin hustru,
hvilken, ehuru ej lagligen skild frun
WM dock ingått nytt äktenskap, döm
des sistlidne julaftqu, efter att hafva
afiagt full bekännelse, af vederbörande
domare i Omaha il*, i ifs tids fängelse.
Ett förfalskardb&xtd allra djerf
vasta slag, som uppträt på olika stäl
len i Missouri, Kantras, Georgia och
andra platser, bar nyligen blifvit
sprängd t, och de lieset medlemmar ne
deraf äro i fängsligt förvar. De tvä
andra har chefen fö? hemliga polisen
P. Hazen spårat upp i St,
Bankernas ställning. Bankrflken
skaperna inom de födande 19 af För.
Staternas största städbr utvisade under
sist förflutna vecka ep gemensam be
hållning af $1,144,94,202, eller 36 6
proc. till-ökning i jeaförelse med för
hållandena under sistä veckan af 1894.
Räkenskapsutdråget ipptager för Min
neapolis $8,603,6J8 *jed en ökning af
79.9 proc. oca för 5$-. Paul $4,645,452
med en ökning äf 42v proc.
Philadelphia-stricken ftr "länt
Begge parterna httfva .gifvit uagoi med
sig. Fredsvilkoren äk» ungefär följan
de: l:o) Bjlaget ua.iirhacdlai" endast
med arbetare som
tjJo
i dess tjänst
2:o) det medgifver uem full rfttt till
medlemskap i hvilke! laglig organisa
tion som helst 3:o)|det är villigt att
upptaga och pröfva i-få* klagomåi 4 o)
det vill återupptaga arbetet aila de
forna arbetarne, «å ^iåugt u* rym met
medgifver, och vid bi 'vande ledighe
ter fylla platserna för* och främst i»ed
de förre arbetarne, n gen-m siréj
ken förlorat sina
ken har väräfc ed Vecka, antalet af
strejkare steg till 4.C90. Nöjet har ko
stat stad, bolag och arbetare mänga tu
sen dollars förlusten i spärvagnsafgif
ter från allmänheteiis sida är beräknad
till $350,000. John Wan am åker, un
derstödd af "the Christian League",
lär hafva uppträdt som medlande parti
striden ooh åvägabringat öfverenskom
melsen.
Kongressen. Sonaten beslöt i tis
dags förra veckan, således på sjelfva
julaftonen, att upphäfva den förord
ning som efter, inbördeskrigets
upphörande kom tiU stånd, ooh enligt
hvilken soldater soni tjenat i de konfe
dererades leder ickejaasetts kompeten
ta att tjenstgöra i Förenta Staternas
armé och flotta. Motionen, som väck
tes af senator Hill
te ej något motstånt
and Means Commiti
dagen att icke uppt|ga farmareproduk
ter och boskap å let förslag till än
dring i tulltaxan lem utgör föremål
för kongressens hsindläggning. Det
var eljes föreslaget, &tt tullen å dessa
varor skulle höjas 25 proc, öfver Wil
sen Gorman —gagens bestämmelse.
Samma komité ha
till en "bond bill",
nansministern skull
da bonds till én su
gande $50,000,000 och, batalbara till in
nehafvaren inom tre år från deras da
tum räknadt, för a)| på detta sätt möva
tillfälliga brister och-behof som uppstå
i skattkammaren..-— Huset antog i
torsdags en tariff bill med gällande
kraft för en tid af 3i år, soin kommer,
ifall den blir lag, att tillföra skattkam
maren en förökad inkomst af $40,000,
000. Demokraterna röstade naturligt
vis emot billen, populisterna desslikes,
n New York, rön
"The Ways
e" beslöt härom
framlagt förslag
mligt hvilken fi
få rätt att utfär
la, icke öfversti-
Den föreslagna "bondbillen" antogs
i lördags af huset. 47 republikaner rö
stade mot densamma, bland dem Min
nesota männen Towt^e och Eddy.
Det anses att tariffbillea ooh "bond
blllen",som begge gått igenom i repre
sentanthuset, komma att möta kraftigt
motstånd i sen ten, i hvilken "silfver
männen" öro starkt representerade,
och att det derför sannolikt blir nöd
vändigt att "kompromissa". Kon
gressmannen Barrett från Massachu
setts har inlemnat en motion, enligt
hvilken presidenten skulle få rätt att
sammankalla en konferens mellan För
enta Staterna oeh alla nationer som
ega besittningar på den amerikanska
kontinenten 1 ändamål att bringa
gränstvisterna till ett Önskad slut.
Senator Perkins har inlemnat motion
om en Nicaragua kanal bill, enligt
hvilken antalet af kanaiholagots aktier
skulle bestämmas till 1,000,000 å $100
styoket» En kommunikation från
Argentinska beskickningens i Wash
ington chef senör Domingueg delgafs
senaten 1 måndags, 1 hviikon kommu
nikation önskvärdheten af fri ulls in
förande från 8/ Amerika påpekas.
Handlingen öfverlei^aades till finans
komitén.—Vid röstning Öfver motionen
om sonatens omorganisation afgåfvos
30 ja (republikanernas röster) och 28
nej (demo^ratertiÄS raster) en populist
röetAde noj, de öfriga populisterna rö
ptatie lok* .v
ll!" Vw
$ r: v-'i. i fe' wUf^-r
.^vy
$'•&
Sf
I
W k i
'"^-i" Äti' 'T ^'•'V-' ~w* ?*.«, ^•fs?
"t %, V-15S 'f-ri-'
Louis
och
tänker knipa dem dor£
Förfärligolyckshändelse. 1Pju
gufyra personer biefvO dödade och en
hel mängd sårade i fredags afton uti
Front etr. teatern i Tiältimore, Md., en
följd af den paniksom ropet "eld"
åstadkom. En gaslag kom att flamma
upp på något ovanlig(r8Htt, man trodde,
att elden kommit iös^trängsel och för
virring uppstodo med åtföljande ned
trampnlng och qväfaijjjg.
DEN 1 JANUARI 1890.
Förhållanden i Montana- Denna
stat har under tiden från 1862 lemnat
gnid, silfver, koppar och bly till ett
"Värde af $553,620,925. Af allmänt land
äro 72,765,315 acres oupptagna.
Hemskt. Natten till i söndags ut
fördes ett hårresande dåd i trakten af
Lebanon, Ky. Ungefär två mil från
nämda stad bodde en enka,mrs Thomas
West, tillsammans med en enkling,
William Daveres. Dsnne senare hade
för en tid sedan i sjelfförsvar dödat mr
West, som sökt hämnas pä Daveres för
brottsligt umgänge med hans hustru.
Efter Wests död flyttade Daverts
med sina två döttrar in i mrs Wests
hus. Folket der på platsen, uppre
tadt af Wests slägtingar, skulle nu
hämnas den mördade farmaren, och
det ikedde på det sättet, att huset, der
de brottsliga bodde, påtäades, och de
sjalfva stektes till döds. Vid försök
att fly undan lågorna genomborrades
Daveres af tjogials med kulor. Myn
digheterna uppbjuda hela sin förmåga
för att befordra anstiftarne af det gräs
liga dådet till laga näpst.
På villande haf. Ångaren Strath
nevis, som gick frän Tacoma, Wash.,
den 12 sistlidne okt. och frän Victoria
dagen derpä med 185 passagerare och
46 mans besättning med österlandet
som mal} mistade den 20 okt. propel
lern och kunde sedan ej reda sig i den
storm som egde rum. Ända sedan den
dag, dä olyckan hände, och till den 26
sistlidne dec., d. v. s. öfver två måna
ders tid, har ångaren drifvit redlös
omkring på hafvet. Under fem dagar
fördes han i släptåg af en annan ånga
re, från hvilken han dock våldsamt
lösslets under det rasande ovädret.
Strath nevis infördes af ångaren Mine
ola I Port Townsénd, Wash., annandag
jul.
Chicago-nyheter. Tidigt sistlid
ne fredags morgon förnams härstädes
en stark och häftig skakning, lik en
jordbåfning. Orsaken dertill var ex
plosion af flera tons krut i krutbuset
vid Romeo. I närheten deraf var stö
ten så stark, att hundratals personer
kastades ur sina sängar, ooh i sjeifva
Chicago väoktes en stor del af invänar
ne ur sin ijufva morgonslummer. Nå
gra allvarsamma olyckor inträffade
emellertid icke. Å Gracelands be
grafningsplats brändes sistlidne fredag
Hurry Hay wards döda kropp till aska
i närvaro af ue niirmnste slägtingarne.
Ett jern vägsmöte hölls härslädes sigt
tid na Vecka titel'ån i-«preseifcaniet* til
Chicago—St. Paul linierna i afsigt att
träffa några öfverenskommelser i fråga
öm priser o. d. Nagra beslut kunde ej
fattas, då ej alla linier voro represen
terade.— Jernv&gsbyggeriet har under
det senast gångna året bedrifvits i
ovanligt l&g skala. Endast 1,782 mil
hafva blifvit spårbalagda.
A K O A
Ett väl besökt skoiläraremöte af
hölls förra veckan i Aberdeen, S. D.
Också ett festflrande. Enforce
ment League i Larimore, N. D., firade
julen genom att i sällskap med plats
polisen göra en ovälkommen påbels
ning i 6tadens samtliga lönkrogar. Af
sigten var att kunna förskaffa sig bin
dande bevis mot stadens lagbrytande
lönkrögare, och deri lyckades man äf
ven å flera platser.
Ur |ernvägskommissionéh8 i S.
Dakota rapport hemtas följande upp
gifter, som kunna vara af intresse för
vår läsekrets. Totallängden af de till
14 olika bolag hörande jernbanorna
iuom staten uppgår till icke mindre än
2,860 mil. Vid dessa jern vägar äro
anstälda 3,046 personer, hvilkas sam
manlagda årslöner belöpa sig till den
ansenliga summan af $2,950,507. Pas
sagerareantalet under året uppgick till
34,000,000 Af fraktgods transporterades
40,000,000 tons. Genom jernvägsolycks
händelser dödades 8 och särades 49
personer. Inom staten finnas 650 ele
vatorer, hvaraf ett tjugotal under året
uppförts i statens östra dol. Med afse
ende pä byggandet af nya banor har
jämförelsevis obetydlig* blifvit uträt
tad
En vansinnigs dåd. En arbetare,
anstäld å C. A. Petersons, omkring tre
mil söderom Buffalo, N. D. belägna
farm kom förliden lördap in till staden
och bad doktor A. A Young medföija
sig ut till Peterson, hvilken han sade
ha blifvit våldsamt vansinnig. Dok
torn var villig att göra dotta ondast
under vllkor, att drängeu skulle åter
vända till staden efter hjelp om sådan
skulle anses nödvändig. Detta lofva
des, hvarpå de begge männen gåfvo
sig i väg. Som emellertid ingendera
återvände, började man.i staden frukta
för att allt ej stod rätt till, hvarför ett
större sällskap följde efter ditut. Vid
sällskapets ankomst till Petersons farm
upptäoktes doktorn liggande död pä
gården med krossadt hufvud. Tydli
gen hade den döde blifvit ihjelslagen
af den vansinnige, som befann eig inne
i boningshuset ooh endast efter det
häftigaste motstånd lät sig öfverman
nas. Di ängen var spårlöst försvunnen,
ooh fruktar man för att äfven han blif
vit bragt om lifvet ooh hans lik deref
ter undangömdt Rörande da närma
re omständigheterna vid den hemska
tragedien är ingenting kändt, enär in
tet åsyna vittne finnes. Den så sorg
ligt omkomne läkaren åtnjöt stor akt
ning i sin hemtrakt och upphetsnin
gen mot den vansinnige var så stor, att
det vid tillfället såg ut som om han
skulle bli lynohad af den uppretade be
folkningen.
-rf 0
1 1
ft!
yi 4'»
". 'Vi'
A"'' *vra
Vi'&jf'
v«*
'ifåte
I N N E S O A
Postkr "tor flyttadt. Postkonto
ret vid itåyle har blifvit flyttadt till
Montjf ry.
Imr imtionskonvention hölls i
Hinck sistlidne lördag och var tal
rikt xt af countiets befolkning.
Åk skapsskilnad söker mrs E.
C. S, son i Stillwater från sin man
Emil vanson, som öfvergifvit henne
och' ^at L.en.
Ståtens skolfonder. För medel
från statons skol- och universitetsfon
der har statskassören Koerner inköpt
obligationor till ett värde af $354,800.
En statsorganisation för Nordve
sterns vete marknad är ifrågasatt, och
ett inbjudningscirkulär i den afsigten
är utfärdadt af Frank Haskins i Fer
gus Falls.
Land för nybyggare. En areal af
890.746 acres å Red Lake och White
Earth reservationerna komma att öpp
nas för nybyggare omkring den 1 näst
kommande juni. Man väntar, att det
officiella tillkännagifvandet Jerom skall
snart utfärdas.
Domare utnämnd. Guv. Clough
utsåg härom dagen J. H. Warner till
domare i municipalrätten i Brainerd
under den vakans som uppstått med
anledning af Jobn M. Johnsons resig
nation.
Kanalarbetena i Riverdalen,
hvilka skulle hafva varit fullbordade
till den 1 sistlidne nov., bafva icke än
nu utförts. Kontraktörerna hafva nu
af vederbörande kommission fått upp
sko': med Snake riverkanalen till den
1 nästkommande aug. och med Borup
kanalen till den derpä följande 1 sep
tember.
Olyckshändelser. August Bölden
i Milan hoppade härom dagen från ett
i gång varande tåg Jch skadade sig så
illa, att han i sanslöst tillstånd måste
föras till lasarettet.—Mark B)dell, bo
eude i närheten af Siuk Center, kasta
des i fredags frän en vagn till följe af
hästarnes skenande och blef ögonb.ick
ligen dödad.
Tog stryknin och dog. Juvele
raren J. P. Hedenstad i Blooming
Prairie, hvilken dref sin affär i OUons
apotek derstädes, tillegnade sig natten
till den 27 dec. frän apoteket, hvarest
han plägade sof va om nätterna, ett par
"grains" stryknin som ban tog in. Han
afled under svära {»•ägor liöljand«
morgon. Den aflidne var öö är gam
mal. Han hade under senaste'tid fört
ett oordentligt lefnadssätt.
Stor qvarnbyggnad. Scbeffelds
bröderna i Faribault hålla på att upp
rätta ett ansenligt qvarnverk derstä
des. Till det nuvarande s. k Polar
Star-verket skall vidfogas en 26 fot
hög våning, och dessutom skall ett
fyravåningsannex (43x80) tilläggas. En
elevator med utrymme för 100,000 bush
els, ett stort "boarding"-hus och andra
byggnader åro under uppförande. Mil
waukee banan ooh St Louis banan
komma att hafva spår utlagda till qvar
nen.
Stort beslag å villebråd gjordes
i söndags af biträdande agenten vid
fisk- och villebrädskommissionen P. O
Stephens, som dä i Park Rapids knep
ioke mindre än 641 stycken rapphöns
och 16 "saddles" af annat villebråd
från W. S. James, en agent för R. E.
Cobbs kom miss ion jaff är. De beslag
tagna rarieteterna hafva förts till St.
Paul. Om nu lagen skall hafva sin
gilla gång, kommer den olycklige James
att få betala omkring $7,300 till staten
för brott mot jagtlagarne, hvilka stadga
$10 för hvarje fogel och $50 för hvarje
"saddle" af villebråd som köpas och
säljas under förbjuden tid.
Duluth- nyheter. Gsneralproku
rator Childs har tillkännagifvit, att
det beslag som inspektörerna Williams
o. Snyder lagt pä oleomargarin iDuluth
var fullt lagligt, ooh att det beslagtag
na förrådet kommer att säljas till tvål
fabrikanter till ett pris af 7 cents för
pundet. Staten gör eh vinst af $1,680
på affären. God fortsättning i kampen
mot samvetslöst bedrägeri!—Fisk- ooh
v i lie bråd sägen ten Fullerton, samme
man för hvilken de lättfotade indianer
na, som han "lagt boslag på", gömde
sig "bak busken", sålde härstädes för
liden veoka beslagtagen fisk, hela 12,
000 "pounds", till "Baltimore Packing
Co." i Minneapolis. Affären inbringar
staten omkring $15,000.
Brefkort från Taylors Falls.
Återigen blef undertecknad för en li
ten tid sedan öfverraskad af Emanuels
församlingen i Almelund. De af för
samlingen, som voro förhindrade att
deltaga uti besöket första gången
Almelundborna voro bär i Taylors
Falls lutbu församlings prestgård, kom
mo nu på sin tid till ett antal af 15 fa
miljer för att på ett grundligt sätt
helsa pä sin lärare. Djras besök bestod
icko blott uti gifvande af jordiska gåf
vor, såsom penningar uppgående till
$20 tillika med gåfvor in natura, utan
framför allt uti kristliga samtal, uti
säng och bön. Huru upplyftande det
kännes då allas sinnen, taukar och
hjertan 1 ett samqväm äro rigtade ät
samma håll, neml. till Gud, dä i det
hela är endrftgt, samförstånd ooh för
troende menniskor emellan, då Herren»
får frambringa hos menniskor sådana
yttringar af ett himmelskt väsende,
som har sitt ursprung allenast från
Gud, från hvilken all god och fullkom
lig gåfva kommer. Den store över
herden hålle sin skyddande hand öfver
denna sin hjord. Han välsigne sitt folk
till evig tlctt
2f,J. Stwe.
v
*jv"'
••r- »V 5
/y..» i
i--C
inSTGrt!SAL
-•Av. r.-_'•!
Löpande
Stort skogsköp. Foley Bros. åt
Guthrie från St. Paul och an Mc
Clure från Stillwater, som ingått kom
paniskupoch förfoga öf®er ett kapital
af $1,000,000. hafva inköpt skog vid
Mi.ile Lacs sjön, der de nu ämna afver
ka melian 200,000,030 och 300,090,000
fot timmer. Timret skall sägas vid
Miiaca, och det an*es komma att gå tio
åt om, innan all skog blifvit afverkad.
Eldsvåda. Å Martin Madisons
egendom, beiägen orokring2}£ mil från
Kasota "union depot", nedbrann i sön
dags en uthuslänga, innehållande sex
bus ar, 8 nötkreatur, ett ganska stort
förråd af hvete, räg och majs samt alla
farmen befintliga åkerbruksredskap.
Förlusten uppgick till §3,000.
Uood tempi ar-mö te. Minnesotas
skandinaviska goodtemplarloger böllo
sitt femte statskonvent uti stutslrapito
liet i St. Paul den 26, 27 och 28 sistlid
ne december. Omkring 100 ombud eller
delegater voro närvarande. Af inkom
na berättelser framgick, att de skandi
naviska goodtemplacaee antal 1 staten
uppgår till 1,500.
Icke Hastings utan Ånoka blir
sa lyckligt att inom Sitt område få hy
sa statens fjerde sinnesvärdsanstalt.
Komiterade tindrade i fredags sitt för
ut fattade beslut till följe af, som det
synes, krafiig påstötning från Anoka
foikeU Hastingsborna äro, missnöjda
och arga och säga» komma att gora
den i sanning egendomliga ändringen
till föremal 'ör rättslig undersökning.
En delegation frun Hastings uppvakta
de i lördags generalprokurator Childa
med anhållan om utfärdande af förbud
mot kontrakts afslutande med Anoka
tills frågan blifvit afgjord inför veder
börlig domstol. Statskassören Koerner
har fått befallning om att tills vidare
icke utbetala till hospitalskommissio
nen några penningar utan afvakta vi
dare förhållningsorder.
Afbruten fabriksverksamhet.
The Winnebago snickerifabriken i
Fond du Lac stängdes i förra veckan,
hvarvid derstädes anstäide 250 arbeta
re blefvo utan sysselsättning.
Rikt byte. En mängd olagligt dö
dade rådjur, hjorpar, fasaner och an
dra djur, Åom nyiigen togs i beslag
strax utom Grantsburg af statens
"game wardens", försåldes i förra vec
kan å offentlig auktion. Bytet som
värderades till minst $1,000, inbringa
de $115.
På dryckenskapens konto. Un
der ett slagsmål inne en krog i Iron
Bilt förliden lördag blef en Mat John
son tilldelad flera lifsfariiga knifstygn
af finnen Louis Nieme. Den särades
lif anses ej kunna räddas. Niami häk
tades och fördes till Hurley, der han
hålles fängslad.
Fatalt fall. Tvenue snickare
Watertown vid namn Charles Bentzln
och August Sti-ehlow föllo till marken
frän en 30 fot hög bristfällig ställning
under det de i lördags voro sysselsatta
med arbete en elevator derstädes.
Strehlow erhöll i fallet så svåra 8ka~
dor, att han kort efter olyckshändelsen
afled. Bentzin blef äfven allvarsamt^
skadad, men anses komma att till-^^
friskna.
Värdepappera återfinna. Hen
kassalåda, som vid inbrottsstölden»
föröfvande i Johnson & Schyttners lo
kal i Trade Lake förliden sommar bort
stals, blef i förra veckan återfunnen af
Ed. Anderson omkring en half mil
österom handelslokalen och återstäld
tiil egaren,F. G. Dahlberg. Penning
garne hade tjufvarne, stoppat i egen
ficka men alla värdepappren hade
de lemnat qvar.
Kroglif. Krögaren John Duest ooh
dennes hustru såra George Waltner i
Medförd intnanådes i häkte förliden
vecka såsom misstänkta för att ha sökt
mörda en John Dahlen derstädes. Dl
hade en föregående afton blifvit arre
sterad på uppmaning af krögaren, som
anklagade honom för att ha uppfört sig
oregerligt. Då han omhändertogs af
polismyndigheterna, befann han sig i
hälft medvetslöst tillstånd till följe af
inmundigandet af alltför mycken spi
rituösa, som koustaplarne vid tillfälle
trodde. Sedermei'a upptäcktes dock,
att mannen sårats af en ^Ivolverkula,
som afskjutits mot hans hcivud ooh in
trängt i bjernau, ooh gaf delta anled
ning till de förutnämda personerna*
&
Hr
mmm
sSSHf
©iS
Vfs
MfKH'iOTA |.
fS
iäa
ijt '(5^,J
'V* v
1
,? 'vl
N:r 991,
Som kongrosskandidater för4:ed
distriktet (Minnesota) nämnas öfyerste
Kiefer,hvilken önskar renomineringpä
nytt samt F. C.Stevens a E.G. Rogers.
Nyårgprasenter i form af förnyad
prenumeration och nya prenumeranter
uppskattas mycket å en tidningsbyrå.
Våra vänner behagade göra hvad de
kunna för tidningens ökade spridning.
Dsn nya följetongen kan ännu erhållas
från början.
Utbrott af gas skedde härom dagen
vid drillningsarbeten i en brunn uti
Renville. Man hade kommit ned pä
ett djup af £65 fot, då gasen bröt fram
med väldig fart och stort dån och fat*
tade till på köpet eld. Ingen olycka in»
träffade emellertid.
Elektriskt belysningssystem af»
profvades i Rush City sistlidne måndag
och visade sig vara fullt tillfredsstäl
lande och motsvara alla billiga anspråk.
Det elektriska verket är uppsatt af ett
bolag, be.nående af dr. A. J. Stowe, a
F. Jackson och T. W. Wadlow härstä
des samt B. F. Ellison frän St. Paul
ocb Morgan Brooks från Minneapolis.
4
i
"i
1
J,
4

xml | txt