OCR Interpretation


Minnesota stats tidning. [volume] (St. Paul, Minn. ;) 1895-1939, January 08, 1896, Image 2

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045299/1896-01-08/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

THE N. K. FAIRBANK COMPANY, Chicago.
I N N E S O A S A S I N I N O N S A E N E N 8 A N U A I 1 8 9 6
Dr. Miles' Heart Cure
JAPANESE
Pastor LUDVI0 SOLMES.- President,
Cor.Smith & Adams 8trs..Burlingrton,Iowa.
116 South Wood Str» B**llngfc6n, Iow»
C. fl AUGAiST. President.
A. J3. JOHNSON. Vie©President.
14 Moore Street
New York, N. T.
Line spRrvagn tages till 'South Ferry.
Frftn Grand Central It. R. tagea 8 rd
14 Moore St., New York, Y. N.
829 E. 7th street och 856 Payne Avenue,
ST. PAUL, MINN.,
DR. PETER FAHRNEY,
112-114 So. Hoyne Ave. Chicago, HL
1427 Washington Ave. S., Minneapolis, Minn,
1305 Wash. Ave. 8.,
der Belt-
South Ferry tvä
301—303 Washington Ave
(Vanstrum Block.)
HEM I TEXAS.
JNO. H. FIELD, Cashier.
O. E. BRECKE, Assistant OmM#»,

Första Sv. Luth. församllngen
gejcts i St. Paul, Minn.,
w *.»• -årsstämma»
Stämmau hölls nyårsdagen samt
Öppnades på öfligt sätt af ordf., pa
»tor L. A. Johnston. i
Kyrkorådets årsberättelse.
JLrade församling
Jesu frid!
"I skolen veta af allt jer ta, och
af allo sjal, att icke ett ord felat
hafver på allt det goda, som Herren
eder Gud eder sagt hafver allt är
"fckedt, och intet tillbaka blifvit."
Jos. 23: 14.
Med dessa bibelord hel
sar k y
rko
rådet församlingen på denna nyårs
dagen. Tiden går hastigt undan.
Xet gamla året ligger nu bakom oss.
Aren flyta hastigt undau som ett
yrak i strömmen. Bet ena året går
«fter det andra utan afbrott och
snart är evigheten här. Genom
•Guds barmhertighet hafva vi in
Isrädt uti ett nytt år. Ir.gen af oss
$tan säga, hväd det bär uti sitt skö
te men ingen fälle modet, ty deu
gamle Guden lefver ännu, han bort
lägger icke med det gamla uret det
gamla fadershjertat. ELids hjerta
förblifver oförändradt och hans arm
oförkortad. Omväxlande äro våra
erfarenheter på jorden. Omväxlan
de hafva de ock varit under det nu
tilländagångna året, men Herren
liar dock varit densamme trofaste
Cruden: •"Icke ett ord felat hafver
på allt det goda, som Herren eder
Gud eder sagt hafver". Så talar
Herrens åldrige tjenare Josua till
Israels folk. Folket kunde nog in
tet annat än instämma Josua säger
också: Veten af allt hjerta, och af
allo själ. Sådana vittnen vill Her
ren hafva. Af allt hjerta och af all
Bjäl skulle vårt intyg i dag &å.
Hafva vi icke skäl dertill? Sen till
baka på det flydda året! Sätten
-allt tillhopa, som Herren gifvit oss,
och jemfören det med de löften vi
liade vid årets början, och låten se
dan hjerta och själen svara på frå
gan: "Har Herren felat uti ett en
da ord? I sägen nej! Lofvad vare
Herren Israels Gud ifrån evighet
.till evighet och allt folket säger
Amen, och lofve Herren 1"
Vi göra i dag en återblick. Vi
återkalla Herrens nådesrälgernin-
:gar
öfver oss under det flydda året.
Tinga härjande sjukdomar hafva vi
erfarit Herren har- bevarat våra
hem och hulpit oss ur stor nöd.
'Fastän yi icke erfarit någon större
väckelse under året, har ordet lik
väl bevisat sin kraft till salighet.
Icke så få hafva kommit till sann tro
•på Herren. Mycket mera vore dock
här att önska. I fråga om det sed
liga tillståndet har kyrkorådet icke
fiågot nytt att meddela. Försam
lingen är dock utsatt för stora fa
ror. Verldsanden vill tränga in.
Här behöfver församlingen vara pä
gin vakt, att saltet icke må mista
sin sälta. Må den kära församlin
gen aldrig glömma sin ställning i
förhållande till verlden hon skall
vara ett salt mot förruttnelsen och
en stad på berget! Hon skall kasta
ljus omkring sig o^h-uppenbara en
helsosam dragningskraft till sig.
Hon skall alltmera blifva, hvad hon,
redan är.
Vi fröjdas öfver att så 'många af
våra till staden anländande lands
män intressera sig uti Guds ord och
församlingen. Mot dem har hvarje
församlingsmedlem en viktig mis
sion att utföra att låta främlin
garna förstå, att de äro välkomna
till vår kyrka och in uti församlin
gen. Vi hoppas, att denna sak må
väl påaktas. Till vår stad anlända
skaror af unga personer. Försam
lingen borde synnerligast anstränga
ga sig för dem inbjuda dem till
våra sammankomster och påpeka
nödvändigheten och förmånen af att
^tillhöra församlingen, der de äro bo
satta. Vi hoppas, att församlingen
alltid må förblifva en ungdomsvän
och göra allt hvad den kan för de
ungas väl. Ungdomen är försam
lingens framtidshopp. Må vår för
samling blifva känd såsom ungdo
mens församling. Det är en otänk
'bar stor välsignelse för en försam
ling att hafva ungdomen med sig.
Församlingen har ett stort ar
betsfält i staden. Men hvar äro nu
Arbetskrafterna för det stora fältet
det bekymrar oss mer än någon
ting annat. Fältet är så stort, att
det kan icke få den tillbörliga tillsy
nen men fältet måste ännu blifva
större. Må Herren styrka, vägleda
och råda.
Vi känna oss tacksamma till Gud
för de arbetskrafter vi hafva inom
i
församlingen. Styrelsen har haft
14 sammankomster och kytkorå
det 12 under året. VI hafva fyra
fruntimmersföreaingar öch en mis
sions- och traktatförening,
mera
vi offra för
ny och
nat
de okända
som
arbetar för missionen och de fattiga
samt äfven för församlingen. Ung
domsföreningen arbetar i samma
riktning. Dessa föreningar borde
ännu mera uppmuntras. Missions
intresset borde vi ömt vårda inom
församlingen. För missionen och
de nödlidande böra vi
offra.
Och ju
välgörande ända­
mål, desto lättare skall det blifva
att indrifva medel för församlingens
egna behofver.
Söndagsskolarbefcet bar pågått
med synbar välsignelse. Söndags
skolan i kyrkan är
mycket
större än
den var för ett år sedan. Söndags
skolan på Daytons Bluff har nu fått
en
passande samlingslokal
och har den god framtid
i
detta
anse
samfunds
för sig.
Kyrkorådet började söndagsskol
verksamhet
på vestra
sjunde gatan.
Der hafva vi nu en liten söndags
skola under rar John Petersons led
ning. Men ännu mera borde göras
för våra söndagsskolor. Här behöf
va vi alla föräldrars medverkan.
Men munga föräldrar äro allt för
likgiltiga
afseende. Många
det icke vara så noga, antingen
deras barn besöka någou af våra
egna söndagsskolor eller
NÅ^OT
an­
skolor. Detta är icke
som det bör
vara. Detta
göra
är icke
trohet mot den kyrka de tillhöra.
Alla föräldrar inom församlingen
böra
se till, att deras barn besöka
någon af våra egna söndagsskolor.
Lilora
oss
allt
hvad vi kunna
för våra söndagsskolor!
Församlingen har hållit tre termi
ners hvarJagsskola unaer året
två månader pä h-varje termin. Miss
Anna Badin har förestått vår- och
höstterminen samt bistått under
sommarterminen. Studerande EK
blad
förestod skolan under
sommar
terminen.
Kyrkorådet'TVILL" också begagna
tillfället och omnämna sången vid
våra gudstjeuster. Sången har den
allra största betydelse vidden krist
liga gudstjensteu. Våra sångledare
hafva haft etfansträngande arbete,
men
lyckats
vät uti
att hafva
A
Utgifter-
fått
en god sångkör. Sångkören arbetar
utan ersättning. Dan är värd er
kännande
och uppmuhtrau af för
samlingen FÖOYIIEP .GADJL-SÅIIG^N. Vår
gemensamma.ööskan.är att
få behål
la samma sångkön under det ingång
«.
*. -rf a s»
na aret.
Må nu Herren under det ingångna
året
få behålla oss andeligen nyktra
och stilla vid bibelordet! Kyrkorå
det önskar härmed framställa några
statistiska uppgifter:
Värdet af försam I
:s egendom» §36.000.00.
Församlingens skuld $ 5,689.27.
Kommunikantantalet är 859. Hela folk
mängden 1,869. Döpta 39. Konfirmerade
38. Intagna: på betyg 17, på bekännelse
86, barn 9. Afflyttade: kommunikanter
15, barn 5. Döda: kommunikanter 6,
barn 5. Utstrnkna 58. Vigda par 40.
Söndagsskolan:* lärare och ordningsmän
47, barn 463. Hvardagsskolan: antal
veckor 24, lärare 8» jbgrai 207.
Church ex tension**.'.6.21
Synodens kassa 7.27
Konferensens kassa.. ...-...... 12.75
Skolundervisningen /. 477.38
Inre missionen.. ........ ...w 292.43
Yttre missionen™.»*........... 65.35
Barnhem 186.13
Välgörande ändamil 540.62
Reguliera utgifter. 6.293.38
Vi stå nu början af ett nytt
år. Hvad som ligger framför oss
under detta år, kunna vi icke säga
men ett är visst vi behöfva icke

vägarne
Herren
vill vara
St. Paul,
ensamma.
vår ledsagare. Nära
vid hasis sida ooh med vår band uti
hans behöfva vi intet frukta. Hér
ren välsigne vårt årsmöte idag!
Minn., den
1 jan. 1896.
Kyrkorådet
Andra rapporter.
''Församlingens utgifter under det
senast flydda året belöpa sig till
$6,368.02. Följande inkomstposter
nämnas i
detta sammanhang: genom
kommunikantafgift $2,698.50, kol
lekter och offer $829.63, gåfva från
ungdomsföreningen $172,fester $429.
Åtskilliga smärre lån hade dessut
om upptagits. Så till exempel hade
8 medlemmar utaf kyrkostyrelsen
lånat till församlingen $100 hvarde
ra räntefritt på ett år.
Söndagsskolan å Daytons Bluff,
som
förestås af
året varit
P. Edlund har under
ganska väl
OTTOLENE
KOCKAR
besökt. Dess
inkomster belöpa sig till $73.47 och
utgifterna hafva varit $88.95. Sön-
böra ihågkomma att ieke använda mera än
tvä-tredjedelar af Cottolene mot livad
man brukat taga af svinfett eller smör. Med
itvä-tredjedelnrs qvantitet ernås bättre resul
tat till lägre kostnad än hvad som åstadkom
mes med svinfett eller smör. Då Cottolene
brukas vid stekniug, btfr man först lägga
en fikifva bröd i kärlet för att förvissa sig om
den rätta värmegraden, hvilken är lagom då
brödet ar biuustekt efter en half minut. Cot
tolene får aldrig blifva så het att den ryker.
Tre vigtiga punkter: Stekpannan bör vara kall då Cottolene lägges deri.
Cottolene uppvärmes fortare iin svinfett. Det fräser aldrig vid hög värmegrad!
abriksmuiket är "Cottolene' och ett oxhufvud i en krans afbomullsqvistar.
l~f„ .1 V t' n.
dagsskolan å West Seventh str.,som
har J. S. Peterson till föreståndare,
räknar 36 barn. Inkomsterna haf
va varit $32.58 och utgifterna $37.30.
Ungdomsföreningen hade under
årets lopp haft en inkomst af $335.
06, deri en kassabehållning af $70.10
från förra året inberäknad.
Missions* och traklatföreniogen
räknar 54 medlemmar. Medlemsaf
giften har blifvit nedsatt fråu 25
cts. till 15 cts. Föreningens inkom
ster voro $66.90. Till inre missionen
hade utbetalts $30.
Den äldre fruntimmersföreningen
hade under året haft en inkomst på
$420.59, hvilken summa utdelats till
fattige, missionen, församlingen o.
s. v. Unga fruntimmersföreningens
inkomster belupo sig till $71.40, som
utbetalts till inre och yttre missio
nen. Inkomsterna för fruntimmers
föreningen Daytous Bluff voro
$46.70 och för den å West Seventh
str. $54.12. Äfven dessa medel hade
gått till välgörande ändamål.
Val af embetsmän.
Sockenstammosekreterare A. P. J.
Colberg. Söndagsskolsuperintendent
pastor L. A. Johuston, v. supt. H.
G. Johnson. Sekr. och kass. John
Holmen samt Aug. Anderson biträ
dande. För s. Sv å Daytons Bluff
valdes P. Edlund till föreståndare
samt för den West Seventh str. J.
S. Peterson. Diakoner: G. Bodin
och E. Sundkvist trustier: O. Sohl
berg och F, E. EUnund revisorer
Louis Johnson, J. A. Jackson och
Fred. Luud konferensombud F. E.
Elmuud och N. M. Borgström supp
leant orgelnist P. Johnson och
sångledare P. Woid kyrkoväktare
A. Larson.
Hcarjehanda- beslut.
Pastorslönen bestämdes till $1,500
samt ett offer och gjordes detta be
slut till permanent. 0 *gelnistens
lön blir $30 per månad och sångleda
rens dito $15. Kyrkoväktareiis lön
faststäldes bill $400 samt ett offer.
Subskription skall upptagas till
liyrkoskuldens afbetalaude. Till ko
mité för arbetets bedrifvande till
sattes följande personer: pastor L.
A. Johnston, A. P. J. Colberg, J. A.
Jackson, Louis Johnson, John Cal
lander, J. M. Anderson, A. P.Croon
quist. Kommunikantafgiften n ed
sattes till $3 för konfirmander, gäl
lande tills de uppnått 20 års ålder.
Stämman, hvilken var enig och
samdrägtig, afslutades me$j£ön#f
pastor C. A. Hultlcrans.
Selereteraren.
Från 25-årsfesten I Mamre
lund den 23 okt. 1895.
... (Forts.jfr. före», nr.)
Pastor S. fiedeen fcån Grove Ciiy
besteg nii predikstolen efter sääg
beledsagad af orkesterspel? och hans
tal var följande:
"Man sjunger med glädje om seger
uti de rättfärdigas hyddor. Herrens
högra hand behåller segern
Det var en stor högtidsdag ibland
Guds folk i Israel, då dessa anförda
ord från den 118:de af konung Da
vids psalmer sjöngs af orfct'saligt
folk, som Gud hade utvalt till sin
arfvedel. Medvetandet om, att de
voro Guds folk, att Gud hade ingått
lagens och nådens förbund med dem
genom Jesus Kristus, utgjorde käl
lan till deras hjerteglädje. De sjön
go med glädje om seger. Guds ri
kes historia kände de från dess för
sta början. De voro medvetna om
att Gud bodde ibland dem, att Han
hade fört och ledt dem såsom sitt
folk till lffftets heliga land. Gud
hade varit stor i nåd och mäktig i
gerning ibland demr utfört genom
sin mäktiga hand stora och under
bara segrar. På de högtidsdagar,
som Gud gaf dem, skulle de vara
glada. De skullé icke då tänka på
sig sjelfva, sin egen synd och ovär
dighet, utan på Herrens segrar.
Fröjd i Herren skulle ligga på bot
ten af deras hjertan. Underlaget
för fröjden skulle vara Herrans seger
öfver dera» fiender. För framtiden
skulle de icke heller vara ledsna och
bedröfvade. De skulle icka ängslas
och bekymras för morgondagen, ty
Herrens högra hand skulle äfven
för framtiden behålla segern. Hvil
ken af oss dyra vänner kan läsa så
dana Guds ord utan att blygas och
skämmas inför Herren för vår synd
och otro, att vi sätta så litet värde
på Guds uppenbarelse. Vi, såsom
nya testamentets folk, stå långt ef
ter det gamla Israel med hänsyn till
glädjen och fröjden i Herren. Guds
församling i vår tid håller på att
somna in på glömskans och otack
samhetens syndabädd. Vi hålla på
att förgäta, hvad godt Herren oss
gjort hafver. Den synden sänker
menniskan i djupt elände och drager
öfver oss mörker och Guds vrede,
som skall brinna intill nedersta hel
vetet. Då Guds folk i gamla testa
mentet straffades, så skedde det pä
grund deraf, att de glömde Guds
välgerningar, som Han bevisat dem.
Samma orsak ligger till grund för
Guds straffdomar i nya testamentet.
Deu na församling har en 25-årig
historia, som nu ligger i det förflut
na. Denna eder historia är skrifven
i himmelen, hon är skrifven ut
hvarje medlems hjerta. Hon
skrifven i all synnerhet i deras hjer
tan, som voro med, då församlinger
stiftades. Hvad skedde på de tim
marae, då församlingen stiftade?
här? Då skedde stora och härligc
ting. Jesus Kristus, församlingens
Herre och hufvud, var na id iblantt
eder och planterade genom ett af
sina sändebud i församlingens midt
sitt ord och sina sak ramen ter. Je
sus Kristus, såsom den fullbor
dade salighetshöfdingen, ville då
församla eder omkring sig såsom
det tempel, som icke med händer
gjordt är. Sedan återlösningen full
bordades på Golgata, har icke fun
nits något slcönaro verk än Guds
församling, d! v. s. föreningen af
dem, som tro på den treenige Guden
och Hans stosyerk-i skapelsen, åter
lösningen och helgelsen.
Då jag, som^ett ringa Kristi sän
debud, år 1874»anl$nde till eder, så
kom jag icke till ^en sammanrafsad
hop af menniskortan till en Guds
församling, s6m &enom det heliga
dopet egde medborgarerätt uti Kri
sti rike. Jag fröjdade mig med bäf
vande hjerta, då jäg såsom en oer
faren prest ^ekuUe börja arbetet
ibland eder. Edra hjertan voro öpp
na och mottagliga för Kristi förso
nings evangelium, som utgjorde för
mig och eder fröjden och glädjen,
vid våragudstjenstsammankomster.
Vi sjöngo med glädje om seger uti
våra hjertans hyddor, så att den
gamla oförgätliga stifthyddan, som
nu icke mer finns, genljöd af jublet
från frälsta själar, som Gud hade
födt genom sanningens ord. Vi
trodde, derföre sjöngo vi och fröjda
des uti våra hjertans enfaldighet.
Allt var enkelt och anspråkslöst, så
väl vid våra gudstjenster som i de
små hyddorna, i hemmen. Vi pre
dikade, bådo och sjöngo om seger.
Gud hörde våra böner, och vi sade:
"Gud vare tack, som låter oss be
hålla seger och ^uppenbarar genom
oss lukten af sin kunskap allestädes.
Före min anlrömst hit hade åt
skilliga personer lemnat församlin
gen pä grund af okunnighet om en
rätt Jesu Kristi församling. Jag
antar att detta var bevekelsegrun
den för deras utträde. De förmådde
icke skilja Kristus och Hans nåde
medel och nådeverkn ingår från de
synliga menniskorna. Do tänkte
att dessa skulle utgöra en och sam
ma sak. Ett £&£_ af de utgångna
blefvo med tiden mycket myndiga,
så att de bövjade skjuta glödande
skott emot den-församling, de lem
nat. De gingoU husen för att med
sin öfvertalningsföcmåga locka flera
ut ur församlingert, men det lycka
des icke på gruhd af att profeterna
voro kända i sbj hembygd. Det sme
kande talet, som man kallade Guds
ord, stämde icke med deras 1
if och
lefverne. Fåren kände icke deras
röst, som främpande voro. Ett par
menniskor voroi mycket närgående.
En åf dem var en gång närvarande
vid en gudstjensb i^Då allt var slut
reste sig en man tsed nedböjdt huf
v«d öeb- *'Jfosr
Han börjäde rAetPeii''stor myndighet
att tala, jag mins it&e hyad. Men
det kommer jag ibTig, att" dörren
Öppuadés och nå^r.fgubbar påminde
derom. Dit andra uppträdet sked
de på,en söndags e. m., då jag för
rättade barndop boa en kristligt
sinnad familj i e® ren och snygg
jordkällare. EVi man träder in un
der det vi tackade Gud för nya fö
delsens bad i dopet, som blifvit gif
vet åt makar nes förstfödda barn.
Mannen började undervisa mig om.
huru jag skulle predika evangelium,
så att men.niskorna, kunde blifva sa
liga. Han sägen
frälsrt
cVHela
verlden är
och salig i.
Jesu död, och detta
skall du predika." Jag svarade:
"Hela verlden är stadd uti det on
da." Dessa om förmälda saker höra
till det första skedet af min erfaren
het från de menniskor, som icke för
stodo att skilja mellan den andra
och tredje trosartikeln i vår bar
nalära. Det andra skedet inträdde,
då satan förskapade sig till en lju
sets engel. Denna engladrägt hade
en man i Sverige samman väft af tra
sor från socinianernas läror. Af
dessa läror hade han tagit värf och
inslag samt förenat denna väfnad
med Davids 25 Fs. Boken "Herren
är from", blef en frbkt häraf, "Gift
i gyllne skål". Ut! 'denna bok
söd-
derrifves det kristliga Gudsbegrep
pet, läran om synden, försoningen,
rättfärdiggörelsen och den sanna
tron och helgelselifvet. Hela denna
röra blef en giftig surdeg uti många
kristnas trosmedvet^nde. Författa
ren fick många tjensteandar på den
tiden och de blefvo i både med- och
omedvetet hans IjusMrare om inne
hållet af denna bok, som förgriper
alla tvlfvel är....
Fleisher's
Tyska Yllegarn
det alfra bästa i handeln. Hållbart,
elastiskt, af bästa qvalité, äkta
svart och billigare, enär det inne
håller flera yards t,ill pundet
än andra sorter. Mot fyra biljetter
med namnet Fleishkk och insän
darens adress erhålles fritt frSn
Fleisher Worsted Co., Philadelphia,
elt iftustreradt verk öfver stick
ningskonstén.
sig på det dyrbaraste i himlen ooh
på jorden, på Herren Jesus Kristus
och Hans försonarehärlighet, Hans
öfverstepresterliga ställföreträdare—
skap inför Gud och den fallna verl
den. Denne man hade hjerta och
samvete att släcka detta himmelska
ljus i många troendes hjertan äfven
ibland dem som fordom tillhörde den
na församling och voro på grund af
tron på en fullbordad återlösning,
verldens ljus och jordens salt. Vi vil
ja icke på denna stund upprepa de
domar som Guds ord förkunnar öf
ver de meuniskor som förneka Her
ren, som dem köpt hafver. Vi vilja
bedja Gud, att Han må bevara oss i
sanningen.
En rätt lära om Kristus, verlds för
sonaren, och Hans verldsförsoning
har varit, är och skall förblifva det
halleberg, på hvilket Hans försam
ling skall hvila, hafva ro och trygghet
intill Kristi återkomst till domen,då
Han skall gifva hvar och en efter
hans gerningar. Till ursäkt för oss
skall det då icke hjelpa, att vi sagt:
"Herre, Herre", "Herren är from"
och läst och predikat på gatorna och
i templen. Det som h]elper och
skall hjelpa är detta ena: "Jag fat
tig, syndig menniska. Jag vill in
tet annat veta till min frälsning än
Ditt stora segerrop, o Jesu frånDitt
kors: Det är fullkomnadtf
Jesu återlösning uppbär allt, både
dop och nattvard, församling och
allt. Utan försoningens hemlighet
omfattas och bibehålles, kanejevan
gelii ljus tändas eller brinna och
lysa i våra hjertan. Jesus är vägen.
Jesus är profet, öfversteprest och
konung. Må vi börja att sjunga så
som fordom om försoningens öfd
med dess kraft! Det måste vara
fulltonigt evangelium deri. Huru
komma ej sådana sånger som: "Min
blodige konung på korsträdets
stam", "Kom huldaste förbarmare"
m. fl. hjertats strängar att vibrera
af fröjd öfver segern pä Golgata för
1800 är sedan! Är du bedröfvad, sä
sjung om Lammet,och frid och gläd
je skola inträda. "Lofvt Herren, min
själ, och förgät icke hvad godt Han
dig gjort hafver. Han, som förlå
ter dig alla dina synder och helår
alla dina brister, som löser ditt lif
ifrån grafven och kröner dig med
nåd oeh barmhertighet, som mättar
din mun med Sitt goda, att du blif-.
ver ung på nytt såso.m en örn!"
Låtom oss ej blifva glömska och
otaeksamma! Jesus har fnllgjort
sitt öfversteprestliga embete. Her
ren välsigne denna församling! Är
du fattig, så är Gud rik. Hans nåd
är mäktig i de svaga. Sjung och
var glad, så akä.H du en gång kunna
göra Pauli svanesång till din, den
han sjöng i trosfrisk glädje och lef
vande hopp helt n&ra sitt hemlof:
"Jag har kämpat deu goda kampen,
jag har fullbordat loppet., jag bar
bevarat tron. Härefter är rrig för-1
varad rättfärdighetens krona, hvil
ken Herren, den rättfärdige döma-1
ren, skalf gifva mi^' på den dagen,
men iclce blott ät mig, utan ock ål
alltsom älska Hans tillkommelse."
(Forts.)
Oregelbunden värksamhet
bos hjärtat, andnöd, retligt lynne, matt
het, sömnlösa nätter, tryckande, tunga
eller skarpa, ristande smärtor i venstra
sidan äro de första tecken till att ni
närmar eder en farlig punkt
i hjärtlidande. En lätt kur nu befriar er
från långvariga, svåra plågor senare.
Sjukdom lakes aldrig af sig sjelf. Dr.
Miles' '-Heart Cure" botar hjärtlidande.
Säljes å apoteken under garanti, att första
flaskan hjälper, eller fås pänningarna till
baka. Bok om nerverna och hjärtat
gratis. Skrif till Dr. Miles Medical Co.,
Elkhart, Ind.
CURE
Ett nytt sftkeit bohRQdllnffssätt. lauefat-
cmeratlon och insprutnintf. som ofta medför
'flöden alldeles önftdljjft. Hvn-rför ltdaaf d«jn
na svåra sjukdÖjti? Sex askar»aranteyas att
bota Svåraste fall. $1 pr asuöforfSportofrlti
JAPANESE PIL6 ÖIN TM EN T, 26o. pr A»k.
botas ooh hämprrolclerlftr»
bygges medelst JÄrAKXSl
lilVKfl
och ms
Ifttta att tasfa
Svenska Lutherska Kyrko-Brand*
stods-Bolaget
Burlington. Iowa, kontrollerad* aflowa
konferenäeu.är det billigaste af alla förstik
rinrsbolag. Under en sex-ftrlg tillvaro har
det ej hehoft infordra mer iin on inbetalning
från aktieegarne, trota åtskilliga skadeer
sättningar utbetalts. Ilöjrsta försäkring
som beviljas pft en egondoin är $ö,ööO. Pastor
rer och iörsKtrnlinjrar inbejpara mycket gre
nom att försäkra s&väl losöre som fast egen
dom i detta bolag. Vidare-iupiJlysninga
meddela
A.
J. SVANSON, Sekreterare.
tag genast färjan till New
minuters
vjig derlfrftn
JOHN
aroppar, jrrmsens ytuia aroppar,
Cannabis"
till ?5c pr tlasku.
AUnUivUHiiL
RAP/nAHL
£t
A.
Största svensk i nfFftr :if detta
•°I^ment
träffande båvilar
be le tom priser.
iet
Uti detta Augustan
a Synodens nybilda*
de hem tlllhaudahllUe* snygga rum, god
mat, vänligt och uppriktigt bemötande
samt bjelp och vägledning till ångbåts*
eller Jemvägsstatiouer för ankommande
emigranter samt till Sverige hemresande,
hvllk» behöfva stanna öfver natten i New
York. Vid ankomsten tfil Jérsey
City
upphöjda jernväg
är
ÅöeMts-
hemmet beläget.
öch fernv%sbiljetter
erhållas

hemmets kontor. Penningar hemsändas.
Ankommande emigranter mötas och om
händertagas när sä begäree af dess sl&g*
tingar. För upplysningar adressera
Sv. Lutherska Emigrant-Hemmet,
fctorota ocn basta urval af ökodon
för Herrar, Damer och Barn 1 denna del af
staden. Hvarje par säljes under
garanti. Arbeten på beställning utfö
ras med särskild omsorg.
MINNEAPOLIS, MINN.
I Svenska Apoteken,
erhållas alla sorters svenska mediciner^ elektriska bälten, elektriskabattOv
rier, bråckband och mycket annat, som icke finnes att tillgå på ett vanligt
"Drug Store".
Särskild uppmärksamhet fästes vid BODIN'S COUGH BALSAM,
BODIN S CORN CURE och PROP. STOCKTON'S HAIR TONIC, hvilka
äro p& hvar sitt område oöfvertråffade.
issssssesssesssesssese»
DR. PET
är icke någon så kallad patentmedicin,
utan resultatet af årslång erfarenhet.
Beredt af starkt medicinska örter ocli
rötter, stärker den systemet, bringar
nytt lif och aflägsnar sjukdomsfröna ur
kroppen. Detta läkemedel säljes blott
genom lokalagenter. Om ingen agent
finnes i Edert grannskap, så skrif ge
nast till
Försök det, och ni skall instämma med tusenden, som säga, att del
är "det oöiverträffade botemedlet" mot lefver-njur och urinblåssjukdomar,
qvinnosjukdomar, reumatism och ägghvits-sjuka. Till salu allestäder
mot $1.00 flaskan
Tht Dr. J.
H. MoLtan Mtdieint Co., St. Lon!s«
ÄKTA SVENSKA HEDICINER.
Vi tillhandahåll» och fötsiinda p. Q. i större ooh mindre partier till hvilken platl
liedanstftondo Svoiiska niedicinor:
JX
isens
JSVJSI
3/ocler droppar, Beska droppar, Dubbla Malörts droppar, Blodrenande droppar,
Thieljpiarib l\olera droppar, Dr. Hjernes plåster, Gummi ptåster, Allmänt Läk*
711
och Fluss idåster, 2'oål plåster, Riga Balsam, Grön Kamfcr olja, Stokes Linim
Böckers The, Arkebnsad Fatlen, Slag Vatten, Torsk Saft, Barnängens Ami,
Äseptin, Kronessence, Mosens Barnpidver, Knofi Pulver, 'Vingåkergubbens lit a öl
kryddor, Sen Salva, Blf/åttiks 8$}va, Basclika Salva, Söd Bos Salva samt JtöaF
och Grått Hä-i pulver, inedjlera andra välkända sorter.
Om or närm isto ip3totc:irj ioko h:ir dessa bland den svenska allrnflnheten så väl kän
da mo.llcl ner. 3.1 skrff till o. s. och vi skolt» med nöje utföra edra bost&llningar.
Itltrr. bot'fle vartl item fövuiait,
nnrlvikus. om m:in. vid i'ntriiffahdb'sjukdomsfall, är försedd med ett litet sortiment af
dessa sa hö^t beprisarto husmediciner. Bruksanvisning medföljer hvarje olika sorti
Kuruiom ofvan-tfUMidc. försälja vi 1 parti och minut det vHlkända medlet mot
mat!era ocii fr.kt: "Backdahi/s
Driftiga agenter önskas öfvenillt. Liberal kommission.
&Mii
sia»
i
J. A. SEDERBERG,
Mfnnea&oUs. JVllnn.
Dr. Karl Eländer,
Svensk Tandläkare.
Kontor:
WSt baraonder tandperiodeA*
V'
Ett
York,
gfarimrilt ooh välkäudt läkemedel.
19». Wlttslow'e Sootlilng Syrtsp
har blifvit
»nväudt
staden. VI
af erodft och moderna tyg-er och
IOfvebfeuii aj
MÖDåin
ftlf dorfcS BARK
aVé.
till
TJ ti go-fe
v
vi garantera
ören
J. B.SEDEBMM,
8h8.ätor, botah
vSDEnwSNNiNOAR och är Uet bSsta medol mot
MAHitB. emjes &£ apotelcare Irrar som helot. Glf
aU toöffHra. MOS. WiNHI^OWli
8TBUP, och tag insen annan sort.
ju
cents flaskan.
Srehsk koloni. För tillförlitlig1*upptys
ntafrci1 bftnv&nd eder till J. H, SAMUeL80N,
Texas Land & Emigrant A
gren t,
OPH1EM, ILL.
'fa*
.»Af"
•'.fe'
CO.,
Hvar för? Emedan er lefver och edra
njurar ej äro i normalt tillstånd. Husmödrar
öfver hela landet hafva år efter år medd*
bästa resultat användt
Sr. J. K. fMean's
Lefvsr- oeh njprMsm
Rheumatio Banishbr", samt det berömda "Mrhett*alto*
Tin svJsnskjl apotekare och kemister.
Qo UU»|
INBETALDT KAPITAL: $100.000.
SOO Wäi^hrhgton Avenue S., MirmeapoUs. MInrU
ALLMÄN BANKFÖRRÄTTNING.
Högsta ränta betalas ii depositioner. Vexlar cch Money Orders utf&rdaa-på
alla platser i Europa, Ångbåtsbiljetter till oohfråp Skandinavien efter lägsta
hv ra Godt jordbruksland till salu billigt och mot l&ttavilkor. ...
HANSON & BLOMQUIST,
Skrädderietablissement,
Kl.
roppar. Pr visens
aroppar, Tiuy droppar. Du Itiett
Liniment
kos
ty stora obehag och dryga utgiftAE
washinstcn avi. s., minnbap*u*. immm»
hafva alltid pft lajrer ett rlkhaltl*!
fullkomlig tillfredsställelse
obs ett besök.
STEM
WtHO
Stt
miluonku
UNDER
TANBSPniCKNtNaKN
|»e(J KTSttEKT RESULTAT. I*T I-UGKAIt UAtlNEH, UW
MiOltAÄ öoMmaen*,
alla
bé*
Mtodlarc ocii Joitmiere!
Hemvist och utkomst for tusenden.
Läs hvad vesterns tidningar samt hvad
fruktodlare säga om Great Western Bulle,
tin, en tidskrift som utgifves i fruktod
lingens intresse utefter Stillahafskusten.
"Innehållet är rikhaltigt, intressant oeh
innefattar många lärorika anvisningar^för
den uppmärksamme iakttagaren"—Daily
Spokesman Review, Spokane, Wash.
"Bästa 1 sitt »lag, som hittills blifvit
publioeradt. Framtidens fruktodling lram
ställes klart,' och fritt från alla öfverdrlf
ter"—Rural Northwest, Portland, Ore.
'•Den typografiska utstyrseln är ytterst
smakfull och de vinknr, som gifvas otn
jordbruket 1 uordvestern, äro af större vär
de än hvad andra tidskrifter af samma slag
meddela."—PaciQc Farmer, Portland, Ore.
"Jag finner tidskriften mycket lärorik
och af mera värde än någon annan som
jag hittills sett. Rörande landets beskaf
fenhet här ute, så blir jag mer och mer
öfvertygad om, att det är det bästa inom
Unionen.—H.H.Spalding, Treasurer Stat©
Board of Horticulture, Almota, Wash.
"Bortfe komma i händerna på hvarje
fruktodlare 1 nordvestern. innehållet ftr
af stort värde för alla fruktodlare Inom
landet och för dem, som intressera sig för
smft, men välskötta farmar"—Northwest
Borticulturist, Tacoma, Wash.
Denna värdefulla tidskrift Jemte .Facta
doout (i Qveut Counlvy och eii 8tdrre kar
ta sändes fritt mot insändandet af 4 centi
1 frimärken till F. I. Whitney, Gen. Pass.
A T.cket Ag't Great Northern R&itway,
St. raul,-Mi»n.
FRITT
LSBire
'ETT AITA 14 Ka*
eiumurr
fios.
BB oeh KED,A
(in •frut.
1'"
livarjo lUsare af denna tidning,
e,Ve K'iPP
ut
och sänd (Jet och edM
ttdrcsii till osfj och vi viljaailndi» «dar.
FRITTfBr unclCTsBltning 'lr hlnt» a
elt
enda Rkta Amcrlenn tlckur nfigon*iM
utbjudit för detta pris. Del. Ilr 14 E.
fiolidt guld fyldt, mod Uktn Auerldfta
och Ecrutsom
ett aolldt guldur, som
8»1josför
$40.
XlndorsOk det pa expres3kontorct,ooh
om ii i tror
det vara ott godtkOp, botMa
da $7.50 ooh expresakostnnden, i
nat fall bctol intet. Ln vncker guld*
fiJrgyM kedja, sflld i vissa butikerHi
$3, *rh&Uct fritt med hvarje or.
Vart itorArUifo crbjndawlii
FRITT»ÖOBsa $7.60 ur oéll
TT nrJ
ni
köv«r
Illfle, Cbleago, 1U.
D'EF E CT I V

xml | txt