OCR Interpretation


Minnesota stats tidning. [volume] (St. Paul, Minn. ;) 1895-1939, March 04, 1896, Image 4

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045299/1896-03-04/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

Publishing Co.
Minnesota Stats Tidning,
187 B, 7th street# au Paul, Minn.
Entered at the Post Office at St. Paul,
Minn., as second class matter.
I N N E S O A 8 A I N I N O N S A E N E N 4 A 8 1 8 9 6
Swenson och
Anna Sofi.v Anderson den 2 apr.:
Carl R. P. Peterson och Augusta
Olivia Anderson den 3 apr.: John
B. Bick och Esther Anderson den
27 apr.: Frank O. Noreen och Eva
Poarson den 22 juni: Alfred J. An
derson och Annie L. Johnson dec
26 juni: Andr. P. Fredrikson ocb
Johanna Christianson frän Zions,
Goodhue och vigde derstädes den
17 jtili: Chas. A. Miller och Minnie
A. Turner den 11 ok t.: Bernhard
E is Holmquist och E sa Mittson
Den 15okt.: Ernst T. Magnuson och
Ingrid Pearson den 7 dec.: Peter
Veländer och Anna Erikson den 7
dec.: Gust. Fredr. Swan son och
Nancy A. Younglov den 19 dec.:
Charles Anderson och Emma Lar
son. Den 25 dec. 1894 vigdes Nils
Gust. Anderson och Hanna Swen
son.
Vasa den 24 febr. 1896.
K Y K I A N Y E E

pinBta stais mug.
S K Å A S E N
Utfflfves hvarje helgfri ONSDAG
1
8T. PAUL, MINN.,
af
Minnesota Stats Tidning
Prenumerationsviikor:
Ett ftr 1 förskott fl.50.
Ett år pft kredit 2.00.
Sex mftnader 1.00.
e n a e 5
Ett &r till Svertffe Ä00.
Sex månader till Sverige 1-25.
I dessa priser Är postarvodet lnberfiknadt.
{Till prenamerantsamlare lemnas liberal
rabatt.
Prenumerationsmedlen böra helst sändas
I registrerad bref. Post- eller Express
Money Orders under adress:
Öm ej den rike allt jemt ropade:
mer, mer, så skulle mindre nöd och
ooh umbäranden vara rådande i sam
hället
Ben rikliga tillgången på embets
Sökande talar starkt för en genom
gripande nedsättning af lönerna för
publika embetsmän.
Frakttaxorna & jemvägarne ftro i
många fall så hö^a, att farmaren ej
kan frakta somliga af sina alster till
marknaden. Här, om någonstädes,
ftr en reform af nöden. Vid Tal af
lagstiftare borde denna fråga noga
beaktas.
När embetsjägare öfvergifva sitt
parti och sälla sig till ett annat, så
ftr detta ett bevis på att det sålunda
Ofvergifna partiets styrka är i af ta
gande. Det bestämmande hos dessa
herrar är nemligen icke så mycket
grundsats som egen vinning.
Affärsställningen hår under den
senast flydda veckan föga ändrats.
ik ostadiga väderleken angifves
såsom en af orsakerna till den stilt
je, som år *&dande»i handelsverlden.
Kongressens försummelse att vidta
ga nödiga mått och steg för upp
hjelpandet af den tryckta stfllnin
gen får icke heller förbises. Någon
prisstegring har emellertid för
m&rkts i priset på hvete, hafre, kop
par zn. m. under det fläsk, bomull,
petroleum och jem sjunkit i pris.
Hveteutförseln förminskades under
ysckans lopp, likaså beräknas det
ftnnu icke torgförda förrådet vara
mindre än under motsvarande tid
förlidet år.
Hur man får antiqviteter berät
tar en doktor Wright, som uuder 10
år verkat som missionär i Syrien:
En ung entusiast, som besökte rui
nerna i Palmyra och dervid passade
på tillfället att köpa åtskilliga af de
"antiqviteter", hvilka i stora mäng
der utbjödos af araberna i trakten,
hade en vacker dag hem med sig en
liten i elfenben utskuren figur, etter
hvad han påstod en sällsynt anti
kvitet, som nog förskref sig "från
den grekiska konstens högsta stånd
punkt" och antagligen tillhört drott
ning Zenobias skatt. Den dyrbara
lilla tingesten gick ur hand och i
hand och blef vederbörligen beun
drad, ända tills den nyblifneegarens
fru hunnit något närmare granska
den. Hon utbrast då: ''Vet du hvad
det är? Jo, det är helt enkelt hand
taget på din paraply." Det var det
också. De fiffiiga araberna hade
stulit det väl skurna handtaget och
l&tit den unge antiqvitetssamlaren
uppväga det tiofaldt med guld.
Gräsliga bioabad.
Från Urfa (Edessa) i nordvestra
Mesopotamien meddelar Daily News
från fullt trovärdig person ett bref,
dateradt den 7 sistl. januari och så
lydande:
Vi hade ofta hört, att muhame
danerna voro missnöjda med orolig
heterna den 28 oktober, då dervid
endast 40 menniskor omkommo,
egendom för ett värde af omkring
150,000 p. 81, förstördes, 600 bodar
och 289 hus plundrades. De nya
gräsligheterna kommo likväl helt
Ovän tad t.
På lördagen den 28 december gåf
fo några kanonskott i det muhame
danska qvärtéret signalen. En stor
menniskomassa samlades genast på
höjden utanfär stadeu. Vakternt
på gatorna gingo folket till mötes
afsköto några skott öfver deras huf
vuden och tilläto sedan den blodtör
Stiga folkmassan att rusa in i sta
den och börja sitt verk. Det hemska
arbetet fortsattes till skymaingen
J?re soldater höllo packet från ei
gata, hvilken de önskade skydda,ge
*ona att p.upphörUgt ropa: 'Detta
hus tillhör en utljinding oc^ det är
förbjudet att röra det."
Syrierna och de romerska katoli
kerna skonades. Alla öfriga kristna
förlorade sin egendom och några hus
uppbrändes. Antalet dödade kan
icke vara mindae än 3,500 och upp
går möjligen till 4,000. Af dessa an
ses 1,500 hafva omkommit i den sto
ra gregorianska kyrkan.
På lördagen hade denna del af
staden nästan icke anfallits, och en
stor mängd armenier hade sökt
skydd i kyrkan till natten. På sön
dag morgon började arbetet i gry
ningen, och när packet hunnit till
kyrkan, bröto soldaterna upp dör
rarne, folkmassan rusade in och bör
jade slagtandet. I detta deltogo
muhamedaner af olika klasser. Om
kring 300 personer undkommo från
kyrkan öfver taket medelst en smal
trappa.
Strax efter kl. 12 på söndagen tå
gade femton eller flera af de mest
framstående stadsinvänarne och re
geringstjenstemännen,företrädda af
en militärmusikkår och ridande gar
de, i högtidlig procession genom
staden. De intågade i utländingar
nes stadsdel och försäkrade dem om
fullständig säkerhet och bådo dem
icke vara oroliga. Blodbadet upp
hörde icke förrän efter mörkrets in
brott på söndagen den 29 dec.
Under två dagar var luften i sta
den outhärdlig. Sedan började mau
göra rent gatorna. Mer än 1,500 lik
släpades bort för att jordas i graf
var. Till slut rengjordes äfven brun
narne. Ur en stor brunn lära 60
lik hafva tagits och från en annan
tjugu.
Fornfynd..
Ett högst intressant fornfynd af
ganska enastående art har man ny
ligen gjort i Tunis, der man vid sta
den Oudna, som ligger 25 kilometer
söder om hufvudstaden Tunis, upp
täckt de väl bibehållna återstoderna
af den romerska staden Uthina,
hvilken på Cesars tid egde så stor
betydelse, att den af honom fick ti
teln "romersk koloni". Ännu under
kejsarne Antonius och Severus be
fann sig staden i blomstrande till
stånd, men på folkvandringarnes
tid blef den härjad af vandalerna
och alldeles öfvergifven af sina in
vånare. Byggnaderna undgingo
härigenom att beröras af byggnads
stilen under det byzantinska och se
dermera det arabiska herraväldet i
landet man återfinner dem i precis
sarcma tilstånd som de befunno sig
under romarväldet, och detta är or
saken till, att upptäckten ooh ut
gräfvandet af ruinerna väckt såstor
uppmärksamhet, som verkligen är
fallet. Det är en fornforskare Ca
uculer från Paris, som med
Dry eken skapen en tjuf, en
missdådare»
Ei L—d
En nykter och sedlig menniska,
och framför allt en kristen, får ej
låta sin omgifning: sina barn, det
uppväxande slägtet, sina vänner
och medmenniskor i allmänhet sväf
va i okunnighet om den missdåda
rens art och väsen, önskningar och
verk. G-enom att i det hänseendet
jicke uppfylla sia pligt att undervisa
och varna ställer man sig lik det
mannen, hvilken ser en härjande
eld, söm raskt griper om sig, men
icke alls bryr sig om att göra nå
gonting för att varna eller rädda
dem som hotas af det rasande ele
mentet, eller lik den som märker de
i försåt liggande röfvarne, men icke
höjer sin röst och ropar till den
lugnt framåtskridande vandrings
mannen, på hvilken röfvarne lura,
och som utgör föremålet för deras
roflystnad. Och hvilken röfvare är
icke dryckenskapen! Stjäl han icke
från sitt offer allt hvad det eger?
Beröfvar han det icke* pengar, nä
ring, föda, hus och hem, ja t. o. m.
kläderna på kroppen? Tager han
ej bort brödet från barnen, välstån
det från boet, helsan och lifvet från
lekamen, de friska rosorna från kin
den och den klara blicken från ögat?
Beröfvar han ej makan hennes stöd,
och stjäl han icke från barnen deras
fader, röfvar han ej heder och ära
från enskilda och familjer? Rycker
han ej ut ur bröstet det mjuka hjer
tat och placerar der i stället ett
hjerta af sten? Utblottar han icke
den menniska som råkat i hans våld
pä allt hvad som är verkligt godt
och skönt? Och värst af allt: tager
han icke med sig hjertats glädje,
själens ro och hemmens frid, och
beröfvar han icke menniskau utsig
ten mot och hoppet om Guds rike?
Fins det väl någonting som i högre
grad kan göra en tom och utarmad?
Men denne missdådare är ock en
mördare. Han icke blott stjäl och
röfvar, han riktar ock udden af
mordvapnet mot sina offers bröst
ocb hugger eller sticker till. Han
dödar icke gerna på en gång
ehuru det händer någon gäng
men såren, som han tillfogar, äro
dödande och hafva med sig blodför
giftning eller förblödning. Han
nöjer sig icke gerna denne bandit,
förrän han andligen och lekamligen
tagit ens lif. Denne missdådare är
farligare än tjufvar och skälmar i
allmänhet. En vanlig tjuf beröfvar
en person hvad han kan undbära
eller hvad som på det hela taget är
oväsentligt, dryckenskapen beröf
var henne derjemte väsentliga och
oförgängliga skatter. En vanlig
3kurk
UDder-
stöd af franska vetenskapsakade
mien och undervisningsministeriet
företager utgräfning^rne, som äro
förenade med ganska mycken möda,
enär både arbetare och materiel må
ste skaffas från Tunis.
Ebt helt qvarter af staden är re
dan utgräfdt, och särskildt har ett
stort antal präktiga villor bragts
ofvan jord. Väggarna och taken
äro prydda med utmärkt väl bibe
hållna frescomålningar i pompejansk
stil och med vackra basreliefer, och
talrika marmorstatyer omgifva de
springvatten, som spridde svalka åt
de inre rummen. Flere af grupper
na föreställa Amor ridande på ryg
gen af en delfin, från hvars mun ut
gå vattenstrålar. Men .hvad som i
synnerhet måste framhållas, säger
den tidning, som meddelar re
dogörelsen, är den förvånande
mängd af konstnärligt utförda golf
mosaiker, son anträffats och som
man troligen med svårighet finner
maken till annorstädes. Mosaiker
na framställa merendels gudagestal
ter, såsom Bacchus, Venus,Minerva,
Ceres, Apollo, Herkules, Neptun
med sin väldiga treudd ridande på
hafsvidunder, vidare neriderna, si
reneraå o. s. v. Realistiska scener
från det romerska landtlifvet ser
man ofta, och de ega naturligtvis
stort kulturhistoriskt intresse. Å
många af mosaikerna finnes angif
vet namnet på konstnären, som har
ullört dem, ocb på den ifrågavaran
de villan, der de finnas asbragta.
kan skada kroppon och det
lekamliga lifvet, denne förgriper sig
derjemte på själen och det lif som
rör sig på hennes djup. Hvar och
en som känner denne bofs vålds
gerningar ^ch icke varnar för honom
gör sig medskyldig till hans brott
och nedkallar dom öfver sig. Hvar
och én som ännu är fri från hans
makt och grepp akte sig för att
komma i beröring med denne den
vådligaste af alla bofvar som fins på
jorden. Och hvar och en som räd
dats från honom och hans gräsliga
inflytande må bedja och vaka, så att
han icke pf- nytt låter sig misshand
las och u^lundras af denne vålds
verkare och dessutom må han icke
tiga med utan högt förkunna sina
många sorgliga och hjertslitande er
farenheter om dryckenskapens
fara, välde och förbannelse.
Den som har något hjerta inom
sitt bröst, ådagalägge nu detta
hjerta derigenom, att han utpekar
dryckenskapen som en verklig tjuf
och missdådare af allra farligaste
slag, så att folk må sky honom och
fly för honom samt kämpa mot ho
nom på lif och död med hjeltemod i
sin barm.
A E N
De Lavals mj ölkningsapparat
Om denna intressanta nyhet på
mejeriområdet, hvilken nu dagligen
användes i en ladugård om 23 kor å
dr. de Lavals nära Järfva, Sverige,
belägna egendom Lilla Urs
vik, lem
nar tidskriften Patentunderrättelser
några på personliga iakttagelser
grundade meddelanden.
I ladugården voro 5 mjölknings
maskiner samtidigt i gång, hvilka
drefvos medelst linledningar från en
kraftmaskin. Den lilla nätta mjölk
ningsapparaten (laktatorn) infästes
lätt och behändigt i en sele,, som om
spändes kon, och instäldo sig så
godt som automatiskt efter jufret.
Denna operation tog blott några se
kunder. Såslogs lintrissan till, och
maskinen började arbeta, d. v. s.
mjölkningen började. Korna, hvil
ka merendels utgjordes af qvigor,
läto si? icke det minsta bekomma,
utan stodo lika lugna och trankila
som förut. Lugnt ocb jemt arbeta
de också "mjölkningsorganen", hvil
ka utöfvade ett lagom tryck och en.
derpå följande lagom sugning på
spenarne. Det var en oförlikneligt
väl utförd härmning af den metod,
som de såsom framstående mjölkare
kända kalfvarne utföra, äå de i sin
första späda ålder intaga sina mål
tider, Uppfinningens kärna synes
just ligga deri, att inga konstiga
eller onaturliga medel användas vid
mjölkningen, utan att man sökt så
troget som möjligt efterhärma natu
ren, d. t. s. dAiuL fell kalfven.
Nå, hvart tiflsg, mjölken vägen se-i
dan?
Vi hade trott, att den på vanligt
sätt skulle rinna ned i en på golfvet
stående spann, men bättre än så var
det tillstuldt det rann uppåt i
stället till enfspapbn, som var upp
hängd något höjE^e än djurets huf
vud. Ja, det1 är' klart, det är ju
mycket renligare .och bättre! Och
detta åstadkoms frelt enkelt derige
nom, att mjölken spm från spenarne
nedrann i eu Ijtet^ sluten samlings
kopp, derifråu sögs in i en vacuum
ledning, som var .förenad med den
upphängda mjfclksjianneD.
Det hela arbetade beundrans
värdt, och v|j kipna ej annat än
lyckönska dr.^de^ Laval till denna
uppfiuning, som «tan tvifvel kom
mer att blifva.af stör och ingripan
de betydelse för mjölkhaodteringen.
Sjelfva maskinen torde i detta nu
kunna anses *vara fullt färdig att
när som helst sändas ut i markna
den, men dr de Laval arbetar nu på
att åstadkomma en för dess drifvan
de lämplig motor, och vi tro oss ve
ta, att äfven detta problem snart
nog torde få en lycklig lösning.
N&gra data rörande konstbevatt
ningen och dess utbredning.
Från Milwaukee Herald, som va
ket och med stor sakkännedom föl
jer med jordbruksförhållandena hem
ta vi följande med ledning af U. S:s
officiella statistik sammanstälda
uppgifter. I en^id, då så många af
våra läsare intressera sig för konst
bevattningen och dermed samman
hängande frågor, tro vi ifrågavaran
de uppgifter vara välkomna. Sena
steårs företeelser hafva naturligt
vis ännu ej kunnat observeras.
Inalles finnas 3,631,831 acres
konstbevattningsland under plog.
Farmarnes antal är 54,136, medel
storleken 67 acres. Värdet af me
delaf kastningen per år belöper sig
till $14.89 per acres. Hufvudsakli
gast skördas hvete, hafre, korn, råg,
bohvete och allehanda rotfrukter.
Medelpriset påenjjere konstbevatt
ningsland är $85-28 per acre och
sammanlagda värdet af allt dylikt
land är $296,850,000. De årliga ut
gifterna för vattnet belöpa sig till
$1.07 per acre.*!* Farmar på 160
acres finnas till ett antal af 4,595.
Redan år 1890 -plaeerades i konstbe
vattningsföret^g $29,611,000.
Minneapolis-Krönika.
Såsom man kunde vänta, har den
hvitlockige -|'|fcpdle Vinter" aflagt
sitt sedvanliga februaribesök, för
hvilket vi naturligtvis känna oss
hjertligt tacksamma. Hvad vore en
Minnesota-vinter utan en februart
storm! I hvad förhållande hr "Kal
le" står till staten Minnesotas coun
tykassörer känner jag icke alls, men
förunderligt nog sammanfalla ofta
deras rundresor under nämda må
najL
Den stora Minnesota-konferensens
möte i Fish Lake besöktes af under
tecknad för att närmare lära känna
den vidtomfattande verksamhet,
som öfvas af våra svenska lutherska
kristna inom dessa nordliga stater
samt Canada.
Fish Lake äf beläget på det af
sjöar och skog så rika Chisago coun
ty, och vår dervarande församling
har hunnit till en mognad ålder och
stadga. Medgångens sol har dock
icke alltid strålat klart öfver dessa
nejder, ty pröfningar af den mest
allvarliga natur har Herren tid ef
ter annan låtit .öfvergå församlin
gen såsom sådan samt äfven flera af
samhällets enskilda medlemmar. En
gång förtärde elden deras under ny
byggarelifvet genom stora an
strängningar uppförda helgedom.
En annan gång påkallades försam
lingen att bevisa den sista väntjen
sten på jorden em6t an innerligt äl
skad och afhållsn lärare. Det var
nemligen här i Fish Lake som den
hjertefromme och allvarlige pastor
Brink fick nedlägga vandringsstaf
ven och gå in i den eviga hvilan.
För närvarande jrnnehar den frynt
lige pastor PiÉflgren herdeembetet
inom församlingen och allt vittnade
om att det allrä bästa förhållande
är rådande mellan herden och hjor
den. He -rens kärjeksaga har syn
barligen burit välsignade frukter,
och måtte nu äfven det evangelium
som fortfarande predikas få blifva
en kraft till frälsning genom tron
för många både unga och gamla.
Fastän församlingen i Fish Lake
ingalunda kan räknas till en af de
större inom Minnesota, så mottog
den dock konferensen på ett sätt
som skulle gjort heder åt hvilket
samhälle som helst. Mottagnings
komitén hade icke blott platser nog
till sitt förfogande för den till om
kring 200 personår uppgående dele
gationen, utan till och med flera,
som icke upptogos.' 1 hemmen rön
te vi det hjertllgaste mottagande,
och man kunde icke undgå att mär
ka att det stora kyrkomötets ombud
voro välkomna gäster i Fish Lake.
För att gifva församlingen tillfälle
att deltaga med i^förbandlingarne
hade man föranstaltat om gemen
sam middag i et| n^ra intill kyrkan
liggande skolhus. Gudstjensterua
voro så väl be^pk^a som man med
skäl kunde vänta u-w-der denna kalla
årstid. Under lie ^.anlign förhand
lingarne var ttyrknn nästan full
ined folk. Ofver «t&£nt deltagande] de särskilda skoldistriktet! Och tre
känner sig konferensen särdeles,
glad. Sent skola konferensens le*
damöter glömma det fridfulla mötet,
de vigtiga besluten och de gästfria
vännerna i svenska lutherska för
samlingen i Fish Lake under årsmö
tet 1896. Till mitt kära värdfolk,
som bor på vestra sidan om backen,
sänder jag härmed min varmaste
helsning och tacksamhet.
v
Den fråga, som under detta möte
kräfde konferensens allvarliga upp
märksamhet, var den om våra finan
sers ordnande. Med de fattade be
sluten böra vi alla vara fullkomligt
nöjda äfven om de icke i allo öfver
ensstämma med våra önskningar
och tycken. Genom en mycket stark
representativ koraité har konferen
sen uttalat sin ståndpunkt i frågan
och nu vilja vi alla såsom hederliga
män och kristna efterkomma beslu
ten. Om vi nu blott, utan alla ty
sta förbehåll, gå åstad och efter bä
sta förmåga praktisera den predi
kan i finansfrågan, som med öfver
väldigande majoritet godkändes af
konferensen, sä hafva vi all orsak
vänta det allra bästa resultat. Lä tom
oss heller icke förgäta, att den alle
städes närvarande uppsyningsman
nen, Jesus Kristus, ännu sitter vid
offerkistan och rftknar hvad deri in- i
iägges.
Vid valet af ombud till nästa sy
nodal möte nedlade den stora Minne
sota konferensen en grundaats, som
utan tvifvel kommer att blifva af
stor betydelse för framtiden. Ingen
pastor, som vid mötet i Chicago för
liden sommar representerade denna
konferens blef omvald, utan nya
män togos från hvårje missionsdi
strikt. Detta är såsom det bör vara.
Inom frikyrkan får icke finnas någon
previlegierad klass, ej héller ett hö
gre och lägre presterskap. Länge
lefve den sanna jemnlikhetenl Jag
beklagar förlåt det allt för ofta
missbrukade uttrycket att icke
konferensen vid alla andra tillfällen
ådagalade samma sans och måtta,
men hoppas, att den dag icke är
långt aflägsen, när ingen person är
valbar i mer än en direktion eller
stående komité.
Till allas vårt Betbesda i St. Paul
sändes en bjertlig belsning. Tack
för det lilla anmahingsbrefvet! Om
detta icke kommit, så är det fara
värdt att många ibland oss förglömt
vår heliga pligt emot de sjuke ooh
hjelpbehöfvande.
Enligt beslut kommer nästa kon
ferensmöte att hällas här i Minne
apolis, och om jag icke allt för myc
ket misstager mig, blir väl Bethle
hem s församlingens sköna tempel
mötesplatsen. Det passar förträff
ligt. 1897 hoppas vi ju att rädd
ningskomitén, med filosofie doktor
J. S. Carlson såsom chef, skall hafva
utfört sitt uppdrag så väl, att under
konferensmötet en jubelfest kan
firas till minne af att fullständig se
ger vunnits öfver alla björnar. Her
ren lif ve oss alla till heligt hjelte
mod under den strid som stundarl
Kil
Meddelanden från Vasa, Minn.
Utdrag ur protokollet, hållet vid den
tv. luth. församlingens i Vata,
Minn., kyrkostämma den 30 de
cember 1895.
Den 3 sistlidne sept. kunde för
samlingen se tillbaka på en 40-årig
tillvaro. Af de 86 medlemmar, som
för 40 år sedan utgjorde begynnel
sen till denna församling äro ännu
15 lefvande och i församlingen, var
stående.
Församlingans protokollsböcker,
äfvensom dess byggnader och med
lemmarnes antal bära vittnesbörd
om församlingens utveckling under
de gångna åren.
Den kyrkliga verksamheten i för
samlingen har pågått genom pre
dikan, kristendomsundervisning,
dop och nattvardsgång och enskild
själavård samt missionsmöten.
Dessa senare som turvis hållas i
församlingens åtta rotar hafva blif
vit så rotfästade hos de flesta, att
vi icke vilja eller kunna vara dem
förutan, dels för den andliga upp
byggelsens skull och* upplifvandet
af missionsintresset och dels för de
goda tillfällena grannarna hafva att
då komma tillsammans och under
hålla endrägten och samarbetet i
församlingen och för Guds rike.
Hvilka goda resultat en ordnad
verksamhet för missionsmedlens in
samlande medför, visar följande ut
drag ur kassörens räkenskaper: Till
skolor och mission $500, till hospi
tal i Indien $130.78 summa $630.78.
Till välgörande ändamål $136.94.
Totalsumman till skolor, mission
och välgörande ändamål $767.72.
Dessa medel hafva samlats genom
missionsmöten, qvinnoföreningen,
syföreningen, söndagsskolan och en
skilda personers bidrag.
Församlingens alla inkomster vo
ro $3,308.47 och utgifterna $3,308.47,
behållning i kassan $315.46.
Kommunikantantalet uppgår till
710 och hela folkmängden till 1071.
Bland de beslut, som på kyrko
stämman fattades, må följande an
föras: att kon^munikautafgiften blir
$4.50 för män och $3.50 för qvinnor
att kyrkotaket tiickes om att ett
nytt staket uppsättas omkring kyr
kogården att svensk skola hålles i
månaders gemensam skola i försam
lingens skolhus med de äldre bar
nen att anskaffa ett ex.: af så väl
synodens- som konferensens proto
koll för hvarje familj inom försam
lingen att församlingen hembär sin
tacksamhet till trustierna och sär
skildt kassören C. A. Frenn för de
ras trogna arbete under året.
Församlingens beslut att äfven
under innevarande år med $500 bi
draga till skolor och mission, måste
gifva vika för konferensens beslut,
att hvarje församling skall betala
50 cents per kommunikant till mis
sionen och dessutom 25-cents och
5-cents afgiften—summa 80 cents
per kommunikant hvarför Vasa
församling enligt lag och förord
ning måste utbetala $568. Lagen
är god, om den rätteligen brukas.
Följande par blef i Vasa vigde un
der det gångna året:
Den 20 febr.:
Henry
Fr.
Pastorssällskipot i St. Paul och
Minneapolia buller sitt nästa möte
måndagen den 9 mara hos pastor C. A.
Hultkrans, 249 E. 9tb str., St. Paul.
Sekreteraren.
Illinoiskonferensed har i dagar
na hållit sitt årsmöte i Genesso, III.
Till ordförande valdes pastor Fryk
man, till vice ordf. valdes pastor J. P.
Borg, till sekreterare pastor S. G.
Youngert och till kassör pastor O. V.
Holmgrain.
Till embetsmän invalde Nebraska
konferensen vid sitt nyligen i Wahoo,
Neb., hållna årsmöte följande: pastor
F. Svanberg blef återvald till ordfö
rande, till vice ordförande invaldes
pastor J. E. Nordling, till sekreterare
pastor P. O. Hanson och -till kassör hr
Otto Peterson.
Sv. ev.* luth. församlingen i
Dahlsborg, S. D., ämnar i en snar
framtid bygga ny kyrka för en kostnad
på cirka $4,000. En summa af $3,500
har allaredan subskriberats för ända
målet, och står församlingen i stor
tacksamhetsskuld till J. P. Wästlund,
C. A. Frick och B. A. Nilson för deras
osparda möda i att samla denna sub
skription. I dessa hårda tider ftr det
ingen lätt sak att samla medel till ny
kyrka.
Pastor J. F. Seedofif blef vid i
Första Lutherska kyrkan i Rockford,
III., i onsdags afton hållen sockenstäm
ma uppsatt som kandidat för pastor att
efterträda aflidne pastor Joel L. Haff.
Han erhöll 158 röster, prof. Lindberg
erhöll 12 och past. L. A. Johnston 8
röster. Pastorsval kommer att hållas
onsdagsaftonen den 11 mars, och det är
intet tvifvel underkastadt att pastor
Seedoff icke då erhåller församlingens
enhälliga kallelse, meddelar Rockford
Posten.
Fr&n Minneapolis, Minn. De
sv. luth. pastorerna i Minneapolis haf
va kommit öfverens om att fira gemen
samma passionsgudstidnster under fa
stan. Man samlas förat till bönemöte
pä tisdagsqvällarne. Onsdagen använ
des till samtal öfver olika delar af den
femte akten och veckans möta afBlutas
med en passionspredikan på qvällen.
Den förste af dessa sammankomster
hölls i Zions församlingen under förra
veckan. Alla utom en af stadens pa
storer voro närvarande. Samtalet öf
ver de två första styckena i femte ak
ten var lftrorist och hjertepröfvande.
Huru godt det ändå är för en fattig
syndare att i andanom fä följa den li
dande frälsaren och beskåda hans ma
kalösa kärlek till den fallna mensklig
hetenl Se huru tåligt han lider och
undergifvet bär sitt kors för vår skull,
ty, säger profeten: "Han (Jesus) är
sargad för våra missgärningars skull
och slagen för våra synders skull nfip
sten ligger uppå honom på det att vi
skulle frid hafva, och genom hans^s&r
äro vi helade". Ännu i dag tlllropar
oss Jesus: "Gråten icke öfver mig, utan
gråten öfver eder sjelfva ooh öfver
edra barn".
Kungörelse. På grund af att pa
stor A. P. Montén öfverlemnat åt verk
ställande komitén att ordna de kyrkli
ga angelägenheterna inom hans vid
sträckta pastorat, antingen genom att
dela det i tvenne, eller på annat sätt,
derfttr kommer en komité bestående af
pastorerna J. Fremling, G. Rast ooh
D. J. Nelsenius att infinna sig i West
Superior och hafva möte med de olika
kyrkostyrelserna i Pilgrims församlin
gens kyrka den 16 nästkommande mars
kl. £8 e. m. för att med dem öfverläg
ga och fatta beslut rörande denna frå
ga. Komitén har ock i uppdrag i sam
manhang med denna fråga att taga
lagliga mått och steg för att organise
ra en ny församling vid den s. k. Steel
Plant. Samma komité har i uppdrag
att hälla möte med Ellms församlin
gens kyrkostyrelse i West Duluth den
17 mars kl. £8 e. m, för att utreda affä
rerna med kyrkoogendomen derstädes.
Vasa, Minn., don 28 febr. 1896.
Ji. verkställande komiténs vägnar
JE, Nortliui, ordf.
A x\ E T.
Belgien. Miniaterzkifte. Belgiske
premierministern M. J. D. Buriet af*
gick i förra veckan och till hans efter
trädare utnämdes M. P. Dasmet Ös
Naeyer. Dan afgångne premiermini*
»tern lär ha utsetts, till Belgiens mini
ster i Lissabon, Portugal.
Cuba. Krigets fasor. Enligt hvad
telegram angifva skulle flyktingar fråh
daej långt frän Havanna belägna st&r
derna Punto Brara ooh Guatao ha be
rättat, att »panjorerna spridt skräck
och fasa bland befolkningen å de om
nämda orterna genom sin grymma
framfart i Guayato, en annan liten
stad i samma trakt, der de föregifvas
ha massakrerat flera fredliga borgare.
De officiella underrättelserna rörande
samma händelse omförmäla, att en
strid utkämpats mellan spanska trup
per och insurgenter nära Punta Brara,
hvarvid de senare måst draga sig till
baka med förlust af 20 döda och 15 som
långar. Fiyktingarne förklara emel
lertid, att endast 2 af de döda voro re*
beller och att tLfvenså flertalet af fån*
garneäro fredliga borgare från Guaya»
ta Antingen den officiella notisan eller
flyktingarnes underrättelser komma
sanningen närmast kan svårligen med
bestämdhet afgöras, men med den kän
nedom man har om amerikanernas ooh
isynnerhet amerikanska tidningsrepor
ters öfverdrifna sympatier för de upp
roriske torue man kunna sluta till, att
flyktingarnes uppgifter äro betydligt
ulverdrifna. Jose Betancourt,en bär
iörlidun tillfångatagen insurgentleda
re, har af spanska krigsrätten dömts
till döden. Rebellerna ha förstört
tvenne jernvägskulvertar mellan Cö»
bezaa och Union de R3yas provinsen
Mantansas. R^bellgeneralerna Ga
mez och Maceo uppgifvas ha gjort flera
försök att förena sig med hvarandra,
men förhindrats derifrån af de spanska
trupperna, för hvilka de upproriska
gäng efter annan måst draga sig till
baka Enligt i fredags ingångna un
derrättelser egde ett blodigt slag rum
den 20- februari i Paia Priesto, en plati
belägen mellan Santa Clara och Pla
oeta, i hvilket spanjorerna sägas ha
lörlorat 700 man. Insurgenterna an
fördes af Sarafin Sanchez och de span"
ska trupperna voro under befäl af ge
neral Palanco, hvilken äfvenså lär ha
allvarsamt särats i striden.
Frankrike- Tiggaren» qvarlåten
skap. Pa en gata i Paris föll nyligen
en tiggare omkull, träffad äf slag, och
dog pä platsen. Mannen hade i många
år uppehållit sig med att tigga, och
stor blef derför förvåningen, når man i
den aflidnes bostad, ett uselt kyffe sex
trappor upp hittade ett belopp a! två
millioner francs, mestadels placeradti
amerikanska jern vägsobligationer. Dan
gamle mannen var en tysk-amerikan
vid namn Peters. En arfvinge till den
stora förmögenheten har anmält aig
nemligen den aflidnes son, som är lots
i Havre. Denne torde äfven ha god
användning för millionerna, eftersom
han har en'familj pä 23 barn.
Gatuoroliqheter före kommo förliden
torsdag i Paris med anledning af att
utgifvarne af tidningen "Petit Pa
risian" hissat cubanska flaggan öfver
sin lokal. En mängd spanjorer prote
sterade på det lifligaste mot tidningens
i deras tycke klandervärda och högst
opassande sätt att gifva uttryck åt sin
sympati för de cubanske rebellerna.
Italien. Oroligheter i Afrika. Ho
tande ryckten om att dervisherna för
bereda ett återupprepande af sin inva
sion i Erythrea af år 1894 Äro i omlopp
i Italien. Enligt ett teiegram frän
Rom skulle det vara dervishernas me
ning att först taga de svaga italienska
garnisonerna i Keren, Adingri, Godefe
lassi ooh Amacking för att sedan för
ena sig med sin bundsförvandt kung
Menelik, hvilken pä senare tiden blif
vit bekrigad af italienarne. Förstärk
ningar ha nyligen afsändts från Italien
till Afrika, men skulle förntnämdå
rykten visa sig ega grund, äro dessa
förstärkningar alldeles otillräckliga.
Det förljudas äfven att ytterligare sex
ton battaljoner komma att med det
snaraste sändas till de italienska be
sittningarne i Afrika.
Nicaragua. Uppror har ånyo ut-,
brutit i Nicaragua och synes sprida sig
ganska hastigt. Det tros, att upproret
underblåses af det katolska prester
skapet.
Ryssland. Allmän amnesti i Byss
land. Den 18:de nästkommande maj
kommer det ryska kejsarparet att krö
nas i Moskwa, och ha för de föreståen
de högtidligheterna storartade förbe
redelser redan företagits. I anledning
af och sammanhang med kröningen,
säges tsaren ämna utfärda en allmän
amnestidekret, hvilket enligt hvad
uppgifves kommer att bero af följande
innehåll: alla straffängar, som ej
dömts för sådana förbrytelser, hvilka
medföra förlusten af medborgerliga
rättigheter, blifva fullständigt benåda
de. De, som dömts förlustiga medbor
gerliga rättigheter, fä balfva delen af
straffet efterskänkt. Böndernas skul
der för obetalda skatter och afgifter
till statskassan annulleras. Alla för
vanliga förbrytelser deporterade, som
kunna framvisa goda vitsord om sitt
uppförande, tillåtas återvända hem.
Detta dekret skall kungöras öfver hela
Ryssland samma dag, eom kejsaparet
häller sitt intåg i Motkwa.
Spanien. Mn, metcorezplosian in
träffade nyligen öfver Madrid. Explo
sionen skedde på 32,000 meters höjd.
Ljusfenornénet var bländande och knal
len våldsam. Allmän panik uppstod i
staden. Flera olyckor förorsakades.
Murar och väggar rasade ooh ett helt
hus sammanstörtade. I en tobaksfa
brik skadades 17 arbetare.
Turkiet Ändtligen. Genom en
irade har sultanen ändtligen gifvit
Clara Barton, president för "röda kor
sets" föreningen, tillåtelse att med sitt
sällskap begifva sig till Anatolia för
att utdela gåfvor bland de nödlidande
derstädes. Förenta Staternas mini
ster Terrel lär ha klagat öfver de ame*
rikanska tidningarnes uftgjutelser mot
den turkiske sultanen, till följe hvaraf
han säger att underhandliugarue msdc
de turkiska myndigheterna försvåras.

xml | txt