OCR Interpretation


Minnesota stats tidning. [volume] (St. Paul, Minn. ;) 1895-1939, March 25, 1896, Image 1

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045299/1896-03-25/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

'the Maritime Canal
Smuggling. Herman Keck, med
lem af Costerman—Hinricksen—Keck
Diamond Cutting Company i Cincin
nati, Ohio, har. åtalats för insmugg
ling af diamanter hit till landet.
i i W I i 1 1 1 I 1 i i n n
it The oldest Swedish, Weelcly in. llié Northwest, comprising two newspapers: '•Minnesota State TicUiing" Established 18"/
'7 and "SlcafTaren." Established 1879. $
N. B. Johnson, Sam Anderson och
Nels Larson valdes till supervisors i
New London, J. G. Peterson till
Paulson från West
W I S O N S I N
MINNESOTA

f*®? i* f4* ,, "Nl"
?m
gk
i
11
IM
ru-,
fe^:'-v
1
v »SV# %"iTVriH'' ffr',J •fjy1/,
n*
*-,
vi
^v^t/
fe
4. t^.?t
HP4
*»&
J„
%f
*0?
». *.
... V
*7 & -1
vV
Amerika är ett fritt land och alla,
som älska frihet och kunna och vilja
bruka den rätt, böra få komma hit,alla
andra böra utestängas. Friheten har
aldrig kunnat trifvas tillsammans med
okunnighet och laglöshet och kommer
aldrig att kunna det. Lika dyrbar
och välsignelserik som friheten är för
dem, som förstå att rätt bruka den,
lika farlig och för*derflig är hon för
dem, som missbruka henne. Ett fritt
folk måste vara ett upplyst och lagly
digt folk. Men lydnad för lagen förut
sätter kunskap om och aktning för la
gen, och särskild i ett samhälle,
der fol
kets egen vilja är hfgsta lag, der må^
jBte hvarje medlem h&fva nått den grad
af utveckling och bildning att han ge
nom sig sjelf och Bina handlingar kan
lagstifta för hela folket d. v. a han bör
sjelf vara ett uttryck för lagen, annars
ftr han en oduglig och farlig medlem i
det samhället. Nu är det allom väl
bekant ait det redan fins alltför många
här 1 landat, som icke hafva uppnått
eller i den närmaste framtiden komma
att uppnå en sådan ståndpunkt,och det
Är derför alls icke rådligt att släppa in
flera af samma eller ännu sämre slag.
Om det nu ändå vore så, att desse
okunniga massor, som komma hit, be
•tpde af sådana, som önska blifva qvitt
»in okunnighet och sä fort som möjligt
sätta sig i stånd till att blifva goda och
laglydiga medborgare, så vore faran
icke så stor. Men det är just hrad de
icke
vilja. De framhärda i sin okunnig
het och förblifva i samma tillstånd som
förut. De samla sig i de stora städerna
oöh qtgöra der det lägsta och uslaste
elementet till skam och skada för alla
goda medborgare och till fara och för
derf för landets fria institutioner. Just
derför att detta land är ett fritt land
böra alla utestängas, som icke kunna
éller vilja rätt bruka friheten.
-Men denna fråga har dessutom en
annan alldeles utomordentligt vigtig
betydelse. Amerfka är icke blott ett
fritt land, utan det är också derjemte
afsedt att vara ett land, der den fattige
d. V. s. kroppsarbetaren, hvars hela
och enda kapital är hans arbetsförmå
ga, skulle kunna lefva på ett någorlun
da hyggligt och menskligt sätt och
icke bringas i ett tillstånd, som är
Bämre än de oskäliga djurens,såsom fai
led är i många andra länder. Detta fram
hålles ju också alltid såsom det största
ooh yppersta, som detta land har att
bjuda på. Och i den rnon det har för
verkligats och kan förverkligas, så är
det också någonting stort och beröm
värdt. Man har åtminstone arbetat på
att förverkliga det och till den ändan
60kt skydda den amerikanska arbets
marknaden för att derigenom tillför
säkra den amerikanske arbetaren en
•kälig ersättning för sitt arbetet. Det
verksammaste af de medel man brukat
för detta ändamål har varit att lägga
tull pä sådana varor, som tillverkas i
länder, der arbetslönerna äro lägre och
dér arbetarens städning följaktligen är
eämre än bar i landet. Detta är i och
för sig godt uch väl, men det är alls
icke tillräckligt Da skydd, som va
rit äranadt åt arbetaren, har han till
Btor del gått miste om och fördelarne
ha i stället kommit arbetsglfvaren till
godo. Man har1 emellertid trott, att
da arbetsgifvaren sattes i tillfälle att
med fördel kunna afyttra Bina varor, så
llculle han vara viliig att betala sina
arbetare högre löner, men det slår i
allmilnhet icke In. FA äro de arbsts
gifvaro, som betala sina arbetare sä
mycket som de kunna och förmå, de
nöja sig vanligen med att betala hvad
de
måste
e
1
Här och der.
Bland d© lagförslag, hvarmed våra
lagstiftare i Washington för närvaran
de sysselsätta sig, är intet vigtigare Un
k det, som afaer att inskränka immigra
tionen hit till landet på så sätt, att det
okunniga och laglösa elementet från
Europas sydliga länder jämte alla så
flana folkslag, som hvarken kunna eller
vilja inordna sig under, detta lands för
hållanden, utestängas. Da är i san
ning hög tid att något göres i den rigt
ningen. De nu gällande lagarne ute
stänga fattighjon, sjuklingar, brotts*
lingar och personer, som hitfraktas på
grund af förut uppgjord arbetskon
trakt. Dat är rätt och godt sä långt.
Låt Europa sjelft taga vara på frukter
na af den "högre civilisation" hvaröf
ver dess högdragna folk så sturskt brö
star sig. Den nu föreslagna lagen afser
att derjemte utestänga alla, som äro
alldeles okunnige d. v. s. alla, som icke
kunna läsa och skrifva sitt eget eller
något annat språk. Det är som det bör
vara. Invandringen af dylika personer
har på senare tiden tilltagit i oroväc
kande grad och följderna äro redan
allt för uppenbara.
d. v. s. så litet som möjligt
När nu arbe tara st: ömma hit till lan
Ä*t, som äro villige och redo att arbeta
för hälften af hvad en skälig dagspan
ntng borde vara, om arbetaren skal!
kunna lofva någorlunda hyggligt, sa
blir följden den att arbetslönerna ned
sättas och den amerikanske arbetaren
tvingas ned till samma ställning, som
de lägsta och uslaste af de arbetareele*
ment, som hitvandra. Arbetsgifvaren
åtnjuter dä å ena sidan skydd mot ut
ländsk täflau och får å andra sidan sitt
arbete jord lika billigt som någon*
Städes i utlandet och åtnjuter följaktli
gen alla fördelar. Arbetaren deremoi
åtnjuter intot skydd utan måste tälj.
tned hela veriden och i den täflan gär
han under d. v. a han drifves till sam
ma ståndpunkt, som de siimstu, mi::
komma hit. Att den amerikans^
bet&re reser sig upp mot en
kornas ordning är ioke att ui
"f
*{*?& V* v$-
1
och att han understundom griper till
medel, för att skydda sig, som icke Rro
goda och rätta, kan väl egentligen icke
försvaras, men det låter sig dock af
omständigheterna lätt förklaras. Att
arbetsgifvaren emellertid icke vill ha
någon ändring, sä snart han lärt inse
sin fördel af att ha det som det är, det
är helt naturligt, fy han Önskar natur
ligtvis i första hand tillgodose sina
egna intressen. En ändring borde dock
vidtagas, ty om någon behöfver skydd
»å är dét arbetaren. En sådan ändring
kan ske endast genom att utestänga de
lägre element, som isynnerhét på se
nare tiden hitströmmat i hundratusen
tals. Dasse okunnige och råa hopar
kräfva blott föga för sin tillvaro, ty
d«ras behof och lefnadsvanor äro in
skränkta till det sämsta möjliga kropps
liga uppehälle derför kunna de ock
arbeta för en ringa ersättning. Att
de äro sådana, när de komma hit bor
de icke vara skäl nog till att utestänga
dem,
förutsatt
att de ville bättra sig
sedan de kommit hit, men de äro i
detta såväl som i det förutnämda afse
endet oförbätterliga, såsom hvar man
vet, och fortsätta här samma eländiga
lif och blifva i alla afseenden till skada
och förderf för landet ooh derför böra
de utestängas. J. S. C.
ALLMÄNNA NYHETER.
TL11 postmästare i Ringsted, Em
met co., Ia., har Hans Johnson blifvit
utnämd efter John Larson, som resig
nerat
Ii9fnadstrött Sjelfmord förmedels
hSogning begick i förra veckan John
Hanson, en förmögen farmare från
trakten af Shelby, la.
Patent har i dagarne uttagits af
Otto Albertus och M. Johnson i Al
vord, la., åen af dem uppfunnen band
skärare och sjelfmatare för ångtrösk
verk.
Mycket artigt. Från Philadelphia
meddelas, att Methodistepiskopal kon
ferensen med 117 röster mot 89 beslutit
att äfven gifva qvinliga delegater säte
och stämma vid samfundet» allmänna
konferens.
Revolution förordas. I en artikel
i "La Progress", den enda franska tid
ningen i Ontario, Can., uppmanas alla,
sitt fosterland tillgifna fransmän att
omstörta dec närvarande regeringen i
Canada samt i dess itälle grundlägga
en ny »jelfständig republik derstädes.
Inom tidningsrerlden. Ernst
Skarstedt, tidningen "Vestkusten's" i
San Francisco, Cal., redaktör, lär ha
sålt sin andel 1 nämda tidning till sin
kompanjon Axel Olson. Bin redak
törsbefattning vid tidningen ämnar
han frånträda. Ryktet förmäler, att S,
har för afsigt att begifya sig till Ala
ska.
ögonblickligen dödad blef 40:
äriga enkmannan Samuel Ol6on i
Marshalltown, la., en afton förliden
vecka i stärkelsefabriken derstädes.
Olyckshändelsen inträffade derigenom
att mannen rakade fastna i ett hastigt
kringsvängande hjul i maskinrummet.
Den olycklige blef bokstafligen sliten i
styoken. Han efterlemnar en 4:årig
dotter.
Teosof afllden. Presidenten för
"the Theosophical Society in Ameri
ca", William Q. Judge, afled förliden
lördag i sitt hem i New York. Den
aflidne, som under de sista tjugo åren
verkat för utbredande af teosofisns lä
ror såväl i Europa och Asien som i
Amerika, har sedan Mme. Blavatskys
död inom intresserade kretsar ansetts
vara den mest framstående teosofen
här i landet.
Omkomna mlssionftrer. Tvenne
advetiti»t6amIundet»mi»sioaärer i Afri
ka, nemligen herr och fru Stanley S.
Harvey från Boston, Mass., omkommo
vid en i förra veckan Kongoiloden
inträffad krutexplosion å britiöke ån
garen Matadi. Missionärerna Btodo
just i begrepp att begifva sig tillbaka
till Förenta Staterna för atthvila ut
en tid efter sina utståndna mödor och
besvär på missionsfältet.
Olycklig åktur. Farmaren bas.
Anderson, bosatt omkring 2 mil frftri
Madrid, Ia, fansen morgon härförli
den liggande å landsvägen ett stycke
från sitt hem sårad och förfrusen. Man
nen fördes i sanslöst tillstånd till sitt
hem, der han senare afled utan att ha
återfått medvetandet Rörande de
närmare omständigheterna vid olyc
kan är ingenting kändt, men troligt är
att A, som fått ena benet afbrutet och
blifvit skadad i hufvudet, under en åk
tur,' som han företagit på olycksqväl
len, kört omkull och slungats i mar
ken. Den så sorgligt omkomne eftar
Iemnar hustru och barn.
Föreslagen ny kanalled. I kon
gressen ha nyligen Norra Dakota sena
toren Hansbrough och Wis. kongress
mannen Cooker framlagt förslag om in
korporerandet af
1
of North America". Det föreslagna
kanalsystemet, som afser att förbinda
de stora insjöarne med Hudson Boden
ooh Atlanten, innefattar kanaler från
Hudson floden till Lake Champlain,från
Lake Francis till St. Lawrence floden
ttfver de långa Sault Rapids från
Liwistoh utmed Niagara floden till en
punkt." ofvanför „fallen. Kanalernas
djup skulle blifva 20 fot och bredd 65 fot
och afstuudet mellan slussarne 550 fot.
Aktiekapitalet skulle vara tio millio
ner dollars jemte två millioner dol
ars i "bonds". I det storartade
retaget äro flora West Superior, Du
h. St. Paul m, fl. affäram&n intres
jöVaUö
'-"v
K V*
av
v
ft"
fl
J«**-*/l"VSt*'
v
Postverkets inkomster. Brutto
inkomsterna vid trettio af landets »tör
sta postkontor under februari månad
uppgingo till $2,722,187, hvilket med
icke mindre än $344,742 öfverstiger in
komsterna under motsvarande månad i
fjor. Således en ganska ansenlig till
ökning.
En föreläsning öfver ämnet "Ame
rikanska revolutionen i historisk da
ger" hölls af prof. H. P. Johnston i Co
lumbia College, New York, i förra vec
kan. Föreläsningen rörde sig omkring
orsakerna till Amerikas kolonisering
och revolutionskriget. Ytterligare fem
föreläsningar i^f dylikt siag komma att
hållas. Föreläsningarne bekostas af
ett sällskap damer, tillhörande New
York City Chapter of the Ameriean
Revolution.
Anklagad för fadermord. Wil
liam Miller i Lancaster, Pa., häktades
i förra veckan på anklagelse att hafva
mördat sin 70:ärigo fader, 6om omkom
vid en eldsvåda den 25 sistlidne janua
ri. Åldringens sorgliga slut troddes
först bära tillskrifvas en olyckshändel
se, men 6aker ha sedan kommit i da
gen, som synas antyda, att den hjertlö
se sonen satt eld på huset, der den
gamle befann sig.
Tidsenlig lagstiftning. Kentuc
kys lagstiftande församling ajournera
de i förra veckan utan att under den
sextio dagar långa sessionen ha lyckats
välja någon Förenta Staternas senator
eller antaga några lagar för upphjel
pande af statens finanser, som äro yt
terst skrala. Hvad gagn "blå-gräs"
statens befolkning egentligen kan ha
af att hålla sig med en dylik,till nyttig
verksamhet oförmögen rådsförsamiing,
är svårt att fatta. Som emellertid fol
ket tager saken lugnt, torde man få
antaga, att det hyllar den gamla san
ningen, att ingenting är sä förderfvadt
att ioke något godt kan komma derut
af och derför i hopp om framtida väl
signelser tåligt bär de ökade skattebör
dor och andra obehag, som till ooh med
resultatslösa legislatursesBioner tyd
ligtvis måste medföra.
Politiska angelägenheter. Idar
hos republikaner komma att afhålla
sitt statskonvent i Pocatello" den 20
nästkommande maj.—John G. Wooiley
från Illinois, som nämts såsom popu
listpartiets presidentkandidat, har i
bref till nationalkomitén förklarat sig
ej önska nominationen. Ex guvernör
St John frän Kansas lär äfvenså un
danbedt Big den tvifvelaktiga äran att
blifva populisternas kandidat för det
högaembetet. Till följe härutaf lära
populisterna för närvarande befinna
sig i den Obehagliga ställningen, att
de ej ha mer än en enda presidentkan
didat af vidare betydenhet nemligen
Joshua Levering. Naturligtvis ha de
dessutom inom sin krets stort öfver
flöd på män, söm ega tillräcklig sjelf
tillit för att anse sig vara lämpliga
presidentämnen, hvilket under förut
nämda förhållande torde känna» nå
got uppmuntrande.
En värdefull uppfinning har blif
vit gjord af norrmannen J. B. Knud
sen, förman vid modellverkstaden i
Pullman, och fackmän ha redan förkla
rat densamma vara i sitt slag den bä
sta, som Knnu blifvit gjord. Uppfin
ningen består i en automatisk luft
bromsinfättning för kabel- eller elek
triska spårvagnar och är pä samma
gång sinnrik och enkel. Uppfinnaren
har ock insett värdet af densamma
samt uttagit patent derå efter att ha
arbetat på densamma i fem- år» tid.
En närmare beskrifning af nämda
bromsinrättning skulle blifva alltför
vidlyftig att här lemna, men sakkunni
ge förklara den vara perfekt ooh att
olyckshändelser å spårvägarna skulle
blifva mycket sällsyntare hädanefter,
om denna bromsinrättning applicera
des å vagnarne, ty m»d aldrig sä ha
stig fart kunna dessa nästan ögonblick
ligen stoppas, då bromsarne sättas i
verksamhet, Ȋger Svenska Tribunen.
Dödsfall. Fru Sofia HofFström,
svärmoder till "Decorah Postens" ut
gifvare, B. Amundsen, afled i sin dot
ters hem i Decorah, la., 1 följd af ett
slaganfall den 14 denne». Den aflidna
föddes i Sverige den 22 nov. 1811 och
var följaktligen vid sitt frånfälle öfver
84 år. Vid 17 års ålder inträdde hon i
äktenskap med öfverste Nils Fredrik
Hoffström. Denne dog 1847, efterlem
nande den unga makan samt sex barn i
små omständigheter. År 1856 reste
enkan med fem af sina barn till Ameri*
ka till sin äldste son, som då varit bo
satt här 1 några år. Den aflidna var
en allvarlig kristen och tog under sina
tidigare år verksam del i den kyrkliga
verksamheten. Under revolutionskri
get, då begäran om qvinliga sjukskö
terskor ingick, var hon genast färdig
att begifva sig till krigsskådeplatsen,
och viftades.!, två år i hospitalerna i
Louisville, Ky. Större delen af de si
sta 30 åren har hon' tillbragt hos sin
dotter i Dscorah, der hon äfven afled,
som ofvan nämts. Hon »örje» af efter
lefvande son och fyra döttrar »aint en
talrik vänkretfc i
v
3 i
IÄV ,»»
öfver hundra ftr. Hugh McGovern
afled förliden lördag i sitt hem i Wil
kesbarry, Pa., i en ålder af nära 101 år.
Dödsfall» Domare James E. Lin
coln afled i sitt hem i Liberty, Mo.,
förliden onsdag i en. ålder af 46 år. Den
aflidnes farfader var broder till Abra
ham Lincoln.
y v
**H 'X?f "r V 2
r\ *T**
1
J'"f
•.» itiu-
En mängd märkliga uppgifter
ha på senare tiden meddelats om två
tvillingsystrar i Philadelphia. Mellan
systrarne, som nu äro 19 är gamla och
hota Tillie och L'zZie» åder en sådan
hemlighetsfull tympäil, att exempelvis
när den ena lider af vffrk eller sjukdom
lär snart precis samma ejukdomsyttrin
gar också visa sig hos den andra. Båda
kunna finna hvaran'$ra i den största
folksamling utan att bshöfva spana el
ler leta. För öfrigt ävo de så lika till
anletsdrag, kroppsbyggnad och vigt,
att man endast med B^ärighet kan af
göra hvem som är Tillie och hvem som
ilrL'zzie. Deras minnen och hågkom
ster från det förflutna äro precis de
samma ingenderakaswerinra sig någon
särskild tilldragelse, ^id hvilken den
andra ej varit med. Qeh för att lära
sig en lexa eller i minnet varaktigt in
prägla någon bändelgifc måste båda va
ra tillsammans, eljest är allt studeran
de fåfängt .V
••satt
Chicago-nyhetép I förtviflan öf
ver förstörd helsa tog sig timmerman
nen John Elände:* hftriorliden afdaga
genom att förmedelst »n vid en Öppnad
gaskran fäst gummislang inandas ut*
strömmande gas. Dsn olycklige efter
lemnar hustru, son eieh etyfdotter.
Doktor H. Eergbell nära att sätta
iifvet till under det han i torsdags å. d.
sysslade med kemisk* experiment för
framkallande af ett tfifökildt slags
"flash light" för .fotografiska ändamål.
En explosion inträffade nemligen och
B. blef dervid så illa-ikadad att man
föret •I9r ha$». Ii*. Detta är
nu utom fara, men han förlorade högra
handen, som måste amputeras. "Sven
ska Tribunen" säger, att B. var född i
Sverige, men uppfostrad i Ryssland,
derifrån han dock blef utviead, hvaref
ter han återvände till Sverige igen,
men snart måste han lemna detta land
under anklagelse för hädelse och be
8pottelse mot Gud. Uerefter kom han
till Amerika och hamnade till sist i
Chicago.
Bkall Weyler resignera?- Enligt
New York tidningar lär Weyler, gene
ralen för de spanske trupperna i Cuba,
nyligen ha yttrat, att han till följe af
de svårigheter, som uppkommit huf
vudeakligen till följe s.f kongressens i
Förenta Staterna hållning i Cuba-frå
gan, torde bli nödsakad att inlemna
sin resignation till spanska regeringen.
Med afseende på de här, i landet mot
honom rigtade anklagelserna för grym
het etc. har han uttakit .sin förvåning
öfver, att dylika anklagelser kunnat
framkastas, särskildt som han iaktta
git stor försigtighet i delta »tycke i af
vaktan på huruvida insurgenterna
skulle af Förenta Staterna erkännas
som krigförande makt. Hoppet om att
detta senare skall blifva, en vertclighet,
förklarar W. vidare, liar förmått mån
ga personer såväl i Havanna Bom från
andra delar af ö» att gluta sig till de
upproriske. Ryktet om Weylers re
signation har å officicl vflg demento*
rats, enligt hvad »euarje underrättelser
gifva vid handen.
Från kongressen Representant
husets utskott för marmärenden har
beslutit tillstyrka en motion om byg
gandet af fyra nya krigsskepp och fem
ton torpedobåtar. Vederbörande ut
skott har tillstyrkt en af kongressman
W. A. Stone vöckt n otion om regle
ring af immigrationen-hit till landet.
Motionen innebftr, att ingen person
skall tillåtas invandra till landet
med mindre han innebär ett skriftligt
förordande från Förenta Staternas kon
sul i det land, derifråa han utvandrat
Senaten antog i toredags en af sena
tor Nelson väckt motion, hvari krigs
ministern påkallas att låta utarbeta en
plan till och göra beräkning öfver ut
gifterna för iståndsättandet och under
hållandet «if ian hamnplats i Stillwater,
Minn. —»Vederbörande .e?natsutskolt
tillstyrkte samma dag motionen om
New Mexicos upptagande' som »tat i
Unionen. Dakotakotigressmannen
Gamble har begärt et anslag pä $10,000
för inrättande aL.en äskodlingsstation
i Spearfish, 8. Dy—(I fredags antog
represen tan thusejtj? med överväldigan
de majoritet de senaten förut antag
na resolutionerna, klandrande Bayard,
Förenta Staterna» ambassadör till Eng
land, för han» minst sagt oförsigtiga
yttrande i det s. k. Edinburgtalet I
resolutionerna blir Bayards taktlösa
uppträdande temligen skärpt krltise
radt, hvar jo na te dertill bifogas några i
allmänna ordalag affasttade, synbarli
gen af behöf^et påkallade instruk
tioner, i vilka*FÖBenjta Siaternas sän
debud strän^eUgen föfl^udas att undor
tiden de represeutera Börenta Stater
na i utlandet yttra sig: om »itt hem
land» inre polUi»k#«afplägenheter.
#fF**VS5e£S®?'^^
y ,f tf ^rf] v /£M?V s&m* ~"T*W f* *r $ i* 11~ 7* /,* w, *.
1
-s*w» •, vU
.a
,u»n- yii
20:de Arg. N:o 19» PAUL & MINNEAPOLIS, MINN., ONSDAGEN DEN 25 MARS 1896. Löpande N:r 3,
De fattige få lidav För försking
ring af $80,000 häktades i förra veckan
John A. Knight, kassör för en spar
bank i Columbus, Ohio.
Bidrag från Sverigo* Ur "Post
och Inr. Tidn." för 26 fabr. hemtas
följande: De på grutfö af nådigt boslut
den 1 mars 1895 under det förflutna
året i rikets samtliga^stift insamlade
medel till svenska evangsUsk-lutherska
Bethlehems-församliögen i Brooklyn,
NY., hafva influtit med följande belopp:
Från erkestiftet kr. 288.10, Linköpings
stift 120.07, Skara stift 239,50,' Streng
näs stift 119.86, Yesterås stift 93, Vexiö
stift 317.71, Lunds etift 465.98, Göte
borgs stift 261.57, Kalmar stift 77.72,
Karlstads stift 224.22, Hcrnösands stift
504.76, Visby stift 71.70, Stockholms
stads konsistorium 7&JW eller tillsam
mans 2,859.87. Genom KungL utrikes
departementets försorg hafva medlen
öfversändts till sin bestämmelse.
I N N E S O A
Pension har Eric
Sparkad af én häst med den följd
att högra bsnat krossades blef härom
Charles Erikson från Balie Creek,Good
hue county.
2?y stad i ödemarken. Bemidji
är namnet på en stadsplats, som blifvit
anlagd 100 mil öster om Crookston.
Tams Blxby från St. Paul med flere
andra äro intresserade i företaget.
Dödad af qväfgas blef den 24:åri
ge C. Hanson härom dagen i Fairfax.
Olyckan timade under det han var sys
selsatt med -arbeta i en brunn af 100
fots djup.
Från Moorhead förmäles att den
slagne borgmästarekandidaten L2«ris
bestrider den segrande kandidate.n
Fraziers val. Krogligan lär under
stödja Lawis, emedan F. är känd såsom
en "temperance man."
"The Haydn Musical Society"
af Gust. Ad. Conservatory af Music i
St. Peter, gifver en fri aftonunderhåll
ning i skolans hörsal nästkommande
fredags afton den 27:de mars, då ett
rikhaltigt program kommer att ut
föraa
Duluth-nyheter. John Eagelström
blef sistlidne fredag dödligt sårad ge
nom en dynamitexplosion vid vatten
iedningsarbetet. Rättegången mot
bankkassör Stuckey pågår, och söker
den åtalado banktjenstemannen skjuta
skulden till försnillningen på bankens
president M. O. Hall.
I Aitkin hölls i förra veckan ett tal
rikt besökt möte i syfte att verka för
den s. k. Andersonbillens genomföran
de. Bland talare märktes Hon. Gibbs'
hvilken förordade beskattning af jern
vägsland. Ett sällskap med syfte att
verka för sagda mål bildades äfven.
Embetsmännenäro: A. Z. Merrill, ordf.,
J. E. Cooley, se kr., T. H. Martin,
kassör.
Hastigt slut p& sere nåden. Några
ynglingar i Mankato togo sig on qväll
i förra veckan det orådet föra att upp
vakta en familj vid namn Randall med
kattmusik. R. var emellertid ej syn-r
be*4fgen flJrtjoift öfver déit oväntade
uppvaktningen, h^adan han uppträdde
på soenen med en laddad b3ssa. Ge
nom ett i högen afloasadt hagelskott
skingrades fortare än vanligt de objud
ne gästerna. Några af pojkarne blefvo
sårade »amt måste begifva »ig till när
maste läkare.
Vårvalen. I Winthrop utföll va
lat som följor: EJ. H. Huebner, ordf.:
JtJ L. Lirson, Henry Kloasner och N.
A. Llllyquist, styrelseledamöter F. M.
Diamond, skrifvare C. M. Peterson,
skattmästare C. F. Bergquist-, asses
sor J. G. Meyer och J. A Poatz, freds
domare Swan B. Pearson,'konstapel
F. A. ÖJtberg gatuuppsyningsman.
I Carver erhöllo A. L. Skoog och H. H.
Holm lika röstantal för skattmästare
befattningen och John Lundin blef in
vald till assessor. Till styrelseleda
möter i Hector valdes E. G. Hagquist
och A. Anderson och Aug. Erickson
valdes till skattmästare. Krogtiilåtel
se inröstades med 28 rösters öfvervigt.
I Spicor valdes N. Olson och J. Carlin
till supervisors, W. Olson till assessor
och O. T. Olson till skattmästare.
Till styrelseledamot i White Bsar Lake
blof J. E. Lönegren vald. A. Ander
son och A. Johnson Invaldes till styrel
seledamöter i Barnum. P. J. Ch«l
gren är invald till skattmästare i Broo
ten. C. E. Carlson är vald till leda
mot i Btadstyrelsen i Little Falls.
Till embetsmän i Whitefield, Kandiyo
hi co.valdes följande: LouisNorlingosh
Erik Falk, supervisors A. O. Nelson,
skrifvare Nels Nelson, »kattmästare
J. G. Freeborg, assessor Samuel Nel
son fredsdomare Louis Hed, konstapel.
1» tv*
r"
Lake blifvit beviljad.
Ädelstenar lär ha upptäckt» i trak
ten af Grand Rapida
Postärenden. Till Postmästare i
Braham har S. Mattson blifvit ut
nämd.
Bkrif-
varo, H. Swenaon till skattmästare, L.
Eckman till assessor, N. Quarn och G.
E. Newlin till fredsdomare samt J. O.
Nelson till konstapel. I Welch blef
John Monaon vald till supervisor, John
Bsrg skattmästare, N. T. Nelson asses
sor och P. Nelson fredsdomare.—I Vasa
har invalts följande embetsmän: An
drew Larson (ordf.) John A. Anderson
och J. O. Odman, supervisors A. B.
Anderson, skrifvare J. A. Peterson,
skattmästare Peter Bodolson,assessor
G. O. Miller, fredsdomare J. A. Peter
son, konstapel. I Moorhead invaldes
S- Frazier till borgmästare med 2 rö
sters majoritet. Han var arbetarepar
tiets kandidat. Utgången af valet be
traktas såsom ett stort nederlag för
ki-ogelementet —Krogvännerna segra
de i Wortnington. Vid valet i town
af Hancock, Carver co., »egrade bland
andra C. J. Johnson för supervisor, Al
fred Johnson för skrifvate, John Lun
deen för skattmästare. I town af
Dahlgren, samma county, valdes Aug.
Nord och John Kjellgren till supervi
sor». 1 town af San Francisco valdes
J. A. Olson och E. CL Lundqulst till
supervisors, Aug. Burling till skrifva
re, och J. P. Wahlström till fredsdo
mare samt J. S. Hallin och A. P. Oman
till konstaplar. Nykterhetsvännerna
afglngo mod ssgern i Warren. I stads
styrelsen invaldes Aug. Lundgran och
•edaktör J. 9. Mattson samt A. B,
Nelson till akrifrar*
&+
i
r*
7
Dödsfall. Herrskapst J. Swanson»
i Cannon Fa'Is 15:äriga dotter Edna
Josefin afled i förra veckan. Hon var
medlem af konfirmationsklassen i den
sv. luth. församlingen. A. H. 3n
ham i St. Peter har aflidit i en ålder af
66 ån B. var broder till amiralen A.
K Benham.
Mer understöd behöia I eyd
vestra delen af staten är snön borta och
sistlidne lördag rasade en stark jord
storm. De öppna äkrarne lida säkerli
gen mycket utaf dessa stormar, eme
dan en stor del af den bästa myllen af
vinden föres bort Bäst stå sig under
dylik torr väderlek oplöjda majaåkrar.
Lagtolkning. Lagen rörande ut
dödandet af ryska tisteln och an
nat skadligt ogrä», har tolkat» af
statsadvokaten Childs pä så sätt, att
städer, byar och towns skola bestrida
kostnaden för utrotningen af sagda
ogräs allmänna vägar men å enskil
das jordegendom »kall egaren bekosta
detta arbete.
Stillwater-nyheter. En Charles
Peterson har blifvit arresterad i West
Superior, anklagad för att ha stulit
$143 från sin svärfader F. Kohle i Cot
tage Grove. Peterson är pä grund
häraf hänvisad till grandjuryn.
August Lundquist, reseombud för Dyer
Bros. i St. Paul, har blifvit häktad på
anklagelse att hafva' föranillat $300
utaf firmans medel.
,„ v-
1 v
Från Hope A.oademy. Under de
närmast förflutna dagarna ha vi haft
glädjen att se leka sä fä ut*?' skolans
vänner ibland osa: Herr P. N. Lund
quist från Ciitherall, Minn. pastorNy
vall från St. ClouJ, Minn. herr och
fru Faust såmt herrar C. Olson och
Emil Djuberg från Valley City, N, D.
herrar C. Johnson ooh J. P. Mattsou
frän Warren, Minn., samt Rad "Itivcr
Valley distriktets alla pastorer. Till
alla dessa sändas en hjärtlig helsning.
I sammanhang med miasionemötet
höll skolans direktion ett möte 1 prin
cipalens embetsrum. Vid tillfällot upp
lystes det att skolan icka kommit i
några nya skulder under året, v.tan
tvärtom hade omkring sex hundra dol
lars blifvit betalade på gamla skulder
med penningar tagna direkt ur skol
kassan dessutom hade pastorerna Lund
gren och Uddén samlat och betalat om
kring två hundra dollars, Datta gör
således omkring åtta hundra dollars,
som betalats på gamla skulder under
året. Examens-högtidligheterna ta
ga sin början i år, söndagsqrällen den
17:de maj, då pastor J. Moody frän St.
Hilalre, predikar för den graduerande
klassen. Hope Academy Choru? gif
ver sin årliga konsert samma vecka.
Commencamentdagen blir den 20 de.
Alla skolan» vänner äro hjertligen in
bjudna, att med sin närvaro förhöja
festligheterna. När skolan slutat,
reser en liten sångartrupp från Hope
Academy ut för att gifva en serie
konserter i vestra och nordvetra Min
nesota, samt i Norra Dakota. Med
sällskapet följer en miss Marie Dahl,
en sångerska af första ordningen. Den
som försummar att höra henne sjunga,
förlorar ett tillfälle till både nöje och
njutning, som aldrig erbjuda» Vjen.
Behållningen tillfaller skolan.
Pension blef Gustaf Wedell från
Sheboygan baviljad i förra vecka.".
Strejk utbröt i förra veckan bland
arbetarna i Seig & Walpole Companys
velocipedfabrik i Milwaukee. Om
kring 93 polerare instälde arbetet i
torsdags, och man fruktade att fiere
hundra andra arbetare skulle följa
exemplet.
Följande varning är ett samman
drag af att bref, som hr John Olson i
Spooner tillsändt oss med begäran att
få detsamma pubiiccradt: Församlin
garne i Spooner, Cumberland, Shell
Lake, Rice Lake och närliggande
landtplatser ha hart påhelsning Af en
bedragare, som raser omkring i våra
svenska samhällen ooh tiilnarrar sig
pengar från landsmännen. Härstftdes
uppträdde han. kort efter stud. Peter
sons predikob3sök och sade sig vara
rekommenderad af denne. D3rpi bör
jade han vanligtvis med tårar i ögonen
berätta om slu förlust under branden
i Hinkley, der hans hustru och barn
skulle ha omkommit. Naturligtvis
voro hans historier lämpade efter om
ständigheterna. Bland »vanskar var
mannen svensk,bland norskar norr )ian,
bland krögare en krögare och bland
kristna en kristen. I Shell Lake kal
lade han sig Pil,i Spooner Henrickson.
I allmar.hhet lyckades dock hans rö
rande historier uppväcka medmenni
skornas medlidande. Så t. ex. erhöll
han i ett af våra fattiga samhälla om
kring $15 på ett par dagar. Mannen
var emellertid en bedragare, och det
torde derför vara på sin plats att varna
vårt folk på andra platser för honom.
Han är omkring 55 år gammal, hai*
rödt skägg samt sado sig kom rar
Bethesda Hospital i Sk Paul^ Mine
i?
i/
Oscar Felt, en ung advokat från
New Sweden, Nicollat ea, bar slagit
sig ned 1 Evansvillo.
öfvergifver populisterna. Gen.
J. II. Baker i Mankato, en utaf ledar
ne i folkpartiet, har anslutit sig till
det republikanska partiet
Det sjunde distriktet höll sin
konvention i £rookston sistlidne mån
dag, hvarvid kongressman Eddy blef
enhälligt nominerad för en andra ter
min. Såsom delegater till St. Louis
utnämdes C. G. undersoil och E. Va
lentine.
s
v|f *r
_*

^jl' !ii inf"
i i
West Superior-nyheter: En Hel
mer Johnson fick nyligen plikta $5,
emedan han tagit sig det orädet före
att handgripligen tukta sin bättre
hälft. Mördaren Henry Lamont har
dömts till lifstids straffarbete. —Urma
karen EL Jörgenson har gifvit tillkän
na. att han pä vänners uppmaning äm
nar uppträda som kandidat för alder
man i sjunde wardet. I femte wardet
sägas W, F. El holm, Charles Nord
qulst, C. Larson, N. P. Grönbergh och
E. A Dahl vara kandiiater för aider
man. Gust Johnson är kandidat för
äterval till supervisor. Theo. Sw*n
son är kandidat för alderman och bok
handlare Rsedfors för supervisor i fjer
de wardet. Louis Larson förordas för
supervisor i tredje wardet. Stadskassör
Eckslrand önskar ej erhålla borgmästa
resytslan, men det gifves en hel del
andra som ha ett mycket godt öga till
embetet och bland dessa märkas Stark
weather, Howe, Agen m. fl. Kom
missionshandlanden J. N. Gallaway,
som härförliden omnämdes ha blifvit
åtalad af farmaren C. Johnson från St.
Hilaire, Minn., från hvilkeu han skulle
ha mottagit en sändning spanmål, men
uraktlåtit att redovisa för försäljnings
summan, har fått »ig fem nya stämnin
gar på halsen från St Hilaire farmar
ne J. Hedlund, A. P. Sandberg, L. A
Carlson, J. Johnson och A. Dahlström,
hvilkahanpå liknande »ätt säges ha
skinnat på respektive $191.77, $254 28,
$257.48, $277.94 och $261.57.
A K O A
Ett nyit postkontor har inrät
tats i Martel, MoPherson county, S. D.,
med Carl Mar tel som postmästare.
Ä-ed trillingar nedkom 1 förra,
veckan mrs! J. W. Cook i Bturon, S. D.
Den lyckliga modera lär vara svanska
till börden men fadern mulatt
Svinkolera har utbrutit trakten
af Tyndall, S. D. Ensamt en boskaps
uppfödare vid namn King har redan
förlorat 100 svinkraatur, som angripits
af den amittojamma sjukdomen.
Lindrigt straff. Axel Lundgrén
och John Wallers, anklagade för tåld
tägtsföraök mot an sju år gammal flic
ka, dömdes i förra veckan 1 Canton,
S. D., till endast $100 böter ooh 30 da
gars fäugels*
Nya mejerier. Big Stone Creame
ry Company och Stockholm Co-opera
tive Creamery Company, båda förlagda
inom Grant county, S. D., inkorporera
des i förra veckan med respektive
$3,000 och $5,000 aktiekapital.
Vildsint indian. En halfblodsin
dian vid namn Frank Drappo arreste
rade» i fredag» å Rosebud indianreser
vationen, S. D., pä anklagelse att ha
sökt döda en broder till Charles Tag
gett, den välkände tolken uji&mda re
servation.
Ater ett mord. Farmaren John
A. Scott sköt och dödade en Jacob
Wynne i Bottineau, N. D., förliden
onsdag. Mördaren, soga var begifven
på 6tarka drycker, var äfven vid detta
tillfälle berusad. 03uighet hade en
tid varit rådande de båda personerna
emellan.
Meddelanden från Maple Shy
enne och Herby. Den 11 dennes
bildades inom sv. luth. församlingen i
Maple Shyenne en sångkur med fru
Anna Lund som ledare. Kören räknar
tolf medlemmar. —Söndagsskolan in
om nys6 nämnda församling, hvilkeu
skola under en tid legat nere, började
på nytt sin verksamhet den 8 dennes.—
Fru Anna Elisabet Johnson å berörda
plats, hvars man afled i febar för om
kring ett är sedan, och som sedan dess
haft ganska svårt att reda sig med sina
tre små barn, var tisdagen den 11 d:s
föremål för ett "surprise-party", som
åtskilliga af hennes vänner och grannar
tlll9tälde. Vid tillfället öfverlemnacies
till henne en splitter ny symaskin.—
Sv. luth. församlingen i Herby valde
stämman, som hölls den 14 d:, fru
Anna Lund till organist. $
Förordningen &r grundlagsen
Norra Dakotas lagstiftande för
samling antog under sin sista session
en ny jagtlag, hvari bland annat be
stämmes om uttagande af tillståndsrät
tighet för att få jaga inom statens
gränser. Taxan för utfärdande af till—
stc'ndsbevisen faststäldes till 50 cent,
om applikanten var bosatt inom staten,
men till så högt som $25, om han hade
sitt hemvist i andi-a stater. En C. H.
Earlo, medlem af en Iowa jagtklubb,
hade emellertid sökt tvinga auditor
Miller i Fargo, N. D., att till honom
utfärda tillståndsbevis efter den lägre
taxan, och då denne vägrat uppfylla
buns begäran, påbörjat rättegång. Vid
målet» bihandling i lörra veckan för»
klarade emellertid domare Rose dan för*
uit.amda lag bestäm melaen vara grund»
iagsea iy v
i. v t,i
iA
'SOCIETY.
Republikanska statskonventet
afhölls i Milwaukee förliden vecka,
hvarvid fyra McKlnleydelegater till
nationaikon vente i St. Louis blefvo
valda. Konventet förklarade sig för
skyddstullar och ett Ȋkert finanssy
»tem.
Saken uppgjord. SooJjernvägen
har i godo uppgjort med John Driscoll
i Green Bay, som stämt bolaget under
yrkan på skadestånd för förlusten af
sin egendom under den svåra skogs
branden 1894. D. fordrade $45,000 i
skadeersättning, men lär enligt upp*
gift af Soobanans tjenstemän måst åt
nöja sig med att slippa betala rätta
gängskostnaden.
y*
'A
A
'y*
"i4
i
*»4
-I
*5
1
-..•?£ i
vsf
T#
i!
i
v
1

xml | txt